KURAN-I
KERĠM
Bakırköy Anadolu İmam Hatip Lisesi
TECVİD dersi 9. 10. 11 12. Sınıflar Soru Bankası
1.
denir. Bu cümle aĢağıdakilerden hangisiyle ifade
edilir?
1.
a) Ġstiaze b) Besmele
2.
c) Ġstihaze d) Hamdele
3.
e) Salvele
2.
Kur'an-ı Kerim'in yazıldığı Arap Alfabesinde peltek okunan harfler kaç tanedir?
1.
a) 6 b) 3 c) 4 d) 5 e) 2
3.
Ġzhar harfleri kaç tanedir?
1.
a) 2 b) 4 c) 6 d) 3 e) 5
4.
Mü'min suresinin bir diğer adı nedir?
1.
a) Rahman b) Ġnsan
2.
c) Ğâfir d) Nûn e) Nûr
5.
Boğazın göğse bitiĢtiği yerden hangi harf çıkar?
1.
a) - )b ezmeH ‫أ‬- nyaĞ ‫غ‬
2.
c) - )d nîS ‫س‬- )e aR ‫ر‬- aH ‫ح‬
6.
Ġdğam-ı bilağunne harfleri aĢağıdakilerden hangileridir?
1.
a) Cim-ġîn b) Kaf - Kâf
2.
c) Mim - Nun d) Lam – Ra e) Lam - Mim
7.
AĢağıdaki surelerin hangisinin baĢındaki hemze kat'ı hemzesidir?
1.
a) Fâtiha b) Tekâsür
2.
c) Kâri'a d) Rahmân e) Târık
8.
AĢağıdaki surelerin hangisinde sekte yoktur?
1.
a) Meryem b) Yâ-sîn
2.
c) Mutaffifîn d) Kehf e) Kıyâme
9.
Ġzhar ne demektir?
1.
a) Harfi ince okumaktır b) Harfi uzatmadan okumak
2.
c) Harfi gizleyerek okumaktır d) Harfi kalın okumak
3.
e) Harfi tüm özellikleriye okumak
10.
Tecvid istılahında Tûl ne demektir?
1.
a) Medleri orta uzunlukta okumak
2.
b) Medleri en uzun ölçü ile okumak
3.
c) Medleri en kısa ölçüde okumak
4.
d) Medleri kiĢinin istediği gibi okuması
5.
e) Medleri terk ederek okumak
11.
Ġmam-ı Hafs hangi kıraat imamının ravisidir?
1.
a) Ġbn-i Kesîr b) Ġbn-i Âmir
2.
c) Asım d) Nâfi e) Ebu Amr
12.
Kur'an-ı Kerim'de bazı kelimelerin altında bulunan Kasr iĢareti neyi ifade etmektedir?
1.
a) Uzatarak okumayı b) Uzatmadan okumayı
2.
c) Kalın okumayı d) Ġnce okumayı
3.
e) Durmadan geçmeyi
13.
Kur'an-ı Kerim'i tecvid kâidelerine uymak suretiyle en hızlı okuma Ģekline ne denir ?
1.
a) Tahkîk b) Tertîl
2.
c) Tedvîr d) Hadr e) Vücûh
14.
AĢağıdakilerden hangisi Kur'an'ın okuyuĢ Ģekilleriyle ilgili bir kavram değildir?
1.
a) Vasıl b) Vakıf
2.
c) Sekte d) Kitâbet e) Ġmâle
15.
Kıraat imamlarının Berâe suresinin evvelinde okunmaması hususunda ittifak ettikleri cümlenin adı
nedir?
1.
a) Ġstiâze b) Ġstiğfâr
2.
c) Tevbe d) Hamdele e) Besmele
16.
Harflerin mahreç ve sıfatlarına uymak suretiyle, Kur'an-ı Kerim'i hatasız okumayı konu edinen ilme ne
denir?
1.
a) Tefsir Ġlmi b) Fıkıh
2.
c) Hadis Ġlmi d) Tecvid Ġlmi e) Kelam Ġlmi
17.
Harflerin telaffuzu esnasında seste oluĢan yumuĢaklık, sertlik, incelik, kalınlık, zayıflık, kuvvetlilik
gibi özelliklerine ne denir?
1.
a) Mahreç b) Sıfat
2.
c) Lahn d) Gunne e) Rihvet
18.
Med harflerinin adedi kaçtır?
1.
a) 1 b) 2 c) 3 d) 5 e) 5
19.
AĢağıdakilerden hangisi harflerin sıfatlarından değildir?
1.
a) Hems b) Safir
2.
c) Kalkale d) Rihvet e) Med
20.
Sebeb-i Med kaç tanedir?
1.
a) 5 b) 4 c) 3 d) 2 e) 1
21.
Hem yazıda, hem de okunuĢta bulunan, kelimenin gerek vaslı ve gerekse vakfı halinde değiĢmeyen ve
sabit kalan hemzelere ne ad verilir?
1.
a) Vasl hemzesi b) Harf-i Med
2.
c) Aslî Med d) Teshîl hemzesi
3.
e) Kat'ı Hemzesi
22.
AĢağıdakilerden hangisi Fer'i Med çeĢidi değildir?
1.
a) Medd-i Muttasıl b) Medd-i Munfasıl
2.
c) Meddi Tabii d) Medd-i Lîn
3.
e) Medd-i Lâzım
23.
Medd-i Muttasılda aslî med üzerine ilave edilen meddin hükmü nedir?
1.
a) Vacib b) Sünnet
2.
c) Caiz d) Mendup e) Farz
24.
Kur'an-ı Kerimi okuma sırasında harekeyi gizli bir ses ile okumaktan ibaret olan kavrama ne denir?
1.
a) Revm b) ĠĢmam
2.
c) Ġmale d) Teshîl e) Hıfz
25.
) kelimesinin 2. hemzesinde uygulanan
okuma Ģekli aĢağıdakilerden hangisidir?
1.
a) ĠĢmâm b) Ġmâle
2.
c) Teshîl d) Ġbdâl e) Sekte
26.
) 'da aĢağıdaki tecvid kurallarından hangisi uygulanır?
1.
a) Ġdğâm b) Ġzhar
2.
c) Ġklâb d) Ġhfâ e) Sekte
27.
Kıraat imamlarının ekserisine göre Hadr Usûlü ile okuyuĢta Medd-i Munfasıl kaç elif miktarı uzatılır?
1.
a) 4 b) 3 c) 2 d) 1 e) Hiç uzatılmaz
28.
-
kelimelerindeki Ra ) ‫ )ر‬harfi nasıl okunur?
1.
a) Ġnce okunur b) Kalın Okunur
2.
c) Ġmale yapılarak okunur
3.
d) Hem ince hem kalın okumak caizdir
4.
e) Sekte ile okunur
29.
AĢağıdaki harflerden hangisi "Huruf-u Ġsti'lâ" 'dan değildir?
1.
a) ‫ ض‬harfi b) ‫ ق‬harfi
2.
c) ‫ غ‬harfi d) ‫ ظ‬harfi e) ‫ ع‬harfi
30.
) kelimesinde aĢağıdaki okuyuĢ Ģekillerinden hangisi uygulanır? )2011)
1.
a) Ġmale b) Teshil
2.
c) Sekte d) ĠĢmam e) Revm
31.
Mahreç ve sıfat bakımından yakınlığı olan harfler arasında meydana gelen idgama ne ad verilir?
(2011)
1.
a) Ġdğam-ı Misleyn b) Ġdğam-ı ġemsiyye
2.
c) Ġdğam-ı Mütecaniseyn d) Ġdğam-ı Mütekaribeyn
3.
e) Ġdğam-ı Meal Ğunne
32.
Mahreç ve sıfat bakımından yakınlığı olan harfler arasında meydana gelen idgama ne ad verilir?
(2011)
1.
a) Ġdğam-ı Misleyn b) Ġdğam-ı ġemsiyye
2.
c) Ġdğam-ı Mütecaniseyn d) Ġdğam-ı Mütekaribeyn
3.
e) Ġdğam-ı Meal Ğunne
33.
Mahreç ve sıfat bakımından yakınlığı olan harfler arasında meydana gelen idgama ne ad verilir?
(2011)
1.
a) Ġdğam-ı Misleyn b) Ġdğam-ı ġemsiyye
2.
c) Ġdğam-ı Mütecaniseyn d) Ġdğam-ı Mütekaribeyn
3.
e) Ġdğam-ı Meal Ğunne
34.
AĢağıdakilerden hangisi boğaz harflerinden biri değildir? )2011)
1.
a) ‫ غ‬b) ‫ق‬
2.
c) ‫ ح‬d) ‫خ‬
3.
e) ‫أ‬
35.
AĢağıdakilerden hangisi aslî meddir? )2011)
1.
a) Medd-i Muttasıl b) Medd-i Munfasıl
2.
c) Medd-i Tabi'î d) Medd-i Lîn
3.
e) Medd-i Lâzım
36.
) ‫ ) ع‬Harfi Secavend olarak neye iĢaret etmektedir? )2011)
1.
a) Vakf-ı Mutlak b) Vakf-ı Lazım
2.
c) Vakf-ı Murahhas d) Ruku' alâmeti
3.
e) Vakf-ı Caiz
37.
Hurûf-u Mukatta'alardan ) ‫' ) صملا‬nın mim harfinde hangi med vardır? )2011)
1.
a) Medd-i Muttasıl b) Medd-i Munfasıl
2.
c) Medd-i Tabi'î d) Medd-i Lîn
3.
e) Medd-i Lâzım
38.
" kelimesinde vakf halinde hangi tecvid kuralı uygulanır? )2011)
1.
a) Medd-i Muttasıl b) Medd-i Munfasıl
2.
c) Medd-i Tabi'î d) Medd-i Lîn
3.
e) Medd-i Lâzım
39.
TefeĢĢî sıfatı hangi harfte bulunur? )2011)
1.
a) ‫ ت‬b) ‫ج‬
2.
c) ‫ ف‬d) ‫ش‬
3.
e) ‫س‬
40.
Hz. Peygamber'in her sene Ramazan ayında Kur'an'ın o zamana kadar nazil olan kısmını, Cebrail )a.s.)
ile karĢılıklı okumalarına ne ad verilir? )2011)
1.
a) Arz b) Tilavet
2.
c) Kıraât d) Hıfs
3.
e) Sema
41.
AĢağıdakilerden yerlerden hangisinde, Kur'an-ı Kerim tilaveti esnasında "hafd-ı savt" )sesi alçaltmak)
uygun olmaz? (2011)
1.
a) Dua ve niyazların geçtiği yerlerde b) Bâtıla mensup sözlerin geçtiği yerlerde
2.
c) Allah Teâla'nın kudret ve azametini ifade eden yerlerde d) Ġnanmayanların âhiretteki
âkıbetlerini ifade eden yerlerde
3.
e) Tehdit ve ibret ifade eden yerlerde
42.
Mahreçleri aynı, sıfatları farklı olan iki harften birincisi sakin, ikincisi harekeli olarak yan yana gelirse,
birinci harfin ikinci harfte idğam edilmesine ne denir? )2011)
1.
a) Ġdğam-ı Misleyn b) Ġdğam-ı ġemsiyye
2.
c) Ġdğam-ı Mütecaniseyn d) Ġdğam-ı Mütekaribeyn
3.
e) Ġdğam-ı Meal Ğunne
43.
Medd-i munfasıl, en az kaç elif miktarı uzatılır? )2011)
1.
a) 1 b) 2 c) 3 d) 4 e) 5
44.
Ğunne sıfatı olan iki harf aĢağıdakilerden hangileridir? )2011)
1.
a) ‫ ل م‬b) ‫ ن م‬c) ‫ ل ن‬d) ‫ ر ل‬e) ‫ر م‬
2.
45.
) kelimelerindeki sakin )‫ )و‬ve )‫ )ى‬harfleri hangi med harflerinin yerine
kullanılmıĢtır?
1.
a) Lîn harflerinden )‫ )ى‬b) Lîn harflerinden )‫)و‬
2.
c) Med harflerinden )‫ )ا‬d) Med harflerinden )‫)و‬
3.
e) Med harflerinden )‫)ى‬
46.
Nun-u Sakin aynı kelimede )‫ )و‬ve )‫ )ى‬harflerine uğrarsa hangi tecvid kaidesi uygulanır? )2011)
1.
a) Ġhfa. b) Ġzhar. c) Ġklab.
2.
d) Ġdğam-ı bilâ ğunne. e) Ġdğam-ı meal ğunne.
47.
Tenvinden sonra harekeli mim harfi gelirse hangi tecvid kuralı uygulanır? )2011)
1.
a) Ġdğam-ı meal-ğunne. b) Ġdğam-ı Mütecaniseyn.
2.
c) Ġdğam-ı bilâ ğunne. d) Ġdğam-ı ġemsiyye.
3.
e) Ġklab.
48.
AĢağıdakilerden hangisi Vakf-ı Lazımın iĢaretidir? )2011)
1.
a) ‫ ق‬b) ‫ ج‬c) ‫ ص‬d) ‫ م‬e) ‫ط‬
49.
AĢağıdakilerden hangisi sebeb-i med değildir? )2011)
1.
a) Hemze b) Sükûn-u Lazım
2.
c) Sükûn-u Arız d) Elif e) Cezm
50.
Kırâat imamlarından "yedi imamın kırâatı" aĢağıdaki kavramlardan hangisi ile ifade edilir? )2011)
1.
a) MeĢhur b) Mütevatir
2.
c) ġâz d) Müdrec e) Ġnfirâd
51.
AĢağıdakilerden hangisinde mahreçleri aynı olan harfler birlikte verilmiĢtir? )2012)
1.
a) ‫ ا‬- ‫) ع‬b ‫ج‬- ‫) ع‬c ‫ن‬- ‫) ز‬d ‫ح‬- ‫و‬
2.
e) ‫ غ‬- ‫ض‬
52.
Kelimelerin baĢındaki ) ‫ ) لا‬takısında yer alan " lâm" harfinin okunmayıp sonraki harfe idğam edilerek
o harfin Ģeddeli okunmasına ne ad verilir? )2012)
1.
a) Ġdğamı-ı Misleyn b) Ġdğam-ı ġemsiyye
2.
c) Ġdğam-ı bilâgunne d) Ġdğam-ı mütecaniseyn
3.
e) Ġzhar-ı Kameriye
53.
" kelimesinde bulunmayan tecvid kuralı hangisidir? )2012)
1.
a) Medd-i muttasıl b) Ġzhar-ı kameriye
2.
c) Kalkale d) Medd-i lazım
3.
e) Hükmü'r-râ
54.
Kendisinden önceki secâvendin aynen geçerli olduğunu ifade eden herf hangisidir? (2012)
1.
a) ‫ ق‬b) ‫ ط‬c) ‫ ج‬d) ‫ ك‬e) ‫ص‬
55.
"Sakin nûn" dan sonra "vav" veya "ya" harflerinden birisi aynı kelimede bulunursa hangi tecvid kuralı
uygulanır? )2012)
1.
a) Ġdğam Meal Ğunne. b) Ġzhâr. c) Ġhfâ.
2.
d) Ġdğam Bilâ Ğunne. e) Ġdğam Mütecaniseyn.
56.
Hurûf-u Mukatta'alardan olan ) ‫' ) صعيهك‬daki ) ‫ ) ع‬harfinde hangi med vardır? )2012)
1.
a) Medd-i Lîn b) Medd-i Lâzım
2.
c) Medd-i Ârız d) Medd-i Muttasıl
3.
e) Medd-i Muttasıl
57.
) kelimeleri arasında aĢağıdaki tecvid kurallarından hangisi uygulanır? (2012)
1.
a) Ġzhâr-ı Kameriye b) Ġdğam-ı ġemsiyye
2.
c) Ġdğam-ı Mütecâniseyn d) Ġdğam-ı Mütekâribeyn
3.
e) Ġdğam-ı bilâ ğunne
58.
AĢağıdaki kelimelerden hangisinde "Ġzhâr-ı Kameriyye" vardır? )2012)
1.
2.
59.
) kelimesi üzerinde vakıf yapılması hâlinde aĢağıdakilerden hangisi
olur? (2012)
1.
a) Vakf-ı kâfî b) Vakfı-ı hasen
2.
c) Vakf-ı kabîh d) Vakf-ı ızdırârî
3.
e) Vakf-ı murahhas
60.
AĢağıdaki durumlardan hangisinde dudak izhârı )izhâr-ı Ģefevî) yapılır? )2012)
1.
a) )‫ )م‬ġeddeli olursa b) Sâkin )‫)م‬, "bâ" ya uğrarsa
2.
c) Sâkin )‫)م‬, "mim" e uğrarsa d) Sâkin )‫)م‬, "bâ" dan ve "mim" den baĢka bir harfe uğrarsa
3.
e) Sâkin )‫)ن‬, "mim" e uğrarsa
61.
AĢağıdaki kavramlardan hangisinin sözlük anlamı yanlıĢtır? )2012)
1.
a) Ġdğâm : Ğunne yapmak b) Ġhfâ : Örtmek ve gizlemek
2.
c) Ġzhâr : Açığa Çıkarmak d) Ġklâb : Çevirmek
3.
e) Kalkale : Sarsmak
62.
AĢağıdaki kelimelerden hangisinde tam idğâm uygulanır? )2012)
1.
2.
63.
" kelimesinin sonunda nasıl vakıf yapılır? )2012)
1.
a) Hemzeyi cezimli okuyarak
2.
b) Hemzeyi tenvinli okuyarak
3.
c) hemzeyi dört elif miktarı uzatarak.
4.
d) Hemze üzerinde medd-i tabiî yaparak.
5.
e) Hemzeyi harekesi ile okuyarak.
64.
) üzerinde nasıl durulur? )2012)
1.
a) Teshîl yapılarak. b) Medd-i tabiî yapılarak.
2.
c) Sekte yapılarak. d) Ġmâle yapılarak.
3.
e) Kasr yaparak.
65.
) lafzında uygulanan okuyuĢ Ģekli aĢağıdakilerden hangisidir? )2012)
1.
a) ĠĢmâm b) Teshîl
2.
c) Ġmâle d) Kasr e) Medd-i Tabiî
66.
) ‫ ) لا‬takısından sonra aĢağıdaki harflerden hangileri gelirse ) ‫ ) لا‬harfi idğam edilerek okunur? (2012)
1.
a) ‫ ش‬- ‫ص‬- ‫ض‬- ‫ط‬- ‫) ب‬b ‫ظ‬- ‫خ‬- ‫ف‬- ‫ع‬- ‫ح‬
2.
c) ‫ ا‬- ‫ح‬- ‫غ‬- ‫ق‬- ‫) و‬d ‫ك‬- ‫هـ‬- ‫ى‬- ‫ك‬- ‫ج‬
3.
e) ‫ ج‬- ‫م‬- ‫ف‬- ‫ي‬
67.
Sonraki cümle ile mana yönünden bağlantısı bulunmayan bir kelime üzerinde yapılan vakf,
aĢağıdakilerden hangisidir? )2012)
1.
a) Ġhtiyârî. b) Kabîh. c) Ġztırârî.
2.
d) Tam. e) Vakf-ı Mücevvez.
68.
Medd-i munfasıl olan kelimede aslî med üzerine ilâve etmenin hükmü aĢağıdakilerden hangisidir?
(2012)
1.
a) Câiz b) Vacip c) Caiz değil
2.
d) Ġttifakla vacip e) Farz-ı kifaye
69.
âyetinde "sâkin râ" dan sonraki harf, Âsım kıraatine göre nasıl okunur? )2012)
1.
a) Ġdğam-ı nâkıs ile. b) Ġdğam uygulanmaz.
2.
c) Ġdğam meal gunne ile. d) Ġdğam bilâ gunne ile.
3.
e) Ġdğamı mütekaribeyn ile.
70.
Hurûf-u mukattaalar ile ilgili hangisi yanlıĢtır? (2012)
1.
a) Harekesiz yazılırlar. b) Hepsi uzatılarak okunurlar.
2.
c) Ġsimleriyle okunurlar.
3.
d) Yirmi dokuz sûrenin baĢında bulunurlar.
4.
e) Murûf-u mukatta'aların gerçek mahiyetini ancak Allah bilir.
71.
" kelimesinde hangi med vardır? )2012)
1.
a) Medd-i tabii b) Medd-i Lîn
2.
c) Medd-i Muttasıl. d) Medd-i Lazım.
3.
e) Medd-i Muttasıl.
72.
Bir elif miktarının ölçüsü aĢağıdakilerden hangisi ifade eder? )2012)
1.
a) Üstün harekeli iki harfin okunacağı kadar bir zaman.
2.
b) Harekeli bir harfin okunacağı kadar zaman.
3.
c) Bir nefes alıp verecek kadar zaman.
4.
d) Bir nefes alacak kadar zaman.
5.
e) Üç saniye kadar uzatmak.
73.
Dilin sağ veya sol yanının üst azı diĢlere yaklaĢtırılması ile çıkarılan harf hangisidir? )2012)
1.
a) ‫ ظ‬b) ‫ ض‬c) ‫ ط‬d) ‫ ر‬e) ‫ص‬
74.
) harflerinden birisi sakin olarak kelimenin ortasında veya sonunda bulunursa hangi tecvid
kuralı uygulanır? )2012)
1.
a) Kalkale. b) Ġhfâ.
2.
c) Ġklâb. d) Ġzhâr. e) Ġdğam.
75.
Kur'an-ı Keim'de hem vakıf hem de vasıl yapmanın caiz, ancak vakıf yapmanın evlâ olduğu secâvend
aĢağıdakilerden hangisidir? )2012)
1.
a) ‫ ز‬b) ‫ ج‬c) ‫ ط‬d) ‫ م‬e) ‫ص‬
76.
AĢağıdakilerden hangisi lahn-ı celî )büyük hata) kısmına girer? )2012)
1.
a) Ġdğamı terk etmek. b) Ğunneyi terk etmek.
2.
c) Harekeyi yanlıĢ okumak. d) Hareke ile vakıf yapmak.
3.
e) Fer'î medleri uzatmamak.
77.
Kelimenin evvelinde bulunup, kendisinden baĢlandığı zaman okunan, kendisinden önce harekeli bir
harf geldiği zaman ise yazılı olmasına rağmen okunmayan hemze, aĢağıdakilerden hangisidir? )2012)
1.
a) Hemze-i kat'. b) Hemze-i vasl.
2.
c) Hemze-i istifhâm. d) Hemze-i zâid.
3.
e) Teshîl hemzesi.
78.
AĢağıfakilerden hangisi ihfâ harflerinden birisi değildir? )2012)
1.
a) ‫ ل‬b) ‫ ق‬c) ‫ ذ‬d) ‫ د‬e) ‫ف‬
79.
AĢağıdakilerin hangisinde idğâm-ı misleyn mealğunne uygulanır? )2012)
1.
a) Sâkin mim , ‫' ر‬ya uğradığında.
2.
b) Sâkin mim, ‫' ب‬ya uğradığında.
3.
c) Sâkim mim, ‫ ' م‬e uğradığında.
4.
d) Sâkin mim, ‫' ى‬ya uğradığında.
5.
e) Sâkin mim, ‫ ' ن‬na uğradığında.
80.
Ġgğâm-ı bilâğunne harfleri aĢağıdakilerden hangileridir? )2012)
1.
a) ‫ ش‬- ‫) ك‬b ‫ج‬- ‫) ن‬c ‫ق‬- ‫) ر‬d ‫م‬- ‫ل‬
2.
e) ‫ ب‬- ‫م‬
81.
Tenvinden veya "nûnu sâkin" den sonra ) ‫ ) ب‬harfi gelmesi durumunda, aĢağıdakilerden hangisi
doğrudur? )2012)
1.
a) Tenvin veya nûnu sakin dönüĢtürülmeden olduğu gibi okunur.
2.
b) Tenvin veya nûnu sâkin sâkin ) ‫ ) و‬harfine dönüĢtürülüp okunur.
3.
c) Tenvin veya nûnu sâkin ) ‫ ) م‬harfine dönüĢtürlüp okunur.
4.
d) Tenvin veya nûnu sâkin ) ‫ ) ى‬harfine dönüĢtürülüp okunur.
5.
e) Tenvin veya sâkin nûnu sâkin ) ‫ ) ب‬harfinde idğam ile okunur.
82.
Ġmam-ı Hafs hangi kıraat imamının ravisidir? )2010)
1.
a) Ġbn-i Kesir. b) Ġbn-i Amir.
2.
c) Asım. d) Ebu Amr. e) Ġbn-i Mace.
83.
Kur'an'da bazı kelimelerin altında bulunan Kasr iĢareti neyi ifade etmektedir? )2009)
1.
a) Uzatarak okumayı. b) Uzatmadan okumayı.
2.
c) Kalın okumayı. d) Ġnce okumayı.
3.
e) Durmayı.
84.
AĢağıdakilerden hangisi Kur'an'ın isimlerinden değildir? )2009)
1.
a) Kitap. b) Furkan.
2.
c) Kelamullah. d) Kelamı Kibar. e) Mubin.
85.
Kur'an okumaya baĢlarken "EuzubillahimineĢĢeytanirracim" denir. Bu cümle aĢağıdakilerden
hangisiyle ifade edilir? (2009)
1.
a) Ġstiaze. b) Besmele
2.
c) Ġstihaze. d) Hamdele. e) Salvele
86.
Kur'an-ı_Kerim'i tecvid kaidelerine uymak suretiyle en hızlı okuma Ģekline ne denir? )2009)
1.
a) Tahkik b) Hadr
2.
c) Tertil d) Tedvir. e) Hiçbiri
87.
AĢağıdakilerden hangisi Kur'an'ın okuyuĢ Ģekilleriyle ilgili bir kavram değildir? )2009)
1.
a) Vasıl. b) Vakıf.
2.
c) Kitabet. d) Ġmale. e) Teshil.
88.
Kur'an'da ilk inen ayetler hangi surededir? (2009)
1.
a) Alak. b) ĠnĢirah.
2.
c) Kadir. d) Yasin. e) Bakara.
89.
Herhangi bir ayetin iniĢine neden teĢkil eden olay veya olaylara ne denir? (2009)
1.
a) Nüzul Tarihi. b) Nüzul Sebebi.
2.
c) Arz. d) Sema. e) Nüzul Yeri.
90.
Sureler, iniĢyerlerine göre aĢağıdakilerden hangisiyle ifade edilir? )2009)
1.
a) Basri - ġami. b) Medeni - ġami.
2.
c) Mekki - Basri. d) Mekki - Medeni.
3.
e) Mekki - ġami
91.
Kur'an-ı Kerim'i Cebrail ve Peygamberimizin karĢılıklı olarak okumalarıyla baĢlayıp, günümüze kadar
asırlardır devam eden karĢılıklı okuma geleneğinin adı nedir? )2009)
1.
a) Murakabe. b) Müdahele.
2.
c) Mukabele d) Münazara. e) MüĢahede.
92.
Ayete'l-Kürsi diye bilinen meĢhur ayet hangi surededir? )2009)
1.
a) Bakara. b) Ali Ġmran. c) Ġsra. d) Necm.
2.
e) HaĢr.
93.
Kur'an-ı_Kerim'de yaklaĢık her beĢ sahifeden oluĢan bölümlere ne ad verilir? )2009)
1.
a) Tahmis. b) TaĢir.
2.
c) Rubu'. d) Hizb. e) Cüz.
94.
Kıraat imamlarının Berae suresinin evvelinde okunmaması hususunda ittifak ettikleri cümlenin adı
nedir? (2009)
1.
a) Besmele. b) Ġstiaze.
2.
c) Ġstiğfar. d) Tevbe. e) Tekbir.
95.
Harflerin mahreç ve sıfatlarına uymak suretiyle, Kur'an-ı Kerim'i hatasız okumayı konu edinen ilme ne
denir? (2009)
1.
a) Tefsir Ġlmi. b) Fıkıh Ġlmi.
2.
c) Hadis Ġlmi. d) Tecvid Ġlmi. e) Akaid Ġlmi.
96.
Harfin telaffuzu esnasında seste oluĢan yumuĢaklık, sertlik, incelik, kalınlık, zayıflık, kuvvetlilik gibi
özelliklere ne denir? )2009)
1.
a) Mahreç. b) Lahn.
2.
c) Gunne. d) Sıfat. e) Tertil.
97.
Kur'an-ı tecvit kurallarına göre okuyan öğreticilere ne denir?
1.
a) Fem-i Muhsin. b) Yed-i Muhsin.
2.
c) Hafız. d) Kurra. e) Ġmam.
98.
Tecvid ilminde harflerin uzatılarak okunmasına ne denir?
1.
a) Kasr b) Med.
2.
c) Revm d) Kiraat. e) Vakıf.
99.
Tecvid ilminde bir harfin uzatılarak okunmasını sağlayan harflere ne denir?
1.
a) Arap Harfleri. b) Ġhfa Harfleri
2.
c) Med Harfleri. d) Cer Harfleri.
3.
e) Hareke.
100.
AĢağıdakilerden hangisi tecvid ilminde med harfi olarak adlandırılan ve bitiĢtikleri harfi iki hareke
uzunluğunda veya bir parmak kaldırp indirinceye kadar uzatarak okumayı sağlayan harflerden biri
değildir?
1.
a) " ‫ "ا‬b) " ‫"و‬
2.
c) " ‫ "ال‬d) " ‫ "ي‬e) Hepsi.
101.
Elif harfinin harfi med olması için iki Ģart gerekmektedir. birincisi kendisinin harekesi olmayacak.
Ġkinci Ģart aĢağıdakilerden hangisidir?
1.
a) Kendinden önceki harfin harekesinin esre ) ) olması.
2.
b) Kendinden önceki harfin harekesinin ötre ) ) olması.
3.
c) Kendinden önceki harfin harekesinin cezm ) ) olması.
4.
d) Kendinden önceki harfin harekesinin üstün ) ) olması.
5.
e) Kendinden önceki harfin harekesinin Ģedde ) ) olması.
102.
Vav harfinin harfi med olması için iki Ģart gerekmektedir. birincisi kendisinin harekesi olmayacak.
Ġkinci Ģart aĢağıdakilerden hangisidir?
1.
a) Kendinden önceki harfin harekesinin esre ) ) olması.
2.
b) Kendinden önceki harfin harekesinin ötre ) ) olması.
3.
c) Kendinden önceki harfin harekesinin cezm ) ) olması.
4.
d) Kendinden önceki harfin harekesinin ötre ) ) olması.
5.
e) Kendinden önceki harfin harekesinin Ģedde ) ) olması.
103.
Ya harfinin harfi med olması için iki Ģart gerekmektedir. birincisi kendisinin harekesi olmayacak.
Ġkinci Ģart aĢağıdakilerden hangisidir?
1.
a) Kendinden önceki harfin harekesinin esre ) ) olması.
2.
b) Kendinden önceki harfin harekesinin ötre ) ) olması.
3.
c) Kendinden önceki harfin harekesinin cezm ) ) olması.
4.
d) Kendinden önceki harfin harekesinin üstün ) ) olması.
5.
e) Kendinden önceki harfin harekesinin Ģedde ) ) olması.
104.
Harflerin bir elif miktarından fazla uzatılmasını gerektiren bazı iĢaretler vardır. Ferii med de denilen
bu iĢaretlere ne denir?
1.
a) Arızı Med. b) Lazımı Med.
2.
c) Sebebi Med. d) Cezimli Med. e) Hiçbiri.
105.
Sözlükte "gizlemek" anlamına gelen tenvin veya sakin nundan sonra gelen, nun sesinin asıl mahrecinin
gizlenerekokunmasına ne denir?
1.
a) Ġhfa. b) Ġdğam.
2.
c) Mahrec. d) Ġzhar. e) Ğunne.
106.
‫تثجدذزسشصضطظفقك‬
Yukarıdaki harfler hangi tecvid kuralına ait harflerdir?
1.
a) Ġklab Harfleri. b) Ġzhar Harfleri.
2.
c) Ġhfa Harfleri. d) Ġdğam Harfleri.
3.
e) ĠĢmam Harfleri.
107.
Yukarıdaki Arapça beytin ilk harfleri bize hangi tecvid kuralını hatırlatmaktadır?
1.
a) Ġklab. b) Ġzhar.
2.
c) Ġdğam. d) Ġhfa. e) Liyn.
108.
" Örneğinde hangi tecvid kuralı vardır?
1.
a) Ġklab. b) Ġzhar.
2.
c) Ġdğam. d) Ġhfa. e) Liyn.
109.
Örneklerinde hangi tecvid kuralı mevcuttur?
1.
a) Ġzhar b) Ġhfa.
2.
c) Ġdğam. d) Ġklab. e) Sekte.
110.
Tenvin veya nunu sakinden sonra ihfa harlerinden biri gelince ihfa yaparak okumanın hükmu nedir?
1.
a) Vaciptir. b) Sünnettir.
2.
c) Caizdir. d) Bir Ģey gerekmez.
3.
e) Mustehap.
111.
Sesin genizden )burun boĢluğundan) getirilerek okumaya ne denir?
1.
a) Ġdğam b) Revm.
2.
c) Ğunne. d) ĠĢmam. e) Tul.
112.
Ġki çeĢit ihfa vadır. Birincisi: Tenvin ve nuni sakinden sonra onbeĢ ihfa harfinden biri gelirse bu ihfaya
nun harfinin mahrecine nisbetle Dil ihfası denir. Ġkincisi ise sakin mim den sonra ba harfinin gelmsiyle
yapılan ve mim ile ba harfinin mahrecine nisbetle isimlendirilen bu ihfa çeĢidi hangisidir?
1.
a) Damak Ġhfası. b) Dil Ġhfası
2.
c) Boğaz ihfası. d) Dudak Ġhfası. e) Hiçbiri.
113.
Ġki çeĢit ihfa vadır. Biri sakin mim den sonra ba harfinin gelmesiyle yapılan ve mim ile ba harfinin
mahrecine nisbetle Dudak Ġhfası )Ġhfai ġefevi) diye isimlendirilir. Diğeri ise: Tenvin ve nuni sakinden
sonra onbeĢ ihfa harfinden biri gelirse nun harfinin mahrecine nisbetle isimlendirilen bu ihfa çeĢidi
hangisidir?
1.
a) Damak Ġhfası. b) Dil Ġhfası
2.
c) Boğaz ihfası. d) Dudak Ġhfası. e) ĠĢmam.
114.
Tenvin veya nunu sakinden sonra altı tane olan boğaz harflerinden biri gelirse aĢağıdaki tecvid
kurallarından hangisi olur?
1.
a) Ġklab. b) Ġdgamı Mağalğunne.
2.
c) Ġzhar. d) Ġhfa. e) Ġdğamı Bila Ğunne.
115.
nadnırallaruk divcet ikadığaĢa asrarğu enirib nedrelfrah ub nikas unun ayev nivneT ،‫ هـ‬،‫ غ‬،‫ ع‬،‫ خ‬،‫ ح‬،‫ا‬
hangisini uygulamamız gerekir?
1.
a) Ġzhar. b) Ġhfa.
2.
c) Ġklab. d) Ġdğam. e) Sekte.
116.
Kelimelerde geçen tecvid kuralı aĢağıdakilerden hangisidir?
1.
a) Ġklab. b) Ġdğam.
2.
c) Ġhfa. d) Ġzhar. e) Kalkale.
117.
Kur'an-ı Kerim'in indirildiği Ģekilde okunmasına amaç ve gaye edinen ilim aĢağıdakilerden hangisidir?
1.
a) Tecvid Ġlmi. b) Tefsir Ġlmi.
2.
c) Fıkıh Ġlmi. d) Hadis Ġlmi. e) Akaid Ġlmi.
118.
Müzemmil Suresi 4. ayeti kerimesi ve Furkan Suresi 32. Ayeti kerimesi AĢağıdakilerden hangisi
hakkında hüküm içermektedir?
1.
a) Kur'an-ı Kerimin abdestsiz okunmaması.
2.
b) Kur'an-ı Kerimin Tertil Üzere Okunması.
3.
c) Kur'an-ı Kerime saygı duyulması.
4.
d) Hatim Ġndirilmesi.
5.
e) Kuranı Kerimin sevilmesi.
119.
Kur'an-ı Kerim'i Tecvid kurallarına göre okuyan öğreticilere ne denmektedir.
1.
a) Müfessir. b) Muhaddis.
2.
c) Femi Muhsin. d) Hafız. e) Husnü Ahlak.
120.
Bir sureyi bitirip diğerine baĢlarken, bitirilen sureye besmeleyi vasl edip durmak ve sonrada müteakip
sureye baĢlamak, )besmele sadece sure baĢında bulunduğu için) caiz görülmemiĢtir. Bu durum
aĢağıdakilerden hangisidir?
1.
a) Vakfı Evvel, Vaslı sani. b) Vakfı Küll.
2.
c) Vakfı Evvel, Vaslı sani d) V aslı Küll.
3.
e) Ġbtida.
121.
Bir sureyi bitirip diğerine baĢlarken, bitirilen sureye besmeleyi vasl edip durmak ve sonrada müteakip
sureye baĢlamak, )besmele sadece sure baĢında bulunduğu için) caiz görülmemiĢtir. Bu durum
aĢağıdakilerden hangisidir?
1.
a) Vakfı Evvel, Vaslı sani. b) Vakfı Küll.
2.
c) Vakfı Evvel, Vaslı sani d) V aslı Küll.
3.
e) Ġbtida.
122.
Bir kelimede tenvin veya sakin nun varsa orada aĢağıdaki tecvid kurallarından hangisi olmaz?
1.
a) Ġhfa. b) Ġzhar.
2.
c) Ġdğam. d) Ġklab. e) Sekte.
123.
bu kelimelerin ilk harfleri hangi tecvid kuralına ait harflerdir?
1.
a) Ġhfa harfleri. b) Ġklab harfleri.
2.
c) Ġzhar harfleri. d) Ġdğam harfleri.
3.
e) ġemsi harfler.
124.
Sözlükte "çevirmek, dönüĢtürmek" gibi anlamlara gelen ve tenvin veya sakin nundan sonra "be"
harfinin gelmesiyle "nun" sesinin "mim" sesine çevrilerek okunmasına ne denir?
1.
a) Ġklab. b) Ġhfa.
2.
c) Ġzhar. d) Kalkale. e) Ġdğam.
125.
Kelimelerdeki altı çizili yerlerde hangi tecvid kuralı vardır?
1.
a) Ġhfa. b) Meddi Tabii.
2.
c) Ġklab. d) Ġzhar e) Ġdğam.
126.
. Altı çizili yerde hangi tecvid kuralının uygulanması gerekmektedir?
1.
a) Meddi Arız. b) Ġhfa.
2.
c) Ġzhar. d) Ġklab. e) Ġdğam.
127.
Tenvin veya nunu sakinden sonra "be" harfi gelirse hangi tecvid kuralını uygulamak gerekir?
1.
a) Ġdğamı ġemsiyye. b) Ġzhar.
2.
c) Ġklab. d) Ġzharı Kameriyye.
3.
e) Kalkale.
128.
Sözlükte "bir Ģeyi diğerine katmak" anlamına gelen, sakin bir harfi kendisinden sonra gelen harekeli
harfe katarak Ģeddeli bir Ģekilde okumaya ne denir?
1.
a) Kalkale. b) Ġhfa.
2.
c) Ġzhar. d) Ġklab. e) Ġdğam.
129.
AĢağıdakilerden hangisi idğam çeĢitlerinden biri değildir?
1.
a) Maal Ğunne b) Bila Gunne
2.
c) Misleyn. d) Mütecaniseyn.
3.
e) Kameriyye.
130.
Elif Lam takısı ) ‫ )ا ل‬ile ilgili olan idğam aĢağıdakilerden hangisidir?
1.
a) Ġdğamı ġemsiyye. b) Ġdğamı Misleyn.
2.
c) Ġdğamı Mütekaribeyn. d) Ġdğamı Mütecaniseyn.
3.
e) Ġdğamı Maal Ğunne.
131.
Sakin nun ile
harflerinden birisi ayni kelimede olursa nasıl okunur?
1.
a) Ġzharlı okunur.
2.
b) Ġdğamı maal ğunne yapılarak okunur.
3.
c) Ġdğamı Misleyn yapılır. d) Ġhfalı Okunur.
4.
e) Ġdğamı Bila ğunneli okunur.
132.
Tenvin veya sakin nundan sonra
harflerinden birisi gelirse hangi tecvid kuralına göre okunması
gerekir?
1.
a) Ġzharlı okunur.
2.
b) Ġdğamı Maal Ğunne yapılarak okunur.
3.
c) Ġdğamı Misleyn yapılır. d) Ġhfalı Okunur.
4.
e) Ġdğamı Bila ğunneli okunur.
133.
AĢağıdakilerden hangisi Ġdğamı maal Ğunne ile ilgili uygulama ve Ģartlardan biri değildir?
1.
a)
harflerinden biri olacak.
2.
b) Tenvin veya nunu sakin olacak.
3.
c)
harflerinden biri tenvin ve sakin nundan sonra ve aynı kelimelerde olacak.
4.
harflerinden biri tenvin ve sakin nundan sonra ve ayrı kelimelerde olacak.
5.
e) Ğunneli okuyuĢ birbuçuk elif miktarı tutulur.
134.
Cümlede altı çizili olan yeri hangi tecvid kuralını uygulayarak okumamız gerekir?
1.
a) Ġdğamı Mütekaribeyn. b) Ġdğamı Maal Ğunne.
2.
c) Ġdğamı Misleyn. d) Ġdğamı Mutecaniseyn.
3.
e) Ġdğamı Bila ğunne.
135.
Cümlede altı çizili olan yeri hangi tecvid kuralını uygulayarak okumamız gerekir?
1.
a) Ġdğamı Mütekaribeyn. b) Ġdğamı Mutecaniseyn.
2.
c) Ġdğamı Misleyn. d) Ġdğamı Maal Ğunne.
3.
e) Ġdğamı Bila ğunne.
136.
Cümlede altı çizili olan yeri hangi tecvid kuralını uygulayarak okumamız gerekir?
1.
a) Ġdğamı Maal Ğunne. b) Ġdğamı Mutecaniseyn.
2.
c) Ġdğamı Misleyn. d) Ġdğamı Mütekaribeyn.
3.
e) Ġdğamı Bila Ğunne.
137.
Cümlede altı çizili olan yeri hangi tecvid kuralını uygulayarak okumamız gerekir?
1.
a) Ġdğamı Mütekaribeyn. b) Ġdğamı Mutecaniseyn.
2.
c) Ġdğamı Misleyn. d) Ġdğamı Bila Ğunne.
3.
e) Ġdğamı Maal Ğunne.
138.
Tenvin veya sakin nundan sonra Lam veya Ra harflerinden biri gelirse hangi tecvid kuralı olur?
1.
a) Ġdğamı Bila Ğunne. b) Ġdğamı Maal Ğunne.
2.
c) Ġdğamı Misleyn. d) Ġdğamı Mütekaribeyn.
3.
e) Ġdğamı Mütecaniseyn.
139.
AĢağıdakilerden hangisi Ġdğamı Bila Ğunne ile ilgili kurallardan biri değildir?
1.
a) Tenvin veya sakin nundan sonra Lam veya Ra harfi gelir.
2.
b) Ğunne Yapılarak okunur.
3.
c) Tenvin veya sakin nun sonra Lam veya Ra harfine katılarak Ģeddeli okunur.
4.
d) Tenvin veya sakin nun sonra Lam veya Ra harfine katılarak Ģeddeli okunur.
5.
e) ġeddelenen idğam harfi )Lam veya Ra) Ğunnesiz olarak okunur.
140
Cümlede altı çizili olan yeri hangi tecvid kuralını uygulayarak okumamız gerekir?
1.
a) Ġklab. b) Ġhfa. c) Ġdğamı Bila Ğunne.
2.
d) Ġzhar. e) Ġdğamı Maal Ğunne.
141
Cümlelerde altı çizili olan yerlerde hangi tecvid kuralını uygulayarak okumamız gerekir?
1.
a) Ġklab. b) Ġhfa. c) Ġdğamı Misleyn.
2.
d) Ġdğamı Bila Ğunne. e) Ġdğamı Maal Ğunne.
142
Cümlede altı çizili olan yeri hangi tecvid kuralını uygulayarak okumamız gerekir?
1.
a) Ġklab. b) Ġdğamı Misleyn.
2.
c) Ġdğamı Bila Ğunne. d) Ġzhar.
3.
e) Ġdğamı Maal Ğunne.
143
Cümlelerde altı çizili olan yerlerde hangi tecvid kuralını uygulayarak okumamız gerekir?
1.
a) Ġdğamı Mütecaniseyn.
2.
b) Ġdğamı Mütekaribeyn. c) Ġdğamı Misleyn.
3.
d) Ġdğamı Maal Ğunne. e) Ġdğamı Bila Ğunne.
144
Cümlede altı çizili olan yeri hangi tecvid kuralını uygulayarak okumamız gerekir?
1.
a) Ġdğamı Mütecaniseyn. b) Ġdğamı Misleyn.
2.
c) Ġdğamı Bila Ğunne. d) Ġzhar.
3.
e) Ġdğamı Maal Ğunne.
145
Cümlelerde altı çizili olan yerlerde hangi tecvid kuralını uygulayarak okumamız gerekir?
1.
a) Ġdğamı Mütecaniseyn. b) Ġdğamı Mütekaribeyn.
2.
c) Ġdğamı Misleyn Maal Ğunne. d) Ġdğamı Maal Ğunne.
3.
e) Ġdğamı Bila Ğunne.
146
Cümlelerde altı çizili olan yerlerde hangi tecvid kuralını uygulayarak okumamız gerekir?
1.
a) Ġdğamı Mütecaniseyn. b) Ġdğamı Mütekaribeyn.
2.
c) Ġdğamı Misleyn. d) Ġdğamı Maal Ğunne.
3.
e) Ġdğamı Bila Ğunne.
147
eniribriB ‫ادخال احد ال حرف يه ال م تماث ل يه او ال م تجاو س يه او ال م ت قارب يه ف ى اآلخ ر‬mütemasil )Birbirinin
aynı), veya Mütecanis )Mahreçleri bir, sıfatları baĢka), veya Mütekarib )Mahrecinde veya sıfatında
birbirine yakınlığı olan) iki harften birincisini ikincisine katarak okumaya ne denir?
1.
a) ĠĢmam. b) Ġklab.
2.
c) Ġhfa. d) Ġzhar. e) Ġdğam.
148
Ayni harfin birincisi sakin (cezimli) ikincisi harekeli olarak bir araya gelirse ve birinci harfin ikinci harfe
katılarak Ģeddeli okunmasına ne denir?
1.
a) Ġdğamı Misleyn. b) Ġdğamı Mütekaribeyn.
2.
c) Ġdğamı Maal Ğunne. d) Ġdğamı Mütecaniseyn.
3.
e) Ġdğamı Bila Ğunne.
149
Ġlki sakin )cezimli) ve ikincisi harekeli olmak üzere mim veya nun harflerinden biri peĢpeĢe )iki mim harfi
veya iki nun harfi, Ģeddelide olabilir) gelirse hangi tecvid kuralına göre okunur?
1.
a) Ġhfa. b) Ġzhar. c) idğamı Mütekaribeyn.
2.
d) Ġdğamı Misleyn Maal Ğunne. e) Ġdğamı Mütecaniseyn.
150
1 (‫ )ط د ت‬2 (‫ )ظ ذ ث‬3(‫ )ب م‬Bu harf grupları AĢağıdaki tecvid kurallarından hangisi ile ilgili dir?
1.
a) Ġdğamı bila Ğunne. b) Ġdğamı Maal Ğunne.
2.
c) Ġdğamı Misleyn. d) Ġdğamı Mütekaribeyn.
3.
e) Ġdğamı Mütecaniseyn.
151
1 (‫ )ل ر‬2 (‫ )ق ك‬Bu harf grupları AĢağıdaki tecvid kurallarından hangisi ile ilgili dir?
1.
a) Ġdğamı bila Ğunne. b) Ġdğamı Maal Ğunne.
2.
c) Ġdğamı Misleyn. d) Ġdğamı Mütekaribeyn.
e) Ġdğamı Mütecaniseyn.
152
Sözlükte "benzer veya ayni türden iki Ģey" anlamına gelen ve Mahreçleri aynı sıfatları farklı harflerin
birbirine katılarak okunmasına ne denir?
1.
a) Ġdğamı Misleyn b) Ġdğamı Mütekaribeyn.
2.
c) Ġdğamı Mütecaniseyn. d) Ġdğamı Maal Ğunne.
3.
e) Ġdğamı Bila Gunne.
153
Altı çizili kelimelerde hangi tecvid kuralı ugulanması gerekmektedir?
1.
a) Ġklab. b) Ġzhar.
2.
c) Ġdğamı Misleyn. d) Ġdğamı Mütecaniseyn.
3.
e) Ġdğamı Mütekaribeyn.
154
Altı çizili kelimelerde hangi tecvid kuralı ugulanması gerekmektedir?
1.
a) Ġdğamı Mütecaniseyn. b) Ġzhar.
2.
c) Ġdğamı Misleyn. d) Ġhfa.
3.
e) Ġdğamı Mütekaribeyn.
156
Altı çizili kelimelerde hangi tecvid kuralı ugulanması gerekmektedir?
1.
a) Ġzhar. b) Ġdğamı Mütecaniseyn.
2.
c) Ġdğamı Misleyn. d) Ġhfa.
3.
e) Ġdğamı Mütekaribeyn.
157
Altı çizili kelimelerde hangi tecvid kuralı ugulanması gerekmektedir?
1.
a) Ġzhar. b) Ġdğamı Misleyn.
2.
c) Ġdğamı Mütecaniseyn. d) Ġhfa.
3.
e) Ġdğamı Mütekaribeyn.
158
Altı çizili kelimelerde hangi tecvid kuralı ugulanması gerekmektedir?
1.
a) Ġzhar. b) Ġdğamı Misleyn.
2.
c) Ġdğamı Mütecaniseyn. d) Ġhfa.
3.
e) Ġdğamı Mütekaribeyn.
159
Altı çizili kelimelerde hangi tecvid kuralı ugulanması gerekmektedir?
1.
a) Ġzhar. b) Ġdğamı Misleyn.
2.
c) Ġdğamı Mütecaniseyn. d) Ġhfa.
3.
e) Ġdğamı Mütekaribeyn.
160
Sözlükte "Birbirine yakın iki Ģey anlamına gelen mahreçleri veya sıffatları yakın harflerin birbirine katılarak
okunmasına ne denir?
1.
a) Ġdğam-ı misleyn b) Ġdğam-ı mütecaniseyn
2.
c) Ġdğam-ı meal ğunne d) Ġdğam-ı bila ğunne
3.
e) Ġdğam-ı mütekaribeyn
161
)Elif lam) takısından sonra aĢağıdaki onbeĢ harften biri gelirse lam harfi yazıldığı halde okunmadan sonraki
gelen harfe katılarak Ģeddeli okunmasına ne denir?
)‫)نلظطضصشسزرذدثت‬
1.
a) Ġzhâr-ı kameriye b) idğam-ı misleyn
2.
c) Ġdğam-ı Ģemsiyye d) Ġdğam-ı mütekaribeyn
3.
e) idğam-ı bilâ ğunne
162
) Bu beytin ilk harfleri bize hangi tecvid
kuralını hatırlatır?
1.
a) Ġdğam-ı Ģemsiyye b) izharı-ı kameriyye
2.
c) Ġdğam-ı mürtecaniseyn d) Ġdğam-ı mütekaribeyn
3.
e) Ġdğam-ı meal ğunne
163
AĢağıdakilerden hangisi Ġdğam-ı ġemsiyye ile ilgili olarak yanlıĢ bilgi vermektedir?
1.
a) Lâm-ı tariften sonra on beĢ adet Ģemsi harflerden birisinin gelmesi gerekir.
2.
b) Lâm-ı tarifin lâmı okunmaz.
3.
c) Lâm-ı tarifin lâmı izhar edilerek okunur.
4.
d) Lâm-ı tariften sonra gelen harf Ģeddeli okunur.
5.
e) Lâm-ı tariften sonraki harfte idğam uygulanır.
164
AĢağıdakilerden hangisi Ġzhâr-ı Kameriyye ile ilgili olarak doğru bilgi vermektedir?
1.
a) Lâm-ı tariften sonra on beĢ adet Ģemsi harflerden birisinin gelmesi gerekir. b) Lâm-ı tarifin lâmı
okunmaz.
2.
c) Lâm-ı tarifin lâmı izhar edilerek okunur.
3.
d) Lâm-ı tariften sonra gelen harf Ģeddeli okunur.
4.
e) Lâm-ı tariften sonraki harfte idğam uygulanır.
165
) Elif lam takısından sonra aĢağıdaki ondört harften biri gelince lâm-ı tarifin lâmı izhar edilerek cezimli bir
Ģekilde okunmasına ne denir?
) ‫)ى ه و م ك ق ف غ ع خ ح ج ب ا‬
1.
a) Ġzhâr-ı Kameriyye b) Ġdğam-ı ġemsiyye
2.
c) Ġdğam-ı meal gunne d) Ġdğam-ı mütekaribeyn
3.
e) Ġdğam-ı mütecaniseyn
166
) Beytinde geçen harfler bize hangi tecvid kuralını hatırlatmaktadır?
1.
a) Ġdğam-ı Ģemsiyye b) Ġdğam-ı mutekaribeyn
2.
c) Ġdğam-ı misleyn d) Ġzhâr-ı kameriye
3.
e) Ġdğam-ı mütecaniseyn
167
Ġzhâr-ı kameriyye kuralı uygulanarak okunan bir kelimede aĢağıdakilerden hangisi olmaz?
1.
a) kelimenin baĢında Elif lam takısı vardır.
2.
b) Elif lam takısından sonra Kamerî harflerden biri gelmiĢtir.
3.
c) Elif lam takısının lâmı cezimli ve açık bir Ģekilde okunur.
4.
d) Ġdğam yapılmaz
5.
e) Elif lam takısından önce Kamerî harflerinden biri gelir.
168
kelimelerindeki lâm-ı tarifeler hangi kurala göre okunmalıdır.
1.
a) Ġdğam-ı Ģemsiyye b) Ġdğam-ı misleyn
2.
c) Ġzhar-ı kameriyye d) Ġhfâ
3.
e) Ġdğam-ı mütekaribeyn
169
kelimelerindeki lâm-ı tarifeler hangi kurala göre okunmalıdır.
1.
a) Ġdğam-ı Ģemsiyye b) Ġdğam-ı misleyn
2.
c) Ġzhar-ı kameriyye d) Ġhfâ
3.
e) Ġdğam-ı mütekaribeyn
170
Sözlükte sarsmak anlamına gelen ve ‫ق ط ب ج د‬harflerinden biri kelimenin ortasında veya ortasında cezimli
ollarak geldiğinde bu harflerin mahrecinin kuvvetli bir Ģekilde sarsılmasına yani vurgulu bir tonla
okunmmasına ne denir?
1.
a) Ġdğam b) Kalkale
2.
c) Ġzhâr d) Ġhfâ e) ĠĢmâm
171
âyetini durarak )vakfen) okumada hangi tecvid kuralının uygalanması gerekir.
1.
a) Ġmâle b) Revm
2.
c) Ġhfâ d) Kalkale e) iklâb
172
âyetinde altı çizili bölümü vasl )geçerek) ile okuduğumuzda hangi tecvid kuralı uygalanır?
1.
a) Ġdğam b) Revm
2.
c) Ġhfâ d) Kalkale e) iklâb
173
) beytinde geçen harfler bize hangi tecvid kuralını hatırlatmaktadır?
1.
a) Ġhfâ b) Kalkale
2.
c) izhâr d) Ġklâb e) ĠĢmâm
174
Sâkin mim ) ) okunuĢu ile ilgili kaç tecvid kuralı bulunmaktadır?
1.
a) 1 b) 2 c) 3 d) 4 e) 5
175
Sakin mim harfinden sonra harekeli bir mim harfi daha gelirse aĢağıdakilerden hangisi yapılmaz?
1.
a) Ġki mim harfi birbirine katılarak Ģeddelenir
2.
b) ġeddi mim harfi ğunneli okunur
3.
c) Ğunneli okuyuĢ bir buçuk elif miktarı tutularak yapılır.
4.
d) Ġdğâm-ı misleyn meal ğunne yapılarak okunur.
5.
e) Mim izhâr ile okunur.
176
AĢağıdakilerden hangisi mim-i sakinin okunuĢu ile ilgili tecvid kurallarından biri değildir?
1.
a) Sakin mimden sonra harekeli mim gelirse idğam-ı misleyn meal ğunne olur.
2.
b) Sakin mimden sonra be (‫ )ب‬harfi gelirse dudak ihfası )ihfâ-i Ģefevî) olur.
3.
c) Sakin mimden sonra mim ve be harflerinden baĢka bir harf gelirse sakin mim izhar ile okunur.
4.
d) Tenvin veya nun-u sakinden sonra be harfi gelirse iklab olur
5.
e) Sakin mimden sonra mim ve be harflerinden baĢka bir harf gelirse sakin mim idğam ile okunur.
177
Miladi 610 yılının Ramazan ayının 27. gecesi )Kadir Gecesi) Bize aĢağıdakilerden neyi hatırlatmaktadır?
1.
a) kuranı Kerimin indirilmeye baĢladığı tarihi.
2.
b) Kuranı kerimin indirilmresinin tamamlandığı tarihi.
3.
c) Kuranı Kerimin yazıldığı tarihi. d) Hz. Muhammedin )sav) doğum Tarihini.
4.
e) Hicret Tarihini.
178
Her dilde harflerin kendine özgü bir çıkĢ yeri vardır. Harflerin bu çıkıĢ yerlerine ne denir?
1.
a) Makam. b) Mahreç
2.
c) Mertebe. d) Misal. e) Hiçbiri.
179
Kuran Harflerinin )arapça harflerin) çıkıĢ yerleri kaç ana bölgede toplanmıĢtır?
1.
a) 5 b) 4 c) 3 d) 2 e) 1
180
frah naruK ) ) ‫ ه‬،‫ غ‬،‫ ع‬،‫ خ‬،‫ ح‬،‫ا‬lerinin çıkıĢ yerleri üç ana bölgede toplanır. Yukarıdaki harflerin çıktığı yere ve
harflere ne denir?
1.
a) Dil )DiĢ, Damak) harfleri. b) Dudak Harfleri.
2.
c) Karın Harfleri d) Boğaz Harfleri.
3.
e) Hiçbirisi.
181
) ‫ب‬، ‫م‬، ‫ ) و‬Kuran harflerinin çıkıĢ yerleri üç ana bölgede toplanır. Yukarıdaki harflerin çıktığı yere ve harflere
ne denir?
1.
a) Dil )DiĢ, Damak) harfleri. b) Dudak Harfleri.
2.
c) Karın Harfleri d) Boğaz Harfleri.
3.
e) Hiçbirisi.
182
) edeglöb ana çü irelrey Ģıkıç ninirelfrah naruK ) ‫ ي‬،‫ ن‬،‫ ل‬،‫ ك‬،‫ ق‬،‫ ف‬،‫ ظ‬،‫ ط‬،‫ ض‬،‫ ص‬،‫ ش‬،‫ س‬،‫ ز‬،‫ ر‬،‫ ذ‬،‫ د‬،‫ ج‬،‫ ث‬،‫ت‬
toplanır. Yukarıdaki harflerin çıktığı yere ve harflere ne denir?
1.
a) Dil )DiĢ, Damak) harfleri. b) Dudak Harfleri.
2.
c) Karın Harfleri d) Boğaz Harfleri. e) Hiçbirisi.
183
Harekesizlik durumu denilen sakin harf denilen ve cezim iĢareti olan )
) ne denir?
1.
a) Hemze. b) ġedde.
2.
c) Hareke. d) Sukun. e) Tenvin.
184
Hem durulduğunda, hem geçildiğinde var olan ve okunan sükuna ne denir?
1.
a) Hemze. b) ġedde.
2.
c) Harfi Med. d) Sükunu arız.
3.
e) Sükunu Lazım.
185
Durulduğunda ortaya çıkan ve okunan, geçildiğinde ortadan kalkan ve okunmayan sükuna ne denir?
1.
a) Sükunu Arız. b) Sükunu Lazım.
2.
c) Sükunu Caiz. d) Hemze. e) Hiçbiri
186
Kaç ÇeĢit sükun vardır?
1.
a) 1 b) 2 c) 3 d) 4 e) 5
187
Med harfleri ve med sebeblerinin durumuna göre medler kaç çeĢittir?
1.
a) 4 b) 5 c) 6 d) 7 e) 8
188
Med harfinden sonra sebebi med (Hemze veya Sukun) gelmezse ne olur?
1.
a) Meddi Tabii. b) Meddi Muttasıl.
2.
c) Meddi munfasıl. d) Meddi Lin.
3.
e) Meddi Arız.
189
AĢağıdakilerden hangisi Meddi Tabii olur.
1.
a) Harfi medden sonra sebebi medden hemze gelirse.
2.
b) Harfi medden sonra sebebi medden hemze veya sukun gelirse.
3.
c) Harfi medden sonra sebebi medden sukun gelirse.
4.
d) Harfi medden sonra sebebi med gelmezse.
5.
e) Harfi medden sonra tenvin veya nunu sakin gelirse.
190
Meddi tabii de uzatma miktarı / süresi ne kadardır?
1.
a) Dört elif mikatarı. b) Üç elif miktarı.
2.
c) Bir elif miktarı. d) Ġki elif miktarı.
3.
e) BeĢ elif miktarı.
191
AĢağıdaki numaralandırılmıĢ kelimelerin hangisinde Meddi Tabii vardır?
1-(
) 2- (
) 3- (
) 4- (
) 5- (
)
1.
a) 5 b) 4 c) 3 d) 2 e) 1
192
AĢağıdaki numaralandırılmıĢ kelimelerin hangisinde Meddi Muttasıl vardır?
1-(
) 2- (
) 3- (
) 4- (
) 5- (
)
1.
a) 5 b) 4 c) 3 d) 2 e) 1
193
AĢağıdaki numaralandırılmıĢ kelimelerin hangisinde Meddi Munfasıl vardır?
1-(
) 2- (
) 3- (
) 4- (
) 5- (
)
1.
a) 5 b) 4 c) 3 d) 2 e) 1
194
AĢağıdaki numaralandırılmıĢ kelimelerin hangisinde Meddi Lazım vardır?
1-(
) 2- (
) 3- (
) 4- (
) 5- (
)
1.
a) 5 b) 4 c) 3 d) 2 e) 1
195
AĢağıdaki numaralandırılmıĢ kelimelerin hangisinde Meddi Lin vardır?
1-(
) 2- (
) 3- (
) 4- (
) 5- (
)
1.
a) 5 b) 4 c) 3 d) 2 e) 1
196
AĢağıdaki numaralandırılmıĢ kelimelerin hangisinde Meddi Arız vardır?
1-(
) 2- (
) 3- (
) 4- (
) 5- (
)
1.
a) 5 b) 4 c) 3 d) 2 e) 1
197
AĢağıdaki kelimelerde altı çizili yerlerde hangi tecvid kuralını uygulayarak okumamız gerekmektedir?
1.
a) Meddi Muttasıl. b) Meddi Munfasıl.
2.
c) Meddi Tabii. d) Meddi Arız.
3.
e) Meddi Liyn.
198
AĢağıdaki kelimelerde altı çizili yerlerde hangi tecvid kuralını uygulayarak okumamız gerekmektedir?
1.
a) Meddi Muttasıl. b) Meddi Munfasıl.
2.
c) Meddi Tabii. d) Meddi Arız.
3.
e) Meddi Liyn.
199
Med harflerinden sonra hemze (
) gelir ve hemze ile med harfi ayni kelimede bulunursa aĢağıdaki
tecvid kurallarından hangisini uygulamamız gerekmektedir?
1.
a) Meddi Liyn. b) Meddi Lazım.
2.
c) Meddi Arız. d) Meddi Muttasıl.
3.
e) Meddi Munfasıl.
200
Meddi munfasılın meddinin uzatılma miktarı ne kadardır?
1.
a) Uzatılarak okunmaz. b) iki elif miktarı.
2.
c) Üç elif miktarı d) Dört elif miktarı.
3.
e) Bir elif miktarı
201
Meddi muttasıl meddinin dört elif miktarı uzatılmasının hükmü nedir?
1.
a) Sünnettir. b) Mübahtır.
2.
c) Mekruhtur. d) Caizdir.
3.
e) Vaciptir.
202
Hızlı okuyuĢta )Hadr usulu) Meddi Muttasılın meddini en az kaç elif miktarı uzatılması gerekir?
1.
a) 2 b) 1 c) 4 d) 3
2.
e) Uzatılmadan okunur.
203
Med Harfinden sonra hemze gelir (
) ve hemze ile med harfi farklı )ayrı) kelimelerde bulunursa bir baĢka
ifadeyle; bir kelimenin sonunda med harfi bulunur, peĢinden gelen kelimenin ilk harfi de hemze olursa burada
hangi tecvid kuralı olur?
1.
a) Meddi Muttasıl. b) Meddi Liyn.
2.
c) Meddi Arız. d) Meddi Tabii
3.
e) Meddi Munfasıl.
204
Meddi Munfasıl Kaç elif miktarı uzatılarak okunur?
1.
a) 1 b) 2 c) 3 d) 4
2.
e) Uzatılmadan okunur.
205
Meddi Munfasılın dört elif miktarı uzatılarak ounmasının hükmü nedir?
1.
a) Sünnettir. b) Mübahtır.
2.
c) Mekruhtur. d) Veciptir. e) Caizdir
206
Meddi Munfasıl hızlı okuyuĢta )Hadr Usulu) en az ne kadar uzatılması gerekmektedir?
1.
a) 1 b) 2 c) 3 d) 4
2.
e) Uzatılmadan okunur.
207
Kelimelerdeki altı çizili yerleri okurken hangi tecvid kuralını uygulamamız
gerekmektedir?
1.
a) Meddi Munfasıl. b) Meddi Muttasıl.
2.
c) Meddi Arız. d) Meddi Lazım.
3.
e) Meddi Liyn.
208
Med harfinden sonra arızi sükün )geçici, durulduğunda okunan, geçildiğinde okunmayan sukün) gelirse
aĢağıdaki kurallardan hangisi olur?
1.
a) Meddi Arız. b) Meddi Lazım.
2.
c) Meddi Muttasıl. d) Meddi Munfasıl.
3.
e) Meddi Liyn.
209
Meddi arız kaç elif miktarı uzatılarak okunur?
1.
a) Bir elif miktarı. b) Ġki elif miktarı.
2.
c) Üç elif miktarı. d) Dört elif miktarı.
3.
e) Uzatılmadan okunur.
210
Meddi Arızın medinin uzatılmasının hükmü nedir?
1.
a) Caizdir. b) Vaciptir.
2.
c) Sünnettir. d) Mübahtır. e) Mekruhtur.
211
Meddi arız hızlı okuyuĢta )Hadr Usulu) en az kaç elif miktarı uzatılarak okunmalıdır?
1.
a) Uzatılmadan okunur. b) Bir elif miktarı.
2.
c) Ġki elif miktarı. d) Üç elif miktarı.
3.
e) Dört elif miktarı.
212
AĢağıdaki kelimeleri durarak )Vakıf) okuduğumuzda hangi tecvid kuralını uygulayarak okumamız gerekir?
1.
a) Meddi Muttasıl. b) Meddi Munfasıl.
2.
c) Meddi Lazım. d) Meddi Arız.
3.
e) Meddi Liyn.
213
Med harfinden sonra lazimi sukun )durulduğundada geçildiğindede okunan sukün, cezimli harf, Ģeddeli harfin
ilk harfi) gelirse aĢağıdaki tecvid kurallarından hangisine göre okumamız gerekir?
1.
a) Meddi Liyn. b) Meddi Lazım.
2.
c) Meddi Arız. d) Meddi Muttasıl.
3.
e) Meddi Munfasıl.
214
Meddi Lazım kaç elif miktarı uzatılarak okunur?
1.
a) Uzatılmadan okunur. b) Dört elif miktarı.
2.
c) Üç elif miktarı. d) Ġki elif miktarı.
3.
e) Bir elif miktarı.
215
Meddi Lazım hızlı okuyuĢta )Hadr Usulu) en az kaç elif miktarı uzatılarak okunmalıdır?
1.
a) Uztılmadan okunur. b) bir elif miktarı.
2.
c) Ġki elif miktarı. d) Üç elif miktarı.
3.
e) dört elif miktarı.
215
AĢağıdaki kelimeler hangi tecvid kuralına örnektir?
1.
a) Meddi tabii. b) Meddi Munfasıl.
2.
c) Meddi Muttasıl. d) Meddi Arız.
3.
e) Meddi Lazım.
216
Harekesi üstün ) ) olan herhangi bir harften sonra cezimli vav ( ) veya cezimli ya (
harflere ne denir?
) harfi gelirse bu
1.
a) Harfi Liyn. b) Harfi Med.
2.
c) Sebebi Med. d) Hemze. e) Harfi Mukatta.
217
Bir kelimede liyn harfinden sonra sükün gelirse hangi tecvid kuralına göre okunur?
1.
a) Meddi Muttasıl. b) Meddi Tabii.
2.
c) Meddi Lazım. d) Meddi Liyn
3.
e) Meddi Arız.
218
Meddi Liynde Liyn harfi kaç elif miktarı uzatılarak okunur?
1.
a) Bir elif miktarı. b) Ġki elif miktarı.
2.
c) Üç elif miktarı. d) Dört elif miktarı.
3.
e) BeĢ elif miktarı.
219
Hızlı okuyuĢta )Hadr Usulu) liyn harfinden sonra gelen sukun lazimi sükün ise en az uzatma miktarı ne
kadardır?
1.
a) Bir elif miktarı. b) Ġki elif miktarı.
2.
c) Üç elif miktarı. d) Dört elif miktarı.
3.
e) BeĢ elif miktarı.
220
Hızlı okuyuĢta )Hadr Usulu) liyn harfinden sonra gelen sukun Arızi sükün ise en az uzatma miktarı ne
kadardır?
1.
a) Bir elif miktarı. b) Ġki elif miktarı.
2.
c) Üç elif miktarı. d) Dört elif miktarı.
3.
e) BeĢ elif miktarı.
221
AĢağıdaki kelimeleri durarak )Vakıf) okuduğumuzda aĢağıdaki tecvit kurallarından hangisini uygulamamız
gerekmektedir?
1.
a) Meddi Tabii. b) Meddi Arız.
2.
c) Meddi Muttasıl. d) Meddi Liyn.
3.
e) Meddi Arız.
222
AĢağıdaki hurufu mukatta ların hangisinde Meddi Liyn vardır?
1.
/1﴾
2.
/1﴾
3.
/1﴾
223
AĢağıdaki hurufu mukatta ların hangisinde meddi liyn vardır?
1.
/1﴾
2.
/1﴾
3.
/1﴾
224
AĢağıdakilerden hangisi vav, ya ve elif harflerinin med harfi olmasının Ģartlarındandır?
1.
a) Bu harflerin cezimli olması.
2.
b) Bu harflerin harekesiz )sakin) olması.
3.
c) Bu harflerin harekeli olması.
4.
d) bu harflerden önceki harfin cezimli olması.
5.
e) Bu harfklerden sonra hemze gelmesi.
225
Harekeli bir harf üzerinde durulduğunda ortaya çıkan ve yazıda görülmeyen sukuna ne ad verilir?
1.
a) Sakin harf. b) Lazimi Sükün.
2.
c) Arızi Sükün. d) kalıcı sükün.
3.
e) Daimi sükün.
226
Üstün harekeli bir harfden sonra gelen cezimli vav ve ya harflerine ne ad verilir?
1.
a) Lazimi Sükün. b) Arizi Sükün.
2.
c) Meddi Lazım. d) Harfi Liyn.
3.
e) Meddi Liyn.
227
1. Meddi Tabii, 2. Meddi Muttasıl, 3. Meddi Munfasıl, 4. Meddi Lazım, 5. Meddi Arız, 6. Meddi Liyn.
Uzun med iĢareti ) ~ ) yukarıdaki med çeĢitlerinden hangilerini gösterir?
1.
a) 1, 2 ve 3 b) 1, 3 ve 4
2.
c) 2, 3 ve 4 d) 4, 5 ve 6 e) 3, 5 ve 6
228
Tecvid kaidelerine göre aĢağıdaki ifadelerden hangisi yanlıĢtır.
1.
a) Meddi lazımın meddi vaciptir.
2.
b) Hem durulduğunda hem geçildiğinde var olan sukuna Lazimi sükün denir.
3.
c) ġeddeli harflerin birincisi her zaman cezimlidir.
4.
d) Meddi liyn deki uzatma liyn harfi üzerinde yapılır.
5.
e) Med harfinden sonra Ģeddeli bir harf gelirse meddi arız olur.
229
Tecvid kaidelerine göre aĢağıdaki ifadelerden hangisi yanlıĢtır?
1.
a) Kuranı kerimi doğru ve güzel okuma kurallarını içeren ilme tecvid denir.
2.
b) Hem durulduğunda hem geçildiğinde var olan sukuna Arızi sükün denir.
3.
c) ġeddeli harflerin birincisi her zaman cezimlidir.
4.
d) Meddi liyn deki uzatma liyn harfi üzerinde yapılır.
5.
e) Med harfinden sonra Ģeddeli bir harf gelirse meddi Lazım olur.
230
Tecvid kaidelerine göre aĢağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
1.
a) Harfi medden sonra harfi liyn geirse meddi liyn olur.
2.
b) Hem durulduğunda hem geçildiğinde var olan sukuna lazımi sükün denir.
3.
c) Meddi lazım normal okuyuĢlarda dört elif hızlı okuyuĢlarda üç elif miktarı uzatılır.
4.
d) Meddi liyn deki uzatma harekeli harf üzerinde yapılır.
5.
e) Med harfinden sonra Ģeddeli bir harf gelirse meddi arız olur.
SĠYER
Siyer Dersi Çalışma Soru ve Cevapları
1.
Siyer nedir?
Hz. Peygamberin hayatını doğumundan vefatına kadar inceleyen ilme siyer denir
2.
Ġlk siyer yazarları kimlerdir?
Ġbni Ġshak: Es-Sire
Vakidi: Kitabül Meğazi
Ġbni HiĢam. Es-siretün-Nebeviye
Ġbni Sad: Kitabut-tabakat
3.
Siyer ilminin temel kaynakları nelerdir?
Kur’an-ı Kerim
Hz. Peygamberin hadisleri
Sonradan yazılan siyer kitaplar
4.
Peygamberimizden önce Arap yarım adasında yaygın olan dini inançlar nelerdi?
Yahudilik
Hıristiyanlık
Haniflik
Mecusilik
Sabiilik
Putperestlik/ MüĢriklik
5.
Peygamberimizden önce yeryüzünde etkin olan büyük devletler hangileriydi?
Ġran
Bizans
6.
Hicaz bölgesinin en önemli Ģehirleri hangileriydi?
Mekke,
Medine
Taif
7.
Hadari ve bedevi kavramlarını açıklayınız.
Ġslâm öncesi çöl ve vahalarda develeri ile birlikte konar-göçer olarak çadırlarda yaĢayan Araplara
bedevi denilirdi.
Ġslâm öncesi köy, kasaba ve Ģehirlerde yerleĢik hayat yaĢayan Araplara hadari denilirdi.
8.
Araplarda sosyal sınıflar nelerdi?
Hürler )EĢraf-Avam)
Mevaliler )Azat Edilen Köleler)
Esirler-Köleler )kadın-erkek)
9.
Kabilecilik ne demektir?
Araplarda aynı soydan gelen Ģahısların oluĢturduğu ve fertlerin birbirine kan, neseb yolu ile
bağlandıkları topluluğa kabile denilir. Kabilesini her Ģeye rağmen koruma, kollama, kabilesinden
olmayanları haklı haksız demeden düĢman görme tavrına kabilecilik denir.
10.
Kabile savaĢlarına ne denirdi?
Buas savaĢları
11.
Haram aylar ne demektir ve hangi aylardır?
Haram aylar, kan dökülmenin, savaĢların yasaklandığı aylardır. Bunlar; Receb, Zilkade, Zilhicce,
Muharrem aylarıdır.
12.
Haram aylarda yapılan savaĢlara ne denirdi?
Ficar savaĢları
13.
Ġslam öncesi cahiliye döneminde kadınlara nasıl muamele edilirdi?
Kadınlara değer verilmezdi
Kız çocukları damat ayıbı ve geçim sıkıntısı nedeniyle diri diri toprağa gömülürdü
Kadınlar, birer eĢya muamelesi görürdü.
Kadınlar önce babanın, sonra kocanın, sonra da oğlun elinde esir gibiydi.
14.
Ġslam öncesi cahiliye döneminde zengin-fakir, güçlü-zayıf, efendi-köle, erkek-kadın, soylu-avvam
arasında nasıl bir iliĢki vardı?
Zenginler, soylular, efendiler, erkekler, diğerlerini ezer, onlara haksızlık yapar, onları hizmetlileri
olarak kullanırdı. Adalet yoktu. Her tarafta zulüm vardı.
15.
Araplar arasında Hz. Ġbrahim)as)’ın getirdiği dini yaĢamaya çalıĢanlara ne ad verilir?
Hanif
16.
Ġslam öncesi Arap yarım adasına putçuluğu ilk getiren kiĢi kimdi?
Huzaa Kabilesinden Amr bin Luhay
17.
Mekke Ģehrinin ilk sakinleri kimlerdir?
Hz. Ġbrahim, Hz. Hacer ve Hz. Ġsmail
18.
Mekke Ģehri Araplar için neden önemliydi?
Dini ve ticari merkez olduğu için
19.
Kâbe’yi ilk yapan ve daha sonra da tamir eden peygamberler kimlerdir?
Hz. Âdem, Hz. Ġbrahim ve Hz. Ġsmail
20.
Kâbe’yi yıkmaya gelen kimdi ve niçin yıkmak istiyordu?
Yemen Valisi Ebrehe,
Kendi Ģehrine alternatif olduğu için
Kıskançlıktan dolayı
21.
Kabe’yi yıkmaya gelen orduya karĢılık Mekkeliler ne yaptı?
Mekkeliler, Ģehri boĢaltıp onları Kabe’nin Rabbine havale ettiler.
22.
Peygamberimizin doğduğu yıla ne ad verilmiĢ, neden bu ad verilmiĢ?
Fil yılı denilmiĢ
Fillerle Kabe’yi yıkmaya gelen Ebrehe ordusu bu yıl Mekke’nin üzerine gelmiĢti
23.
Peygamberimiz hangi yıl hangi gün doğmuĢtur?
571 yılında, Fil hadisesinin yaĢandığı tarihten 52 gün sonra, Nisan ayının 20'nci, Rebîulevvel ayının
12'nci Pazartesi gecesi doğdu
24.
Peygamberimizin babası, annesi, onu koruyan ve kollayan dedesi ve amcasının adları nelerdir?
Abdullah, Amine, Abdulmuttalip, Ebu Talip
25.
Peygamberimiz isimleri ve anlamları nelerdir?
Muhammed: Yerde ve gökte övülen
Ahmed: En çok hamdeden
Mahmud: Övülen
Mustafa: Temiz olan, doğru yolda olan…
26.
Mekkeli çocuklar neden sütannelere verilirdi?
Mekke'nin havası yeni doğan çocuklara ağır geldiği ve onların daha güzel dil öğrenmeleri için, civar
yaylalardan gelen sütanalarına verme âdeti vardı.
27.
Peygamberimiz hangi sütanneye verildi ve bunun yanında ne kadar kaldı?
Halime, 4 yıl
28.
Peygamberimizin süt kız kardeĢi kimdir?
ġeyma
29.
Peygamberimizin kaç yaĢındayken babası, annesi, dedesi, onu koruyan amcası ve ilk eĢi vefat
etmiĢtir?
Babası doğumundan iki ay önce
Annesi 6 yaĢındayken
Dedesi 8 yaĢındayken
Amcası Ebu Talip ve eĢi Hz. Hatice 50 yaĢındayken vefat etti.
30.
Peygamberimiz hangi iĢleri yapmıĢtır?
Çobanlık
Ticaret
31.
Peygamberimiz ilk seyahatini kaç yaĢındayken, niçin, nereye, kiminle yaptı?
13 yaĢındayken amcası Ebu Talip ile beraber ġam’a ticaret yapmaya gitmiĢtir.
32.
Peygamberimizin katıldığı cemiyetin adı nedir? Bu cemiyete katılırken kaç yaĢındaydı? Bu cemiyetin
kuruluĢ amacı nedir?
Peygamberimiz, 20 yaĢında iken, Mekke'de yerli ve yabancı herkesin can ve mal emniyetinin
korunması, asayiĢin sağlanması, adaletin iĢlemesi gibi hususlara sahip çıkan "Hılfulfudul = Fadılların
Yemini" adıyla anılan cemiyette bulunmuĢ, amcalarıyla beraber kurucuları arasında yer almıĢtır.
33.
Peygamberimiz Hz. Hatice ile ne zaman, nasıl evlendi?
Peygamberimiz 25 yaĢındayken, 40 yaĢında ve dul olan Hz Hatice ile evlendi. Dürüstlüğü,
güvenilirliği, iyi ahlakı nedeniyle Hz. Hatice onunla evlenmeyi teklif etmiĢ o da kabul etmiĢti.
34.
Hz Hatice’nin önemli kiĢilik özellikleri nelerdi?
Hz. Hatice temiz, dürüst, iffetli, güzel ahlaklı, zeki, kadirĢinas, vefakar, zengin, iyi bir eĢ ve iyi bir
anneydi.
35.
Peygamberimizin hangi eĢlerinden kaç çocuğu dünyaya geldi, bu çocukların isimleri nelerdir?
Hz. Haticeden 2 erkek, 4 kız dünyaya geldi
Kasım
Zeynep
Rukiye
Fatıma
Ümmü Gülsüm
Abdullah
Ġbrahim )Hz. Mariya’dan dünyaya geldi)
36.
Hakem olayını açıklayınız.
Kâbe’nin tamiri sırasında hacerülesvedi yerine bırakma Ģerefi için kureyĢliler birbirlerine silah
çektiler. Bunun üzerine ilk Kabeye geleni hakem seçmeye karar verdiler. Ġlk gelen peygamberimiz
oldu ve ararlında yaĢanan kavgayı barıĢla bitirdi.
37.
Peygamberimizin peygamberlikten önceki bazı meziyetlerini özetle yazınız.
BarıĢsever, temizliğe önem verir, çocukları sever, eğitime önem verir, doğru sözlü, kanaatkar, kız
çocuklarına önem verir, Ģefkatli, merhametli, iyi ve uyumlu bir eĢ, güzel ahlaklı, kötü adetlerden uzak
durur, ticaretle uğraĢır, çalıĢkan, spor yapar, yaĢlılara saygılı davranır, nezaketliydi, sabırlıydı, hatipti,
akrabaya önem verirdi, cömertti, yüzme bilirdi, tutumluydu, mütevaziydi, adildi, güvenlirdi,cesurdu,
temiz fıtratlıydı, iffet ve haya sahibiydi, insan haklarına saygılıydı, vefakardı, hoĢgörülüydü, güler
yüzlüydü,akıllı ve zekiydi
38.
Vahiy nedir?
Allah'ın peygamber olarak gönderdiği kullarına insanlara iletmek üzere verdiği emir ve yasakalrın
tümüdür.
Vahyin çeĢitleri Ģunlardır.
1-Rüya-yı sadıka
2- Cebrail'in bir insan suretinde gelmesi ile yapılan vahiy.
3- Cebrail'in kendi suretinde gelmesi.
4- Arada melek olmadan, peygamberin kalbine gelen manadır.
5- Cebrail’in bir melek suretinde gelmesiyle yapılan vahiydir.
6-Melek vasıta olmadan ilahi kelam'a mazhar olması,
7- Melek görünmeden, uzaktan gelen bir sesle olan vahiy
39.
Vahiy meleği kimdir
Hz. Cebrail
40.
Ġlk vahiy ne zaman, nerede, nasıl nazil olmuĢtur?
Ġlk vahiy Nur dağındaki Hira Mağarasında, 610 yılının Ramazan ayında, kadir gecesinde, Hz. Cebrail
vasıtasıyla inmiĢtir.
41.
Ġlk inen ayetler hangi surenin hangi ayetleridir ve neyi emrediyor?
Ġlk inen ayetler Alak Suresinin ilk 5 ayetidir, okumayı emrediyor
42.
Ġlk vahiy geldiğinde peygamberimiz kaç yaĢındaydı?
40 yaĢındaydı
43.
Ġlk vahyin indiği geceye ne ad verilir ve bu gecenin önemi nedir?
Kadir Gecesi, bin aydan daha hayırlıdır
44.
Ġlk Müslüman kadın, erkek, çocuk ve köle kimdir?
Hz. Hatice, Hz. Ali. Hz. Ebubekir, Hz. Zeyd bin Harise
45.
Ġlk vahiyden sonra peygamberimizi teskin eden onun peygamber olduğunu söyleyen kimdi?
Hz. Hatice’nin amcasının oğlu Varaka bin Nevfel
46.
Fetret-ül vahiy ne demektir? Ne zaman olmuĢ, ne kadar sürmüĢ?
Vahyin kesildiği dönemdir, ilk vahiyden sonra olmuĢ, 3 yıl sürmüĢtür.
47.
Vahyin nazil süreci ne kadar devam etmiĢ?
23 yıl aralıklı olarak devam etmiĢtir.
48.
Kur’an-ı Kerim neden bir anda bir kitap Ģeklinde inmemiĢ?
Kur’an bir hayat kitabı olduğu için, peyder pey inmiĢtir.
49.
Kur’an-ı Kerim’in özelliklerini kısaca açıklayınız?
6236 ayet, 114 sure, 30 cüzden oluĢur. Hepsi Allahın kelamıdır.
50.
Peygamberimiz kaç yaĢında peygamber oldu, kaç yıl Mekke’de kaç yıl Medine’de peygamberlik
yaptı?
40 yaĢında peygamber oldu, 10 yıl Mekke’de, 13 yıl Medine’de yaĢadı
51.
Mekke’de inen ayet ve surelere ne ad verilir, Medine’de inen ayet ve surelere ne ad verilir?
Mekki ayetler, Medeni ayetler
52.
Peygamberimiz ilk açık daveti kimlere yaptı, en çok karĢı çıkan kim oldu?
Akrabalarına yaptı, en çok karĢı amcası Ebu Leheb’tir.
53.
Peygamberimiz ilk genel daveti nerede ve nasıl kimlere yaptı? Nasıl bir tepkiyle karĢılaĢtı?
Safa ve Merve tepelerine çıkıp tüm KureyĢlileri çağırdı, yine Ebu Leheb karĢı çıktı
54.
MüĢrikler peygamberimizin amcasına ne teklif ve tehditlerde bulundular? Peygamberimizin amcası ne
yaptı?
MüĢrikler, peygamberimizin amcası ve koruyucusu Ebû Tâlib'e baĢvurarak yeni bir din ortaya
çıkarmaktan, putlarına dil uzatılmasından vazgeçilmesine çalıĢtılar. Eğer vazgeçmezse bu yaptıklarına
razı olmayacaklarını bildirip tehdit ettiler.
Ebû Tâlib kavminin söylediklerini peygamberimize anlattı ve “Bana ve kendine acı,
kaldıramayacağım yükü bana yükleme!” dedi.
55.
Peygamberimiz amcasının önerisi üzerine nasıl bir tavır takındı?
Peygamberimiz, “Bu davayı bırakmam için sağ elime güneşi, sol elime ayı verseler vazgeçmem!”
diyerek kesin tavrını bildirdi.
56.
MüĢrikler peygamberimizin yanına davasından vazgeçmesi için kimi elçi gönderdi ve hangi teklifler
yapıldı?
MüĢrikler, Utbe bin Rebia’yı temsilci olarak peygamberimize gönderdiler. Utbe, peygamberimize
“Eğer cinler sana musallat olmuşsa seni tedavi için gereken her yere götürelim, eğer zenginlik
istiyorsan sana mal verelim en zenginimiz kılalım, eğer yöneticilik istiyorsan seni yöneticimiz
yapalım, eğer evlilik istiyorsan seni şehrin en güzel ve soylu kadınıyla evlendirelim. Buna
karşılık putlarımıza laf atma, söylediklerinden vazgeç!” dedi.
57.
Peygamberimiz müĢriklerin tekliflerine karĢılık ne cevap verdi?
Peygamberimiz, “Ben saydıklarınızın hiçbirisini istemiyorum. Ben size peygamber olarak
gönderildi. Sizler de putlara tapmaktan vazgeçip Müslüman olursanız her iki dünya da
kurtuluşa erersiniz.” dedi.
58.
Peygamberimiz müĢriklerin tekliflerini kabul etmeyip insanları Ġslam’a davet etmeye devam edince
müĢriklerin tavrı ne oldu?
MüĢrikler, bunun üzerine Müslümanlara eziyet ve iĢkence yapmaya baĢladılar.
Müslümanları dinlerinden döndürmek ve onlara bakarak baĢkalarının da iman etmesini önlemek için,
akıllarına gelen her türlü eziyet ve iĢkenceyi uyguluyorlardı. MüĢriklerin eziyetleri arasında, onları aç
susuz bırakmak, hapsetmek, bayıltıncaya kadar dövmek, yaralamak, kanlar içinde bırakmak, kızgın
güneĢin altında üzerine kayalar koyarak bekletmek, kızgın demirlerle dağlamak gibi insanlık dıĢı
usuller vardı.
59.
MüĢrikler özellikle hangi Müslümanlara eziyet etmeye baĢladılar?
Özellikle fakir, zayıf ve kimsesiz müminlere göz açtırmıyorlardı.
60.
Hicret nedir?
Bir yerden bir yere göç etmek anlamına gelir. Müslümanların Allah yolunda malını mülkünü terk edip
baĢka memleketlere gitmesine hicret denir.
61.
Müslümanların ilk hicret ettikleri memleket neresiydi, yöneticisi kimdi, inançları neydi?
HabeĢistan, NecaĢi, Hıristiyan
62.
Müslümanlar ilk hicretlerini ne zaman, nereye, nasıl ve niçin yaptılar?
615 yılında, HabeĢistan’a, yürüyerek ve gemi ile, MüĢriklerin baskısından kurtulmak ve Ġslamı o
bölgeye yaymak amacıyla
63.
Ġlk hicret edenler kaç kiĢiydi ve gittikleri yerde nasıl karĢılandılar?
11 erkek, 4 kadın, toplam 15 kiĢiydiler. Çok güzel karĢılandılar..
64.
Ġkinci hicret ne zaman, nereye, niçin yapıldı? Bu hicrete kaç kiĢi katıldı? Bu kafilenin baĢında kim
vardı?
Bir yıl sonra )616) 82 erkek, 18 kadından oluĢan ve Cafer bin Ebi Talibin baĢkanlığında ikinci kafile
HabeĢistan'a hicret etti.
Orada Müslümanlar rahat bir Ģekilde inançlarını yaĢayabildikleri için
65.
MüĢrikler Müslümanların hicret etmeleri üzerine ne yaptılar?
Bu durum MüĢrikleri endiĢeye sevk etti. MüĢrikleri onları geri teslim almak üzere Amr bin As ile
Abdullah bin Rebia’yı bir çok hediye ile birlikte NecaĢi’nin yanına gönderdiler
66.
MüĢrikler, hicret eden Müslümanları geri getirmek üzere hangi gerekçelerle kimleri elçi olarak
gönderdi?
MüĢrikleri onları geri teslim almak üzere Amr bin As ile Abdullah bin Rebia’yı birçok hediye ile
birlikte NecaĢi’nin yanına gönderdiler. Onlar ne bizim dinimize ne de sizin dininize inanıyorlar, onlar
bozguncudurlar, toplumumuzun huzurunu bozmuĢlar, sizin de huzurunuzu bozacaklar gerekçesiyle
onları geri istediler.
67.
MüĢriklerin elçileri, hicret yurdundaki yönetici tarafından nasıl karĢılandı ve ne Ģekilde geri
gönderildiler?
Onları dinledi, Müslümanları çağırıp onları karĢılaĢtırdı ve her iki tarafı dinledi, müĢriklerin elçilerini
hediyeleriyle beraber eli boĢ olarak geri gönderdi
68.
Ġlk hicret edenler ne zaman, nasıl, nereye geri döndüler?
Ġlk hicret edenlerin bir kısmı, kısa süre sonra yanlıĢ haber üzerine Mekke’ye geri döndü
Bir kısmı, Baskı ve boykotlar azalınca Mekke’ye geri döndü
Bir kısmı Medine’ye geldi
Son kısmı da hicretin 7. Yılında Hayberin fethi sırasında Medine’ye geri geldiler.
69.
Ġslam’ın ilk Ģehitleri kimlerdir, nasıl Ģehit olmuĢlar?
Yasir ile eĢi Sümeyye, müĢriklerin iĢkenceleriyle Ģehit olmuĢlar.
DĠNLER
TARĠHĠ
Karşılaştırmalı Dinler Tarihi-11. Sınıf soruları 1D1Y Soru sayısı: 20
Test no. 111A
1.
Tarih boyunca var olmuĢ bütün dinleri, tarafsız ve karĢılaĢtırmalı bir Ģekilde inceleme konusu yapan
bilim dalı
hangisidir? a)Ġlahi bilimler b)Kelam bilimi c)Dinler tarihi d)Tarih
2.
Dinleri, üstünlük, gelişmişlik, doğruluk ve yanlışlık bakımından değerlendirmeye tabi tutarak herhangi
bir dinin savunmasını yapan bilim/bilimler hangisidir? a)Ġlahiyat bilimi b)Dinler tarihi c)Tefsir d)Fıkıh
3.
“Din, akıl sahiplerini peygamberin bildirdiği Ģeyleri kabul etmeye çağıran ilahi bir kanundur” tanımı
kime aittir?
a)Durkheim b)Din bilimcileri c)Tahanevi d)Seyyit ġerif Cürcani
4.
Din, insanların mutlu bir hayat sürmesini amaçlayan, tanrının veya din kurucularının kutsal kitaplarda
yer alan sözlerinden, insanların bu amaçların gerçekleĢmesi için yaptıkları davranıĢlardan ve
oluĢturdukları kurumlardan meydana gelen bir sistemdir.” Tanımı: a)Tahanevi’nin din tanımıdır
b)Genel din tanımıdır
c)Ġslam bilginlerinin din tanımıdır d)Durkheim’in din tanımıdır
5.
AĢağıdakilerden hangisi, Kuranda da hz.Yakup için kullanılan veYakub’n ünvanı olup, “Tanrı ile
uğraşan” anlamına gelen bir sözcüktür? a)Ġbrani b)Ġsrail c)Yahudi d)Babil
6.
AĢağıdakilerden hangisi dinin kökeninin “büyü” olduğu görüĢünü savunur? a)J.G.Frazer
b)E.Durkheim
c)Edward B.Taylor d)Charles Darvin
7.
Ġslam bilginlerine göre dinin kaynağı nedir? a)Peygamber b)Akıl c)Allah d)Bilim
8.
Tarihin herhangi bir döneminde gerçekleĢen olayları mecazi bir dille anlatan kutsal öykülere ne denir?
a)Mitos b)Evrim c) Totem d)Kıssa
9.
AĢağıdakilerden hangisi bilinen başlıca geleneksel dinler arasında yer alır?
a)Dinka Dini )Sudan) b)Ga Dini )Gana) c)Maori Dini )Güney Pasifik Adaları) d)Hepsi
10.
M.Ö. 6. Yüzyılda Çin’de ortaya çıkan, adını kurucusundan alan ve ahlaki öğretilerin ön planda
olduğu din, aĢağıdakilerden hangisidir? a)Taoizm b)ġintoizm c)konfiçyüsçülük d)Sihizm
11.
AĢağıdaki dinlerden hangisi,16. yy’da Hindistan’da kurulmuĢ olup, bağlıları kendilerine özgü dinsel
giyim tarzları olan, baĢlarındaki serpuş ile dikkat çekerler? a)Sihizm b)Caynizm c)Budizm
d)Hinduizm
12.
AĢağıdakilerden hangisi M.Ö. 6. yy’da ortaya çıkan Zerdüştilik için söylenemez? a)Tanrı adı Ahura
mazdah’dır
b)Kurucusu Vardhamana’dır c)Ġran’da ortaya çıkmıĢtır d)Bu dine Mecusilik de denir
13.
YaĢayan dinlerin tarihi bakımından en eskisi hangisidir? a)ġintoizm b)Sihizm c)Hinduizm
d)hristiyanlık
14. Günümüzde yaĢayan dinlerin nüfus bakımından en büyük olanı hangisidir?
a)Ġslam b)Hinduizm c)Konfiçyüsçülük d)Hristiyanlık
15.
“Tanrılarının çokluğu ile dikkat çeken ve ilginç bir Ģekilde iki dinliliğe de izin veren din hangisidir?
a)Konfiçyüs dini b)ġinto dini c)Taoizm d)ZerdüĢt dini
15.
AĢağıdaki dinlerden hangisi milattan sonra ortaya çıkmıĢtır? a)Konfiçyüsçülük b)Budizm
c)Sihizm d)Taoizm
15.
ZerdüĢtilik hangi ülkede ortaya çıkmıĢtır? a)Filistin b)Çin c)Hindistan d)Ġran
15.
“Yahudi bilginlerine göre ................ isminin kökeni hz. Ġbrahimin atalarından Eber’in ismine dayanır.
Yahudilerin en önemli atası olan hz. Ġbrahim’e “Eber’in neslinden” anlamında ................ denmiĢtir.”
Yukarıdaki iki boĢluğa da uyan kelime hangisidir? a)Ġbrani b)Ġsrail c)Musevi d)Yahuda
16.
AĢağıdakilerden hangisi dinin kökeni hakkında görüĢ belirtmiĢtir? a)E. Durkheim b)Edward B. Taylor
c)J. G.Frazer d)Hepsi
15.
“İslam aslında hz. Adem’den beri devam edegelen bir dindir. -Tevhit dini- Fakat islam kelimesi hz.
Muhammed’e gelen vahiyden ibaret olan dinin özel adı olmuĢtur. Esasen ilahi dinlerin hepsi de islam
dininden baĢka bir Ģey değildi.”Yukarıdaki görüĢ hangi dinde vardır? a)Hristiyanlık b)Yahudilik
c)Ġslam d)Her üç dine de uyar
HADĠS
A- AġAĞIDAKĠ SORULARI VERĠLEN HADĠS’E GÖRE CEVAPLAYINIZ? (5*5=25p)
1- SENET NE DEMEKTĠR, YAZINIZ?
2- HADĠS’ĠN ĠSNAT TÜRÜNÜ YAZINIZ?
3- HADĠSĠN SENET VE METĠN KISMINI ĠġARETLEYEREK GÖSTERĠNĠZ?
4- HADĠSĠN SENEDĠNDE GEÇEN RAVĠ SAYISINI YAZINIZ?
5- RĠVAYET EDĠLEN HADĠSLER ĠLE ĠLGĠLĠ OLARAK SENET SORULMAYA NE DENĠR, YAZINIZ?
B- AġAĞIDAKĠ CÜMLELERDEKĠ BOġLUKLARI DOĞRU OLACAK ġEKĠLDE DOLDURUNUZ? (5*5=25P)
1-Hadis ilmi ile uğraĢan kiĢiye …………….… denir.
2-…………………………............ ravi, Sika olarak isimlendirilir.
3-Bir ravinin güvenilir olmadığını, yani adalet ve zabt sıfatlarını tam olarak taĢımadığının tespit edilip
ortaya konmasına …….……………… denir.
4- Ġlahi buyrukların hayata geçirilmesi için peygamberlerin örnek alınması zarurettir. Bir melek örnek
alınamaz. Öyleyse peygamberlerin …….………………. yönü örnek almada bizim için yeterli olduğu gibi
onların melek olamayacaklarının da göstergesidir.
5-“Bu nasıl peygamber ki yiyip içiyor, çarĢı pazar geziyor….” Ģeklindeki müĢriklerin eleĢtirilerini içeren
ayette bize peygamberlerin ………………..…………….. yönünün olduğunu gösterilir.
C- AġAĞIDAKĠ CÜMLELERDE DOĞRU OLANLARA(D), YANLIġ OLANLARA (Y) ĠġARETĠ KOYUNUZ?
(4*5=20 PUAN)
a-…... Bazen ana senedin farklı kollarını ya da raviden sonraki ayrıĢan kolları için Tarik kelimesi kullanılır.
b-….… Hadis ilmi, rivayet edilen hadislerin senet ve metin yönü ile incelenip ondan sonra bir rivayeti
kabul veya reddetmemiz gerektiğini anlatmakla birlikte, bize ulaĢan hadislerin kritik edilmesini
kolaylaĢtıran kimi unsurları da içerir.
c-….… Hadis ilmine ait olan eser kelimesi, hadis ile eĢ anlamlı bir kelime olarak Hz. Peygamber
efendimizden Tabiin dönemine kadar kullanılmıĢ, ancak daha sonra sünnet kelimesi ile karıĢtığı için
terkedilmiĢtir.
d-….… Hadis ilminde Hadis kelimesi, peygamberimizin sözleri olarak açıklansa da daha sonraları hem
peygamberimizin hem de sahabe ve tabiinin söz ve fiilleri de bu kavrama dâhil edilmiĢtir.
D- AġAĞIDAKĠ SORULARI CEVAPLAYINIZ?
1- .......Bize Mıs'ar tahdîs etti ki, Alî ibnu'l-Akmer Ģöyle demiĢtir: Ebû Cuhayfe(R)'den iĢittim, Ģöyle
diyordu: Rasûlullah (S): "Ben dayanarak yemek yemem" buyurdu. HADĠSĠNDE SÜNNETĠN HANGĠ TÜRÜ
ÖRNEKLENDĠRĠLMĠġTĠR, GEREKÇESĠ ĠLE YAZINIZ? (5 P)
2- AġAĞIDA VERĠLEN HADĠSĠN ANLAMINI YAZINIZ? (5 P)
3- ANLAMI VERĠLEN HADĠSĠN METNĠNĠ(ARAPÇA) YAZINIZ? (10 P)
“ KĠM BANA BĠLE BĠLE YALAN ĠSNAT EDERSE
(KIÇI ATEġTEDĠR) CEHENNEMDEKĠ YERĠNĠ HAZIRLASIN.”
4- AġAĞIDAKĠ HADĠSĠ YORUMLAYINIZ? (10 P)
:
1- AŞAĞIDAKİ CÜMLELERDE DOĞRU OLANLARA(D), YANLIŞ OLANLARA (Y) İŞARETİ KOYUNUZ? (3*5=15 PUAN)
a-….. Hadis ravilerinde aranılan temel özelliklerin asıl amacı sahabenin güvenilirliğini ispat etmektir.
b-….. Ravilerden hadis kabulü için oluşturulan kuralların hepsinin bize yazılı olarak sahabeden nakledildiği görülmektedir.
c-…..Haber kelimesi peygamberimizin hadisleri için kullanılsa da gerçekte daha çok sahabe ve tabiin sözleri için kullanılır.
d-….. Hadis ilmine göre sünnet kelimesini peygamberimizin hayatını Kur’an’a gore şekillendirmesi olarak açıklayabiliriz ki
bu durumda aklımza hemen
“ O’nun ahlakı Kuran ahlakıydı” sözü gelir.
e-….. Hadis ilmi açısından yaklaşacak olursak eğer; H III. Asrın başlarından itibaren başlayan tedvin çalışmaları
neticesinde H:IV. Asrın başlarına gelindiğinde kapsamlı ve müstakil eserer yazıldığını görürüz.
2- HADİS İLMİNE GÖRE SÜNNET HANGİ BÖLÜMLERDEN OLUŞUR, YAZARAK AÇIKLAYINIZ? (10 PUAN)
3- AŞAĞIDAKİ BOŞLUKLARI DOĞRU OLACAK ŞEKİLDE DOLDURUNUZ? (3*5=15 PUAN)
a- “Bu nasıl peygamber ki yiyip içiyor, çarşı pazar geziyor….” şeklindeki müşriklerin eleştirilerini içeren ayette bize
peygamberlerin …………………….……………….. yönünün olduğunu gösterilir.
b- Peygamberleri insanlardan ayıran en temel özellik onların ……………………………. Almalarıdır. Bu özellikleri onların
………..…………………… yönünü gösterir.
c- “ İnsanlara, kendilerine indirileni açıklaman ve onlarında düşünmeleri için sana bu Kur’an’ı indirdik.” Ayeti
peygamberlerin ……………….……………….. görevlerinin de olduğunu gösterir.
d- Rivayetin şart ve çeşitlerini, ravilerin taşıması gereken özellikleri veya bir hadisin peygamberimize ait olup olmadığını
inceleyen hadis ilmi disiplinine ……………………………………………. Denir.
4- LAFZEN RİVAYET NE DEMEKTİR, ÖRNEK VEREREK AÇIKLAYINIZ? (10 PUAN)
5- “.......Bize Mâlik, Vehb ibn Keysân Ebû Nuaym el-Mueddib'den haber verdi ki, o şöyle demiştir:
Rasülullah'a bir yemek getirildi, beraberinde üvey oğlu Umer ibn Ebî Seleme de vardı. Rasûlullah(S)
ona:"Allah'ın ismini an ve sana yakın olan taraftan ye!" buyurdu. HADĠSĠNDE SÜNNETĠN HANGĠ TÜRÜ
ÖRNEKLENDĠRĠLMĠġTĠR, GEREKÇESĠ ĠLE YAZINIZ? (5 PUAN)
7- AŞAĞIDA VERİLEN HADİSTEN GÜNÜMÜZ İÇİN HANGİ HÜKÜMLER ÇIKARILABİLİR, YAZINIZ? (10 PUAN)
8- ANLAMI VERİLEN HADİSİN METNİNİ(ARAPÇA) YAZINIZ? (10 PUAN)
Şüphe verenle değil şüphe vermeyen ile amel et.
9- AŞAĞIDAKİ HADİSİ TAMAMLAYINIZ? (15 PUAN)
10- AŞAĞIDAKİ HADİSİ YORUMLAYINIZ? (10 PUAN)
HADİS DERSİ SINAVI SORULARIDIR
1- Sahih hadisin özelliklerini maddeler halinde yazarak birisini kısaca açıklayınız.
2- Bir ravinin adaletine yönelik ithamları (Tenkit noktalarını, suçlamaları, kusurları) yazarak birisini kısaca açıklayınız.
3- Bir ravinin zabtına yönelik ithamları (Tenkit noktalarını, suçlamaları, kusurları) yazarak açıklayınız.
4- Senetteki kopukluktan doğan zayıf hadis türleri nelerdir isimlerini yazarak birisini kısaca açıklayınız?
5- Mevzu hadisi tanıma yollarından 5 tanesini yazınız.
6- Kaynağına göre hadis türlerini yazarak birisini kısaca açıklayınız.
7- ‘’Kütüb-i Sitte’’ yi oluşturan eserleri yazınız?
8- Aşağıdaki boşlukları doldurunuz.
a) Sözlü ve yazılı olarak nakledilen hadisleri bir araya toplama çabasına …………………………. daha önce karışık
olarak bir araya getirilen hadislerin, konularına veya ravilerine göre ayrılarak kitaplarda toplanmasına
…………………………. denir?
b) Hadisi ilk kaynağına götüren ravi zincirine ……………………………. denir. Hadiste Raviler zincirinin kendisinde
son bulduğu, yani Hz. Peygamberin söylediği, yaptığı, onayladğı yada onaylamadığı şeylerin yer aldığı bölüme
……………………………………… adı verilir.
c) Adalet ve zabt niteliklerine sahip ravilere ………………………………………………….denir.
d) Bir ravinin güvenilmez olduğunu gösteren on kusura ………………………………………………….denir.
e) Görünüşte içerikleri birbiriyle çelişen, fakat dikkatle incelendiği zaman genelde bir çelişki olmadığı anlaşılan
hadislere …………………………………………………. denir.
9- Aşağıda başlangıcı verilen hadisin arapça metnini tamamlayarak mealini yazınız.
NOT BAREMİ: İLK 8 SORU 10’AR, 9. SORU (MEALİ 5 ARAPÇA METNİ 15 OLMAK ÜZERİ) 20 PUANDIR.
HADİS DERSİ SINAVI CEVAP ANAHTARI
1- Sahih hadisin özelliklerini maddeler halinde yazarak birisini kısaca açıklayınız.
1-Ravileri adildir: Adaletten maksat, ravinin dini bütün ve itikadı sağlam olması, kötü ve haram fiillerden uzak
bulunmasıdır. Ravi, Allah’ın emrettiklerini kusursuz yerine getirir; yasakladığı ve haram kıldığı şeylerden de
şiddetle kaçınır.
2-Ravileri zabıttır: Zabt, bir ravinin işitmiş olduğu bir hadisi, başkasına rivayet edinceye kadar, hafızasında
tutması ve onu rivayet ederken de, söz veya kelimelerinde hiçbir değişiklik yapmadan işittiği şekilde rivayet
edebilmesidir.
3-Senedi muttasıldır: Her ravinin, kendisinden hadis naklettiği şeyhine kavuşmuş ve hadisi bizzat ondan almış
olmasıdır. İsnattaki kopukluk, ravinin, kendisinden hadis naklettiği şeyhten, hadis işitmediği halde işitmiş gibi
ondan nakletmesidir.
4-Hadis şaz değildir: Şaz hadis, güvenilir bir ravinin kendisinden daha güvenilir diğer ravilerin rivayetine aykırı
olarak naklettiği hadistir.
5-Hadis muallel (illetli) değildir: Muallel ise, senedinde veya metninde gizli bir kusur bulunan hadistir.
2- Bir ravinin adaletine yönelik ithamları (Tenkit noktalarını, suçlamaları, kusurları) yazarak birisini kısaca
açıklayınız.
1-Kizbu’r-ravi: Ravinin hem günlük hayatında hem de hadis rivayetinde yalan söylediğinin açığa çıkması, yani
yalancılığının sabit olmasıdır.
2-İttihamu’r-ravi bi’l-kizb: Diğer konularda yalan söylediği bilinen bir ravinin hadis rivayetinde de yalan
söyleyebileceğine ihtimal verilmesi, ravinin yalanla itham edilmesidir.
3-Fısku’r-ravi: Ravinin dini buyruklara karşı duyarsız davranıp günah işlemekten sakınmaması demektir.
4-Bid’atü’r-ravi: Ravinin İslam dininin temel prensiplerine aykırı görüşler ileri sürmesi, böyle görüşleri
benimseyen grupların içinde yer almasıdır.
5-Cehaletü’r-ravi: ravinin tanınmaması ve dolayısıyla cer ve tadil yönünden durumunun bilinmemesidir.
3- Bir ravinin zabtına yönelik ithamları (Tenkit noktalarını, suçlamaları, kusurları) yazarak açıklayınız.
1-Fartu’l-gafle: Ravinin aşırı dalgınlığı ve dikkatsizliği demektir. Bu özellikte olan ravi, rivayetinde sıkça hataya
düşeceği için cerh edilir ve rivayeti kabul edilmez.
2-Kesretu’l-galat: Ravinin hadisi alırken ve naklederken çok hata yapması anlamına gelir.
3-Suu’l-hıfz: Ravinin, hadis rivayetinde hatası, isabetinden çok olacak derecede hafızasının zayıf olması,
ezberlediklerini eksik veya fazla ezberleyip çabuk unutmasıdır.
4-Vehm: İnsanın yanlış bir zanna dayanarak hataya düşmesi manasına gelen vehm, hadiste ravinin senet ve
metinlerde karışıklığa yol açacak hataları sık sık yapmasıdır.
5-Muhalefetü’s-sikat: Eğer zayıf bir ravi, güvenilir bir raviye, güvenilir bir ravi de kendisinden daha güvenilir bir
raviye, rivayetiyle aykırı düşerse buna muhalefetü’s-sikat (güvenilir olanlara muhalefet) adı verilir.
4- Senetteki kopukluktan doğan zayıf hadis türleri nelerdir isimlerini yazarak birisini kısaca açıklayınız?
1-Mürsel Hadis: Tabii ravinin, sahabi raviyi atlayarak doğrudan Peygambere dayandırdığı hadistir.
2-Mu’dal Hadis: Senedinin herhangi bir yerinde peş peşe iki veya daha çok ravisi düşen (eksik olan) hadistir.
3-Muallak Hadis: Senedinin baş tarafından, yani hadisi son olarak nakleden raviden itibaren bir veya birkaç
ravinin ya da bütün ravilerin peş peşe düşmüş olduğu hadistir.
4-Munkatı Hadis: Senedinin ortasında bir veya peş peşe olmamak kaydıyla birden fazla ravisi düşmüş olan
hadistir.
5-Müdelles Hadis: Ravinin, şeyhinden işitmediği halde, işitmiş izlenimini uyandırarak naklettiği hadis türünün
adıdır.
5- Mevzu hadisi tanıma yollarından 5 tanesini yazınız.
1-Hadis uyduranların itirafı
2-Hadis bilginlerinin yalancılıklarını tesbit ettikleri raviler
3-Hadisin lafzında veya manasında bozukluk olması
4-Rivayetin makul bir yoruma imkan vermeyecek şekilde akıl, duyu ve müşahede (gözlem) ye aykırı olması
5-Rivayetin mükafat ve ceza yönünden dengesizlik içermesi. Örneğin: küçük bir iyiliğe çok büyük mükafat ya
da basit bir hataya şiddetli bir ceza öngörmesi
6-Rivayetin güvenilir hadis kitaplarında yer almaması
7-Kur’an’a aykırı olması
8-Sünnete aykırı olması
9-Geleceğe ait somut bilgiler içermesi
6- Kaynağına göre hadis türlerini yazarak birisini kısaca açıklayınız.
a-Kutsi hadis: Manası Allah’a, sözleri Hz. Peygambere ait olan hadistir.
b-Merfu hadis: Hz. Peygambere dayandırılan bütün söz, fiil ve takrirlere denir.
c-Mevkuf hadis: Sahabilerden söz, fiil ve takrir olarak rivayet edilen haberlere denir.
d-Maktu hadis: Tabiilerden söz, fiil ve takrir olarak rivayet edilen haberlere denir.
7- ‘’Kütüb-i Sitte’’ yi oluşturan eserleri yazınız?
Buhari’in El-Cami’u’s-Sahihi
Müslim’in El-Cami’u’s-Sahihi
Nesai’nin Es-Süneni
Ebu Davud’un Es-Süneni
İbn-i Mace’nin Es-Süneni
Tirmizi’nin Es-Süneni
8- Aşağıdaki boşlukları doldurunuz.
a) Sözlü ve yazılı olarak nakledilen hadisleri bir araya toplama çabasına TEDVİN daha önce karışık olarak bir
araya getirilen hadislerin, konularına veya ravilerine göre ayrılarak kitaplarda toplanmasına TASNİF denir?
b) Hadisi ilk kaynağına götüren ravi zincirine SENET denir. Hadiste Raviler zincirinin kendisinde son bulduğu,
yani Hz. Peygamberin söylediği, yaptığı, onayladğı yada onaylamadığı şeylerin yer aldığı bölüme METİN adı
verilir.
c) Adalet ve zabt niteliklerine sahip ravilere SİKA RAVİ denir.
d) Bir ravinin güvenilmez olduğunu gösteren on kusura METAİN-İ AŞARA denir.
e) Görünüşte içerikleri birbiriyle çelişen, fakat dikkatle incelendiği zaman genelde bir çelişki olmadığı anlaşılan
hadislere MUHTELİFU’L HADİS denir.
9- Aşağıda başlangıcı verilen hadisin arapça metnini tamamlayarak mealini yazınız.
NOT BAREMİ: İLK 8 SORU 10’AR, 9. SORU (MEALİ 5 ARAPÇA METNİ 15 OLMAK ÜZERİ) 20 PUANDIR.
FIKIH
Fıkıh Dersi II. Yazılı-Yoklama TELAFİ (A)
1- Aşağıda isimleri yazılı mezhep imamlarının meşhur eserlerini yazınız.
İmam Hanefi=
İmam Malik=
2- Kişinin birtakım haklara sahip olmaya elverişli bulunması ve sorumlulukları yerine getirebilme yeteneği fıkıhta ehliyet
kavramı ile ifade edilir. Ehliyet insanın anne karnına düştüğü andan itibaren başlar ve ölene kadar devam eder. Ehliyet
türlerinden birisi de insanların birtakım haklara sahip olabilmesi ve onlardan yararlanabilmesidir. Bunun için hayatta
bulunmak yeterlidir. Ayrıca henüz doğmamış anne karnındaki çocuk da bazı haklara sahiptir. Örneğin, ölen bir yakınının
mirasından cenin için pay ayrılması gerekir. Sağ olarak dünyaya geldiği takdirde ayrılan pay kendisine verilir.
Fıkıhta bu ehliyet türüne ne ad verilir?
23- Dinin emirlerini yapma, yasaklarından da kaçınma yükümlülüğü ve yapılan işlerin sonuçlarından sorumlu tutulma
anlamına gelir. Dinî hükümlerden sorumlu yani emir ve yasakların muhatabı olan kimseye ne ad verilir?
34- İnsan iradesi dışında oluşan engellerdir. Kişinin iradesi dışında oluşan ve ehliyetini etkileyen durumlardır. Bunlar
çocukluk, akıl hastalığı, bunama, uyku, baygınlık ve unutma gibi hâllerdir. Bu hâller, genelde ehliyeti etkilediği için
sorumluluğu kaldıran ya da kısıtlayan engellerdir. Bu engeller fıkıh dilinde hangi kavramla ifade edilir?
45- Şari’nin mükelleften bir fiili yapmasını veya yapmamasını istemesi ya da onu yapıp yapmamakta serbest bırakmasıdır. Bu
nedenle insanların davranışları ile ilgili olan hükümlere fıkıhta ne ad verilir?
56- Şari’nin kesin ve bağlayıcı bir tarzda yapılmasını istediği fiillere ne ad verilir?
67- Herhangi bir fiilin, farz olabilmesi için hangi şart aranır?
78- Allah, ölen insanın namazının kılınıp defnedilmesini emretmiştir. Kim bu görevi yerine getirirse sevap alır. Diğer
insanlardan sorumluluk düşer. Ama hiç kimse bu vazifeyi yapmazsa bundan o bölgede yaşayanların hepsi sorumlu olur. Bu
tür emirler efal-i mükellefinden hangi kavramla ifade edilir?
89- Ebu Hanife'nin görüşlerinin tedvininde ve mezhepleşmesinde öğrencilerinin önemli katkıları olmuştur. Bu bağlamda
önde gelen dört öğrencisi Ebu YusufYakub b. İbrahim (ö. 182/798), Muhammed b. Hasen eş-Şeybânî (ö. 189/805), Züfer
b. Hüzeyl (ö. 158/774) ve Hasen b. Ziyad (ö. 204/819) hatırlanmalıdır.
Ebu Yusuf ve Muhammed, Hanefi mezhebinin yapılanması içerisinde Ebu Hanife'nin ardından ikinci ve üçüncü imam
olarak kabul edilmişler, görüşleri hocalarının görüşleri ile beraber anılmıştır.
Fıkıh Literatürde Ebu Hanife ve Ebu Yusuf için "şeyhayn", denir. Ebu Yusuf ve Muhammed için hangi tabirler kullanılır?
910- Asıl adı Numan b. Sabit’tir.Kûfe’de doğmuş, Bağdat’ta vefat etmiştir. İlmî çalışmalarının yanında iplik ticaretiyle
uğraşmıştır. Çeşitli inanç, düşünce ve kültürlerin merkezi durumunda olan Irak’ta yetişmiştir. Mekke ve Medine’de Hz. Enes
b. Malik ve Hz. Abdullah b. Evfa gibi sahabilerle görüşmüştür. Bu nedenle kendisi tabiinden sayılmaktadır.Kûfe’de gelişen
rey ekolünün düşünce tarzıyla yetişmiştir. Hocası Hammad b. Süleyman’dan sonra bu ekolün önde gelen ismi olmuştur.
Kısaca bahsedilen ve dört mezhepten birinin imamı olan fakihin adını yazınız.
10-
1- Hz. Peygamber döneminin fıkhi özelliklerin ana unsurlarını maddeler halinde yazınız.
Zıhar, bir insanın eşinin her hangi bir organını evlenmesi ebediyyen haram olan anne, kız kardeşi, teyzesi, halası gibi kişilere
benzetmesidir. Cahiliye dönemi arapları arasında boşanma yollarından birisi de Zıhar yolu ile boşanma idi. Zıhar yapılan kadın ne
kocasıyla ne de bir başkasıyla evlenme şansına kavuşabiliyordu.
Peygamberimiz döneminde kendisine zıhar yapılan bir kadın olayı peygamberimize aktarmış ve eşini şikayet etmiştir. Bunun
üzerine Peygamberimiz de onların boşanmalarına hükmetmiştir. Ancak Peygamberimizin bu uygulamasının yanlış olduğu
Mücadile süresinin ilk dört ayeti ile açıklanmış ve bu durumun evlilik bağını sonaerdirmediği, yalnızca keffâret gerektirdiği
hükme bağlanmıştır.
2- Yukarıdaki olay dikkate alındığında Hz Peygamberin içtihadının yürürlüğe girmesiyle ilgili neler söylenebilir?
3- Hz. Peygamber döneminde bazı sahabiler Hicaz Bölgesi’nin dışındaki şehirlere gönderilmiştir. Örneğin, Yemen’e gönderilen
Muaz b. Cebel, Hz. Peygamberin, “Gittiğin yerde ne ile hükmedeceksin?” sorusuna, önce Allah (c.c.)’ın kitabı, sonra Hz.
Peygamberin sünneti ile cevabını vermiştir. Bu ikisinde çözümünü bulamadığı konular için de kendi rey ve içtihadı ile
hükmedeceğini söylemiş ve Hz. Peygamberin takdirini kazanmıştır. Bu olay gösteriyor ki Hz. Peygamberin zamanında rey, içtihat
fıkhın kaynakları arasında vardı. Çünkü herkesin, her zaman sorunlarını Hz. Peygambere iletme ve ondan anında cevap alma
imkânı yoktu. Bu durumda sahabenin ileri gelenleri açık bir nas bulunmayan konularda içtihat ederek çözüm üretirlerdi. Elde
edilen sonuçlar Hz. Peygambere sunulurdu.
Hz. Peygamberin böyle durumlardaki tavrı fıkhi yönden nasıl açıklanır kısaca belirtiniz?
Savaşta elde edilen taşınmazların mülkiyeti, Peygamber Efendimiz döneminde savaşa katılan askerler arasında paylaştırılırdı. Hz.
Ömer ise, bu tür arazilerin mülkiyetlerini vergi almak üzere esas sahiplerine bırakarak yeni bir toprak hukuku sistemini başlattı.
Bu uygulama kendisinden sonraki dönemler için örnek teşkil etti.
4- Hz. Ömer’in bu uygulaması fıkhi açıdan nasıl açıklanır kısaca belirtiniz.
Bir sefer esnasında Hz. Peygamber, Benî Kureyza bölgesine varmadıkça kimsenin ikindi namazı kılmamasını istemiştir. Kimi
sahabiler bu emre lafzî olarak bağlı kalmıĢlar, ikindiyi Benî Kureyza'ya varınca kılmıĢlardır. Kimi sahabiler ise amaçsal bir
yorum yaparak istenenin namazın geciktirilmesi değil, bir an önce Benî Kureyza bölgesine ulaĢılması olduğunu
düĢünerek,namazı yolda kılmışlardır. Konu iletildiğinde Hz. Peygamber, hiçbir grubu tenkit etmememiştir. Bu algılama
farklılığı iki ayrı damar Ģeklinde, sonraki dönemlerde amaçsal yorum yapanlar Kûfe (Rey) ekolü; lafza bağlı kalanlar ise Hicaz
(Hadis) ekolü olarak kendini gösterecektir.
İki ekol arasındaki zihniyet farkını somut örnekler üzerinde gösterelim. Hz. Peygamber'in hadislerinde 40 koyunda 1 koyunun
zekât olarak verilmesi; fıtır sadakası olarak da 1 ölçek (1 sa'= yaklaşık 2.17 kg) hurma ya da arpa verilmesi istenmektedir.
Ahmet ile Mehmet yukarıdaki hadisin yorumu üzerinde şunları söylemişlerdir.
Ahmet: Bu hadis akılla anlaşılabilir illetlere (sebeplere) dayandığını düşünüyorum. Buradaki amacın bu maddeleri ya da
bunların değerini vermek suretiyle fakirlerin ihtiyacını gidermek olduğunu düşünüyorum. dolayısıyla koyun, hurma ya da
arpanın aynî (bizzat kendisi) olarak verilmesi şart olmayıp, bunların kıymetlerinin ödenmesiyle de nassın (hadisin) amacı
gerçekleşmiş ve mükellefiyet (sorumluluk) yerine getirilmiş olur.
Mehmet: Ben senin gibi düşünmüyorum. Hadis yoruma ihtiyaç duymayacak kadar açık ve net. Ben yorum falan anlamam
Peygamberimiz koyun diyorsa koyundan, arpa diyorsa arpadan, üzüm diyorsa üzümden verin diyorsa bizi o bağlar. Ben koyunum
varsa koyunun bizzak kendisini zekat olarak veririm. Fıtır sadakası verceksem de zahiriyeciden giderim arpayı satın alırım fakire
veririm. Fakir arpayı ne yarasa yapsın. Dolayısıyla hadiste geçen maddelerin aynî (bizzat kendisi) olarak verilmesini zorunlu
görüyorum, değerinin ödenmesini kabul etmiyorum.
5- Ahmet Rey yada hadis ekollerinden hangisini savunmaktadır? Niçin?
Mükellefiyet, sözlükte yükümlülük ve sorumluluk gibi anlamlara gelir. Fıkıh terimi olarak mükellefiyet; dinin emirlerini yapma,
yasaklarından da kaçınma yükümlülüğü ve yapılan işlerin sonuçlarından sorumlu tutulma anlamına gelir. Dinî hükümlerden
sorumlu yani emir ve yasakların muhatabı olan kimseye de mükellef (yükümlü) denir.
6- Bir kimsenin, dinin emirlerini yerine getirmek ve yasaklarından da kaçınmakla sorumlu tutulabilmesi için gerekli şarlar nelerdir
yazınız.
7- 21 yaşına gelmesine rağmen askerliğini yapmamış bir genç babasından habersiz üstelikte parası olmadığı halde galeriden bir
araç satın alıyor ve galeriye 30.000 Tl. borçlanıyor. Bu alış-veriş geçerli midir yoksa geçersiz midir. Fiil (eda) ehliyeti kapsamında
açıklayınız.
8- Bir temyiz çağına ulaşmamış bir çocuk, elindeki sopa ile bir arabanın camını kırsa, suç işlemiş sayılır mı? Verdiği maddi zararın
ödenmesi gerekir mi gerekmez mi? Fiil (eda) ehliyeti kapsamında açıklayınız.
9- Kişinin haklara sahip olabilmesi için hayatta bulunması yani canlı olması yeterlidir. Buna karşın fiil ehliyeti için özel şartların da
bulunması gereklidir. Bu şartların bulunmaması, sonradan kaybolması veya eksilmesi; ya mükellefiyeti daraltır ya da ortadan
kaldırır. Bunlara ehliyet engelleri (avârızu’l-ehliyye) denilmektedir. Bunlar semavi ve müktesep arızalar diye ikiye ayrılır.
Muktesep arızaları bir örnekle kısaca açıklayınız.
10- Bir hadiste Peygamber Efendimiz şöyle buyurmaktadır: “Üç kişiden kalem kaldırılmıştır (sorumlulukları yoktur): Uyanıncaya
kadar uykuda olandan, ergenliğe ulaşıncaya kadar çocuktan, iyileşinceye kadar akıl hastasından.” Hadisi ehliyetin arızalarından
hangisine örnektir. Nedeniyle birlikte açıklayınız.
Fıkıh Dersi II. Yazılı-Yoklama (B)
1- Hz. Peygamber döneminin fıkhi kaynakları nelerdir maddeler halinde yazınız.
Hz. Peygamber Bedir Savaşı’nda Müslümanların eline geçen esirler hakkında nasıl bir uygulamanın yapılacağı
konusunda sahabenin ileri gelenleriyle istişare etmiştir. Hz. Ebu Bekir savaş esirlerinin fidye karşılığı serbest
bırakılmalarını önermiş, Hz. Ömer ise cezalandırılmalarını istemiştir. Peygamberimiz, Hz. Ebu Bekir’in görüşünü
benimseyerek bedel karşılığında esirleri serbest bırakmıştır. Bunun üzerine gelen ayet Hz. Ömer’in görüşünün
daha doğru olduğunu şöyle ifade etmiştir: “Bir peygamberin, yeryüzünde üstünlüğünü perçinlemedikçe esirler
edinip onları fidye karşılığında serbest bırakması uygun düşmez. Siz dünyanın geçici menfaatini istiyorsunuz.
Allah ise ahireti kazanmanızı istiyor. Allah azizdir, hakimdir.”
2- Yukarıdaki olay dikkate alındığında Hz Peygamberin içtihadının yürürlüğe girmesiyle ilgili neler söylenebilir?
3- Hz. Ömer, fıkhi konularda istişare etmek için bazı müçtehit sahabilere Medine’den çıkma yasağı
koymasının nedenini kısaca açıklayınız.
Hırsızlık suçu ve cezâsı ile ilgili âyette şöyle buyurulmuştur: "Hırsızlık yapan erkeğin ve kadının, yaptıklarının
cezâsı ve Allah'tan caydırıcı bir yaptırım olarak ellerini kesin. Allah izzet ve hikmet sahibidir. Kim bu haksız
fiilinden dolayı pişman olur (tövbe eder) ve durumunu düzeltirse Allah da onun tövbesini kabûl buyurur. Allah
çok esirgeyici ve bağışlayıcıdır" (Mâide, 5/39). Ancak Hz. Ömer kıtlık yıllarında hırsızlık suçunun cezası olan el
kesmeyi uygulamamıştır.
4- Hz. Ömer’in bu uygulamasıı fıkhi açıdan nasıl açıklanır.
Bir sefer esnasında Hz. Peygamber, Benî Kureyza bölgesine varmadıkça kimsenin ikindi namazı kılmamasını
istemiştir. Kimi sahabiler bu emre lafzî olarak bağlı kalmıĢlar, ikindiyi Benî Kureyza'ya varınca kılmıĢlardır.
Kimi sahabiler ise amaçsal bir yorum yaparak istenenin namazın geciktirilmesi değil, bir an önce Benî Kureyza
bölgesine ulaĢılması olduğunu düĢünerek,namazı yolda kılmışlardır. Konu iletildiğinde Hz. Peygamber, hiçbir
grubu tenkit etmememiştir. Bu algılama farklılığı iki ayrı damar Ģeklinde, sonraki dönemlerde amaçsal yorum
yapanlar Kûfe (Rey) ekolü; lafza bağlı kalanlar ise Hicaz (Hadis) ekolü olarak kendini gösterecektir.
İki ekol arasındaki zihniyet farkını somut örnekler üzerinde gösterelim. Hz. Peygamber'in hadislerinde 40
koyunda 1 koyunun zekât olarak verilmesi; fıtır sadakası olarak da 1 ölçek (1 sa'= yaklaşık 2.17 kg) hurma ya da
arpa verilmesi istenmektedir.
Ahmet ile Mehmet yukarıdaki hadisin yorumu üzerinde şunları söylemişlerdir.
Ahmet: Bu hadis akılla anlaşılabilir illetlere (sebeplere) dayandığını düşünüyorum. Buradaki amacın bu
maddeleri ya da bunların değerini vermek suretiyle fakirlerin ihtiyacını gidermek olduğunu düşünüyorum.
dolayısıyla koyun, hurma ya da arpanın aynî (bizzat kendisi) olarak verilmesi şart olmayıp, bunların
kıymetlerinin ödenmesiyle de nassın (hadisin) amacı gerçekleşmiş ve mükellefiyet (sorumluluk) yerine
getirilmiş olur.
Mehmet: Ben senin gibi düşünmüyorum. Hadis yoruma ihtiyaç duymayacak kadar açık ve net. Ben yorum
falan anlamam Peygamberimiz koyun diyorsa koyundan, arpa diyorsa arpadan, üzüm diyorsa üzümden verin
diyorsa bizi o bağlar. Ben koyunum varsa koyunun bizzak kendisini zekat olarak veririm. Fıtır sadakası
verceksem de zahiriyeciden giderim arpayı satın alırım fakire veririm. Fakir arpayı ne yarasa yapsın. Dolayısıyla
hadiste geçen maddelerin aynî (bizzat kendisi) olarak verilmesini zorunlu görüyorum, değerinin ödenmesini
kabul etmiyorum.
5- Mehmet Rey yada hadis ekollerinden hangisini savunmaktadır? Niçin?
Mükellefiyet, sözlükte yükümlülük ve sorumluluk gibi anlamlara gelir. Fıkıh terimi olarak mükellefiyet; dinin
emirlerini yapma, yasaklarından da kaçınma yükümlülüğü ve yapılan işlerin sonuçlarından sorumlu tutulma
anlamına gelir. Dinî hükümlerden sorumlu yani emir ve yasakların muhatabı olan kimseye de mükellef
(yükümlü) denir.
6- Bir kimsenin, dinin emirlerini yerine getirmek ve yasaklarından da kaçınmakla sorumlu tutulabilmesi için
gerekli şarlar nelerdir yazınız.
7- İlkokul 4. Sınıfa giden Hasan dedesinin ilk orucunu tuttuğunda aldığı ve hiç kullanmadığı bisikletini ikinci el
eşya alım-satımı yapan bir spotçuya babasının haberi olmadan piyasa değerinin yarı fiyatına satarak yine aynı
spotçudan iki hafta kullanılan bir cep telefonunu normal mağaza fiyatı üzerinden satın alıyor. Bu alış-veriş
geçerli midir yoksa geçersiz midir. Fiil (eda) ehliyeti kapsamında açıklayınız.
8- Bir akıl hastası, elindeki sopa ile bir arabanın camını kırsa, suç işlemiş sayılır mı? Verdiği maddi zararın
ödenmesi gerekir mi gerekmez mi? Fiil (eda) ehliyeti kapsamında açıklayınız.
9- Kişinin haklara sahip olabilmesi için hayatta bulunması yani canlı olması yeterlidir. Buna karşın fiil ehliyeti için
özel şartların da bulunması gereklidir. Bu şartların bulunmaması, sonradan kaybolması veya eksilmesi; ya
mükellefiyeti daraltır ya da ortadan kaldırır. Bunlara ehliyet engelleri (avârızu’l-ehliyye) denilmektedir. Bunlar
semavi ve müktesep arızalar diye ikiye ayrılır. Semavi arızaları bir örnekle kısaca açıklayınız.
10- Bir hadiste Peygamber Efendimiz şöyle buyurmaktadır: “Üç kişiden kalem kaldırılmıştır (sorumlulukları
yoktur): Uyanıncaya kadar uykuda olandan, ergenliğe ulaşıncaya kadar çocuktan, iyileşinceye kadar akıl
hastasından.” Buharî, Hudud, 22.Hadisi ehliyetin arızalarından hangisine örnektir. Nedeniyle birlikte açıklayınız.
Fıkıh Dersi 1. Ortak Yazıl Yoklama A
Adı-Soyadı:
Sınıfı:
No:
1- Fıkıh kelimesinin sözlük ve terim anlamını yazınız. (10 puan)
2- Fıkıh, insanın bütün söz, fiil ve davranışlarını konu edinir. Cümlesini fıkıh ilminin konularını da göz önüne
alarak örneklerle izah ediniz. (15 Puan)
3- “Kişiyi harama düşürmeyecek kadar helal vardır” cümlesi fıkhın hangi temel ilkesi ile açıklanabilir kısaca
açıklayınız? ( 15 puan)
4- Hüküm yönünden tavaf çeşitlerini yazarak kısaca açıklayınız. ( 15 puan)
5- Haccın farzlarını yazarak, Tavafı kısaca anlatınız. (15 Puan)
6-Hill bölgesi ve hillî ne demektir tarifini yapınız. (10 Puan)
7- Kurban edilecek hayvanda aranan şartları yazınız.(10 Puan)
8- Kurban çeşitlerini yazarak Hedy kurbanını kısaca açıklayınız. (10 Puan)
Fıkıh Dersi 1. Ortak Yazıl Yoklama B
Adı-Soyadı:
Sınıfı:
No:
1- Fıkıh ilminin temel ilkelerini maddeler halinde yazınız.(Açıklama yapmayınız) ( 10 Puan)
2- Fıkıh ilminin amaçlarını yazınız. ( 15 Puan)
3-“Meşakkat kolaylığı getirir. ” (Mecelle, madde: 17) “Bir iş zorlaşınca kolaylık gösterilir.” (Mecelle, madde:
18) ilkelerini fıkhın hangi temel ilkesi çerçevesinde açıklayabiliriz kısaca açıklayınız.( 15 Puan)
4-Yapılış yönünden haccın çeşitlerini yazarak kısaca açıklayınız.(15 Puan)
5- Haccın vaciplerinden olan Şeytan taşlama görevini kısaca anlatınız. (15 Puan)
6- İhrama giren kimselere, ihramdan çıkıncaya kadar yasak olan bazı iş ve davranışlar vardır. Bunlara ‘‘ihram
yasakları” denir. Bu yasakların işlenmesi cinayet tabiriyle isimlendirilir ve işlenen cinayete göre de ceza
gerektirir.
İhram yasaklarından Vücutla, Giyim ve Giyim Eşyası ile İlgili Yasakların dışında kalan diğer yasakları yazınız. (
10 Puan)
7- Kurban çeşitlerini yazarak adak kurbanını kısaca açıklayınız. (10 Puan)
8- Kurban çeşitlerini yazarak ceza ve keffaret kurbanını kısaca açıklayınız. (10 Puan)
Fıkıh Dersi 1. Ortak Yazıl Yoklama C
Adı-Soyadı:
Sınıfı:
No:
1- Fıkıh ilminin belli başlı konularını örneklerle yazınız. (10Puan)
2- Aşağıdaki ayetleri inceleyerek hükümlerde tedricîliğin nasıl gerçekleştiğini açıklayınız?(15 Puan)
“Ey Muhammed! Sana şarap ve kumardan soruyorlar. De ki: Bu ikisinde büyük bir günah, bir de insanlar
için bazı menfaatler vardır. Fakat günahları, menfaatlerinden daha büyüktür.” Bakara suresi, 219. ayet.
“Ey iman edenler! Siz sarhoş iken -ne söylediğinizi bilinceye kadar- (cünüp iken de) -yolcu olan müstesnagusül edinceye kadar namaza yaklaşmayın...” Nisâ suresi, 43. ayet.
“Ey iman edenler! İçki, kumar, dikili taşlar (putlar) ve fal okları şeytan işi birer pisliktir. Bunlardan kaçının
ki kurtuluşa eresiniz. Şeytan, içki ve kumarla sizin aranıza düşmanlık ve kin sokmak, sizi Allah’ı anmaktan
ve namazdan alıkoymak ister. Artık bunlardan vazgeçtiniz değil mi?”Mâide suresi, 90-91. ayetler.
3-Hac görevi ifa edilirken namazların birleştirilmesi (Cem) nasıl ve nerelerde yapılır açıklayınız. ( 15 Puan)
4-İhrama giren kimselere, ihramdan çıkıncaya kadar yasak olan bazı iş ve davranışlar vardır. Bunlara ‘‘ihram
yasakları” denir. Bu yasakların işlenmesi cinayet tabiriyle isimlendirilir ve işlenen cinayete göre de ceza
gerektirir.İhram yasaklarından Giyim ve Giyim Eşyası ile İlgili Yasakları yazınız.(15Puan)
5- Haccın farzlarını yazarak, İhrama girmeyi kısaca anlatınız. (15 Puan)
6-İhrama giren kimseler, hacca niyet eder ve telbiye duasını okurlar. Telbiye duasının arapça metnini yazınız.
(10 Puan)
7-Terim olarak haccın tanımını yazınız. (10 Puan)
8-Kurban çeşitlerini yazarak şükür kurbanını kısaca açıklayınız. (10 Puan)
Fıkıh Dersi 1. Ortak Yazıl Yoklama D
Adı-Soyadı:
Sınıfı:
No:
“Müminlerin hepsinin toptan sefere çıkmaları doğru değildir. Onların her kesiminde bir grup dinde (dinî
ilimlerde) geniş bilgi elde etmek ve kavimleri (savaştan) döndüklerinde onları ikaz etmek için geride kalmalıdır.
Umulur ki sakınırlar.”Yukarıda meali verilen Tevbe suresi, 122. ayetini fıkhın önemi bakımından
değerlendiriniz. (10 Puan)
2- Aşağıdaki ifadeler fıkhın hangi temel ilkesi ile açıklanabilir kısaca açıklayınız? ( 15 Puan)
Mecelle:“ Umumî bir zararı ortadan kaldırmak için hususî zarar tercih edilir.”
- Duyulan ihtiyaç sebebiyle şehir merkezinde hastane, okul, cami gibi yararı kamuya ait olan bir binanın
yapılabilmesi için, bir şahsın özel mülkünün devletleştirilerek o kişinin mülkünün bedeli ödenir. Böylece o
kişinin hakkı da korunur.
- Zarar ile yarar çatıştığında öncelikli olarak zararın giderilmesi amaçlanır. Örneğin kurulacak bir fabrika çevreye
zarar verecekse ondan elde edilecek yarardan vazgeçilir.
3- Hac ibadetinin hicri 9. yılda farz kılınmasının nedenini fıkhın temel ilkelerinden hangisiyle açıklayabiliriz?
(15 Puan)
4- Haccın vaciplerinden olan Sa’yı kısaca anlatınız. (15 Puan)
5- Haccın farzlarını yazarak, Vakfe yi kısaca anlatınız. (15 Puan)
6- İhrama giren kimselere, ihramdan çıkıncaya kadar yasak olan bazı iş ve davranışlar vardır. Bunlara
„„ihram yasakları” denir. Bu yasakların işlenmesi cinayet tabiriyle isimlendirilir ve işlenen cinayete göre
de ceza gerektirir. İhram yasaklarından Vücutla İlgili Yasakları yazınız. (10 Puan)
7- Kurban çeşitlerini yazarak udhiye kurbanını kısaca açıklayınız. (10 Puan)
8- Kurban çeşitlerini yazarak Akika kurbanını kısaca açıklayınız. (10 Puan)
Fıkıh ilmi, ; ………….
1- Yukarıdaki boşluğa aşağıdaki cümlelerin hangisinin gelmesi uygun olmaz?
A) Ahirete yönelik olarak neleri yapmamız neleri de yapmamız gerektiğine dair kurallar
koyar.
B) İnsan haklarının neler olduğunu açıklar ve bunların korunmasına dair ilkeler koyar.
C) İnsanlar arası ilişkilerin olumlu yönde ilerlemesine katkıda bulunur.
D) Hayatı kolaylaştırıcı kuralları öğrenmemizi sağlar
2- Aşağıdakilerden hangisi fıkıh ilminin temel özelliklerinden değildir?
A) Kolaylık B) Tedricîlik C) İcbar D) Kamu yararı
“Allah size ancak ölüyü (leşi), kanı, domuz etini ve Allah’tan başkası adına kesileni haram
kıldı. Her kim bunlardan yemeye mecbur kalırsa başkasının hakkına saldırmadan ve haddi
aşmadan bir miktar yemesinde günah yoktur. Şüphe yok ki Allah çokça bağışlayan ve
çokça esirgeyendir.”
3- Yukarıda verilen ayette fıkıh ilminin hangi temel ilkesini ifade eder?
A) Haramlarda sınırlılık B) Mükellefiyette kolaylık C) Hükümlerde Tedricilik D) Adaletin
gerçekleşmesidir
- Duyulan ihtiyaç sebebiyle şehir merkezinde hastane, okul, cami gibi yararı kamuya ait olan bir
binanın yapılabilmesi için, bir şahsın özel mülkünün devletleştirilerek o kişinin mülkünün bedeli
ödenir. Böylece o kişinin hakkı da korunur.
- Zarar ile yarar çatıştığında öncelikli olarak zararın giderilmesi amaçlanır. Örneğin kurulacak bir
fabrika çevreye zarar verecekse ondan elde edilecek yarardan vazgeçilir.
4- Yukarıda verilen mecelledeki hüküm, fıkıh ilminin hangi temel ilkesini ifade eder?
A) Mükellefiyette kolaylık B) Hükümlerde tedricilik C) Kamu yararı D) Adaletin
gerçekleşmesidir
5- Aşağıdakilerden hangisi Fıkıhın konusuyla ilgili cümlelerden hangisi doğrudur?
A) İnsanın bütün sözleri ve davranışlarını konu edinir.
B) İnsanın bütün fiillerini konu edinir
C) İnsanın bütün sözleri, fiil ve davranışlarını konu edinir
D) İnsanın bütün davranışlarını konu edinir
6- “Bütün inananlar kardeştir...” evrensel prensibi hangi ilahi emirde daha belirgin olarak?
A) Namaz Kılmakta
B) Zekât Vermekte
C) Hacca Gitmekte
D) Oruç Tutmakta.
7- Hac ibadeti esnasında yapılması gereken bazı davranışlar vardır. Aşağıdakilerden hangisi bu
davranışlardan birisidir?
A) Vakfe
B) Mik’at
C) Telbiye
D) Temlik
8- Aşağıdakilerden hangisi ihram yasaklarından değildir?
A) Başı ve yüzü örtmek.
B) Dikişli elbise ve iç çamaşırı giymek.
C) Eldiven, çorap ve topukları kapatan ayakkabı giymek.
D) Cüzdan, çanta vb. taşımak.
9- Hill Bölgesi: Harem Bölgesi ile Mikat yerleri arasındaki bölgedir. Harem Bölgesindeki yasaklar
burada olmadığı için …………………… denilmiştir. Boş bırakılan yere aşağıdaki kelimelerden hangisi
gelmelidir?
A) Hill
B) Hedy
C) Karn
D) Cuhfe
10- Harem bölgesiyle ilgili olarak aşağıdaki bilgilerin hangisinde bilgi yanlışlığı vardır?
A) Harem bölgesi, dünyanın en emniyetli bölgedir.
B) Harem bölgesindeki bitkilerin koparılması ve zarar verilmesi yasaktır.
C) Harem bölgesi, Mescid-i Haram ve etrafıdır.
D) Harem bölgesinde avlanmak yasaktır.
11 -Tavafla ilgili olarak aşağıdaki bilgilerin hangisinde bilgi yanlışlığı vardır?
A) “Kudüm”, “ziyaret” ve “veda” tavafı olmak üzere üç tavaf vardır.
B) Tavaflardan sadece ziyaret (ifada) tavafı haccın farzlarındandır.
C) Farz olan tavaf, Kurban Bayramı’nın birinci günü yapılabilir.
D) Tavaf Kâbe’nin bir köşesinde bulunan Hacerü’l-Esved (siyah taş)’in bulunduğu yerden başlar.
12- Sa’yla ilgili olarak aşağıdaki bilgilerin hangisinde bilgi yanlışlığı vardır?
A) Hz. Sare , oğlu İshak için su arayışının sembolik olarak yeniden canlandırılmasıdır.
B) Safa’dan Merve’ye dört, Merve’den Safa’ya üç kez gidilir.
C) Sa’yin yapıldığı Safa ile Merve arasındaki mesafeye “mes’â” denir.
D) Sa’y haccın vaciplerindendir.
13- Aşağıdaki bilgilerin hangisinde bilgi yanlışlığı vardır?
A) Şeytan taşlama bayramın birinci günüyle dördüncü günü güneş batıncaya kadar olan sürede
gerçekleştirilir. B) Şeytan taşlamak haccın sünnetlerindendir.
C) Bayramın birinci günü, sadece akabe cemresine 7 taş atılır. Bayramın 2. 3. ve 4. günlerinde
küçük cemreden başlayarak sıra ile her üç cemreye, günde yedişer adet taş atılır.
D) Her bir taş “Bismillâhi Allahu ekber” denilerek atılır.
14- Haccın yapılışıyla ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisinde bilgi eksikliği vardır?
A) Arafat’ta öğle ve ikindi namazlarını öğle namazının vakti içinde (cem-i takdim) kılınır.
B) Güneş battıktan sonra akşam namazını kılmadan Arafat’tan Müzdelife’ye hareket edilir.
C) Müzdelife vakfesi yapıldıktan sonra Müzdelife’de kurban kesilir.
D) Akşam ve yatsı namazlarını, yatsı vakti girdikten sonra (cem-i tehir) Müzdelife’de kılınır.
15- Haccın yapılışıyla ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisinde bilgi eksikliği vardır?
A) Temettu haccı yapan kişi önce umreye niyet ederek ihrama girer ve umreyi tamamlar, sonra
ihramdan çıkar, hac için yeniden ihrama girer ve hac ibadetini yapar.
B) İfrad haccı yapan kişi önce umreye niyet ederek ihrama girer ve umreyi tamamlar, sonra
hac ibadetini yapar.
C) Kıran haccı yapan kişi hac ve umreye birlikte niyet ederek ihrama girer. İhramdan çıkmadan,
önce umre sonra da hac ibadetini yapar.
D) Temettu ve kıran haccı yapan kişilerin Mina’da kurban kesmeleri vaciptir.
16- Hac ve Umre ibadetiyle faydalarıyla ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisinde
öncelikli hedefler arasında değildir
A) Hac veya umre ibadetini yapan kişi, birbirlerini daha iyi tanıma, sevinç ve üzüntülerini paylaşma
imkânı bulurlar.
B) Hac veya umre kişiye, insanı farklı anlayışların bulunduğu bir ortamda nasıl bir davranış
içerisinde olması gerektiği konusunda eğitir.
C) Hac veya umrede giyilen ihramla insanlar arasındaki makam, mevki, unvan gibi farklılıklar
ortadan kalkar.
D) Hac veya umre ibadetini yapan kişiler arasında her zaman sınıf ve zümre farkı oluşur,
maddi durumu yerinde olanlar daha huzurlu ve rahat bir ibadet imkanına kavuşur
17- “ Onların ne etleri ne de kanları Allah’a ulaşmaz. Fakat sizin takvanız (Allah’ın
emirlerinebağlılığınız) ona ulaşır...” “Onlardan hem kendiniz yiyin hem de ihtiyacını gizleyen
ve gizlemeyen fakirlere yedirin...”ayetlerinden hareketle aşağıdaki ifadelerin hangisine
ulaşılmaz?
A) Kurban kesen kişi kestiği kurban sayesinde kendini Allah’a daha yakın hisseder ve ona bağlılığı
artar.
B) Et alma imkânı olmayan veya kısıtlı olan pek çok insan bu ihtiyacını kurban sayesinde giderir.
C) Fakir, kurban sayesinde aldığı yardımlardan dolayı duyduğu ezikliği, kurban kesecek mali
imkana kavuşmak için daha çok çalışma konusunda hırslanırlar.
D) Kurban, zengine, malını Allah’ın rızası doğrultusunda, başkalarıyla paylaşma alışkanlığı
kazandırır.
18- Kurbanlık hayvanla ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerin hangisinde bilgi yanlışlığı vardır?
A) Deve 1-7 kişi arasında ortaklaşa kurban edilebilir.
B) Deve en az 5 yaşını bitirmiş olmalıdır.
C) Zayıf ve cılız sığır ve mandalar 7 kişi arasında kesilemez.
D) Koyun ve keçi besili iseler 1 yaşını doldurmadan da kurban edilebilir.
19- Temettu ve kıran haccı yapanların kesmeleri vacip olan kurbana ne ad verilir?
A) Hedy kurbanı
B) Akîka kurbanı C) Udhiye kurbanı
D) Kefaret kurbanı
20- Kurbanlık hayvanla ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerin hangisinde bilgi yanlışlığı vardır?
A) Bir veya iki gözü kör olmamalı
B) Dişlerinin hiçbiri kırık yada dökülmüş olmamalı
C) Kulakları ve boynuzları kökünden kesilmiş olmamalı
D) Dili kesik, kuyruğunun üçte birinden fazlası kesik olan veya memesi kesik olmamalı
1- İhrama giren kimselere, ihramdan çıkıncaya kadar yasak olan bazı iş ve davranışlar vardır.
Bunlara “ihram yasakları” denir.
2- Hac zamanı dışında Kâbe’yi ziyaret etmek ve sa’y yapmak suretiyle yapılan ibadete UMRE
denir.
3- Hac ibadetinin gereklerinden birini eksik yapan veya ihram yasaklarından birini ihlal eden kişi
harem bölgesinde kurban keser. Kesilen bu kurbana ceza ve kefaret kurbanı denir.
1- ( D ) Giyimle ilgili yasaklar sadece erkeklere yöneliktir. Kadınlar normal elbiselerini giyerler,
sadece ihram süresince yüzlerini örtmezler.
2- ( D ) Arefe günü öğle vaktinden bayram sabahına kadar, bir süre Arafat’ta bulunmaya Vakfe
denir.
3- ( D ) Farz olan tavaf, Kurban Bayramı’nın birinci günü başlayarak ömrün sonuna kadar
yapılabilir.
4- ( D ) Temettu haccı yapacak kişi umreyi tamamladıktan sonra ihramdan çıkar. Hacca niyet
ederek tekrar ihrama girer ve hac ibadetini yapar.
5- ( D ) Tavaf bütün Müslümanların birlikteliğinin sembolik bir ifadesidir.
6- ( D ) Hac ibadetinin gereklerinden birini eksik yapan veya ihram yasaklarından birini ihlal eden
kişi harem bölgesinde kurban keser. Kesilen bu kurbana ceza ve kefaret kurbanı denir.
Doğru Yanlış
1- (
) Bir insanın ortaya koymuş olduğu fiilin veya söylemiş olduğu sözlerin geçerliliği ya da
geçersizliği de fıkhın konuları arasında yer alır.
2- (
) Fıkıh, gündelik yaşantımızda diğer insanlarla sürdürdüğümüz ilişkilerimizi ele alır ve bu
konularda genel kurallar koyar.
3- (
) Hükümlerin uygulanmasında sebeb-i nüzul (ayetlerin iniş şartları) belirleyici olmuştur.
Boşluk Doldurma:
Bir kimsenin, başka birinin malına ve canına karşı işlemiş olduğu suçlar fıkıhta ukubat adı altında
ele alınır.
1- Aşağıdakilerden hangisi fıkıh ilminin amaçları arasında yer almaz?
A) Fıkıh ilmi, insanın dünya ve ahiret mutluluğuna ulaşmasını amaçlar.
B) İnsanın yaratıcısına, kendisine ve diğer insanlara karşı hak ve sorumluluklarını öğretir.
C) Fıkıh ilmi, insanların inançlarının sağlam temellere dayanmasını sağlar.
D) Adaletli, huzurlu ve istikrarlı bir toplum oluşmasına katkı sağlar.
2- Aşağıdakilerden hangisi fıkıh ilminin temel özelliklerinden değildir?
A) Helallerde genişlik B) Haramlarda sınırlılık C) Bireysel menfaatin korunması D) Adaletin
gerçekleşmesidir
“Ey Muhammed! Sana şarap ve kumardan soruyorlar. De ki: Bu ikisinde büyük bir günah, bir
de insanlar için bazı menfaatler vardır. Fakat günahları, menfaatlerinden daha büyüktür.”
Bakara suresi, 219. ayet.
“Ey iman edenler! Siz sarhoş iken -ne söylediğinizi bilinceye kadar- (cünüp iken de) -yolcu
olan müstesna- gusül edinceye kadar namaza yaklaşmayın...” Nisâ suresi, 43. ayet.
“Ey iman edenler! İçki, kumar, dikili taşlar (putlar) ve fal okları şeytan işi birer pisliktir.
Bunlardan kaçının ki kurtuluşa eresiniz. Şeytan, içki ve kumarla sizin aranıza düşmanlık ve
kin sokmak, sizi Allah’ı anmaktan ve namazdan alıkoymak ister. Artık bunlardan vazgeçtiniz
değil mi?” Mâide suresi, 90-91. ayetler.
3- Yukarıda verilen ayetlerde fıkıh ilminin hangi temel ilkesini ifade eder?
A) Haramlarda sınırlılık B) Mükellefiyette kolaylık C) Hükümlerde tedricilik D) Adaletin
gerçekleşmesidir
“Adalet; hukuka bağlı kalmayı, eşitlik ve hakkaniyete uymayı gerektirir. Bu nedenle hiç kimse,
kendi kendine hakkını almaya kalkışamaz. Nitekim böyle bir girişim, fıkıh tarafından
cezalandırmayı gerektiren bir suç sayılır. Buna göre adaletin gerçekleşmesi insanların intikam
duygusu ve kan davası gütmekten vazgeçip hukuk kurallarına uyması ile mümkündür.”
4- Yukarıda verilen bilgiye göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Herkes kanun önünde eşittir.
B) Kimse yargılanmadan cezalandırılamaz.
C) Mahkemeler gerekli cezayı vermediği takdirde birey kendi hakkını koruma hakkına sahiptir
D) Bireysel haklar korunmak zorundadır.
5- Fıkıh ilminin ele aldığı ilk konu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Namaz
B) Temizlik
C) Alış-veriş
D) Evlenme-Boşanma
6- Hac ile ilgili aşağıdakilerin hangisinde bilgi yanlışlığı vardır?
A) İslam dininin beş esasından biri olan hac ibadeti, hicretin dokuzuncu yılında farz olmuştur.
B) Zilhicce ayının 9 ve 10. günlerinde ihramlı olarak Arafat ve Kâbe’yi ziyaret etmek suretiyle
yapılır.
C) Hac ibadetinin belli bir zamanda yapılması gerektiği Kur’an’de ifade edilmiştir.
D) Hac her Müslümana farzdır.
7- Hac ibadeti esnasında yapılması gereken bazı davranışlar vardır. Aşağıdakilerden hangisi bu
davranışlardan değildir?
A) İhram
B) Tavaf
C) Sa’y
D) Mik’at
8- Aşağıdakilerden hangisi ihram yasaklarından değildir?
A) Saçlara jöle sürmek, oje ve ruj kullanmak B) Topukları açık ayakkabı giymek
C) Kokulu sabun kullanmak.
D) Güzel koku sürünmek
9- Aşağıdakilerden hangisi mik’at mahallerinden değildir?
A) Yelemlem
B) Cuhfe
C) Mina
D) Zülhuleyfe
10- Harem bölgesiyle ilgili olarak aşağıdaki bilgilerin hangisinde bilgi yanlışlığı vardır?
A) Harem bölgesi, Mekke ile etrafını kapsar
B) Harem bölgesi, Mekke ile etrafınıdaki bitkilerin koparılmasının ve av hayvanlarına zarar
verilmesinin yasaktır.
C) Harem bölgesi, dünyanın en emniyetli bölgedir.
D) Harem bölgesi, Mescid-i Haram ve etrafıdır.
11- Tavafla ilgili olarak aşağıdaki bilgilerin hangisinde bilgi yanlışlığı vardır?
A) “Kudüm”, “ziyaret” ve “veda” tavafı olmak üzere üç tavaf vardır.
B) Her üç tavafda haccın farzlarındandır.
C) Farz olan tavaf, Kurban Bayramı’nın birinci günü başlayarak ömrün sonuna kadar yapılabilir.
D) Tavaftan önce abdest alınarak niyet edilir.
12- Sa’yla ilgili olarak aşağıdaki bilgilerin hangisinde bilgi yanlışlığı vardır?
A) Mekke’de bulunan Safa ve Merve tepeleri arasında yedi defa gidip gelmeye Sa’y denir.
B) Safa’dan Merve’ye dört, Merve’den Safa’ya üç kez gidilir.
C) Sa’yin yapıldığı Safa ile Merve arasındaki yaklaşık 350 metrelik mesafeye de “mes’â” (sa’y yeri)
denir.
D) Sa’y haccın farzlarındandır.
13- Aşağıdaki bilgilerin hangisinde bilgi yanlışlığı vardır?
A) Kurban kesimi Mina’da gerçekleştirilir
B) Şeytan taşlama bayramın birinci günüyle dördüncü günü güneş batıncaya kadar olan sürede
gerçekleştirilir.
C) Temsilî olarak şeytan taşlama Müzdelife’de gerçekleştirilir.
D) Şeytan taşlamak haccın vaciplerindendir.
14- Haccın yapılışıyla ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisinde bilgi eksikliği vardır?
A) Ramazan bayramından önce Arife gününü Arafat’ta geçirirler.
B) İfrad haccı için ihrama giren kişi, Mescid-i Haram’a gider ilk olarak tavaf (kudüm) ve sa’y
yapar.
C) Sa’ydan sonra Arafat’a çıkana kadar ihramlı olarak Mekke’de kalır.
D) Zilhicce ayının sekizinci günü hacılar, Arafat’a gitmek için Mekke’den ayrılırlar.
15- Aşağıdakilerden hangisi haccın farzlarından değildir?
A) İhram girmek
B) Ziyaret tavafı C) Arafat vakfesi
D) Mina’da Kurban kesmek
16- Hac ve Umre ibadetiyle faydalarıyla ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisinde
öncelikli hedefler arasında değildir
A) Hac veya umre ibadetini yapan kişi, sağlık ve zenginlik nimeti için Allah’a şükretmiş olur.
B) Hac veya umre ibadetini yapan kişi, manevi kirlerden arınır.
C) Hac ve umrede farklı ırk, dil ve kültürden Müslümanların aralarındaki kardeşliği pekiştirir.
D) Hac veya umre İslam ülkeleri arasında ekonomik canlılığa sebep olur ve birçok ticari
anlaşmanın imzalanmasına neden olur.
17- “ Onların ne etleri ne de kanları Allah’a ulaşmaz. Fakat sizin takvanız (Allah’ın
emirlerinebağlılığınız) ona ulaşır...” “Onlardan hem kendiniz yiyin hem de ihtiyacını gizleyen
ve gizlemeyen fakirlere yedirin...”ayetlerinden hareketle aşağıdaki ifadelerin hangisine
ulaşılmaz?
A) Kurban, toplumda kardeşlik, yardımlaşma ve dayanışma ruhunu canlı tutar.
B) Kurban, fakirin zenginin malındaki hakkıdır.
C) Kurban sayesinde bu insanların ihtiyaçları kısmen de olsa karşılanmaktadır.
D) Kurban ibadeti sosyal adaletin gerçekleşmesine katkı sağlamaktadır.
18- Kurbanlık hayvanla ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerin hangisinde bilgi yanlışlığı vardır?
A) Koyun ve keçi 1 kişi adına kurban edilir ve en az 1 yaşını bitirmiş olmalıdır.
B) Koyun ve keçi ne kadar besili olursa olsun 1 yaşını doldurmadan kurban edilemez.
C) Sığır ve manda 1-7 kişi arasında ortaklaşa kurban edilebilir.
D) Sığır ve manda en az 2 yaşını bitirmiş olmalı
19- Bir işin veya isteğin olması hâlinde kesilmek üzere Allah’a adanan kurbandır. Tamamen fakirin
hakkı olan bu kurban aşağıdakilerden hangisidir?
A) Şükür kurbanı
B) Adak kurbanı
C) Udhiye (bayram) kurbanı
D) Ceza ve kefaret
kurbanı
20- Kurban etiyle ilgili olarak aşağıdaki bilgilerin hangisinde yanlışlık vardır?
A) Adak, ceza ve kefaret olarak kesilen kurbanlardan kesen ve yakınları yiyemez. Eğer yerlerse
yediklerinin bedelini fakirlere vermeleri gerekir.
B) Akîka kurbanından kesen ve yakınları yiyemezler.
C) Adak, ceza ve kefaret olarak kesilen kurbanlar tamamen yoksullara dağıtılır.
D) Uhdiye kurbanının etinden kurbanı kesen ve onun yakınları da yiyebilirler.
1- Hac ibadeti esnasında giyilen elbiseye halk dilinde de ihram denir. İhrama giren kimseler, hacca
niyet eder ve telbiye duasını okurlar.
2- Kâbe’nin bir köşesinde bulunan Hacerü’l-Esved (siyah taş)’in bulunduğu yerden başlayarak
Kâbe’yi sol tarafına alarak Kâbe’nin etrafında yedi kez dönerek yapılan ibadete TAVAF denir.
3- İnsanlar kendilerini mutlu edecek bir haber duyduklarında, yeni bir ev veya araba aldıklarında
Allah’a teşekkür maksadıyla isterlerse kurban kesebilirler. Buna “Şükür kurbanı” denir.
1- ( D ) Hac ibadeti bittikten sonra saç tıraşı olunarak ihramdan çıkılır ve böylece ihram
yasaklarından bir kısmı kalkar.
2- ( Y ) Bir tavaf yedi şavttan ve bir sa’ydan oluşur
3- ( Y ) Tavaftan önce mutlaka boy abdesti alınır ve sonra tavafa niyet edilir. (Namaz abdesti
yeterli)
4- ( D ) Peygamberimiz, “Beni vefatımdan sonra ziyaret edenler, hayatımda ziyaret etmiş gibidir.”
demiştir.
6- ( D ) Hedy kurbanı, Kâbe’ye ve Harem bölgesine hediye olmak üzere kesilen kurban demektir.
5- ( D ) Umre, ihrama girerek tavaf ve sa’y yapmaktan ibarettir.
Doğru Yanlış
1- (
) Fıkıh sosyal hayata ilişkin konularla ilgilenmez.
2- (
) Bir kimsenin, başka birinin malına ve canına karşı işlemiş olduğu suçlar ise ukubat (cezalar)
adı altında işlenir.
3- ( Y ) Medine döneminde gelen ayetler daha çok iman ve ahlaki altyapının oluşturulmasına
yöneliktir. Mekke döneminde gelen ayetler ise daha çok ibadet ve sosyal hayatla ilgilidir.
Boşluk Doldurma:
1- Aşağıdaki cümlelerin hangisi fıkıh ilmiyle ilgili değildir?
A) Alışverişte aldatmanın yasaklandığını ve haksız kazanç sağlamanın haram olduğunu belirtir.
B) Yolculuk esnasında oruç tutup tutmama konusunda insanın serbest bırakılması buna örnektir.
C) Namazın farzlarını, vaciplerini ve namazı bozan durumları fıkıh sayesinde öğrenirler.
D) İnsanlar iman esaslarıyla ilgili hususları fıkıh ilmi sayesinde öğrenirler.
“….Allah, kimseye gücünün ötesinde bir teklifte bulunmaz…” Bakara Suresi 286
“…Allah sizin için kolaylık ister zorluk istemez…” Bakara Suresi 185 Peygamberimiz de,
“Kolaylaştırınız zorlaştırmayınız, sevdiriniz nefret ettirmeyiniz
“Meşakkat kolaylığı getirir.” “Bir iş zorlaşınca kolaylık gösterilir.” (Mecelle, madde: 17-18)
2- Yukarıda verilen ayet, hadis ve mecelle’deki ifadeler fıkıh ilminin hangi temel ilkesini ifade
eder?
A) Helallerde genişlik B) Mükellefiyette kolaylık C) Hükümlerde Tedricilik D) Adaletin
gerçekleşmesidir
3- Hükümlerin Allah tarafından bir anda topluca indirilmeyip hayata paralel ve zaman içinde
peyderpey konulmasıyla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenemez?
A) Fıkhın da temel özelliklerinden biri olan tedricîliktir
B) İslam’a davetin yapılmasında her zaman geçerlidir.
C) İslam ile yeni tanışan insanlar dinî hükümleri zamanla öğrenerek yaparlar.
D) Hükümlerin uygulanmasında sebeb-i nüzul (ayetlerin iniş şartları) belirleyici olmuştur.
4- Aşağıdakilerden hangisi fıkhın konularındandır?
I. Ukubat II. Muamelat III. Ahlak IV. İbadetler V. Münakehat
A) I-II-III-IV-V B) I-II-III-IV C) II-III-IV-V D) I-II-IV-V
5- Aşağıdakilerden hangisi Fıkıh ilminin ele aldığı konulardan biri değildir?
A) Namaz
B) Tarikat
C) Alış-veriş
D) Evlenme-Boşanma
6- Hac ile ilgili aşağıdakilerin hangisinde bilgi yanlışlığı vardır?
A) Hac, yılın belirli günlerinde yapılır
B) İhramlı olarak Kâbe’yi ziyaret ve Arafat’da vakfeden ibarettir.
C) Kurban kesmeyenlerin haccı geçerli değildir.
D) Hac hem mal hem de beden ile yapılan bir ibadettir.
7- Hac ibadeti, namaz, oruç ve zekât ibadetlerinden izler taşır. Aşağıdakilerden hangisi buna
örnek olarak verilemez?
A) Hacca giden mümin, namazlarda yöneldiği Kâbe’ye gider. Böylece namazda yaşadığı Allah’la
buluşma şuurunu daha yakından hissetmeye başlar.
B) Farklı konum ve ekonomik güce sahip insanların eşit statüde toplanması ve topluca ibadet
etmesi, bir bakıma ahirette dirilişi ve yaratıcının huzurunda toplanışı hatırlatır.
C) Hacda ihramlı olan kişi birtakım istek ve arzulardan geri durarak nefsine hakim olmayı öğrenir.
D) Hacda toplumsal bütünleşme, kaynaşma, yardımlaşma ve dayanışma daha kapsamlı bir şekilde
gerçekleşir.
8- Aşağıdakilerden hangisi ihram yasaklarından değildir?
A) Saçları taramak
B) Tıraş olmak C) Tırnak kesmek
D) Saç, sakal ve bıyıkları boyamak
9- Aşağıdakilerden hangisi ihram yasaklarından biridir?
A) Kavga etmek veya tartışmak.
B) Terleyecek kadar koşmak
C) Kara hayvanlarını yemek
D) Kadınların saçlarını toplaması
10- Aşağıda mikat mahalleriyle ilgili verilen bilgilerin hangisinde yanlışlık vardır?
A) Zat-ı ırk: Mekke’ye Medine üzerinden gelenlerin mikatıdır.
B) Cuhfe (Rabiğ): Mısır ve Suriye istikametinden gelenlerin mikatıdır.
C) Karn: Necid ve Kuveyt yönünden gelenlerin mikatıdır.
D) Yelemlem: Yemen ve Hindistan tarafından gelenlerin mikatıdır.
11- Aşağıdaki bilgilerin hangisinde bilgi yanlışlığı vardır?
A) Mekke’nin yaklaşık 25 km güneydoğusunda Harem sınırları içerisinde bir bölgedir.
B) Arafat’ta vakfe yapıldıktan sonra Müzdelife’ye gidilir.
C) Bayram sabahı da Müzdelife vakfesi yapılır.
D) Vakfe Arefe günü öğle vaktinden bayram sabahına kadar her hangi bir zamanda yapılabilir.
12- Tavafla ilgili olarak aşağıdaki bilgilerin hangisinde bilgi yanlışlığı vardır?
A) Hacerü’l-Esved (siyah taş)’in bulunduğu yerden başlayarak Kâbe’yi sol tarafına alarak
B) Hacerü’l-Esved öpülmek veya dokunmak suretiyle tavafa başlanır.
C) Tavaf esnasında kişi kendisi, ailesi ve bütün inananların iyiliği için dua eder.
D) Tavaftan sonra mümkünse “makam-ı İbrahim”in arkasında, değilse mescidin içinde uygun olan
başka bir yerde iki rekât tavaf namazı kılınır.
13- Aşağıdaki bilgilerin hangisinde bilgi yanlışlığı vardır?
A) Müzdelife vakfesi bayramın birinci günü sabah namazından sonra yapılır
B) Şeytan taşlamak için taş Safa ve Merve tepelerinde toplanır.
C) Mina’da “küçük cemre, orta cemre ve akabe cemresi” adı verilen yerlere küçük taşlar atılır.
D) Mina, Müzdelife ile Mekke arasında, Harem sınırları içinde bir bölgedir.
14- Haccın yapılışıyla ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisinde bilgi eksikliği vardır?
A) Hac ibadeti için ilk olarak mikat sınırında ihrama girilir.
B) İhrama girmeden önce mümkünse boy abdesti mümkün değilse abdest alınır.
C) İhrama girilirken telbiye duası okumak vaciptir.
D) İki rekât ihram namazı kılındıktan sonra hacca niyet edilir
15- Haccın yapılışıyla ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisinde bilgi eksikliği vardır?
A) Şeytan taşlamadan sonra ifrad haccı yapanlar tıraş olurlar ve ihramdan çıkarlar.
B) İhramdan çıktıktan sonra hacılar Kâbe’ye giderek ziyaret tavafını, ardından sa’y ibadetini
yaparlar.
C) Şeytan taşlama görevini yapmayan kişinin haccı makbul değildir.
D) Şeytan taşlama görevini bitiren kişi, Mekke’ye gelir ve Kâbe’yi son kez tavaf (veda tavafı)
eder. İki rekât tavaf namazı kılarak hac ibadetini tamamlamış olur.
16- Umreyle ilgili aşağıda verilen bilgilerin hangisinde bilgi yanlışlığı vardır?
A) İmkânı olanların ömründe bir defa umre yapması sünnettir.
B) Umrenin farzları ihram ve tavaf olmak üzere ikidir.
C) Umre yapacak kişi mikat sınırında ihrama girmesine gerek yoktur. Tavaf yapacağı zaman
istediği yerde girer.
17- İbadetlerin hükümleriyle ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerin hangisinde bilgi yanlışlığı
vardır?
A) Mali yeterliliğe sahip her müslümana Umre yapması vaciptir.
B) “Kim imkânı olduğu hâlde kurban kesmezse bizim mescidimize yaklaşmasın.” Hadis-i Şerifine
göre yeten herkse kurban ibadeti vaciptir.
C) Kur’an-ı Kerim’de şöyle ifade edilmiştir: “Rabb’in için namaz kıl ve kurban kes.”ayeti
kerimeye göre Kurban kesmek vaciptir.
D) Ramazan ayında mali yeterliliğe sahip olanların fıtır sadakası vermesi vaciptir.
18- Kurban ibadetiyle ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerin hangisinde bilgi yanlışlığı vardır?
D) Kurbanı diğer hayvan kesimlerinden ayıran en belirgin özelliği niyettir.
C) Niyette önemli olan kalbin niyetidir, dil ile açıkça söylenmesi gerekmez.
B) Ortaklaşa kesilen kurbana bütün ortakların ibadet niyeti ile katılmaları şarttır.
D) Kurbanda ortaklaşa kesimlerde çoğunluğun niyeti esas alınır. Azınlık çoğunluğa tabidir.
19- Aşağıdaki kurban çeşitlerinden hangisi sünnettir.
A) Hedy kurbanı
B) Şükür kurbanı
C) Ceza kurbanı
D) Kefaret kurbanı
20- Kurban etiyle ilgili olarak aşağıdaki bilgilerin hangisinde yanlışlık vardır?
A) Adak kurbanı kesen kişi ve bakmakla yükümlü olduğu kimseler kesilen bu kurbanın etinden
yiyemezler.
B) Şükür ve akîka kurbanının etinden kurbanı kesen ve onun yakınları da yiyebilirler.
C) Ceza veya kefaret kurbanlarından kesen ve yakınları yiyemez.
D) Hedy kurbanının etinden kurbanı kesen ve onun yakınları yiyemez.
D) Umre için belirli bir zaman yoktur. İsteyen istediği zaman ve istediği kadar umre yapabilir.
1- Normalde yapılmasında sakınca olmayan bazı davranışları, mikat sınırları içerisinde hac
süresince geçici olarak yapmaktan sakınmaktır İhram denir.
2- Hac ve umre yolculuğuna çıkanların Mekke çevresinde ihrama girmek zorunda oldukları yere
Mikat yeri denir.
3- Zorluklar karşısında Hacer’in gösterdiği inanç, ümit, sabır, tevekkül ve kararlılığı gösterenler
de Allah’ın yardımını elde ederler. Bunu temsilen yapılan ibadet
Sa’y’ dır.
( D ) Kurbanlık hayvanın doğuştan boynuzsuz, şaşı, topal olması, sonradan bir kulağı delinmiş veya
yırtılmış olmasında kurban açısından bir sakınca yoktur.
2- ( Y ) Hac veya umre ziyareti nedeniyle Kabe etrafında bir kez dönmeye tavaf denir.
3- ( D ) “Kudüm”, “ziyaret” ve “veda” tavafı olmak üzere üç tavaf vardır. Bunlardan sadece ziyaret
(ifada) tavafı haccın farzlarındandır.
4- ( D ) Medine’de sahabe kabirlerinin bulunduğu Cennetü’l-Bâki’dir
5- ( Y ) Kıran haccı yapan kişi hac ve umreye birlikte niyet ederek ihrama girer. İhramdan
çıkmadan, önce umre sonra da hac ibadetini yapar.
6- ( Y ) İnsanlar kendilerini mutlu edecek bir haber duyduklarında, yeni bir ev veya araba
aldıklarında Allah’a şükür maksadıyla isterlerse kurban kesebilirler. Buna “Şükür kurbanı” denir.
Doğru Yanlış
1- (
) Temizlik, bazı ibadetlerin ön şartı olduğu için fıkıh kitaplarında ibadet konuları temizlik ile
başlar.
2- (
) İnsanın ölümü ve geride bıraktığı mal varlığı ile ilgili konular da fıkıhta vasiyet ve miras
başlıkları altında işlenir.
3- ( ) Fıkıh usulü genelde, fıkhi hükümlerin delilleri, bu delillerden hüküm çıkarma ilke ve
metotlarından bahseder. Fıkıh ilmi ise fıkıh usulüyle elde edilen hükümleri konu edinir.
Boşluk Doldurma:
Fıkıh ilmi sayesinde insanlar; ………….
1- Aşağıdakilerden hangisi Fıkıh İlminin Konusu arasında yer almaz?
A) İtikat
B) Münakehat C) Muamleat
D) Ukubat
“Ey insanlar, yeryüzünde bulunanların helal ve temiz olanlarından yiyin…” Bakara Suresi 168
“Eşyada asıl olan mübahlıktır.” İbn Nüceym
2- Yukarıda verilen ayette ve İbn Nüceym’e ait ifadede fıkıh ilminin hangi temel ilkesini ifade
eder?
A) Helallerde genişlik B) Mükellefiyette kolaylık C) Hükümlerde Tedricilik D) Adaletin
gerçekleşmesidir
Mecelle: “ Umumî bir zararı ortadan kaldırmak için hususî zarar tercih edilir. ...
3- Yukarıda verilen mecelledeki hüküm, fıkıh ilminin hangi temel ilkesini ifade eder?
A) Kamu yararı B) Mükellefiyette kolaylık C) Hükümlerde tedricilik D) Adaletin
gerçekleşmesidir
4- Aşağıda bazı kavramların anlamları verilmiştir. Bu kavramlardan hangisi yanlıştır?
A) MÜNAKEHAT : Evlenme ve Boşanma
B) MUAMELAT : Günlük hayatla ilgili her türlü akitler
C) UKUBAT : Suçlar ve Cezaları
D) FERAİZ: Faiz ve çeşitleri
5- İhram yasaklarının çiğnenmesi, değişik cezaları gerektirir. Aşağıdakilerden hangisi bu
cezalardan biri değildir?
A) Kurban kesmek
B) Fidye vermek
C) Sadaka vermek
6- Aşağıdakilerden hangisi ihram yasaklarından değildir?
D) Oruç tutmaktır
A) Cinsel ilişki.
B) Dikişsiz elbise giymek
C) Kara hayvanlarını avlamak.
D) Bitkileri kesmek veya koparmak.
7- Aşağıda mikat mahalleriyle ilgili verilen bilgilerin hangisinde yanlışlık vardır?
A) Zülhuleyfe: Mekke’ye Medine üzerinden gelenlerin mikatıdır.
B) Cuhfe (Rabiğ): Mısır ve Suriye istikametinden gelenlerin mikatıdır.
C) Karn: Necid ve Kuveyt yönünden gelenlerin mikatıdır.
D) Yelemlem: Irak yönünden gelenlerin mikatıdır.
8- Vakfe ile ilgili olarak aşağıdaki bilgilerin hangisinde bilgi yanlışlığı vardır?
A) Mekke’nin yaklaşık 25 km güneydoğusunda Harem sınırları dışında bir bölgedir.
B) Vakfe süresince ibadet, dua edilir ve vakfenin bitiminde kurban kesilir.
C) Arafat vakfesi, haccın farzlarından biridir.
D) Belirlenen süre içerisinde Arafat’ta bulunmayanlar o yıl hac ibadetini yapmış sayılmazlar.
9- Tavafla ilgili olarak aşağıdaki bilgilerin hangisinde bilgi yanlışlığı vardır?
A) Hacerü’l-Esved (siyah taş)’in bulunduğu yerden başlayarak Kâbe’yi sağ tarafına alarak
B) Hacerü’l-Esved selamlanarak tavafa başlanır.
C) Tavaf esnasında kişi kendisi, ailesi ve bütün inananların iyiliği için dua eder.
D) Tavaftan sonra mümkünse “makam-ı İbrahim”in arkasında, değilse mescidin içinde uygun olan
başka bir yerde iki rekât tavaf namazı kılınır.
10- Aşağıdaki bilgilerin hangisinde bilgi yanlışlığı vardır?
A) Müzdelife vakfesi bayramın birinci günü sabah namazından sonra yapılır
B) Şeytan taşlamak için taş Müzdelife’de toplanır.
C) Şeytan taşlama görevi Mina’ya yapılır.
D) Kurban, Arafat vakfesini yaptıktan hemen sonra vakfe alanında kesilir.
11- Hac ayları içinde, hacdan önce umre yapıp yapmamaya, yapıldığı takdirde umre ve haccın ayrı
veya aynı ihramla hem hac hem de umre yapılma durumuna göre üçe ayrılır. Aşağıdakilerden
hangisi bunlardan biri değildir?
A) Hacc-ı Nafile
B) Hacc-ı İfrad
C) Hacc-ı Temettu D) Hacc-ı Kıran
12- Haccın yapılışıyla ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisinde bilgi eksikliği vardır?
A) Cem-i takdim Müzdelife’de yapılır.
B) Bayram sabahı, sabah namazından sonra Müzdelife vakfesini yapılır ardından Mina’ya hareket
edilir.
C) Hacılar bayramın birinci günü, Mina’da büyük şeytana (Akabe cemresi) 7 taş atarlar.
D) Sa’y ziyaret tavafından sonra yada önce yapılabilir.
13- Umrenin yapılışıyla ilgili aşağıdakilerin hangisi doğrudur?
A) Umre, ihrama girmek, tavaf ve sa’y yapmaktan ibarettir.
B) Umre, ihrama girmek, tavaf yapmak ve vakfeden ibarettir.
C) Umre, ihrama girmek, vakfe, tavaf ve sa’y yapmaktan ibarettir
D) Umre, ihrama girmeksizin tavaf yapmak, sa’y yapmak ve vakfede bulunmaktan ibarettir.
14- Kurban ibadetiyle ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerin hangisinde bilgi yanlışlığı vardır?
A) Kurban gerek fert gerekse toplum açısından çeşitli yararlar taşıyan mali bir ibadettir.
B) Kurban bir gönül işidir. Bu nedenle isteyen herkese kurban kesmek vaciptir.
C) Gerekli şartları taşıyanların kurban kesmesi vaciptir.
D) Akıllı, ergenlik çağına girmiş ve zekât verebilecek seviyede zengin olan Müslümanlar, kurban
kesmekle yükümlüdürler.
15- Kurban ibadetiyle ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerin hangisinde bilgi yanlışlığı vardır?
A) Ortak kesilen kurbanlarda ortakların tamamının niyetinin kurban kesme niyetinde olması
gerekmez.
B) Kurban kesmek kişiyi bencillik ve cimrilik hastalığından, dünya malına tutkunluktan kurtarır.
C) Kurbanın ibadet niyetiyle kesilmesi şarttır.
D) Kur’an’da, kesilen kurbanlık hayvanların et ve kanlarının değil bu kesimi yapan Müslümanın niyet,
takva ve bağlılığının Allah’a ulaşacağı bildirilmiştir.
16- Kurbanlık hayvanla ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerin hangisinde bilgi yanlışlığı vardır?
A) Kesilecek hayvanın kurban olmaya engel bir kusurunun bulunmaması gerekir.
B) Kurban edilecek hayvan besili, organları tam ve sağlıklı olmalıdır.
C) Yürüyemeyecek derecede hasta, zayıf ve sakat olmamalıdır.
D) Boynozları kökünden kırılan hayvan kurban edilebilir.
17- Aşağıdaki kurban çeşitlerinden hangisi kesmek zorunda olmadığı halde kesmek zorunda kaldığı
kurbandır.
A) Akîka kurbanı
B) Adak kurbanı
C) Udhiye (bayram) kurbanı
D) Hedy Kurbanı
(Hareme Hediye Kurbanı)
18- Anne babalar yeni bir çocukları dünyaya geldiğinde Allah’a şükür amacıyla kurban kesebilir.
Böyle bir amaç için kesilen kurbana ………………………. denir. Boşluğa aşağıdakilerin hangisi gelmesi
gerikir?
A) Udhiye kurbanı B) Adak kurbanı
C) Akîka kurbanı
D) Hedy Kurbanı
1- Harem Bölgesi ile Mikat yerleri arasındaki bölgeye Hill Bölgesi denir Harem Bölgesindeki
yasaklar burada yoktur.
2- Tavaf niyetiyle kabe etrafında her bir dönüşe şavt denir.
1- ( D ) Hac veya umre ziyareti nedeniyle Kabe etrafında her bir dönüşe şavt denir.
2- ( Y ) Arefe günü öğle vaktinden bayram sabahına kadar, bir süre Arafat’ta bulunmaya Sa’y
denir.
3- ( D ) Mekke’de bulunan Safa ve Merve tepeleri arasında yedi defa gidip gelmeye Sa’y denir.
4- ( D ) Kıran haccı yapan kişi hac ve umreye birlikte niyet ederek ihrama girer. İhramdan
çıkmadan, önce umre sonra da hac ibadetini yapar.
5- ( Y ) Şükür kurbanı, bir işin veya isteğin olması hâlinde kesilmek üzere Allah’a adanan
kurbandır. Şükür kurbanı, tamamen fakirin hakkıdır.
6- ( D ) Hava yoluyla hacca gideceklerin ineceği hava alanı mikat sınırları içerisinde ise uçağa
binmeden önce ihrama girmeleri gerekir.
Doğru Yanlış
1- (
) Fıkıh, sadece insanın namaz kılması, zekât vermesi, oruç tutması gibi ibadetlerle ilgilenir.
2- (
) Muamelat adı verilen bu bölümde alışveriş, kira gibi günlük hayatta sosyal ilişkilerle ilgili
konulara yer verilir.
3- (
) İnsan ve toplum hayatının hiçbir aşaması fıkhın dışında değildir. Çünkü birey her an;
* Yaratıcısıyla, * Diğer insanlarla, * Toplumla ilişki içindedir.
Boşluk Doldurma:
1- Hükümlerin Allah tarafından bir anda topluca indirilmeyip hayata paralel ve zaman içinde
peyderpey konulmasına tedricîlik denir.
KELAM
Kelam Dersi II. Yazılı-Yoklama A
1- Maturidilik ile Mu’tezileninTevhid anlayışını karşılaştırınız. (15 Puan)
2-Mu’tezileninRü’yetullah konusundaki görüşlerini aşağıdaki ayetler ışığında açıklayınız.(15 Puan)
"gözler O'nu idrak edemez, hâlbuki O gözleri idrak eder" (En'am 6/103)
A’raf 103: Musa tayin ettiğimiz vakitte (Tûr'a) gelip de Rabbi onunla konuşunca «Rabbim! Bana (kendini)
göster; seni göreyim!» dedi. (Rabbi): «Sen beni asla göremezsin. Fakat şu dağa bak, eğer o yerinde durabilirse
sen de beni göreceksin!» buyurdu. Rabbi o dağa tecelli edince onu paramparça etti, Musa da baygın düştü.
Ayılınca dedi ki: Seni noksan sıfatlardan tenzih ederim, sana tevbe ettim. Ben inananların ilkiyim.
3- Maturidilik ile Cebriyenin insan fiilleri konusundaki görüşlerini karşılaştırınız.(15 Puan)
4- İman-Amel ilişkisihakkında Mutezile ve Mürcie mezhebinin görüşlerini yazınız.(15 Puan)
5- Eş’arilik ile Mu’tezileninHalku’lKur’an konusundaki görüşlerini karşılaştırınız.(15 Puan)
6- Maturidiliğe göre büyük günah işleyenin durumunu açıklayınız.(10 Puan)
7- Mutezilenin USUL-Ü HAMSE’ sini yazarak Adalet prensibini açıklayınız.(15 Puan)
Kelam Dersi II. Yazılı-Yoklama B
1- Maturidilik ile Mu’tezileninTevhid anlayışını karşılaştırınız.(15 Puan)
Muzetileye:
Maturidilere:
2- Ehl-i SünnetinRü’yetullah konusundaki görüşlerini aşağıdaki ayetler ışığında açıklayınız.(15 Puan)
"gözler O'nu idrak edemez, hâlbuki O gözleri idrak eder" (En'am 6/103)
A’raf 103: Musa tayin ettiğimiz vakitte (Tûr'a) gelip de Rabbi onunla konuşunca «Rabbim! Bana (kendini)
göster; seni göreyim!» dedi. (Rabbi): «Sen beni asla göremezsin. Fakat şu dağa bak, eğer o yerinde durabilirse
sen de beni göreceksin!» buyurdu. Rabbi o dağa tecelli edince onu paramparça etti, Musa da baygın düştü.
Ayılınca dedi ki: Seni noksan sıfatlardan tenzih ederim, sana tevbe ettim. Ben inananların ilkiyim.
3- Mutezile ve Cebriyenin insan fiilleri konusundaki görüşlerini karşılaştırınız.(15 Puan)
Mutezile:
Cebriye:
4- İman-Amel ilişkisi hakkında Ehl-i Sünnet ve Haricîleringörüşlerini yazınız.(15 Puan)
5- Maturidilik ile Mu’tezileninHalku’lKur’an konusundaki görüşlerini karşılaştırınız.(15 Puan)
6- Eş'arîliğe göre büyük günah işleyenin durumunu açıklayınız.(10 Puan)
7- Mutezilenin USUL-Ü HAMSE’ sini yazarak Vaad ve vaîd prensibini açıklayınız.(15 Puan)
Kelam Dersi I. Yazılı-Yoklama A
1- Kelâm ilminin konusuna göre tanımını yazınız.(10 Puan)
2- Kelâmın varlık tasnifinde, kadîm varlık tarafını Allah'ın zatı ve sıfatları oluşturur. Allah'ın zatı kendiliğinden
kadîm (lizâtihîkadîm) iken sıfatları, zatına bağlı olarak kadîm (ligayrihîkadîm) olma özelliği kazanırlar.Mutezile
ve Sünni kelamcıların bu konudaki görüşlerini yazınız.(15 Puan)
3- Kelâm kaynaklarında haberler kesinlik hiyerarşisine göre birkaç sınıfa ayrılır. Kesinlik düzeyi mütevatir
olmayan haberlere ahad haberler denir. Ahad haberin tanımını yaparak delil olma yönünden değerini kısaca
açıklayınız.(15 Puan)
4- Keşif ve rüya yoluyla elde edilen bilgi itikadi konularda hüküm kaynağı sayılır mı sayılmaz mı
nedeniyle birlikte açıklayınız?(20 Puan)
5- Mezhepler, bireysel ve toplumsal bir kişilik olarak insanın, dini anlama ve yorumlama biçimlerinin zamanla
kurumsallaşması üzerine kuruludur. Bu çerçevede, insanın tabiatı, nasları (Kitap ve sünnet) algılama ve
yorumlama şekli, insan ürünü olan başka kültür ve medeniyetlerin etkisi gibi faktörlerin mezheplerin
doğuşundaki bazı nedenler arasında zikredilir. Bu faktörlerden İnsan Tabiatının mezheplerin doğuşuna olan
etkisini açıklayınız.(20 Puan)
6- Mezheplerin doğuşu ile ilgili olarak, Hz. Muhammed’in vefatı sonrasında, özellikle de dört halîfe döneminde
ortaya çıkan anlaşmazlıklardan halîfe seçimleri, Hz. Osman’ın idaresi sırasındaki olaylar ve Hz. Ali döneminde
yaşanan Cemel ve Sıffîn olayları önemli rol oynamıştır. Bu faktörlerden Tahkim Olayı’nın mezheplerin
doğuşuna olan etkisini açıklayınız.(20 Puan)
Kelam Dersi I. Yazılı-Yoklama B
1- Gayesine Göre Kelâmın Tarifini yazınız.(10 Puan)
2- Mevcudun kadîm ve hadis şeklindeki ayrımından hareketle Kur’an’ınMahluk olup olmamasını Mutezile ve
Ehl-i Sünnet’in yaklaşımlarını yazınız.(15 Puan)
3- “Subuti ve manaya delaleti kat’i” demek ne anlama gelir açıklayınız. (15 Puan)
4- Kelâm alanında yazılan eserlerde özellikle ruh, cin, şeytan ve ahiret konularının işlendiği bölümde, âhâd
yolla gelen hadîsler sıklıkla kullanılır. “Ahad haber zannî bilgi ifade ettiği için ona dayandırılan hüküm de zannî
hüküm olacaktır; mütevatir haber gibi bağlayıcılığı olmayacaktır.” Buna göre zanni delillere dayanarak elde
edilen itikadi hükümleri kabul yadared yönünden açıklayınız.(20 Puan)
5- Mezhepler, bireysel ve toplumsal bir kişilik olarak insanın, dini anlama ve yorumlama biçimlerinin zamanla
kurumsallaşması üzerine kuruludur. Bu çerçevede, insanın tabiatı, nasları (Kitap ve sünnet) algılama ve
yorumlama şekli, insan ürünü olan başka kültür ve medeniyetlerin etkisi gibi faktörlerin mezheplerin
doğuşundaki bazı nedenler arasında zikredilir. Bu faktörlerden Nassları algılama ve anlama’nın mezheplerin
doğuşuna olan etkisini açıklayınız.(20 Puan)
6-Mezheplerin doğuşu ile ilgili olarak, Hz. Muhammed’in vefatı sonrasında, özellikle de dört halîfe döneminde
ortaya çıkan anlaşmazlıklardan halîfe seçimleri, Hz. Osman’ın idaresi sırasındaki olaylar ve Hz. Ali döneminde
yaşanan Cemel ve Sıffîn olayları önemli rol oynamıştır. Bu faktörlerden Cemel ve Sıffînsavaşları’nın
mezheplerin doğuşuna olan etkisini açıklayınız.(20 Puan)
Kelam Dersi I. Yazılı-Yoklama C
1- Kelâm ilminin Kur'an ve Sünnet'te yer alan Ġslâm inanç esaslarıyla ilgili olmak üzere iki temel görevi ve
gayesini yazınız. (10 Puan)
Bunlardan birincisi:
İkincisi ise;
2- Allah’ın sıfatlarını kadim ve hadis olma yönünden değerlendiren Mutezile ve Ehl-i Sünnet’in görüşlerini
yazınız.(15 Puan)
3- “Subuti kat’i manaya delaleti zanni” demek ne anlama gelir açıklayınız. (15 Puan)
4- Meşhur olan rivayette Hz. Peygamber, geçmişte Yahudi ve Hıristiyanların yetmiş bir veya yetmiş iki fırkaya
ayrıldığını, kendi ümmetinin ise yetmiş üç fırkaya ayrılacağını, bunlardan birinin cennete, diğerlerinin ise
cehenneme gideceğini haber vermektedir. Cennetlik grubu fırka-i nâciye, yani ‘kurtuluşa eren grup’ olarak
vasıflayan Hz. Peygamber, bu topluluk için “benim ve ashâbımın yolu üzerine olanlardır” demiştir. Bu hadisin
lafzına bağlı kalarak yorum yaparsak hangi sonucu çıkarabiliriz?(20 Puan)
5- Mezhepler, bireysel ve toplumsal bir kişilik olarak insanın, dini anlama ve yorumlama biçimlerinin zamanla
kurumsallaşması üzerine kuruludur. Bu çerçevede, insanın tabiatı, nasları (Kitap ve sünnet) algılama ve
yorumlama şekli, insan ürünü olan başka kültür ve medeniyetlerin etkisi gibi faktörlerin mezheplerin
doğuşundaki bazı nedenler arasında zikredilir. Bu faktörlerden Farklı Din, Kültür ve Medeniyetlerle Olan
Etkileşimler’in mezheplerin doğuşuna olan etkisini açıklayınız.(20 Puan)
6- Mâidesûresinin 67 ayeti: “Ey Peygamber! Rabbinden sana indirileni tebliğ et; eğer bunu yapmazsan O’nun
elçiliğini yapmamış olursun. Allah seni insanlardan korur” Şianın doğuşu açısından yorumlayınız.(20 Puan)
Adı-Soyadı:
Sınıf: 12/
Kırıkkale Anadolu İmam Hatip Lisesi
No:
Kelam Dersi I. Yazılı-Yoklama D
1- Kelâm kaynaklarında haberler kesinlik hiyerarşisine göre birkaç sınıfa ayrılır. Kesinlik düzeyinin en üst
noktasında bulunan haber mütevatir olandır. Mütevatir haberin tanımını yaparak delil olma yönünden
değerini kısaca açıklayınız.(10 Puan)
2- Sübutizannive manaya delaleti kat’i olmak ne demektir açıklayınız?(15 Puan)
3- Mezheplerin kendilerini din ile özdeşleştirmeleri yanıltıcıdır evet/hayır neden?(15 Puan)
4- Meşhur olan rivayette Hz. Peygamber, geçmişte Yahudi ve Hıristiyanların yetmiş bir veya yetmiş iki fırkaya
ayrıldığını, kendi ümmetinin ise yetmiş üç fırkaya ayrılacağını, bunlardan birinin cennete, diğerlerinin ise
cehenneme gideceğini haber vermektedir. Cennetlik grubu fırka-i nâciye, yani ‘kurtuluşa eren grup’ olarak
vasıflayan Hz. Peygamber, bu topluluk için “benim ve ashâbımın yolu üzerine olanlardır” demiştir. Bu hadisin
manasına bağlı kalarak yorum yaparsak hangi sonucu çıkarabiliriz?(20 Puan)
5- Mezheplerin doğuşu ile ilgili olarak, Hz. Muhammed’in vefatı sonrasında, özellikle de dört halîfe döneminde
ortaya çıkan anlaşmazlıklardan halîfe seçimleri, Hz. Osman’ın idaresi sırasındaki olaylar ve Hz. Ali döneminde
yaşanan Cemel ve Sıffîn olayları önemli rol oynamıştır. Bu faktörlerden Halife Seçimleri’nin mezheplerin
doğuşuna olan etkisini açıklayınız.(20 Puan)
6- Kırtas olayını Şianındoğuşu açısından yorumlayınız.(20 Puan)
ARAPÇA
1- Aşağıdaki cümleleri metnin altındaki boşluğa tercüme ediniz. 25. p
12342- Aşağıdaki sorulara Arapça cevap veriniz. 10 p
3- Parantez içinde verilen
belirtiniz. 15
ve kardeşleri ile başlayarak cümleyi yeniden yazınız. Anlamını
4- Boşluklara parantez içindeki esma-i hamselerden uygun olanını yazınız. 10 p
5- Aşağıdaki cümlelerdeki tekil faili ikile çeviriniz. Gerekli değişikliği yaparak cümleyi yeniden
yazınız. 15
6- Aşağıdaki cümlelerdeki müzekker faili müennese çeviriniz. Faili harekeleyiniz. 10 p
7- Aşağıdaki iki cümleyi tam olarak harekeleyiniz ve irabını yapınız. (öğelerine ayırınız) 10 p
8- Aşağıdaki boşlukları uygun şekilde doldurunuz. 5 p
ve kardeşleri ismini ……………. Haberini, ………… ederler.
haberini……………. İsmini ……….. ederler.
en nafiye lil cins ise ………. Ve kardeşleri gibi amel
eder.(etki eder)
1- Aşağıdaki cümleleri metnin altındaki boşluğa çeviriniz. 25 p
12-
ve kardeşleri ise
34-
2- Aşağıdaki sorulara Arapça cevap veriniz. 10 p
3- Parantez içinde verilen
belirtiniz. 15 p
ve kardeşleri ile başlayarak cümleyi yeniden yazınız. Anlamını
4- Boşluğa parantez içindeki esma-i hamselerden uygun olanını yazınız. 10 p
5- Aşağıdaki cümlelerdeki tekil faili çoğula çeviriniz. Gerekli değişikliği yaparak cümleyi yeniden
yazınız. 15
6- Altı çizili kelimelerle başlayarak cümleyi yeniden yazınız. 10 p
7- Aşağıdaki cümleleri tam olarak harekeleyiniz ve irabını yapınız.(öğelerine ayırınız) 10 p
8- Aşağıdaki boşlukları uygun şekilde doldurunuz. 5 p
ve kardeşleri ismini ……………. Haberini, ………… ederler.
haberini……………. İsmini ……….. ederler.
ve kardeşleri ise
en nafiye lil cins ise ………. Ve kardeşleri gibi amel
eder.(etki eder)
1- Aşağıdaki cümleleri metnin altındaki boşluğa çeviriniz. 30 p
12342- Kelimelerin çoğullarını yazınız. 10 p
3- Tablodaki boşlukları doldurunuz. Tam olarak harekeleyiniz.15 p
4- Verilen kelimelerin zıt anlamlılarını ve manalarını yazınız.10 p
5- Verilen cümlelerdeki fiilleri meçhule çevirerek gerekliği değişikliği yapınız. Cümleyi yeniden
yazınız.Ve cümleyi tam olarak harekeleyiniz. 15 p
6- Aşağıda cümlelerde verilen meçhul fiilleri maluma çeviriniz. 10 p
7- Karışık olarak verilen kelimelerden anlamlı bir cümle yapınız. 10 p
8- Aşağıdaki cümleleri metnin altındaki boşluğa çeviriniz. 30 p
12349- Kelimelerin çoğullarını yazınız. 10 p
10- Tablodaki boşlukları doldurunuz. Tam olarak harekeleyiniz.30 p
11- Verilen kelimelerin eş anlamlılarını ve anlamlarını yazınız.
12- Verilen cümlelerdeki fiilleri meçhule çevirerek gerekliği değişikliği yapınız. Cümleyi yeniden
yazınız.Bütün kelimeleri harekeleyiniz. 15 p
13- Aşağıda verilen meçhul fiilleri maluma çevirerek cümleyi yeniden yazınız ve bütün kelimeleri
harekeleyiniz. 10
14- Karışık olarak verilen kelimelerden anlamlı bir cümle yapınız.
Download

Meslek Dersleri Soru Bankası