KURANDA PEYGAMBER DUALARI
‫ين‬
َ ‫س ْب َحانَكَ إِنِّي ُكنتُ ِم َن الظَّالِ ِم‬
ُ َ‫ال إِلَهَ إِال أَنت‬
Ya rabbi sensin ilah,senden başka yoktur ilah.Sübhansın,bütün
noksanlıklardan münezzehsin.Yücesin.Doğrusu kendime
zulmettim,yazık ettim.Affını bekliyorum.
Hz.Yunus(a.s.)'ın balığın içindeyken ettiği dua(Enbiya-87)
** **
‫ يَ ْفقَ ُهوا قَ ْولِي‬. ‫ساني‬
ْ ‫ َو‬. ‫س ْر لِي أَ ْم ِري‬
ِّ َ‫ َوي‬. ‫ص ْد ِري‬
ِّ ‫قَا َل َر‬
َ ِّ‫احلُ ْل ُع ْق َدةً ِّمن ل‬
َ ‫ب اش َْر ْح لِي‬
Ya rabbi,göğüsümü genişlet,işimi kolaylaştır,dilimin bağını çöz.Ta ki
sözümü anlasınlar
Hz.Musa (a.s)'ın duası (Ta-ha-25-27)
** * *
‫ضاهُ َوأَ ْْ ِِ ْلنِي‬
ْ َ‫ب أَ ْو ِز ْعنِي أَنْ أ‬
َّ ‫ش ُك َر نِ ْع َمتَكَ الَّتِي أَ ْن َع ْمتَ َعلَ َّي َو َعلَى َوالِ َد‬
ِّ ‫َر‬
َ ‫صالِ ًحا ت َْر‬
َ ‫ي َوأَنْ أَ ْع َم َل‬
‫ين‬
َ ‫صالِ ِح‬
َّ ‫بِ َر ْح َمتِ َك فِي ِعبَا ِْكَ ال‬
Ya rabbi,beni nefsime öyle hakim kıl ki gerek bana gerek ebeveynime
ihsan ettiğin nimetlere şükredeyim.Seni razı edecek güzel ve makbul
işler yapabileyim.Bir de lutfedip beni salih kullarının arasına dahil
eyle
Hz.Süleyman (a.s)'ın duası (Neml-19)
****
‫س ِمي ُع ال ُّد َعاء‬
ِّ ‫َر‬
َ ‫ب َه ْب لِي ِمن لَّ ُد ْنكَ ُذ ِّريَّةً طَيِّبَةً إِنَّ َك‬
Ya rabbi,bana senin tarafından tertemiz,hayırlı zürriyet ihsan
eyle.Şüphesiz ki sen duaları işitip icab edensin.
Hz.Zekeriya (a.s)'ın duası (Al-i İmran-38)
****
‫صي ًرا‬
ْ ‫ْق َو‬
ِّ ‫َوقُل َّر‬
ُ ‫اج َعل لِّي ِمن لَّ ُدن َك‬
ِ َّ‫س ْلطَانًا ن‬
ِ ‫ْق َوأَ ِْ ِر ْجنِي ُم ْخ َر َج‬
ِ ‫ِْ ْلنِي ُمد َِْ َل‬
ِ َْ‫ب أ‬
ٍ ‫صد‬
ٍ ‫صد‬
Ya Rabbi, gireceğim yere dürüst olarak girmemi,çıkacağım yerden de
dürüst olarak çıkmamı nasip et ve kendi katından beni destekleyecek
kuvvetli bir delil ver bana
Hz.Muhammed (S.a.v.)'in duası (İsra-80)
****
‫سبِ َي ه‬
‫يم‬
ْ ‫َح‬
ِ ‫ش ا ْل َع ِظ‬
ِ ‫ّللاُ ال إِلَـهَ إِالَّ ُه َو َعلَ ْي ِه ت ََو َّك ْلتُ َوه َُو َر ُّب ا ْل َع ْر‬
Allah"bana yeter.Ondan başka ilah yoktur.Ben yalnız ona
dayanırım.Çünkü O,büyük Arşın,muazzam hükümdarlığın sahibidir
Hz.Muhammed (S.a.v.)'in duası (Tevbe-129)
***
‫اب‬
َ ِ‫ي َولِ ْل ُم ْؤ ِمن‬
َّ ‫َربَّنَا ا ْغفِ ْر لِي َولِ َوالِ َد‬
ُ ‫س‬
َ ‫ين يَ ْو َم يَقُو ُم ا ْل ِح‬
Ey Rabbimiz,beni,anamı,babamı ve bütün mü'minleri kıyamet günü
affeyle
Hz.İbrahim (a.s)'in duası (İbrahim-41)
****
‫ين‬
َ ‫صالِ ِح‬
َّ ‫ب َه ْب لِي ُح ْك ًما َوأَ ْل ِح ْقنِي بِال‬
ِّ ‫َر‬
Ya Rabbi bana hikmet ver ve beni salihler arasına dahil eyle
Hz.İbrahim (a.s.)'in duası (Şuara-83)
****
‫ين‬
َ ‫صالِ ِح‬
ْ ‫اآلِ َر ِة ت ََوفَّنِي ُم‬
َّ ‫سلِ ًما َوأَ ْل ِح ْقنِي بِال‬
َّ ‫اط َر ال‬
ِ ‫ض أَنتَ َولِيِّي فِي ال ُّدنُيَا َو‬
ِ ‫اوا‬
ِ َ‫ف‬
َ ‫س َم‬
ِ ‫ت َواألَ ْر‬
Ey gökleri ve yeri yaratan.Dünyada da,ahirettede
Mevlam,yardımcımız sensin.Müslüman olarak canımı al ve beni
salihler zümresine dahil eyler.
Hz. Yusuf (a.s)'ın duası (Yusuf-101)
****
‫ين‬
َ ‫الض ُّر َوأَنتَ أَ ْر َح ُم ال َّرا ِح ِم‬
ُّ ‫سنِ َي‬
َّ ‫أَنِّي َم‬
Ya Rabbi bu dert bana iyice dokundu.Sen merhametlilerin en
merhametli olanısın.
Hz.Eyüb (a.s.)'ın duası (Enbiya-83)
****
‫يم‬
َ ‫َي ٍء َّر ْح َمةً َو ِع ْل ًما فَا ْغفِ ْر لِلَّ ِذ‬
َ ‫سبِيلَكَ َوقِ ِه ْم َع َذ‬
َ ‫ين تَابُوا َواتَّبَ ُعوا‬
ِ ‫َربَّنَا َو‬
ِ ‫اب ا ْل َج ِح‬
ْ ‫س ْعتَ ُك َّل ش‬
Ey Ulu Rabbimiz,senin rahmetin ve ilmin her şeyi kuşatmıştır!O
halde tevbe edenleri ve senin yoluna tabi olanları mağfiret eyle ve
onları o cehennem azabından koru!
Meleklerin mü'minlere duası (Mü'min-7
Download

KURANDA PEYGAMBER DUALARI