İL
: SİVAS
TARİH : 30.01.2015
‫بسم هللا الرحمن الرحيم‬
‫س‬
َ ْ‫ب َع ْن ُك ُم ال ِّرج‬
َ ‫إنَّما َ ي ُِري ُد هللاُ لِي ُْذ ِه‬
ْ َ‫ت َويُطَهِّ َر ُك ْم ت‬
‫ط ِهيرا‬
ِ ‫أ ْه َل البَ ْي‬
bazhA 33/33
EHLİ-BEYT SEVGİSİ
Muhterem Müslümanlar!
Ev halkı anlamına gelen “Ehl-i beyt”
Hz. Peygamber Efendimiz (sav)’in; eşleri,
çocukları, damadı Hz. Ali ve torunları; Hz.
Hasan ile Hüseyin’dir. Peygamber Efendimizin
Ehli Beytine her Müslüman, sevgi ve saygı
göstermelidir. Ehl-i Beyt’e olan sevgi ve
saygının kaynağı Kur’an ve sünnettir. Zira Yüce
Allah (cc), Hz. Peygamber’in ev halkıyla ilgili
olarak, Kuran-ı Kerimde “Ey Peygamber’in ev
halkı! Allah sizden ancak günah kirini
gidermek ve sizi tertemiz yapmak ister”1
buyurarak onları taltif etmiştir. Dolayısıyla
Rabbimiz, Ehl-i beyt kapsamına girenleri,
böylesine bir taltif ve şerefle yüceltmektedir.
Ancak bu taltifin sonucu olarak onlara, İslâm’ı
temsil
noktasında
ağır
sorumluluklar
yüklemiştir.
Nitekim
“Ey
Peygamber
hanımları! Siz, kadınlardan herhangi biri gibi
değilsiniz”2 mealindeki Âyet-i Kerime bu
mesûliyeti
açıkça
bildirmektedir.
Peygamberimizin “Benden sonra sizlere iki şey
bırakıyorum;
bunlara
iyi
sarıldığınız
müddetçe sapıklığa düşmezsiniz. Birisi,
Kur’ân, diğeri de benim sünnetimdir”
Buyurmuşlardır. Diğer bir rivayette ise “ biri
Kuran, diğeri sünnetim üzere olan Ehl-i
beytimin yoludur”3 şeklindeki buyrukları, Ehl-i
beyt dairesinde olanların Kur’an ve Sünnet
çizgisinden asla sapmamalarına ayrı bir tembih
olarak kabul edilmelidir. 4
Değerli Kardeşlerim!
Ehli Beyt ile ilgili olarak Kuran- ı
Kerim’de “De ki: “Ben buna (yaptığım tebliğ
görevine) karşılık sizden, akrabalıktan doğan
sevgiden başka bir ücret istemiyorum.”5
Buyurularak ehli beyte sevginin ve saygının
gereğine bir kez daha işaret edilmiştir. Hz
Peygamber (s.a.v) de Ehli Beyt’e sevgi
beslenmesini istemişler ve bu sevgiyi,
kendisini sevmenin bir gereği olarak ifade
etmişlerdir. Peygamber Efendimiz (s.a.v) bu
konuda
bizlere
şöyle
buyurmuşlardır.
“Nimetleriyle sizi beslediği için Allah’ı sevin,
beni de Allah sevgisi için sevin, Ehl-i beytimi
de benim sevgim için sevin.”6
Muhterem Müslümanlar!
Kur’an’a ve Hz. Peygamber (sav)’in
sünnetine tabi olan bizler, Ehl-i beyti sevmeli
ve onların yolundan gitmeye çalışmalıyız. Ehl-i
Beyt’i sevmenin, onlara bağlılık göstermenin,
Peygamberimizi sevmek olduğunu aklımızdan
çıkarılmamalıyız. Onların; Allah’a Kuran’a ve
Hz. Peygamber’e duydukları sevgiyi örnek
edinmenin, en büyük sevgi ve bağlılık
göstergesi olacağını bilmeliyiz.
Aziz Kardeşlerim!
Unutulmamalıdır ki Ehli beyte mensup
olanlar, Hz. Peygamber’in neslinden gelme
şerefini taşımakla birlikte, hata ve günahtan
korunmuş değillerdir. Bunun için de her
Müslüman gibi ahirette Allah’ın rızasına
ulaştıracak
ameller
yapmaya
özen
göstermelidirler. Zira İslâm’da faziletin
kaynağı, nesebe değil, Allah’ın rızasına ve
dindarlığa, yani imana bağlıdır.7
Hutbemi, Sevgili Peygamberimizin kızı
Hz. Fatıma’ya söyledikleri ve bizlerin de
hayatımızda rehber olarak görmemiz gereken
bir tavsiye ile bitirmek istiyorum. Hz.
Peygamber (s.a.v) buyurdular: “Kızım
Fatıma! Kıyamet günü Allah’ın huzuruna
salih amelle gel. Sakın bana ve nesebine
güvenme! Çünkü orada herkes kendi
ameliyle baş başa kalacaktır.”8
Sivas Müftülüğü
1
Ahzab, 33/33
Ahzab, 33/32
3
Buhari, 4/126-127; Tecrid Tercemesi, 10/437-330 (Hadis No: 1654); İbn
Hişam, 4/251 - Tirmizi, Menakıb, 32.
4
Arık, Dr. Selim, Ehl-i Beyt.
5
Şûrâ 42/ 23
2
6
Buhari, Fezail, 4492.
Oğan, Kasım, Ehl-i Beyt.
8
Buhari, Tefsir, 26.
7
Download

30.01.2015] EHL-İ BEYT