CPC BELGELENDİRME MUAYENE DENEY HİZMETLERİ LTD.ŞTİ
BETON G UYGUNLUK BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ
YAYIN
TARİHİ
03.01.2012
REV.
Doküman No
İlk Yayın Tarihi
Revizyon No
Revizyon Tarihi
P.18
03.01.2012
03
07.07.2014
AÇIKLAMA
REV.
NO
TARİHİ
1
04.03.2013
Çimento
G
uygunluk
Yönetmeliğinin
adı
Beton
G
uygunluk
Belgelendirme Prosedürü olarak değiştirildi.
Yapı Malzemeleri Yönetmeliği 2011/305/AB uygun hale getirildi
ve yönetmelik adı tanımlandı.
03.01.201
2
07.04.2014 Yapı Malzemeleri Yönetmeliği 2011/305/AB ismi çıkartıldı. YMY
nin tabi olacağı kriterler Hakkında yönetmelik eklendi.EN 206-1
2
standardı yerine EN 206 eklendi.Tanımlardan kılavuz dokümanlar
çıkartıldı. EN 45011 yerine EN ISO/IEC 17065 tanımlandı.
03.01.201
3
07.07.2014 TS 13515 ile TS EN 206 uyumlaştırıldı.
2
HAZIRLAYAN
ONAYLAYAN
Sayfa No
1/32
ELEKTRONİK NÜSHA.BASILMIŞ HALİ KONTROLSÜZ KOPYADIR.
CPC BELGELENDİRME MUAYENE DENEY HİZMETLERİ LTD.ŞTİ
BETON G UYGUNLUK BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ
Doküman No
İlk Yayın Tarihi
Revizyon No
Revizyon Tarihi
P.18
03.01.2012
03
07.07.2014
1.AMAÇ
Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelik kapsamda beton ürününün
piyasaya arz etmek amacıyla G işareti taşıması kurallarını çimento ürünü temel karakteristiği ile
ilgili G Uygunluk Belgelerinin düzenlenmesi sürecini amaçlar.
2.UYGULAMA
Bu prosedürün uygulanmasından Kalite Müdürü ve Belgelendirme Müdürü sorumludur.
2.1.TANIMLAR
Başvuru Sahibi
CPC’ye G uygunluk belgesi almak üzere başvuruda bulunan müşteri
İmalatçı
Beton üretiminden sorumlu müşteri
Müşteri
Ürünün, belgelendirmeye esas olan gerekliliklere uymasını sağlamakla
sorumlu olan taraf
Tetkikçi
CPC adına fabrika üretim kontrolü tetkikinden sorumlu CPC temsilcisi
Otokontrol Laboratuarı
Otokontrol kapsamında deney yapan dahili ya da harici laboratuar
Deney Laboratuarı
Otokontrolü
geçerli
kılmak
üzere
tasarlanan
tetkik
deneylerini
gerçekleştirmek üzere görevlendirilen harici laboratuar
Harici Laboratuar
Müşteriden bağımsız laboratuar
Dahili Laboratuar
Müşteriye bağlı laboratuar
GUygunluk Belgesi
Betonun ilgili ürün standardına uygunluğuna dair yeterli güvenin
sağlandığını gösteren belge
Uygunluk Markası
Uygunluk belgesi esas alınarak uygulanan tescilli marka
Uygunsuzluk
Üretilen Betonun ilgili ürün standardı hükümlerine ya da tesiste imalat
HAZIRLAYAN
ONAYLAYAN
Sayfa No
2/32
ELEKTRONİK NÜSHA.BASILMIŞ HALİ KONTROLSÜZ KOPYADIR.
CPC BELGELENDİRME MUAYENE DENEY HİZMETLERİ LTD.ŞTİ
BETON G UYGUNLUK BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ
Doküman No
İlk Yayın Tarihi
Revizyon No
Revizyon Tarihi
P.18
03.01.2012
03
07.07.2014
kontrol hükümlerine uymayan herhangi bir unsur
Belgelendirme
Uygunluk belgesi verebilecek gerekli yeterlilik ve sorumluluğa sahip
Kuruluşu
tarafsız kuruluş CPC
Belgelendirme
Belgelendirme sisteminin prosedür ve yönetim kurallarını ortaya koyan
Yönetmeliği
doküman
Yaptırım
İmalatçının ürününün uygunluğunun sürekliliğini garanti edememesi ya
da ürünün markasına güvenilirliğinin sağlanamaması halinde CPC
tarafından imalatçıya getirilen tedbirlerdir
Teknik Şartname
Bir ürünün karşılaması gereken teknik gereklilikleri ortaya koyan standart
Hazır Beton
Kullanıcıya
teslim
edilmek
üzere
hazırlanmış
olan,
plastik
ve
sertleşmemiş durumdaki beton. Başka bir deyişle, “hazır beton”,
malzemelerin karılması tamamlanarak ve iş yerine kadar taşınarak
yapıda kullanılmaya hazır duruma getirilmiş olan taze beton.
Hazır Beton Tesisi
Hazır beton bileşenlerinin stoklanıp, kontrol altında karıştırılarak, hazır
beton üretiminin gerçekleştirildiği ve transmikserlere dolumunun yapıldığı
Beton Santralı. yaş ve kuru karışım olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.
Ürünleri TS EN 206 standardına göre CPC tarafından belgelendirilmemiş
Yeni Tesis
hazır beton tesisi.
En az bir adet ürünü TS EN 206 standardına göre belgelendirilmiş hazır
Kurulu Tesis
beton tesisi.
2.2.REFERANSLAR
TS EN ISO/IEC 17020
Çeşitli tipteki muayene kuruluşlarının çalıştırılmaları için
genel kriterler
HAZIRLAYAN
ONAYLAYAN
Sayfa No
3/32
ELEKTRONİK NÜSHA.BASILMIŞ HALİ KONTROLSÜZ KOPYADIR.
CPC BELGELENDİRME MUAYENE DENEY HİZMETLERİ LTD.ŞTİ
BETON G UYGUNLUK BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ
Doküman No
İlk Yayın Tarihi
Revizyon No
Revizyon Tarihi
P.18
03.01.2012
03
07.07.2014
TS EN ISO/IEC 17065
Ürün belgelendirmesi yapan belgelendirme kuruluşları için
genel şartlar
TS EN ISO/IEC 17000
Uygunluk Değerlendirmesi Sözlük ve Prensipler
TS EN ISO/IEC 17021
Uygunluk
Değerlendirmesi
-
Yönetim
Sistemlerinin
Tetkikini Ve Belgelendirmesini Sağlayan Kuruluşlar İçin
Şartlar
Standardlaştırma ve ilgili faaliyetler
TS EN 45020
hakkında
genel
terimler ve tarifler
TS EN ISO 9001
Kalite yönetim sistemleri – şartlar
TS EN ISO/IEC 17025
Deney ve kalibrasyon laboratuarlarının yeterliği için genel
şartlar
TS EN 206
Beton Standardı
TS EN 13515
TS EN 206’nın Uygulanmasına Yönelik Tamamlayıcı
Standard
Komisyon
Standart
Ürün
Sistem
Kılavuz Doküman
Yönetmelik
Belge
Kararı
HAZIRLAYAN
ONAYLAYAN
Sayfa No
4/32
ELEKTRONİK NÜSHA.BASILMIŞ HALİ KONTROLSÜZ KOPYADIR.
CPC BELGELENDİRME MUAYENE DENEY HİZMETLERİ LTD.ŞTİ
BETON G UYGUNLUK BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ
G
İşareti
Doküman No
İlk Yayın Tarihi
Revizyon No
Revizyon Tarihi
P.18
03.01.2012
03
07.07.2014
TS EN 206
Beton
Bakanlık
1+
Yönetmeliği
Tarafından
belirlenen
hususlar
tebliğler
ilave
ile
ilgili
Yapı
G
Malzemelerinin
Tabi
Olacağı
Kriterler
Hakkında
Yönetmelik
2.3 BETON G UYGUNLUK BELGELENDİRMESİ
Bu prosedür TS EN 206 ve TS 13515 standardının uygulandığı tüm beton çeşitlerini kapsar.
Beton, şantiyede hazırlanmış beton, hazır beton veya ön yapımlı beton elemanlar için tesiste
imâl edilmiş beton olabilir.
TS EN 206 ve TS 13515 standardı tamamen geçerlidir. Belgelendirme prosedürlerinin eşit bir
şekilde uygulamasını sağlamak amacıyla “TS EN 206 Ek C” İmalât kontrolünün tetkiki,
değerlendirilmesi ve belgelendirilmesi için bir referans belgesi niteliğinde olacaktır.
2.4.UYGUNLUK DEĞERLENDİRME KURULUŞU
T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (BAKANLIK) tarafından, belgelendirme kuruluşu olan ‘‘CPC
Belgelendirme Muayene ve Deney Hizmetleri Ltd. Şti.’’ Yapı sektöründe G işaretlemesinin yetki
ile Türkiye Resmi Gazetesinde CPC’nin adı yayınlanmaktadır.
CPC, 16 Ocak 2012 tarihli ve 7984 sayılı Ticaret Sicil Gazetesini ile yasal statüsünü
sağlamıştır.
CPC, Mustafa Kemal Mahallesi 2127 Sok. 24/1 Söğütözü-Çankaya/ANKARA adresinde hizmet
vermektedir. Bu adres dışında bir temsilciliği yoktur.
Başvuru sahibi ya da imalatçı tarafından yapılan her türlü yazışma CPC’nın Madde 2.3.1’deki
adresine gönderilecektir.
HAZIRLAYAN
ONAYLAYAN
Sayfa No
5/32
ELEKTRONİK NÜSHA.BASILMIŞ HALİ KONTROLSÜZ KOPYADIR.
CPC BELGELENDİRME MUAYENE DENEY HİZMETLERİ LTD.ŞTİ
BETON G UYGUNLUK BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ
Doküman No
İlk Yayın Tarihi
Revizyon No
Revizyon Tarihi
P.18
03.01.2012
03
07.07.2014
2.5.ÇALIŞMA ŞEKLİ VE YAPI
CPC ile imalatçı arasında imzalanan sözleşmede tanımlanan ve www.cpcert.org web
adresinde yayınlanan dokümanlarda anlatılan kurallar geçerlidir.
CPC’nın çalışma şekli ve yapısı, 2011/305/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliği kapsamında
Performansın Değişmezliğinin Değerlendirilmesi ve Doğrulanmasi, sistem 1+ ve TS EN
ISO/IEC 17065 Akreditasyon Standardına uygundur.
CPC, TS EN ISO/IEC 17065 Ürün Belgelendirme ve TS EN ISO/IEC 17021 Sistem
Belgelendirme Akreditasyon standartlarına göre TÜRKAK dan Akreditedir.
CPC’nin taşeron olarak hizmet aldığı deney laboratuvarının çalışma şekli ve yapısı tercihen TS
EN ISO/IEC 17025 standardına göre TÜRKAK dan Akreditedir veya Bakanlıktan tarafından
yetkilendirilmiştir, CPC tarafından denetlenmiştir.
CPC’nin taşeron olarak hizmet aldığı muayene kuruluşunun çalışma şekli ve yapısı tercihen TS
EN ISO 17020 standardına göre TÜRKAK dan Akreditedir veya CPC tarafından denetlenmiştir.
2.6.UYGUNLUK DEĞERLENDİRME KURULUŞLARI İLE İŞBİRLİĞİ
CPC, diğer onaylanmış
kuruluşlar
ile
işbirliği,
yeni yaklaşım
direktiflerinin
tek
tip
uygulanmasının temini için oluşturulan ulusal ve AB Komisyonu tarafından organize edilen
koordinasyon faaliyetlerine katılır. (CIRCA)
CPC, yetkili kamu merci tarafından organize edilen Onaylanmış Kuruluşlar Komitesi (ONKUR),
Yapı Malzemesi Teknik Komiteleri (YAMTEK) ve TSE Ayna Komitelerin toplantılarına katılım
sağlar.
CPC olarak CEN TC 51 ve SG02 üyeliği ile gelişmeler yakından takip edilmektedir.
2.7.DENEY LABORATUVARI İLE İŞBİRLİĞİ
CPC, taşeron sözleşmesi imzalamak suretiyle deney laboratuarlarında deneylerini yaptırır. Bu
HAZIRLAYAN
ONAYLAYAN
Sayfa No
6/32
ELEKTRONİK NÜSHA.BASILMIŞ HALİ KONTROLSÜZ KOPYADIR.
CPC BELGELENDİRME MUAYENE DENEY HİZMETLERİ LTD.ŞTİ
BETON G UYGUNLUK BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ
Doküman No
İlk Yayın Tarihi
Revizyon No
Revizyon Tarihi
P.18
03.01.2012
03
07.07.2014
durum, CPC’nın sorumluluğunu azaltmaz. CPC’nın deney laboratuarları ile işbirliği CPC’nın
Kalite El Kitabına göre hizmet satın alımı ile gerçekleştirilir.
TS EN ISO/IEC 17025 standardına göre akredite olmuş laboratuvarlar tercih nedeni olup,
akredite olmayan laboratuvarlar ise aynı standarda göre CPC tarafından yeterliliği TS EN
ISO/IEC 17025 standardına göre tetkik edilir. Bakanlık tarafından yetkilendirilen ve TSE’nin
taşeron laboratuar belgesi olan laboratuarlarda CPC nin tercih ettiği laboratuarlardır.
2.8.MUAYENE KURULUŞU İLE İŞBİRLİĞİ
CPC, taşeron sözleşmesi imzalamak suretiyle muayene kuruluşunun numune alımını yaptırır.
Bu durum, CPC’nın sorumluluğunu azaltmaz. CPC’nın muayene kuruluşu ile işbirliği CPC’nın
Kalite El Kitabına göre hizmet satın alımı ile gerçekleştirilir.
TS EN ISO 17020 standardına göre akredite olmuş muayene kuruluşu tercih nedeni olup,
akredite olmayan muayene kuruluşu ise aynı standarda göre CPC tarafından yeterliliği TS EN
ISO 17020 standardına göre tetkik edilir.
2.9.ÜRETİM TESİSİ EKİPMANLARI
İmalatçının kurulu tesisinde TS EN 206 Çizelge 23’de bulunan üretim ekipmanları, minimum
şartlarda imalatçı tarafından sağlanacaktır.
2.10.OTOKONTROL LABORATUVARI
İmalatçının
otokontrol
laboratuvarında
minimum
şartlarda
bulundurulması
gereken
ekipmanların listesi EK 1’de verilmektedir. Bulunmayan ekipman için anlaşmalı bir laboratuvar
kullanılabilir.
Deneyler, TS EN 206’de verilen deney metotlarına göre yapılmalıdır. Laboratuvar tarafından
referans standart metotlar seçilmelidir.Metotların doğruluğu uygun aralıklarla kontrol edilmelidir.
Uygun standard metodun olmaması durumunda metodun geçerli kılma işlemi TS EN ISO/IEC
17025 standardına göre yapılmalıdır.
HAZIRLAYAN
ONAYLAYAN
Sayfa No
7/32
ELEKTRONİK NÜSHA.BASILMIŞ HALİ KONTROLSÜZ KOPYADIR.
CPC BELGELENDİRME MUAYENE DENEY HİZMETLERİ LTD.ŞTİ
BETON G UYGUNLUK BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ
Doküman No
İlk Yayın Tarihi
Revizyon No
Revizyon Tarihi
P.18
03.01.2012
03
07.07.2014
Laboratuvarlar deneylerin etkin biçimde yapılabileceği TS EN 206’in atıf yaptığı deney metodu
standardı şartlarına göre fiziksel ortama sahip olmalıdır. Numene saklama koşulları ilgili
standarda uygun olmalı ve bu koşulların kontrolü yapılarak kayıt altına alınmalıdır.
2.11.OTOKONTROL DENEY SIKLIKLARI
Otokontrol deneylerinin asgari sıklığı dayanım için TS EN 206 çizelge 13 diğer özellikler için
çizelge 17 ve 18’deki gibi olmalıdır. Otokontrol sonuçları imalatçı tarafından kayıt altına alınır.
Tüm otokontrol sonuçları CPC tarafından değerlendirilir.
Otokontrol sonuçlarının uygun olmaması durumunda alınacak tedbirler, tesisin kalite el
kitabında veya ilgili dokümanında açıklanmalı ve TS EN 206, Madde 8.4’e uygun olmalıdır.
2.12.BAŞLANGIÇ DÖNEMİ
Betonun başlangıç dönemi, ( 3 ay) en az 35 deney sonucu elde edilinceye kadar olan imalâtını
kapsar. Başlangıç periyodunda, otokontrol deneylerinin asgari sıklığı rutin dönemin iki katıdır.
(TS EN 206 çizelge 13)
Rutin dönemde, başlangıç periyodunda elde edilen standart sapma kullanılır. Ancak standart
sapmanın gerçekliği TS EN 206 8.2.3.1 Metod 1’e göre
kontrol edilir.
Başlangıç periyodunu tamamlamış betonlar için CPC’ye başvuruda bulunulması durumunda,
başlangıç periyodundaki veriler ve standart sapma, Başlangıç sertifikalandırma denetimi
esnasında incelenerek başlangıç döneminin tekrarlanıp tekrarlanmayacağına karar verilir.
Başlangıç tip deneyi raporu imalatçı ve CPC tarafından saklanır. İstenmesi halinde piyasa
gözetim ve denetim elemanlarına verilir.
2.13.KALİBRASYON VE DOĞRULAMA
Kalibrasyon ve doğrulama aşağıda belirtilen kişilerin biri tarafından gerçekleştirilecektir:
HAZIRLAYAN
ONAYLAYAN
Sayfa No
8/32
ELEKTRONİK NÜSHA.BASILMIŞ HALİ KONTROLSÜZ KOPYADIR.
CPC BELGELENDİRME MUAYENE DENEY HİZMETLERİ LTD.ŞTİ
BETON G UYGUNLUK BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ
Doküman No
İlk Yayın Tarihi
Revizyon No
Revizyon Tarihi
P.18
03.01.2012
03
07.07.2014
Kalibrasyon;

TURKAK
tarafından akredite edilmiş ya da akreditasyon kapsamının
olmaması durumunda, izlenebilirliği sağlanmış kalibrasyon laboratuar
tarafından yaptırılmalıdır.
Doğrulama;

Uygun, izlenebilirliği sağlanmış kalibrasyon sertifikalı, eğitimli ve TÜRKAK
dan akredite kalibrasyon sertifikalı doğrulama ekipmanına sahip olduğunu
ispatlayabildiği takdirde,

İmalatçının tedarikçisi tarafından;

İmalatçının eğitimli personeli tarafından.
2.14.TEKNİK DOSYA
İmalatçı TS EN 206 standardı ve CPC tarafından belirlenmiş kurallar çerçevesinde “Teknik
dosya” oluşturur bir kopyasını CPC ye teslim eder.








Ürüne ait genel tanımlama,
Ürünlerin /üretim prosedürüne ilişkin bilgiler,
Ürüne ait standartların listesi
Ürünün test, belge ve raporları, muayeneler,
Başlangıç Tip Deneyi sonuçları raporları (onaylanmış kuruluş tarafından düzenlenen),
Sistem belgesi ve/veya fabrika üretim kontrol dokümantasyonu (kalite kontrol planı,
laboratuar ekipman listesi, üretim yeri akış şeması, paketleme ve depolama durumu,
ürün izlenebilirliğinin tanımı (piyasa ve depolama dahil), ürünün dış etken ve diğer
malzemelerle karışımını engelleyici tedbirler, üretim ve ürün kontrolünün sağlandığı
doküman listesi, deney metod listesi)
G Uygunluk Belgesi
G Uygunluk Beyanı
Teknik dosya CPC ve Bakanlık yetkililerine hazır bulundurulmalıdır.
HAZIRLAYAN
ONAYLAYAN
Sayfa No
9/32
ELEKTRONİK NÜSHA.BASILMIŞ HALİ KONTROLSÜZ KOPYADIR.
CPC BELGELENDİRME MUAYENE DENEY HİZMETLERİ LTD.ŞTİ
BETON G UYGUNLUK BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ
Doküman No
İlk Yayın Tarihi
Revizyon No
Revizyon Tarihi
P.18
03.01.2012
03
07.07.2014
2.15.BİLEŞENLERİN KONTROLÜ
Beton imalatı için kullanılan beton bileşenlerinin (çimento’nun TS EN 197-1, Normal ve ağır
agregaların TS 706 EN 12620, hafif agregaların TS EN 13055-1, boya maddelerinin TS EN
12878, silis dumanının TS EN 13263’e, tras’ın TS 25’e öğütülmüş granüle yüksek fırın
cürufunun TS EN 15167-1’e, uçucu külün TS EN 450-1’e uygunluğunun teyid edilmesi), kalite
gereklilikleri ve tedarik kontrolü hakkında yazılı prosedürler oluşturulmalıdır. Prosedürde
istenen kriterler (her bileşenin kendi standardında belirtildiği üzere) Ek 3 ‘de belirtilmiştir.
CE işareti ve G işareti taşıyan bileşenler TS EN 206 çizelge 22’ye göre kontrol edilmelidir.
Ayrıca, üretilen beton miktarı ile CE ve G işareti taşıyan bileşenler doğrulanmalıdır.
CE ve G işareti taşımayan bileşenler tedarik edilirken beton imalatçısı tarafından ilgili
standartlara ve imalatçı prosedürün gerekliliklerine uygunluk ispat edilmelidir. CE ve G
işareti taşımayan bileşenlerin sadece TS EN 206 çizelge 22’ye göre kontrol edilmesi yeterli
değildir.
Betonda kullanılan agrega doğal olarak elde ediliyor ise CE işareti olsa bile TS EN 12620
standardında belirtilen rutin testleri yılda 1 kez yapmalı/yaptırmalıdır. Agrega kırılmayla elde
ediliyor ise TS EN 12620 standardında belirtilen deney sıklığı yeterli olmaktadır.
Benzer bileşenler CE işareti ve G işareti taşıyan ve taşımayan olarak ayrı ayrı stoklanmalıdır.
Bileşenlerin kontrolü ile ilgili uygun bulunmayan deney sonuçları elde edilmesi durumunda
alınması gereken düzeltici önlemler prosedürde, teknik dosyada belirtilmelidir.
2.16.KAYITLAR
Bileşen, Ekipman, İmalat İşlemleri ve Beton özelliklerinin kontrolü TS 13515 ve TS EN 206
Çizelge 22, Çizelge 23 ve Çizelge 24’e göre yapılmalıdır.
TS 13515 ve TS EN 206 Madde 9.3 gereği imalat kontrolünden elde edilen ilgili bütün veriler
TS EN 206 çizelge 20’de verildiği gibi kaydedilmeli ve en az 10 yıl muhafaza edilmelidir.
HAZIRLAYAN
ONAYLAYAN
Sayfa No
10/32
ELEKTRONİK NÜSHA.BASILMIŞ HALİ KONTROLSÜZ KOPYADIR.
CPC BELGELENDİRME MUAYENE DENEY HİZMETLERİ LTD.ŞTİ
BETON G UYGUNLUK BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ
Doküman No
İlk Yayın Tarihi
Revizyon No
Revizyon Tarihi
P.18
03.01.2012
03
07.07.2014
İmalatçı, kontrol kayıtlarını daima CPC tetkikçilerine hazır bulundurur.
Aşağıdaki kontrol kayıtlarının imalatçı tarafından günlük olarak tutulması gerekmektedir.
kullanılan bileşenler ;
•
•
•
•
•
beton üzerinde gerçekleştirilen tüm kontrol sonuçları ;
istatistik değerlendirme sonuçları ;
üretim ekipmanları ;
kontrol ekipmanları ;
sınıflandırılmış beton hacimleri ve ayrıca tarih ve saat ibarelerinde yer aldığı tanımları.
G veya CE işareti altında tedarik edilen bileşen kayıtları aşağıdakileri içermelidir :
• Teslimat irsaliyeleri G veya CE işareti altında teslimatı doğrulayan diğer belgeler,
• İmal edilen beton hacimlerine göre teslim edilen miktarları ispatlayıcı veriler.
G veya CE işareti dışında tedarik edilen bileşen kayıtları aşağıdakileri içermelidir :
• Tedarik edilen bileşenlerin özellikleri, miktarları ve menşeileri,
• İmalatçı tarafından gerçekleştirilen tüm kontrol sonuçları.
2.17.ŞİKAYET KAYITLARI
CPC tarafından belgelendirilen beton tesisleri ile ilgili olarak yapılan şikayetler, imalatçı
tarafından şikayet kayıtlarında tutulmalıdır. Bu kayıtlarda, şikayeti kimin yaptığı, kapsamı ve
sonucunda alınan tedbirler belirtilecek ve istendiğinde ya da gerektiğinde CPC’ye bilgi
verilecektir.
2.18. BAŞVURUDA BULUNMA
Beton imalatçısı ya da bu imalatçının yetkili bir temsilcisi belge için başvuruda bulunabilir.
CPC tarafından çalışmalarda kabul edilen diller Türkçe veya İngilizce’dir.
G Uygunluk Belgesi almak isteyen imalatçılar CPC’ye yazılı olarak başvuruda bulunur.
CPC, belgenin verilmesine ilişkin prosedürler hakkında başvuru sahibini yazılı olarak
bilgilendirecek ve özellikle aşağıda belirtilen dokümanları başvuru sahibine gönderecek veya
HAZIRLAYAN
ONAYLAYAN
Sayfa No
11/32
ELEKTRONİK NÜSHA.BASILMIŞ HALİ KONTROLSÜZ KOPYADIR.
CPC BELGELENDİRME MUAYENE DENEY HİZMETLERİ LTD.ŞTİ
BETON G UYGUNLUK BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ
Doküman No
İlk Yayın Tarihi
Revizyon No
Revizyon Tarihi
P.18
03.01.2012
03
07.07.2014
www.cpcert.org adresinde yayınlayacaktır.
• İşbu talimatın bir nüshası
• Kural koyucu dokümanlar
• Uygunluk belgesi almaya yönelik başvuru formu
Başvuru sahibi, uygun görmesi durumunda, masrafları kendisine ait olmak üzere, tetkikten
önce bilgi edinme amacıyla CPC’yı ziyaret edebilir.
Başvuru sırasında istenecek dökümanlar;

Teknik Dosya

Kalite El Kitabı
Beton imalatçısının önceden almış olduğu G uygunluk belgeleri, başlangıç tip deneyinin TS
EN 206’ e uygun olması durumunda, bir önceki muayene tetkik raporu, uygunsuzluk
mevcutsa
uygunsuzlukların
kapatıldığına
dair
dökümanlar,
imalatçının
uygunluk
değerlendirme, tetkik ve otokontrol sonuçları CPC’ye gönderilerek, Belgelendirme Komitesi
tarafından incelenir Komite kararına göre yeni başvuru gibi tetkik, yeniden numune alma veya
transfer tetkik kararı alınır.
2.19.DENETİM
Yılda bir kez fabrika üretim kontrolü denetimi CPC tarafından planlanır.TS 13515, TS EN 206
standardının gereklilikleri ve iş bu talimatının gereklilikleri sorgulanır.Ürün tetkikleri de yılda en
az üç defa gerçekleştirilir.
CPC’yi akredite etmekle sorumlu olan TÜRKAK ve yetkilendirmekle yetkili Bakanlık
temsilcileri (masrafları CPC’ye ait olmak üzere) tetkiklere eşlik edebilir. Tetkikçi ya da CPC’nin
temsilcisine eşlik eden kişiler, söz konusu tetkikçi ya da temsilcinin tabi olduğu gizlilik
kurallarına tabidir.
Beton imalatçısı, otokontrol deneylerini kısmi olarak veya tamamıyla dışarıdaki bir
HAZIRLAYAN
ONAYLAYAN
Sayfa No
12/32
ELEKTRONİK NÜSHA.BASILMIŞ HALİ KONTROLSÜZ KOPYADIR.
CPC BELGELENDİRME MUAYENE DENEY HİZMETLERİ LTD.ŞTİ
BETON G UYGUNLUK BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ
Doküman No
İlk Yayın Tarihi
Revizyon No
Revizyon Tarihi
P.18
03.01.2012
03
07.07.2014
laboratuvara tahsis etmesi durumunda, ziyaretler bu laboratuvara da gerçekleştirilir.
2.20.BAŞLANGIÇ TİP TESTİ
Başlangıç tip testinde her bir beton sınıfı için 3 harmanın her birisinden alınan 3’ er numune
alınarak değerlendirilir. (TS EN 206, Ek A)
Basınç Dayanım Sonuçların TS EN 206 Ek B.3.2'de belirtildiği üzere çizelge 14'e göre
değerlendirilir.
N adet deney sonucu ortalaması ≥ fck + 4
Herhangi tek deney sonucu ≥ fck – 4
fck : Betonun karakteristik basınç dayanımı.
Kıvam sınıfı, basınç dayanımı için numune alma işlemi sırasında kontrol edilir.
Çevresel etki sınıfı için tespit edilen su/çimento oranı ve en az çimento miktarının beyan
edilen çevresel etki sınıfına uygun olup olmadığı kontrol edilir. (TS 13515 ve TS EN 206)
Not: Mineral katkı kullanımı varsa hesaplamalar ‘’k’’ değeri kavramı dikkate alınarak yapılır.
En büyük agrega tane boyutu sınıfı için karışıma giren agrega boyutu ve betonun Klorür
muhtevası için karışım hesapları TS 13515 ve TS EN 206’deki ilgili çizelgelere göre kontrol
edilir.
Elde edilen tüm sonuçlar ve üreticinin beyan ettiği sonuçlar, tetkik raporu ile birlikte
Belgelendirme Komitesine sunulur.
2.21.RAPORLAR
TS EN 206’in Ek C madde 2.1 ve madde 2.2’de öngörülen raporlar CPC’nin tetkikçi/uzmanları
tarafından hazırlanacaktır. Tetkik raporları, imalat yerindeki ekipman, imalat kontrol sistemi ve
sistemin değerlendirilmesiyle ilgili tüm sonuçları içerecektir.
HAZIRLAYAN
ONAYLAYAN
Sayfa No
13/32
ELEKTRONİK NÜSHA.BASILMIŞ HALİ KONTROLSÜZ KOPYADIR.
CPC BELGELENDİRME MUAYENE DENEY HİZMETLERİ LTD.ŞTİ
BETON G UYGUNLUK BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ
Doküman No
İlk Yayın Tarihi
Revizyon No
Revizyon Tarihi
P.18
03.01.2012
03
07.07.2014
2.23.UYGUNLUK DEĞERLENDİRMESİ
Her üretim tesisi için yılda en az bir defa gözetim tetkiki, en az üç defa da ürün tetkiki
planlanır.
Gözetim tetkiki ve imalat yerinde gerçekleştirilen ürün tetkikleri esnasında, imatlatçının
otokontrol sonuçlarının uygunluk değerlendirmesi yapılarak uygunluğu kontrol edilir.
Numune alma esnasında CPC temsilcisi tarafından kıvam testi gerçekleştirilir ve basınç
dayanımı testi için en az 3 set numune alınır. Ayrıntılar EK 2’te belirtilmektedir.
Tetkik deneyi yapılacak numuneler için hazırlanmış olan Tetkik Numunesi Alma Tutanak
Formu ve Tetkik Numunesi Etiket Formu CPC ve imalatçı yetkilisi tarafından imzalanır.
Rutin tetkik deneylerine ilaveten CPC’nın uygun gördüğü her seferde istisnai tetkik deneyleri
yapılabilir.
2.24.BETONUN TANIMLANMASI
Tasarlanmış Betonların tanımlanması TS EN 206’in 6.2.2 maddesi uyarınca aşağıdaki
unsurlar çerçevesinde olmalıdır.
A. Basınç Dayanımı sınıfı (TS EN 206 Çizelge 7 ve 8)
B. Etki sınıfı (TS EN 206 Çizelge 1) (TS 13515)
C. Kıvam sınıfı (TS EN 206 Çizelge 3, 4, 5 veya 6)
D. En büyük Agrega tane boyutu (TS EN 206 madde 4.2.2)
E. Betonun Klorür muhtevası (TS EN 206 Çizelge 10)
F. Hafif Beton için yoğunluk sınıfı (TS EN 206 Çizelge 9)
Tarif edilmiş betonların tanımlanması TS EN 206’in 5.4.2 maddesi uyarınca aşağıdaki
unsurlar çerçevesinde olmalıdır.
HAZIRLAYAN
ONAYLAYAN
Sayfa No
14/32
ELEKTRONİK NÜSHA.BASILMIŞ HALİ KONTROLSÜZ KOPYADIR.
CPC BELGELENDİRME MUAYENE DENEY HİZMETLERİ LTD.ŞTİ
BETON G UYGUNLUK BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ
Doküman No
İlk Yayın Tarihi
Revizyon No
Revizyon Tarihi
P.18
03.01.2012
03
07.07.2014
A. Çimento miktarı
B. Çimento tipi ve dayanım sınıfı
C. Su/çimento oranı
2.25.TASARLANMIŞ BETON İÇİN ÖRNEK TANIMLAMA
A
B
C
D
E
F
C25/30
XC2
S3
Den çok 20
Cl 0,20
D 1,4
Betonlar, TS EN 206 standardının 4.3.1 maddesine uygun olarak, beton C ve LC olarak
sınıflandırılmaktadır.
Bu kategorilerin her birinde betonlar gruplandırılmaktadır, gruplar aynı dayanım sınıfına, aynı
çimento türüne ve aynı etki sınıfına göre veya diğer ilave kriterlere göre belirlenmektedir.
2.26.G UYGUNLUK BELGESİNİN GEÇERLİLİK SÜRESİ
Belgenin geçerliliği belgelendirme komitesi kararı ile başlar.
Belgenin geçerliliği aşağıdaki durumların sonucunda sona erdirilir:
 İmalatçının vazgeçmesi .
 Üretimin süresiz durdurulması,
 Belgenin CPC tarafından geri alınması
 Belgenin askı süresi olan 12 ay’ı geçmesi,
 Üretimsiz 12 aylık bir süre geçmesi.
Belgenin geçerliliğinin sona erdirilmesi veya askıya alınması halinde bu durum CPC
tarafından imalatçıya yazılı olarak bildirilecektir.
2.27.ASKIYA ALMASI YA DA BELGEDEN VAZGEÇME TALEBİ
Herhangi bir beton sınıfının 1 yıldan daha fazla süre üretilmemesi durumunda beton sınıfı için
HAZIRLAYAN
ONAYLAYAN
Sayfa No
15/32
ELEKTRONİK NÜSHA.BASILMIŞ HALİ KONTROLSÜZ KOPYADIR.
CPC BELGELENDİRME MUAYENE DENEY HİZMETLERİ LTD.ŞTİ
BETON G UYGUNLUK BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ
Doküman No
İlk Yayın Tarihi
Revizyon No
Revizyon Tarihi
P.18
03.01.2012
03
07.07.2014
başlangıç dönemi yeniden başlatılır.
Üretimin geçici olarak durdurulması ya da kesintiye uğraması durumunda, imalatçı, bu
sürenin 1 aydan fazla olması durumunda CPC’yı üretimin yapıldığı ya da kesintiye uğradığı
dönemlerden yazılı olarak haberdar etmelidir.
Beton İmalatçısı her hangi bir beton sınıfının kapsamdan çıkarılmasını veya belgenin
tamamından vazgeçtiğini CPC’ye yazılı olarak bildirecektir.
2.28.STANDARTLARDA VE TALİMATDA OLAN DEĞİŞİKLİKLER
CPC, betona ilişkin teknik şartname ve betonun uygunluk belgelendirmesine ilişkin talimatta
yapılan herhangi bir değişiklikten imalatçıyı haberdar edecektir.
CPC, betona ilişkin standart ve ilgili tetkik deneylerine ilişkin yapılan herhangi bir değişiklikten,
söz konusu değişikliklerin geçerli olacağı tarihi de belirterek tedarikçi deney laboratuvarını
haberdar edecektir.
2.29.UYGUNSUZLUK
Betonun uygunluk şartlarını sağlamaması halinde üretici tarafından TS 13515 ve TS EN 206
Madde 8.4’te belirtilen gerekli önlemler alınmalıdır.
Teslim sırasında belirgin olmayan uygunsuzluğun daha sonra farkına varılmışsa, müşteri
buna bağlı uygunsuzluğun önlenmesi için mutlaka haberdar edilmelidir. Ayrıca CPC bu
önlem ve bulgulardan haberdar edilir.
Alınan önlemler kayda geçirilmelidir.
2.30.BETONLARIN TESLİMATI
İmalâtçı, her beton yük (transmikser) tesliminde kullanıcıya en az TS 13515 ve TS EN 206
Madde 7.3’de verilen bilgileri içeren, bilgisayar çıktısı, matbu belge veya elle yazılmış sevk
ve teslim belgesi vermelidir.
HAZIRLAYAN
ONAYLAYAN
Sayfa No
16/32
ELEKTRONİK NÜSHA.BASILMIŞ HALİ KONTROLSÜZ KOPYADIR.
CPC BELGELENDİRME MUAYENE DENEY HİZMETLERİ LTD.ŞTİ
BETON G UYGUNLUK BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ
Doküman No
İlk Yayın Tarihi
Revizyon No
Revizyon Tarihi
P.18
03.01.2012
03
07.07.2014
Teslimat sırasında, teslim edilen betonların uygun olduğu garanti altına alınmalıdır.
Uygun olmayan betonlar hiçbir durumunda CPC logosu altında piyasaya arz edilemez.
Uygun olmayan betonun nasıl ele alınacağı teknik dosyada (kalite el kitabında)
açıklanmalıdır. Müşteriye teslim edilen betonun uygun olmaması halinde TS EN 206 madde
8.4’de belirtilen tedbirler alınmalı, CPC ve müşteri bilgilendirilmelidir.
Teslim belgelerinin referans numaralarının birbirini izleyen ve farklı numaralar olması
gerekmektedir.
2.31.YAPTIRIMLAR
Tablo 1’de yer alan çizelgenin uygulanması kapsamında betonun TS 13515 ve TS EN 206
standardı ile uygunsuz bir durumun saptamasının ardından CPC, söz konusu tabloda
belirtilen tedbirleri almaya yetkilidir.
Tablo 1’de yer alan uygunsuzluklardan biri veya bir kaçı ilk kez gözlemlendiğinde, CPC
uygunsuzluğun riskine göre gerekli gördüğünde en fazla bir ay içerisinde yeni bir ziyaret
gerçekleştirir.
Temsil edilebilirliğin ve doğruluğun kontrolü sonucundaki bir uygunsuzluk durumunda CPC
beton imalatçısını bilgilendirir. Beton imalatçısı tarafından uygunsuzluğun sebepleri
araştırılmalı ve gerekli düzeltici faaliyetler başlatılarak, CPC’yı bildirilmelidir. Gerekli
görüldüğü takdirde CPC tarafından ek ziyaret yapılabilir.
İptal edilen ve askıya alına belgeler, CPC’nın web sitesinde yayınlanır.
HAZIRLAYAN
ONAYLAYAN
Sayfa No
17/32
ELEKTRONİK NÜSHA.BASILMIŞ HALİ KONTROLSÜZ KOPYADIR.
CPC BELGELENDİRME MUAYENE DENEY HİZMETLERİ LTD.ŞTİ
BETON G UYGUNLUK BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ
Doküman No
İlk Yayın Tarihi
Revizyon No
Revizyon Tarihi
P.18
03.01.2012
03
07.07.2014
Tablo 1: Sonuçlarının uygun olmaması durumunda CPC tarafından alınacak önlemler
Deney sonuçlarının uygun olmaması
Kriter
durumu
Konu
Belirlenmiş
Otokontrol
karakteristik
deneyi
değer
Otokontrol
Tek sonuç
deneyi
limit değeri
ve tetkik deneyi
Kontrol periyodu
Deney sonuçlarının ilgili ürün standardında
içindeki
belirtilen istatistiksel uygunluk kriterlerinin
tüm sonuçlar
gereklerine uymaması
TS EN 206
Çizelge B1
Herhangi bir sonucun ilgili ürün standardında
belirtilen uygunluk kriterinin limit değerinin
gereklerine uymaması
Deney sonuçlarının beton Belgelendirme
Temsil edilebilirliğin
kontrolü*
Otokontrol
Kontrol periyodu
deneyi
içindeki
ve tetkik deneyi
tüm sonuçlar
Yönetmeliğinde belirtilen istatistiksel
CPC tarafından alınacak önlemler
Düzeltici Faaliyet Bildirimi
Düzeltici faaliyet ve İkaz
Uygunluk Belgesinin
Bildirimi
geri alınması
Aynı özellik için deney
sonuçlarının ikinci kez
Deney sonuçlarının ilk uygun
uygun olmaması
olmaması durumunda Düzeltici
durumunda düzeltici
faaliyet başlatılmasıı istenir. En
faaliyet başlatılır ve
geç bir ay içinde ürün tetkiki
düzeltici faaliyet
tekrarlanır.*
tamamlanana kadar belge
uygunluk kriterlerinin gereklerine uymaması
askıya alınır. *En geç bir
ay içinde ürün tetkiki
tekrarlanır*.
Doğruluğun
Kontrolü*
Deney sonuçlarının beton Belgelendirme
tetkik deneyi
Tek sonuçlar
.
Yönetmeliğinde belirtilen istatistiksel
uygunluk kriterlerinin gereklerine uymaması
HAZIRLAYAN
ONAYLAYAN
Sayfa No
18/32
ELEKTRONİK NÜSHA.BASILMIŞ HALİ KONTROLSÜZ KOPYADIR.
Aynı özellik için deney
sonuçlarının üçüncü
uygun olmaması
durumunda belge iptal
edilir*.
CPC BELGELENDİRME MUAYENE DENEY HİZMETLERİ LTD.ŞTİ
BETON G UYGUNLUK BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ
Doküman No
İlk Yayın Tarihi
Revizyon No
Revizyon Tarihi
P.18
03.01.2012
03
07.07.2014
*Temsil edilebilirliğin ve doğruluğun kontrolü için ürün tetkikinin tekrarlanması ve belge iptali CPC’nın kararına bağlıdır.
*Askıya alınan ürün Bakanlığa bildirilir.
HAZIRLAYAN
ONAYLAYAN
Sayfa No
19/32
ELEKTRONİK NÜSHA.BASILMIŞ HALİ KONTROLSÜZ KOPYADIR.
CPC BELGELENDİRME MUAYENE DENEY HİZMETLERİ LTD.ŞTİ
BETON G UYGUNLUK BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ
Doküman No
İlk Yayın Tarihi
Revizyon No
Revizyon Tarihi
P.18
03.01.2012
03
07.07.2014
Her bir uygunsuzluk için yönetmelik hükümleri, CPC tarafından elde edilen bulgulara ve
gözlemlere bağlı olarak, CPC’nın Belgelendirme Komitesi bir yaptırımın uygulamaya
konulmasının uygun olup olmadığına karar verecek ve bu yaptırımın düzeyi ile süresini ayrıca
gerekli olabilecek herhangi ek bir tedbiri belirleyecektir.
Özellikle aşağıda belirtilen durumlar bir UYARI yapılması veya belgenin İPTAL edilmesine yol
açabilir:
Uygunsuz olduğu bilinen ürünlerin CPC logosu altında piyasaya sürülmesi,
• CPC tarafından uyarı ve ikazlara uyulmaması; (Tablo 1 )
• CPC’ye ödenmesi gereken faturanın ödenmemesi.
• Üretim kısımlarının uygunsuzluğunu gizlemek üzere tasarlanan bilinçli bir hareket;
CPC tarafından verilen herhangi bir karar ya da uygulanmasına karar verilen herhangi bir
yaptırıma karşı çıkan bir imalatçının, ihtilafını CPC nezdinde dile getirme hakkı vardır.
İhtilafın bu şekilde dile getirilmesine ilişkin başvuruların yazılı olarak yapılması gerekmektedir.
2.32.İHTİLAF
CPC tarafından verilen herhangi bir karara ihtilaf yazılı/e-mail ile yapılır.
2.33.İTİRAZ
Bir yaptırımın ardından herhangi bir belgenin askıya alınması ya da iptali ile ilgili olarak
CPC tarafından verilen karara karşı çıkan bir imalatçının itirazı CPC dahilinde oluşturulan
İtiraz ve Şikayet Komitesi’ne iletilir.
İtiraz başvurusu, ilgili yaptırımın alınışını müteakip 10 iş günü içerisinde yazılı yapılacaktır.
2.34.TEMYİZ
CPC tarafından verilen bir kararla ilgili CPC’yi yetkilendiren Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
aracılığıyla temyiz başvurusu imalatçı tarafından yapılabilir.
HAZIRLAYAN
ONAYLAYAN
Sayfa No
20/32
ELEKTRONİK NÜSHA.BASILMIŞ HALİ KONTROLSÜZ KOPYADIR.
CPC BELGELENDİRME MUAYENE DENEY HİZMETLERİ LTD.ŞTİ
BETON G UYGUNLUK BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ
Doküman No
İlk Yayın Tarihi
Revizyon No
Revizyon Tarihi
P.18
03.01.2012
03
07.07.2014
2.35.ANLAŞMAZLIKLAR
Türkiye kanunları geçerli olacaktır. Tahkim yeri Ankara’dır. Tahkim dili Türkçe kabul
edilecektir.
Tahkim
asliye
mahkemesinde
ve
nihai
temyiz
mahkemesinde
gerçekleştirilecektir.
Ek 1
Laboratuvar Ekipmanları
Hizmet Alınan Laboratuvar veya Laboratuvarlarda Bulundurulması gereken Ekipmanlar
*Basınç Dayanım Deney Aleti
Çökme Hunisi Deney Seti (Çelik)
Taze Beton Birim Ağırlık Kovası (En az 5 Litre)
150 mm'lik Küp Numune Kalıbı (Yeterli Sayıda)
Beton Termometresi
Min. – Max. Hava Termometresi
( 63µ Elek)
Hassas Terazi (2500 g ve üzeri 0,5 g duyarlıkta)
Baskül (Yüksek kapasitede)
Etüv ( Normal Sirkülasyonlu)
Termostatlı Kür Havuzu ve Odası (Yeterli Kapasitede)
Beton Elek Serisi (31,5-16-8-4-2-1-0,5-0,25) veya
Elek Serisi +Seri 1 (22,4-11,2-5,6) veya
Elek Serisi +Seri2 (20-16-14-12,5-10-6,3)
(en büyük tane boyutuna bağlı olarak)
Özgül Ağırlık Sepeti veya Volumetrik Balon Joje
veya Kavanoz
Agrega Tepsileri (5 kg kapasitede)
Mezür ( Dereceli kap)
Hava Ölçme Cihazı (8 Litre)
Laboratuvar Betoniyeri (Tercihen Pan Tipi)
Kumpas (200 mm ve en az 0,2 mm duyarlıkta)
Birim Ağırlık Kovası (10 Litre)
Ortam Nemi Ölçer (Higrometre)
Beton Yayılma Tablası
HAZIRLAYAN
ONAYLAYAN
Sayfa No
21/32
ELEKTRONİK NÜSHA.BASILMIŞ HALİ KONTROLSÜZ KOPYADIR.
CPC BELGELENDİRME MUAYENE DENEY HİZMETLERİ LTD.ŞTİ
BETON G UYGUNLUK BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ
Doküman No
İlk Yayın Tarihi
Revizyon No
Revizyon Tarihi
P.18
03.01.2012
03
07.07.2014
Kova (15-20 Litre Kapasiteli)
Elektrikli Kurutma Makinesi (Sıcak Hava Üflemeli)
Beton Test Çekici (NR Tipi)
Silindir Başlık Yapma Seti (150/300 mm, 1 set)
Vibrasyon Masası (400x600 mm)
Ph Metre
Yoğunluk Ölçer (Densimetre)
Etüv
Ek 2
Ürün Tetkiki
CPC tarafından uygunluk belgesi verilen imalatçı, yılda en az üç defa habersiz ürün
tetkikine tabi tutulur.
* Numune Alma
Numune alınarak gerçekleştirilen ürün tetkikinde ise kıvam ve 28 günlük basınç dayanımı
deney sonuçlarının doğruluğu kontrol edilir.
Otokontrol sonuçlarının doğruluğunun kontrolü amacıyla, CPC tarafından habersiz alınan
spot numuneler harici bir laboratuvarda test edilerek, tesis laboratuvarı sonuçları, CPC
taşeron laboratuvarı sonuçları ile karşılaştırılır.
Ürün gözetiminde her bir basınç dayanımı sınıfı için 3 mikserden 3'er numune alınmalı ve
bu 9 numunenin 3'ü imalatçı , 3'ü CPC taşeron laboratuvarında deneye tabi tutulmalı 3'ü
de şahit numune olarak bırakılmalıdır. ( son mikser olması durumunda 9 numune de tek
mikserden alınmalı ve aynı şekilde paylaşılmalıdır.)
Sonuçlar TS EN 206, Ek B Çizelge B.1'e göre değerlendirilir.
(I+E)/2 ≥ fck + 1
Herhangi tek deney sonucu ≥ fck – 4
|I - E| < 0,3 fck
HAZIRLAYAN
ONAYLAYAN
Sayfa No
22/32
ELEKTRONİK NÜSHA.BASILMIŞ HALİ KONTROLSÜZ KOPYADIR.
CPC BELGELENDİRME MUAYENE DENEY HİZMETLERİ LTD.ŞTİ
BETON G UYGUNLUK BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ
Doküman No
İlk Yayın Tarihi
Revizyon No
Revizyon Tarihi
P.18
03.01.2012
03
07.07.2014
I: Tesis Laboratuvarında kırılan numunelerin 28 günlük basınç dayanımı ortalaması.
E: CPC laboratuvarında kırılan numunelerin 28 günlük basınç dayanımı ortalaması.
fck : Betonun karakteristik basınç dayanımı.
* Kıvam kontrolü
İmalatçı, CPC huzurunda CPC tarafından rasgele örneklenen numune üzerinde kıvam
deneyi gerçekleştirir.
Eğer kıvam zorunlu kılınan sınıfın da altında ise, kıvam otokontrol güvenirliği denetlenmiş
sayılır.
Eğer elde edilen sonuç belirtilen kıvam sınıfı üzerinde ise, imalatçı yeni bir numune
üzerinde ivedi olarak deneyi tekrarlar. Deney sonucunun bu kez memnuniyet verici olması
durumunda, ilk deney sonucu dikkate alınmaz.
İkinci deney sonucunun da memnuniyet verici olmaması durumunda, imalatçı ve CPC
gerekli önlemleri alırlar. CPC ayrıca imalatçıya bir gözlem yazısı gönderir.
HAZIRLAYAN
ONAYLAYAN
Sayfa No
23/32
ELEKTRONİK NÜSHA.BASILMIŞ HALİ KONTROLSÜZ KOPYADIR.
CPC BELGELENDİRME MUAYENE DENEY HİZMETLERİ LTD.ŞTİ
BETON G UYGUNLUK BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ
Doküman No
İlk Yayın Tarihi
Revizyon No
Revizyon Tarihi
P.18
03.01.2012
03
07.07.2014
Ek 3 Bileşen Kontrolü
Bileşen Malzeme
Sıklık
Muayene / Deney
Boşaltmadan önce sevk ve teslim
Çimento
belgesinin incelemesi
Çimento
deney
Her teslimatta
sonuçları Haftada 1
üreticiden isteniyor mu?
Her
1. Kızdırma Kaybı
teslimatta
istenecek
2. Klorür
yada
üreticiden
deneyler
imalatçı yapacak/yaptıracak
3. İncelik
4. Yoğunluk Ölçümü
Uçucu kül
5. SO3 Miktarı Ölçümü
6. Aktivite Endeksi (28-90 gün)
7. Serbest Kalsiyum Oksit
8. Genleşme
Süspansiyon şeklinde
(TS EN 450-1’ e uygunluk)
Yoğunluk
Her teslimatta
mineral katkı
Şehir
şebeke
suyu
harici Yılda 1 kez
kullanılan bütün sular için ;
1. Klorür
HAZIRLAYAN
ONAYLAYAN
Sayfa No
24/32
ELEKTRONİK NÜSHA.BASILMIŞ HALİ KONTROLSÜZ KOPYADIR.
CPC BELGELENDİRME MUAYENE DENEY HİZMETLERİ LTD.ŞTİ
BETON G UYGUNLUK BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ
Doküman No
İlk Yayın Tarihi
Revizyon No
Revizyon Tarihi
P.18
03.01.2012
03
07.07.2014
2. Asitler
Su
3. Sülfat
4. Askıda Katı Madde
5. Alkali Muhtevası
(TS EN 1008’e uygunluk) (Şehir
şebeke suyu için Cl tayini istenir)
Boşaltmadan önce sevk ve teslim
belgesinin incelemesi
Her teslimatta
1. Bağıl Yoğunluk
Her teslimatta üreticiden
istenecek
2. Ph Değeri
Kimyasal Katkı
yada
deneyler
imalatçı yapacak/yaptıracak
3. Katı Madde Miktarı
4. Suda Çözünebilir Cl
(TS EN 934-2’ e uygunluk)
Yoğunluk
Her teslimatta
Boşaltmadan önce sevk ve teslim
Her teslimatta
belgesinin incelemesi
Agreganın
boşaltımdan önce
muayenesi
Her teslimatta
İnce Madde Deneyi
EN 933-1
Elek Analizi
Haftada 1 kez
15 günde 1
EN 933-1 / EN 933-10
Su Emme Deneyi
HAZIRLAYAN
3 ayda 1
ONAYLAYAN
Sayfa No
25/32
ELEKTRONİK NÜSHA.BASILMIŞ HALİ KONTROLSÜZ KOPYADIR.
CPC BELGELENDİRME MUAYENE DENEY HİZMETLERİ LTD.ŞTİ
BETON G UYGUNLUK BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ
Doküman No
İlk Yayın Tarihi
Revizyon No
Revizyon Tarihi
P.18
03.01.2012
03
07.07.2014
(EN 1097-6’ya uygunluk)
Agrega Tane Şekli
Agrega
15 günde 1
EN 933-3 / EN 933-4
Çok ince malzemenin kalitesi
Her teslimatta
EN 933-8 / EN 933-9
Alkali Silika
Yılda 1 kez
Klorür
Yılda 1 kez
EN 1744-1
Kalsiyum karbonat muhtevası
Yılda 1Kez
EN 1744-1 / EN 196-2
Ağır veya hafif
Gevşek yığın yoğunluğu
agregalar için ilave
(EN 1097-3’e uygunluk)
Her teslimatta
kontrol
Her gün
Elek Analizi
Yüksek
Dayanımlı
Betonlarda
Los
Angeles
veya
Darbe Yılda 1 kez
Dayanımı
EN 1097-2
HAZIRLAYAN
ONAYLAYAN
Sayfa No
26/32
ELEKTRONİK NÜSHA.BASILMIŞ HALİ KONTROLSÜZ KOPYADIR.
CPC BELGELENDİRME MUAYENE DENEY HİZMETLERİ LTD.ŞTİ
BETON G UYGUNLUK BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ
Ek 4
Doküman No
İlk Yayın Tarihi
Revizyon No
Revizyon Tarihi
P.18
03.01.2012
03
07.07.2014
G işareti
HAZIRLAYAN
ONAYLAYAN
Sayfa No
27/32
ELEKTRONİK NÜSHA.BASILMIŞ HALİ KONTROLSÜZ KOPYADIR.
CPC BELGELENDİRME MUAYENE DENEY HİZMETLERİ LTD.ŞTİ
BETON G UYGUNLUK BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ
Doküman No
İlk Yayın Tarihi
Revizyon No
Revizyon Tarihi
P.18
03.01.2012
03
07.07.2014
HAZIRLAYAN
ONAYLAYAN
Sayfa No
28/32
ELEKTRONİK NÜSHA.BASILMIŞ HALİ KONTROLSÜZ KOPYADIR.
CPC BELGELENDİRME MUAYENE DENEY HİZMETLERİ LTD.ŞTİ
BETON G UYGUNLUK BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ
Doküman No
İlk Yayın Tarihi
Revizyon No
Revizyon Tarihi
P.18
03.01.2012
03
07.07.2014
HAZIRLAYAN
ONAYLAYAN
Sayfa No
29/32
ELEKTRONİK NÜSHA.BASILMIŞ HALİ KONTROLSÜZ KOPYADIR.
CPC BELGELENDİRME MUAYENE DENEY HİZMETLERİ LTD.ŞTİ
BETON G UYGUNLUK BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ
Doküman No
İlk Yayın Tarihi
Revizyon No
Revizyon Tarihi
P.18
03.01.2012
03
07.07.2014
HAZIRLAYAN
ONAYLAYAN
Sayfa No
30/32
ELEKTRONİK NÜSHA.BASILMIŞ HALİ KONTROLSÜZ KOPYADIR.
CPC BELGELENDİRME MUAYENE DENEY HİZMETLERİ LTD.ŞTİ
BETON G UYGUNLUK BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ
Doküman No
İlk Yayın Tarihi
Revizyon No
Revizyon Tarihi
P.18
03.01.2012
03
07.07.2014
EK 5
CPC’nin Taşeron Laboratuvarları
TS EN 206
LİMAK BETON Laboratuvarı
SİGMA Laboratuvarı
KİBELE Laboratuvarı
KAYA Mühendislik
SÜTÇÜ İmam Üniversitesi
HAZIRLAYAN
ONAYLAYAN
Sayfa No
31/32
ELEKTRONİK NÜSHA.BASILMIŞ HALİ KONTROLSÜZ KOPYADIR.
CPC BELGELENDİRME MUAYENE DENEY HİZMETLERİ LTD.ŞTİ
BETON G UYGUNLUK BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ
Doküman No
İlk Yayın Tarihi
Revizyon No
Revizyon Tarihi
P.18
03.01.2012
03
07.07.2014
EK 4- TEKNİK DOSYA İÇERİĞİ
 Ürüne ve bileşenlerine ait genel tanımlama,
 Ürüne ait teknik şartnamelerin (standartlar) listesi,
 Ürünün test sonuçları,
 Varsa kalite sistem belgesi ve/veya fabrika üretim kontrol dokümantasyonu,
 Uygunluk beyanı, uygunluk belgesi,
 Başlangıç Tip Deneyi sonuçları (UDK tarafından düzenlenen),
 Kalite Kontrol Planı,
 Laboratuvar Ekipman Listesi,
 Üretim yeri akış şeması,
 Paketleme ve depolama durum (piyasaya sürme durumu),
 Ürün izlenebilirliğinin tanımı (piyasa ve depolama dahil),
 Ürünün dış etken ve diğer malzemelerle karışımını engelleyici tedbirler,
 Üretim kontrolünün sağlandığı doküman listesi,
 Deney Metod Listesi,
 Ürünlerin üretim prosedürüne ilişkin bilgiler,
 Test için ürünlerin numune alma yerleri,
HAZIRLAYAN
ONAYLAYAN
Sayfa No
32/32
ELEKTRONİK NÜSHA.BASILMIŞ HALİ KONTROLSÜZ KOPYADIR.
Download

UÇUCU KÜL - CPC Belgelendirme