İLİ
:DENİZLİ
TARİH
: 19.12.2014
ِ ‫بِس ِم‬
ِ ‫الرِح‬
‫يم‬
َّ ‫الر ْح ٰم ِن‬
َّ ‫اهلل‬
ْ
ِ ‫اُتْل ما اُو ِحي اِليك ِمن ال‬
ِ ‫ْكت‬
‫الص ٰلوة اِ َّن‬
َّ ‫اب واقِ ِم‬
ْ
ْ ُ
ٰ ‫الص ٰلوة ت ن ٰهى ع ِن الْفحش ِاء والْمنك ِر ول ِذ ْكر‬
‫الل ِه ا ْكب ُر‬
ُْ
ْ َّ
ْ
ُ
ٰ
‫صن عُون‬
ْ ‫واللهُ ي ْعل ُم ما ت‬
ِ ‫ول‬
‫اهلل صلَّى اهللُ عل ْي ِه وسلَّم‬
ُ ‫قال ر ُس‬
‫ْج ُمع ِة ورمضا ُن إِلى‬
َّ
ُ ‫الصلو‬
ُ ‫ْج ُمعةُ إِلى ال‬
ُ ‫س وال‬
ُ ‫ات الْخ ْم‬
‫اجت نب الْكبائِر‬
ٌ ‫رمضان ُمك ِّفر‬
ْ ‫ات ما ب ْي ن ُه َّن إِذا‬
NAMAZ DİNİN DİREĞİDİR
Aziz Kardeşlerim!
Okuduğum ayet-i kerimede Rabbimiz şöyle
buyuruyor:“(Ey Muhammed!) Kitaptan sana
vahyolunanı oku, namazı da dosdoğru kıl.
Çünkü namaz, insanı hayâsızlıktan ve
kötülükten alıkor. Allah'ı anmak (olan namaz)
elbette en büyük ibadettir. Allah yaptıklarınızı
biliyor.”1
Okuduğum hadis-i şerifte ise Peygamber
Efendimiz (s.a.v) şöyle buyuruyor:"Büyük
günahlardan kaçınıldığı sürece, beş vakit namaz
ile iki cuma ve iki ramazan, aralarında geçen
günahlara kefaret olur."2
Kardeşlerim!
Namaz; başlangıcı insanlığın başlangıcıyla bir
olan, insanın var oluş sebebi, kulluğun baş tacı, tüm
ilahi dinlerin emrettiği, nebilerin, sıddiklerin,
şehitlerin ve salih kulların göz nuru olan en değerli
ibadettir. Kelimeyi şehadetin kalpte tasdik, dilde
ikrar edilmesiyle girilen İslam yolunun, bedenlerde
şâhitlendirilmesidir.
Birçok hikmeti kendinde barındırsa da,
özellikle okumuş olduğumuz ayeti kerimede Yüce
Mevla’mızın belirttiği üzere namaz insanı
hayâsızlıktan ve her türlü kötülüklerden koruyup
alıkoyan, maddi-manevi kirlerinden arındırıp
temizleyen en etkili ibadettir.
Kullanılan bir ilacın tavsiye edildiği üzere
kullanılması tedavide nasıl gerekli ise, kılınan
namazında bu güzelliklere ulaştırabilmesi için Allah
Tealanın emrine ve Peygamber Efendimizin (s.a.v.)
sünnetine uygun olarak kılınması gerekir.
Unutmayalım ki âdet yerini bulsun diye, bir
yük gibi görülerek, kalp ve bedende huşusuz kılınan
ve kılınır kılınmaz da günahlarla kirletilen bir
namaz, kâmil bir namaz değildir.
Hakikatte dinin direği, ahirette kolay bir
hesabın anahtarı olan namaz, Yüce Allah ile bir
buluşma, O’na verdiği iman ve kulluk ahdini
yenileme ve O’nun rızasına biraz daha yaklaşma
gayesi ile ihsan şuuru içinde, yani Rabbimizin ilahi
huzurundaymış gibi kılınan bir namazdır.
Aziz Mü’minler!
Bizleri Mevla’mızla buluşturan ve O’na
yaklaştıran namaz, şeytanın attığı kirlerden bizleri
arındırır ve ondan bizleri kurtarıp uzaklaşır. Bu
yüzdendendir ki bizleri Allah’ı anmaktan ve
namazdan alıkoymak isteyen3 şeytanın en
hoşlanmadığı amellerden birisi de hakkıyla kılınan
namazdır. Düşünün! Allah’ın secde emrinden
kaçarak huzurdan kovulan ve rahmeti İlahiden
uzaklaşan şeytan, secde eden ve Rabbimizin
rahmetine yaklaşan bir mü’mini hiç sevebilir mi?
Gördüm ki, insanın iki düşmanı,
Biri kendi nefsi, biri şeytanı,
Dedim!Kuşansam mı kılıç kalkanı?
Silah yok dediler… Secdeden gayrı...4
Şairin dediği üzere apaçık düşmanımız olan
şeytana karşı dikkatli olup onu yenebilmek ve
Cennete ulaştıracak yol olan sıratı müstakimden
sapmadan bir hayat yaşamak için namazlarımızı
hakkıyla kılalım.
1
Ankebut Suresi, 45
Müslim, Taharet, 14,15
3
Maide Suresi, 91
4
Cengiz Numanoğlu, “Secdeden Gayrı” Şiirinden alıntıdır
2
Hazırlayan: Hasan Sözer / Uzman Vaiz / Denizli
Redaksiyon: İl İrşat Kurulu
Download

19/12/2012 Namaz Dinin Direğidir