ZAMİRLER
BARİZ
MUNFASIL
MERFU
MANSUP
MANSUP MECRUR
MUTTASIL
MÜSTETİR
MERFU
Fiil-i müzaride Müfredat-ı Hamse;
‫َيك ُتب َتكتب تكتبُ اكتب نكتب‬
Emr-i hazır; ‫ اك ُتب‬,
Fiil-i mazide ‫تب‬
َ ‫ َك‬- ‫كت َبت‬
NOTLAR
GERİ
‫‪MUNFASIL ZAMİRLER‬‬
‫‪MANSUP MUNFASIL‬‬
‫‪Cümlede genelde meful olurlar.‬‬
‫رجوع‬
‫‪MERFU MUNFASIL‬‬
‫المفرد‬
‫المثنى‬
‫الجمع‬
‫الغائب‬
‫ه َُوْ‬
‫ُه َما‬
‫هُمْ‬
‫الغائبة‬
‫ه َِيْ‬
‫ُه َما‬
‫هُنْ‬
‫المخاطب‬
‫اَن َتْ‬
‫اَن ُت َْما‬
‫اَن ُتمْ‬
‫المخاطبة‬
‫اَن ِ‬
‫تْ‬
‫اَن ُت َْما‬
‫اَن ُتنْ‬
‫المتكلم‬
‫اَ َنا‬
‫َنحنُْ‬
‫َنحنُْ‬
‫‪Cümlede genelde mübteda olurlar.‬‬
MUTTASIL ZAMİRLER
‫الجمع‬
ْ‫هُم‬
ْ‫ُهن‬
ْ‫ُكم‬
ْ‫ُكن‬
‫َنا‬
‫المفرد‬
ُ‫ْه‬
‫ُه َما‬
‫هَا‬
‫ُك َما‬
‫ُك َما‬
‫َنا‬
ْ‫َك‬
ِْ‫ك‬
ْ
ِ‫ي‬
MANSUB
MERFU
Şuralarda kullanılır:
Fiil-i muzaride M. Hamse
dışında,
Fiil-i mazide
dışında,
‫المثنى‬
‫ُه َما‬
‫تب‬
َ ‫ َك‬- ‫كت َبت‬
Emirlerde ‫ أك ُتب‬dışında
‫ك‬
َ ‫ اس ُم‬- ‫ َقل ُم ُه‬- ‫لَ ُه‬
Mecrur muttasıllar iki şekilde
gelir ya muzzafün ileyh ya da
harf-i cerli olarak.
‫الغائب‬
‫الغائبة‬
‫المخاطب‬
‫المخاطبة‬
‫المتكلم‬
MECRUR
ّ ‫صر َنا‬
َ ‫ن‬
ُ ‫للا‬
Mansup muttasıllar
cümlede genelde meful
olarak bulunur.
‫رجوع‬
NOTLAR
Zamirler cümlede sıfat ve mevsuf olmaz.
 Fiillere mütekllim ya (‫ ’)ي‬sı geldiğinde araya Nun-u vikaye gelir.
Ör: ‫ص َرنِي‬
َ ‫َن‬
 Zamirler kendisinden sonra gelen ismin yerini tutmazlar mercileri her zaman önce
gelirler. Zamirin öne geçerse bu zamire ZAMİRU'Ş ŞAN denir.
 Muttasıl zamire atıf yapıldığı zaman munfasıl zamirle te’kit yapılır.

‫ص ِديقِي‬
َ ‫ذهبتُاناُو‬
َ ‫َوق ْل َناُ َياُ ٰادَمُاسْ كنْ ُاَ ْن‬
ُ‫كُ ْال َج َّن َة‬
َ ‫تُ َو َز ْوج‬

ZAMİR-İ FASILA:
ZAMİRU'Ş ŞÂN (KISSA)
 Zamiru'ş Şân : Gâib zamiridir ve bir cümleye tekaddüm eder. Cümlenin önünde
gelen gâib zamir, müzekker olduğunda Şân Zamiri diye isimlendirilir ve müennes
olduğunda ise Kıssa zamiri diye isimlendirilir. Şân zamiri, kendisinden sonra
zikredilen cümle ile tefsir edilir. Şan ve kıssa hem muttasıl olur, hem de munfasıl
olur. Muttasıl olduğu zaman ise, âmillerin gerektirdiği duruma göre (a) müstetir
olur, (b) bâriz olur. Yani üç çeşittir:
 haber + mübteda + )
‫ )ه َُو‬gibiyse merfu munfasıl Şân zamiri olur. Örnek terkib:
 haber + mübteda + )
َ‫ ) َكان‬gibiyse merfu müstetir muttasıl Şân zamiri olur.
) ‫)ه َُو َز ْي ٌد َقائِ ٌم‬
"Takdir edilen âmilin" gerektirdiği duruma "huve veya hiye" dir. Örnek terkib :
) ‫) َكانَ َز ْي ٌد َقائِ ٌم‬
 haber + mübteda + ) ‫ )إِ َّن ُه‬gibiyse merfu bâriz muttasıl Şân zamiri olur. Örnek
terkib : ) ‫)إِ َّن ُه َز ْي ٌد َقائِ ٌم‬
Zamiru'ş Şân (kıssa) merfudur.
ّ ‫ قُل ه َُو ه‬Buradaki zamir zamir-i şandır.
‫للاُ اَ َح ٌد‬
‫رجوع‬
ZAMİR-İ FASILA
İsim cümlelerinde haber genelde nekra gelir. İsim cümlesinde haberi marife
yapmak istersek ism-i işaretten sonrfa bir ayırıcı zamir getiririz. Bu zamire zamir-i fasıla
ٌ ‫ِك‬
Bu kitaptır.: ‫تاب‬
‫هذا‬
Bu kitap…: ُ‫هذا ال ِكتاب‬
Bu kitaptır.: ُ‫هذا هو ال ِكتاب‬
denir.
Zamiru'l fasl : Bir görüşe göre Zamiru'l fasl, mübtedadır ve kendisinden sonra
gelen de onun haberidir. Diğer görüşe göre: Zamiru'l faslın i'rabtan mahalli yoktur.
Zamiru'l faslın gelme şartı:
 Haber marife ise, gelir.
‫ال ِعل ُم هو االبُ وال ّت َقوى هي االم‬
 Haber bir sıfat ise, gelir.
 Haber olarak mı geldi? yoksa sıfat olarak mı geldi? sorusunu düşündürmek için, gelir.
 Kendisinden sonra gelen cümle
) ‫)أَف َع َل ِمن َك َذا‬
cinsinden ise, gelir.
‫رجوع‬
Download

zamirler - İgeder Materyal