İL
TARİH
: BİNGÖL
: 31.10.2014
‫وي ال َّر ِح ِين‬
ِ ْ‫بِس ِْن هللاِ الرَّح‬
ّ ‫ب‬
ّ ‫ُىر ِعن َد‬
ِ‫هللا‬
ِ ‫هللاِ ْاثنَا َع َش َر َش ْهرًا فِي ِكتَا‬
ِ ‫إِ َّى ِع َّدةَ ال ُّشه‬
‫ض ِه ْنهَا أَرْ بَ َعةٌ ُح ُر ٌم‬
َ َ‫يَىْ َم َخل‬
َ ْ‫ق ال َّس َوا َوات َواألَر‬
‫قال رسول هللا صلي هللا عليه وسلم‬
ّ ‫ضاىَ َش ْه ُر‬
‫هللاِ ْال ُو َح َّر ُم‬
ِّ ‫ض ُل اَل‬
َ ‫صيَ ِام بَ ْع َد َر َه‬
َ ‫اَ ْف‬
MUHARREM AYI VE FAZİLETİ
Muhterem Kardeşlerim!
Okuduğum ayet-i kerimede Cenab-ı Allah
mealen şöyle buyurmaktadır: “Şüphesiz Allah'ın
gökleri ve yeri yarattığı günkü yazısında, Allah
katında ayların sayısı on ikidir. Bunlardan dördü
haram aylardır.”1
Okuduğum hadisi şerifte ise Peygamber
Efendimiz (s.a.s) şöyle buyurmaktadır: “Ramazan
ayından sonra tutulan oruçların en hayırlısı,
Allah’a izafetle (Allah’ın ayı denilerek)
şereflendirilen Muharrem ayında tutulan
oruçtur.”2
Muhterem Müslümanlar!
Her dinin, milletin kutsal saydığı veya diğer
zaman dilimlerinden farklı kabul ettiği kendine özgü
belirli gün ya da ayları vardır. Yüce dinimiz
İslam’da da bu tür gün ve aylar vardır. Bu aylardan
biri de Muharrem ayıdır. ‘‘Muharrem’’kelimesi
‘‘haram kılınmış’’, ‘‘hürmete layık’’ anlamına gelip
anlam itibarı ile bu aya özel ad olmuş, ‘‘haram
aylar’’ uygulamasının genel adı olmuştur.
Değerli müminler!
Muharrem ayını önemli kılan birçok özellik
vardır: Hz. Muhammed(s.a.v)’in hicretiyle başlayan
Hicri tarih, İslami takvimin başlangıç yılı olarak,
Muharrem ayı da bu takvimin ilk ayı olarak kabul
edildi. Muharrem ayının onuncu günü olan ‘‘Aşure
günü’’tüm Semavi dinlerde özel bir yere sahip olup
Cahiliye Araplarınca da önemli kabul edilmişti. Hz.
Muhammed (s.a.v) de bu günde oruç tutmuş, bu
orucu Müslümanlara da tavsiye etmiştir.3 Ramazan
orucu farz kılındıktan sonra Aşure günü’ne bir gün
daha eklenerek sünnet olarak tutula gelmiştir.4
Peygamberimiz bir hadisinde Aşure orucu ile ilgili
şöyle buyurmuştur: ‘‘Aşure gününün orucunun, bir
önceki yılın günahlarına kefaret olmasını Allah’tan
umarım.’’5
İslam tarihi kaynaklarında 10 Muharrem
(Aşure) günü gerçekleştiği kabul edilen önemli tarihi
olaylar şu şekilde sıralanır: Hz. Nuh’un gemisinin
Tufan’dan kurtulup Cudi dağına oturması, Hz.
Âdem’in tövbesinin kabul edilmesi, Hz. İbrahim’in
Nemrut’un ateşinden kurtulması, Hz. Yakup’un,
oğlu Yusuf’a kavuşması, Hz. Musa ve
israiloğullarının Firavun’un zulmünden kurtulmaları
gibi.
Aziz Müslümanlar!
İslam tarihinde Hicri 61 yılında 10 Muharrem
Cuma günü Ehl-i Beytin çok değerli bir ferdi olan
Hz. Hüseyin’in şahadeti ile sona eren ‘Kerbela
hadisesi’ meydana gelmiştir. Muharrem ayı
içerisinde Sevgili Peygamberimizin torunu olan Hz.
Hüseyin gibi büyük bir şahsiyetin şehit edilmesi,
tüm Müslümanlar için büyük bir acı olmuş ve
Müslümanları derinden etkilemiştir. Tarihin belli bir
kesitinde meydana gelen bu gibi üzücü olayları iyi
düşünmek ve bunlardan gerekli dersler çıkarmak
gerekir. Müslümanlara düşen görev, bu tür üzücü
olayların tekrarlanmasını önleyecek bilinç ve
anlayışa sahip olmaktır.
Kardeşliğimize ve
beraberliğimize zarar veren her türlü davranıştan
uzak durmaktır.
Hz. Hüseyin’e reva görülen bu haksız ve
üzücü muameleyi kabul etmek mümkün değildir.
Fakat bu üzücü olayı kullanmak suretiyle İslam
kardeşliğini zedeleyen art niyetli odakların varlığını
unutmamak, Müslümanları çeşitli bahanelerle
birbirine düşürmek isteyen İslam düşmanlarına karşı
dikkatli olmak gerekir. Bu üzücü olayı tarihin
hakemliğine emanet etmek daha doğru bir davranış
olur. Günümüzde Müslümanların her zamankinden
daha fazla birlik ve beraberliğe muhtaç oldukları
unutulmamalıdır. Bütün Müslümanlara düşen görev,
tarihte meydana gelen olaylardan ibret almak
suretiyle yanlış, üzücü tutum ve davranışlardan uzak
durmak ve meydana gelebilecek buna benzer
olayların tekrarlanmaması için gereken tedbirleri
almaktır.
1
Tevbe, 9/35
Müslim, Sıyam, 202, I, 821.
3
Buhari, Savm, 69
4
Müslim, Sıyam, 133
5
Tirmizi, Savm, 48
2
Hazırlayan: İl Hutbe Komisyonu
Redaksiyon: İl İrşat Kurulu
Download

Muharrem-ayi-ve