İL: ORDU
TARİH: 20.02.2015
Bakara, 2/222
ِ
‫وسلَّم‬
َ ‫قال رسول اللَّه‬
َ ‫صلّى اهللُ َعلَْيه‬
ْ ‫إِ َّنف‬
‫صلَ َح ْال َج َس ُد ُكلُّ ُه‬
َ ‫اصلَ َح ْت‬
َ ‫ِيال َج َس ِدمُضْ َغ ًةإِ َذ‬
ْ ‫َوإِ َذا َف َسدَ ْت َف َس‬
ُ‫دَال َج َس ُد ُكلُّهُأالَ َو ِه َي ْال َق ْلب‬
Buhari, İman, 39;
İSLAM’DA MADDİ VE MANEVİ TEMİZLİK
Muhterem Müslümanlar!
Temizlik, insanın maddi manevi kirlerden
arınması, hem manevi âleminde hem de fiziksel
yaşamında temiz olması demektir. Yüce dinimiz
İslam, temizliğe büyük vermiş, kâmil bir mümin
olmayı maddi ve manevi yönden temiz olmaya
bağlamıştır.
Kur’an-ı Kerim’de “oku” emrinden sonra
“Elbiseni temiz tut” (1) ayetinin nazil olması,
Peygamber Efendimizin (s.a.v) “Temizlik imanın
yarısıdır.” (2) buyurması, İslam dininin temizliğe
verdiği önemi göstermektedir.
Değerli Müslümanlar!
Temizlik, maddi ve manevi olmak üzere iki
unsurdan meydana gelmektedir. Maddi temizlik
kişinin bedenini, elbiselerini, evini, çevresini, temiz
ve düzenli tutmasıdır. Manevi temizlik ise, kişinin
kibir, gurur, riya ve benzeri günahlardan ve kirlerden
kendisini temizlemesidir. Bu temizleme tövbe ve
istiğfar, namaz ve dua gibi ibadetleri yapmakla
mümkündür.
Müslüman, kendisine maddi ve manevi olarak
sirayet etmiş olan kirlerden ve kötülüklerden
arınması, kendisinin mutlu ve huzurlu bir hayat
yaşamasına vesile olur.
Nitekim Yüce Allah şöyle buyurmaktadır:
“Şüphesiz Allah tövbe edenleri ve temizlenenleri
sever.” (3)
İnsan oluşan şartlar sebebiyle hem manen hem
de maddeten kirlenmektedir. Maddi temizlik
sayesinde bedenimizi, çevremizi temiz tutmuş
oluruz.
Manevi temizlik ise, gözle görülmeyen sözle
işlenen, bedenen insan onuruna yakışmayan
çirkinlik, günah ve kötülüklerden ruhumuzu
temizlemektir. Bu, hasta olan insanın ilaç
kullanması gerektiği gibi, manevi hastalığı olan
insanında yapması gerekenleri yerine getirmesi
gerekir. Çünkü günah ve kötülükler kulun kalbinin
kirlenmesine ve katılaşmasına vesile olur. Nitekim
Peygamberimiz (s.a.v) şöyle buyurmaktadır: “Kul
bir günah işlediği vakit, kalbinde siyah bir nokta,
bir leke oluşur. Eğer tövbe edip vazgeçer,
mağfiret dilerse kalbi temizlenir ve parlar. Döner
tekrar yaparsa o leke artar, nihayet kalbi
kaplar.” (4)
Günah işlediğimiz zaman günahın bize hiçbir
zararı yoktur düşüncesinin yanlış olduğunu bu
hadisten öğreniyoruz. Günahlar manevi hayatımızı
karartmakta kirletmekte, hakikatleri görmemizi
engellemekte ve bizi Allah’a yakınlaştıracak
amellerden de uzaklaştırmaktadır.
Değerli Müslümanlar!
Dini görevleri yerine getirmeden kalbimiz
temizdir diyerek, kalp temizliğinin olamayacağını
bilmeliyiz. Başkalarının kötülüklerini araştırmakta
kalp kirlenmesinin neticesidir. Dil kalbin aynasıdır,
kalpte olanı dışarıya yansıtır. Kalp temizliğinin en
güzel göstergesi, elimizden, dilimizden ve yapmış
olduğumuz işlerden başkalarının emin olmasıdır.
Müslüman olarak maddi ve manevi temizliğe
önem vermek, yapmamız gerekenleri yapmak,
yapmamamız gerekenleri de yapmamak gerekir. Bu
şekilde maddi ve manevi temizliği sağlamış oluruz.
Hutbemizi bir hadis meali ile bitiriyorum. “İyi
biliniz ki insan vücudunda bir çiğnem et parçası
vardır. Bu et parçası iyi olursa bütün vücut iyi
olur, bozulursa bütün vücut bozulur. Bu et parçası
kalptir.” (5)
[1] Müddessir, 74/42;
[2] Müslim, Taharet,1;
[3] Bakara, 27222;
[4] Tirmizi, Tefsirul Kuran, 75;
[5] Buhari, İman, 39;
Download

İslamda Maddi ve Manevi Temizlik