İLİ :BALIKESİR
TARİH :06.03.2015
‫ه‬
‫ّللا الرَّ حْ هم ِن الرَّ ۪ح ِيم‬
ِ ّ ‫ِبسْ ِم‬
‫اب‬
ُ ‫ًص‬
َ َ‫س ُز َواأل‬
ِ ‫يَا أَيُّ َها الَّ ِذييَ آ َهٌُى ْا إًَِّ َوا ا ْل َخ ْو ُز َوا ْل َو ْي‬
َّ ‫س ِّهيْ َع َو ِل ال‬
َ‫اجتٌَِثُىٍُ لَ َعلَّ ُك ْن تُ ْفلِ ُحىى‬
ْ َ‫ش ْيطَا ِى ف‬
ٌ ‫َواألَ ْسالَ ُم ِر ْج‬
ْْ‫صلَّي َّّللا ُ َعلَ ْي ِه َو َسلَّم‬
َ ‫ّللا‬
ِ َّ ‫َو َقا َل َرسُو ُل‬
‫ش ِز َب ا ْل َخ ْو َز فِي‬
َ ْ‫س ِك ٍز َح َزا ٌم َو َهي‬
ْ ‫س ِك ٍز َخ ْو ٌز َو ُك ُّل ُه‬
ْ ‫ُك ُّل ُه‬
‫ش َز ْت َها فِي ْاْل ِخ َز ِج‬
ْ َ‫ال ُّد ًْيَا فَ َواتَ َو ُه َى يُ ْد ِهٌُ َها لَ ْن يَت ُْة لَ ْن ي‬
ZARARLI ALIŞKANLIKLARLA
MÜCADELEDE İNANÇ
Değerli Müminler!
Okuduğum ayeti kerimede Yüce Rabbimiz
şöyle buyurmaktadır: “Ey iman edenler! (Aklı
örten) içki (ve benzeri şeyler), kumar, dikili
taşlar ve fal okları ancak şeytan işi birer
pisliktir. Onlardan kaçının ki kurtuluşa
eresiniz. Şeytan, içki ve kumarla ancak aranıza
düşmanlık ve kin sokmak, sizi Allah’ı
anmaktan ve namazdan alıkoymak ister. Artık
vazgeçiyor musunuz?” (1)
Okuduğum
hadis-i
şerifte
ise
Peygamberimiz (s.a.s) şöyle buyurmaktadır: ”Her
sarhoş edici içkidir. Her sarhoş edici içki ise
haramdır,kim dünyada içki içer ve tevbe
etmeden ölürse ahiret içeceklerinden içemez”
(2) buyurmuştur.
İnsan, Allah’ın, en güzel bir şekilde
yarattığı, bilgi ile donattığı, yaratılan her şeyi
emrine verdiği, sayısız nimetler bahşettiği ve akıl
gibi özelliklerle diğer varlıklara üstün kıldığı bir
varlıktır. İslam, insana ebedi saadete ulaşmanın,
onurlu bir hayatın yolunu göstermiş ve ebedi
saadetten alıkoyacak her türlü zararlı davranışı
yasaklamıştır Bu davranışların başında da içki,
kumar, uyusturucu ve madde bağımlılığı gibi
şeyler gelmektedir. Kur’ân, bunları kötü, zararlı,
haram ve günah olarak nitelendirir.
Allah insana mükemmel bir beden ve sağlık
vermiştir. Müslüman’a düşen görev başta Allahın
bahşetmiş olduğu bu sağlık emanetini korumaktır.
Rahmet dini olan İslam, insanların dünya ve
âhiret mutluluğunu hedeflediğinden, kişinin
aklına, malına, sosyal itibar ve konumuna zarar
veren, insanın onuruna yara açan her şeyi
yasaklamıştır
Peygamberimiz (s.a.v) içkinin üretiminden
tüketimine kadar,her aşamada katkıda bulunan on
kişiye lanet etmiştir. İçmese dahi içki içilen bir
sofraya oturmayı bile yasaklamıştır. İçkinin bir
dert olduğunu bildirmiş içkinin çoğunun da azının
da haram olduğunu haber vermistir.
Kıymetli Müslümanlar!
Günahların hangisi olursa olsun insanın
itibarına, onuruna, saygınlığına yara açar. Başta
zevkli, eğlenceli, insanın menfeatına gibi cazip
gelir ama, sonra insanı rezil eder. Nice insanlar
kısacık zevkler için ömür boyu derde düşmüştür.
Günahlar, insanın iç huzurunu mahveder, bir kurt
gibi insanı kemirir. Ailevi huzurunu kaçırır,
kazancın bereketini giderir. Günahkar insanın
dostu olamaz, bilakis düşmanı çoğalır. Günahların
en büyük tehlikesi de Allah korusun imansız
ölmek ve cehenneme yuvarlanmaktır.
Aziz kardeşlerim!
Unutmayalım ki bir günah, başka
günahlara kapı aralar. Uyuşturcu gibi zararlı
alışkanlıklardan kaçınmanın yolu, Allahtan
korkmaktır,
hesap
endişesini
yürekten
hissetmektir,
ve
cehenneme
düşmekten
titremektir. Zararlı alışkanlıklarla mücadele
etmenin ve önlemenin yolu; diğer tedbirlerle
birlikte maneviyata önem vermek ve bu değerlerle
donanmış nesiller yetiştirmektir. İnanmak ve
Allah'a bağlanmak üzere yaratılmış olan insan,
gönlünü başka bir inanç, felsefe ve ilimle
doyuramaz. Maneviyatsız kalan insan suç
işlemeye ve kötülüklere daha meyilli olur. Zararlı
alışkanlıklarla mücadelede en önemli husus
kuvvetli bir imana sahip olmak ve inancı kuvvetli
nesiller yetiştirmektir.
1- Maide:5/90,91
2-Buhârî, Eşribe 1. VI, 240.
Hazırlayan: Mustafa VURAL / İlçe Vaizi
Redaksiyon: İl İrşat Kurulu
Download

ّه ِ الرَّحْمه ّللا نِ الرَّح۪يمِ بِسْمِ ْْ