T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü
KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM
KUR’AN-I KERİM’İ TECVİDLİ OKUMA
MODÜLER PROGRAMI
(YETERLİĞE DAYALI)
2015
ANKARA
ÖN SÖZ
Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı karşıya olması ve daha karmaşık
bir yapıda bulunmaya başlaması nedeniyle, meslekî yeterliklerin de geniş tabanlı
bilgilere, becerilere ve tavırlara dayalı olmasını ve programların buna göre
geliştirilmesini zorunlu hâle getirmektedir.
Program çalışmaları kapsamında yapılan sektör tarama ve inceleme
çalışmaları sonucunda sektörde faaliyet gösterilen meslekler saptanarak, bu
meslekler ikinci, üçüncü ve dördüncü seviye meslek gruplarına ayrılmıştır.
Sektörde çalışan kişilerin görüş ve önerilerinden yola çıkılarak her meslek dalına
ait anket soruları hazırlanmış, daha sonra anketler yurdun çeşitli bölgelerinde
uygulanarak mesleklere özgü yeterlikler belirlenmiştir.
Program geliştirme sürecinin her aşamasında üniversitelerin ve ülkemizin
önde gelen sektör temsilcileri ile iş birliği yapılmış kişi ve kurumların program
çalışmalarına doğrudan katkıları sağlanmıştır. Sektör ve yükseköğretim
kurumlarının beklentileri programa yansıtılarak, mesleklere ait belirlenen yeterlikler
öğretim programları ve modüllerin temel dayanağını ve içeriğini oluşturmuştur.
Kur’an-ı Kerim tecvid programı ile Kur’an-ı Kerim’i mahreç ve tecvide uygun
okuma bilgi ve becerilerin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.
Sertifika programları Milli Eğitim Bakanlığında görevli uzman ve alan
öğretmenleri, sektör temsilcileri ve alan uzmanları ile işbirliği içinde hazırlanmıştır.
1
İÇİNDEKİLER
ÖN SÖZ .......................................................................................................................................... 1
KUR’AN-I KERİMİ TECVİDLİ OKUMA PROGRAMINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR ................................. 3
MESLEK ELEMANI TANIMI ............................................................................................................. 3
GİRİŞ KOŞULLARI ........................................................................................................................... 3
İSTİHDAM ALANLARI ..................................................................................................................... 3
EĞİTİM-ÖĞRETİM ORTAMLARI VE DONANIMLARI ....................................................................... 3
EĞİTİMCİLER .................................................................................................................................. 3
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME......................................................................................................... 3
BELGELENDİRME ........................................................................................................................... 3
YATAY VE DİKEY GEÇİŞLER............................................................................................................. 4
EĞİTİM SÜRESİ............................................................................................................................... 4
ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ ............................................................................................... 4
İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK KURUM VE KURULUŞLAR ........................................................................... 4
ÖĞRENCİ/KURSİYER KAZANIMLARI ............................................................................................... 4
EĞİTİM-ÖĞRETİM FAALİYETLERİ ................................................................................................... 5
MESLEKİ GELİŞİM MODÜLLERİ ...................................................................................................... 5
MODÜL VE İÇERİKLERİ ................................................................................................................... 6
YETERLİK VE MODÜL TABLOSU ..................................................................................................... 6
2
KUR’AN-I KERİM’İ TECVİDLİ OKUMA PROGRAMINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR
ALAN
: KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM
MESLEK
:
MESLEK SEVİYESİ
:
TANIM
Kur’an-ı Kerim’i tecvid kurallarına uygun okuyabilme bilgi ve becerilerine sahip
kişidir.
GİRİŞ KOŞULLARI
1. Okuma yazma bilmek veya ilkokul mezunu olmak.
2. Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fiziksel özelliklere
sahip olmak.
İSTİHDAM ALANLARI
Kur’an-ı Kerim’i Tecvidli Okuma Programı, kazandırdığı yeterlikler doğrultusunda,
bir meslek kazandırmaya yönelik değildir.
EĞİTİM-ÖĞRETİM ORTAMLARI VE DONANIMLARI
1. Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı eğitim kurumlarında eğitim
verilmektedir,
2. Programın uygulanabilmesi için gerekli materyaller sağlanmalıdır.
EĞİTİMCİLER
Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders
Okutma Esasları kapsamında aylık karşılığı okutacakları derslere ilişkin çizelgede
yer alan, alan öğretmenleri esas alınarak programın uygulanmasında sırasıyla:
1. İmam- Hatip Lisesi Meslek Dersleri ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alan
öğretmenlerinden,
2. İmam Hatip Lisesini bitirmiş olup İlahiyat ön lisans mezunu olanlardan,
3. İmam Hatip Lisesini bitirmiş olanlardan,
4. Hafızlık belgesi olanlardan yararlanılabilir.
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Bireylerin, çeşitli ölçme araçları kullanılarak;
1. Modüllerin sonunda kazandığı yeterlikler ölçülecektir.
2. Modüller ile kazandıkları bilgi, beceri ve tavırları ölçülecektir.
3. Ölçme sonuçları program sonunda değerlendirilecektir.
4. Eğitim kurumunda, işletmede ve kendi kendilerine yaptıkları tüm öğrenim
faaliyetleri değerlendirilecektir.
BELGELENDİRME
Bu programlarda mesleğin yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmek
amaçlanmaktadır.
• Sertifika öğretim programı sürecinde bireylerin tamamladığı modüller, aldığı
eğitimin tümü ve kazandıkları yeterlikler belgelendirilir.
• Öğretim programının sonunda mesleğin yeterliklerini kazanan bireylerin aldığı
belgeler mevzuat doğrultusunda sertifikada değerlendirilir. Bireyler mesleğin
düzeyine göre mesleğinde sertifika alabilir.
3
•
•
•
•
Bireyler gelecekte meslek değiştirmek veya mesleğin ilişkili olduğu diğer
mesleklere geçmek amacıyla eğitim almak isterse, kazandığı yeterlikler
değerlendirilecektir.
Fark modüllerini tamamlayanlar ikinci bir meslekte kendini yetiştirebilecektir.
Öğretim programından ayrılan bireyin kazandığı yeterlikler belgelendirilerek
istendiğinde diğer sertifika programlarında değerlendirilir.
Mesleğin seviyesine ve yeterliklerine sahip olanlar sertifika almaya hak kazanır
ve ilgili iş yerlerinde çalışabilirler.
YATAY VE DİKEY GEÇİŞLER
Mesleğe yönelik geniş tabanlı yeterlikler kazandırmak hedeflenmiştir.
1. Eğitimin sonunda, mesleğinde sertifika alan birey gerektirdiğinde fark eğitimi
alarak diploma programını tamamlayabilir.
2. Mesleki eğitim alan veya bitirmiş olan birey; gerekli modülleri tamamlayarak
alandaki diğer meslekler arasında geçiş yapabilir.
EĞİTİM SÜRESİ
1. Meslek programının toplam eğitim süresi 120/64 saat olarak planlanmıştır.
2. Eğitim süresinin okul, işletme ve bireysel öğrenme için ayrılmış dağılımı,
modüller ile ilgili açıklamalarda belirtildiği gibi uygulanır.
ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Modüler öğretime yönelik olarak bireysel öğrenme yöntem ve teknikleri
uygulanır.
1.
2.
3.
4.
5.
Eğitimciler bireylere rehberlik eder.
Bireyler kendi kendine öğrenmeye teşvik edilir.
Bireylerin aktif olması sağlanır.
Bireyler araştırmaya yönlendirilir.
Bireyler kendi kendilerini değerlendirebilir.
İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK KURUM VE KURULUŞLAR
Bireyler, programın gerektirdiği öğretim faaliyetleri, istihdam olanakları ve
planlama konularında, çevredeki üniversiteler, sivil toplum örgütleri ile iş birliği
yapılarak yönlendirilir.
KURSİYER KAZANIMLARI
Programın sonunda öğrenci/kursiyer;
1. Tecvidin anlamını, önemini ve harflerin mahrecine uygun çıkışını ve
Medlerle ilgili kuralları öğrenip uygulayabilecektir.
2. Tenvin, Nun-u sakin ve İdgam ile ilgili kuralları, Şemsî ve Kamerî harflerin,
Kalkalenin, Ra harfinin okunuşu, Sekte ve Lafzatullah’ın kurallarını öğrenip
uygulayabilecektir.
3. Kur’an-ı Kerim’de kullanılan bazı işaretleri ve Kur’an-ı Kerim’deki Vakıf
işaretlerini öğrenebilecektir.
4. Namazda okunan kısa sureler ile duaları tecvid kurallarına göre yüzünden
okuyabilecektir.
4
EĞİTİM-ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
Sertifika programında yer alan modüllerde öngörülen eğitim öğretim
uygulamaları yapılır.
MESLEKİ GELİŞİM MODÜLLERİ
1. Öğrenci/kursiyerin yaşam boyu kullanabileceği ve mesleki gelişmesine yararlı
olabilecek, iyi ilişkiler kurabilme, öğrenmeyi öğrenme, bilgiye ulaşma, girişimcilik
ve iş fikirleri üretme, işe uyum sağlama, kendini geliştirme ve problem çözme
gibi bilgi ve becerilerin kazandırıldığı modüllerdir.
2. Bu modüller ile öğrenci/kursiyerlere ulusal ve uluslararası iş gücünden beklenen
yeterlikleri kazandırmak amaçlanmaktadır.
3. Mesleki
Gelişim Modül Tablosundan,
çevrenin
istihdam
durumu,
öğrenci/kursiyerlerin hazır bulunurluk düzeyi göz önüne alınarak modüller
seçilecek ve yeterlik tablosunda yer alan süreye ilave edilecektir.
4. Dördüncü seviye meslek elemanları, bütün Mesleki Gelişim Modüllerini
tamamlamış olacaklardır.
5. Mesleki Gelişim Modülleri programlardan bağımsız olarak da kullanılabilecektir.
KAZANDIRILAN YETERLİKLER
1
2
3
4
5
6
7
8
DERSİN MODÜLLERİ
Sağlıklı ve etkili iletişim kurmak ve
sürdürmek
Öğrenme ihtiyaçları doğrultusunda
bilgi ve veri toplamak
Uygulanabilir girişimci (iş) fikirler
üretmek
Girişimci (iş) fikri geliştirmek ve
planlamak
İşletme kurma ve geliştirme ile ilgili
faaliyetleri yürütmek
İşçi sağlığı mevzuatına uymak ve iş
güvenliği önlemlerini almak
Çevreye karşı duyarlı olmak ve
çevreyi korumak
Kendini geliştirerek karşılaştığı
problemleri çözmek
SÜRE
İletişim
40/8
Bilgiye Ulaşma ve Veri
Toplama
40/8
Girişimci Fikirler Üretme
40/8
Girişimci Fikri Geliştirme
40/8
İş Kurma ve Geliştirme
40/16
İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı
40/24
Çevre Koruma
40/8
Problem Çözme
40/8
MODÜL VE İÇERİKLERİ
• Öğrenme süresi her modül için toplam 40 saattir.
• Kazandırılacak yeterliğe bağlı olarak her modül 40/8, 40/16, 40/24, 40/32 ve
40/40 olabilir.
• Modüllerde önerilen bu süreler öğrenme faaliyetlerindeki teorik ve uygulamalı
tüm içeriği kapsar.
• Modül içeriğindeki öğrenme faaliyetinin uygulanması imkânı olmadığında, diğer
okullarla ve işletmelerle iş birliği çerçevesinde uygulamalar yapılabilir.
• Kursiyer/öğrencinin önceden kazandığı yeterlikleri tekrar alma zorunluluğu
yoktur.
• Modül ve yeterlikler programdaki uygulama sırasına göre alınacaktır.
5
•
Programda yer alan modül ve yeterliklerin uygulama sırası zümre kararı ile
belirlenir.
NOT: Kur’an-ı Kerim’i Tecvidli Okuma Programı yeterlikler tablosu ve modülleri
aşağıda verilmiştir.
YETERLİK VE MODÜL TABLOSU
YETERLİKLER
1
2
3
MODÜLLER
Harflerle ve Medlerle İlgili kuralları
öğrenip okumak
Harflerle ve Medlerle İlgili
Tecvid Kuralları
Tenvin, Nun-u Sakin,
Tenvin, Nun-u Sakin, İdgam ile ilgili
İdgam ile ilgili Tecvid
kuralları öğrenip okumak
Kuralları
Tecvid kurallarına göre namazda
Tecvid Kurallarına Göre
okunan kısa sureler ve duaları
Namazda Okunan Kısa
yüzünden ve ezberden okumak
Sureler ve Dualar
TOPLAM
SÜRE
40/24
40/24
40/16
120/64
6
MODÜL BİLGİ SAYFASI
ALAN
MODÜL
KODU
SÜRE
ÖN KOŞUL
AÇIKLAMA
GENEL AMAÇ
: KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM
: HARFLERLE VE MEDLERLE İLGİLİ TECVİD KURALLARI
:
: 40/24
:
:
: Öğrenci/kursiyer bu modül ile gerekli ortam sağlandığında ilgili
tecvid bilgisini öğrenerek Kur’an-ı Kerim’i harflerle ve medlerle
ilgili tecvid kurallarıyla okuyabilecektir.
AMAÇLAR
:
öğrenci/kursiyer
1- Tecvidin anlamını öğrenecektir.
2- Harflerin mahrecine uygun çıkışını öğrenip okuyabilecektir.
3- Medlerle ilgili kuralları öğrenip okuyabilecektir.
İçerik
:
A- TECVİDİN ANLAMI
1- Tecvidin tarifi
2- Tecvidin gayesi
3- Tecvidin vacip olduğunun delilleri
B- HARFLERİN MAHRECLERİ
1- Harfler in telaffuzları (meharic-i huruf)
2- Mahrecin yerleri
C- MEDLERLE İLGİLİ KURALLAR
1- Harf-i med
2- Sebeb-i med
3- Medd-i tabii
4- Medd-i muttasıl
5- Medd-i munfasıl
6- Medd-i lazım
7- Medd-i ârız
8- Medd-i lîn
7
MODÜL BİLGİ SAYFASI
Kodu
Süre
Ön koşul
Açıklama
Genel amaç
: KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM
: TENVİN, NUN-U SAKİN, İDGAM İLE İLGİLİ TECVİD
KURALLARI
:
: 40/24
:
:
: Öğrenci/kursiyer bu modül ile gerekli ortam sağlandığında
Tenvin, Nun-u Sakin, İdgam, Sakin Mim, Ra Harfi, Sekte
ve Vakıf İşaretleri ile ilgili kuralları öğrenip Kur’an-ı Kerim’i
tecvid kurallarıyla okuyabilecektir.
Amaçlar
: öğrenci/kursiyer
Alan
MODÜL
1- Tenvin, nun-ı sakin ve idgam ile ilgili kuralları uygulayabilecektir.
2- Şemsi ve kameri harfleri ve Kalkale’nin okunuşunu uygulayabilecektir.
3- Zamir, Sekte ve Lafzatullah’ın okunuşunu öğrenerek
uygulayabilecektir.
4- Ra harfinin hükmünü öğrenerek uygulayabilecektir.
5- Kur’an-ı kerim’de kullanılan bazı işaretleri öğrenerek uygulayabilecektir.
6- Kur’an-ı Kerim’deki Vakıf İşaretlerini öğrenerek uygulayabilecektir.
A- TENVİN, NUN-I SAKİN VE İDGAM İLE İLGİLİ KURALLAR
1- Tenvin ve nun-ı sakin
2- İdgam-ı maal gunne
3- İdgam-ı bila gunne
4- İklab
5- İzhar
6- İhfa
7- İdgam-ı misleyn
8- Sakin mim’in halleri
9- İdgam-ı mütecaniseyn
10- İdgam-ı mütekaribeyn
B- ŞEMSİ VE KAMERİ HARFLERİN OKUNUŞU VE KALKALE
1- İdgam-ı şemsiyye
2- İzhar-ı kameriyye
3- Kalkale
C- ZAMİRLERİN OKUNUŞU LAFZATULLAHIN OKUNUŞU VE RA HARFİNİN
HÜKMÜ VE SEKTE
8
1- Hü zamiri, Sektenin hükmü ve okunduğu yerler
2- Allah lafzının (Lafzatullah ) kalın ve ince hallerde okunuşu
D- RA HARFİNİN HÜKÜMLERİ
1- Ra harfinin ince okunduğu yerler
2- Ra harfinin kalın okunduğu yerler
3- Ra harfinin hem ince hem de kalın okunduğu yerler
E- KUR’AN-I KERİM’DE KULLANILAN BAZI İŞARETLER
1- Nun
2- Med
3- Kasr
4- Sin
5- İşmam
6- Teshil
7- İmâle
8- Sekte
F- KUR’AN-I KERİM’DEKİ VAKIF (SECAVEND) İŞARETLERİ
1- Mim harfi
2- Tı harfi
3- Kaf harfi
4- Ze harfi
5- Sad harfi
6- Cim harfi
7- Kef harfi
8- Lam-elif harfi
9- Gıf ( Dur ) işareti
10- Ayn harfi
11- Üç nokta işareti
9
MODÜL BİLGİ SAYFASI
Kodu
Alan
Modül
Süre
Ön koşul
Açıklama
Genel amaç
Amaçlar
Öğrenci/kursiyer
:
: KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM
: TECVİD KURALLARINA GÖRE NAMAZDA OKUNAN KISA
SURELER VE DUALAR
: 40/16
:
:
: Öğrenci/kursiyer bu modül ile gerekli ortam sağlandığında
namazda okunan kısa sureleri ve duaları tecvid kurallarına
göre yüzünden okuyabilecektir.
:
1- Namazda okunan kısa sureleri tecvid kurallarına göre yüzünden
okuyabilecektir.
2- Namazda okunan duaları tecvid kurallarına göre yüzünden
okuyabilecektir.
A- KISA SURELERİ TECVİD KURALLARINA GÖRE OKUMA
1- Fatiha suresi
2- Bakara suresinin ilk beş ayeti
3- Ayet’el-Kürsî
4- Fil suresi
5- Kureyş suresi
6- Maun suresi
7- Kevser suresi
8- Kafirun suresi
9- Nasr suresi
10-Tebbet suresi
11-İhlas suresi
12-Felak suresi
13-Nas suresi
B123456-
NAMAZ DUALARINI TECVİD KURALLARINA GÖRE OKUMA
Sübhaneke duası
Ettehiyyatü duası
Salli-barik duası
Rabbena duaları
Kunut duaları
Amentü duası
10
Download

Kur`an-ı Kerim Tecvidli Okuma - Hayat Boyu Öğrenme Genel