Murat eğitim kurumları
Arapça 4 konu 1
Genel hazırlık
Hatırlatmalar
Sayı ve temyizi
Değerli öğrenciler. Dost acı söyler.
Diğer 3 dönemden farklı olarak 2014 bahar dönemi aöf ilahiyat konuları tam ve gerçek anlamıyla zordur. (siz
türkler nasıl diyor eee kazık.)
Şimdi sizden bu dersin hocası olarak beklentim her hafta derslere gelmeniz ve derslerinize evde asgari iki saat
tekrarlı çalışmanızdır.
Yapmazsanız ne olur peki.
1. Ders konuları yeterince zor ve ağır olduğu için ancak yetişecek ve ders tekrarı ek ders gibi imkanlar
şimdiden ortadan kalkacaktır.
2. Derse gelmediğiniz her hafta asgari bir ya da iki soruyu kaçırmanız demektir. Evime çaya gelmedikten
sonra da bu dersi telafi etmenin bir imkanı yoktur. (çayımız bitti bu arada. Boşuna ümitlenmeyin )
3. İşin şakası bir tarafa dördüncü sınıf konuları hiç de açık öğretim standardında yata yata geçilecek konular
değildir.
4. Ben paramı veririm canım isterse çalışırım geçemezsem hakkımı helal etmem gibi gayri ciddi duygulara ve
hislere sahip olan arkadaşımız lütfen haftaya kalmadan idareye müracaat edip parasını istesin.
Geçemeyeceğini ben şimdiden garanti ediyorum.
5. Hocam ben çalışırım yine de geçemez miyim diye asılsız vesveselere kapılan arkadaşım okuyup üfleyen
hocalardan değilim bak burada söz konuşuyoruz. Çalış ki geçesin diyorum. Çalışmayan geçemez’in zıddı
çalışan geçecek demektir. Ben şimdiden içinizde depreşen öğrencilik duygularını öldürüyorum ki son
haftalarda karşıma geçip, aman hocam ders tekrarı, aman hocam ek ders demeyin diye. Ek ders yok,
olmayacak, olamayacak. Kusura bakacak olan arkadaşlar için mevlana’nın «kusursuz dost arayan dostsuz
kalır» vecizesini ve Orhan Gencebay'dan «hatasız kul olmaz» şarkısını armağan ediyorum.
Hala evde hangi gün ve saatlerde tekrar yapacağını kararlaştırmadıysan sınava çok
kalmadı. Çok zamanın olacak böyle gidersen. Demedi deme.
2
Görürseniz anlayın korkmanıza gerek yok.
Temyiz
: bir şeyi diğerinden ayırma, bunu
yapan herhangi bir şey, kelime.
Melfuz temyiz
: cümlede görülen, lafzı olan kelime
Melhuz temyiz
: o anda temyiz olduğu anlaşılan
başka türlü temyiz olduğu görülemeyen, Arapçadan başka bir
dile aktarıldığında temyizliği kaybolan kelime.
Aded
: sayı ismi
Madud
: sayılan
Müfred
: 1-10 arası sayılar
mürekkeb
: 11-19 arası sayılar
Ukud
:10 dan 90’a onun katı olan sayılar
Atıflı sayı
:21-99 arası sayılar
sayı
kullanımı
1
Sıfat
2
Sıfat
3-10
İzafemsi
11-99
Temyiz
3
Daha dün annemizin kollarında yaşarken, çiçekli
bahçemizin yollarında koşarken, okullu
olduğumuz ilk zamanlarda bize toplama
öğretilirken genellikle öğrenmediğimiz bir şey
vardı.
2 armut ile 3 armutu toplayıp 5 yazmak. Armutu
unuturduk çoğumuz. Öğretmenimiz de bize şöyle
kızardı. «Oğlum, kızım, 5 ne? Elma mı, armut mu?»
İşte, o elma ve armutları öğreneceğiz şimdi. Bizim
yazılıda doğru cevabımızı eksik diye puansız
bırakan o elmanın yaptığı işin adı «temyiz»…
Hoca’nın sizi korkuttuğu konulardan ilki işte
sayılar ve onların temyizleri.
Müzekker
müennes
açıklama
ٌ‫رجل‬
ٌ‫واحد‬
ٌ‫ واحدةٌ جنَّة‬Aded maduddan sonra temyiz tam uyumlu
ُ
‫رجالن‬
ٌ َ‫اثن‬
ُ ‫ان‬
ٌ‫ان جنَّتَان‬
ٌ َ‫اثنَ ت‬
ٌ‫رجال‬
َ ٌٌٌٌٌٌٌ‫ثالثة‬
ٌ‫ثالثٌٌٌٌسنَ َوات‬
ًٌ‫احدٌعشرٌ َك ْوَكبا‬
ً‫احدىٌعشرةٌسن ٌة‬
ٌ‫ٌع َشَر‬
َ َ‫ٌص ْف َحةًٌم ْنٌ انْتَظَْرتُهٌُأ َْربَ َعة‬
َ ‫س‬
َ ‫ٌع ْشَرَة‬
َ ْ‫قَ َرأْ ََنٌمخ‬
‫َش ْهًرا‬
ٌ‫َه َذاٌالكتَاب‬
Aded maduddan sonra temyiz tam uyumlu
Temyiz çoğul ve mecrur, aded maduddan önce
11 ve 99 arası sayılarda adedin kullanımına
pür dikkat kesilmemiz gerekiyor. Katların 1 ve
2 sayıları madud (sayılan, isim, temyiz) ile
sıfat 3-9 arası yine zıtlık ilişkisi kuralını
tekrar ettiriyor. Fakat isim, temyiz, madudun
tarzı müfred ve mansub.
Sayı
10-90
ukud
21-99
12,22,32
…
11-19
12 hariç
kullanımı
Müzekker
Müennes
Açıklama
cemi müzekker salim gibi irab
‫سو َن َر ُجال‬
‫ص يل‬
Temyiz
َ
ْ ‫ يِف َه َذا ال َف‬Adedler
ُ ْ‫حض َر مخ‬
olurlar. Temyizleri 11-99 arası
‫ يع ْش ُرو َن طَاليبَة‬sayılarınkidir.
‫يِف الْم ْخب يز و ي‬
‫اح ٌد‬
‫ث‬
ٌ َ‫ يِف ال َْم ْد َر َس ية ثَال‬3-9 sayılarının, 10’un katları (ukud)
Atıflı sayılar
َ َ َ
kurallarını da akılda tutmak gerekecek.
‫َو يع ْش ُرو َن ُخ ْب ًزا‬
‫ َوأ َْربَ ُعو َن ُم َعلي َمة‬İşiniz zor yani. Allah kolaylık versin.
Bu sayılarda temyizi ile birler basamağının irabı tam uyumlu olur.
Dikkat sadece birler basamağı. Onlar basamağı da yukarda ukud
kuralından dolayı sayı isimleri değişmez. Müzekker müennes aynı
kullanımlıdır.
Bir arada,
ayrılmazlar
12
4
100,1000
ve katları
Tek haliyle
123,354
…
Atıflı sayılar ile
birlikte
ٌ‫ٌع َشَر‬
َ َ‫اعةٌستَّة‬
َ ‫ٌهذهٌاحلَافلَة ٌََثَاينٌَ ِفٌال َق‬
َ ‫ِف‬
‫ُم ْستَم ًعا‬
‫َع ْشَرةَ ٌَراكبَة‬
ٌ ‫اٌع َشَر ٌَر ُج‬
ً‫ال‬
َ َ‫ٌع ْشَرَةٌط ْفلَة َجاءٌَاثْن‬
َ ‫تٌاثْنَ َ َْت‬
ُ ْ‫َرأَي‬
‫ح ي‬
ٌ ‫ضْي‬
‫ف‬
َ ٌ‫ضَرٌمائَتَا‬
َ َ
‫ي‬
‫ي‬
‫ي‬
ٌ‫ائت َش َجَرة‬
َ ٌ‫ضَرٌأ َْربَ ُعمائَة‬
َ ‫َح‬
ُ ‫ضْيفٌ َغَر ْس‬
ْ َ ‫ت ٌم‬
‫ي‬
‫فٌسائحٌ جاءٌ يمائَةُ أَل ي‬
ٌ‫ْفٌ َسائح‬
َ ْ‫َجاءٌمخ‬
َ َ َ َ‫سةُ آال‬
‫ي‬
ٌ‫ْفٌ ُجْندي‬
َ ‫تٌأَل‬
َ ‫َجاءٌَ َع‬
ُ ْ‫ش َرةُ آالَفٌ َسائحٌ َرأَي‬
ٌ‫صَرٌأَلْ َفاٌ َسائح‬
ٌ‫َغَر ْسنَاٌأَلْ َف ْيٌ َش َجَرة‬
ْ ‫ص َلٌال َق‬
َ ‫َو‬
‫ٌالسنَةٌثَالََُثائَةٌومخْ َسةٌوستُّو َنٌيَ ْوًما‬
َّ ‫ِف‬
ٌ ‫ِفٌالْ َمدينَةٌأَلْفٌوت ْس ُعمائَةٌوأ َْربَ َعةٌوع ْش ُرو َن ٌَر ُج‬
ً‫ال‬
‫ال ايثْ نَ ي‬
‫ض ية األَطْ َف ي‬
‫ان َوثَالثُو َن يط ْفال‬
َ ‫يِف َرْو‬
‫ت ايثْ نَ تَ ي‬
‫ان َوثَالَثُو َن لَْي لَة‬
ْ ‫ض‬
َ ‫َم‬
11 ile 19 arasındaki sayılar fetha üzere
mebnîdirler. Temyîzleri de müfred,
mansub ve nekre olarak geli
12 sayısının birler basamağı mu‘rabtır ve
tesniye gibi i‘rab alır. 11 ve 12
sayıları temyîzleriyle uyum içindedir
Hem 100 hem 1000 sayısının tesniyelerinin
ve sadece 1000’in cemi’nin (çoğulunun)
temyîzi müfred ve mecrûr olur
100, 1000 ve katlarının temyîzi, izafetle
müfred mecrûr olur. Temyîzleri
müzekker veya müennes olsa da, 100 ve
1000 sayılarında değişiklik
olmaz.
100 ve 1000 sayısı, atıflı olarak başka bir
sayıyla söylenirse, temyîz en
son söylenen sayıya uyar
‫‪Sıra sayılarının temyîzi olmaz. Bunlar sıfat veya muzaf‬‬
‫‪olabilirler. Sıfat olurlarsa, müzekkerlik muenneslik ve‬‬
‫‪i‘rab yönünden kendilerinden öncekine uyarlar.‬‬
‫سٌاحلَاديٌوالع ْش ُرو َنٌ‬
‫الد َّْر ُ‬
‫نت احلاديَةُ والعيشرو َن‬
‫البي ُ‬
‫يٌ َع َشٌَر‬
‫أيتٌالط‬
‫ر ُ‬
‫فلٌاحلَاد َ‬
‫َ‬
‫السنَ ية الثَّانيي ية ليلْ يهجرةي‬
‫ت َم ْع َرَكةُ بَ ْدر يِف َّ‬
‫َوقَ َع ْ‬
‫َ‬
‫َْ‬
‫ٌالعاشرٌ‬
‫َكانَ ْ‬
‫ٌالعام َ‬
‫ٌالوَداعٌِف َ‬
‫تٌح َّجةُ َ‬
‫‪Bu, onaltıncı gündür.‬‬
‫عش ََر‬
‫َهذَا ُه َو ْاليَ ْو ُم ال َّ‬
‫ِس َ‬
‫ساد َ‬
‫‪Tıpkı normal sayılarında‬‬
‫‪olduğu gibi 11’le 19 arasındaki‬‬
‫‪sıra sayılarının da her iki cüzü‬‬
‫‪fetha üzere mebnîdir.‬‬
‫‪müzekker‬‬
‫األَ ول‬
‫الث ي‬
‫َّان‬
‫الثَّاليث‬
‫الرابيع‬
‫َّ‬
‫اخلَ يامس‬
‫الع ي‬
‫اشر‬
‫َ‬
‫احلَ ياد َي َع َش َر‬
‫الث ي‬
‫َّانَ َع َش َر‬
‫ث َع َش َر‬
‫الثَّالي َ‬
‫ي‬
‫الع ْش ُرو َن‬
‫ث ي‬
‫والع ْش ُرو َن‬
‫الثَّالي ُ‬
‫الثَّالَثُو َن‬
‫ال يْمائَة‬
‫ال يْمائَ تَ ي‬
‫ان‬
‫الثَّالَ ُُثيئَة‬
‫الثَّالَثَةُ آالَف‬
‫‪Sıralı sayılar‬‬
‫‪Birinci‬‬
‫‪İkinci‬‬
‫‪Üçüncü‬‬
‫‪Dördüncü‬‬
‫‪Beşinci‬‬
‫‪Onuncu‬‬
‫‪Onbirinci‬‬
‫‪Onikinci‬‬
‫‪Onüçüncü‬‬
‫‪Yirminci‬‬
‫‪Yirmi üçüncü‬‬
‫‪Otuzuncu‬‬
‫‪yüzüncü‬‬
‫‪İki yüzüncü‬‬
‫‪Üç yüzüncü‬‬
‫‪Üç bininci‬‬
‫‪Müennes‬‬
‫األوىل‬
‫الثَّانييَة‬
‫الثَّاليثَة‬
‫الرابي َعة‬
‫َّ‬
‫اخلَ يام َسة‬
‫الع ي‬
‫اش َرة‬
‫َ‬
‫احلَ ياديَ َة َع ْش َرَة‬
‫الثَّانييَةَ َع ْش َرة‬
‫الثَّاليثَ َة َع ْش َرة‬
‫ي‬
‫الع ْش ُرو ن‬
‫الثَّاليثَةُ ي‬
‫والع ْش ُرو َن‬
‫الثَّالَثُو َن‬
‫ال يْمائَة‬
‫ال يْمائَ تَ ي‬
‫ان‬
‫الثَّالَ ُُثيئَة‬
‫الثَّالَثَةُ آالَف‬
‫‪5‬‬
İşte karşımızda tipik bir sayı sorusu. Ne yapacağız böyle bir soruyla karşılaştığımızda.
1. korkmayacağız.
2. Sayıya bakıp sayılanın karakterini seçeneklerden bulacağız.
Bu soruda bizim cevabı yakalayacağımız unsur altı çizili kelimemiz olan sayı yani on anlamına
gelen bölüm. On sayısının temyizi 3-10 arası sayıların temyizi çoğul mecrur gelir ve sayı ile
temyiz birbirinin zıt cinsidir kuralınca bizim boşluğa getireceğimiz kelime müennes, çoğul
ve mecrur olacaktır. Bu kurala uyan tek seçeneğimiz d de mevcuttur. Müennesliği belli olan
tek seçenek odur. Diğer seçeneklerin hepsi müzekker çoğuludur.
Bu soruda da yine ezberlediğimiz kuralları uygulamaya koyacağız.
Bildiğimiz gibi (en azından öyle avutalım kendimizi) 11-99 arası sayıların
temyizi müfred ve mansub gelecekti. A seçeneği bu kuralı ihlal ettiği için
alkışlarla yerine alıyoruz ve sorulara bakmaya devam ediyoruz.
6
Bu «bakalım bütün konuyu öğrendiniz mi sorusudur». Şimdi teker teker neden yanlış yazılmış
bulalım.
A’ da adedin yazımı doğru fakat temyizi ile kuralsız uyumu var. Birler basamağı temyizin tam
zıddı cinsi olması gerekiyordu bu yüzden yanlış.
B’de ukud yani onun katını ifade eden aded isimleri birler basamağından sonra yazılması
gerektiği halde öne alınmış, bu yüzden yanlış.
C’de aded ismi yanlış yazılmış. ‫ احد عشر‬ya da ‫ احدى عشرة‬olması gerekiyordu.
D’de yüz sayısı muzaf gibi kullanıldığıdan nun’u düşecekti düşmemiş bu yüzden yanlış..
Beş seçenekli bir sorudan dördü yanlış olduğunda geri kalan doğrudur kuralı  gereği doğru
seçenek E oldu.
Burada soruyu onbeş sayısından koparacağız.
Bize doğru cevabı verecek bilgiler.
11-19 arası sayılar fetha üzere mebni, madudun cinsi birler basamağı ile zıt ve temyiz de tekil
mansub olacak. Bu kuralları birlikte barındıran sadece b seçeneğini görebiliyoruz.
A seçeneği birler basamağı temyiz ile aynı cins olduğu için yanlış.
C seçeneği de aynı nedenle yanlış.
D seçeneğinde hem sayının yazımı hem de temyiz ile uyumu yanlış. Tam bir deveye boynun
neden eğri demişler nerem doğru ki demiş örneği.
E seçeneğinde temyiz mecrur geldiği için yanlış. Cevap B
7
Bu soruda bilmemiz gereken iki kelime var.
1. Gün = ‫ يوم‬2. gece = ‫ليلة‬
Gün müzekker, gece müennes olduklarına ve sayıları da 3-9 arasında olduklarından adedleri
tam zıt cinslerinden gelmek zorunda. Yani günün adedi müennes, gecenin adedi müzekker
olacak.
Bu hususa riayet eden seçeneğimiz . A, D ve E seçenekleri müennes ile uyumsuz, B, D ve E
seçenekleri de müzekker ile uyumsuz.
Soruda verilmeyen fakat sınavda karşımıza çıktığında kullanabileceğimiz bir diğer eleme
çeşidi de aded ve madudun harekeleri olacaktır. Bu soruda sayılar mefulun fih (zaman)
konumunda olduklarından adedler üstün, madudlar 3-10 arası olduklarından çoğul, mecrur
gelmeli. Biz bu soruda sadece müzekker, müennes uyumuyla hallettik. Fakat sınavda başka
hususları da gözetmemizi gerektiren daha kapasiteli sorularla karşı karşıya kalabiliriz.
Cevap C.
Konu bitti evet rahat bir nefes alın şimdilik ama hocanız uyarıyor. Eğer bu konuyu
her hafta bir kez notlardan gözden geçirmezseniz bir ay sonra bu konu ile ilgili
soruları yapamayacaksınız. Benden söylemesi sizden dinlemesi.
8
Download

Arapça 4 konu 1