İLİ
TARİH
: BİNGÖL
: 30/01/2015
‫س ِم ه‬
‫يم‬
ْ ِ‫ب‬
ِ ‫َّللاِ ال هر ْح َم ِن ال هر ِح‬
ْ
ْ
َ
ْ
ْ
ُ
ُ
ْ
ْ
ْ
‫ع‬
‫ب‬
‫اء‬
‫ي‬
‫ل‬
‫أ‬
‫م‬
ُ
‫ه‬
‫ض‬
ُ
‫ع‬
‫ب‬
‫َات‬
‫ن‬
‫م‬
‫ؤ‬
‫م‬
‫ال‬
‫و‬
‫ن‬
‫م‬
‫ؤ‬
‫م‬
‫ال‬
‫َو‬
ْ‫و‬
َ‫ُوف َويَ ْنهَوْ ن‬
َ‫ون‬
َ
َ
ْ
َ
ِ ‫ْض يَأ ُمرُونَ بِال َم ْعر‬
ِ
ِ
ُ
ِ
ُ
َ
ٍ
ُ
ْ
‫ه‬
َّ
َ
َ
ُ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
َّ
‫ك‬
‫ئ‬
‫ل‬
‫أ‬
ُ
‫ه‬
‫ل‬
‫ُو‬
‫س‬
‫ر‬
‫و‬
‫ّللا‬
‫ع‬
‫ي‬
‫ُط‬
‫ي‬
‫و‬
‫ة‬
‫ا‬
‫ك‬
‫ز‬
‫ال‬
‫ت‬
‫ُؤ‬
‫ي‬
‫و‬
‫ة‬
‫ال‬
‫ص‬
‫ال‬
‫م‬
‫ي‬
‫ق‬
ُ
‫ي‬
‫و‬
‫ر‬
‫ك‬
‫ن‬
‫م‬
‫ال‬
‫ن‬
‫ع‬
َ ِ ْ‫و‬
َ‫َ ون‬
َ‫َ ِ ُ ِ َ ِ ُ ون‬
َ َ َ َ‫َ ِ ُون‬
‫ّللاُ إِ َّن ه‬
‫َسيَرْ َح ُمهُ ُم ه‬
‫َزي ٌز َح ِكي ٌم‬
‫ع‬
‫ّللا‬
َ
ِ
‫سو ُل ه‬
: ‫َّللاِ صلى َّللا عليه وسلم‬
ُ ‫قَا َل َر‬
‫َو ه ه‬
‫ّللاُ فِي عَوْ ِن ْال َع ْب ِد َما َكانَ ْال َع ْب ُد فِي عَوْ ِن أَ ِخي ِه‬
DİN KARDEŞLİĞİ VE TOPLUMSAL
DAYANIŞMA
Kardeşlerim!
Okuduğum ayeti kerimede Yüce Rabbimiz
melaen şöyle buyuruyor: “Mü’min erkekler ve
mü’min kadınlar birbirlerinin dostlarıdır. İyiliği
emreder, kötülükten alıkoyarlar. Namazı dosdoğru
kılar, zekâtı verirler. Allah’a ve Resulüne itaat
ederler. İşte bunlara Allah merhamet edecektir.
Şüphesiz Allah mutlak güç sahibidir, hüküm ve
hikmet sahibidir.”1
Okuduğum hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz
(s.a.s) Şöyle buyurmaktadır: “Kul din kardeşine
yardımcı olduğu sürece, Allah da onun yardımcısı
olur.”2
Kardeşlerim!
Cennete girmenin yolu imandan, imanın yolu da
birbirimizi sevmekten ve desteklemekten geçer. Bizler
de birbirimiz sevelim. Bir binanın tuğlaları gibi
kenetlenelim. Din kardeşi olduğumuzu unutmayalım.
Güzelliklerimizi artırarak koruyalım. Eksiklerimizi
telafi ederek yaralarımızı saralım ve toplumsal
dayanışmaya önem verelim. Sadece yaşayanlara karşı
değil ölen kardeşlerimize karşı da görev ve
sorumluluklarımızı yerine getirelim.
Biz Müslümanların gönül dünyası o kadar geniş
olmalıdır ki; genelde her insanı, özelde bütün
Müslümanları içine almalıdır. Irk, renk, mezhep,
cinsiyet ve bölge farkı gözetmeden herkes, gönül
coğrafyamızdaki yerini bulmalıdır.
Değerli Kardeşlerim!
Kardeşliğin nasıl olması gerektiğini en güzel
anlatanlar ve yaşayanlar peygamberler olmuştur. Bu
peygamberlerin sonuncusu Hz. Muhammed (sav), her
türlü kötülüğün yaygın olduğu bir dönemde dünyaya
teşrif etmiş, onun rehberliğinde düşman olan insan ve
kabileler imanı tercih ederek kardeş olmuşlardır.
Peygamberimiz, Mekke halkı olan Muhacir ile
Medine halkı olan Ensar’ı buluşturmuş; dünyada eşi
benzeri olmayan bir uygulamayı gerçekleştirmiştir.
Allah, bu güzel insanlardan razı olmuş; onları ve
onların yolundan gidenleri cennete koyacağını vaat
etmiştir.
Aziz Kardeşlerim!
İnsan sosyal bir varlıktır ve toplum halinde
yaşamaya mecburdur. Ayrı yaşamaya kalkışan insanın
unutulması ve terk edilmesi mukadderdir. Allah,
Müslümanları birbirlerinin dost ve yardımcıları kabul
etmiş ve iyilikte yardımlaşmaya davet etmiştir.
Müslümanlar bir bina gibidir. Binanın malzemeleri ne
kadar sağlam, dayanıklı ve birbirlerine bağlı ise bina
da o derecede güçlü olur. Müslümanların inançları
sağlam, dayanışmaları sürekli olmalıdır. Aksi
durumda –Allah korusun- toplumdan duyarsız olarak
yaşayan insanların, aynı evde kalıp birbirleriyle
kaynaşamayan aile fertlerinin, ana-baba sevgisinden
mahrum çocukların, birbirine yabancı komşuların
oluşturduğu dağılıp parçalanan bir toplum haline
geliriz.
Kıymetli Kardeşlerim!
İslam dini, ayet ve hadislerle temelendirdiği
kardeşlik bağıyla toplumda ilişkilerin sağlıklı ve
düzgün olmasını hedeflemiş ve aynı zamanda bunu
imanla ilintilendirmişdir. Tek bir Allah’a, aynı
Peygambere ve aynı kitaba inanmış olan
müslümanların Kur’an’ın etrafında birleşmeleri
öğütlenmiştir. Tarihe baktığımız zaman görürüz ki,
birlik ve beraberliğini devam ettiren milletler,
yücelmiş ve yükselmişlerdir. Bölünüp parçalanan
milletler ise tarih sahnesinden silinip gitmişlerdir.
Kardeşlerim!
Hutbemi bir ayet mealiyle bitiriyorum: Ey
Rabbimiz! Bizi ve bizden önce yaşamış kardeşlerimizi
bağışla. Kalplerimizde iman edenlere karşı hiçbir kin
bırakma. Rabbimiz! Şüphesiz ki sen çok şefkatli ve
çok merhametlisin3.
1
Tevbe, 9/71
Müslim, “Zikir”, 38; İbn Mâce, “Sunne”, 17.
3
Haşr, 59/10
2
Hazırlayan: Kıği İlçe Müftülüğü
Redaksiyon: İl İrşat Kururlu
Download

Aziz Kardeşlerim! - bingöl il müftülüğü