İL
TARİH
: EDİRNE
: 28/03/2014
göstermesinden dahi Allah hoşnut olur ve kuluna
sevap lütfeder.
Değerli Mü’minler!
ُ َ َ َ ْ َ ‫ن َو‬
ِ َ ْ ‫ َ َ ْ ِ ُ ا‬، ٌ َ َ َ َ ِّ َ ْ ‫َ ْ َ ُ ا‬
، ُ !َُ "
َ ‫ َ ْ َ ُ ُ َأ ْهُ! ُ َو َ ُ ُ َو‬، ٌ%&
ِ ‫َ َ ْ ِ ُ َأ ْهُ! ُوَا‬
ُ !َُ "
َ 'ْ َ ‫ َو‬، ُ ُ َ ‫َو‬
KUR’AN VE HADİSTE SALİH AMEL
Muhterem Müslümanlar!
Yüce Allah bizleri boş yere yaratmadığı
gibi, dünyada da başıboş bırakmamıştır. Bizleri
bir takım ibadetlerle yükümlü kılmıştır. Bu
gerçeği Kur’an-ı Kerim “O hanginizin daha
güzel amel yapacağını sınamak için ölümü ve
hayatı yaratandır. O, mutlak güç sahibidir, o
çok bağışlayandır.” (1) ayeti celilesi ile dünyaya
imtihan için gönderildiğimizi açıkça beyan
buyurmaktadır. Kulun bu imtihanı başarı ile
geçebilmesi ancak tam bir iman ve Salih ameller
işlemesiyle mümkün olacaktır.
Aziz Mü’minler!
Kalpteki imanın gereği olarak, Kur’an ve
Sünnete uygun, Allah ve Rasülünün hoşnutluğunu
kazanmaya vesile , iyi niyet ve ihlas ile yapılacak
her amel, salih ameldir. İslam dinine göre, yapılan
her iyiliğin, hayrın, ibadetin , amelin salih amel
kabul edilmesi ve Cenab-ı Hak katında takdire
şayan olabilmesi , o ameli işleyen kimsenin iman
sahibi olmasına bağlıdır . Bu Kur’anda şöyle
ifade edilmektedir. ”Kim iman esaslarını inkar
ederse, o kimsenin ameli boşa gider.” (2)
Muhterem Mü’minler!
Salih amel kamil bir imanın meyvesidir.
Kur’anda doksan küsür yerde Salih amel
emredilmiş ve salih amelden söz eden ayetlerin
öncesinde mutlaka imana vurgu yapılmıştır.
Salih amel diye ifade edilen, Allah’ın rızasını
kazandıracak ameller sayısızdır. Yüce Allah,
aslında ibadetten olmadığı halde iyi niyet ve
samimiyetle rızası için yapılan işleri hatta
düşünceleri
bile
ibadet
kapsamında
değerlendirmektedir. Buna göre, müslümanın
Allah rızası için yoldan kaldırıp attığı bir taştan,
yol sorana yol göstermekten, kardeşine vereceği
bir selamından tatlı dil ve güler yüz
İman olmadan güzel davranışların nasıl
önemi yoksa Salih ameller ve ibadetlerle
güçlendirilip desteklenmeyen iman da yavaş
yavaş sönme tehlikesiyle karşı karşıya kalır.
Mümin, mühim olan kalp temizliği, benim kalbim
temiz gibi sözlere asla itibar etmemeli , her daim
ibadet ve Salih amellerle rabbinin rızasına ermeye
çalışmalıdır.
Kıymetli Mü’minler!
Kur’an-ı Kerim , iman edip salih amel, işleyenleri
güzel bir gelecek beklediğini şu ayette haber
vermektedir. “İnanan ve Salih amel işleyenler
için mutluluk ve güzel bir dönüş yeri
vardır.”(3) yine Asr Suresinde Yüce Allah, Asr’a
yemin olsun ki, hiç şüphesiz insanlık hüsrandadır.
Ancak; iman edip Salih amel işleyen hakkı ve
sabrı tavsiye eden kimselerin hüsrana uğramaktan
kurtulmuş olacaklarını haber veriyor. Efendimiz
Aleyhisselam da bir hadis-i şeriflerinde: cenazeyi
üç şey takip eder, bunlardan ikisi geriye döner
biri kabrinde onunla kalır, ailesi, malı ve ameli
kabre kadar takip eder ailesi ve malı geri
döner onunla sadece ameli kalır buyuruyor. (4)
Unutmamak gerekir ki ahiretin geçer akçesi iman
ve Salih ameldir.
Değerli Mü’minler!
Hutbemi Süleyman Aleyhisselamın
Salih amel işlemede Rabbinden yardım istediği
,Neml Suresinin 19. ayeti celilesinin meali:
“Rabbim bana ana-babama lütfettiğin nimete
şükretmemi ve senin razı olduğun Salih
ameller işlememi bana nasip eyle ve beni salih
kullarının arasına dahil et.”(5) duası ile
bitiriyorum.
Cenab-ı Hak cümlemizi imanları kamil,
amelleri Salih olan ve rızasına eren bahtiyar
kullarından eylesin.
Hazırlayan: Özden PERPEL
Yapıldak Köyü Camii İ.H
Redaksiyon: İl Hutbe Komisyonu
(1)
(2)
(3)
(4)
Mülk Suresi 2Maide Suresi 5
Rad Suresi 29
Buhari Rikak 42 III 193
Neml Suresi
Download

28.03.2014Kuran ve Hadiste Salih Amel