İL: ORDU
TARİH: 28.11.2014
َ‫ض ع َِن ْالجَا ِه ِلين‬
ْ ‫ف َوأ َ ْع ِر‬
ِ ْ‫ُخ ِذ ْال َع ْف َو َوأْمُرْ ِب ْالعُر‬
Araf, 7/199;
َ،‫ َاَلْ ه ُِّب َ ُح ْس ُن َالْ ُخلُ هق‬:َ ‫اّلل َعَلَ ْي هَه َ َو َس َََّل‬
َُ َ َ ‫ّل‬
َ َ ‫اّلل َ َص‬
َ‫ول َ َ ه‬
َُ ‫قَا ََل َ َر ُس‬
َ ُ َ‫َوكَ هره َْتَ َأ ْنَي َ َط هل َعَعَلَ ْي ههَالن‬،
‫اس‬
َ َ‫َو ِاإل ْ ُْثَ َماَ َحاكَ هَِف ََصدْ رهك‬
GÜZEL AHLAKLI OLMAK
Muhterem Müslümanlar!
Allah (c.c.) ahlakın güzelleştirilmesini kulun
içtihat ve çalışmasına havale etmiştir. Kulu
korkutmak ve sakındırmak suretiyle ahlakın
güzelleştirilmesine teşvik etmiştir.
Yüce Allah, güzel ahlaklı insanın ayırt edici
vasfını da, kötülüklerden kaçınıp iyilikleri istemesi
ve hayatına uygulaması olarak bildirmiştir.
Nitekim Allah Rasulü de: “İyilik güzel ahlaktır.
Kötülük (günah olan şey) de seni içten içe rahatsız
eden ve insanların fark etmesinden hoşlanmadığın
şeydir.” (1) buyurmuşlardır.
Muhterem kardeşlerim!
Mensubu bulunduğumuz İslam dini güzel
ahlaka büyük kıymet ve önem vermiştir. İslamiyet
güzel
ahlaktan
ibarettir.
Yüce
Allah
Peygamberimizin ahlakından bahsederken şöyle
buyurmaktadır. “Sen elbette yüce bir ahlak
üzeresin.” (2) Peygamberimiz (s.a.s.) de; “Ben
ancak güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim.”
(3) buyurmuşlardır.
İslam dininde insanların kıymetleri sahip
oldukları ahlak ile ölçülür ve değerlendirilir. Allah
katında da insanların kıymet ve değer kazanması
ahlaklarına bağlıdır. Nitekim Peygamber efendimiz
(s.a.s.) şöyle buyurmaktadır: “Allah Teâlâ’ya
kulların en sevgilisi, ahlakça en güzel olanınızdır.”
(4) “Yarabbi! Ben senden sıhhat, afiyet ve güzel
ahlak dilerim.” (5)
Peygamber (s.a.s.)’in istediği sağlığı ve güzel
ahlakı bizlerde istemeliyiz. Çünkü sağlıkta, mal ve
mülkte, güzellikte gidicidir, ama kalıcı olan ise ancak
güzel ahlaktır.
Kıymetli Kardeşlerim!
İnsan doğuştan tertemiz olarak dünyaya
gelmektedir. Huyunu, karakterini ve ahlakını
sonradan kazanmaktadır. İnsanlar ahlaklarını
değiştirebilirler.
Kötülükleri
ve
çirkinlikleri
bırakarak, iyilikleri ve güzellikleri tercih edebilirler.
Bu değişme her yaşta mümkündür. Nitekim Allah
Rasulü (s.a.s.): “Ahlakınızı güzelleştiriniz.” (6)
buyurmuşlardır.
“Can çıkar huy çıkmaz” sözü, bütün huylar
için geçerli değildir. Bazı huyları değiştirmek güçtür
ama imkânsız değildir. Nasıl ki hastalıklar tedavi ile
iyileştiriliyorsa, huylarda terbiye ve mücadele ile
tedavi edilebilir.
Bir kişi Hz. Peygambere (s.a.s.) güzel ahlakı
sorduğunda; Hz. Peygamber (s.a.s.) ona şu ayeti
okumuştur: “Affetme yolunu tut, iyiliği emret ve
cahillerden yüz çevir.” (7) sonra da şöyle devam
etmişlerdir: “Güzel ahlak gelmeyene gitmen,
vermeyene vermen, zulmedeni bağışlamandır.” (8)
buyurmuşlardır.
Geliniz iyilikleri ve güzellikleri kendimize huy
edinelim. Bunlarla ahlakımızı güzelleştirelim. Her
şey yok olabilir ama güzel ahlak kalıcıdır, İnsanlar
katında da Allah katında da. Nitekim Allah Rasulü de
şöyle buyurmaktadırlar: “En iyileriniz, ahlak
bakımından en güzel olanlarınızdır.” (9)
Hutbemizi Hadis mealleriyle bitiriyorum:
“Allah’ım’ ben senden sıhhat, afiyet ve güzel ahlak
istiyorum.” (10) “Allah’ım! Yaratılışımı güzel
yaptığın gibi ahlakımı da güzelleştir.” (11)
[1] Müslim, Birr,14/14;
]2] Kalem, 68/4;
[3] Muvatta;
[4] Ahmad bin Hanbel;
[5] Heysemi;
[6] Heysemi;
[7] Araf, 7/199;
[8] İbn Marduye;
[9] Müslim, Fezail, 168;
[10] Heysemi;
[11] Ahmed İbn Hanbel;
Hazırlayan: Yusuf KIRMAN
Yokuşdibi Mah. Merkez Cami İmam-Hatibi/KABADÜZ
Redaksiyon: İl İrşat Kurulu
Download

MUHTEREM MÜSLÜMANLAR