Resmî Gazete
31 Aralık 2015 PERŞEMBE
Sayı : 29579 (4. Mükerrer)
TEBLİĞ
Ekonomi Bakanlığından:
ORMAN YETİŞTİRME MATERYALLERİNİN İTHALAT
DENETİMİ TEBLİĞİ
(ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2016/17)
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, Ek-1 sayılı listede yer alan orman yetiştirme materyallerinin ithalatına
ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi, Dâhilde İşleme Rejimi, Gümrük Kontrolü Altında
İşleme Rejimi, Geçici İthalat Rejimi, Transit Rejimi ve Antrepo Rejimine tabi tutulan Ek-1 sayılı listede yer alan
orman yetiştirme materyallerinin ithalat işlemlerini kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 28/1/2013 tarihli ve 2013/4284 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe
konulan Teknik Düzenlemeler Rejimi Kararının 4 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Uygunluk denetimi ve belgelendirme
MADDE 4 – (1) Ek-1’de yer alan ve Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi, Dahilde İşleme Rejimi, Gümrük
Kontrolü Altında İşleme Rejimi, Geçici İthalat Rejimi, Transit Rejimi ve Antrepo Rejimine tabi tutulan orman
yetiştirme materyallerinin insan sağlığı ve güvenliği, hayvan ve bitki varlığı, sağlığı ve karantina yönünden uygunluğu
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının yetkili birimlerince tespit edilir.
(2) Ek-1’de yer alan materyallerin ithalatında, ithalatçı veya temsilcisi tarafından Ek-2’de yer alan Kontrol
Belgesi formu doldurularak proforma fatura veya fatura ile birlikte Orman ve Su İşleri Bakanlığına başvurulur. Uygun
görülen talepler için Orman ve Su İşleri Bakanlığınca Kontrol Belgesi, bu belgeye istinaden de Gıda, Tarım ve
Hayvancılık Bakanlığınca ilgili mevzuat çerçevesinde gerekli olan belge düzenlenir.
(3) Kontrol Belgesinin süresi dört aydır. Bu süre değiştirilemez.
Uygunluk ve uygunsuzluk yazısı
MADDE 5 – (1) Kontrol Belgesine istinaden ithal edilmek istenen orman yetiştirme materyallerinin
ithalatının, 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu hükümleri
çerçevesinde Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından, insan sağlığı ve güvenliği, hayvan ve bitki varlığı,
sağlığı ve karantina yönünden uygun görülmesi halinde, bu materyallerin ithalatı için anılan Bakanlık tarafından
Uygunluk Yazısı düzenlenir ve ithalatçıya iletilir.
(2) 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu hükümleri çerçevesinde Gıda, Tarım
ve Hayvancılık Bakanlığınca ithali uygun görülmeyen materyale ilişkin Uygunsuzluk Yazısı düzenlenir ve keyfiyet
ilgili gümrük idaresi ve ithalatçı veya temsilcisine bildirilir.
(3) Uygunsuz bulunan materyal, on gün içinde ithalatçı veya temsilcisi tarafından mahrecine iade edilir veya
masrafları ithalatçı veya temsilcisi tarafından karşılanmak üzere imha suretiyle tasfiye edilir.
Gümrük işlemleri
MADDE 6 – (1) İlgili gümrük beyannamesinin tescilinde gümrük idaresi tarafından Gıda, Tarım ve
Hayvancılık Bakanlığınca düzenlenen Uygunluk Yazısı aranır.
(2) İthali uygun görülmeyen materyale ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca düzenlenen
Uygunsuzluk Yazısı ilgili gümrük idaresi tarafından materyalin taşıma belgesine veya özet beyanına iliştirilir.
Uygulamaya ilişkin önlemler
MADDE 7 – (1) Bu Tebliğde yer alan hususlarda uygulamaya yönelik önlem almaya ve düzenleme yapmaya
Ekonomi Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü yetkilidir.
Yürürlükten kaldırılan tebliğ
MADDE 8 – (1) 31/12/2014 tarihli ve 29222 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Orman Yetiştirme
Materyallerinin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2015/17) yürürlükten kaldırılmıştır.
Geçiş süreci
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce çıkış ülkesinde ihraç amacıyla taşıma
belgesi düzenlenmiş veya gümrük mevzuatı uyarınca gümrük idarelerine sunulmuş olan materyallerin ithali, bu
Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren kırk beş gün süreyle Orman Yetiştirme Materyallerinin İthalat Denetimi
Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2015/17) hükümlerine tabidir. Ancak, bu Tebliğin lehteki hükümleri söz konusu
işlemlere uygulanır.
Yürürlük
MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2016 tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
Eki için tıklayınız
Download

Orman Yetiştirme Materyallerinin ithalat