DEZAVANTAJLI VE RİSK
ALTINDAKİ ÇOCUKLAR
KİMLERDİR?NASIL
TESPİT EDİLİR?
RİSKLİ DAVRANIŞLAR NEDİR?









Şiddet eğilimi
Sık sık kavga etme
Madde veya alkol kullanımı
Evden kaçma
Okuldan kaçma
Kendine zarar verme
Sokakta çalışma
Riskli cinsel davranış
Davranış sorunları
Bu davranışlardan bir ya da birden fazlası bir arada
olabilir.
NEDENLER, RİSKLİ DAVRANIŞLAR VE SONUÇLARI
Neden
ler
Ailevi
Çevre
sel
Geneti
k
Psikol
ojik
Riskli davranışlar
Şiddet eğilimi
Alkol, madde kullanma
Evden kaçma
Erken cinsel ilişkide bulunma
Okuldan kaçma
Sokakta çalışma
Sık yalan söyleme
Kendine ve çevreye zarar verme
Aşırı hareketlilik
Dikkat eksikliği
Otorite ile sorun yaşama
Suç işleme
Sonuçlar
Suç işleme
Madde
bağımlılığı
Sokakta
yaşama
Okuldan atılma

Nedensel faktörlerin etkileşimi
sonucunda ortaya çıkan riskli
davranışlara eğer zamanında müdahale
edilmezse;bu durum olumsuzluklarla
sonuçlanır. Bu bir süreçtir ve toplumda
her kuruma bunu önlemek görevi
düşmektedir.
SORUNUN GELİŞİM SÜRECİ
Birinci dönem
İkinci dönem
Son dönem
Yoksulluk, ailevi, çevresel ve bireysel
etkenler
Düşük okul başarısı
Okuldan soğuma
Zayıf öğretmen ve ebeveyn desteği
Akranlardan dışlanma
Okulla devamsızlık, okuldan atılma
Aileden dışlanma
Marjinalizasyon,
Kendine uygun akranlarla çete oluşturma
Madde Kullanan Kişiyi
Öğretmen Nasıl Anlar?
 Dikkati yoğunlaştırmada güçlük çeker.
 Sözel iletişiminde farklılaşma gözlenebilir.
 Hafif uykulu, halsiz ve yorgun gözükebilirler.
 Daha sinirli olabilirler.
 Okula devamı azalmaya, başarısı düşmeye başlar.
 Kendisine olan özeni azalabilir, çevre ve arkadaşlar
eski önemlerini yitirebilirler.
 Okuldaki arkadaş grubu değişebilir.
 En kesin yöntem kan ve idrar testleridir.
Bağımlı kişide..






Madde kullanımını kontrol etmekte güçlük
çekme,
Giderek kullanılan maddenin dozunun
artırma,
Zarar vermesine rağmen madde kullanmaya
devam etme,
Aile, iş ve çevre ilişkilerinde bozulma,
Başarısız bırakma girişimleri,
Bıraktığı zaman ruhsal ya da fiziksel
yoksunluk belirtilerinin ortaya çıkması
(huzursuzluk, uykusuzluk vb) gözlenebilir.
İyi bir öğretmen olarak
YAPABİLECEKLERİNİZ ....





Sorunu
küçümsemeyin
“Benim sınıfımda
böyle şey olmaz”
Ön yargılarınızın
farkında olun.
Bilgi sahibi olun.
Açık, samimi ve
inandırıcı olun.
Konuşması için bir
fırsat verin.






Genellemeler
yapmaktan kaçının.
Söylediği şeylere ani
tepki vermeyin.
Korkularınıza
dayanarak
konuşmayın.
Özendirmemeye dikkat
edin.
Merakı arttırmayın.
Öğüt vermeyin.
Örnek Model Olunmalı
Sigara içtiğinden
şüphelendiğinizde..
.



Nasihat dilini kullanmadan sigaranın
etkileri hakkında konuşun.
Sınıf içindeki konuşmalarınız ona değil,
üçüncü şahsa yönelik olsun.
Sınıf içinde sigara ve etkileri başlıklı bir
tartışma düzenleyin.
İçerken
yakaladığınızda..
.



Gerilimi azaltın.
“Aa, sigara mı içiyorsun?”,
Kuralları hatırlatın.
“Biliyorsun okulda içmek yasak, bu yüzden
ceza alabilirsin...”
Kararın sorumluluğunu ona verin.
“Paketi bana verebilirsin ya da içebilirsin,
ama kuralları biliyorsun karar senin.”
Madde kullanan öğrenciye nasıl
yaklaşabilirsiniz?(1)

Onu etiketlemekten
kaçının, çünkü
“kullanıcı olarak”
etiketlenen öğrenciye
yaklaşmak çok zordur
“Keş bu...”

Önyargılarınızın
farkına varın, böylece
iletişimi aksatma
olasılığını azaltırsınız
“Bunlar iflah olmaz”
Madde kullanan öğrenciye nasıl
yaklaşabilirsiniz?(2)




Eğer öğrenci maddenin etkisi altında ise
onunla bu durumda konuşmanın yararı
olmaz.
Kendinizi hazır hissetmeden onunla
konuşmayın.
Öfke duyabilirsiniz, sakinliğinizi korumaya
çalışın.
Kendinizi onun yerine koymayı deneyerek
onun düşünce, yaşantı ve korkularını
anlamaya çalışın.
Madde kullanan öğrencinin annebabasına nasıl yaklaşabilirsiniz?





Eğer sadece şüpheleniyorsanız önce
kuşkularınızı destekleyecek bilgiler
edinin.
Konuşmanın özel olduğunu ve mutlaka
gelmeleri gerektiğini dile getirin.
Size güvenmelerini sağlayın. Gencin
evdeki davranışları, arkadaşlarıyla ilgili
bilgi alın.
Geldiklerinde genel olarak madde
bağımlılığından söz ederek konuya girin.
Genç hakkındaki endişelerinizi ve bunları
destekleyecek bilgilerinizi aktarın.
Acil Durumlarda ...






Soğukkanlılığınızı koruyun.
Sakinleştirmeye ve ona güven vermeye çalışın.
Eğer bilincini kaybetmişse yan yatırın ve soluk
aldığından emin olun.
Gerginlik hali ya da tepkisizliği devam ederse acil
servisi (112) arayın.
Kullandığı ilaçları, maddeleri ya da tozları toplayın ve
doktoruna verin.
Ailesine haber verin.
Disiplin Cezaları
• İlköğretimde:
– Kınama yaptırımını gerektiren
davranışlar:
• Okulda ya da okul dışında sigara
içmek.
– Okul Değiştirme yaptırımını gerektiren
davranışlar:
• Başkalarını, alkol veya bağımlılık
yapan maddeleri kullanmaya teşvik
etmek.
Disiplin Cezaları
Yaptırım Takdirinde Dikkat Edilecek Hususlar:








Davranışın niteliği, önemi ve ne gibi şartlarda gerçekleştiği, o
andaki psikolojik durumu ve kişisel özellikleri,
Okul içinde ve dışındaki genel durumu,
Yaş ve cinsiyeti,
Derslerdeki ilgi ve başarısı,
Okuldaki sosyal ve kültürel faaliyetlerdeki başarı durumu,
Öğrencinin aynı öğretim yılı içinde daha önce yaptırım
uygulanıp uygulanmadığı,
5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu hükümleri, göz önünde
bulundurularak olumsuz davranışına uygun yaptırım veya bir
alt yaptırım takdir edilebilir.
Öğrencinin olumsuz davranışının psikolojik bir nedene bağlı
olabileceği durumlarda sağlık merkezine yönlendirilmesi,
Rehberlik ve Araştırma Merkezlerince yapılır ve velisi
bilgilendirilir.
Disiplin Cezaları
Uygulama ile İlgili Açıklamalar:




Uyarma
ve kınama yaptırımı, öğrenci davranışlarını
değerlendirme kurulu tarafından verilir.
Uyarma ve kınama yaptırımı okul müdürünün, okul değiştirme
yaptırımı ise ilçe öğrenci davranışlarını değerlendirme
kurulunun onayından sonra uygulanır.
Okul değiştirme yaptırımı uygulanan öğrenci, ilgili okul
müdürlüğü ve il/ilçe millî eğitim müdürlüğünün olumlu
görüşlerinin alınması şartıyla öğretim yılı sonunda eski okuluna
dönebilir.
Öğrenci velisi, öğrenci hakkında verilen kararlara karşı tebliğ
tarihinden itibaren beş işgünü içinde okul müdürlüğüne itirazda
bulunabilir. Okul müdürlüğü uyarma ve kınama yaptırımı ile
ilgili itirazları inceler. Okul değiştirme yaptırımı ile ilgili dilekçeyi
ve dilekçede belirtilen itiraz gerekçeleri hakkındaki görüşlerini
bu Yönetmeliğin 134 üncü maddesindeki belgeler ile birlikte
dilekçenin okul yönetimine verildiği tarihten itibaren beş iş
günü içinde ilçe öğrenci davranışlarını değerlendirme kuruluna
gönderir. İtiraz işlemleri sonuçlanıncaya kadar yaptırım
uygulanmaz.
Download

raç - ERZURUM - YAKUTİYE - Yakutiye Rehberlik ve Araştırma