İL
: İSTANBUL
TARİH : 07.11.2014
‫الر ِحيم‬
‫بِس‬
َّ ِ‫ْــــــــــــــــــــم هللا‬
َّ ‫الرحْ م ِن‬
ِ
ِ ِ ِ ‫من َك َفر فَ علَي ِه ُك ْفرهُ ومن َع ِمل‬
ََ ‫هم َيَْ َه ُُدو‬
َ َ ْ ََ ُ ْ َ َ ْ َ
ْ ‫صالحا فَِلَنْ ُفس‬
ِ
ِ ُ ‫ال رس‬
‫َن تُ ْن ِف َق نَ َفَ ًح‬
َ َّ‫ ان‬:‫صلَّى هللاُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم‬
َ ‫ول هللا‬
ْ‫كل‬
ُ َ َ َ‫َوق‬
ِ ‫تَبت ِغى ِِبا وج ِه‬
ِ ‫هللا اِالَّ أ‬
‫ت َعلَْي َها ََ ََّّ َما ََْ َع ُل ِِ فَ ِم‬
َ ‫ُج ْر‬
ْ َ َ َْ
‫ك‬
َ ِ‫ْام َرأَت‬
SALİH AMEL
Değerli Kardeşlerim!
Rabbimiz Kehf suresinin 110. Ayeti
kerimesinde şöyle buyuruyor: “… Kim Rabbine
kavuşmayı umuyorsa, yararlı bir iş yapsın ve
Rabbine ibadette kimseyi ortak koşmasın”
Efendimiz (sas) de hadisi şerifte: “Ölen kimseyi üç
şey takip eder. İkisi döner, biri onunla beraber
kalır: Ailesi, malı ve ameli onu takip eder. Sonra
ailesi, malı döner; ameli kendisiyle beraber olur” 1
buyurmaktadır.
Salih amel imanın davranış yoluyla dışa
yansımasıdır. Sadece insanları değil, bütün evreni
ve içindekileri Hakk’ın eseri olarak görmektir. Bu
gezegenin sadece insanlar için değil, herkes için var
edildiğini kabullenmektir. Çevreyle, insanlarla,
varlıklarla bütün mahlûkatla barışık yaşamaktır. Bir
başka ifadeyle salih amel, Allah’a ve ahirete imanın
bir gereği olarak, O’nun indirdiği ve peygamberi
vasıtasıyla belirttiği deliller, hükümler, haberler ve
emirlere uygun olarak, tam bir ihlas ve niyetle
Allah’ın razı olacağı işler yapmaktır.2 Bazen
sessizliktir salih amel; huşu ile dinlemektir.
Nitekim Yüce Rabbimiz ‘‘ Kur'ân okunduğu zaman
onu dinleyin! Ve susun ki; böylece rahmete
kavuşturulursunuz.’’
buyurur.
Peygamber
Efendimiz de hutbe esnasında sessiz olmanın,
hutbeyi dikkatle dinlemenin önemini vurgular ve
‘‘Cuma günü, imam hutbe okurken konuşan
arkadaşına ‘‘dinle’’ desen bile yanlış yapmış
olursun’’ buyurur 3
Kardeşlerim!
İman insanı insan eder, onu yüceltip
hayatına huzur verir. İmanın kişinin uğraşlarına yön
vermesi, onun olağan eylemlerini ibadete çevirir.
Bir insan Allah rızası için çalışır çabalarsa; farz
ibadetleri yanında, ailesinin geçimini sağlamak için
çalışması, hayatını sürdürmek için yiyip içmesi,
uyuması ve bütün fiilleri, ibadet olarak
değerlendirilir. Sevgili Peygamberimiz sahabe-i
kiramdan Sa’d b. Ebî Vakkas’ a şöyle buyurmuştur:
Allah rızasını gaye edinerek yapmış olduğun her
harcamadan/infaktan sevap kazanırsın.”4 Hatta
“Hanımının ağzına koymuş olduğun lokmadan
bile. Allah rızası için yapılan ibadetler ve fiiller
insanı olgunlaştırır. Kurân-ı Kerimde “Kim inkâr
ederse, inkârı kendi aleyhinedir. Kimler de salih
amel işlerse, ancak kendileri için (cennette yer)
hazırlarlar”5 buyurulur.
Aziz müminler!
İmanın olgunlaşıp ruhumuzda kökleşmesi
için yararlı işlerle onu beslememiz gerekmektedir.
Korumasız ve eyleme dönüşmeyen iman, ruhu
söndürür. Salih ameller, samimi bir imanın
tezahürüdür. İnsanlara faydalı işler yaparak,
muhtacın elinden tutarak, mahzunun dilinden
anlayıp onunla ilgilenerek Allah’ın hoşnutluğunu
kazanabiliriz. Saygısız gönüller, katılaşan kalpler
bizim iç dünyamızı kararttığı gibi, sosyal
hayatımızı da yaşanmaz hale getirecektir. Öyleyse
gelin hep beraber Yunus suresindeki şu ayetlere
kulak verelim: “Allah’ın dostlarına hiçbir korku
yoktur. Onlar üzülmeyeceklerdir de. Onlar,
iman etmiş ve Allah’a karşı gelmekten sakınmış
olanlardır. Dünya hayatında da, ahirette de
onlar için müjde vardır. Allah’ın sözlerinde
hiçbir değişme yoktur. İşte bu, büyük
başarıdır.”6
Muhterem Kardeşlerim!
İstanbul’un ikinci Müftüsü ve beşinci
Diyanet İşleri Başkanı, büyük din âlimi ve
Müderris Ömer Nasuhi Bilmen Üsküdar
Bağlarbaşı (Kongre ve Kültür Merkezi) de
düzenlenen iki günlük sempozyum da anılacaktır.
Yarın saat 10.00’ daki açılış merasimine ve
sempozyuma bütün cemaatimiz davetlidir.
1 Buhari, Rikak, 42
2 Hak Dini Kuran Dili, III/1740
3 Buhari, ‘‘Cuma’’, 34
4 Buhari, Kitabü’l-İman,51
5 Rum, 30/44
6 Yunus,10/62-64
Hazırlayan: Hüseyin SARAÇ
Redaksiyon: İl İrşat Kurulu
Download

Salih amel