Murat eğitim kurumları
Arapça 4 konu 7
Tekid
Bu notun tamamını ben bizzat kendim
hazırladım
Kalın puntolu kelimelere Arapça da tekid deniyor. İşin özü bu.
Bir kelimeyi iki defa söylemek, tıpkı onu bir yere iki defa üst üste yazmak gibidir.
Kimi zaman aynısını söylemek, bazen de aynı manaya gelen başka bir kelimeyle
ikilemek dilimizde çok yaygındır. Arapçada da öyle.
1 . ‫نَ ْفس‬ve ‫ع ْين‬
َ kelimeleri ile te’kîd
Hükümdar kendisi geldi. . / ُ‫سه‬
‫أَ ْع ُ ن‬
ُّ ‫ قَ ِد َم‬cemileri(çoğulları) ‫ي‬
ُ ‫الس ْلطَا ُن نَ ْف‬
ve ‫س‬
ُ‫َع ْي نُه‬
‫أَنْ ُف ن‬.
ِ ْ ‫ض‬
Fatma kendisi reddetti. . / ‫س َها‬
َ َ‫َرف‬
ُ ‫ت فَاط َمةُ نَ ْف‬
2‫ها‬.َ ُ‫ َُكع ْيلن‬ve ‫جميع‬kelimeleriyle
te’kîd
ِ
Bu tür te’kidler ma‘rifeyi te’kîd ederler ve ihâta (içerme) anlamı
taşıdıkları için parçaları bulunan bir bütünü ifâde eden müfred
kelimeleri veya cemileri (çoğulları) te’kîd ederler.
ِ ‫ض‬
ِ ‫[ ﴿ ُه َو الَّ ِذي َخلَ َق لَ ُك ْم َما ِِف األ َْر‬
29 :‫مج ًيعا﴾ [سورة البقرة‬
“O, yerde ne varsa hepsini sizin için yarattı”.
‫َوإِلَْي ِه يُ ْر َج ُع األ َْم ُر ُكلُّه‬
Bütün işler ona döndürülür.
3. Müsennâ isimlerin te’kîdi, ‫ ِكال‬ve ‫ ِك ْلتَا‬kelimeleriyle te’kîd
İki adam bizzat geldiler
İki adamın ikisini de gördüm
İki kadın bizzat geldiler
İki kadının ikisini de gördüm.
‫الر ُجالَ ِن كِالَ ُُهَا‬
َّ ‫اء‬
َ ‫ َج‬.
Merfu halleri
ِ
ِ ‫جاء‬
‫اه َما‬
ُ َ‫ت ال َْم ْر َأَت ِن كلْت‬
ََ
İki çocuğa da selam verdim.
İki kıza da selam verdim.
2
ِ ْ َ‫الر ُجل‬
‫ي كِلَْي ِه َما‬
َّ ‫ت‬
ُ ْ‫َرأَي‬
ِ ْ َ‫ت ال َْم ْرأَت‬
‫ي كِلْتَ ْي ِه َما‬
ُ ْ‫َرأَي‬
Mansub halleri
‫ت َعلَى ال َْولَ َديْ ِن كِلَْي ِه َما‬
ُ ‫َسلَّ ْم‬
ِ ْ َ‫ت َعلَى الْبِْن ت‬
‫ي كِلْتَ ْي ِه َما‬
ُ ‫َسلَّ ْم‬
Mecrur
halleri
3
ْ َ ‫سافَ َر أ‬
” 1 . “ َ‫ إلَى بَ ْي ُروت‬...... ‫ص ِدقَائِي‬
َ cümlesindeki boşluğu aşağıdaki
te’kîdlerden hangisi en uygun şekilde tamamlar?
a. ‫ُكلُّ َها‬
ِ
b. ‫يعنَا‬
ُ ‫مج‬
c. ‫ُكلُّ ُه ْم‬
d. ‫ُكل‬
ِ
e. ‫ي‬
َ ‫أَمجَع‬
Hangisi en uygun diye sorulan bir soru en basit soru tipindendir
çözmesini bilene. Biz bu sorularda ne yapıyorduk hatırlayalım. Bir
şey ile uygunluğunu arıyorduk. Bu çoğunlukla öncesinden bazen
de sonrasından ortaya çıkacak bir mesele idi. Şimdi bu dönemde
sıfat yerine tekid geldiğine göre ona bakacağız. Öncesindeki kelime
çoğul olduğu için çoğul tekid getireceğiz. C ve E seçeneği gibi
görünüyor fakat E olabilmesi için ondan önce ayriyeten bir de C
nin olması lazım. Tek boşluğa daima ‫ كل‬nün varyantları gelir.
Cevap C.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde lafzî te’kîd vardır?
ْ ‫ا‬
ُ ‫شت َ َر ْي‬
a. ‫اب ين‬
َ َ ‫ت ِم َن المْ َكتْ َب ِة ِكت‬
Soru şöyle de sorulabilirdi. Cümlelerin
ُ َّ‫سل‬
ْ ‫علَى األ‬
b. ‫ع ْينِ ِه‬
َ ‫ستَا ِذ َخا ِل ٍد‬
َ ‫مت‬
َ
hangisinde tekid vardır. O zaman B ve C doğru
ُ
ْ
َ
َ
ْ
َ َ‫؟ َه ْل قلتَ أنت‬
cevaplar olacaktı. Lafzi tekid C de var. Bdeki
c. ‫هذا الكَال َم‬
manevi tekid. Cevap C.
َّ ‫كلُّنا تعبنَا بعدَ ال‬
d. ‫سفَر‬
ِ
ُ ‫ستِ ْغ ِر‬
ْ َ‫َك ْم دَقِيقةَ ي‬
e. ‫ت‬
ِ ‫ق الذَّ َهابُ ِم َن ال ُك ِليَّ ِة إلَى البَ ْي‬
Aşağıdakilerden hangisi manevî te’kîd için kullanılan kelimelerden biri
değildir?
a. ‫كل‬
Bu soruda da son derece balık bir teknik kullanıyoruz. E
seçeneği hariç hepsi tekid için kullanılan kelimeler. E’nin
b. ‫جميع‬
ِ
tekid için kullanıldığını sadece burada gördük. Cevap E.
c. ‫عَين‬
d. ‫ذات‬
e. ‫مثل‬
4
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde te’kîdin kullanımı doğrudur?
ِ ‫اح ِة املَل َْع‬
a. ‫ب‬
َ ‫اء األ َْوالَ ُد ُكلُّهُ َإَل َس‬
َ ‫َج‬
Tekidin zamiri çoğul olmadığı için yanlış
ِ ْ َ‫ت كِالَ البِْن ت‬
b. ‫ي ِِف احلَ ِدي َق ِة‬
ُ ْ‫َرأَي‬
Tekid müennese müzekker vezniyle geldiği
için yanlış
ِ ‫ت ِرواَي‬
ٍ ‫ت ِِِن‬
c. ‫يب ََْمفوظ ُكلَّ َها‬
َ َ ُ ْ‫قَ َرأ‬
Elimizde tek doğru bu kaldı zavallım. Sen de
olmasan hepten bırakacağız bu işi.
d. ‫ي كِالَ ُُهَا قَ ْب َل األ ْكل‬
َّ ‫ْت يَ َد‬
ُ ‫سل‬
َ َ‫غ‬
Tesniyenin tekidinde nasb irab ‫ ِكلَ ْي ِه ََم‬şeklinde
yapılır. Burada yapılmamış. Yanlış.‫ا‬
ِ ‫اجب‬
ِ ‫ت‬
e. ‫ات ُكلَّ ُهم‬
َ ‫الو‬
َ ُ ‫َكتَ ْب‬
Cemi müennes kelime cemi müzekker tekid
zamiri ile uyuşmaz. Yanlış.
a. Öğretmenler bu sene enstitüye döndüler.
b. Aynı öğretmenler bu sene enstitüye döndüler.
c. Öğretmenler enstitüye bu sene yine döndüler.
d. Öğretmenler bu sene enstitüye döndüler.
e. Öğretmenler kendileri bu sene enstitüye döndüler
Soruyu şöyle okuyalım isterseniz. Aşağıdaki seçeneklerdeki cümlelerin
hangisinde tekid ifade eden bir kelime görebiliyorsunuz. Cevap E
dediğinizi duyar gibi oluyorum.
5
Download

Arapça 4 konu 7