Arapça 4 konu 4
Mukarebe, reca ve şuru fiilleri
Öyle demeyelim de başka fiile muhtaç fiiller diyelim isterseniz.
Bunlar Türkçede anlam karşılığı olan fakat yapısal karşılığı olmayan fiiller.
Bu fiiller üçe ayrılmaktadır:
1. Yaklaşma fiilleri. ( (‫اربَة‬
َ َ‫أ َ ْفعَا ُل ْال ُمق‬
2. Umut fiilleri. ( (‫الر َجاء‬
َّ ‫أ َ ْفعَا ُل‬
ُّ ‫أ َ ْفعَا ُل ال‬
3. Başlama fiilleri. ( (‫ش ُروع‬
‫’كان‬nin haberi isim ya da fiil şeklinde gelebilirken, bunların
haberleri dâima muzâri fiilden oluşan bir fiil cümlesi olmak
zorundadır. Ve haberleri dâima َ‫كَاد‬vb.nden sonra gelir
1. Yaklaşma Fiilleri
Bunlar bir işin meydana gelmesinin yaklaştığını ifade ederler. Türkçeye “ –eyazdı, az kalsın…, az daha…, neredeyse…, -mek
üzereydi” vb. şekillerde tercüme edilirler. Yaklaşma fiilleri üç tanedir :
‫وش ك‬
َ َ ‫ أ‬- ‫كَادَ – ك ََر َب‬
‫ كاد‬: Bu fiilin hem mâzî hem de muzârisi ( ) ُ‫يَكَاد‬kullanılır. Çekimli olarak da kullanılmaktadırlar.
Mâzî ve muzâri çekimi ‫اف – يَ َخا ف‬
َ ‫ َخ‬fiili gibidir. Haberinin başında ‫أ َ ْن‬pek bulunmaz.
.‫كَادَ َحس ٌن يَ ْبكي‬Hasan az kaldı ağlayacaktı
‫ب‬
َ ‫ ك ََر‬: Bu fiil çekimsiz olarak sadece ‫ب‬
َ ‫ك ََر‬şeklinde kullanılmaktadır. . ُ‫ب ْال َما ُء يَ ْج ُمد‬
َ ‫ك ََر‬Su donmak üzere.
ََ‫ ا ِْخلَ ْولَق‬- ‫سى – َح َرى‬
َ
َ ‫ع‬
‫سى‬
َ :
َ ‫ع‬
Bu fiilin mâzîsinin çekimi yapılır. Ümit fiilleri içerisinde en çok kullanılandır. Haberi olan muzâri
fiilin başında ‫أ َ ْن‬bulunur.
. ‫سى ْال َولَدُ أ َ ْن يَ ْمش َي‬
َ Umulur ki çocuk yürür.
َ ‫ع‬
﴿ .﴾‫سى َربُّ ُك ْم أ َ ْن يَرْ ح َم ُك ْم‬
َ Umulur ki Rabbiniz size merhamet eder. (İsrâ 17 / 8)
َ ‫ع‬
2
ُّ ‫أ َ ْفعَا ُل ال‬
Başlama Fiilleri ‫ش ُروع‬
Bunlar bir işin başladığını ifade ederler. Türkçeye “başladı” şeklinde tercüme edilirler. Bu fiillerin yalnız mâzîsi
kullanılır ve haberlerinin başında ‫ أ َ ْن‬bulunmaz. Başlıcaları şunlardır:
85
َ – َ ‫ع – ا ْبتَدَأ‬
‫ هَ ب‬- َ ‫شأ‬
َ ‫ق – أ َ ْن‬
َ ‫ َجعَل – بَدَأ َ – ش ََر‬- َ‫أ َ َخذ‬
َ ‫طف‬
. ً‫أ َ َخذَ األديبُ يَ ْكتُبُ ر َوايَةً جديدة‬Edebiyatçı yeni bir roman yazmaya başladı.
Başlama fiilleri tam fiil olarak da kullanılırlar. Bu durumda peşlerinden muzâri fiil gelmez ve gerçek
anlamlarında kullanılırlar.
. ‫ بَدَأ َ اإلما ُم ق َراءةَ القرآن‬İmam Kur’ân okumaya başladı
Tamam onlar öyle diyor da biz ne anlayacağız yani diyenler için sıradaki parçamız geliyor.
Olay şurda bitecek. Soruda bize cümlenin başını boşluk bırakırlar da ardından cümlede bir ‫ ان‬muzari fiil ile karşılaşırsak bu
fiillerden uygun olanı o boşluğa yerleştireceğiz. Bu fiillerin zıt-eş anlamlısı olmaz. Ya da bize bu fiil ile başlayan bir cümle verip
anlamını soracak. Bu durumda da yine cümlenin bütününe değil başındaki fiile ve sonrasında ‫ ان‬ve fiili muzari olup olmadığına
bakacağız. Durum neyi gerektiriyorsa ona göre tavır belirleyeceğiz.
1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ‫كَا د‬yaklaşma fiili olarak kullanılmamıştır?
a. . ‫كَادَ النَّها ُر يَ ْنقَضي‬
Hemen olayımızı hatırlayalım. ‫ كاد‬yaklaşma fiili olarak
ُ ُ ‫سق‬
ْ َ‫يس الرجل ي‬
b.. ‫ط‬
ُ ‫كَا د ك‬
kullanıldığında yanına bir tane muzari fiil alıyordu.
َ ‫كَادَ الرج ُل الفقي ُر يكون‬
c. . ‫غنيًّا‬
Buradaki cevap da içinde muzari fiil olmayan olacak. Yani d
d. . ‫كَادَ الرج ُل للنَّاس‬
ُ ْ‫يَكَادُ البَر‬
e.. ‫ق يَ ْخ َطفُ األبص‬
3
2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ‫سى‬
َ tam fiil olarak kullanılmıştır?
َ ‫ع‬
ْ ‫الر َخا ُء‬
a. . ‫أن يَدُو َم‬
َ
َّ ‫سى‬
َ ‫ع‬
ْ ‫سى‬
b. . ‫ق التَّالميذُ في االمتحان‬
َ
َ َّ‫أن ي َُوف‬
َ ‫ع‬
ْ ُ‫سى هللا‬
c. . َ‫أن يُفَـر َج ُكرْ بَتَك‬
َ
َ ‫ع‬
ْ ٌ‫سى مح َّمد‬
d. . ‫أن يَ ْن َج َح في عمله‬
َ
َ ‫ع‬
ْ ‫رون‬
َ ‫سى المساف‬
e. . ‫أن يَعُودُوا‬
َ
َ ‫ع‬
Farklı olanı bul oynuyoruz şimdi. Dikkat edersek
cümlelerin genel dizimi
Muzari fiil+ ‫ ان‬+fail+ ‫عسى‬
şeklinde. Bu dizilime uymayan sadece d seçeneği.
Farklı olanı bulduysak işaretlemek o kadar zahmetli
olmasa gerek.
Farklı olanı bulacağız. B, C, D ve E seçeneklerinde
iki tane fiil varken A seçeneğinde bir tane var.
Demek ki oradaki fiil normal. Başlama fiili
olsaydı diğer seçeneklerdeki gibi başka bir fiile
ihtiyaç duyacaktı.
4
‫ كاد‬fiilinin ‫ ان‬almadığını bildiğimiz için E’yi seçtik.
Sepete koyduk. Diğerleri kendi aralarında istedikleri
kadar oynayabilir. Bizim işimiz burada bitti.
Bu soruda normal bir isim cümlesi sorusu. B
seçeneğinde fail-isim çoğul olduğu halde fiil
tekil geldiği için mızıkçılık yapmıştır.
Dolayısıyla oyundan atması için mahallenin
bıçkın delikanlısını çağırmaya gerek
duymuyoruz. D seçeneğindeki çoğul cansız
olduğu için tekil müennes hükmünde. Kafamızı
karıştırmıyor değil mi? Aman ha.
5
Download

Arapça 4 konu 4