İL
:AYDIN
TARİH :01.08.2014
‫ين َي ْذك ُُرو َن اللّٰ َه قِ َيا ًما َوقُ ُعو ًدا َو َعلٰى ُج ُنوبِ ِه ْم‬
َ ‫اَلَّ ٖذ‬
ِ ‫الس ٰم َو‬
‫ض َر َّب َنا َما َخ َل ْق َت‬
ِ ‫ات َوا ْلا َ ْر‬
َّ ِ‫َو َي َت َف َّك ُرو َن ٖفى َخ ْلق‬
ِ‫اب ال َّنار‬
َ ‫ٰه َذا َب ِاطلًا ُس ْب َحانَكَ َف ِق َنا َع َذ‬
:
KAZANDIKLARIMIZI DEVAM ETTİRELİM
Muhterem Müslümanlar!
Kainatta, boş yere yaratılmış, kendi haline
bırakılmış, tek bir varlık dahi bulunmamaktadır.
Nitekim Kur’an-ı Kerimde: “Onlar ayakta iken,
otururken ve yanları üzerine yatarken, Allah’ı
anarlar. Göklerin ve yerin yaratılışı üzerinde
düşünürler. “Rabbimiz! Bunu boş yere
yaratmadın, seni eksikliklerden uzak tutarız.
Bizi cehennem azabından koru” derler”[1] ayeti
de bunu beyan etmektedir.
O halde hayatımız, sadece yemek içmek ve
dünya nimetlerinden faydalanmak olmamalı, bize
bahşedilen nimetler üzerinde tefekkür ederek,
yaratılış gayemizin hikmetini idrake çalışmalıyız.
Bu insanın eşref-i mahlûkat olmasıyla bağdaşan bir
durumdur. Kur’an- Kerim’de; “Onlar, kendi
nefisleri (nin yaratılış incelikleri) hakkında hiç
düşünmediler mi? Hem Allah, gökler ile yeri ve
ikisi arasındakileri ancak hak ve hikmete uygun
olarak ve belirli bir süre için yaratmıştır.
Şüphesiz insanların bir çoğu Rablerine
kavuşacaklarını inkâr ediyorlar” [2] ayeti de
buna işaret etmektedir.
Kıymetli Müslümanlar!
İnsanın asıl vazifesi Kur’an’ın ifadesiyle
Yüce Allah’a kulluk etmek, ibadet ve taatte
bulunmaktır. Göklerde ve yerde bulunan canlıcansız, büyük-küçük her şey Allah’ı tesbih
ederken [3] insanın bu kulluk görevini ihmal etmesi
düşünülemez.
Bu
itibarla
bugüne
kadar
kazandığımız güzel alışkanlıklarımızı hiçbir şekilde
bitirmemeli, ömrümüzün sonuna kadar devam
ettirmeliyiz. Nitekim Hz. Aişe (r.a.)’ nin anlattığına
göre Rasulullah ’a (s.a.v.): “Ya Rasullullah! Hangi
ibadet Allah-ı Teâlâ’ya daha çok sevimlidir? diye
sorulur? Efendimiz (SAS); az da olsa devamlı
olanıdır.” [4] diye buyurmuşlardır. Aynı konuyla
ilgili olarak bir ayet-i kerimede de Allah-ı Teâlâ:
“Sana ölüm gelinceye kadar Rabbine ibadet et”
[5] buyurmaktadır. O halde güzel amellerle
sevabını arttıran mümin bu durumunu ömür boyu
muhafaza etmelidir.
Aziz Kardeşlerim!
Dünya hayatında bize düşen vazife, yaratılış
gayemize göre hareket etmektir. Allah’ın rızasını ve
hoşnutluğunu kazanmak, O’na ibadet ve taatte geri
durmamak, kulluğumuzu en güzel şekilde ifa
etmektir. Rabbim bizleri de kendisine hakkıyla itaat
ve ibadet eden, salih amel işleyen kulların
zümresine dahil eylesin.
[1] Ali-İmran 3/ 191
[2] Rum 30/8
[3] Hadid 57\ 1, İsra 17\ 44
[4] Buhari, ‘Kitabü’l-Müsafirin’, 218
[5] Hicr 15/99
Hazırlayan: Davut YAVAŞ
Yeni Camii Müezzin-Kayyımı
İncirliova/Aydın
Redaksiyon: İl İrşat Kurulu
Download

01.08.2014 - kazandıklarımızı devam ettirelim