T.C.
BAŞBAKANLIK
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI
Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü
HİZMET İÇİ EĞİTİM İHTİSAS KURSU
KURSİYER SEÇİM SINAVI
MAYIS-2014
A
KİTAPÇIĞI
ADAYIN
Adı ve Soyadı
: ………………………………………………………..
Kurum Sicil No : ………………………………………………………..
T.C. Kimlik No :………………………………………………………..
SINAV SÜRESİ 150 DAKİKADIR.
BAŞARILAR DİLERİZ
SINAV BAŞLAMADAN KİTAPÇIĞI AÇMAYINIZ.
A
A
T.C.
BAŞBAKANLIK
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI
EĞİTİM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
HİZMET İÇİ EĞİTİM İHTİSAS KURSU
KURSİYER SEÇİM SINAVI
SINAV BAŞLAMA SAATİ: 14.00
DİKKAT
1. Test kitapçıklarını kontrol ederek, baskı hatası olan kitapçığın değiştirilmesi için salon
sorumlularına başvurunuz.
2. Sınavda cep telefonu ve çağrı cihazı kullanılması yasaktır. Bu cihazları sınav
başlamadan önce salon başkanına teslim ediniz.
3. İlk yarım saat ve son on dakika imtihan salonu terk edilemez.
CEVAP KÂĞIDI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA
1. Özellikle tükenmez kalem kullanmanız istenen bölümler hariç cevap kâğıdı üzerine
yazacağınız yazı ve yapacağınız işaretlemelerde kurşun kalemden başka kalem
kullanmayınız.
2. Size verilen cevap kâğıdını kontrol ediniz, doldurmanız istenen bilgileri doldurunuz.
TEST KİTAPÇIĞI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA
1. Test kitapçığında 100 soru bulunmaktadır. Test için verilen cevaplama süresi 150
dakikadır.
2. Her sorunun dört seçeneği vardır. Dört seçenekten sadece bir tanesi doğrudur.
3. Cevaplarınız puanlanırken her doğru cevaba puan verilecek, yanlış cevaplarınız
dikkate alınmayacaktır.
4. Size ayrı bir karalama kâğıdı verilmeyecektir. Test kitapçığınızın içindeki boş alanları
karalama yapmak için kullanabilirsiniz.
5. Bu testin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir
kısmının Başkanlığımızın yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi,
bilgisayar ortamına alınması, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması veya başka
bir amaçla kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar, doğabilecek cezai sorumluluğu
ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.
1
A
A
1.
A
Aşağıdaki istisnalardan hangisi tam ve mûceb değildir?
A.
B.
C.
D.
2.
Bedel
Muzafun ileyh
Hal
Mefulün bih
‫لكن َوكِيلَه‬
ُ ‫ ما‬altı çizili kelimenin cümle içerisindeki konumu nedir?
ْ ‫رأيت محم ًدا‬
A.
B.
C.
D.
4.
‫فشربوا منه إال قليال منهم‬
‫ال يلتفت منكم أحد إال امرأتك‬
‫هل يغفر الذنوب إال اهلل‬
‫ما فعلوه إال قليل‬
ِ ُ‫ هل أَتَاك ح ِديث الجن‬altı çizili kelimenin cümle içerisindeki konumu nedir?
‫ود‬
َ ‫ود فِ ْرعَ ْو َن َو ثَ ُم‬
ُ
َ
َْ
A.
B.
C.
D.
3.
A
‫عطف بيان‬
‫اسم لكن‬
‫بدل‬
‫عطف نسق‬
Aşağıdaki ayeti kerimelerde geçen altı çizili kelimelerin irabı hangisinde doğru
sıralanmıştır?
ً‫( َوفَاكِ َهة‬3( ‫ َو َح َدائِ َق غُلْبًا‬, ‫ َوَزيْتُونًا َونَ ْخ ًل‬, ‫ضبًا‬
ْ َ‫) َو ِعنَبًا َوق‬2( ‫ فَأَنبَْت نَا فِ َيها َحبًّا‬, ‫ض َش ًّقا‬
َ ‫) ثُ َّم َش َق ْقنَا ْاْل َْر‬1( ‫صبًّا‬
َ َ‫صبَْب نَا ال َْماء‬
َ ‫” أَنَّا‬
“ ‫(لَ ُك ْم َوِْلَنْ َع ِام ُك ْم‬4( ‫اعا‬
ً َ‫ َمت‬, ‫َوأَبًّا‬
A.
B.
C.
D.
5.
(1) mefulü bih (2) mefulü mutlak (3) hal (4)mefulü leh
(1) mefulü mutlak (2) mefulün bih (3) sıfat (4)mefulü leh
(1) mefulün bih (2) mefulü mutlak (3) mefulü mutlak (4)mefulü leh
(1) mefulü mutlak (2) mefulün bih (3) mefulü leh (4) temyiz
“Çocukları akıllı olan adamları gördüm” cümlesinin nahiv kurallarına göre en uygun
karşılığı aşağıdakilerden hangisidir.
A.
B.
C.
D.
‫اوالدهم‬
‫رأيت‬
َ
ُ ‫الرجال العاقلني‬
‫العاقل األوالد‬
‫الرجال‬
‫رأيت‬
َ
ُ
‫اوالدهم‬
‫الرجال‬
‫رأيت‬
َ
ُ ‫العاقل‬
َ
‫اوالدهم عاقل‬
‫رأيت‬
َ
ُ ‫الرجال‬
2
‫‪A‬‬
‫‪A‬‬
‫‪A‬‬
‫?‪Aşağıdakilerden hangisi nasp alametlerinden değildir‬‬
‫األلف‬
‫الواو‬
‫الياء‬
‫الكسرة‬
‫‪A.‬‬
‫‪B.‬‬
‫‪C.‬‬
‫‪D.‬‬
‫?‪Aşağıdakilerden hangisinde esma-i sitte’nin irabıyla murab bir kelime vardır‬‬
‫ورفع أبويه على العرش‬
‫أنا يوسف وهذا أخي‬
‫فأصبحتم بنعمته إخوانا‬
‫قال ائتوين بأخ لكم من أبيكم‬
‫‪B.‬‬
‫‪C.‬‬
‫‪D.‬‬
‫‪B.‬‬
‫‪C.‬‬
‫‪D.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪9.‬‬
‫‪A.‬‬
‫‪B.‬‬
‫‪C.‬‬
‫‪D.‬‬
‫?‪Fiil-fail uyumu ile ilgili aşağıdaki kullanımlardan hangisi yanlıştır‬‬
‫ن ْع َم املرأةُ عائشة‬
‫ولدها تربيةً حسنةً‬
‫رََّّب هْند َ‬
‫ينب‬
‫جاءَت الْ َقاض َي َ‬
‫اليوم ز ُ‬
‫س على احلقول‬
‫طلعت َ‬
‫الش ْم ُ‬
‫‪8.‬‬
‫‪A.‬‬
‫?‪Sayıların temyizi ile ilgili aşağıdaki kullanımlardan hangisi yanlıştır‬‬
‫ست ٍ‬
‫رجال‬
‫اح َّ‬
‫قَتَ َل الس ّف ُ‬
‫عشر‬
‫غضب وزير الداخلية على الشرطي‬
‫اخلامس َ‬
‫َ‬
‫قرأ حسني اليوم ت ْس َع رسائ َل‬
‫عاش أمحد يف مكة سبعةَ أشه ٍر‬
‫‪7.‬‬
‫‪A.‬‬
‫?‪Aşağıdakilerin hangisinde temyizü’n- nisbe yoktur‬‬
‫َح َد َع َشَر َك ْوَكبًا‬
‫إ يين َرأَيْ ُ‬
‫تأَ‬
‫ْب لَ ُك ْم َع ْن َش ْي ٍء مْنهُ نَ ْفساً‬
‫فَإ ْن ط ْ َ‬
‫ين أ َْع َماالً‬
‫قُ ْل َه ْل نُنَبيئُ ُك ْم ب ْاأل ْ‬
‫َخ َسر َ‬
‫أس شيبًا‬
‫َوا ْشتَ َع َل الر ُ‬
‫‪6.‬‬
‫‪A.‬‬
‫‪B.‬‬
‫‪C.‬‬
‫‪D.‬‬
‫‪10.‬‬
A
11.
A
Aşağıdaki altı çizili kelimelerden hangisi tek illet sebebiyle gayr-i munsarıftır?
A.
B.
C.
D.
12.
A
‫سقيت ولدا عطشان‬
‫مير اجلمل يف صحراء‬
‫دخلت املدرسة بنات أخر‬
‫شكرت إلبراهيم‬
Aşağıdakilerin hangisinde ism-i tafdilin kullanımı yanlıştır?
ٍ‫اهلندات أَحسن نسوة‬
َْ ُ َ ْ ُ
B. ‫َعظَ ُم إمرأتني‬
ْ ‫اخلدجيتان أ‬
C. ‫ل النساء‬
َ ُ‫ميات ف‬
ُ ‫املر‬
ُ‫ض‬
D. ‫فاطمة ُك ْْبى سنًّا من مجيلة‬
A.
13.
Aşağıdakilerin hangisinde haberin tekaddümü vacip değildir?
A.
B.
C.
D.
14.
ُ‫ما عادل إال اهلل‬
‫مهندسها‬
‫يف الشركة‬
ُ
‫أين املفر‬
َ
‫الليل‬
ُ ‫وآية هلم‬
Ayeti kerimelerdeki -‫– ما‬ların türü aşağıdakilerin hangisinde doğru sıralanmıştır?
1)
2)
3)
4)
A.
B.
C.
D.
15.
‫غرك بربّك الكرمي‬
ّ ‫يَا أي َها اإلنسا ُن َما‬
‫أمهاتم إالّ الالئي ولدهنم‬
ُ ‫هن أُّمهاتكم إ ْن‬
َّ ‫َما‬
‫سقيت لنا‬
‫أجر َما‬
ُ ‫قالت إ ّن أيب‬
َ
َ ‫يدعوك ليجزيك‬
‫عند اهلل خي من اللهو ومن التجارة‬
َ ‫قل َما‬
(1) Mevsule (2) Mastariyye (3) İstifhamiyye (4) Nafiye
(1) İstifhamiyye (2) Nafiye (3) Mastariyye (4) Mevsule
(1) Nafiye (2) Mevsule (3) İstifhamiyye (4) Mastariyye
(1) Mevsule (2) İstifhamiyye (3) Mastariyye (4) Nafiye
Malum cümlelerin meçhule dönüştürülmesi esnasında aşağıdakilerin hangisinde hata
yapılmıştır?
A.
B.
C.
D.
ٍ‫ت َش َجرة‬
ْ ‫ َجلَ َس‬:ٍ‫ت َش َجَرة‬
ْ ‫ُجل َس‬
َ ‫ت ََْت‬
َ َ ‫ت ْزهَرى ََْت‬
‫س‬
‫ت‬
ْ َ‫ َكتَب‬:‫س‬
ُ
َ ‫ُكت‬
َ ‫الطالبات ال ّد ْر‬
ُ ‫ب ال ّد ْر‬
َ‫فَه َم القاضي املسألة‬:ُ‫ت املسألة‬
ْ ‫فُه َم‬
‫الفقي درمهًا‬
َ ‫ أ َْعطَى حممود‬:‫الفقي درمهًا‬
ُ ‫أ ُْعط َي‬
4
A
16.
A
Aşağıdaki fiillerden hangisi mebni değildir?
A.
B.
C.
D.
17.
‫ضربَ َّن‬
ْ َ‫ّاما ت‬
‫ض ْي‬
َ ‫ا ْر‬
‫ََلْ يَْرم‬
‫لَ ْن يَ ْف َع ْل َن‬
(4) ‫جاء الّذين ضربتهم‬
(3) ‫جاء اثنا عشر طالبا‬
kelimelerden hangilerinin irabı harfledir?
A.
B.
C.
D.
18.
B.
C.
D.
(1) ‫ جاء ذو مال‬altı çizili
1, 2, 3 ve 4
1, 2 ve 3
1 ve 3
1 ve 2
‫خمتار‬
‫مستخرج‬
‫مفرح‬
‫مشرتك‬
‫ رأى‬fiilinin muzari müfred müennes muhataba sîgası aşağıdakilerden hangisidir?
A.
B.
C.
D.
20.
(2) ‫الرجلين‬
ّ ‫جاء كل‬
Aşağıdakilerden hangisi ismi fail ve ismi meful için kullanılan müşterek bir sîgadır?
A.
19.
A
‫ني‬
َ ‫تَ َري‬
‫تَ َريْ َن‬
‫ني‬
َ ‫تَ َراي‬
‫ني‬
َ ْ َ‫تَ َري‬
‫ رضي‬fiilinin mazi ve muzarisinin cemi müzekkeri ile muzari müfret müennes sîgasının
i‛lal edilmiş hali aşağıdakilerden hangisidir?
A.
B.
C.
D.
‫ني‬
َ ‫تَ ْر‬-‫ضيُو َن‬
َ ‫يَْر‬-‫َرضيُوا‬
َ ‫ضي‬
‫ني‬
َ ‫تَ ْر‬-‫ض ْو َن‬
َ ‫يَْر‬-‫ضوا‬
ُ ‫َر‬
َْ‫ض‬
‫ني‬
َ ‫تَ ْر‬-‫ني‬
َ ‫يَْر‬-‫َرضيُوا‬
َ ‫ضي‬
َْ‫ض‬
‫ني‬
َ ‫تَ ْر‬-‫ض ُوو َن‬
َ ‫يَْر‬-‫ضوا‬
ُ ‫َر‬
َْ‫ض‬
5
A
21.
A
-‫ وإن كنتم جنبا فَطَّ َه ُروا‬- ayetindeki altı çizili fiil hangi babtantır?
A.
B.
C.
D.
22.
B.
C.
D.
‫ا ْوشي‬
‫ايْشي‬
‫ش‬
‫شي‬
‫ ِح َدة‬masdarının fiili mazisi aşağıdakilerden hangisidir?
A.
B.
C.
D.
24.
‫تفعل‬
‫تفعيل‬
‫تفاعل‬
‫افعالل‬
‫ َو َشى‬fiilinin emri hazır müfred müennesi aşağıdakilerden hangisidir?
A.
23.
‫َح َد َو‬
‫ََيَ َد‬
‫َو َح َد‬
‫ى‬
َ ‫َح َد‬
‫شد‬
ُ ‫ ي‬fiilinin başına ‫ لم‬gelmesi durumunda aşağıdaki sîgalardan hangileri ile okunması
caizdir?
A.
B.
C.
D.
25.
A
‫َل يَ ُشد ْد‬-‫َل يَ ُش يد‬-‫َل يَ ُش َّد‬
‫َل يَ ْش ُد ْد‬-‫َل يَ ُشد‬-‫َل يَ ُش يد‬-‫َل يَ ُش َّد‬
‫َل يَ ُش ُد ْد‬-‫َل يَ ُش ْدد‬
‫َل يَ ُش َّد‬-‫َل يَ ْش َد ْد‬-‫َل يَ ْش ُد ْد‬
Aşağıdaki hemzelerden hangisi diğerlerinden farklıdır?
A.
B.
C.
D.
‫ا ْسم‬
‫ت‬
ُ ‫اَلْبَ ْي‬
‫ا ْجت َماع‬
‫ا ْكَرام‬
6
A
26.
A
Aşağıdakilerden hangisi iki meful alan fiilerdendir?
A.
B.
C.
D.
27.
‫أ َْعطَى‬
‫ب‬
َ
َ ‫ضَر‬
‫أَ َك َل‬
‫ب‬
َ ‫َشر‬
‫ طعم‬fiilinin ‫ إفعال‬babından müfret müzekker emri hazır ve müfret müzekker ismi fail
sîgaları aşağıdakilerden hangileridir?
A.
B.
C.
D.
28.
B.
C.
D.
‫يَْرُم ُوو َن‬
‫يَُرُمو َن‬
‫يَْرميُو َن‬
‫ني‬
َ ْ ‫يَْرُم‬
Aşağıdakilerden hangisi aslı itibarıyla mehmuz bir fiildir?
A.
B.
C.
D.
30.
‫ ُمطْعم‬-‫اطْ َع ْم‬
‫ ُمطْعم‬-‫أَطْع ْم‬
‫ ُمأَطْعم‬-‫أَطْع ْم‬
‫ ُمطْ َعم‬-‫اطْ َع ْم‬
‫ يرمون‬fiilinin i’lalden önceki hali aşağıdakilerden hangisidir?
A.
29.
A
‫يُكْرُم‬
‫ُم ْشكل‬
ً‫إقَ َامة‬
ً‫إجيَارا‬
‫ باع‬fiilinin meczum hali ile ilgili aşağıdaki çekimlerden hangisi doğrudur?
A.
B.
C.
D.
‫َل يَب ُيعوا‬-‫َل يَب َعا‬-‫َل يَب ْع‬
‫َل يَب ُيعوا‬-‫َل يَب َيعا‬-‫َل يَب ْع‬
‫َل يَبعُوا‬-‫َل يَبي َعا‬- ‫َل يَب ْع‬
‫َل يَب ُعوا‬-‫َل يَب َعا‬- ‫َل يَب ْع‬
7
A
31.
A
‫ َه َدى‬fiilinin ismi mefulü aşağıdakilerden hangisidir?
A.
B.
C.
D.
32.
‫َم ْه ُدوي‬
‫ُم ْه َدي‬
‫َم ْهدي‬
‫َم ْه ُدو‬
‫ َو ِس َع‬fiilinin iftial babından muzari müfret gaibi aşağıdakilerden hangisidir?
A.
B.
C.
D.
33.
A
‫يَتَّس ُع‬
‫يَ ْوتَس ُع‬
‫يَْيتَس ُع‬
‫يَايْتَس ُع‬
‫ خل‬fiilinin mazi cemi müzekker gaibi ile emri hazır cemi müzekker sîgaları
aşağıdakilerden hangileridir?
A.
B.
C.
D.
34.
‫اُ ْخلُوا‬-‫َخلُوا‬
‫اُ ْخلُوا‬-‫َخلَ ْوا‬
‫اُ ْخلُوا‬-‫َخلَ ُووا‬
‫اُ ْخلُ ُووا‬-‫َخلَ ْوا‬
‫ َوََل تُ ِط ْع َم ْن أَ ْغ َفلْنَا قَ لْبَهُ َع ْن ِذ ْك ِرنَا‬ayetindeki altı çizili kelime ile ilgili aşağıdakilerden hangisi
doğrudur?
A.
B.
C.
D.
35.
Nehy-i Hazır, müfret, müzekker, ecvef fiil
Nehy-i Hazır, müfret, müzekker, nakıs fiil
Nehy-i Gaib, müfret, müennes, misal fiil
Nehy-i Gaib, müfret, müennes, nakıs fiil
‫ الخبراء يحذرون من خطورة نقص المياه في منطقة الخليج‬cümlesinin en uygun Türkçe karşılığı
aşağıdakilerden hangisidir?
A.
B.
C.
D.
Uzmanlar, körfez bölgesinde suyun eksilmesinden dolayı endişe ediyorlar.
Uzmanlar, körfez bölgelerinde suyun eksilme tehlikelerine karşı uyarıyorlar.
Uzmanlar, körfez bölgesindeki suların eksilme ihtimali üzerinde duruyorlar.
Uzmanlar, körfez bölgesindeki su eksilme tehlikesine karşı uyarıyorlar.
8
A
36.
A
A
‫ أقال رئيس الوزراء وزير الداخلية عقب أحداث العنف التي جرت في البلد‬cümlesinin en uygun Türkçe
karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?
A.
B.
C.
D.
37.
"Öğrencilerin notları çok kötüydü, bu sebeple hoca sınavı tekrarlamak zorunda kaldı"
cümlesinin en uygun Arapça karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?
A.
B.
C.
D.
38.
‫كانت درجات الطالب سيئة للغاية حبيث اضطر األستاذ إىل إعادة االمتحان‬
‫كانت درجات الطالب حسنة للغاية حبيث اضطر األستاذ إىل إعادة االمتحان‬
‫كانت درجات الطالب سيئة للغاية لذلك اختار األستاذ إىل إعادة االمتحان‬
‫درجات الطالب سيئة للغاية حبيث اضطر األستاذ إىل إعادة االمتحان‬
"Mısır halkı, 18. yüzyılda nüfusu dört milyonu geçmeyen küçük bir toplumdu."
cümlesinin en uygun Arapça karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?
A.
B.
C.
D.
39.
Cumhurbaşkanı, içişleri bakanını, ülkede meydana gelen şiddet olayları sonrası
görevden aldı.
Başbakan, içişleri bakanından, ülkede meydana gelen şiddet olayları sonrası istifa
etmesini talep etti.
Başbakan, içişleri bakanını, ülkede meydana gelen şiddet olayları sonrası görevden aldı.
Cumhurbaşkanı, ülkede meydana gelen şiddet olaylarının sorumluluğunu içişleri
bakanına yükledi.
‫شعب مصر يف القرن الثامن عشر كانت جمتمعا َل يزد عدد سكاهنا على أربعة ماليني نسمة‬
‫كان شعب مصر يف القرن الثامن عشر َل يزد عدد سكاهنا على أربعة ماليني نسمة‬
‫إن مصر يف القرن الثامن عشر جمتمع صغي وكان عدد سكاهنا على أربعة ماليني نسمة‬
‫شعب مصر يف القرن الثامن عشر كان جمتمعا صغيا َل يزد عدد سكاهنا على أربعة ماليني نسمة‬
(2)..... ‫( بعض الناس ذو جسم‬1) ....‫ وبعض الناس ذو جسم‬cümlesindeki boşluklara gelebilecek en
uygun kelimeler sırasıyla hangileridir?
A.
B.
(2)‫مسني‬
(1)‫حنيل‬
C.
(2)‫مسني‬
(1)‫كرمي‬
D.
40.
(2)‫( ضعيف‬1)‫ضئيل‬
(2)‫حنيف‬
(1)‫حنيل‬
‫ صحته‬... ‫أن يتبع المسلم عادات غذائية تحافظ‬... ‫ حرص اإلسلم‬cümlesindeki boşluklara gelebilecek
en uygun harf-i cerler aşağıdakilerin hangisidir?
A.
B.
C.
D.
‫على – على‬
‫ب – من‬
‫ من‬- ‫على‬
‫ على‬- ‫إىل‬
9
‫‪A‬‬
‫‪A‬‬
‫‪A‬‬
‫‪ cümleyi anlamca tamamlayacak en‬اإلعلم هو اإلخبار بالوقائع والحقائق والمعلومات الصادقة ‪......‬‬
‫‪41.‬‬
‫?‪uygun ifade aşağıdakilerden hangisidir‬‬
‫من اجل اختاذ موقف سليب‬
‫ليخْب املراسل الناس ما اليعنيهم‬
‫من أجل اختاذ موقف صحيح‬
‫ليكون اإلنسان بعيدا عن األخبار‬
‫‪A.‬‬
‫‪B.‬‬
‫‪C.‬‬
‫‪D.‬‬
‫‪ kelimelerin doğru‬طالبا‪ -‬أن – وتفوق– لنجح – في‪ -‬امتحاناته – لو‪ -‬وأدى ‪ -‬اهتم ‪ -‬واجباته ‪ -‬بدروسه‬
‫‪42.‬‬
‫?‪sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir‬‬
‫لو أن طالبا اهتم بدروسه وأدى واجباته ويف امتحاناته تفوق لنجح‬
‫لو اهتم بدروسه وأدى واجباته أن طالبا لنجح يف امتحاناته وتفوق‬
‫لنجح أن طالبا يف امتحاناته وتفوق لو اهتم بدروسه وأدى واجباته‬
‫لو أن طالبا اهتم بدروسه وأدى واجباته لنجح يف امتحاناته وتفوق‬
‫‪A.‬‬
‫‪B.‬‬
‫‪C.‬‬
‫‪D.‬‬
‫?‪Aşağıdaki paragrafta anlam bütünlüğünü bozan cümle hangisidir‬‬
‫‪43.‬‬
‫كانت مدينة دمشق في عهد ابن النفيس تحت حكم السلطان اْليوبي العادل سيف الدين (‪ )1‬وكانت مزدهرة وذات نهضة‬
‫علمية فاخرة (‪ )2‬وكان أهل العلم يفدون إليها من كل فج (‪ )3‬وقد اشتهر ابن النفيس بطول البال ولين الجانب (‪)4‬‬
‫‪3‬‬
‫‪1‬‬
‫‪4‬‬
‫‪2‬‬
‫‪A.‬‬
‫‪B.‬‬
‫‪C.‬‬
‫‪D.‬‬
‫?‪Aşağıdaki paragrafta anlam bütünlüğünü bozan cümle hangisidir‬‬
‫‪44.‬‬
‫ولقد بلغ الشعبي في العلم منزلة جعلته رابعة ثلثة في عصره (‪ )1‬فقد كان الزهري يقول ‪ :‬العلماء أربعة سعيد بن المسيب في‬
‫المدينة وعامر بن الشعبي في الكوفة والحسن البصري في البصرة ومكحول في الشام (‪ )2‬وذات مرة أرسله الملك سفيرا إلى‬
‫جستنيان ملك الروم (‪ )3‬لكن الشعبي يخجل إذا وصفه أحد بلقب "العالم" (‪)4‬‬
‫‪3‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪4‬‬
‫‪A.‬‬
‫‪B.‬‬
‫‪C.‬‬
‫‪D.‬‬
‫?‪Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hareke hatası yapılmamıştır‬‬
‫َّ‬
‫الحظَْته الْ ُعيو ُن بالْ َوقار‬
‫ف ْ‬
‫َمن َّاختَ َذ ْ‬
‫ومن َعَر َ‬
‫ْمة َ‬
‫َّاس إماماً َ‬
‫باحلك َ‬
‫احلك َ‬
‫ْمةَ جلاماً اختَ َذه الن َ‬
‫سئل ابن م ٍ‬
‫اد‬
‫قيل فَ َمن الْ ُم ُ‬
‫لوك قال الزّه ُ‬
‫ُ َ ُْ ُ َ‬
‫بارك َمن الن ُ‬
‫َّاس فقال العُلَماءُ َ‬
‫كا َن لغُر ٍ‬
‫أس َوُد‬
‫اب َوْكًرا يف َش َجَرةٍ على َجبَ ٍل وكان قَريباً منْه ُح ْجر ثُ ْعبا َن ْ‬
‫اإلعالمية أحاديثَه الشري َفةَ‬
‫َساليب الرسول ْ‬
‫َلع َّل أبْ َرُز ما ْترَك ْ‬
‫زت فيه أ ُ‬
‫‪10‬‬
‫‪A.‬‬
‫‪B.‬‬
‫‪C.‬‬
‫‪D.‬‬
‫‪45.‬‬
‫‪A‬‬
‫‪A‬‬
‫‪A‬‬
‫" صديقك يدعي أن الفضيلة في كثرة المال وأنت تعتقد أن الفضل في كثرة العلم "‬
‫‪46.‬‬
‫كيف ترد على صديقك أن الحق ما تعتقده؟‬
‫كان اإلبليس من علماء املالئكة رغم ذلك أصبح شر خلق اهلل‬
‫أنت حمق يف بعض األحيان وأنا حمق يف بعض األحيان‬
‫أنا ال أقبل ما يقول أبدا ألن احلق معك‬
‫العلم َيرسك وأنت َترس املال والعلم حاكم واملال حمكوم عليه‬
‫‪A.‬‬
‫‪B.‬‬
‫‪C.‬‬
‫‪D.‬‬
‫?‪ sorusuna verilebilecek en uygun cevap hangisidir‬ما دور البيت في تكون الطفل القارئ ؟‬
‫البيت أحد املؤسسة اإلجتماعية‬
‫يكون الصلة بني الطفل والكتاب‬
‫البيت هو املصدر األول الذي ّ‬
‫بفضل البيت يتناول الطفل الوجبات بانتظام‬
‫يف البيت تتكون شخصية الطفل طبقا ألفراد العائلة‬
‫‪cümlesindeki altı çizili kelimenin eş‬‬
‫‪47.‬‬
‫‪A.‬‬
‫‪B.‬‬
‫‪C.‬‬
‫‪D.‬‬
‫يجب على المسلم أن يعد الوجبات التي تغطي احتياجاته‬
‫‪48.‬‬
‫?‪anlamlısı hangisidir‬‬
‫َيضر‬
‫يطعم‬
‫يكتب‬
‫يأكل‬
‫‪A.‬‬
‫‪B.‬‬
‫‪C.‬‬
‫‪D.‬‬
‫?‪ cümlesindeki altı çizili kelimenin zıt anlamlısı hangisidir‬هذا البرهان يؤيد رأيي‬
‫يقوي‬
‫ّ‬
‫يؤكد‬
‫يساعد‬
‫يضعف‬
‫‪A.‬‬
‫‪B.‬‬
‫‪C.‬‬
‫‪D.‬‬
‫‪ cümlesindeki altı çizili‬موت ألف عابد قائم الليل صائم النهار أهون من موت عالم بصير بحلل اهلل و حرامه‬
‫?‪kelimenin zıt anlamlısı hangisidir‬‬
‫أصغر‬
‫أحسن‬
‫أشد‬
‫أبسط‬
‫‪11‬‬
‫‪49.‬‬
‫‪A.‬‬
‫‪B.‬‬
‫‪C.‬‬
‫‪D.‬‬
‫‪50.‬‬
A
51.
A
“Kişinin, hak ve borç doğuran hukuki muameleler yapabilme ehliyetidir.” şeklinde
tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?
A.
B.
C.
D.
52.
Nass
Zahir
Mücmel
Muhkem
Aşağıdakilerden hangisi fukaha metoduna göre teâruzu giderme usullerinden biri
değildir?
A.
B.
C.
D.
56.
Sebeb
Rükûn
Şart
İbâha
“Manasında birkaç hal ve hükmü ihtiva eden, ne kastedildiği ibaresinden
anlaşılamayacak derecede kapalı olan, ancak bir açıklayıcı ile anlaşılabilen nassdır.”
tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?
A.
B.
C.
D.
55.
Gazzâli, el-Mustasfa
Cassas, el-Usûl
Fahreddin er-Râzî, el-Mahsul
Cüveyni, el-Burhan
Aşağıdakilerden hangisi teklifi hükümlerden biridir?
A.
B.
C.
D.
54.
Eda ehliyeti
Vucûb ehliyeti
Hak ehliyeti
Ceza ehliyeti
Aşağıdakilerden hangisi fıkıh usulü alanında mütekellimin metodu üzerine yazılmış
eserlerden biri değildir?
A.
B.
C.
D.
53.
A
Cem ve tevfik
Tevakkuf
Tercih
Tesâkut
Aşağıdakilerden hangisi Hanefilere göre namazın vaciplerinden biri değildir?
A.
B.
C.
D.
Secdede en az bir defa “sübhane rabbiyel ala” demek
Nafile namazların her rekatında fatiha okumak
Namazda secde ayeti okunduysa tilavet secdesi yapmak
Namazın ilk ve son oturuşunda tahiyyat okumak
12
A
57.
A
İmam, dördüncü rekâtın sonunda teşehhüde oturmadan ayağa kalkar ve tüm uyarılara
rağmen geri dönmeyip beşinci rekatın secdesini de yaparsa, aşağıdakilerden hangi
durum doğrudur?
A.
B.
C.
D.
58.
Tavafa başlamadan önce en yakın mikata gidip oradan ihrama girer.
Tavafa başlamadan önce Tenime gidip oradan ihrama girer.
Bir yere gitmeksizin tavafını yapar daha sonra kurban keser.
Tavafını yapar daha sonra muhayyerlik haklarından birini yapar.
Hanefilere göre aşağıdakilerden hangisi nikâhın in’ikad şartlarındandır?
A.
B.
C.
D.
61.
Muayyen nezir orucu
Kaza orucu
Ramazan orucu
Nafile oruç
Umre yapmak amacıyla yola çıkan ancak mikâtı ihramsız geçip Mekke’ye ulaşan kişiyle
ilgili aşağıdakilerden hangisi en uygundur?
A.
B.
C.
D.
60.
Cemaat, imam secde edinceye kadar bekler. Sonra tahiyyat okur ve selam verip
namazdan çıkar.
Cemaat beklemeksizin teşehhüdü okur ve selam vererek namazdan çıkar.
İmam secde edince namaz fasit olur, cemaat ve imam namazı tekrar kılar.
Cemaat, imam secde edinceye kadar bekler. Sonra tahiyyat okur ve selam verip
akabinde de sehiv secdesi yapar.
Hanefilere göre aşağıdaki oruç çeşitlerinin hangisinde niyeti akşamla fecr-i sadık arası
yapmak zorunludur?
A.
B.
C.
D.
59.
A
Velinin izni
Şahitlerin olması
Kefâet
Meclis birliği
Son dönem tıbbi araştırmalar, lösemi hastalarına anne sütünün yararlı olduğunu ortaya
koymuştur. Bu hastalara anne sütü vermekle süt kardeşliği oluşup oluşmadığı
tartışılmaktadır. Bu bağlamda aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A.
B.
C.
D.
Süt emmenin hürmet doğurması için yaş önemli değildir. Bu itibarla her durumda süt
kardeşliği oluşur.
Süt kardeşliğinin oluşup oluşmadığına bakılmaksızın bir kadının sütünün başkalarına
verilmesi haramdır.
Süt emme çağı Ebu Hanife’ye göre iki buçuk yıl, İmameyne göre iki yıldır. Bu yaşların
üstünde bulunanlara süt vermekle süt kardeşliği oluşmaz.
Tedavi amaçlı verilen süt ile hiçbir durumda süt kardeşliği oluşmaz.
13
A
62.
A
Din İşleri Yüksek Kurulu’na göre faizli kredi çekerek ev alma ile ilgili aşağıdakilerden
hangisi doğrudur?
A.
B.
C.
D.
63.
B.
C.
D.
Namaz, zekât, oruç, hac ve kelime-i şehadet gibi İslam’ın beş temel farizasını
korumaktır.
Allah’a, meleklere, kitaplara, Peygamberlere ve ahirete inanç gibi temel imanî esasları
korumaktır.
Hürriyet, müsavat, adalet, ahlak ve tevzi-i servet gibi İslamî normları korumaktır.
Din, can, nesil, akıl ve mal gibi insanlık için vazgeçilemez temel değerleri korumaktır.
Aşağıdakilerden hangisi bir vasfın illet olabilme şartlarından değildir?
A.
B.
C.
D.
67.
Abdest bozulur.
Abdest bozulmaz.
Tek bir namaz kılar.
Özürlü kabul edilir.
“Zarurat-ı hamse”nin va’z olunuş amacı aşağıdaki temel esaslardan hangilerini
korumaktır?
A.
66.
İhtilâf-ı metaliye itibar edilmemelidir.
İhtilâf-ı metaliye mutlaka itibar edilmelidir.
İhtilâf-ı metaliye sadece İslam aleminde itibar edilmelidir.
İhtilâf-ı metali meselesi, o ülkenin yetkililerine bırakılmalıdır.
Hastalık vb. bir sebep olmaksızın kadınlardan gelen beyaz akıntının abdesti bozup
bozmadığına dair Din İşleri Yüksek Kurulu kararı aşağıdakilerden hangisidir?
A.
B.
C.
D.
65.
Ev sahibi olmayan kimsenin ilk evi için faizli kredi çekmesi caiz olur.
Zaruret halinde faizli kredi ile ev almak caiz olur.
Asli ihtiyaç halinde faizli kredi çekerek ev almak caiz olur.
Kurumsal faiz haram olmadığı için faizli kredi çekmek caiz olur.
Günümüzde müslümanların gerek Ramazan orucuna birlikte başlamama gerekse dini
bayramları ortak yapamamalarının nedenlerinden biri de “ihtilâf-ı metali” meselesidir.
Bu ihtilafı ortadan kaldırma açısından en muteber görüş aşağıdakilerden hangisidir?
A.
B.
C.
D.
64.
A
Zahir olması
Munzabıt olması
Müteaddi olması
Kasır olması
Aşağıdakilerden hangisi vacip vasiyetlerden biridir?
A.
B.
C.
D.
Kişilerin hac, zekat ve kefaretlere ait vasiyyetleri
Varisi olmayan kişilerin tüm mallarını vasiyyetleri
İlim ve takva ehli olan kişilere yapılan vasiyyetler
Cami, medrese vb. müesseselere yapılan vasiyyetler
14
A
68.
A
“Oruç tutmak, sadaka vermek veya kurban kesmek” aşağıdaki suçlardan hangisine ait
bir kefaret türüdür?
A.
B.
C.
D.
69.
B.
C.
D.
C.
D.
İtikad konusunda inananı taklitten tahkik boyutuna ulaştırmak
Doğruyu arayanlara hakikati göstermek, inkarcıları da delil
göstererek susturmak
Hakikate ulaşmak için mücâhede ve riyazete öncelik vermek
İnanç esaslarını korumak ve savunmak
“Hristiyanların en önemli bayramlarından biridir. Hz. İsa çarmıha gerildikten sonra 3.
günde dirilişi anısına, her yıl ilkbaharda farklı tarihlerde kutlanır.” bahsi geçen bayram
aşağıdakilerden hangisidir?
A.
B.
C.
D.
73.
‫حقيقة االشياء ثابتة‬
‫األئمة من قريش‬
‫جواز املسح على اخلفني يف السفر واحلضر‬
‫كل قبيح يقع يف العاَل فهو من افعال العباد‬
Aşağıdakilerden hangisi kelam ilminin amaçlarından biri değildir?
A.
B.
72.
Muhammed et-Taki
Muhtar es-Sakafi
Ali en-Naki el-Hadi
Musa el-Kazım
Aşağıdaki görüşlerden hangisinin Ehl-i Sünnet tarafından dile getirilmiş olduğu
söylenemez?
A.
71.
Kasten adam öldürmek
Eşine karşı zihar yapmak
Hacda mazerete binaen traş olmak
Mün’akid yemini bozmak
Aşağıdakilerden hangisi İsna Aşeriyye’nin kabul ettiği on iki imamdan biri değildir?
A.
B.
C.
D.
70.
A
Noel
Paskalya
Haçın suya atılması
Kutsal haç günü
“1886 yılında Mısır’da doğmuştur. Duha’l-İslam, Fecru’l-İslam, Zuhru’l-İslam gibi
çalışmaları vardır. Tarihçi, edebiyatçı ve Mısır’ın önemli mütefekkirlerinden biridir.”
hakkında bilgi verilen kişi kimdir?
A.
B.
C.
D.
Muhammed Abduh
Ahmed Emin
Reşit Rıza
Taha Hüseyin
15
A
74.
A
“Halifelik âdil, âlim ve zâhid olması şartıyla hür yahut köle her müslümanın hakkıdır;
Hz. Osman’ın ilk altı yılı ile Hz. Ali’nin hakem olayına kadarki halifeliği meşrudur.
Akîde ve amelden oluşan dinin emirlerini yerine getirmeyen ve yasaklarından
kaçınmayan kimseler kâfirdir.” görüşleri hangi mezhebe aittir?
A.
B.
C.
D.
75.
İbn Sînâ
Kindî
Fârâbî
Sühreverdî
Aşağıdaki eserlerden hangisi türü bakımından diğerlerinden farklıdır?
A.
B.
C.
D.
78.
İlcamu’l-Avam an İlmi’l-Kelam
eş-Şamil fi Usuli’d-Din
Kitabu’l-İrşad
el-Akidetu’n-Nizamiyye
“ H. 252 yılında vefat etmiştir. Ortaçağ Avrupa’sında Alchindus olarak bilinmektedir.
İslam dünyasında kelamdan felsefeye geçişi sağlamıştır. el-Felsefetu’l-ûlâ ve daha birçok
eseri vardır.” Hakkında bilgi verilen İslam filozofu kimdir?
A.
B.
C.
D.
77.
Mutezile
Ravafız
Havaric
Cehmiyye
Aşağıdaki eserlerden hangisi Cüveynî’ye ait değildir?
A.
B.
C.
D.
76.
A
İbn Hacer, Fethu’l-bârî
Suyûtî, Zehru’r-ruba’ ale’l-müctebâ
İbn Hacer, Nuhbetü’l-fiker
Suyûtî, Tenvîru’l-havâlık
“Hadis edebiyatı mahsullerinden daha kolay yararlanma yollarından biri de alfabetik
sistemdir. Bu sistemde semboller, remizler veya kısaltmalar kullanılarak gerek hadisin
sıhhat durumunu, gerekse bulunduğu kaynakları kolayca öğrenmek mümkündür.”
Aşağıdaki eserlerden hangisi bu siteme göre yazılmıştır?
A.
B.
C.
D.
Münzirî, et-Terğîb ve’t-terhîb
Nevevî, Riyazu’s-sâlihîn
Hakim, el-Müstedrek
Suyûtî, Câmiu’s-sağîr
16
A
A
A
79.
I.
Mu’dal
II. Maklub
III. Munkatı’
IV. Müdrec
V. Musahhaf
VI. Müdelles
VII. Mürsel
Yukarıdaki terimlerden hangileri hadisin hem senedi hem de metni ile ilgilidir?
A.
B.
C.
D.
80.
Müslim’in Ebû Hüreyre’den rivâyetine göre Hz. Peygamber, “(Allah’ın kıyamet
gününde kendi gölgesi altında gölgelendireceği yedi sınıftan altıncısı) sol elin verdiğini sağ
eli duymayacak şekilde gizlice sadaka veren kimsedir” buyurmuştur. Diğer hadis
kaynaklarında söz konusu hadis, “sağ elin verdiğini sol eli duymayacak şekilde gizlice
sadaka veren kimse” şeklinde rivayet edilmiştir. Müslim’in “sağ elin verdiğini” yerine
“sol elin verdiğini” şeklindeki rivayetine ne ad verilir?
A.
B.
C.
D.
81.
II, IV, V, VI
I, II, VI
IV, V, VI, VII
II, IV, V, VII
Müdrec
Musahhaf
Maklub
Muharref
ِ َ ‫َن رس‬
ِ ‫ال إِيَّا ُكم والظَّ َّن فَِإ َّن الظَّ َّن أَ ْك َذب الْح ِد‬
‫سوا‬
َ َ‫صلَّى اللَّهُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم ق‬
َّ ‫سوا َو ََل تَ َج‬
َّ ‫يث َوََل تَ َح‬
َ ‫ول اللَّه‬
َ ُ
ُ َ َّ ‫أ‬
َْ
ُ َ‫سوا وََل تَنَاف‬
ُ‫س‬
ُ‫س‬
ِ
‫اد اللَّ ِه إِ ْخ َوانًا‬
ُ َ‫اس ُدوا َوََل تَبَاغ‬
َ َ‫ضوا َوََل تَ َدابَ ُروا َوُكونُوا عب‬
َ ‫َوََل تَ َح‬
Aşağıdakilerden hangisi hadis-i şerifteki altı çizili ifadelerin manalarından biri değildir?
A.
B.
C.
D.
82.
Birbirinize hased etmeyin.
Birbirinize buğz etmeyin.
Birbirinize sırtınızı dönmeyin.
Birbirinizin gizli şeylerini araştırmayın.
ِ
ِ
‫هج َرتُهُ إِلَى اهلل‬
ُ ‫وسلَّم « إنَّما اْل‬
ْ َ‫فمن كان‬
ْ ‫ت‬
َ ‫رسول اهلل‬
ْ ، ‫ وإِنَّ َما ل ُك ِّل امرئ َما نَ َوى‬، ‫َعمال بالنِّ يَّات‬
َ ‫صلّى اهللُ َعلَْيه‬
ُ ‫قال‬
ِِ
ِِ
» ‫إلي ِه‬
ْ ‫اجر‬
ْ ‫ومن كاَنْت‬
َ ‫كحها فه ْج َرتُهُ إلى ما َه‬
ُ ‫امرأَة يَ ْن‬
ْ ، ‫ورسوله‬
ُ ‫ور ُسوله فهجرتُه إلى اهلل‬
َ hadis
َ ‫ أَو‬، ‫هج َرتُه ل ُدنْ يَا يُصيبُها‬
metni dikkate alındığında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A.
B.
C.
D.
Yapılan işlerden sevap kazanabilmek için o işlere iyi niyetle başlamak gerekir.
Hicret sevabını alanlar Allah ve Rasûlü için hicret edenlerdir.
Yapılan iş ile niyet arasında doğrudan ilişki vardır.
Niyeti kalb ve dil ile yapmak şarttır.
17
A
83.
A
A
ِ ‫”َل تَح ِقر َّن ِمن الْمعر‬
“‫اك بَِو ْجه طَلْق‬
َ ‫َخ‬
َ ‫وف َش ْيئًا َول َْو أَ ْن تَ ْل َقى أ‬
ُ ْ َ ْ َ ْ َ hadis-i şerifinin en uygun tercümesi
aşağıdakilerden hangisidir?
A.
B.
C.
D.
84.
Buhari’nin Kaynakları adlı doktora teziyle hadis kaynağı olarak İslam kültüründe
önemli bir yere sahip olan Buhari’nin bir araya getirdiği hadislerde bilinegeldiğinin
aksine sözlü kaynaklara değil İslam’ın erken dönemine, hatta 7. yüzyıla kadar geri
giden yazılı kaynaklara dayandığı tezini ileri süren ilim adamı kimdir?
A.
B.
C.
D.
85.
Kardeşine güler yüz göstermen bile olsa iyilikten hiçbir şeyi küçük görme!
İyilikten hiçbir şeyi küçük görme, velev ki kardeşinin güler yüz göstermesi olsun!
Kardeşin asık surat gösterse bile sen iyilikten hiçbir şeyi küçük görme!
Kardeşin asık surat gösterse bile ona iyilik yapmaktan uzak durma!
Fuad Sezgin
M. Said Hatipoğlu
Tayyip Okiç
Talat Koçyiğit
َّ :‫ال‬
‫ِّدوا َوقَا ِربُوا‬
َّ ‫ش‬
َ َ‫َّبي صلى اهلل عليه وسلم ق‬
َ ُ‫َن ي‬
ُ ‫سد‬
ْ ‫ِّين يُ ْس ٌر َول‬
َ ‫"إن الد‬
َ َ‫اد الدِّيْ ُن إَلَّ غَلَبَهُ ف‬
ّ ‫عن أَبي هريرةَ رضي اهلل عنه عن الن‬
ِ
ِ َّ ‫ وأب ِشروا واست ِعينُوا بِالغَ ْدوةِ و‬hadisindeki altı çizili kelimenin anlamı nedir?
"‫ْج ِة‬
َْ َ ُ ْ َ
َ ‫الرْو َحة َو َشيء م َن الدل‬
َ َ
A.
B.
C.
D.
Mani olun
İyilik yapın
Orta yolu tutun
Yardım edin
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
Kaynukaoğullarının Medine’den çıkarılması
Huneyn Savaşı
Hayber’in Fethi
Mute Savaşı
Tebük Seferi
Hudeybiye Antlaşması
Nadiroğullarının Medine’den çıkarılması
86.
Yukarıdaki olaylardan hangileri Müslümanlarla Yahudiler arasında gerçekleşmiştir?
A.
B.
C.
D.
I, IV, V, VI
III, VI, VII
I, III, IV, VII
I, III, VII
18
A
87.
A
Aşağıdaki nasih ve mensuh şekillerinden hangisi ile ilgili âlimler arasında ihtilaf yoktur?
A.
B.
C.
D.
88.
B.
C.
D.
Fısku’r-ravi
Vehmü’r-ravi
Su-i hıfz
Bidatü’r-ravi
Aşağıdakilerden hangisi ayetleri İsrâilî haberlerle tefsir etmemiştir?
A.
B.
C.
D.
91.
Hz. Peygamber hadislerin yazılmasını yasaklamışken daha sonraki devirlere binlerce
hadis güvenilir şekilde intikal edemez.
Hadislerin büyük bir kısmı mana ile rivayet edildiğinden onların Hz. Peygamber’e
aidiyeti şüphelidir.
Hadis kitaplarında Kitab-ı Mukaddes’ten alınmış birçok rivayet bulunmaktadır.
Muhaddisler senet tenkitinden çok metin tenkidine yoğunlaşmışlardır.
Ravinin rivayet kurallarını bilmemesi veya doğru olduğu zannıyla hadisi yanlış rivayet
etmesi aşağıdaki hangi ta’n kusurunun kapsamına girer?
A.
B.
C.
D.
90.
Sünnetin Kur’an’la neshi
Sünnetin sünnetle neshi
Kur’an’ın mütevatir sünnetle neshi
Kur’an’ın icma ile neshi
Aşağıdakilerden hangisi son dönem hadis muhaliflerinin savunduğu görüşlerden biri
değildir?
A.
89.
A
Reşid Rıza
Taberî
Beğavî
İ. Hakkı Bursevî
Kur’an’da yer alan nihle, tasdiye, el-yemmu vb. anlaşılmayan, kapalı, Araplar arasında
yaygın bir şekilde kullanılmayan ve bilinmeyen kelimeleri inceleyen ilim
aşağıdakilerden hangisidir?
A.
B.
C.
D.
İ’cazu’l-Kur’an
Vucûhu’l-Kur’an
Garibu’l-Kur’an
Nezâiru’l-Kur’an
19
A
92.
A
A
ِ
ِ ‫اد َكالْعرج‬
َّ ‫ون الْ َق ِد ِيم ََل‬
‫َّها ِر َوُكلٌّ فِي فَ لَك‬
َ ‫س يَ ْنبَغي ل ََها أَ ْن تُ ْد ِر َك الْ َق َم َر َوََل اللَّْي ُل َسابِ ُق الن‬
ُ ْ ُ َ ‫َّرنَاهُ َمنَا ِز َل َحتَّى َع‬
ْ ‫«والْ َق َم َر قَد‬
َ
ُ ‫الش ْم‬
ِ
ِ ‫ْك الْم ْشح‬
ِ
‫يخ ل َُه ْم‬
َ َ‫ون َو َخلَ ْقنَا ل َُه ْم ِم ْن ِمثْلِ ِه َما يَ ْرَكبُو َن َوإِ ْن ن‬
َ ‫ص ِر‬
ُ ‫شأْ نُغْ ِرق‬
َ ‫ْه ْم فَ َل‬
ُ َ ‫يَ ْسبَ ُحو َن َوآيَةٌ ل َُه ْم أَنَّا َح َملْنَا ذُ ِّريَّتَ ُه ْم في الْ ُفل‬
»‫ َوََل ُه ْم يُ ْن َق ُذو َن‬ayetlerindeki altı çizili kelimelerin manası aşağıdakilerin hangisinde doğru
verilmiştir?
A.
B.
C.
D.
93.
“De ki: Eğer babalarınız, oğullarınız, kardeşleriniz, eşleriniz, hısım-akrabanız,
kazandığınız mallar, durgunluğa uğramasından endişe ettiğiniz ticaretiniz ve
hoşlandığınız meskenler size Allah'tan, Peygamber'inden ve O'nun yolunda cihaddan
daha sevimli ise, artık Allah buyruğunu yerine getirtinceye kadar bekleyiniz. Allah
günaha saplanmış kimseleri hidayete erdirmez.” ayetinden aşağıdaki hükümlerden
hangisi çıkarılamaz?
A.
B.
C.
D.
94.
Eğrilmiş - tesbih ederler - yoğun - kurtarıcı
Dairesel - sabahlarlar - kalabalık - imdat eden
Eğik - yüzerler - dolu - feryad eden
Hilal - giderler - büyük - bağıran
Bir mü’min için hiçbir dünyevî amacın Allah ve Rasulü'nden ve Allah yolunda
cihaddan daha önemli, değerli ve cazip olamaz.
Müslüman varlığını güçlendirme ve müminler arasındaki dayanışmayı arttırma hedefi,
diğer bütün insanî ilişki ve düşüncelerden önce gelir.
Kur'an, kişiyi dünyadaki sevdiklerinden uzaklaştırmayı değil, bu sevginin daha yüce
mertebedeki sevgiye eriştirmeye vesile olmasını hedefler.
Müslümanın hayatındaki bazı durumlar İslam’ın açık ve kesin emirleriyle çelişirse,
mü’min bu konularda ne yapması gerektiğine dair istişare yapar ve buna göre hareket
eder.
ِ ‫صرو َن إِنَّه لََقو ُل رسول َك ِريم وما هو بَِقو ِل َش‬
ِ ‫اعر قَلِ ًيل ما تُ ْؤِمنو َن وََل بَِقو ِل َك‬
ِ
ِ
ِ ِ
‫اهن قَلِ ًيل َما‬
ْ َ ُ َ
ْ َُ ََ
َُ ْ ُ
ُ ‫فَ َل أُقْس ُم ب َما تُ ْبص ُرو َن َوَما ََل تُ ْب‬
ِ ِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ َ ‫يل َْل‬
ِ
ِ ‫ض ْاْلَقَا ِو‬
‫َحد‬
ِّ ‫يل ِم ْن َر‬
َ ‫ين َول َْو تَ َق َّو َل َعلَْي نَا بَ ْع‬
َ ‫ين فَ َما م ْن ُك ْم م ْن أ‬
َ ‫َخ ْذنَا م ْنهُ بالْيَمي ِن ثُ َّم لََقطَ ْعنَا م ْنهُ ال َْوت‬
َ ‫ب ال َْعالَم‬
ٌ ‫تَ َذ َّك ُرو َن تَ ْن ِز‬
ِ ِ
ِ
‫ْمت َِّقين‬
ُ ‫ين َوإِنَّهُ لَتَذْك َرةٌ لل‬
َ ‫َع ْنهُ َحاج ِز‬
Aşağıdakilerden hangisi bu ayetlerden çıkarılamaz?
A.
B.
C.
D.
Kur'an'ın şiir ve kâhin sözü olduğu hissine kapılan müşrikler, Hz. Peygamber'e şair ve
kâhin demişler ve böylece ne Kur'an'a inanmışlar ne de ondan ibret almışlardır.
Yapılan yemin; varlık âleminde üzerine yemin edilmeye ne kadar değer varsa, hepsini
kapsamaktadır.
Hz. Peygamber'in Kur’an’ı uydurup Allah'a isnat etmesinin mümkün olmadığı haber
verilmiştir.
Hz. Peygamber eğer Kur’an’ı uydursaydı Allah tarafından şiddetli bir şekilde
cezalandırılacağı ve hiç kimsenin onu bu cezadan kurtaramayacağı haber verilmiştir.
20
A
95.
A
ِ ِ ِ ُ ‫اك بَ ْع‬
‫ال إِنِّي أُ ْش ِه ُد اللَّهَ َوا ْش َه ُدوا أَنِّي بَ ِريءٌ ِم َّما تُ ْش ِرُكو َن ِم ْن ُدونِِه فَ ِكي ُدونِي َج ِم ًيعا ثُ َّم‬
َ َ‫سوء ق‬
ُ ‫«إِ ْن نَ ُق‬
َ ‫ول إََِّل ا ْعتَ َر‬
ُ ‫ض آل َهتنَا ب‬
ِ ‫ ََل تُ ْن ِظر‬ayet-i kerimesinin doğru tercümesi aşağıdakilerden hangisidir?
»‫ون‬
ُ
A.
B.
C.
D.
96.
Biz yalnız “Herhalde tanrılarımızın bazısı seni fena çarpmış” deriz. Hûd, dedi ki: “Ben
Allah'ı şahit gösteriyorum, siz de şahit olun ki, ben ondan başka, ona ortak
koştuklarınızdan hiçbirini tanımıyorum; artık hepiniz toplanın bana istediğiniz tuzağı
kurun, sonra da siz bana bakamazsınız.”
Biz sadece şunu söyleriz: “Seni, ilâhlarımızdan biri fena çarpmış.” (Hûd), dedi ki: “İşte
ben Allah’ı şâhit tutuyorum. Siz de şâhit olun ki, ben sizin Allah’ı bırakıp da O’na ortak
koştuğunuz şeylerden uzağım. Haydi, hepiniz toptan bana tuzak kurun, sonra da bana
göz açtırmayın.”
Ancak şunu söyleriz ki, “İlâhlarımıza sövdüğünden onların bazısı, muhakkak seni bir
fenalıkla (cinnet ve hezeyanla) yok etmiştir.” Hûd: “İşte ben Allah’ı şâhid tutuyorum ve
siz de şâhid olun ki, ben, Allah’tan başka ona koştuğunuz ortakların hiç birini
tanımıyorum; onlardan beriyim. Artık hepiniz bir araya gelerek bana istediğiniz tuzağı
kurun, sonra bir an bile bana bakmayın.” dedi.
Biz “Tanrılarımızdan kimi senin hakkından gelmiş” (demekten) başka (bir şey)
söylemeyiz. (Hûd) dedi: “Allah’ı hakiki şâhid gösteririm ve siz de şâhid olun ki ben
sizin Allah’ı bırakıp da O’na ortak tutmakta devam ettiğiniz şeylerden kat'iyyen
uzağım. Artık bana topyekûn istediğinizi yapın, sonra bana mühlet de vermeyin.”
Aşağıdaki müellif-eser eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
A.
B.
C.
D.
97.
A
Suyûtî, ed-Dürrü’l-Mensur
İsmail Hakkı İzmirli, Büyük Tefsir Tarihi
Muhammed Zerkani, Menahilu’l-İrfan
Rağıb el-İsfehani, el-Müfredat
ِ
ِ ِّ ‫ك مع الَّ ِذين أَنْعم اللَّه َعلَي ِهم ِمن النَّبِيِّين و‬
ِ
ِ َ ‫الرس‬
ِ ُ َ‫ولَه َدي ن‬
‫ين َوالش َه َد ِاء‬
ْ ََ
ُ َّ ‫يما َوَم ْن يُط ِع اللَّهَ َو‬
َ ‫الصدِّيق‬
َ َ
َ ْ ْ ُ َ َ َ َ َ َ ‫ول فَأُولَئ‬
ً ‫اه ْم ص َراطًا ُم ْستَق‬
ِ ِ َّ ‫ و‬ayetleri, aşağıdaki ayetlerde bulunan altı çizili kısmın hangisini
‫ك َرفِي ًقا‬
َ ِ‫س َن أُولَئ‬
َ ‫الصالح‬
َ
ُ ‫ين َو َح‬
doğrudan tefsir etmiştir?
A.
B.
C.
D.
ٍ ‫قُل للَّه الْم ْشر ُق والْمغْرب ي هدي من ي َشاء إ َىل صر‬
‫اط ُم ْستَقي ٍم‬
َ
ُ َ ْ َ َْ ُ َ َ
ْ
َ
ٍ ‫ومن ي عتصم باللَّه فَ َق ْد هدي إ َىل صر‬
‫اط ُم ْستَقي ٍم‬
ْ َْ َ ْ َ َ
َ ُ
َ
َّ
‫ت َعلَْيه ْم‬
‫ْاهدنَا ال ي‬
َ ‫ين أَنْ َع ْم‬
َ ‫يم صَرا َط الذ‬
َ ‫صَرا َط الْ ُم ْستَق‬
ٍ ‫ضللْه ومن ي َشأْ َجيعلْه علَى صر‬
‫اط ُم ْستَقي ٍم‬
َ ُ َ ْ َ ْ َ َ ُ ْ ُ‫َم ْن يَ َشإ اللَّهُ ي‬
َ
21
A
98.
A
A
ِِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ ‫ادي‬
ِْ ‫ْن بِ ِه َج ْم ًعا إِ َّن‬
‫سا َن لَِربِِّه لَ َكنُو ٌد َوإِنَّهُ َعلَى‬
َ ‫ات‬
ُ ‫ض ْب ًحا فَال ُْموِريَات قَ ْد ًحا فَال ُْمغ َيرات‬
َ ‫«وال َْع‬
َ ‫ص ْب ًحا فَأَثَ ْر َن به نَ ْق ًعا فَ َو َسط‬
َ
َ ْ‫اإلن‬
»‫ش ِدي ٌد أَفَ َل يَ ْعلَ ُم إِذَا بُ ْعثِ َر َما فِي الْ ُقبُوِر‬
ِّ ‫ش ِهي ٌد َوإِنَّهُ لِ ُح‬
َ َ‫ب الْ َخ ْي ِر ل‬
َ َ‫ك ل‬
َ ِ‫ ذَل‬ayetlerindeki altı çizili kelimelerin
mastar manası aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?
A.
B.
C.
D.
99.
Ateş çıkarmak - iz bırakmak - inkârcı - deşilmek
Ateş atmak - dalmak - zulümkâr - dışarı atılmak
Kıvılcım çıkarmak - koşmak - inatçı - fırlatılmak
Ateş saçmak - baskın yapmak - nankör - çıkarılmak
Konusu itibariyle, Yüce Allah'ın Hz. Peygamber'e manevî lütuflarının zikredildiği, her
güçlükle birlikte mutlaka bir kolaylığın olduğu bildirilerek, Mekke'de putperestlerin
baskısı yüzünden sıkıntı çeken Rasûlullah ile müslümanlara teselli ve ümit verildiği,
onlardan Allah'a ibadet ve itaati sürdürmeleri istendiği; sûre-i celîle aşağıdakilerden
hangisidir?
A.
B.
C.
D.
İnşirah
Tekâsur
Duha
Şems
ِ
ِ
100. »‫ير‬
َّ ‫ض َن َما يُ ْم ِس ُك ُه َّن إََِّل‬
ْ ِ‫صافَّات َويَ ْقب‬
َ ‫َم يَ َرْوا إِلَى الطَّْي ِر فَ ْوقَ ُه ْم‬
ٌ ‫الر ْح َم ُن إِنَّهُ ب ُك ِّل َش ْيء بَص‬
ْ ‫ « أ ََول‬ayet-i kerimesinin
doğru meâli aşağıdakilerden hangisidir?
A.
B.
C.
D.
Onlar, üzerlerinde kanatlarını açıp kapayan kuşları görmediler. Onları ancak Rahman
(olan Allah) tutar. Şüphesiz ki O, her şeyi görüp bilendir.
Üstlerinde kanat çırparak uçan kuşlara bakmazlar mı? Onları (havada) ancak Rahmân
tutuyor. Şüphesiz O, her şeyi hakkıyla görendir.
Üstlerinde olan kuşlara bakmazlar mı ki, kanatlarını açarlar ve kapayıverirler. Onları
Rahmân'dan başkası durduramaz. Şüphe yok ki o, her bir şeyi bilendir.
Onlar, dizi dizi kanat açıp kapayarak uçan kuşları görmüyorlar mı? Onları Rahman
(olan Allah')tan başkası (boşlukta) tutmuyor. Şüphesiz O, her şeyi hakkıyla duyandır.
SINAV BİTTİ CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ….
22
Download

A KİTAPÇIĞI - Diyanet İşleri Başkanlığı