D.Ü. İLAHİYAT FAKÜLTESİ - İLİTAM FİNAL SINAVI
TEFSİR METİNLERİ-1
1. Hz. Muhammed'in davetine karşı
çıkanlar,
Kur'an'da
anlatılan
kıssaların gerçek olmadığını hangi
kavramla ifade etmişlerdir?
A.
B.
C.
D.
E.
I. Allah'a ve onun haber verdiklerine
inanır.
II. Sadece Hz. Muhammed'e indirilen
vahiylere inanır.
III. Cennet ve cehennemin varlığına inanır.
IV. Ölümden sonraki dirilişe inanır.
V. Hadisleri dikkate almaksızın sadece
Kur'an'daki bilgilerin yeterli olacağına
inanır.
Kısasü'l-Evvelîn
Desâtirü'l-Evvelîn
Esâtîru'l-Evvelîn
Dirâsetü'l-Evvelîn
Meselü'l-Evvelîn
5. Mü'min için yukarıdakilerden hangileri
söylenemez?
A.
B.
C.
D.
E.
2. Mâûn suresinin temel konusu
aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru
olarak verilmiştir?
A.
B.
C.
D.
E.
İnsan-insan ilişkisi
Allah-insan ilişkisi
İnsan-insan ve Allah-insan ilişkisi
Allah-evren ilişkisi
İnsan-evren ilişkisi
6. Dini literatürde "hakk ile batılı ayırma"
anlamına gelen kavram hangisidir?
A.
B.
C.
D.
E.
3. Aşağıdaki ifadelerden hangisi "saklı
tutulan ve korunan kitap" anlamına
gelmektedir?
A.
B.
C.
D.
E.
Levh-i Mahfûz
Kitâb-ı Menkûl
Levh-i Meknûn
Kitâb-ı Meknûn
Kitâb-ı Menşûr
Bürhân
Kur'an
Mesel
Resûl
Furkân
7.
"el-Bahru'l-Muhît"
isimli
aşağıdakilerden hangisine aittir?
A.
B.
C.
D.
E.
4. Kur'an'da Allah'a, peygamberlere ve
indirilen kitaplara inanan kişi için
kullanılan kavram hangisidir?
A.
B.
C.
D.
E.
I, II, V
I, III, IV
II ve V
III, IV, V
V
Facir
Fasık
Mü'min
Kâfir
Münafık
1
Ebû Hayyân
İbn Atiyye
Kurtubî
Taberî
Zemahşerî
eser
D.Ü. İLAHİYAT FAKÜLTESİ - İLİTAM FİNAL SINAVI
TEFSİR METİNLERİ-1
8. Aşağıdaki eşyalardan hangisi 'mâûn'
kapsamında değerlendirilemez?
A.
B.
C.
D.
E.
12. " Yapılan iyilik veya kötülüklere
karşılık verme " anlamına gelen kelime
aşağıdakilerden hangisidir?
Balta
İğne
Tencere
Altın
Leğen
A.
B.
C.
D.
E.
9. Yazılan eserlerde alıntıların mutlaka
belirtilmesi ve her sözün, sahibine nisbet
edilmesi ilkesine vurgu yapan müfessir
aşağıdakilerden hangisidir?
A.
B.
C.
D.
E.
Mülk
Mesel
Kesb
Din
Saîr
13. Aşağıdaki kavramlardan bir grup
oluşturulacak olursa bunlardan hangisi
dışarıda kalır?
Taberî
Kurtubî
İbn Atiyye
Zemahşerî
Ebû Hayyân
A.
B.
C.
D.
E.
Afüv
Rahman
Rahîm
Gafûr
Mü'min
10.
"Nezîr"
kavramının
karşılığı
olabilecek en doğru ifade hangisidir?
A.
B.
C.
D.
E.
Korkutarak bir şeyi haber veren
İnsanlara haber veren
İnsanlara müjde veren
İnsanlara nasihat eden
İnsanlara tavsiyede bulunan
"Ebû Muhammed künyesiyle tanınır.
Endülüs'te pek çok âlimden ders aldı.
Tefsir, hadis, fıkıh gibi dînî ilimlerin yanı
sıra dil, nahiv ve edebiyat alanında da
geniş bir bilgi birikimine sahip oldu. O,
tefsirdeki yetkinliğinden ötürü "kıdvetü'lmüfessirîn" sıfatıyla anılmıştır. Onu
günümüze taşıyan en önemli eseri elMuharrerü'l-Veciz isimli tefsiridir."
14. Yukarıda sözü edilen müfessir
aşağıdakilerden hangisidir?
11. Aşağıdakilerden hangisi Kur'an'da
geçen hanîf kavramıyla ilgili doğru bir
bilgidir?
A.
B.
C.
D.
E.
A. Mekkelilerin Cahiliyeden önceki
dinî inançlarıdır.
B. Hz. İbrahim'in insanlara tebliğ
ettiği tevhid dinidir.
C. Hz. Muhammed'in mücadele ettiği
batıl dinlerden biridir.
D. Medinedeki Yahudilerin dinidir.
E. Hiçbiri
2
Fahreddin Râzî
Zemahşerî
İbn Atiyye
Ebû Hayyân
Kurtubî
D.Ü. İLAHİYAT FAKÜLTESİ - İLİTAM FİNAL SINAVI
TEFSİR METİNLERİ-1
18 – Aşağıdaki Arapça cümlenin Türkçe
tercümesi hangisidir?
15. Daha sonra gelen âlimlerin
birçoğunun kaynak olarak kullandığı ve
bir tefsir ansiklopedisi olarak kabul
edilen tefsir, aşağıdakilerden hangisidir?
‫{ قُل الَّ تَ ُمنُّواْ َعلَ َّي إِ ْسالَ َم ُك ْم بَ ِل اهلل يَ ُم ُّن َعلَْي ُك ْم‬
ِ ِ ‫ان إِ ُن ُك ْنتم‬
ِ ‫أَ ْن َهدا ُكم لِ ِإليم‬
} ‫ين‬
َ ُْ
َ ‫صادق‬
َ ْ
A. Ebu'l-Hasan Mukatil b. Süleyman elEzdi el-Horasanî’nin “et-Tefsîru’lKebir” adlı tefsiri.
B. Yahya b. Ziyad el-Ferrâ’nin “Meâni’lKur’ân” adlı tefsiri.
C. Muhammed b. Cerir et-Taberî’nin
“Camiu’l-Beyân an Te’vîli Ayi’lKur’ân” adlı tefsiri.
D. Ebû Ubeyde Ma’mer b. elMusenna’nın “Mecâzu’l-Kur’ân” adlı
eseri.
E. Süfyan es-Sevrî’nin “Tefsîru’s-Sevrî”
adlı eseri.
A. De ki: Teslimiyetinizi bana bir lütuf
olarak görmeyin: hayır, tersine
size iman yolunu göstermek
suretiyle Allah size lütufta
bulunmuştur!
B. De ki: Müslüman olmanızı bir lütuf
gibi bana hatırlatıp durmayın. Tam
tersine sizi imana erdirmesinden
dolayı Allah size lütufta bulunmuş
oluyor.
C. De ki: Müslümanlığınızı banim
başıma kakmayın. Biliniz ki, sizi
imana erdirdiği için asıl Allah size
lütufta bulunmuştur.
D. De ki: "Müslüman olmanızla beni
minnet altında tutmayın, hayır,
sizi imana eriştirmekle Allah sizi
minnet altında bırakır.
E. De ki: Müslümanlığınızı bana karşı
minnet (konusu) etmeyin. Tam
tersine, sizi imana yönelttiği için
Allah size minnet etmektedir. Eğer
doğru sözlüler iseniz (bunu böyle
kabullenmeniz gerekir).
16. “Ümmü’l-Kitab” diye isimlendirilen
sure, aşağıdakilerden hangisidir?
A.
B.
C.
D.
E.
Yasin Suresi.
Fatiha Suresi.
İhlâs Suresi.
Hucurât Suresi.
Mu’minûn Suresi.
19.
17. Kur’ân’ı başından sonuna kadar ilk
tesir eden müfessir kimdir?
‫سوا‬
َّ ‫ َوالَ تَ َج‬kelimesinin, Türkçe
ُ‫س‬
karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?
A. Cüsseli olamayınız.
B. Cüsseli olma.
C. Siz ikiniz şişman olmayınız.
D. Gizlilikleri araştırmayınız.
E. Gizlilikleri araştırma.
A. Ebu'l-Hasan Mukatil b. Süleyman
el-Ezdi el-Horasanî.
B. Yahya b. Ziyâd el-Ferra.
C. Muhammed b. Cerir et-Taberî.
D. Ebû Ubeyde Ma’mer b. elMusennâ.
E. Abdurrezzâk b. Hemmâm.
3
D.Ü. İLAHİYAT FAKÜLTESİ - İLİTAM FİNAL SINAVI
TEFSİR METİNLERİ-1
20.
‫َوالَ تَنَابَ ُزوا‬
22 – Aşağıdaki Arapça cümlenin Türkçe
tercümesi hangisidir?
‫خالصا هلل جل ثناؤه دون ما يُعبد من‬
‫ الشكر‬: )‫ْح ْم ُد لِلَّ ِه‬
ً
َ ‫ومعنى(ال‬
‫ بماأنعم على عباده من النِّعم التي ال يُحصيها العدد وال‬،‫دونه‬
kelimesinin, Türkçe karşılığı
aşağıdakilerden hangisidir?
A. Dedikodu yapmayınız.
B. Kötü lakap takmayın.
C. Hor görmeyiniz.
D. Dedikodu yapma.
E. Gıybet etmeyiniz.
‫يحيط بعددها غيره أحد‬
A. “Elhamdu lillahi”nin manası:
Şükür, Allah’tan başka hiç
kimsenin sayısını bilemediği, sayı
ile sayılamayacak kadar çok olan
nimetleri kullarına vermesi
münasebetiyle kendisinin dışında
ibadet edilenlere değil, şanı yüce
olan Allah’a mahsustur.
B. “Elhamdu lillahi”nin manası:
Şükür, şanı yüce olan Allah’a
mahsustur. Ondan başka tapılan
kişiler için değildir. O, kullarına
nimetler vermiştir. Bu nimetler,
sayılarla sayılmaz. Ondan
başkaları bu nimetlerin sayısını
bilmez.
C. “Elhamdu lillahi”nin manası:
Şükür, tapılan başka kişiler için
değil, şanı yüce olan Allah’a
mahsustur. Onlar, insanlara
nimetler vermiştir. Bu nimetler,
sayılarla sayılmaz. Ondan
başkaları bu nimetlerin sayısını
bilmez.
D. “Elhamdu lillahi”nin manası:
Şükür, Allah’tan başka hiç
kimsenin sayısını bilemediği, sayı
ile sayılamayacak kadar çok olan
nimeti kullarına vermesi
münasebetiyle kendisinin dışında
ibadet edilene değil, şanı yüce
olan Allah’a mahsustur.
E. “Elhamdu lillahi”nin manası:
Şükür, şanı yüce olan Allah’a
mahsustur. Ondan başka tapılan
kişiler için değildir. O, kullarına
nimet vermiştir. Bu nimet,
sayılarla sayılmaz. Ondan
başkaları bu nimetlerin sayısını
bilmez.
21.
‫ط‬
َ َ‫ أَ ْن تَ ْحب‬Kelimesinin, Türkçe karşılığı
aşağıdakilerden hangisidir?
A. Yükselmesi.
B. Alçalması.
C. Başlaması.
D. Çoğalması. Bol olması.
E. İptal olması, boşa gitmesi.
4
D.Ü. İLAHİYAT FAKÜLTESİ - İLİTAM FİNAL SINAVI
TEFSİR METİNLERİ-1
23 – Aşağıdaki Arapça cümlenin Türkçe
tercümesi hangisidir?
HADİS METİNLERİ I
1. “Hadis eğitim ve öğretim merkezleri
kurulmuştur. Fıkhi ve kelam ekolleri
sistemleşmiştir. Şerh edebiyatının ilk
örneklerinin verildiği; haçlı seferleri ve
Moğol istilası gibi büyük olayların
meydana geldiği ve bunun akabinde
hummalı bir yazın faaliyetinin başladığı bir
dönemdir.
Hanbelilik
bu
döneme
damgasını vurmuştur.”
Yukarıdaki parçada hadis tarihinin hangi
döneminden bahsedilmektedir ?
‫ أبدأ بتسمية اهلل وذكره قبل كل‬:"‫وإنما معنى قوله "بسم اهلل‬
،‫شيء‬
A. Muhakkak ki “Bismillah” sözünün
manası, her şeyden önce Allah’ın
adı ve zikri ile başla demektir.
B. Muhakkak ki “Bismillah” sözünün
manası, her şeyin başında Allah’ın
adı ve zikri ile başlarım demektir.
C. Muhakkak ki “Bismillah” sözünün
manası, her şeyin başında Allah’ın
adı ve zikri ile başmak gerekir
demektir.
D. Muhakkak ki “Bismillah” sözünün
manası, Müslüman her şeye
Allah’ın adı ve zikri ile başlar
demektir.
E. Muhakkak ki “Bismillah” sözünün
manası, her şeyden önce Allah’ın
adı ve zikri ile başlıyoruz demektir.
A.
B.
C.
D.
E.
2. Sahabi kavramını Hz.Peygamber ile
uzun süre sohbeti olan ve ona tabi olma
ve ondan hadis alma bakımından
birlikteliği çok olan” şeklinde tanımlayan
alim hangisidir?
24 – Hucurât suresi, Kur’ân’ın kaçıncı
suresidir?
A.
B.
C.
D.
E.
46
47
48
49
50
A.
B.
C.
D.
E.
25 – Hucurât suresi, kaç ayettir?
A.
B.
C.
D.
E.
Dönüşüm Dönemi
Daralma dönemi
Açılım Dönemi
Oluşum Dönemi
Gelişim Dönemi
16
17
18
19
20
5
Ahmed b. Hanbel
el-Mazeri
İbnu’s-Salah
İbn Hacer
es-Suyuti
D.Ü. İLAHİYAT FAKÜLTESİ - İLİTAM FİNAL SINAVI
HADİS METİNLERİ I
3. Ahmed b. Hanbel’in eserinin özellikleri
konusunda
aşağıdakilerden
hangisi
yanlıştır?
6. Hadis kitabında çok muallak hadis
kullanmakla meşhur olmuş hadis imamı
hangisidir?
A.
700 bin hadis içinden seçilmiş
mükerrerler hariç 30 bin hadis
bulunmaktadır.
B.
Eserini
müsvedde
halinde
bırakmıştır.
C.
İbn Teymiyye, İbnu’l-Cevzi, İbn
Kesir gibi alimler onun eserinde uydurma
hadislerin var olduğunu söylemişlerdir.
D.
Onun eserine Ebu Talip el-Mekki
bazı ilavelerde bulunmuştur.
E.
Merv, askalan ve Humus vb
şehirlerle ilgili hadislerin uydurma olduğu
söylenmiştir.
A.
B.
C.
D.
E.
7. İslam alimlerinin çoğunluğuna göre
yakini bilgi ifade eden, onunla amel
etmek vacib olan ve inkarı durumunda
kişiyi dinden çıkma riskine sokan hadis
hangisidir?
A.
B.
C.
D.
E.
4.
Aşağıdakilerden
hangisi
hadis
edebiyatına etki eden temel faktörlerden
değildir?
Ahad hadis
Meşhur hadis
mütevatir hadis
Aziz hadis
Mudrec hadis
8. Hadislerin terceme ve yorumlanması
ile ilgili aşağıdaki cümlelerden hangisi
doğruyu yansıtmamaktadır?
A. Hadislerin terceme edilmesi faaliyeti,
manen rivayet kapsamında
değerlendirilir.
B. Hadisleri tercüme ederken ve
yorumlarken hadiste geçen
kelimelerin farklı anlamları
gözetilmelidir.
C. Hadislerin sebeb-i vürudunun
bilinmesinin, hadisleri yorumlamada
önemli bir yeri vardır.
D. Hadisleri anlamada önemli olan
terceme edenin anlayışıdır.
E. Hadis tercüme ve yorumlarında en
önemli şart, ihlası ve iyi niyeti elden
bırakmamaktır.
A.
Mihne süreci ve Kur’an’ın
yaratılmış
olup
olmadığına
dair
münakaşalar
B.
Kelam ilminin doğuşu ve inanç
konularında ortaya çıkan tartışmalar
C.
İsrailiyyat-mesihiyyata
dair
nakiller
D.
Ehl-i Hadis ve Ehl-i Re’y
kamplaşması
E.
Halife Me’mun’un bazı Mutezili
fikirleri benimsemesi
5. Zayıf bir ravinin güvenilir ravinin
hadislerine aykırı olması durumunda
alacağı isim aşağıdakilerden hangisidir?
A.
B.
C.
D.
E.
Muslim
Buhari
Tirmizi
Beyhaki
Darakutni
Mudrec
Muallak
Munker
Mursel
Muzdarib
6
D.Ü. İLAHİYAT FAKÜLTESİ - İLİTAM FİNAL SINAVI
12. Mestlerin üzerine mesh edilmesi
konusunda dinin aşkın yönüne
dikkatimizi çeken ve sünnete
bağlanmanın önemini belirten sahabi
kimdir?
HADİS METİNLERİ I
9. Hadislerin şerh edilmesi ile ilgili
aşağıdakilerden hangisi doğru bir bilgiyi
içermemektedir?
A. Genelde şerhlerde ilk önce lafzî kelime
tahlillerine yer verilir.
B. Hadisi nakleden ravilerin durum
değerlendirilmesi yapılır.
C. Hadisin farklı tariklerine değinilmez.
Sadece ilgili hadis üzerinde yorum
yapılır.
D. Bazı şerhlerde hadise dair nükte,
hikmet ve faideli bilgilere de yer verilir.
E. Şerhlerde muhteva tahlillerinin yanısıra
fıkhî hükümlere de yer verilir.
A. Hz. Ömer
B. Hz. Osman
C. Hz. Ali
D.Hz. Ebu Hureyre
E. Hz. Ebu Bekir
13. Aşağıda birbirine yakın manalı
kelimeler verilmiştir. Hangi şıktaki
kelimeler yakın manada değildir?
A.
B.
C.
D.
E.
10. Aşağıdaki kavramlardan hangisi
Sünnet’e bilinçli olarak bağlılığı ifade
etmek için kullanılmaz?
A.
B.
C.
D.
E.
Temessük
Teessî
İttibâ
Teşebbüh
İktidâ
Birr-Yakîn
İttiba-İktidâ
Maruf-Hayr
Takvâ-Verâ’
Şerr-Seyyie
14. “Resûl size ne verdiyse onu alın, sizi
neden nehyettiyse ondan kaçının” ayeti
ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A. Sahâbîler, bu âyetin sünneti kapsadığı
inancındadır.
11. Aşağıdaki cümlelerden hangisi
yanlıştır?
B. Sahâbîlerin âyetteki “size neyi
verdiyse” kelimesini, “Hz.
Peygamber’in sünnetiyle getirdiği”
diye yorumladıkları anlaşılmaktadır.
C. Bu ayet, sadece Hz. Peygamber
zamanındaki bir olayı çözmektedir.
D. İbn Mes’ud ve O’nun talebesi bu
ayete dayanarak sünnetin teşrîdeki
yerine vurgu yapmışlardır.
E. Mevdûdî’ye göre âyetteki hüküm
umûmîdir ve sadece fe’y taksimiyle
alâkalı değildir.
A. Ömer b. Abdülaziz, “Sünnete
sarılmak, Allah’ın Kitabı’nı tasdîk ve
ona tam itaat sayılır” demiştir.
B. Sünnet kavramının zıddı bid’attir.
C. Peygamber Efendimiz’in adı ilk
anıldığında salat u selam getirmek
vacip; tekrar ettiğinde salat u selam
getirmek ise müstehaptır.
D. Sünnetin önemini en iyi bilen
insanlar, ashab-ı kiramdır.
E. Kur’an’da Kitab ile hikmetin birlikte
geçtiği yerlerde hikmet “bilgi”
manasınadır.
7
D.Ü. İLAHİYAT FAKÜLTESİ - İLİTAM FİNAL SINAVI
HADİS METİNLERİ I
15. Aşağıdaki hadis metninin tercümesi
hangi şıkta doğru verilmiştir?
18. Aşağıdaki hadis metninin tercümesi
hangi şıkta doğru verilmiştir?
‫ان من شرِّ الناس َمنْ اتقاه النس لشره‬
‫انكم تدعون يوم القيامة باسماءكم و اسماء‬
‫اباءكم فاحسنوا اسمءكم‬
A.
B.
C.
İnsanların şerleri çoktur.
İnsanlar şer işlerler ama korkarlar.
İnsanların en şerlileri insanların
şerrinden korktukları kimsedir.
İnsanlar şerlerinden korkarsa şer
sayılır.
En büyük şer korkulan şerdir.
D.
E.
A. Şüphesiz siz kıyamet günü
babalarınızla beraber dirileceksiniz.
B. Hepiniz kıyamet gününde
babalarınızın ismini alacaksınız.
C. Kıyamet günü hepinize babalarınızın
ismi verilecektir.
D. Şüphesiz isimleriniz iyi olursa kıyamet
günü babalarınız hoşnut olur.
E. Şüphesiz kıyamet günü sizin ve
babalarınızın ismiyle çağrılacaksınız.
O halde isimlerinizi güzel koyunuz.
16. Aşağıdaki hadis metninde altı çizili
cümlenin anlamı hangisidir?
‫انما ورثوا العلم فمن اخذ به اخذ بحظ وافر‬
A.
B.
C.
D.
E.
Çok lezzet almıştır.
Bol bol tat alır.
Çok büyük belaya düşmüştür.
Çok büyük bir pay/hisse almıştır.
Onu zevkle almıştır.
19. Aşağıdaki hadis metninde altı çizili
kısmın anlamı hangisidir?
‫الكلمة الحكمة ضالة المؤن فحيث وجدها‬
‫فهو احق بها‬
A.
B.
C.
D.
E.
17. Aşağıdaki hadis metninin tercümesi
hangi şıkta doğru verilmiştir?
َّ ‫و من‬
‫بطا به عمله لم ىسرع به نسبه‬
A. Kendi ameliyle geri kalan kişiyi soyu
(nesebi) ileri geçirmez.
B. Kim ağır davranırsa geri kalır.
C. Ağırdan alanın hızı olmaz.
D. Kim ağır olursa geç kalır.
E. Kim nesebini bilmezse geride kalır.
8
Müminin yitiğidir.
Müminin sapıklığıdır.
Müminin sapmasındandır.
Mümin kaybolur.
Mümin sapmamalıdır.
D.Ü. İLAHİYAT FAKÜLTESİ - İLİTAM FİNAL SINAVI
HADİS METİNLERİ I
20.
‫م‬
‫ك مصيَ ُام‬
َ َ‫ق‬
َ ‫ص ْم يَوماً َوأفْ مط ْر يَوماً فَذل‬
ُ َ‫"ف‬: ‫ال‬
‫م‬
:‫ت‬
‫أع َد ُل‬
ْ ‫ َوُه َو‬، ‫صلى اهلل عليه وسلم‬
ُ ‫" فَ ُق ْل‬.‫الصيام‬
‫م‬
‫رسول اهلل صلى اهلل‬
ُ ‫ال‬
َ ‫ فَ َق‬، ‫ك‬
َ ‫ض َل مم ْن ذل‬
َ ْ‫ُطيق أف‬
ُ ‫فَمإ يِّن أ‬
:‫عليه وسلم‬
‫م‬
‫م م‬
ْ
ُ‫ فَواهلل الَ يَ َم ُّل اهلل‬، ‫ َعلَْي ُك ْم ِبَا تُطي ُقو َن‬، ‫"مه‬
".‫َحتَّى تَ َملُّوا‬
22. ‫اود‬
ُ ‫َد‬
Hadiste altı çizili ifadenin anlamı
aşağıdakilerden hangisidir?
"‫ك‬
َ ِ‫ض َل ِم ْن ذل‬
َ ‫"ال أف‬
Altı çizili ifade ile ilgili aşağıdakilerden
hangisi söylenemez?
A. Gücünüzü aşan şeylerle Allah’a
yanaşmadıkça onun vaddettiği
mükafatı alamazsınız.
B. Aşırı ibadet etmek suretiyle Allah’ın
vaat ettiği mükafatı eksiksiz
alabilirsiniz.
C. İbadet bıkkınlığa yol açmaz.
D. Gücünüzü aşan ibadet bıkkınlığa yol
açacağı için mükafatı olmaz.
E. Siz ne kadar ibadet ederseniz edin,
Allah hepsinin mükafatını verir
dolayısıyla siz onu bıktıramazsınız
ama siz bıka bilirsiniz.
A. En faziletli oruç Hz. Davud’un tuttuğu
oruçtur.
B. Her gün oruç tutmak doğru değildir.
C. İbadet kişinin kafasına göre
düzenleyebileceği bir şey değildir.
D. Gücün yetiyorsa her gün oruç
tutabilirsin.
E. İbadetin fazileti Hz. Peygamber’in
sünettine uygunluğuna bağlıdır.
َّ ‫ك ؛‬
‫دق‬
‫فإن ال ي‬
َ ‫ص‬
َ ُ‫ك إم ََل َما الَ يَمريب‬
َ ُ‫" َد ْع َما يَمريب‬
‫م‬
‫م‬
ٌ‫ب مريبَة‬
َ ‫ َوال َكذ‬، ٌ‫طُ َمأنينَة‬
َّ "
‫يك‬
َ َ‫ك َعل‬
َ ‫ َوإِ َّن لِنَ ْف ِس‬، ً‫ك َح ّقا‬
َ ‫ك َعلَْي‬
َ ِّ‫إن لَِرب‬
‫ فَأ ْع ِط ُك َّل ِذي َح ٍّق‬، ً‫يك َح ّقا‬
َ َ‫ك َعل‬
َ ِ‫ َوأل َْهل‬، ً‫َح ّقا‬
"ُ‫ح َّقه‬
َ Selman’ın Ebu’d-Derdâ’ya söylediği
23. "
21.
Yukarıdaki hadisin anlamı hangi şıkta
doğru olarak verilmiştir?
ve Hz. Peygamber’in de (s.a.v.) tasdik
ettiği bu sözün ışığında dindarlık nasıl
ifade edilebilir?
A. Helal olup olmadığından şüphe
ettiğin şeyi bırak helal olduğundan
emin olduğunu şeyi al.
B. Şüphe harama götürür. Bu sebeple
terk edilmelidir.
C. Doğruluk şüpheyle
karıştırılmamalıdır.
D. Yalan, kişiyi kötülüğe, kötülükte ateşe
götürür.
E. Şüpheli şeyleri bırakırsan doğruyu
seçmiş ve emin olmuş olursun.
A. Dindarlık, kulun Allah’ın hakkına
riayet etmesidir.
B. Dindarlık, bir hak meselesidir.
C. Dindarlık, kulun Allah’a, nefsine ve
çevresindekilere karşı
sorumluluklarının gereğini yerine
getirmesidir.
D. Dindarlık, kulun ve ahiret dengesine
dikkat ederek yaşamasıdır.
E. Dindarlık, kulun nefsinin ve ailesinin
haklarına öncelik vermesidir.
9
‫‪D.Ü. İLAHİYAT FAKÜLTESİ - İLİTAM FİNAL SINAVI‬‬
‫‪HADİS METİNLERİ I‬‬
‫م م مم م‬
‫ط َعلَى بَعمريهم وقد أضلَّهُ ‪24.‬‬
‫َح مد ُك ْم َس َق َ‬
‫"اهللُ أفْ َر ُح بتَ ْوبَة َعبْده م ْن أ َ‬
‫أرض فَالةٍ‬
‫يف ٍ‬
‫‪Hadiste geçen altı çizili kelimenin anlamı‬‬
‫?‪nedir‬‬
‫‪A. Düşmek‬‬
‫‪B. Kaybetmek‬‬
‫‪C. Koşturmak‬‬
‫‪D. Bulmak‬‬
‫‪E. Yolculuk etmek‬‬
‫َصابَهُ‪ ،‬فَإم ْن‬
‫" ال يَتَ َمن َ َّ‬
‫َح ُد ُك ُم املَ َ‬
‫وت ‪ ......‬أ َ‬
‫ََّي أ َ‬
‫َكا َن الَ ب َّد فاعالً ‪ ،‬فَلي ُقل ‪ :‬اللَّه َّم ‪ .......‬ما َكانَ م‬
‫ت‬
‫َ ْ ُ‬
‫َ‬
‫ُ‬
‫م‬
‫م‬
‫الوفَاةُ َخرياً ِل‪".‬‬
‫احلَيَاةُ َخرياً مِل‪َ ،‬وتَوفّمِن إ َذا َكانَت َ‬
‫‪25.‬‬
‫الوفَاةُ ‪A.‬‬
‫احلَيَاةُ ‪َ /‬‬
‫أحيِن ‪B.‬‬
‫ُ‬
‫لضر‪ْ /‬‬
‫أحيِن ‪C.‬‬
‫‪/‬‬
‫لبالء‬
‫ْ‬
‫لضر‪ْ /‬اد مركِن ‪D.‬‬
‫ُ‬
‫م‬
‫لضر‪ /‬أعطِن‪E.‬‬
‫ُ‬
‫‪10‬‬
D.Ü. İLAHİYAT FAKÜLTESİ - İLİTAM FİNAL SINAVI
İSLAM TARİHİ-2
5. Sultan lakabı verilen ilk Gazneli
hükümdarı
aşağıdakilerden
hangisidir?
1. Aşağıdakilerden hangisi ilk Türk İslam
devletlerinden biri değildir?
A.
B.
C.
D.
E.
A.
B.
C.
D.
E.
Sacoğulları
Karahanlılar
Samaniler
İdil (Volga) Bulgarları
Tolunoğulları
6. Dandanakan
yapılmıştır ?
2. Abbasi halifeliği ile ilk diplomatik ilişki
kuran Türk hükümdarı kimdir?
A.
B.
C.
D.
E.
A.
B.
C.
D.
E.
A.
B.
C.
D.
E.
Selçuklulardan Musa Yabgu
Selçuklulardan Çağrı Beg
Selçuklulardan Kutalmış
Karahanlılardan Satuk Buğra Han
İtil(Volga) Bulgarlarından Almış Han
3.
Aşağıdakilerden
Karahanlı hanedanına
isimlerden biri değildir?
hangisi
verilen
savaşı kimler arasında
Gazneli-Samani
Gazneli-Selçuklu
c) Gazneli-Karahanlı
d) Gazneli-Gur
e) Gazneli-Hint Racası
7. Aşağıdakilerden hangisi Selçuklu
hanedanının kollarından biri değildir?
A.
B.
C.
D.
E.
F.
Sebükteginliler
Mülukü’l-Haniye
Türkistan Hakanları
Al-i Afrasiyab
İlek Hanlar
Irak Selçukluları
Anadolu Selçukluları
Azerbaycan Selçukluları
Kirman Selçukluları
Suriye Selçukluları
8.
Alparslan’ın,
Malazgirt
Savaşı
öncesindeki en büyük hedefi neydi?
A. Haleb’in Mirdasi emirini itaat altına
almak
B. Musul’daki Ukayli
iktidarına son
vermek
C. Diyarbekir’deki
Mervanilerin
hazinelerine el koymak
D. Suriye’deki Şii
hakimiyetine son
vermek
E. Mısır’daki Fatımi devleti’ni ortadan
kaldırmak
4. Karahanlılardan İslam Dini’ni
kabul eden ilk hükümdar kimdir?
A.
B.
C.
D.
E.
Mahmud
Mesud
İbrahim
Sebüktegin
Abdürreşid
Hızır Han
Tuğrul Kara Hakan
Satuk Buğra Han
Ahmed Han
Tabgaç Buğra Kara Hakan
11
D.Ü. İLAHİYAT FAKÜLTESİ - İLİTAM FİNAL SINAVI
İSLAM TARİHİ-2
13. Aşağıdakilerden hangisi Anadolu
Selçuklu sultanlarından biri değildir?
9. Nizamülmülk’ün devlet idaresinde
uyulması gereken hususları ele aldığı
eserinin adı nedir?
A.
B.
C.
D.
E.
A.
B.
C.
D.
E.
Nasaihu’l-Müluk
Pendname
Nasihatname
Nasaihu’s-Selatin
Siyasetname
Alaeddin Keykubad
Gıyaseddin Keyhüsrev
İzzeddin Keykavus
Celaleddin Mengüberti
Rükneddin Mesud I
14. I. Alaeddin Keykubad tarafından
1221 senesinde fethedilen ve onun
adına nispetle Alaiyye olarak
adlandırılan şehir hangisidir?
10. Aşağıdakilerden hangisi Haçlılar’ın
Birinci Haçlı Seferi sonucunda İslam
dünyası toprakları içerisinde kurdukları
prenslik/krallıklardan biri değildir?
A.
Kudüs
B. Antakya
C. Urfa (Ruha)
D. Halep
E. Trablusşam
A.
B.
C.
D.
E.
Antalya
Alanya
Antakya
Adana
Ankara
15. Kösedağ Savaşının sonucu ile ilgili
olarak hangisi doğrudur?
11. Merv şehri tarihte aşağıdaki
devletlerden hangisine
başkentlik
yapmıştır?
A. Gazneliler
B. Büyük Selçuklu Devleti
C. Karahanlılar
D. Samaniler
E. Hazarlar
A. Anadolu Selçuklu Devleti yıkılmıştır
B. Anadolu Selçuklu Devleti
Harezmşahların tabiiyetine girmiştir
C. Eyyubiler Anadolu’ya girmişlerdir
D. Haçlılar Anadoluyu ele geçirmişlerdir.
E. Anadolu Selçukluları Moğolların
denetimine girmişlerdir
12. Aşağıdakilerden hangisi Büyük
Selçuklu Devleti’nin yıkılış sebeplerinden
biridir?
A. Nüfus artışı
B. İdarede veraset usulü
C. Halifelerle mücadele
D. Moğol saldırısı
E. Haçlı seferleri
16. Anadolu Selçuklu Devletinin kurucusu
kimdir?
A.
B.
C.
D.
E.
12
Melikşah
Behram Şah
Arslan Şah
Süleyman Şah
Sencer Şah
D.Ü. İLAHİYAT FAKÜLTESİ - İLİTAM FİNAL SINAVI
22. Aşağıdakilerden hangisi Artuklu eseri
değildir?
İSLAM TARİHİ-2
17. Tacüddevle Tutuş hangi devletin ilk
hükümdarıdır?
A. Suriye Selçuklu Devleti
B. Irak Selçuklu Devleti
C. Kirman Selçuklu Devleti
D. Musul ve Halep Halep Atabegliği
E. Şam Atabegliği
A.
B.
C.
D.
E.
23. Aşağıdakilerden hangisi Mısır’da
kurulmuş olan Türk İslam devletlerinden
biridir?
18. Nizamiye Medresesi adını kimden
almıştır?
A.
B.
C.
D.
E.
A.
B.
C.
D.
E.
Mervani hükümdarı Nizamüddin
Büyük Selçuklu veziri Nizamülmülk
Haydarabad Nizamı
Genceli Nizami
Nizamüddin Şami
A.
B.
C.
D.
E.
Zengiler
İldenizliler
Artuklular
Tuğteginliler
Salgurlular
20. Aşağıdaki olaylardan hangisi İkinci
Haçlı Seferinin başlamasına yol açmıştır?
Karakoyunlu
Akkoyunlu
Karakeçililer
Karamanlılar
Karahanlılar
25. Mardin Kasımiye Medresesi adını
kimden almıştır?
A. Selahaddin Eyyubi’nin Mısır’ın
idaresini ele alması (1171)
B. Moğolların Bağdad’ı işgali (1258)
C. Zengi’nin Kudüs Kralı’nı esir alması
(1137)
D. İmadeddin Zengi’nin Urfa’yı alması
(1144)
E. Nureddin Mahmud’un Kudüs kralı
Bohemond III'ü mağlûp etmesi (1164)
A. Anadolu Selçuklu emirlerinden
Ebu’l-Kasım
B. Büyük Selçukluların Halep valisi
Kasimüddevle Aksungur
C. Akkoyunlu hükümdarı Sultan
Kasım
D. Karamanoğullarından Sultan
Kasım
E. Kanuni’nin veziri Kasım Paşa
21. Mardin Artuklu Devleti’nin kurucusu
kimdir?
A.
B.
C.
D.
E.
Mervaniler
İldenizliler
Tuğtekinliler
Tolunoğulları
Fatımiler
24. Kara Yülük Osman Bey hangi
hanedanın kurucusudur?
19. Aşağıdakilerden hangisi bir atabeg
devleti değildir?
A.
B.
C.
D.
E.
Diyarbakır Şeyh Matar Camii
Mardin Ulu Cami
Mesudiye Medresesi
Malabadi Köprüsü
Eminüddin Külliyesi
Kutbeddin İlgazi
Artuk Arslan
Necmeddin İlgazi
Rükneddin Mevdud
Hüsameddin Timurtaş
13
Download

D.Ü. İLAHİYAT FAKÜLTESİ - İLİTAM FİNAL SINAVI