bulunmaktadır: “Ey iblis! İki elimle yarattığıma secde
etmekten seni men eden nedir? Böbürlendin mi,
yoksa kendini yüce mi zannettin? dedi.”4
İL : BİLECİK
TARİH : 20/12/2013
ُ‫وَإِذَا ﻗِﯿﻞَ ﻟَﮭُﻢُ اﺳْﺠُﺪُوا ﻟِﻠﺮﱠﺣْﻤَﻦِ ﻗَﺎﻟُﻮا وَﻣَﺎ اﻟﺮﱠﺣْﻤَﻦ‬
ً‫أَﻧَﺴْﺠُﺪُ ﻟِﻤَﺎ ﺗَﺄْﻣُﺮُﻧَﺎ وَزَادَھُﻢْ ﻧُﻔُﻮرا‬
َ‫ﻗَﺎلَ رَﺳُﻮلُ اﻟَﻞﱢ ﺻَﻠََﻲ اﻟَﻞﱡ ﻋَﻠَﯿْﮫِ وَﺳَﻠَﻢ‬
ِ‫اﻟْﻜِﺒْﺮُ ﺑَﻄَﺮُ اﻟْﺤَﻖﱢ وَﻏَﻤْﻂُ اﻟﻨﱠﺎس‬
KİBİR
Evet, kibir önce insanın inanç dünyasına tesir
eder, hakkı göremez, doğruya inanmasına mani olur.
İnsan kendisini bildiği zaman her şeyden daha aşağı
aynı zamanda her şeyden mahrum olduğunu anlar ve
tevazu kimliğine sahip olur.
Kur’an-ı Kerim’de Rabbimiz: “İnsanın
kendisini bir nutfeden yarattığımızı görmez mi? ki,
hemen apaçık hasım kesilir.”5 buyurmuştur. Bunu
bilen insan nasıl kibirlenir ki?
Kardeşlerim!
Değerli Kardeşlerim!
Yüce Rabbimiz, Kur’an-ı Kerim’de şöyle
buyuruyor: “Onlara ‘Rahmana secde edin’ denildiği
zaman Rahman da neymiş? Bize emrettiğin şeye mi
secde edeceğiz derler. Bu onların büsbütün imandan
uzaklaşmalarını artırır.”1 Bu ayeti kerime, itaat
etmemenin Allah’a karşı kibirlenmenin insanın küfrüne
yol açabileceğini ifade ediyor.
Fahri Kâinat Efendimiz de “Kibir, kendisine
hak gelince onu inkâr etmek ve insanları hafife alıp
onları hor görmektir.”2 sözüyle kibrin insanı nasıl
olumsuz etkilediğini dile getiriyor.
Kardeşlerim!
Bu ruhi hastalıktan kurtulmak için, kibri kalpten
söküp atmalıdır. Allah için bütün insanlara tevazu
göstermek ve Peygamber Efendimiz’e (s.a.v), Ashab-ı
kiramın ahlakına ittiba etmektir.
1 Furkan
25/60
İman 147
3 Ahmed b. Hanbel.
4 Sad 38/75
5 Yasin 77
2 Müslim,
Hazırlayan: Selma İMAL Balahatun Kur’an Kursu Öğrt.
Redaksiyon: İl İrşat Kurulu
Kibir; insanın kendisinde olmayan özellikleri
varmış gibi göstermeye çalışarak büyüklenmektir.
Kibirlinin hareketleri, mimikleri, oturuşu, kalkışı, nefes
alıp vermesi, kendisinde üstün bir vasıf olduğunu ifade
etmeye çalışması… gibi davranışlar ruhi hastalık
çeşitlerindendir.
Böyle bir hasta; üstünlük edasıyla hareket eder,
hiç kimsenin fikrine önem vermez. Olayları kendi
düşüncelerine göre değerlendirir.
Hz. Peygamber (s.a.v) “Cennete kibirden
hiçbir şey giremez” diye buyurduğunda orada
bulunanlardan bir sahabi, “Ey Allah’ın Rasulü, ben
giyimim
kuşamım
ile
güzel
görünmekten
hoşlanırım, bu kibir midir?” diye sordu. Hz.
Peygamber (s.a.v) “Hayır bu kibir değildir. Allah
güzeldir, güzeli sever. Kibir hakkı küçük görmek ve
insanlarla alay etmektir.” buyurdu.3
Kıymetli Kardeşlerim!
İnsan asla servetiyle, güzelliğiyle, malıyla,
ilmiyle, ameliyle kibirlenmemelidir. Kibirlenmek
şeytandandır. Allah-ü Teâlâ şeytana şu hitapta
Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)
Download

Kibir 20.12.2014 - Bilecik İl Müftülüğü