FORM 5- (İş Başvuru Formu)
T.C.
CELAL BAYAR ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ
KISMĠ ZAMANLI ÖĞRENCĠ ÇALIġTIRMA BAġVURU FORMU
Nüfus Bilgileri
Ġli
Ġlçesi
Mah/Köy
Cinsiyet
B- ÖĞRENĠM BĠLGĠLERĠ
Cilt No
Aile Sıra
Sıra No
Hazırlık Eğitimi Var
Fakülte/Yüksekokul
Enstitü Adı
Öğrenim ġekli
FOTOĞRAF
Başvurulan Birim:
A- KĠġĠSEL BĠLGĠLER
T.C. Kimlik No
Adı Soyadı
Baba Adı
Ana Adı
Doğum Yeri /Tarihi
Yok
Bölüm Adı
Örgün
Sınıfı
II.Öğ.
Öğrenci No
C- ÖĞRENCĠYE AĠT BĠLGĠLER
Evet
ġehit veya Gazi
Yakınımısınız?
Engellimisiniz?
Hayır
Evet
Hayır
Aileniz veya Siz
Evet
Deprem, Sel gibi
doğal afetlerden zarar
gördünüzmü?
Hayır
Soldaki Kutucuklarda Evet
Seçeneğini ĠĢaretleyenler, rapor
yada Resmi Kurumlardan alınan
belgeleri BaĢvuru ekinde vermek
zorundadır.
ÖĞRENCĠ BURS DURUMU
Kredi Yurtlar Kurumu Bursu Alıyorum
Öğrenim Kredisi Alıyorum
ÖĞRENCĠNĠN ĠKAMET DURUMU
Ailemin Yanında Kalıyorum
Devlet Yurdunda Kalıyorum
Özel Yurtta Kalıyorum
Kirada Kalıyorum
Akraba Yanında Kalıyorum
ANNE VE BABANIN ÇALIġMA DURUMU
Anne ÇalıĢıyorsa Ne iĢ Yapıyor
Baba ÇalıĢıyorsa Ne iĢ Yapıyor
AĠLENĠN TOPLAM GELĠRĠ
0-1000 TL
1000-1500 TL
1500 TL ve Üstü
ANNE VE BABA DURUMU
Sağ ve Birlikteler
Sağ ve Ayrılar
Anne ve Babanın Ġkiside Vefat etmiĢ
Anne veya Babadan Biri Vefat EtmiĢ
AĠLENĠN ĠKAMET ETTĠĞĠ EV DURUMU
Kirada
Kendisine Ait
BĠLGĠ ve BECERĠ DURUMU
Bilgi ve Becerili olduğunu Özel Konuları Yazı Ġle Belirtiniz:
Bilgi ve Beceri sahibi olduğunuz konulara ait belgeleme durumu: Belgem Var:
Belgem Yok:
Ġġ DENEYĠMĠNĠZ
BaĢlama ve AyrılıĢ Tarihi
AyrılıĢ Nedeni
ĠĢyeri Adı
Mesleği
Üniversitemiz Bünyesinde Kısmi Zamanlı Çalıştıysanız belirtiniz.
ÖğrenciTelefon
Aile Telefon
Kaç Ay:
………...Ay
SĠZĠNLE EN KISA SÜREDE HABERLEġEBĠLECEĞĠMĠZ ĠLETĠġĠM BĠLGĠNĠZĠ YAZINIZ
E-posta:
Aile Adres :
1 - ÖĞRENCĠYE AĠT BĠLGĠLER KISMINDA SADECE ĠLGĠLĠ KUTUCUĞA (X) ĠġARETĠ KOYUNUZ.
2 - BU FORM ÖĞRENCĠ TARAFINDAN BĠZZAT VE EKSĠKSĠZ OLARAK DOLDURACAKTIR.
3 - GERÇEĞE AYKIRI BĠLGĠ VERENLER ĠġE ALINSALAR DAHĠ ĠġTEN ÇIKARILACAK VE HAKLARINDA ÖĞRENCĠ DĠSĠPLĠN YÖNETMELĠĞĠ HÜKÜMLERĠ
UYGULANACAKTIR.
4-BU FORMU DOLDURMAK ÜNĠVERSĠTEMĠZĠ HĠÇBĠR TAAHHÜT ALTINA SOKMAZ
FORMU DOLDURAN ÖĞRENCĠ FORMDA BELĠRTTĠĞĠ TÜM BĠLGĠLERĠNĠ DOĞRU OLARAK VERDĠĞĠNĠ KABUL VE TAAHHÜT EDER
5- BAġVURU FORMU
1 ADET FOTOĞRAF,
YENĠ ONAYLANMIġ ÖĞRENCĠ BELGESĠ,
NÜFUS KĠMLĠK FOTOKOPĠSĠ ĠLE BĠRLĠKTE TESLĠM
EDĠLECEKTĠR.BELGELERĠNĠ TAMAMLAMAYAN ÖĞRENCĠLERĠN
BAġVURULARI KABUL EDĠLMEYECEKTĠR.
Adı Soyadı :..........................................
BaĢvuru Tarihi:......../…../2014
Ġmza :
Download

İş Başvuru Formu (İndir)