Akadlar,Babiller,Asurlular ve Elamlılar Video Ders Anlatımı
Cuma, 19 Haziran 2009 07:57 - Son Güncelleme Cuma, 04 Temmuz 2014 10:08
Akadlar,Babiller,Asurlular ve Elamlılar Video Ders Anlatımı
AKADLAR M.Ö. 2350–2150
Arap Yarımadasından Mezopotamya'ya gelen Sami kökenli bir kavimdir.
Samiler tarafından Orta Mezopotamya’da Kral Sargon tarafından Agade merkez olmak üzere
kurulmuştur. (Tapınaklarına da AGADE denilirdi.)
Kral Sargon zamanında Elam, Suriye, Lübnan ve Toroslar'a kadar topraklarını genişlettiler.
(Dünya imparatorluğu deyiminin çıkmasına neden oldular)
Tarihte bilinen ilk büyük imparatorluğu kurdular.
MÖ 2150 yılında Zağanos dağlarından gelen Guttiler Akadlar'a son verdiler.
İlk sürekli ve düzenli orduları kurmuşlardır. (Bu sayede kısa zamanda Mezopotamya'nın
tamamına
sahip olmuşlardır.)
Sümerlere son veren Akadlar merkezi ilk devleti kurdular.
1/6
Akadlar,Babiller,Asurlular ve Elamlılar Video Ders Anlatımı
Cuma, 19 Haziran 2009 07:57 - Son Güncelleme Cuma, 04 Temmuz 2014 10:08
Dicle ile Fırat' ı birbirine bağlayan ilk kanalı açtılar.
Akad'larda Krala İlahi dünya hâkimi veya Akadlı Tanrı denirdi.
Dinleri çok tanrılıydı.
En önemli mimari eserleri ZAFER ANITI’DIR.
BABİLLER: (M.Ö. 1900–1531 / 625–539)
MÖ 2 bin yılında Arabistan Mezopotamya’ya doğru yeni göçler başladı.
Göç eden bu Sami kavimleri Sümer-Akad kültürünün benimsediler.
Bu dönemde Sümer şehirlerine yeni Babil şehirleri güçlenmeye başladı
İlk "Mutlak Krallık" anlayışı Babil'de ortaya çıkmıştır.
I.Babil Devletine Hititler son verdiler.(MÖ 1531)
Asurların zayıflaması üzerine Medlerle birleşen Babiller tekrar bağımsızlıklarını kazandılar.(MÖ
625)
2/6
Akadlar,Babiller,Asurlular ve Elamlılar Video Ders Anlatımı
Cuma, 19 Haziran 2009 07:57 - Son Güncelleme Cuma, 04 Temmuz 2014 10:08
II. Babil Devleti (Kaldeliler): M.Ö. 625–539) Persler son verdi.
Ancak bu dönemde Kaldeliler üstünlük sağladıklarından bu döneme Kaldeliler de denir.
Hititler ve Persler MÖ 539 da bu devlete son verdiler.
Ünlü kralları HAMMURABİ, ilk ANAYASA olarak bilinen "Hammurabi Kanunlarını" oluşturdu. (Bu
kanunlar Sami geleneklerinden ve Urukagina kanunlarından yararlanılarak hazırlanmıştır.)
Hammurabi yaptığı kanunlarla “Tanrı Kral” yerine “Hayırsever Kral” kavramını getirdi.(Adaletin
Çobanı, Kavimler Çobanı) Hukuk devleti anlayışını ilk defa tarihe getirmişlerdir.
Hammurabi kanunları Sümer kanunlarına göre biraz daha serttir. Ancak toplumun bütün
kesimlerinin hakları teminat altına alınmıştır.
(Medeni, ceza, ticaret, miras)
Kral Nebukadnezar zamanında Kudüs alınarak
M.Ö. 586 Yahudiler Babil’e getirmişlerdir.
"Babil Kulesi" ve "Babil'in Asma bahçeleri" en önemli eserleridir.
ASURLULAR (MÖ 2000–609)
3/6
Akadlar,Babiller,Asurlular ve Elamlılar Video Ders Anlatımı
Cuma, 19 Haziran 2009 07:57 - Son Güncelleme Cuma, 04 Temmuz 2014 10:08
Orta Mezopotamya’da Arabistan’dan gelen Samilerle Yukarı Mezopotamya'da(Güneydoğu
Anadolu) kurulmuşlar, Toroslar ve Kapadokya'ya kadar yayılmışlardır
Sümerlerin karışımıyla Asurlular meydana geldi.
MÖ 2000 yılında kurulan ve Asur merkezi olan bu devlet Anadoluya kadar ticari faliyetlerini
geliştirerek ticaret kolonuleri kurdu.
Suriye’ye de hakim olan Asurlular, Hammurabi zamanında Babillerin egemenliği altına girdiler.
Tekrar bağımsızlığını elde eden Asurlular Arami göçleri ile sarsıldılar.
Tekrar toparlanan Asurlular Ninova şehrini kurdular.
Mısır alınmış Elamlılar devletine son vermişlerdir.
Medler ve Babiller (Kaldeliler) birleşerek Asurluları yıktılar.
Anadolu'da ticaret kolonileri kurdular. (KÜLTEPE’DE)
Çivi yazısını Anadolu'ya öğreterek, Anadolu'da tarih devirlerini başlattılar.
Tüm çivi yazılı eserleri başkentleri NİNOVA’DA toplayarak, ilk KÜTÜPHANECİLİK ve
ARŞİVCİLİK
4/6
Akadlar,Babiller,Asurlular ve Elamlılar Video Ders Anlatımı
Cuma, 19 Haziran 2009 07:57 - Son Güncelleme Cuma, 04 Temmuz 2014 10:08
faaliyetlerini başlattılar.
DEVLET TEŞKİLATI:
Başta mutlak yetkililer donatılmış acımasız krallar bulunurdu.(Bunlar kendilerini “Dünya hakimi
sayarlardı”.)
Saraydan sora ordu gelirdi. Devletin temeli orduya dayanırdı.
Asur kanunları daha sertti.
Asur kralı Asurbanipal Ninova kütüphanesini kurdu.
Asurlular da dış ülkelerde ticaret kolonileri kuruluyordu.
Mallar arabalarla ve gemilerle taşınıyordu.
Mezopotamya’da dışarıya tahıl, hurma, yün, süs eşyaları satıyor dışardan ise kereste, fildişi,
maden alınıyordu.
Sanayi olarak madencilik, dokumacılık ve gemicilik başta geliyordu.
Ticarette takas ve külçelerle gümüş para olarak kullanılıyordu.
5/6
Akadlar,Babiller,Asurlular ve Elamlılar Video Ders Anlatımı
Cuma, 19 Haziran 2009 07:57 - Son Güncelleme Cuma, 04 Temmuz 2014 10:08
ELAMLILAR: M.Ö. 2425–646) Asurlular yıkmıştır
Elam güneydoğu Mezopotamya'ya verilen addır.
Güneydoğu Mezopotamya’da yaşamışlardır.
Başkentleri Sus, tarım ve hayvancılıkla meşhurdur.
Genellikle Sümerlerin himayesinde yaşamışlardır.
Bilim ve teknikte ileri olmamalarına rağmen, güzel sanatlar ve süsleme alanında gelişmişlerdir
Asurlular yıkmıştır.
//
6/6
Download

Akadlar,Babiller,Asurlular ve Elamlılar Video Ders