İLİ
: YOZGAT
TARİH:14/11/2014
‫الر ٖحيم‬
ِِ ٰ‫الرحْ م‬
ِٰ ِ‫ِبس ِِْم‬
َّ ِ‫ن‬
َّ ِِ‫اّلل‬
ِ‫َابِفَت ََرىِ ْال ُمجْ ِر ٖمينَِ ُم ْش ِف ٖقينَِِ ِم َّماِ ٖفي ِِهِ َويَقُولُونَِِيَا‬
ُِ ‫ض َِعِ ْال ِكت‬
ِ ‫َو ُو‬
ِ‫ِلِاَحْ صٰ ي َها‬
ِ َّ ‫يرةِِا‬
ِ َ ‫يرةِِ َو‬
ُِ ‫لِيُغَاد‬
ِ َ ِ‫ب‬
ِِ ‫لِ ٰهذَاِ ْال ِكت َا‬
ِِ ‫َو ْيلَت َنَِِ َما‬
َ ِ‫ِر‬
َ ‫لِ َك ٖب‬
َ ‫ص ٖغ‬
‫َو َِو َجدُواِ َماِ َع ِملُواِ َح ِاضراِ َو َ ِلِيَ ْظ ِل ُِمِ َربُّكَِِاَ َحدِا‬
‫قال رسول هللا صلي هللا عليه وسلم‬
ِ ِ‫ون ه‬
ِ ‫من مات وهو ي ْدعو ِمن د‬
‫ات َوْه َو‬
ُ ْ ُ َ ََُ َ َ ْ َ
َ ‫ َوَم ْن َم‬،‫هار‬
َ ‫اَّلل ندًّا َد َخ َل الن‬
ْ ‫الَ يَ ْدعُو ِهَّللِ نِدًّا َد َخ َل‬
َ‫اْلَنهة‬
HELAK EDİCİ GÜNAHLAR
Muhterem Müminler
Yüce Allah (c.c.) yaratılmışların en şereflisi olan
insana akıl irade vermiş ve bunun sonucunda ona
birtakım sorumluluklar yüklemiştir.
O insanı boş yer yere yaratmadığı gibi 1 onu başıboş da
bırakmamıştır 2 onu ibadetle yükümlü kılmış 3 hayatı ve
ölümü ile imtihana tabi tutmuştur.4
Aziz Kardeşlerim
Kuran’ı Kerim de Yüce Mevlamız : Kitap ortaya konur;
suçluları, kitabın içindekilerden dolayı korkuya kapılmış
görürsün .Eyvah bize! Bu nasıl bir kitaptır ki küçük büyük
hiç bir şey bırakmadan hepsini sayıp dökmüş derler. Onlar
bütün yaptıklarını karşılarında bulurlar. Senin Rabbin hiç
kimseye zulmetmez.5
Ayetin mealinden de anlaşıldığı gibi günahlar eşit değildir.
Bir adamı haksız yere dövmek ve yaralamak günah olduğu
gibi onu öldürmek de günahtır. Fakat bunlar aynı seviyede
değildir. Büyük günahların birinci derecede olanı kişinin
iman veya ibadetinde başkalarını Yüce Allah a ortak
koşmasıdır. Peygamberimiz(s.a.v.) Her kim, Allah'ın
dışında birisine yalvarıp yakararak O'na eş koşar bir halde
ölürse, cehenneme girer.Her kim de Allah'ın dışında birisine
yalvarıp yakararak eş koşmaz bir halde ölürse, cennete
girer., 6 buyurmuşlardır.
Kuran ı Kerim de; Küfür, haksız yere yetim malı yemek,
açlık korkusu ile çocukları öldürmek, zina, içki, kumar,
şirk, iftira, sihir, büyü, intihar, fal, gibi davranış ve fiiller
büyük günahlar olarak zikredilmiştir.
Değerli müminler
Bilinmelidir ki Allah’ın yasakladığı her fiil, hakların da
dünyevi ve uhrevi ceza öngörülen davranışlar büyük
günahlardandır. 7Bizlere Kuran ı Kerim de birçok kavmin
hayatı örnek olarak anlatılırken görmekteyiz ki onların
helak (yok) oluşları Allah’u Teâlâ’nın onlara gönderdiği
Peygamberlere tabi olmamalarından ve sapkınlıklarından
kaynaklanmaktadır. Şüphesiz her canlının bir ömrü olduğu
gibi Toplum ve Milletlerin de belirli bir yaşam sureleri
vardır.
Değerli Müminler
İnsanlar sevap ve günah işleyebilecek özellikte varlıklardır.
Ancak Mevlamız bizlerden günahtan uzak durmamızı
işlenen günahlara tövbe etmemizi istemektedir. O sebepsiz
yere kimseye zulüm etmeyeceğini insanların günahlarda
ısrar ederek kendilerine zulüm ettiklerini8 buyurmaktadır.
Kuran’ı Kerim kimi kavimler darlık ve yokluk için de,
kimisi de bolluk ve ferahlık içerisin de helak edildiklerine
dair bizlere bilgiler vermektedir. 9
Eğer o memleketin halkları iman etseler ve Allah’a karsı
gelmekten sakınsalardı elbette onların üstüne gökten ve
yerden nice bereketler(in kapılarını )açardık. Fakat onlar
yalanladılar, bizde kendilerini işledikleri günahlardan dolayı
yakalayıverdik10 buyrulmaktadır.
Kuran ı Kerim de dikkat çekilen bu uyarı ve yasaklar
şüphesiz bizim dünyevi ve uhrevi saadetimiz içindir.
Nemutlu günahlardan sakınanlara ve sakınmaya çalışanlara.
1 muminun 23/115
7 zehebi kitabul kebair 18 -19
2 kıyame 75/36
8 yunus 10/14
3 zariyat 51/56
9i. karagöz kuran a g musibetler aç.in.ve top. s172
4 mülk 67/2
10 Araf 7/182
5 kehf 18/49
6 Buhârî, hadis no: 4497, Müslim, hadis no: 92
KAVAKALAN KÖYÜ ÇEKEREK
İMAM HATİB
BEKİR ARSLAN
Download

helak edici günahlar