İLİ
: KÜTAHYA
TARİH : 04/07/2014
‫ّللا الرَّحْ َم ِن ال َّر ِح ِيم‬
ِ ‫بِس ِْم ه‬
ِ َّ
ِ
ِ
‫ب‬
ِّ ‫ب َعلَي ُك ُم‬
َ ‫يَا أَيُّ َها الذ‬
َ ‫الصيَ ُام َك َما ُكت‬
َ ‫ين َآمنُوا ُكت‬
ِ َّ
‫ين ِمن قَبلِ ُكم لَ َعلَّ ُكم تَتَّ ُقو َن‬
َ ‫َعلَى الذ‬
ِ ُ ‫ال رس‬
‫صلَّى اللَّهُ َعلَْي ِه َو َسلَّم‬
َ ‫ول اللَّه‬
ُ َ َ َ‫ق‬
ORUÇ TUTMANIN ÖNEMİ
Muhterem Müslümanlar!
Oruç İslam’ın beş temel esasından
biridir. Bu ibadet akıllı, ergenlik çağına
gelmiş, sağlığı yerinde olan kadın-erkek her
müslümana farzdır. Nitekim okuduğum ayet-i
kerimede Rabbimiz şöyle buruyor: “Ey iman
edenler!
Allah’a
karşı
gelmekten
sakınmanız için oruç, sizden öncekilere
farz kılındığı gibi, size de farz kılındı.1
Oruç bedenle yapılan ibadetlerdendir. Bu
ibadetin sağlığımıza sayısız faydaları vardır.
Okuduğum hadis-i şerifte ise “Oruç tutun,
sıhhat
bulun”2
buyuran
Sevgili
Peygamberimiz (s.a.s.) orucun bu yönüne
işaret buyurmuşlardır. Oruç maddi olduğu
kadar manen de Müslümanlar için
koruyucudur, adeta manevî bir temizleyicidir.
Efendimiz (sav) orucu kalkana benzetiyor ve
bakınız ne buyuruyor: “Oruç bir kalkandır;
sakın bir kimse oruçluyken cahillik edip de
kötü söz söylemesin. Birisi sataşır veya
kötü söz söyleyecek olursa 'ben oruçluyum,
ben oruçluyum' desin."3
Bir gün Allah Resulü (sav) Ka’b b.
Ucre’ye şöyle buyurdu: “Ey Ka’b! Namaz
kişinin Müslüman oluşuna delildir. Oruç
ise sağlam bir kalkandır. Sadaka vermek,
suyun, ateşi söndürdüğü gibi günahları
silip süpürür. Ey Ka’b! Haramla
beslenerek teşekkül eden et ve kemiklere
ancak ateşte olmak yaraşır.”4
Aziz Cemaat!
Kişiyi
haram
ve
kötülüklerden
korumayan oruca Allah’ın (cc) ihtiyacı
yoktur. Peygamberimiz (sav) bu hususu
hadis-i şerifte şöyle dile getirilmiştir:
“Kim yalan sözü terk etmezse ve yalan ile
iş yapmayı bırakmazsa Allah’ın onun yeme ve
içmesini terk etmesine ihtiyacı yoktur”5
Oruç sadece aç ve susuz kalmak mıdır?
Kardeşlerim! Rasulullah (sav) sadece aç ve susuz
kalarak oruç tutanları zemmediyor, şöyle
buyuruyor:
“Nice oruç tutanlar vardır ki onların
oruçtan nasipleri sadece aç (ve susuz)
kalmalarıdır.”6
Aziz Müslümanlar!
Açlığın ve susuzluğun ötesinde orucun
manevî zevkine varanlar için günlük meşguliyetler
ibadete dönüşür. Nitekim hadisi şerif buna işaret
ediyor: “Oruçlunun susması tespihtir. Uykusu
ibadettir. Duası makbuldür ve yaptığı
amellerin karşılığı da kat kat verilecektir.”7
Oruç dünyada kişinin maddesini ve manasını
muhafaza ettiği gibi ahireti için de kurtuluştur: “
Kim Allah için bir gün oruç tutarsa, Allah
yetmiş yıllık bir mesafe kadar onu cehennem
ateşinden uzaklaştırır.”8 “Niyet ederek ve ecrini
Allah’tan bekleyerek Ramazan orucunu tutan
kişinin geçmiş günahları bağışlanır.”9
Muhterem Mü’minler!
Oruç, oruç tutanı cennete götürür. Allah
Resulü’nün (sav) ifadesiyle; “Cennette bir kapı
vardır ki ona Reyyân derler. Kıyamet gününde
bu kapıdan oruçlular girecekler, onlarla
birlikte başka hiç kimse giremeyecektir.”10
Hutbemi rabbimizin bizzat kendisinin oruç tutan
kimseye mükâfat vereceğini ifade eden şu hadisi
kutsî ile bitiriyorum: Ademoğlunun her ameli
(nin karşılığı) kat kat verilir. Bir iyiliği on
katından
yedi
yüz
katına
kadar
mükâfatlandırılır. Yalnız oruç hariç… O
benim içindir. Çünkü oruçlu, yemesini-içmesini
ve nefsani arzularını sırf benim için terk
ediyor. Onun mükâfatı bana aittir.”11
Hazırlayan: Ahmet KARADEMİR
Üçhöyük Köyü Camii İ-H. Altıntaş/KÜTAHYA
Redaksiyon: İl İrşat Kurulu
Buhârî, Savm, 8
İbn Mâce, 21
7
Camiu’s Sağir, 2/29
8
Müslim, Sıyam,168, I,808
9
Buhari, Savm, 6, II, 228
10
Müslim, Sıyam,166
11
Müslim, Sıyam, 30
5
6
1
Bakara 2/183
Taberâni, Mu’cemu’l-Evsat, VIII, 174
3
Buhârî, Savm, 2, 9
4
Tirmizî, Cum'a, 79
2
Download

Oruç Tutmanın Önemi