İli
: Gaziantep
Tarih : 21.03.2014
‫بِ ْس ِم اللّٰ ِه ال َّر ْح ٰمنِ ال َّر ٖحي ِم‬
‫ين ُه ْم ِفي َصلَاتِ ِه ْم‬
َ ‫َق ْد أَ ْف َل َح الْ ُمؤ ِْم ُنو َن الَّ ِذ‬
ِ
‫ون‬
َ ‫َخاش ُع‬
‫َقا َل َر ُسو ُل اللَّ ِه َصلَّى الل ُه َع َل ْي ِه َو َسلَّ َم‬
‫اس ُب بِ ِه الْ َع ْب ُد َي ْو َم الْ ِق َيا َم ِة َصلَاتُ ُه‬
َ ‫أَ َّو ُل َما ُي َح‬
NAMAZ BİLİNCİ
Değerli Kardeşlerim!
Şu kutsal mekânda namaz için bizi bir araya
toplayan yüce Rabbimize hamdolsun. Miraçta en
güzel hediyeyi, biz ümmetine getiren Hz.
Peygamber (sav) Efendimize salât ve selam olsun.
Namaz, her şeyden önce bizleri yoktan var
eden Yüce Yaratıcımızın emri olduğu için, ona
kulluk vazifesi olarak yerine getirmemiz gereken
bir ibadettir. Bununla beraber namazın dini, ahlaki,
toplumsal, psikolojik ve bedensel olarak birçok
faydaları vardır. Namaz kılan bir kimse, öncelikle
kendisine sayılamayacak kadar nimet veren
Rabbine karşı boyun eğmenin ve Onun emrini
yerine getirmenin huzuru içerisinde olmuş olur.
Namazı Allah’ın istediği şekilde kılan bir kimse,
ahlaki kemale ererek Rabbi ile arasındaki ilişkiyi
düzenlemenin verdiği manevi hazla, ruhen ve
manen rahatlamış ve topluma faydalı bir kişi haline
gelmiş olur.
Kardeşlerim!
Kıldığımız namazların kalitesini görmek
için Kur’an aynasına bakmaya ne dersiniz?
Rabbimiz şöyle buyuruyor; “Gerçekten müminler
kurtuluşa ermiştir, Onlar ki, namazlarında huşû
içindedirler.”1 Bu ayette, kurtuluşa götürecek olan
imanın namazla desteklenmesi, namazın da huşû
içerisinde kılınması gerektiği ifade edilmektedir.
Buna göre müminin hayatını şekillendiren namaz,
huşû, yani kalp huzuru ile kılınan namazdır.
1
Mü’minûn ,23/1-2
Huşû, aslı kalpte fakat belirtileri bedende
olan bir ameldir. Yine huşu, kalbin sadece Allah’la
meşgul olup O’nun zikriyle huzur bulmasıdır.
Nitekim ayet-i kerimede Cenab-ı Hak “Dikkat
edin! Kalpler ancak Allah’ın zikriyle mutmain
olur.”2 Buyurur. Başka bir ayette ise: "Şüphe yok ki
ben Allah'ım. Benden başka hiçbir ilah yoktur. O
halde bana ibadet et ve beni hatırlamak için
namaz kıl."3 Buyurmaktadır. Öyleyse Allah’ı
hatırlamak demek, kulun kendisine ikramda
bulunan, yaratan, yaşatan, merhamet eden ve tabii
olarak hesaba çekecek olan Yüce Kudret’in
kendisiyle her an birlikte olduğunu hatırlamaktır.
Değerli kardeşlerim!
Namaz ibadeti; “Ya Rabbi sen bana bu
vakitte namaz kılmamı emrettin bende emrine itaat
ediyor huzurunda secdeye kapanıyorum, buradayım
ve emrindeyim” demenin ifadesidir. Bir başka ayete
kulak verelim; “Sana vahyedilen Kitab'ı oku ve
namazı kıl. Muhakkak ki, namaz, hayâsızlıktan ve
kötülükten alıkoyar. Allah'ı anmak elbette
(ibadetlerin) en büyüğüdür. Allah yaptıklarınızı
bilir. ”4. İşte bu şuurla kılınan bir namaz, sahibini
kötülüklerden alıkoyan, onu Allah’a yaklaştıran
kutlu bir ibadet olur.
“ Namazları ve orta namazı muhafaza
edin. Allah'a saygı ve bağlılık içinde namaz kılın”5
ayeti kerimesinde namaz kılarken, sahip olunması
gereken ruh haline dikkat çekilmektedir. Namazın
sadece bedenle değil aynı zamanda içten gelen bir
bağlılıkla kılınması istenmektedir.
Değerli Müminler!
Bilinçli kılınan bir namaz insanın bedeniyle
ruhu gibidir. Ruhsuz cesede insan denemeyeceği
gibi, bedensiz ruha da insan denemez. İman kalbe
yerleşti mi; sahibinin davranışlarına, düşüncelerine,
hayallerine, yaşama biçimine, karakterine de yansır.
İmanın en büyük yansıması namazdır. Namazın
nuru ise bir ömrü, bir toplumu, bir dünyayı, bir
tarihi, bir medeniyeti aydınlatır. Bilinçli olarak
kılınması gereken namazın kıymetini anlatan bir
hadis-i şerifle hutbeme son veriyorum: "Kıyamet
gününde kulun ilk hesabı sorulacak ameli
namazdır."6
Ra’d Suresi;13/ 28
Taha,20/24
Ankebut, 29/45
5
Bakara, 2/238
6
Tirmizi,Salat,305
2
3
4
Hazırlayan Adı-Soyadı: Sadık GÖV
Unvanı Görev Yeri: Uzm. İmam-Hatip /Şehitkâmil
Düzenleyen: İl İrşat Kurulu
Download

Namaz Bilinci - Gaziantep İl Müftülüğü