MERKEZİ STERİLİZASYON ÜNİTESİ
BİRİM ADI
Merkezi Sterilizasyon Ünitesi
DOKÜMAN KODU
YAYIN TARİHİ
REVİZYON NO
REVİZYON TARİHİ
SAYFA NO
IP.28.01
01.04.2013
01
18.07.2014
1 / 10
1. AMAÇ
Bu prosedür Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi Merkezi Sterilizasyon
Ünitesinin hizmetlerinin her zaman aynı standartta gerçekleştirilebilmesi için gerekli sistemi, yetki ve
sorumlulukları açıklamaktadır. Merkezi Sterilizasyon Ünitesini ve Merkez’de yapılan sterilizasyon
işlemlerini kapsar.
2. KAPSAM
Merkezi Sterilizasyon Ünitesini ve Merkez’de yapılan sterilizasyon işlemlerini kapsar.
3.SORUMLULAR
 Başhekimlik
 Hemşirelik Hizmetleri Müdürü
 Sterilizasyon Ünitesi Sorumlu Öğretim Üyesi ve Teknisyeni
4. TANIMLAR
TEMİZLİK: Kir ve organik artıkların fiziksel olarak uzaklaştırılmasıdır.
STERİLİZASYON: Cansız maddeler üzerinde bulunan mikroorganizmaların sporlar dahil
öldürülmesidir.
DEZENFEKSİYON: Cansız maddeler üzerinde bulunan patojen mikroorganizmaların yok
edilmesidir. Bakteri sporları, dezenfeksiyon seviyesine göre azalır.
Yüksek düzey dezenfeksiyon Tüm vejetatif bakteriler, virüsler ve mantar sporları ile bakteri
sporlarının bir kısmının eliminasyonudur.
Orta düzey dezenfeksiyon: Tüberküloz etkenleri ve diğer vejetatif bakterilerle virüs ve
mantarların çoğunun inaktive edilmesidir.
Düşük düzey dezenfeksiyon: Tüberküloz etkenleri ve zarfsız virüslere etkisiz olan, ancak bir kısım
vejetatif mikroorganizmaları inaktive edebilen dezenfeksiyon seviyesidir.
Dekontaminasyon: Kontamine malzemenin temizlik, dezenfeksiyon veya sterilizasyon ile
kullanıma elverişli hale getirilmesidir.
Germisit: Mikroroganizmaları tahrip eden herhangi bir madde (dezenfektan, antiseptik.
sanitizer)
Dezenfektan: Cansız ortamda mikroorganizmaları inaktive etmek için kullanılan maddelerdir.
Antiseptik: Canlı üzerinde kullanılabilen germisitlerdir.
Sanitizer: Başlıca gıda ve içeceklerle ilgili malzemelerde kullanılan dezenfektanlardır.
Biyolojik İndikatör: Sterilizasyonun gerçekleştiğini belirlemek için kullanılan dirençli bakteri
sporlarını içeren test materyalidir.
“Kalite Yönetim Sistemi” Klasöründe bulunan belge güncel ve kontrollü olup, baskı alınmış KONTROLSUZ belgedir
ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSUZ KOPYADIR.
KY-FR.01.09 REV.02
MERKEZİ STERİLİZASYON ÜNİTESİ
BİRİM ADI
Merkezi Sterilizasyon Ünitesi
DOKÜMAN KODU
YAYIN TARİHİ
REVİZYON NO
REVİZYON TARİHİ
SAYFA NO
IP.28.01
01.04.2013
01
18.07.2014
2 / 10
Kimyasal İndikatör : Sterilizasyon şartlarında karakteristik değişiklik gösteren (renk değişikliği
vb)kimyasal maddeler içeren kağıt şerit veya diğer test materyalleridir.
ALETLERİN SINIFLANDIRILMASI
Kritik araç gereçler
Steril dokulara temas eden veya vasküler sisteme giren, araç gereçleri kapsar. (cerrahi aletler,
kardiak kateterler, bazı endoskoplar) Mutlaka steril olmalıdır.
Yarı - kritik araç gereçler
Mukoza ve bütünlüğü bozulmuş deri ile temas eden araç gereçleri kapsar. (solunum
ekipmanları, gastroenterolojik endoskoplar, larengeskoplar, bronkoskoplar vb.) Sterilizasyon
veya yüksek düzey dezenfeksiyon gerektirir.
Kritik olmayan araç gereçler
Vücut bütünlüğü bozulmamış, sağlam deri ile temas eden araç gereçleri kapsar. (tansiyon
aleti kılıfı, steteskop aksiler termometre vb.) Orta veya düşük düzeyde dezenfeksiyon veya
sadece su ile basit temizlik önerilir.
NOT: Dezenfektan kullanımında Enfeksiyon Kontrol Komitesine danışınız
5. UYGULAMA
5.1.İşlem takibi
5.1.1. Aletlerin Üniteye Transferi: Merkezi Sterilizasyon Ünitesi İşleyiş Prosedürü’ne göre Merkezi
Sterilizasyon Ünitesi’ne Alet ve Malzeme Teslim Defteri ile ameliyathane, klinik ve polikliniklerden
gelen malzemeler bölüm personelleri tarafından teslim edilir. Formun 2. Nüshası gelen bölüm
personelinde malzeme tesliminde kullanmak üzere kalır.
5.1.2. Malzeme transferi görevli personeller tarafından Merkezi Sterilizasyon Ünitesi’ne ulaştırılır ve
Gelen Malzeme Defteri’ne kaydı yapılır.
5.1.3. Konsinye Malzeme getiren firmalar setlerini kendileri teslim ederler. Teslim esnasında
konsinye malzeme teslim formu doldurulur ve bir nüshası firma çalışanına teslim edilir. Firma çalışanı
HYBS Programına göre hazırlanan Sterilizasyon ücretini öder ve makbuzu personele getirerek ödendi
kaşesi yaptırır.
5.2.Getirilen malzemeler yıkama işlemine alınır.
5.2.1. Manuel olarak kayıtları tutulan malzemelerin M.S.Ü. personeli tarafından bilgisayar kaydı
tutulur. Malzemeler tek tek sayılarak yıkama sepetine yerleştirilir. Daha sonra M.S.Ü. Termal
Dezenfeksiyon Makinesi Kullanım Talimatı’na göre yıkama işlemi başlatılır. Öncesin de sepete numara
verilir ve aynı numara Set Kontrol Fişine de yazılır. Bu fiş temizlenen konteynırın içerisine konulur ve
setle birlikte gider.
“Kalite Yönetim Sistemi” Klasöründe bulunan belge güncel ve kontrollü olup, baskı alınmış KONTROLSUZ belgedir
ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSUZ KOPYADIR.
KY-FR.01.09 REV.02
MERKEZİ STERİLİZASYON ÜNİTESİ
BİRİM ADI
Merkezi Sterilizasyon Ünitesi
DOKÜMAN KODU
YAYIN TARİHİ
REVİZYON NO
REVİZYON TARİHİ
SAYFA NO
IP.28.01
01.04.2013
01
18.07.2014
3 / 10
5.2.2. Getirilen malzeme düşük ısıda steril edilmesi gereken bir malzeme ise malzemenin yıkaması
M.S.Ü. Termel Dezenfeksiyon Makinesi Kullanım Talimatı’na ve M.S.Ü. Ultrasonik Yıkama Cihazı
Talimatı’na göre yapılır ve uygun paketleme alanına transferi sağlanır. Yıkama işlemi önce manuel
daha sonra termal dezenfektör cihazı veya ultrasonik cihazla yapılır.
5.2.3. Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde kullanılan çift kapılı yıkama ve dezenfektör cihazı ile
ultrasonik yıkama cihazının günlük bakım ve temizliği bölümde görevlendirilen personeller tarafından
yapılır. Cihazların yılda 2 kez yetkili firma tarafından kalibrasyonları yapılır ve dosyalanır. Ayrıca Bakım
Sözleşmesi yapılan firma 2 ayda bir bakımlarını yapar, acil bir arızada 24 saat içerisinde müdahale
eder ve arızayı giderir. Bütün bu işlemlerin kayıtları dosyalanır.
5.2.4. Yıkama sepetlerine yerleştirilen malzemeler uygun doluluk oranına ulaşınca yıkama işlemine
başlanır. Yıkama işlemi kirli alanda başlar. Yıkanan malzemeler artık dezenfekte edilmiş malzemedir
ve yıkama cihazının diğer kapısından yarı kirli ortama alınarak paketleme işlemine başlanır.
5.2.5. Paketlenecek malzemeler buhar otoklavı, etilen oksit cihazı ve hidrojen peroksit cihazlarından
hangisine uygunsa o sisteme uygun bir şekilde paketlenir ve aynı form üzerinden devam etmesi
sağlanır. Sınıflarına göre ayrılan malzemeler kendi bölümlerine konulur.
5.2.6. Buhar otoklavına konulan malzemelerin buhar otoklav kullanım formuna kayıtları yapılır.
Otoklava konulan her malzemenin içerisine Kimyasal İndikatör konulur. Malzemenin üzerine kontrol
bandı yapıştırılır ve bir tane kontrol bohçası hazırlanır. Eğer malzemeler arasında Ortopedi ve Beyin
Cerrahi malzemeleri varsa mutlaka Biyolojik İndikatör kullanılır. Otoklav döngüsü M.S.Ü. Buhar
Otoklavı Kullanma Talimatı’na göre başlatılır ve döngü sonunda cihazın verileri kontrol edilir ve çıktısı
Forma iliştirilir. Biyolojik indikatör kırılarak inkübasyona konulur, 3 saat ve 24 saat sonrasında takibi
yapılır. Takibi yapılan Biyolojik İndikatör sonucu Forma iliştirilir. Eğer herhangi bir üreme olursa
kullanılmayan malzemeler toplatılarak tekrar steril edilir kullanılan malzeme varsa bölüm uyarılarak
uygun tedavinin başlanması sağlanır. Otoklava atılan deneme bohçasının kontrolleri yapılır.
Malzemelerdeki bantlar kontrol edilir ve her malzeme kendi rafına ve sepetine konulur. Kontrol
bohçasındaki indikatör kontrol edilir ve Forma iliştirilir.
5.2.7.Etilen Oksit’e atılacak malzemeler tek tek uygun malzeme ile paketlenir ve içerisine kimyasal
indikatör konulur. Her döngüde bir kez Biyolojik İndikatör atılır. Bölümlerine göre ayrı ayrı Etilen Oksit
cihazının poşetine konulan malzemeler poşetin içerisine Etilen Oksit Kartuş konularak ağzı sıkıca
kapatılır. Poşet makineye atılmadan önce poşetin içerisindeki kartuş kırılır ve cihaz M.S.Ü. Etilen
Oksit Cihazı Kullanma Talimatı’na göre çalıştırılır. Cihaza atılan malzemelerin ETİLEN OKSİT sterilizatör
yük kontrol formuna kayıtları yapılır. 6 saatlik çalışma ve havalandırma sürecinin sonunda cihazdan
malzemeler alınır ve bölümlerine ait sepetlere konulur. Biyolojik indikatör tüpü kırılır ve inkübatöre
“Kalite Yönetim Sistemi” Klasöründe bulunan belge güncel ve kontrollü olup, baskı alınmış KONTROLSUZ belgedir
ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSUZ KOPYADIR.
KY-FR.01.09 REV.02
MERKEZİ STERİLİZASYON ÜNİTESİ
BİRİM ADI
Merkezi Sterilizasyon Ünitesi
DOKÜMAN KODU
YAYIN TARİHİ
REVİZYON NO
REVİZYON TARİHİ
SAYFA NO
IP.28.01
01.04.2013
01
18.07.2014
4 / 10
konulur, 24 saatlik takibin arkasından sonuç Forma iliştirilir. Eğer herhangi bir üreme olursa
kullanılmayan malzemeler toplatılarak tekrar steril edilir kullanılan malzeme varsa bölüm uyarılarak
uygun tedavinin başlanması sağlanır.
5.2.8. Hidrojen Peroksit Cihazı’na atılacak malzemeler tek tek uygun malzeme ile paketlenir ve
içerisine kimyasal indikatör konulur. Her döngüde bir kez Biyolojik İndikatör atılır. Malzemelerle
birlikte test paketi hazırlanır ve döngü sonunda kontrolü yapılarak Plazma Sterilizatör Yük Kontrol
Formuna iliştirilir. Forma malzemeler kayıt edilir. M.S.Ü. Plazma Sterilizatör Cihazı Kullanma
Talimatına göre cihaz çalıştırılır. Döngü sonunda makinenin çıktısı ve takip edilen biyolojik indikatör
sonucu iliştirilir. 1 saatlik çalışma ve havalandırma sürecinin sonunda cihazdan malzemeler alınır ve
bölümlerine ait sepetlere konulur. Biyolojik indikatör tüpü kırılır ve inkübatöre konulur, 24 saatlik
takibin arkasından sonuç Forma iliştirilir. Eğer herhangi bir üreme olursa kullanılmayan malzemeler
toplatılarak tekrar steril edilir kullanılan malzeme varsa bölüm uyarılarak uygun tedavinin başlanması
sağlanır.
5.2.9. Bazen tek bir malzemenin acil olarak sterilizasyonu istenebilir. Bu durumda Flaş Otoklav
kullanılır. Malzeme paketlenir içerisine kimyasal indikatörü konulur. Flaş Otoklav Kullanım Formuna
malzemenin kaydı yapılır ve M.S.Ü Flaş Otoklav Kullanma Talimatı' Çıkışta gerekli kontroller yapılarak
malzeme transfer edilecek bölüme konulur.
5.3- Temizleme ve Dezenfeksiyon İşlemleri:
5.3.1. Kontamine aletler ve malzemeler dekontaminasyon alanına kapalı kaplarda taşınmalıdır.
5.3.2. Kullanıcı önlük, eldiven giymeli, maskesini takmalıdır. Gelen malzemeler kullanıcının
doldurduğu formlarla birlikte karşılıklı sayarak teslim alınır ve formlara gereken eklemeler
bölümde yapılır.
5.3.3. Ön temizlik: Aletlerin (tel sepetler içinde) akan soğuk su altında kaba kiri akıtılır. Cerrahi
aletlerin arası açılır on sepetlik yıkmama makinesine yerleştirilir. On sepete tamamlanınca
makinenin dezenfektanları kontrol edilir ve yıkama işlemi başlatılır. Dezenfektan solüsyonlar
üretici firma önerilerine göre hazırlanmalıdır.
5.3.4. Yıkama safhasından hemen sonra cihazdan kurumuş bir şekilde çıkan cerrahi aletler
paketleme bölümüne Sterilizasyon malzeme Teslim Formu ile birlikte transfer edilir. Formu
üstene gerekli eklemeler yapılır ve paketleme işlemine geçilir. Manuel form takibiyle birlikte
bilgisayarda sistem takibi de yapılır. Paketleme aşamasında bakım gerektiren malzemelere
gerekli bakımlar yapılmaktadır.
5.4. Paketleme:
5.4.1. Aynı özellikteki malzemeler bir araya getirilerek paketlenmelidir. Tekstil malzemeler,
“Kalite Yönetim Sistemi” Klasöründe bulunan belge güncel ve kontrollü olup, baskı alınmış KONTROLSUZ belgedir
ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSUZ KOPYADIR.
KY-FR.01.09 REV.02
MERKEZİ STERİLİZASYON ÜNİTESİ
BİRİM ADI
Merkezi Sterilizasyon Ünitesi
DOKÜMAN KODU
YAYIN TARİHİ
REVİZYON NO
REVİZYON TARİHİ
SAYFA NO
IP.28.01
01.04.2013
01
18.07.2014
5 / 10
diğer cerrahi malzemelerden ayrı bir yerde katlanarak hazırlanmalı ve paketlenmelidir.
5.4.2. Ayrılabilir parçalar ayrılmalı, bağlantılar gevşetilmeli, klemp gibi kilitli malzemelerin
kilidi açık bırakılmalı ya da ilk kilit pozisyonunda bırakılmalıdır.
5.4.3. Keskin ve sivri aletlerin paketi delebileceği düşünülerek veya ucu hassas aletleri korumak
amacıyla kullanılan koruyucu materyaller aletin çevresini çok sıkı sarmamalı, sterilizasyonu
engellemeyecek şekilde korunma sağlamalıdır.
5.4.4. Cerrahi aletlerden oluşturulan setler, tel sepetlere düzgünce dizilir ve konteynerlara
konulur. Yeterli hava akımını sağlamak ve kurutmayı kolaylaştırmak için tepsinin tabanına havlu
ya da yumuşak ped yerleştirilmelidir. İçi boş tas gibi malzemeler açık yüzeyi aynı yöne ve
aşağıya bakacak şekilde hazırlanmalıdır. Set içinde içi boşluklu malzeme fazla ise buhar
dolaşımını engellemeyecek şekilde ayırıcılar kullanılmalıdır. Aletleri bir arada tutmak için lastik
şeritler ya da bant kullanılmamalıdır.
5.4.5. Konteynırların kapak bölümlerinde havalı filtre kullanılmaktadır. Konteynırlar filtreli
konteynır olarak kullanılmamaktadır.
5.4.6. Paket boyu; 30cm x 30cm x 60 cm’lik ölçüyü, ağırlığı; 5,5 kg’ı, tepsi paketlerin ağırlığı; 7,5
kg’ı, tas paketlerin ağırlığı; 3,5 kg’ı geçmemelidir.
5.4.7. Tekstil paketleme malzemeleri ilk kullanımdan ve tekrar kullanımdan önce yıkanmalıdır.
5.4.8. Sterilizasyon ruloları:
 Kesenin başı ve sonu kâğıt kapatma makinesi ile kapatılır.
 Sterilizasyon indikatörü kullanılan yönteme uygun olarak görünür bir şekilde paket
içine yerleştirilmelidir.
 Paketlenen materyal paketin içinde rahat hareket edebilecek şekilde olmalıdır.
 Paketlenmiş aletler sepetlere dikey şekilde ve sıkışık olmadan, aralarına el girebilecek
şekilde yerleştirilmelidir.
 Yalnızca bir kez kullanılmalıdır.
5.4.9. Tekstil bohçaları ve cerrahi alet setlerinin paketlenmesinde en çok uygulanan sarma
tekniği zarf ve koli şeklinde katlamadır.
5.4.10. Tüm paket ve bohçaların içinde kimyasal sterilizasyon indikatörleri, üzerinde ise otoklav
paket bandı bulunmalıdır.
5.4.11. Sterilizasyon işlemine girmeden önce hazırlanan paket üzerine hazır etiketlerle etiket
bilgileri yazılmalıdır. Etiket bilgileri; sterilizasyon tarihi, protokol numarası, kontrol verileri,
sterilizatörü tanımlayan numara ve paketin içeriği belirtilmelidir.
“Kalite Yönetim Sistemi” Klasöründe bulunan belge güncel ve kontrollü olup, baskı alınmış KONTROLSUZ belgedir
ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSUZ KOPYADIR.
KY-FR.01.09 REV.02
MERKEZİ STERİLİZASYON ÜNİTESİ
BİRİM ADI
Merkezi Sterilizasyon Ünitesi
DOKÜMAN KODU
YAYIN TARİHİ
REVİZYON NO
REVİZYON TARİHİ
SAYFA NO
IP.28.01
01.04.2013
01
18.07.2014
6 / 10
5.4.12. Paket ve torbaların kapatılmasında paketin bütünlüğü korunmalıdır. Paket kapatmada
ısı ve otoklav paket bandı kullanılabilir; paketleri kapatmada asla iğne, zımba gibi deliciler,
basıya neden olabilecek bağcıklar ve ipler kullanılmamalıdır.
5.4.13. Yanlışlıkla açılan paketler ve hasarlı olup fark edilmeden açılan paketler nonsteril kabul
edilip, açılmış olduğu iyice belli edilmelidir. Tekrar temizlenip, paketlenip, steril edilmelidir.
5.4.14. Paket içeriğinin uygun hazırlanmaması; iyi temizlenmemesi, nemli olması, yetersiz
kapatma, taşıma sırasında yapılan hatalar steril stokları tehlikeye sokar.
5.4.15. Yanlış paketleme, hasar almış paket, indikatörü olmayan paket, etiket bilgileri olmayan
paket, ıslak paketler, aşırı sıkışan paketler, kirli yüzeye temas eden, yere düşen paketler
kontamine kabul edilmelidir.
5.5. Sterilizasyon:
5.5.1. Isıya dayanıklı kritik ya da yarı kritik aletler paketlenerek sterilizasyon ünitesine
gönderilmelidir.(buharlı otoklav)
5.5.2.Isıya dayanıklı olmayan kritik ve yarı kritik aletler paketlenerek etilen oksit
sterilizasyonuna gönderilmelidir. Etilenoksite uygunsuz malzemeler için yüksek düzey
dezenfeksiyon çözeltisi hazırlanmalıdır. Kritik aletler en az 8 saat, yarı kritik aletler en az 20 dk.
çözeltide kalmalıdır.
Glutaraldehit
 Glutaraldehit solüsyonu toksik etkilidir, hazırlarken koruyucu önlemler alınmalıdır.
 Solüsyon mutlaka kapalı bir kapta muhafaza edilmeli ve işlem sırasında dezenfektan
küveti kapalı tutulmalıdır.
 Solüsyonun aktivasyonu kullanım süresi sonuna kadar her gün kontrol edilmelidir.
 Görünümü bulanık, kirli veya aktivitesini kaybetmiş çözeltiler kullanım süresini
beklemeden değiştirilmelidir. Hazırlanan solüsyonun hazırlanma ve son kullanım tarihi,
hazırlayan kişinin adı kayıt altına alınmalıdır. Son kullanım tarihi geçen çözeltiler
aktivasyonuna bakılmaksızın atılmalıdır
 Mutlaka önce aletlerin mekanik temizliği yapılmalıdır.
 Aletler dezenfektan çözeltisi içine tamamen batırılmalıdır.
 Çıkarılan aletler bol su ile durulanır (tercihen distile su) ve iyice kurutulduktan (tercihen
basınçlı hava ile) sonra kolay temizlenebilir dolaplarda/raflarda saklanmalıdır.
“Kalite Yönetim Sistemi” Klasöründe bulunan belge güncel ve kontrollü olup, baskı alınmış KONTROLSUZ belgedir
ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSUZ KOPYADIR.
KY-FR.01.09 REV.02
DOKÜMAN KODU
YAYIN TARİHİ
REVİZYON NO
REVİZYON TARİHİ
SAYFA NO
MERKEZİ STERİLİZASYON ÜNİTESİ
BİRİM ADI
Merkezi Sterilizasyon Ünitesi
IP.28.01
01.04.2013
01
18.07.2014
7 / 10
5.6. Steril Malzemenin Taşınması:
5.6.1. Steril olmuş malzemelerin dışarıya taşınması ve nakledilmesinde taşıma paketleri ve
kapalı taşıma araçları kullanılır. Kullanılan araçlar sadece bu amaçla kullanılmalı, temiz ve kuru
tutulmalıdır. Malzemeler ameliyathane gibi temiz alanlara gireceği zaman taşıma paketi
açılmalıdır. Steril malzemeler her teslimde temizlik, paketleme ve içerik açısından kontrol
edilmeli ve kayıtlar tutulmalıdır.
5.7. Steril Malzemenin Depolanması ve Raf Ömrü:
5.7.1. Depoya girişte temiz giysi, bone giyilmeli, el temizliğine dikkat edilmelidir.
5.7.2. Açık yarası ve cilt lezyonu olan personel, iyileşene kadar depoda çalıştırılmamalıdır.
5.7.3. Steril malzemeler açık raf kullanılıyorsa zeminden en az 20–25 cm, tavandan 45–50 cm
uzaklıkta saklanmalıdır.
5.7.4. Oda ısısı 22–24°C, nem oranı %35–70 oranında olmalıdır.
5.7.5. Depolama alanı doğrudan güneş ışığı almamalıdır.
5.7.6. Depo tavanı ve duvarında toz tutucu çıkıntılar olmamalıdır.
5.7.8. Zemin kolay temizlenebilen bir malzeme ile kaplı olmalıdır.
5.7.9. Paketler pencere eşiklerine, raflara yerleştirilenler de duvarlara temas etmemelidir
5.7.10. Malzemeler paketin kırılmasını, eğilmesini, sıkışmasını, delinmesini engelleyecek şekilde
yerleştirilmelidir.
5.7.11. Steril malzemenin raf ömrü; paketleme malzemesinin kalitesine, paket tasarımına,
paketin kapatılma şekline, dış etkenlere, saklama ve depolama koşullarına, paket içeriğinin
bozulma olasılığına, taşıma sırasındaki koşullara ve elle dokunma sıklığına bağlı olarak değişiklik
göstermektedir.
5.8. Cihazların Bakımı:
Cihazlar dört ayrı test ile kontrol edilir.
5.8.1.Bowie Dick Test: Buhar otoklavı için her gün sabah ilk çevrim başlamadan önce cihaz boş
iken uygulanır. Bu testin amacı; otoklavdaki havanın tamamen tahliye edilip edilmediğini
denetlemektir. Küçük bir hava kabarcığı dahi sterilizasyonun bazı
paketlerde gerçekleşmesine engel olabilir. Diğer yandan BOWİE DİCK testleri hava tahliye
bakımındaki potansiyel problemlere de işaret edeceğinden önemli bir testtir. Olumsuz çıkan
(istenilen renk değişimi olmayan) testlerde cihaz kullanılmaz ve teknik ekibe haber verilir. Test
her koşulda otoklav kontrol ve yükleme formuna yapıştırılır.
5.8.2.Biyolojik
Test:
Buharlı
otoklavlar,
için rutin
uygulamada
haftada
bir
defa
(pazartesi),cihazın tamir ve bakımından sonraki ilk çalıştırmada biyolojik test uygulanır. Testler
“Kalite Yönetim Sistemi” Klasöründe bulunan belge güncel ve kontrollü olup, baskı alınmış KONTROLSUZ belgedir
ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSUZ KOPYADIR.
KY-FR.01.09 REV.02
MERKEZİ STERİLİZASYON ÜNİTESİ
BİRİM ADI
Merkezi Sterilizasyon Ünitesi
DOKÜMAN KODU
YAYIN TARİHİ
REVİZYON NO
REVİZYON TARİHİ
SAYFA NO
IP.28.01
01.04.2013
01
18.07.2014
8 / 10
inkübatöre yerleştirilir. 3 saat sonra sonuç alınır. Test kontrolü ve kaydı sterilizasyon personeli
tarafından yapılır. Etilen oksit için her çevrimden önce biyolojik test uygulanır.48 saat sonra
sonuç alınır. Test kontrolü ve kaydı sterilizasyon çalışanı tarafından yapılır.
5.8.3.Kaçak Test: Vakum kaçaklarını gösterir. Buhar otoklavı için her gün sabah ilk çevrim
başlamadan önce cihaz boş iken uygulanır. Bu testin amacı; otoklavdaki vakum kaçaklarını
tespit etmektir. Bu testin olumlu sonucu kaçak olmadığını gösteren cihaz çıktısı ile
anlaşılır.Testin sonucunda kaçak olduğu tespit edilmişse olumsuz kabul edilir ve çevrim
başlanmadan ilgili firmaya haber verilir.
5.8.4.Cihazın fiziksel mekanik kontrol testi:sterilizasyon haznesinin koşulları hakkında bilgi
veren parametrelerin hepsini kapsar.
* Program döngüsü çizelge kaydedicileri,bilgisayar çıktıları.
* Sıcaklık ve basınç ölçme cihazları.
* Termometre
* Nem ölçerler
“Kalite Yönetim Sistemi” Klasöründe bulunan belge güncel ve kontrollü olup, baskı alınmış KONTROLSUZ belgedir
ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSUZ KOPYADIR.
KY-FR.01.09 REV.02
DOKÜMAN KODU
YAYIN TARİHİ
REVİZYON NO
REVİZYON TARİHİ
SAYFA NO
MERKEZİ STERİLİZASYON ÜNİTESİ
BİRİM ADI
Merkezi Sterilizasyon Ünitesi
IP.28.01
01.04.2013
01
18.07.2014
9 / 10
Cerrahi Aletler
-Isıya dayanıklı olanlar için
Tek kullanımlık aletlerin yeniden kullanımında
Kritik
kadriyak kateterler
otoklav ile sterilizasyon
her ünite kendi protokollerini oluşturmalı ve
aletler
protezler
Isıya dayanıksız malzemeler
uygulamalar süresince protokole titizlikle
için
uyulmalı
etilen
oksit
ile
sterilizasyon
Endoskoplar
Endoskoplar
için
glutaraldehit ve paresetik
asit
ile
yüksek
düzey
dezenfeksiyon
Vajinal-rektal
uygulama
Vajinal problar gamet ve embriyo üzerinde
kondom
olumsuz etki riski taşıdığı için glutaraldehit
kritik
kullanılması riski azaltır. Bu
yerine 1/100 çamaşır suyu içinde 2 dk
aletler
uygulama
bekletmek
Yarı
ultrason
propları
Proplar
için
sürecinde
sonrasında da
dezenfeksiyon
işlemi
önerilmektedir.
Aletlerle
uyumsuzluk varsa % 70’lik alkol içinde 2 dk
yapılmalıdır.
bekletmek yeterlidir.
Endotakeal tüpler
% 2 glutaraldehit içinde 20
Dezenfeksiyon
Trakeostomi kanülü
dk
kurutulmalı kapalı bir alanda saklanmalı
Hava yolu araçları
dezenfeksiyon
yüksek
düzey
sonrası
durulanmalı
ve
Anestezi solunum
devreleri Laringoskop
bladleri
Termometreler
Hidroterapi tankları
% 70 etil- izopropil alkol ile
Her hastaya özel termometre kullanılması
silinmeli
önerilir.
1/100 çamaşır suyu ile tank
Fenoller ve dezenfektan etkili iyodoforlar da
doldurulup 10 dk beklenir.
aynı amaçla kullanılabilir.
Sonra
boşaltılıp
kuruyuncaya kadar beklenir
Tonometre
% 70 etil- izopropil alkol ile
Kullanımdan
silinmeli
dezenfekte edilmelidir.
Tansiyon aleti manşonu,
1/100 çamaşır suyu ya da
Çamaşır suyu sadece sert ve düzgün yüzeyler
Kritik
EKG kablo ve probları,
%70 alkol ile silinir.
için
olman
steteskop, ilaç kadehleri
irritasyonu yapabilir ve metal yüzeylerde
aletler
oksijen
korozivdir.
ve
ambu
uygundur.
hemen
Deri,
sonra
mukoza
silinerek
ve
göz
maskeleri,
Nemlendiriciler
Tek
kullanımlık
önerilir.
olması
Mutlaka içine steril su konulmalıdır. Sabit
nemlendiriciler kullanılıyorsa her hastadan
sonra çıkarılmalı 1/10 çamaşır suyu ile
dezenfekte edilmeli,
Tablo:Aletlerin sınıflandırılması ve sterilizasyon/dezenfeksiyon yöntemleri
“Kalite Yönetim Sistemi” Klasöründe bulunan belge güncel ve kontrollü olup, baskı alınmış KONTROLSUZ belgedir
ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSUZ KOPYADIR.
KY-FR.01.09 REV.02
MERKEZİ STERİLİZASYON ÜNİTESİ
BİRİM ADI
Merkezi Sterilizasyon Ünitesi
DOKÜMAN KODU
YAYIN TARİHİ
REVİZYON NO
REVİZYON TARİHİ
SAYFA NO
IP.28.01
01.04.2013
01
18.07.2014
10 / 10
6. İLGİLİ DÖKÜMANLAR
 GN.FR.489 Alet ve Malzeme Teslim Defteri
 GN.FR.657 konsinye malzeme teslim formu
 IP.FR.12.01.01 HYBS Programı
 GN.FR.660 Set Kontrol Fişi
 GN.FR.486 buhar otoklav kullanım formu
 GN.FR.654 sterilizatör yük kontrol formu
 GN.FR.659 Plazma Sterilizatör Yük Kontrol Formu
 GN.FR.655 Flaş Otoklav Kullanım Formu
“Kalite Yönetim Sistemi” Klasöründe bulunan belge güncel ve kontrollü olup, baskı alınmış KONTROLSUZ belgedir
ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSUZ KOPYADIR.
KY-FR.01.09 REV.02
Download

STERILIZASYON U NITESI ISLEYIS PROSEDÜRÜ