İL: KARS
TARİH: 04/07/2014
ٌۜ ‫َو ِا َذا َس َا َ ََل ِع َب ۪ادي َع ّ۪ن فَ ِا ۪ ّ۪ن قَ ۪ر‬
‫يب َدع َْو َة ا َّدلاعِ ِا َذا َدعَ ِِۙان‬
ُ ۪‫يب ُاج‬
‫ون‬
َ ُ‫فَلْيَ ْس َتج۪ ي ُبوا ۪۪ل َولْ ُي ْؤ ِمنُوا ۪۪ب ل َ َعلَّهُ ْم يَ ْر ُشد‬
:‫اَّلل عَل َ ْي ِه َو َس َّ َّل‬
ُ َّ ‫قَا َل َر ُسو ُل َّ َِّلل َص ََّّل‬
‫اَدلُّ عَا ُء ُمخُّ الْ ِع َبا َد ِة‬
KULLUĞUN ÖZÜ DUA
Muhterem Müslümanlar!
Okuduğum ayeti kerimede Yüce Allah şöyle
buyuruyor: “Kullarım sana beni soracak olurlarsa
bilsinler ki, ben, şüphesiz onlara çok yakınım. Bana dua
edenin duasına karşılık veririm.”1 Okuduğum hadisi
şerifte ise Efendimiz (sav) ise şöyle buyuruyor: “Dua
ibadetin ta kendisidir”2
Muhterem Kardeşlerim!
Dua, kulun Allah’a yakarması, niyazda bulunması,
isteğini arz etmesi, acziyetini itiraf etmesi, ubudiyetini
göstermesidir. Rabbine kurbiyeti, O’nunla iletişim
kurmasıdır. Dua; Rabbimizin habibine hitapla: “(Ey
Muhammed!) De ki: Duanız olmasa Rabbim size ne diye
değer versin!"3 buyurduğu üzere, Allah katında kula değer
veren, onu yücelten bir vasıtadır. Allah Rasülü (sav)’in:
“Kime dua kapıları açılmış ise ona rahmet kapıları
açılmış demektir.”3 ifadelerince kulun rahmet ve mağfiret
kapılarına ulaşmasıdır.
Aziz Müminler!
Dünya hayatına yönelik talepleri karşılanmayan kişi,
duam kabul edilmedi dememelidir. Çünkü onun duasına
verilecek karşılık, ahirete bırakılmış olabilir. Bununla
birlikte Allah, dua eden kulun dünya hayatı açısından
kendisi için yararlı isteklerini de ilahî bir lutuf olarak
vermektedir. Hz. Peygamber, dua edene isteğinin ya
dünyada hemen verileceğini veya ahirete saklanacağını ya
da istediği iyilik kadar kötülüğün giderileceğini bildirerek
şöyle buyurmuştur5: “Allah'a dua eden herkese Allah
icâbet eder. Bu icâbet, ya dünyada peşin olur, ya da
ahirete saklanır, yahut da dua ettiği miktarca
günahından hafifletilmek sûretiyle olur, yeter ki günah
talep etmemiş veya sıla-ı rahmin kopmasını istememiş
olsun, ya da acele etmemiş olsun.”6
Değerli Kardeşlerim!
Duanın kabul edilmesi için, bazı hususlara riayet
edilmesi gerekmektedir. Duadan önce tevbe ve istiğfar
edilmelidir. Duaya Allah’ı zikir ve Peygamber’e salat-ü
selam ile başlanmalı ve bitirilmelidir. Dua, kıbleye yönelip
elleri açarak şuurlu, samimi, umut ve korku içerisinde
yapılmalıdır. Duada ısrarcı olmalı, meşru olan şeyler
istenmelidir. Duaya konu olan işin oluşması için gereken
şartlar yerine getirilmelidir.7
Kul meşru olan her konuda, maddi ve manevi her
hususta dua edebilir. Peygamberimiz (a.s.): “Sizden herkes,
ihtiyaçlarının tamamını Rabbinden istesin, hatta kopan
ayakkabı bağına varıncaya kadar istesin”8 buyurmuştur.
Ancak duaya konu olan dileğin gerçekleşmesinde maddi
sebepler söz konusu ise, öncelikle bunlara başvurulmalıdır.
Kişi, elde etmek istediği her ihtiyacı için gereken şartları ve
sebepleri, öncelikle bizzat çalışarak yerine getirmeli, sonra
da lisanen Allah'tan kolaylık vermesini istemelidir.
Çiftçinin tarlasını sürüp tohumunu ekmesi, bakımını
yapıp onu sulaması fiille yapılan bir duadır. Ürünün elde
edilmesi için gerekli olan bu sebeplere başvuran çiftçi,
“Allah’ım! Üzerime düşen gerekli sebeplere başvurdum.
Senden rızık istiyorum” diye dua etmesi sebeplere
başvurularak yapılan sözlü bir duadır. Dolaysıyla sebeplere
başvurulmasını gerektiren fiili dua, sözle yapılan duadan
önce gelir. Kişinin, gerekli olan maddi sebeplere
başvurduktan sonra onun samimi dua ve yönelişini, Allah
karşılıksız bırakmaz.9
Aziz Müminler!
Kalplerin paslanmaya yüz tuttuğu, içtenlik ve
samimiyetin gösterişe dönüştüğü, ihtirasın, şehevi arzuların,
kulluğumuza gölge düşürdü günümüzde ellerimizi semaya
açıp, rabbimize en kalbi duygularla içimizi dökmeye
hepimizin ne kadar da ihtiyacı var. O halde geliniz duaların
icabet edildiği bu cuma saatinde şu dualara içtenlikle âmin
diyelim:
Ya Rabbi! Şuanda kabul olmadık bir dua, neşeye
çevirmediğin bir keder, üstesinden gelemediğimiz bir
yük, ödeyemeyeceğimiz bir borç bırakama Allah’ım.
Ya Rabbi! Bizleri kulluğunda daim ve sebatkar kıl.
Sana giden iman caddesinden ve sırat-ı müstakimden
ayaklarımız kaydırma Allah’ım.
Ya Rabbi! Hastalarımıza şifa, dertlilerimize deva,
borçlu kullarına edalar, na murat olanlara ber murat,
na şâd olanları handanu şadan eyle Allah’ım.
Ya Rabbi! Ürpermeyen kalpten, doymayan nefisten,
fayda vermeyen ilimden ve kabul olunmayan duadan
sana sığınırız. Bizlere senden korkan bir kalp, tezkiye
edilmiş bir nefis, seni anan bir dil, kabul olmuş bir dua
nasip eyle Allah’ım.
____________
1 Bakara, 2/186.
2 Ebu Davut, Salat, 358.
3 Furkan, 25/77.
4 Tirmizi, Da’vat, 112.
5 DİB, Kürsüden Öğütler, 52 Vaaz Örnekleri, 226.
6 Tirmizî, Da'avât 133 , No: 3604. V,582.
7 DİB, Kürsüden Öğütler, 52 Vaaz Örnekleri, 227-230.
8 Hindî, Ali el-Müttakî b. Hüsameddîn, Kenzü’l-Ummal fî Süneni’l-Akvâl
ve’l-Efâl, No:3139. II,65.
9 DİB, Kürsüden Öğütler, 52 Vaaz Örnekleri, 230-234.
Hazırlayan: İsrafil KARADENİZ / İl Müftülüğü Şube
Müdürü
Redaksiyon: İl İrşat Kurulu
Download

kulluğun özü dua - Selim İlçe Müftülüğü