Murat eğitim kurumları
Arapça 4 konu 2
İsim ve fiil cümlelerinde olumsuzluk (nefy)
İlk önce iyi haber bu konu kolay. Bilmemiz gereken birkaç harfimiz bir de fiilimiz var.
Harfler: ْ‫ لَم‬,ْ‫ لَن‬,‫ ال‬ve ‫ل َّما‬. Bu harfler muzari fiilin başına gelir.
Mazi fiilin olumsuzu da muzari fiilin başına gelen ‫ لم‬ile yapılır.
Bu harfler muzari fiilin başına geldiğinde çoğunlukla onu nasb ya da cezm eder. Peki
bunu nerden ve nasıl anlarız. İşte tablomuz.
N= nasb c= cezm
müsenna
müfred
A3
A2
A1
Her iki halde
‫ ن‬düşer
B3
Değişiklik
Her iki halde
‫ْن‬düşer
Yok
Her iki halde
‫ ن‬düşer
N=fetha
‫ ن‬düşer
N=fetha
E2
Her ikisi de N= fetha
Müzekker
C=cezmlenir
D1
‫ ن‬düşer
Müennes
C=cezmlenir
C1
D2
Her iki halde
C= cezmlenir
B1
C2
D3
2
N= fetha
Her iki halde
Müennes
Muhatap
C3
Değişiklik
‫ ن‬düşer
B2
Yok
Her iki halde
Her iki halde
Müzekker
Gaib
Cem’
‫ ن‬düşer
E1
c= cezmlenir
fark etmez Ben
biz
Nasb hali örnek tablo
3
Cezm hali örnek tablo
İsim cümlesinin nefyi ise َ‫ ِإ ْن َالت‬, ‫ َما‬, ve ْ‫ ليس‬iledir.
‫ ليس‬isim cümlesinin başına gelir. Zamirle çekimi fiil-i mazi çekimi gibidir. İsim
cümlesinin başına gelir ismini raf haberini nasb eder. Şöyle de diyebiliriz
mübtedaya dokunmaz haberin kafasına bir üstün vb. (nasb alameti) koyar.
Harflerin anlamları ve kullanımları
Fiilin başına gelenler
‫لم‬: cezm
-madı.
‫ل َّما‬: cezm
-madı
َ
ْ‫لن‬: nasb
-mayacak.
‫ال‬: işlevsiz
- mıyor, -maz.
‫ال‬: cezm
-ma, -masın
Yapmadı, etmedi,
henüz yapmadı, şimdiye kadar yapmadı.
Yapmayacak, etmeyecek.
Yapmıyor, yapmaz.
yapma, yapmasın
İsim cümlesinin başına gelenler
‫ليس‬: haberi nasb eder
değil, değildir anlamını verir. İsmi olumsuzlayan diğer
eklerde ise bazı şartlar aranır.
Genel şartlar
1. Haberi mübtedadan önce gelmemelidir.
2. Cümlede ‫ِال‬
ْ َّ ‫ ا‬olmamalıdır. Çünkü bu durumda mana olumsuz değil kesin
olumluya dönüşür.
Özel şartlar
Cins nefyeden lamın ismi (mübteda) nekra gibi duran marife (muzaf gibi) olması
Başına harf-i cer gelmemesi,
kendisiyle ismi arasında başka bir kelime bulunmaması gereklidir.
"Daha mektubu yazmadım"
cümlesinin Arapça doğru karşılığı
aşağıdakilerden
hangisidir?
a. ‫سالَة‬
ِ ُ ‫لَمْأَكت‬
َ ‫ْالر‬
ِ ‫ب‬
b. . ‫سالَة‬
َ ُ ‫لَنْأَكت‬
َ ‫ْالر‬
ِ ‫ب‬
c. . ‫سالَة‬
ِ ُ ‫لَ َّماْأَكت‬
َ ‫ْالر‬
ِ ‫ب‬
d. . ‫سالَة‬
ُ ُ ‫ماْأَكت‬
َ ‫ْالر‬
ِ ‫ب‬
e. . ‫سالَة‬
ِ ُ ‫لَستُ ْأَكت‬
َ ‫ْالر‬
ِ ‫ب‬
Bu soruda dikkatimizi çekmesi gereken bir
nokta var.
Cezm olmuş kelime geçilmek istendiğinde esre
ile hakelendirilir kuralı gösterilmiş. Hocam
bunlar niye cezm olmamış diye sormamıza
gerek kalmıyor.
Sorunun cevabına gelelim. Daha yazmadım
ifadesindeki daha, henüz, şimdiye kadar
anlamını veren olumsuzluk edatımızın ‫لما‬
olduğunu hatırlayınca C seçeneğini işaretledik.
http://fasiharabic.com/gramer/877 sayfasından konu ile ilgili uzunca
bir
4 nota ulaşmanız mümkündür.
"O yaşlı değildir" cümlesinin Arapça doğru
karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?
a. ‫لمْيَ ُكنْ ُم ِسنًّا‬
b. ‫لَستُ ْ ُم ِسنًّا‬
c. ْ‫هُ َوْ ُمسِن‬
d. ْ‫ِإنَهُْ ُمسِن‬
e. ‫سْ ُم ِسنًّا‬
َ ‫لَي‬
َ ‫ْت‬
ُ ‫ لَس‬cümlesinin Türkçe doğru
‫امعَ ِة‬
ِ ‫طا ِلبًا فِي ال َج‬
karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?
a. Ben üniversitede okuyorum.
b. Ben üniversitedeyim.
c. Ben üniversitede değildim.
d. Ben üniversitede öğrenci değilim.
e. Ben üniversitede değilim.
"Hasan'a, babasının hasta olduğunu söylemeyi
unutma!" cümlesinin
Arapça doğru karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?
a. ‫س نًا أ َ َّن أَبَاهُ َم ِريض‬
َ ‫َما ت َ ْن‬
َ ‫سى أ َ ْن ت ُ ْخبِ َر َح‬
b. ‫سنًا أ َ َّن أَبَاهُ َم ِريض‬
َ ‫س أ َ ْن ت ُ ْخبِ َر َح‬
َ ‫الَ ت َ ْن‬
c. ‫سنًا أ َ َّن أَبَاهُ َم ِريض‬
َ ‫س أ َ ْن ت ُ ْخ ِب َر َح‬
َ ‫لَ ْم ت َ ْن‬
d. ‫سنًا أ َ َّن أَبَاهُ َم ِريض‬
َ ‫سى أ َ ْن ت ُ ْخ ِب َر َح‬
َ ‫لَ ْن ت َ ْن‬
e. ‫سنًا أ َ َّن أَبَاهُ َم ِريض‬
َ ‫س أ َ ْن ت ُ ْخ ِب َر َح‬
َ ‫لَمَّا ت َ ْن‬
5
Bu soruyu yaparken daha önceden hatırlayacağımız bir kuralı
işler hale sokacağız. Bu bir isim cümlesi mi fiil cümlesi mi?
Değildir ifadesi bize isim olduğunu belirtiyor. İsim cümlesinde
öncelikli olumsuzlama ifademiz leyse ve türevlerine bakıyoruz.
B ve E seçeneğinde var. B’deki leyse ُْ‫ ت‬eki alarak ben değilim
formuna girdiğinden E’deki O değil anlamı veren seçeneğimizin
doğru olduğunu görüyoruz.
Doğru olunca da işaretliyoruz işte ne yaparsın hayat böyle.
Soru kökünde leyse formunu gördüğümden hemen değildir ifadesi
arıyorum. C, D ve E de var. C, değildim yaparak maziye soktuğu için elenir.
D ve E seçenekleri arasında tercih yapacağımda da ana cümledeki kelime
sayısının seçenekte mutlaka denk ya da fazla olması gerektiğinden
hareketle D yi seçiyorum.
Seni seçtik D hadi bakalım iyisin.
Anneciiimm, kurtar beni gibi duran bu soru esasen tek hamlelik. Evet
öyle. Bak şimdi. Cümlede hemen yükleme gidip bakıyorum ne diyor.
Unutma. Unutma ne tür bir kelime. Olu msuz emir. Emrin olumsuzu ne ile
yapılıyordu. ْ‫ ال‬ile. Soruda ‫ ال‬olan kaç seçenek var. Bir.
Şimdi tek sorunumuz o seçeneğin nasıl işaretleneceğini açıklamak. Tek
derdimiz o olsun boşver.
Aşağıdakilerden hangi ‫ال‬cinsini nefyedendir?
a. ‫ب‬
َ ‫الَ أ َ َك َل ُم َحمَّد والَ ش َِر‬
َّ ‫الَ ت َ ْلعَبْ فِي ال‬
b. ‫ش ْم ِس‬
c. ‫الَ َجبَان ك َِري ًما‬
َ ‫ال‬
َّ ‫ب ِفي ال‬
d. ‫ف‬
ِ ‫ص‬
َ ‫طا ِل‬
e. ‫ع ِل ٌّي الَ أ َ ُخوه‬
َ ‫َجا َء‬
Cinsi nefyeden la’nın özelliği kendisinden sonra gelen ismin nekre gibi durup tek harekeli ve harekesinin
de üstün/fetha olmasıdır. Bu şartı sağlayan tek seçeneğimiz D’dir.
A şaşırtmacadır. Çünkü la’dan sonra gelen fiildir. Halbuki cins nefyeden la ismin başına gelir ve isim
cümlesi tipinde olmak zorundadır.
B’deki la nehiy la’sıdır. Sonraki kelimenin cezimli muzari fiil olmasından anladık.
C’de la leyse manasına gelen la’dır. La’yı yerine leyse koyduğumuzda aynısı gibi kalacağını
farketmemizden anladık.
E seçeneğindeki la olumsuz atıf görevindedir.
6
Download

Arapça 4 konu 2