28.04.2014
Fayol (1916) yönetim süreçleri ile ilgili ilk
çalışmayı yapan kişidir. Fayol, yönetim süreçlerini;
Planlama (planning),
Yönetim Süreçleri
Örgütleme (organization),
Emretme (command),
Eşgüdümleme (coordinating) ve
Denetim (control) olarak gruplandırmıştır.
2
Gullick ve Urwick (1937) ise Fayolu’un beş yönetim
sürecini; yeniden oluşturmuşlar ve POSDCoRB
şeklinde formüle etmişlerdir.
Planning (planlama)
Organizing (örgütleme)
Staffing (kadrolama)
Directing (yöneltme)
Coordinating (koordinasyon)
Gregg (1957) ise yönetim süreçlerini,
Karar verme,
Planlama,
Örgütleme,
İletişim,
Etkileme,
Koordinasyon ve
Değerlendirme olmak üzere yedi başlık altında
incelemiştir. Gregg’in (1957) bu sınıflandırması en çok
kullanılan sınıflandırmalardan biridir.
Reporting (raporlama )
Budgeting (bütçeleme )
3
4
1
28.04.2014
1- Karar Verme
Karar Verme Sürecinin Aşamaları
Karar verme, en basit anlatımı ile eyleme yönelik
1.
Problemin (sorunun) anlaşılması
2.
Problemle (sorunla) ilgili bilgi toplanması
3.
Toplanan bilgilerin çözümlenmesi ve yorumlanması
Karar verme, planlamanın ve yönetimin temel taşı,
4.
Seçeneklerin değerlendirilmesi
yönetimin kalbi, diğer süreçlerin ise eksenidir.
5.
En iyi seçeneğin bulunması
6.
Uygulama
7.
Değerlendirme
birden çok seçenek arasından birinin seçilmesidir.
Karar verme, en önemli yönetim süreci olarak
nitelendirilebilir.
5
6
Karar Verme Sürecini Sınırlayan Temel Unsurlar
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Bilgi eksikliği.
Yetki karmaşası.
Amaçların iyi anlaşılmamış ya da belirsiz olması.
Değerlendirme ölçütlerinin yanlışlığı.
Yetersiz zaman.
Önceden verilen sözler ve taahhütler.
7.
8.
9.
10.
11.
Daha önceki karar örneklerinin izlenmesi alışkanlığı.
Karara katılmaktan çekinmek.
Üst yönetimin çalışanları karara katmak istememesi.
Karar sürecindeki beklenmedik gelişmeler.
Üst ya da alt basamaklardaki kişilerin eksik
bilgilendirmesi / bilgi saklaması.
Yöneticilerin karar sürecinde uyması gereken
ilkeler şunlardır (Bursalıoğlu, 2000):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
7
Grup dinamiğini anlamalı, ancak örgüt amaçları dışında
kullanmamalıdır.
Motive eden, uzlaştıran, eşgüdümleyen olmalıdır.
Astlarına ve karardan etkilenen kişilere karara katılma
imkânı vermelidir.
Demokratik bir ortam oluşturmalıdır.
Grup çalışmalarında amaçtan sapmamalıdır.
Birlikte çalışmanın önemini bilmelidir.
Kararlarda olabildiği kadar fikir birliği sağlamalıdır.
Grubun değer ve davranışlarını dikkate almalıdır.
Kamu yararını dikkate almalıdır.
8
2
28.04.2014
2- Planlama
Bu süreçte;
“Ne”: yapılması gereken etkinlikler,
Plan, tutulacak yol ve davranış biçimidir.
“Nasıl”: etkinliklerin yapılış biçimi ve sırası,
Planlama; neyin, nasıl, kim tarafından, ne zaman,
“Kim tarafından” etkinlikleri yerine getirecek kişiler,
yetki ve sorumlulukları,
nerede ve hangi araçlarla yapılacağının
“Ne zaman”: etkinliklerin zamanlaması,
kararlaştırılmasıdır.
“Nerede”: planın uygulama alanı,
“Hangi araçlarla”: süreçte kullanılacak araç gereçler
9
10
Planın Üç Önemli Unsuru
1.
Planın tekliği ilkesi: Örgütte belirli bir
zamanda yalnızca tek bir plan uygulanmalıdır.
2.
Planın esnekliği ilkesi: Planlar değişikliklere
kolayca uyarlanabilir olmalıdır.
3.
1.
2.
3.
4.
5.
Planın açıklığı ilkesi: Herkesin anlayabileceği
şekilde yazılmalıdır.
6.
7.
11
İyi bir planın özellikleri şunlardır:
Yasal metinlerle, genel planlarla uyumlu
Anlaşılabilir, açık ve net
Gerçekleştirilebilir bir amaca dönük
Örgütün iç ve dış çevre koşullarına uyumlu
En uygun süreyi kapsamalıdır.
Örgütün ilke ve standartlarına uygun
olmalıdır.
Uygulayıcılar tarafından desteklenmelidir.
12
3
28.04.2014
Planlamanın Yararları
3- Örgütleme
1.
Planlama zaman kazandırır.
2.
Örgütteki zaman, kaynak, enerji kaybını önler.
3.
Dikkatleri örgütün amaçlarına yöneltir.
gerekli olan işlerin görevler halinde düzenlenmesi, bu
4.
Diğer yönetim süreçlerinin uygulanmasını
kolaylaştırır.
görevleri yerine getirecek uygun kişilerin ve bu kişilerin
5.
Varılmak istenen noktaya gidiş yolunu gösterir.
6.
Örgütteki günlük işlere hâkim olunmasını sağlar.
7.
İçinde bulunulan durum ile ilgili bilgi verir.
8.
Örgüte uzun süreli düşünme yeteneği sağlar.
Örgütleme, örgütün amaçlarının gerçekleştirilmesi için
kullanacağı donanımın sağlanması sürecidir.
Örgütleme süreci, yapıyı kurma, kadrolama ve
donatım olmak üzere üç temel etkinliği gerektirmektedir.
13
14
4- Eşgüdümleme (Koordinasyon)
Yapıyı Kurma: Yapılacak işlerin belirlenmesi,
bölümlere ayrılması, basamaklandırılması, yetki
ve sorumlulukların saptanmasıdır.
Örgütte bulunan çeşitli birimler arasında ilişki ve
iş birliğinin sağlanması olarak tanımlanabilir.
Kadrolama: Yapıya uygun olarak, işleri yapacak
olan çalışanların seçimi, işe alınması,
yetiştirilmesidir. (İKY)
Eşgüdümleme sadece bir işbirliği süreci değil,
örgütleme sürecinde yapılan işbölümü sonucu
ortaya çıkan işlerin birleştirilmesi sürecidir.
Donatım: Çalışanların, amaçları başarabilmesi
için gerekli olan çalışma ortamı ve araçların
sağlanmasıdır.
15
16
4
28.04.2014
5- İletişim
Eşgüdümlemenin Yararları
Örgütün ve örgütsel işlevlerin sürekliliğini
sağlar.
2. Üyeler arasında yardımlaşma ve işbirliği sağlar.
3. Kaynakların etkili kullanılmasını sağlar.
4. Kararların uygulamaya yansıtılmasını sağlar.
5. Üyelerin birbirinden ve yaptıklarından haberdar
olmalarını sağlar.
6. Örgütte yaşanan karışıklıklar ve tekrarlar
önlenebilir.
1.
İletişim, bir göndericiden alıcıya ya da alıcılara bilgi
aktarmadır.
İletişim anlama, duyma ve duyurma, düşünme ve
düşündürme, bilgi alma ve bilgi vermedir.
İletişim süreci, kişiler ve gruplar arası ilişkileri
geliştirmek, örgütte bir haberleşme ağı kurmak ve
koordinasyon sağlamak amacıyla kullanılmaktadır.
17
İletişim Türleri
1.
18
6- Etkileme
Sözsüz İletişim
Etkileme, örgütün amaçlarının gerçekleştirilmesi için
çalışanların davranışlarının örgütün amaçlarına
yöneltilmesi olarak tanımlanabilir.
A. Beden Dili
B. Simgesel İletişim
2. Yazılı İletişim
3. Sözel İletişim
19
20
5
28.04.2014
7- Değerlendirme
7- Değerlendirme
• Yapılan çalışmaları denetlemek ve değerlendirmek,
Denetim, uygulamanın başarı derecesini tespit
etmektir.
• Daha verimli hale gelmelerini sağlamak için ilgililere
önerilerde bulunmak,
Denetim, planlanan örgütsel hedeflerden sapmaları
• Kurumlardaki çalışanların çalışmalarında ve yetişmelerinde
önlemek, örgütün işleyişini izlemek ve düzeltmek
rehberlik yolu ile yardımda bulunmak
amacıyla yerine getirilen bir etkinliktir.
21
22
Okul Yönetiminde Değerlendirme
Türk Eğitim Sisteminde denetim etkinlikleri “maarif
müfettişleri” aracılığı ile gerçekleştirilmektedir.
Okul müdürü; ders okutmanın yanında kanun, tüzük,
yönetmelik, yönerge, program ve emirlere uygun
Maarif müfettişleri denetim alt sisteminde, genel olarak,
bireysel ve kurumsal denetim, inceleme, soruşturma,
rehberlik ve iş başında yetiştirme başlıkları altında
toplanan benzer görevleri yapmaktadır.
olarak görevlerini yürütmek, okulu düzene koymak ve
denetlemekle yetkilidir.
23
24
6
28.04.2014
Teşekkürler…
25
7
Download

Yonetim Surecleri