İL
:AYDIN
TARİH :22.08.2014
arasındaki Talas savaşında, Türk boyları, İslam
devletinin yanında yer alırken, İslamiyeti de
tanıma fırsatı bulmuşlardır.
‫َها اَنْ ُت ْم ٰه ُؤ َلا ِء ُت ْد َع ْو َن لِ ُت ْن ِفقُوا ٖفى َس ٖبيلِ اللّٰ ِه‬
‫َف ِم ْن ُك ْم َم ْن َي ْب َخ ُل َو َم ْن َي ْب َخ ْل َف ِانَّ َما َي ْب َخ ُل َع ْن‬
‫نَ ْف ِس ٖه َواللّٰ ُه الْ َغنِ ُّى َواَنْ ُت ُم الْ ُفق ََر ُاء َوا ِ ْن َت َت َولَّ ْوا‬
‫َي ْس َت ْب ِد ْل َق ْو ًما َغ ْي َركُ ْم ثُ َّم َلا َي ُكونُوا اَ ْم َثالَ ُك ْم‬
Kısa bir süre sonra, Orta Asyada kurulan
Karahanlı devletinin hükümdarı Satuk Buğra Han,
Abdülkerim ismini alarak Müslüman olmuş ve
Orta Asyadaki ilk Müslüman Türk devleti
olmuştur.
‫َو َقا َل َر ُسو ُل اللّٰ ِه َصلَّى اللّٰ ُه َع َل ْي ِه َو َسلَّ ْم َف َواللَّ ِه‬
‫َلأ َ ْن ُي ْهدَى بِكَ َر ُجل َو ِاحد َخ ْير لَكَ ِم ْن ُح ْم ِر‬
‫ال َّن َع ِم‬
ANADOLUNUN İSLAMLAŞMASI
Muhterem Müslümanlar !
Okuduğum ayeti kerimede Yüce Allah
(cc) şöyle buyuruyor:İşte sizler, Allah yolunda
harcamaya çağrılıyorsunuz. Ama içinizden
cimrilik yapanlar var. Kim cimrilik yaparsa
ancak kendi zararına cimrilik yapmış olur.
Allah, her bakımdan sınırsız zengindir, siz ise
fakirsiniz. Eğer O’ndan yüz çevirecek
olursanız, yerinize başka bir toplum getirir
de onlar sizin gibi olmazlar.(1)
Anadolunun Müslüman oluşu sadece
Türk âlemi için değil, aynı zamanda İslam tarihi
açısından da son derece önemli bir olaydır.
Çünkü Türkler, İslam dinini herhangi bir İslam
devletinin siyasi baskısı altında kalarak değil,
kendi hür iradeleriyle kabul etmişlerdir. Böylece
Türkler, isteyerek kabul ettikleri bu dine
yapabilecekleri en büyük hizmetleri yapmışlar,
onu doğudan alarak, batıda gidebildikleri en son
noktaya kadar yaymışlardır. Aynı zamanda
kurdukları köklü İslami kurumlarla büyük bir
İslam medeniyetinin de kurucuları olmuşlardır.
Hz Ömer (r.a.) döneminde başlayan,
Türk devletleri ile İslam devleti arasındaki ilişki,
Emeviler döneminde kendisini mücadele ile
göstermiş, Abbasiler devrinde ise dostane
ilişkiler kurulmaya başlanmıştır. Abbasiler,
Türklerden askeri sahada çok istifade
etmişlerdir. 751 yılındaki, Çin- İslam devleti
Değerli Mü’minler !
Anadolunun İslamlaştırılması asla baskı ve
şiddetle olmamıştır. Kendilerinin cömertliğini,
merhametini ve yardım severliğini göstermiş olan
Türkler yerli halk tarafından bu samimiyetleri
karşılıksız kalmamış, sevilmişler ve saygı
duyulmuşlardır. Öte yandan dinde de hiçbir
zorlama olmamıştır. Zira İslamiyet’te zorlama
zaten yoktur. İslamlaştırma, hoşgörü ve tüm
dinlere saygıyla oluşmuş, din ayrımı yapılmamış,
adaletten asla ödün verilmemiştir.İslamiyet’in
yüceliğini Anadolu insanına uygulamalarıyla
göstermişlerdir.
"Dinde zorlama yoktur" prensibine sıkı
sıkıya bağlı kalan ecdadımız, ne Selçuklu ne
Beylikler ve ne de Osmanlı imparatorluğu
döneminde fethettikleri yerlerde halkın inançları
üzerinde en ufak bir baskı uygulamamışlardır.
Dileyen eski dininde devam etmiş, dileyen kendi
rızası ile İslamı kabul etmiştir.
Hutbemi bir hadis-i şerif mealiyle
bitiriyorum: Peygamberimiz (sav): (Hz. Ali
(r.a.)’e hitaben) Senin aracılığınla tek bir kişinin
Müslüman olması sana en değerli malların (kızıl
develerin) verilmesinden daha hayırlıdır.” (2)
buyurmuştur.
1-Muhammed-38
2-Buhari, Cihad, 102
Hazırlayan : Bülent SAYDAN
İslamşanlı Camii Müezzin-Kayyımı
Kuşadası/Aydın
Redaksiyon: İl İrşat Kurulu
Download

anadolunun islamlaşması