İLİ
: GAZİANTEP
TARİH
: 31/01/2014
‫بسم هللا الرحمن الرحيم‬
‫ا َِّن ه‬
َ‫اّٰللَ يُ ِحبُّ ْال ُم ْحس ِٖنين‬
َّ :‫قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم‬
‫إن‬
‫ب يُ ِحبُّ ِ ه‬
َ ‫اّٰللَ تَعالى‬
‫ه‬
ُّ‫يف يُ ِحب‬
ٌ ‫ط ِيه‬
ٌ ‫ ن َِظ‬،‫يب‬
َ ‫الط‬
َ َّ‫الن‬
َ‫ َج َوادٌ يُ ِحبُّ ال ُجود‬،‫ َك ِري ٌم يُ ِحبُّ ْال َك َر َم‬،َ‫ظافَة‬
ALLAH’IN SEVDİĞİ KULLAR
Aziz Mü'minler!
Sevgi insanoğlunun can suyudur. Sevgi insana
hayat veren bir ruhtur. İnsanoğlu adeta sevgiden
sudur etmiştir. Bu sevginin bir neticesi eşref-i
mahlûkat olarak yaratılan insan, kadın ile erkeğin
sevgisinin ürünü olarak dünyaya gelmektedir. Yine
sevgi, insan yaşamının en güzel şekilde devam
etmesinin de temelidir. Zira önce annelerin kucağında
sevgi ile nazlı nazlı büyüyen minik yavrular, daha
sonra eşlerinden aldıkları sevgi ile sükûnete ve huzura
ermektedirler.
Kardeşlerim!
Allahın kullarına bahşettiği en büyük nimet
kendi sevgisidir. Allah sevgisi gönül dünyamızın
güneşidir. Allah sevgisi öyle bir ilaçtır ki tüm
hastalıkları iyileştirir. İnsanoğlunun muhtaç olduğu
en büyük sevgi, Rahmanın sevgisidir. Yüce dostun
sevgisi insanın mutluluk garantisidir. Bu sevgi ile
kullar hayatın anlamına vakıf olabildiği gibi, hayatın
gerçek tadını da bu muhabbette bulurlar.
Fâhr-i Kâinât Efendimiz (sav) bir hadîs-i
şerîflerinde şöyle buyurmuşlardır: “Allâh Teâlâ bir
kulu sevdiğinde Cebrâil’i çağırır ve: “–Ben falan
kulumu seviyorum, sen de sev!” buyurur. Cebrâil de
onu sever ve semâ ehline nidâ eder: “Allah, falanı
seviyor, siz de seviniz!” Semâ ehli de onu severler.
Sonra onun sevgisi yeryüzündekilere de verilir,
herkes ona muhabbet gösterir.”(1)
Kardeşlerim!
Vedud olan Rabbimiz kimleri sevdiğini
Kuran-ı Kerimde bize haber vermiştir. Sevilenlerden
olmak için kulak verelim: şöyle buyurdu Yüce
‫ا َِّن ه‬
Mevlamız: ‫حس ِٖنين‬
ْ ‫اّٰللَ ي ُِحبُّ ْال ُم‬
İyilik edin. Çünkü Allah güzel davranan, her
yaptığını güzel yapan, karşılık beklemeden sırf
Rabbinin rızası için iyilik yapan kullarını sever.(2)
Yüce Rabbimiz Bakara süresinde de:
َ َ ‫اّٰللَ ي ُِحبُّ الت َّ َّوا ِبين َوي ُِحبُّ ْال ُمت‬
‫إِ َّن ه‬
‫ط ِ هه ِرين‬
1 Buhari Edep 41, Bed’u’l-Halk, 6
2 Bakara,195
“Şüphesiz ki Allâh çokça tövbe edenleri,
günahından vazgeçip doğruya koşanları, maddi ve
manevi bir şekilde temizlenmek isteyenleri,
temizlenenleri sever.” (3) buyurmaktadır.
Bir başka Ayetinde de Yüce Mevlamız (c.c)
‫إِ َّن ه‬
‫اّٰللَ ي ُِحبُّ ْال ُمتَ َو ِ هك ِلين‬
“Allah işini sağlam yaptıktan sonra neticesini
Rabbinden bekleyip tevekkül eden kullarını
sever.” (4) buyurmaktadır.
Kardeşlerim!
َّ ‫ِإ َّن‬
Yüce Rabbimiz, َ‫ِطين‬
ِ ‫اّٰللَ ي ُِحبُّ ْال ُم ْقس‬
Şüphesiz ki Allah adaletli olanları sever.(5)
buyurarak evinde, işinde adaletle davranan, ailesine,
çocuklarına ve diğer insanlara adaletle muamele
eden, ülkesini şehrini adalet ile yöneten yöneticileri
sevdiğini haber vermiştir.
Kardeşlerim!
ْ ُّ‫اّٰللَ ي ُِحب‬
‫فَإ ِ َّن ه‬
Cenâb-ı Mevlamız. َ‫ال ُمتَّقِين‬
Şüphesiz ki, Allah da muttekileri (sakınanları)
sever.(6) buyurmak suretiyle ihlas ve samimiyetle bu
dünyanın neticesinde mahşer hesabından korkan,
cehennem ateşini, sorgu-suali, mizanı düşünüp de
ölmeden önce kendinizi hesaba çeken müttaki
kullarını sevdiğini bize beyan etmiştir. Hayat
zorluklarla dolu olsa da sıkıntılar imtihanın bir
gereğidir. Dünyada imtihan olan kullar, Rabbimizin
şu fermanıyla soluk almakta, huzur bulmaktadırlar.
‫َو ه‬
Şüphesiz ki Allah
َ‫صا ِب ِرين‬
َّ ‫اّٰللُ ي ُِحبُّ ال‬
sabredenleri sever. (7)
Aziz kardeşlerim!
Rabbimiz yeryüzünün ıslah ve imarı için
mücadele eden muminleri, kendi yolunda taşları
birbirine kenetlenmiş bir bina gibi saf saf cihat
edenleri sever. Peygamberimiz sevilenler kervanına
şu bahtiyarları da ilave eder: “Allah güzeldir güzel
olanları sever. Temizdir temiz olanları sever. Cömert
ve onurludur: cömert ve onurlu olanları sever. işin en
güzelini yapar; kaliteli iş yapanları sever.” Şüphesiz
Allah her hususta yumuşaklıkla muamele edenleri
sever.(8)
Hutbemi Rasûlullah (sas) şu duası ile bitirmek
istiyorum: “Allah’ım! Senden seni sevmeyi, seni
sevenleri sevmeyi ve seni sevgine ulaştıracak
amelleri sevmeyi dilerim. Allah’ım! Senin sevgini
bana canımdan, ailemden ve soğuk sudan daha
sevimli kıl!”(9) Amin.
---------------------------------------------3-Bakara-222
4-Ali İmran-159
5-Hucurat-9
6-Ali İmran-76
7-Ali İmran-146
8-Kitbul Edeb, 35
9-Tirmizi,Davut-73
Hazırlayan Adı-Soyadı: Cengiz DERE
Unvanı Görev Yeri :Vaiz /İl Müftülüğü
Düzenleyen: İl İrşat Kurulu
Download

31.01.2014 Allahın Sevdiği Kullar