İLİ
TARİH
: AYDIN
: 30/01/2015
ٰ ‫بِس ِْم ه‬
‫ّللاِ الرَّحْ مه ِن ال َّر ِح ِيم‬
َ َ ِِ‫َٓيَا اَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا َخلَ ْقنَا ُك ْم ِم ْن َذ َك ٍر َواُ ْن هثى َو َج َع ْلنَا ُك ْم ُشعُوبا َوََ َََٓٓا‬
ۜ ُ‫لِتَ َعا َرف‬
ٰ ‫ّللاِ اَ ْت هقي ُك ۜ ْم اِ َّن ه‬
ٰ ‫وا اِ َّن اَ ْك َر َم ُك ْم ِع ْن َد ه‬
‫ّللاَ عَل۪ ي ٌم خ ََ۪ٓي ٌر‬
َّ ‫صلَّى‬
َّ ‫ََا َل َرسُول‬
‫ّللاُ َعلَ ْي ِه وسلم‬
َ ِ‫ّللا‬
‫ َولَ ِك ْن يَ ْنظُ ُر‬، ‫ص َو ِر ُك ْم‬
ُ ‫ َوال إِلى‬، ‫«إِ َّن ّللا ال يَ ْنظُ ُر إِلى أَجْ سا ِم ْكم‬
» ‫إِلَى َُلُوبِ ُك ْم َوأَعمالِ ُك ْم‬
TAKVA BİLİNCİ
Muhterem Kardeşlerim!
Okuduğum âyet-i kerimede Yüce Rabbimiz
şöyle buyurmaktadır: “Ey insanlar! Şüphe yok
ki, biz sizi bir erkek ve bir dişiden yarattık ve
birbirinizi tanımanız için sizi boylara ve
kabilelere ayırdık. Allah katında en değerli
olanınız, O’na karşı gelmekten en çok
sakınanınızdır. Şüphesiz Allah hakkıyla
bilendir, hakkıyla haberdar olandır.”1
Sevgili Peygamberimiz (s.a.v) de bu hususta
“Allah Teâlâ sizin bedenlerinize ve yüzlerinize
değil, kalplerinize ve amellerinize bakar.”2
buyurmuştur.
Aziz Kardeşlerim!
Takva; Allah’ı sevmek, O’na saygı duymak,
yasaklarına düşmekten sakınmak, korunmak,
O’nun rızasına nail olmayı ümit ve azabına
maruz kalmaktan endişe etmektir. İslam’ın en
temel kavramlarındandır. Rabbimizin insanları
değerlendirmede kullandığı bir ölçüdür. Bunun
önemini Kur’an-ı Kerim’de aynı kökten gelen
kelimelerin yer aldığı yüzlerce ayetin bulunması
açıkça göstermektedir. “Allah katında en
değerliler en fazla takva sahibi olanlardır”. 3
“Allah müttekiler ve güzel iş yapanlarla
beraberdir”.4 “Allah müttekilerin dostudur”.5
“Cennet ve nimetleri müttekiler içindir”. 6
Muhterem Müminler!
Allahın gözetim ve kontrolünde olan mümin,
ancak takva ile kulluk bilincine ulaşır. Allah
Resulü “Nerede olursan ol, Allah’a karşı
sorumluluğun bilincinde ol. Kötülüğün
peşinden iyi bir şey yap ki onu yok etsin.
İnsanlara da güzel ahlaka uygun biçimde
davran”7 buyururken, müminin her hal ve şartta
takvadan ayrılmaması gerektiğini vurgulamıştır.
O’nun ifadesine göre, “Ameller kap ( içindeki
sıvı) gibidir. Altı iyi olursa, üstü de iyi; altı
bozuk olursa, üstü de bozuk olur”.8
Dolayısıyla insan ancak niyet ve ameliyle bir
bütün olarak müttaki yani iyi insan olabilir.
Durumuna göre tavır değiştiren insanın varacağı
nokta nifak yani iki yüzlülüktür. Bunun için
Peygamber Efendimiz (s.a.v) “ İslam açıktan,
iman ise kalpte gizli olur.” buyurduktan sonra
eliyle göğsüne işaret ederek üç kere “ İşte takva
buradadır.
İşte
takva
buradadır.”9
buyurmuştur.
Aziz Kardeşlerim!
Hz. Peygamber (s.a.v)’in Allah’tan en çok
istediği şey hem kendisini hem de diğer
müminleri takvaya ulaştırmasıdır. Diğer bazı
faziletlerin yanı sıra Cenab-ı Hak’tan takva
sahibi olmayı da dileyerek şöyle dua etmiştir.
“Allahım, senden hidayet, takva, iffet ve gönül
zenginliği isterim”.10 Yolculuğa çıkmak üzere
olan birisi kendisinden hayır dua isteyince de, “
Allah, takva ile azıklandırsın” buyurmuştur. 11
Muhterem Müminler!
Sonuç olarak takva, Allah ve Resulünün
hoşnutluğunu kazanmanın ölçütü, müttaki ise bu
hoşnutluğu elde etmiş mümindir. Takva, insanın
her halinde Allah’a karşı saygılı olması, O’na
itaatsizlik etmekten sakınmasıdır. Takva
elbisesine bürünmüş, günaha bulaşmamış,
taşkınlık göstermeyen, kin ve haset beslemeyen
bir kalbin ve dürüst bir dilin sahibi, insanların en
faziletlisidir.
Hutbemi âyet-i kerime mealiyle bitiriyorum.
“Ey iman edenler! Allah’a karşı gelmekten
nasıl sakınmak gerekiyorsa, öylece sakının ve
siz ancak müslümanlar olarak ölün. Hep
birlikte Allah’ın ipine (Kur’an’a) sımsıkı
sarılın. Parçalanıp bölünmeyin… Sizden,
hayra çağıran, iyiliği emreden ve kötülükten
men eden bir topluluk bulunsun. İşte
kurtuluşa erenler onlardır. 12
Hazırlayan:Salih AKCAN / Efeler İlçe Müftüsü
Redaksiyon: İl Hutbe Komisyonu
1
Hucurat 49/13.
Müslim, Birr 33. Ayrıca bk. İbni Mâce, Zühd 9
3
Nahl 16/128
4
Casiye 45/19
5
Al-i İmran 3/76, Tevbe 9/4,7
6
Raéd 13/55, Tur 52/17, Murselat 77/41-42
7
Tirmizi, Birr 55
8
İbn Mace, Zühd 20
9
İbn Hanbel, III,134
10
Müslim, Zikir 72
11
Tirmizi Deavat 44
12
Al-i İmran 3/102-104
2
Download

TAKVA BİLİNCİ Muhterem Kardeşlerim! Okuduğum âyet