İL: TEKİRDAĞ
TARİH: 10.04.2015
‫يم‬
ْ ِ‫ب‬
ِ ‫من ال َّر ِح‬
ِ ‫س ِم هللاِ ال َّر ْح‬
ُ
َ
َ
ْ
ْ
َ
َّ
َّ
‫اس إِنا َخلقنَا ُكم ِّمن ذ َك ٍر َوأنثى َو َج َعلنَا ُك ْم‬
ُ ‫يَا أَيُّ َها الن‬
َّ َّ‫هللاِ أَ ْتقَا ُك ْم إِن‬
َّ ‫ارفُوا إِنَّ أَ ْك َر َم ُك ْم ِعن َد‬
ُ
َ ‫ش ُعوباً َوقَبَائِ َل ِلتَ َع‬
َ‫هللا‬
َ
‫َعلِيم خبِير‬
َّ ‫سدُوا َوالَ تَدَابَ ُروا َو ُكونُوا ِعبَا َد‬
َ‫هللاِ إِ ْخ َوانًا َوال‬
ُ ‫الَ تَبَا َغ‬
َ ‫ضوا َوالَ ت ََحا‬
َ
َ
َ
َ
َ
َ
‫ث‬
َ ‫سلِ ٍم أنْ يَ ْه ُج َر أخاهُ ف ْو‬
ْ ‫يَ ِح ُّل لِ ُم‬
ٍ ‫ق ثال‬
HZ PEYGAMBER, BİRLİKTE YAŞAMA
AHLAKI VE HUKUKU
Okuduğum
ayet-i
kerimede
Yüce
Mela’mız şöyle buyuruyor: “Ey insanlar! Doğrusu
biz sizi bir erkekle bir dişiden yarattık.
Birbirinizle tanışmanız için de, sizi kavimlere ve
kabilelere ayırdık.”1
Okuduğum hadis-i şerifte ise Efendimiz (s.a.v. )
şöyle buyuruyor: “Birbirinize buğz etmeyin!
Birbirinize hasetlik çekmeyin! Ve birbirinize sırt
çevirmeyin! Ey Allah'ın kulları! Kardeş olun! Bir
Müslüman’a kardeşini üç geceden fazla terk
etmesi helâl olamaz! ”2
Muhterem Mü’minler!
İnsanoğlu yaşamı tek başına geçirebilecek bir
şekilde yaratılmamıştır.
İslam Dini Birlik ve
beraberliğe çok büyük önem vermiştir. Getirilen
ilkelerin hepsinde toplum faydası da amaçlanmıştır.
İslam Diniyle getirilen emirler ve yasaklar iyice
incelendiği zaman sadece bireyin mutluluğunu
hedefleyen bir özelliğin olmadığı, bununla beraber
toplum yapısına da birçok fayda verilmek istenildiği
gözlenmektedir. Alkol, zina, adam öldürme, faiz,
rüşvet, vb. gibi haramlar; yalan, alaya almak,
ikiyüzlülük, koğuculuk, gıybet, suizan, kibir, haset,
bencillik vb. çirkin ahlaki davranışlar sadece bireye
değil, topluma zarar veren unsurlardır. Namaz, oruç,
zekât, hac vb. gibi ibadetler ile doğruluk, emanete
riayet, temizlik, cömertlik, sabır, hayâ, tevazu, kanaat,
tevekkül vb. gibi ahlaki güzellikler bireye dünya ve
ahiret mutluluğu getirdiği gibi topluma huzur
sağlamaktadır.
Muhterem Mü’minler!
Efendimiz
bir
hadislerinde
şöyle
buyurmaktadır
“Müslüman,
insanların elinden ve dilinden emin olduğu
kimsedir.”3 İslam Dini inanlar arasında manevi bir
kardeşlik kurmuştu. Sevgili Peygamberimizin
ümmetinin hayatına yerleştirdiği en önemli ahlaki
ilkelerden biride kardeşliktir. Sadece kan bağıyla
değil,
inananlar
birbirlerine
gönül
bağıyla
kenetlendirilmiştir. Yüce Rabbimiz bir ayette
müminleri şöyle vasıflandırmaktadır. “Müminler
ancak kardeştirler. Öyleyse kardeşlerinizin arasını
düzeltin. Allah’a karşı gelmekten sakının ki size
merhamet edilsin.”4
Aziz Kardeşlerim!
Hz. Peygamber Medine'ye hicret ettiğinde
orada çok sayıda Yahudi vardı ve toplam nüfusun
takriben yarısını teşkil etmekteydi. İlk resmi işi
onlarla bir antlaşma imzalamak oldu. Devlet,
onların inançlarına saygı gösterecek ve kendilerini
haksızlıktan koruyacaktı. Yahudiler de herhangi bir
dış saldırı durumunda Müslümanlarla birlikte
Medine'yi
savunacaklardı.
Böylece
Hz.
Peygamber, dinî hoşgörünün ilk tohumlarını bizzat
atmış oldu. Yahudiler bu anayasa ile Hz.
Peygamber’i devlet başkanı olarak kabul
etmişlerdi. Ayrıca Medine'ye karşı oluşacak bir dış
tehdit ve saldırı karşısında Müslümanlarla birlikte
şehri ortaklaşa savunacaklardı.
Hz. Peygamber Müslüman olsun olmasın
insanlar arasında bir ayrım da yapmamıştır.
Örneğin bir defasında Medine’de Müslümanlarla
birlikte otururken önlerinden geçen bir cenaze
önünde ayağa kalkmıştır. Onun bu tutumu
karşısında “Ey Allah’ın Resulü! O ölen bir
Müslüman değildi,” denilmesi üzere “o da bir can
taşımıyor muydu?”5 diyerek insanlar arasında
müşterek olan vasfın, insan olma niteliğinin
önemini vurgulamıştır. Allah Resulü (s.a.s), bütün
Müslümanların her zaman ve her asırda örnek
alacağı yegâne rehber olmuştur
Hutbemi efendimizin veda hutbesinde
yaptığı şu kardeşlik sözleriyle bitirmek istiyorum:
İnsanlar! Rabbiniz birdir. Babanız da birdir;
hepiniz Âdem'in çocuklarısınız, Âdem ise
topraktandır. Allah yanında en kıymetli olanınız,
O'na en çok saygı göstereninizdir. Arabın Arap
olmayana -Allah saygısı ölçüsünden başka- bir
üstünlüğü yoktur.
Hazırlayan: Mehmet TATAR (Çorumi Mustafa
bey Camii İ.H. HAYRABOLU
Redaksiyon: İl Hutbe Komisyonu
1
Hucurat 49/13
Müslim, Birr ve Sıla 23
3
Tirmizi İman 12
4
Hucurat 49/10
5
Müslim, Cenaze 45
2
Download

Hz. Peygamber Birlikte Yaşama Ahlakı ve Hukuku