İLİ
: AMASYA
TARİH : 06/02/2015 (1. HAFTA)
NAMAZIN ÖNEMİ
:‫ب ِۡس ِم ٱ ِهلل ٱ َّلر ۡ َۡح ٰـ ِن ٱ َّلر ِح ِمي‬
1
‫إلص ََل َة ََكن َْت عَ ََل إلْ ُم ْؤ ِم ِن َني ِك َت ااًب َم ْوقُوتا‬
َّ ‫إ َّن‬
ِ
ِ ُ ‫ال رس‬
:‫صلَّي اللّهُ َعلَْي ِه َو َسلَّم‬
َ ‫ول للّه‬
ُ َ َ َ‫ق‬
2
‫إلصلوة عامد إدلين‬
Muhterem Müslümanlar!
Her şeyi yoktan var eden, bizi insan olarak
yaratan ve sayısız nimetlerle donatan Allah’a
şükranda bulunmak, kulluk görevlerimizden
biridir. Allah’a şükretmek dil, kalp ve bedenle
olur. Şükrün bütün bu kısımlarını kendisinde
toplayan bir ibadet şekli vardır ki, o da namazdır.
Namaz, beden için kıyam, rükû ve secde; dil için
kıraat, zikir ve dua; akıl ve kalp için ise düşünüp
anlama, huşu ve manevi lezzettir.
Kardeşlerim!
İnsanın üzerine farz olan ilk görev
imandır. İman eden Müslüman’ın, kelime-i
şehadetten sonra yapması gereken ilk ibadet ise,
günde beş vakit olarak farz kılınan namazdır.
Namaz, ruhu temizleyen, kalbi aydınlatan, insanı
Allah’ın huzuruna yükselten bir ibadettir. Namaz,
“dinin direği” “imanın alameti” “amellerin en
faziletlisi” ve “Allah’a en sevimli” olanıdır.
Nitekim Peygamberimiz (s.a.s) ‘’Amellerin
Allah’a en sevimli olanı hangisidir?’’ sorusuna
‘’Vaktinde kılınan namazdır.’’
cevabını
vermiştir. Namaz, Allah’a sığınmanın ve ondan
yardım dilemenin de bir vasıtasıdır. Zira “Ey
iman edenler! Sabrederek ve namaz kılarak
Allah’tan yardım dileyin.” anlamındaki ayet bu
gerçeğe işaret etmektedir.
Kardeşlerim!
Namaz, işlediğimiz günahlardan arınmak,
işleyeceklerimizden de korunmak için kalbimiz,
dilimiz ve bütün varlığımızla yaptığımız kulluk
görevidir. Çünkü namaz, kalplere Allah
korkusunu yerleştirerek insanı günah işlemekten
alıkoyar. Kur’an-ı Kerimde “Kitaptan sana
vahyolunanı oku, namazı dosdoğru kıl. Çünkü
namaz, insanı hayasızlıktan ve kötülükten
alıkoyar. Allah’ı anmak (olan namaz), elbette
en büyük ibadettir. Allah yaptıklarınızı
biliyor”
buyrulmuştur. İnsan, beşer olması
sebebiyle, hatasız ve kusursuz olamaz. Günlük
hayatında bilerek veya farkına varmadan, madden
ve manen kirlenebilir. Büyük günahlardan
sakınıldığı takdirde, namazın hata ve kusurların
bağışlanmasına vesile olacağını Peygamberimiz
(s.a.s) şu hadislerinde ifade etmişlerdir. “Ne
dersiniz? Birinizin kapısının önünde bir ırmak
olsa ve burada günde beş defa yıkansa, ırmak
bu kimsede hiç kir bırakır mı?” sorusuna,
sahabenin; “Hayır hiç kir bırakmaz” diye cevap
vermesi üzerine, Peygamberimiz (s.a.s): “İşte beş
vakit namazda böyledir. Allah, bu sebeple
günahları temizler, yok eder.” buyurmuştur.
Kardeşlerim!
Yüce Rabbimiz, namaz kılanlara mükâfat
vereceğini
şu
ayet-i
kerimede
ifade
buyurmuşlardır: “Onlar namazı dosdoğru kılan,
kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden
Allah yolunda harcayan kimselerdir. İşte onlar
gerçekten mü’minlerdir. Onlara Rableri
katında yüksek mertebeler, bağışlanma ve
cömertçe verilen rızık vardır” Peygamberimiz
(s.a.s) de “Allah, beş vakit namazı farz
kılmıştır. Kim abdesti güzelce alır, beş vakit
namazı vaktinde kılar, rükûunu, secdesini ve
huşuunu tam yaparsa bu kimseye Allah’ın onu
bağışlayıp cennete koyacağına dair sözü
vardır. Böyle yapmayan kimseye ise Allah’ın
bir sözü yoktur. Dilerse onu bağışlar, dilerse
ona azap eder.” uyarısında bulunmuştur.
Hutbemizi şairin namazın önemine vurgu
yapan sözleriyle bitirelim:
Her işlerde başta gelen / İlle namaz, ille namaz
Kalplerin pasını silen / İlle namaz, ille namaz
Olma kardeş din harici / İhmal etme, tut orucu
Cehennemden kurtarıcı / İlle namaz, ille namaz
___________________________________
1
Nisa, 4/103
2
Acluni, 2/39
HAZIRLAYAN :Mehmet YEŞERSİN
ÜNVANI
: Taşova İlçe Vaizi
REDAKSİYON : İl İrşat Kurulu
Download

Namazın Önemi - Amasya İl Müftülüğü