İL: VAN
TARİH: 27.02.2015
‫ه‬
‫ّللا الرَّ حْ هم ِن الرَّ ۪ح ِيم‬
ِ ٰ ‫ِبسْ ِم‬
‫يَاأَيُّهَا الَّ ِذينَ آ َمنُوا ا ْد ُخلُوا فِي الس ِّْل ِم َكافَّةً َو ََل تَتَّ ِبعُوا‬
‫ت ال َّش ْيطَا ِن إِنَّهُ لَ ُك ْم َع ُد ٌّو ُمبِين‬
ِ ‫ُخطُ َوا‬
َّ ‫صلَّى‬
: " ‫ال‬
َ َ‫َّللاُ َعلَ ْي ِه َو َسلَّ َم ق‬
َ ‫َّللا‬
َ ‫ أَ َّن َرس‬، ‫ع َْن أَنَس‬
ِ َّ ‫ُول‬
‫ َو ُكونُوا‬، ‫ َوَل تَدَابَرُوا‬، ‫ َوَل تَ َحا َس ُدوا‬، ‫َل تَبَا َغضُوا‬
َّ ‫ِعبَا َد‬
‫ق‬
َ ْ‫ َوَل يَ ِحلُّ لِ ُم ْسلِ ٍم أَ ْن يَ ْه ُج َر أَ َخاهُ فَو‬، ‫َّللاِ إِ ْخ َوانًا‬
"‫ال‬
ِ ‫ثَال‬
ٍ َ‫ث لَي‬
TOPLUMSAL BARIŞ
Muhterem Kardeşlerim!
Okuduğum ayet-i kerimede yüce Allah (c.c)
şöyle buyurmaktadır: “Ey iman edenler! Hep birden
barışa girin. Sakın şeytanın peşinden gitmeyin.
Çünkü o, apaçık düşmanınızdır.”1
Okuduğum hadis-i şerifte ise Resulullah (s.a.v)
şöyle buyurmaktadır: “Birbirinize nefret ve
düşmanlık beslemeyin. Birbirinize haset etmeyin,
birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allahın kulları!
Kardeş olun! Müslüman’ın (din) kardeşine üç
günden fazla küsmesi helal değildir.”2
Kardeşlerim!
İslam dini, insanlara karşı hoşgörülü olmayı ve
sevgiyle muamele etmeyi emreder. Huzur ve barış
içinde yaşayabilmek için, karşılıklı sevgi ve hoşgörü
anlayışı esastır. Tüm insanlığın dünya ve ahiret
mutluluğunu sağlamak amacıyla gönderilen yüce
dinimiz İslam, kimsenin ayıbını yüzüne vurmamayı,
insanların gizli hallerini araştırmamayı,
kin ve
düşmanlık gütmemeyi, kötülükleri iyilikle gidermeyi,
asla intikam hırsıyla hareket etmemeyi emretmiştir.
Tüm insanlığa örnek ve rehber olarak
gönderilen sevgili peygamberimiz (s.a.v), de kin,
nefret
ve
düşmanlıkla
toplumsal
barışın
sağlanamayacağını belirterek, kendisini öz vatanından
çıkarıp canına kıymak isteyenleri, Taif‘te kendisini
taşlayanları, amcası Hz. Hamza’yı ve en yakın
dostlarını şehit ederek, kin ve nefretle hareket edenleri
bile, büyük bir hoşgörü anlayışı ile bağışlayarak sevgi
ve rahmet peygamberi olduğunu göstermiştir.
Çünkü onun insanlığa getirip tebliğ ettiği o yüce
Kur ‘an, gerçek müminleri tanıtırken; “ Onlar,
bollukta ve darlıkta Allah yolunda harcayanlar,
öfkelerini yenenler, insanları affedenlerdir. Allah
iyilik edenleri sever.”3 buyurmaktadır.
Değerli Kardeşlerim!
Yüce Rabbimiz Kur’an-ı Kerim’de; “Ey insanlar!
Şüphe yok ki, biz sizi bir erkek ve bir dişiden yarattık
ve birbirinizi tanımanız için sizi boylara ve kabilelere
ayırdık. Allah katında en değerli olanınız, O'na karşı
gelmekten en çok sakınanınızdır. Şüphesiz Allah
hakkıyla bilendir, hakkıyla haberdâr olandır”4
buyurmaktadır
Sevgi, hoşgörü ve barış dini İslam’ı insanlığa
tebliğ eden kutlu nebi, “İman etmedikçe cennete
giremezsiniz, birbirinizi sevmedikçe de gerçek
manada iman etmiş olamazsınız.”5 buyurarak,
hoşgörüyü, sevgi ve imanı, toplumsal barışın temel
taşı yapmıştır. Yüce dinimiz İslam; dil, din, ırk ve
bölge ayrımı yapmadan,
farklı düşünceleri bir
zenginlik kabul ederek, asla şahsi menfaatler için basit
hesaplar yüzünden bölünüp parçalanmamayı, Kur‘an
ve sünnete sımsıkı sarılarak dünya ve ahiretimizi
güzelleştirmeyi, toplumsal barışı zedeleyecek her türlü
söz ve davranıştan sakınmayı,
hayatımızın her
alanında sevgi ve hoşgörüyü esas almayı emretmiştir.
Hutbemi bir ayet-i kerimenin mealiyle bitirmek
istiyorum: “ Ey Resulüm! Sen af yolunu tut iyiliği
emret ve cahillerden yüz çevir.”6 Ne mutlu kutlu
elçinin hayatını örnek alarak yaşayanlara.
Hazırlayan: Ali ŞİPAL Kuba Mescidi MüezzinKayyımı, Gevaş/VAN
Redaksiyon: İl İrşat Kurulu
1
Bakara, 208
Buhari, Edep, 57
3
Al-i İmran, 134
4
Hucurat,13
5
Müslim, İman, 22
6
Araf, 199
2
Download

Toplumsal Barış - Van İl Müftülüğü