İL
AY-YIL
TARİH
: AYDIN
: OCAK 2014
: 24.01.2014 4. Hafta
ُِّۜ‫ور ُكم َُّي ْو َم ُّا ْل ِقي َم ِة‬
‫ُكلُّ ُّ َن ْف ٍس ُّ َ َٓذ ِائ َق ُة ُّا ْل َم ْو ِتُِّۜو ِانماُّتوفون ُّاج‬
ٰ
ْ َ ُ ُ َ ْ َّ َ ُ َ َّ َ
ِ
ُّ‫ُِّۜو َماُّا ْل َحيو ُة‬
ُُّ ‫َف َم ْن‬
َّ ‫ُّع ِن‬
َ ‫ُّز ْحزِ َح‬
َ ‫ُّواُ ْدخ َل ُّا ْل َج َّن َة ُّ َف َق ْد ُّ َف َاز‬
َ ِ‫ُّالنار‬
ٰ
ِ ‫الدني‬
ُِّ ‫اعُّا ْل ُغر‬
‫ور‬
‫اُّاَّلُّمت‬
ُ ُ َ َ َّ َٓ َ ْ
ِ ‫ول‬
‫ُّاَّللُّـصلىُّاَّللُّعليهُّوسلمُّـ‬
َّ ُ ‫ُّر ُس‬
َ ‫َق َال‬
ِ ‫ُّاَّللَُّّلَُّي ْنظُ ُّرُّ ِإ َلىُّصورِ ُكمُّوأمو ِال ُكمُّول‬
‫ـك ْن َُّي ْنظُرُّ ِإ َلى‬
‫إِن‬
َ ْ َْ َ ْ َ ُ
ُ
ُ َ َ َّ َّ
‫أع َم ِال ُك ُّم‬
ُُّ ‫ِإ َلىُّ ُق ُلوب‬
ْ ‫ُّو‬
َ ‫ِك ْم‬
ْ
HESAP VERME BİLİNCİ İLE YAŞAMAK
Muhterem Müslümanlar!
Bizleri hiç yoktan var eden yüce Rabbimiz, hiç
şüphesiz öldükten sonra da biz kullarını yeniden
var etmeye kadirdir. Her şeyin sonu olduğu gibi
üzerinde yaşadığımız bu dünyanın da elbette ki
bir sonu vardır. Ebedi hayatta güzel bir şekilde
karşılanmak isteyen her kul, fani olan bu
dünyada gayret edip sabırla, samimiyetle
hayatını düzene soktuğunda cenneti; günah ve
hatalarını fark ettiği halde daima açık olan tövbe
kapısına yönelmeyip hatalarında ısrar eden her
bir kul da cehennemi kazanmaktadır.
Cenabı Allah bir ayeti celilesinde biz
kullarına…“Her nefis, ölümü tadıcıdır ve lâkin
ecirleriniz (amellerinizin karşılığı) kıyamet
günü ödenir. O vakit kim ateşten
uzaklaştırılır ve cennete sokulursa o takdirde
o kurtulmuştur. Ve dünya hayatı aldatıcı
metadan başka bir şey değildir.”(1)
buyurmaktadır.
hayatında karşılıksız kalmayacağı kesinlikle
unutulmamalıdır. Nitekim Cenabı Allah “Kim
zerre miktarı hayır yapmışsa onu görür. Kim
de zerre miktarı kötülük işlemişse onu
görür.(2) buyurmaktadır.
Sevgili Kardeşlerim!
Yüce Allah ne yeryüzünde ne de gökyüzünde
hiçbir varlığı boşuna yaratmamıştır. Tüm canlı
ve cansızın bir yaratılış gayesi vardır. Bunlardan
en önemlisi muhakkak insandır. İnsanoğluna
bahşedilen en güzel nimetlerden olan başta akıl
gibi, evlat gibi, mal gibi (vs.) sayısız nimetlerin
ahirette
birer
sorgu
konusu
olacağı
unutulmamalıdır. Bu nimetleri gereği gibi
kullanan müslüman’ın Allah’ın rahmet ve
mağfiretine kavuşması ve O’nun izniyle
Pergamber in şefaatine nail olması muhakkaktır.
Müslüman
açıktan
yaptığı
iyilik
ve
düşüncelerinde olduğu gibi gizliden yaptığı iyilik
ve düşüncelerinden de sorumlu olacaktır.
Nitekim Pergamberimiz (s.a.v.) bir Hadis-i
şeriflerinde;“Allah sizin ne dış görünüşünüze
ne de mallarınıza bakar. Biliniz ki O sizin
kalplerinize
ve
işlerinize
bakar.”(3)
buyurmaktadır.
Aziz Mü’minler!
Müslüman iş hayatının, evlilik hayatının,
öğrencilik hayatının… Kısaca ölümüne kadarki
her anının birer imtihan vesilesi olduğunu
unutmamalıdır. Başta ailesine, akrabasına,
komşusuna ve çevresine örnek bir insan olmalı,
büyük yangınlara sebebiyet verecek küçük
ateşleri sevgi, hoşgörü ve merhametle
söndürmelidir. Hutbemi bir Ayet-i Kerime
mealiyle bitiriyorum: “O, hanginizin daha
güzel davranış (amel) yapacağını sınamak için
ölümü ve hayatı yaratandır. O, mutlak güç
sahibidir, çok bağışlayandır.”(4) Cenabı Allah
cümlemize, yarınları için bu günden hazırlık
yapma bilinci ihsan eylesin. Âmin.
Aziz Kardeşlerim!
Allah ve Rasülünün emir ve tavsiyelerine
uyulmakla kazanılan cennetlik davranışlar,
insanların sadece ahiretini değil, dünyasını da
güzelleştirir. Hayatını her türlü hayâsızlıktan,
fenalıktan ve azgınlıktan arındırma yoluna giren
her birey ve toplum, ahirette Allah (c.c.)
tarafından ödüllendirilecek, aksi istikamette yol
tutanlar ise cezalandırılacaktır. İnsanın dünyada
yaptığı en küçük iyilik ve kötülüğün dahi, ahiret
1 Al-i İmran 185
2 Zilzal 7-8
3 (Müslim, Birr, 33; İbn Mâce, Zühd,9
4 (Mülk suresi, 2. ayet)
Süleyman KIVIRCIK
Altınkum Camii Müezzin Kayyımı
Didim/Aydın
Redaksiyon: İl Hutbe Kurulu
Download

Hesap Verme Bilinci İle Yaşamak