T.C.
ADALET BAKANLIĞI
EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI
YARGI MEVZUATI BÜLTENĠ
Bültenin Kapsadığı Tarihler
01-15 Ağustos 2014
Yayımlandığı Tarih
15 Ağustos 2014
Sayı
2014-15
ĠÇĠNDEKĠLER
-
-
-
-
-
-
-
-
Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği Arasında Ġzinsiz Ġkamet Eden
KiĢilerin Geri Kabulüne ĠliĢkin AnlaĢma Onaylanması Hakkında 6652 Sayılı
Karar
(R.G. 02 Ağustos 2014 – 29076)
Yüksek Seçim Kurulunun 19/7/2014 Tarihli ve 3382 Sayılı Kararı
(R.G. 02 Ağustos 2014 – 29076)
Adalet Bakanlığından ÇeĢitli Ġlanlar
(R.G. 02 Ağustos 2014 – 29076)
HaĢhaĢ Kapsülü ve Tohumu Alımı ve Satımı Hakkında Kararda DeğiĢiklik
Yapılmasına Dair 6646 Sayılı Karar
(R.G. 04 Ağustos 2014 – 29078)
Ankara Ġli, Çankaya Ġlçesi, Namık Kemal ve YeniĢehir Mahallelerinde
Bulunan ve Tamamının veya Bir Kısım Paylarının Mülkiyetleri Hazineye Ait
Olan Bazı TaĢınmazların Ekonomiye Kazandırılması Amacıyla Tahsislerinin
Kaldırılmasına ĠliĢkin 6645 Sayılı Karar
(R.G. 05
Ağustos 2014 – 29079)
Kamu Konutları Yönetmeliğinde DeğiĢiklik Yapılmasına Dair 6643 Sayılı
Yönetmelik
(R.G. 05 Ağustos 2014 – 29079)
Yüksek Seçim Kurulunun 1/8/2014 Tarihli ve 3486 Sayılı Kararı
(R.G. 05 Ağustos 2014 – 29079)
Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda DeğiĢiklik Yapılmasına
Dair 6588 Sayılı Karar
(R.G. 06 Ağustos 2014 – 29080)
Bazı Kamu Kurum ve KuruluĢlarına Ait Kadrolarda Düzenleme Yapılması
Hakkında 6672 Sayılı Karar
(R.G. 06 Ağustos 2014 – 29080)
Kamu Kurum ve KuruluĢlarına ĠĢçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve
Esaslar Hakkında Yönetmelikte DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
(R.G. 06 Ağustos 2014 – 29080)
Yurtiçinde ĠĢe YerleĢtirme Hizmetleri Hakkında Yönetmelikte DeğiĢiklik
Yapılmasına Dair Yönetmelik
(R.G. 06 Ağustos 2014 – 29080)
Kamu Kurum ve KuruluĢlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede
Malul Sayılmayacak ġekilde Yaralananların ĠĢçi Olarak Alınmasında
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte DeğiĢiklik
Yapılmasına Dair Yönetmelik
(R.G.
06 Ağustos 2014 – 29080)
Elektronik HaberleĢme Güvenliği Kapsamında TS ISO/IEC 27001 Standardı
Uygulamasına ĠliĢkin Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ
(R.G. 06 Ağustos 2014 – 29080)
Adalet Bakanlığından Ġlân
(R.G. 06 Ağustos 2014 – 29080)
Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı Vakıf
Fonunun Yöneticisi Olarak Hareket Eden Uluslararası Ġmar ve Kalkınma
Bankası Arasındaki 30 Mayıs 2014 Tarihli Hibe AnlaĢması (Enerji Sektörü
Programı - Faz 1 Projesi)’nın Onaylanması Hakkında 6664 Sayılı Karar
(R.G. 07 Ağustos 2014 – 29081)
Uzman ErbaĢ Yönetmeliğinde DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
(R.G. 07 Ağustos 2014 – 29081)
2014 Yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ
(R.G. 07 Ağustos 2014 – 29081)
2014-2015 Eğitim ve Öğretim Yılında Organize Sanayi Bölgelerindeki Özel
Mesleki ve Teknik Eğitim Okullarında Öğrenim Gören Öğrenciler Ġçin
Eğitim ve Öğretim Desteği Verilmesine ĠliĢkin Tebliğ
(R.G. 07 Ağustos 2014 – 29081)
2014-2015 Eğitim ve Öğretim Yılında Özel Okullarda Öğrenim Gören
Öğrenciler Ġçin Eğitim ve Öğretim Desteği Verilmesine ĠliĢkin Tebliğ
(R.G. 07 Ağustos 2014 – 29081)
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 426)’nde DeğiĢiklik
Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 437)
(R.G. 07 Ağustos 2014 – 29081)
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 347)’nde DeğiĢiklik
Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 438)
(R.G. 07 Ağustos 2014 – 29081)
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 333)’nde DeğiĢiklik
Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 439)
(R.G. 07 Ağustos 2014 – 29081)
ÖzelleĢtirme Yüksek Kurulunun 21/7/2014 Tarihli ve 2014/68 Sayılı Kararı
(R.G. 07 Ağustos 2014 – 29081)
ÖzelleĢtirme Ġdaresi BaĢkanlığının 5/8/2014 Tarihli ve 2014/ÖĠB-K-52
Sayılı Kararı
(R.G. 07 Ağustos 2014 – 29081)
Yüksek Seçim Kurulunun 5/8/2014 Tarihli ve 3540 Sayılı Kararı
(R.G. 07 Ağustos 2014 – 29081)
1966 Uluslararası Yükleme Sınırı SözleĢmesi ile Bu SözleĢme’nin 1988
Protokolü’ne Uluslararası Denizcilik Örgütü’nün Ekli Kararları ile Getirilen
DeğiĢikliklerin Onaylanması Hakkında 6604 Sayılı Karar
(R.G. 08 Ağustos 2014 – 29082)
ÖzelleĢtirme Yüksek Kurulunun 21/7/2014 Tarihli ve 2014/66 Sayılı Kararı
(R.G. 08 Ağustos 2014 – 29082)
Anayasa Mahkemesinin 23/7/2014 Tarihli ve E: 2013/50, K: 2014/132 Sayılı
Kararı
(R.G. 08 Ağustos 2014 – 29082)
Yargıtay 13 Hukuk Dairesine Ait Karar
(R.G. 08 Ağustos 2014 – 29082)
Adalet Bakanlığından Ġlân
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
(R.G. 08 Ağustos 2014 – 29082)
22/4/2014 Tarihli ve 6533 Sayılı Kanunla Onaylanması Uygun Bulunan Ekli
Sanal Ortamda ĠĢlenen Suçlar SözleĢmesi’nin ĠliĢik Çekinceler ve Beyanlar
ile Birlikte Onaylanması Hakkında 6656 Sayılı Karar
(R.G. 09 Ağustos 2014 – 29083)
Zorunlu Sigorta Takibine ĠliĢkin Yönetmelik
(R.G. 09 Ağustos 2014 – 29083)
Gümrük Genel Tebliği(Gümrük ĠĢlemleri) (Seri No:114 )
(R.G. 09 Ağustos 2014 – 29083)
Bazı Alanların Teknoloji GeliĢtirme Bölgesi Olarak Tespit Edilmesine
ĠliĢkin 6500 Sayılı Karar
(R.G. 10 Ağustos 2014 – 29084)
Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife
Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelikte DeğiĢiklik Yapılmasına Dair
Yönetmelik
(R.G. 10 Ağustos 2014 – 29084)
Kamu Ġç Denetim Genel Tebliğinde DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
(R.G. 10 Ağustos 2014 – 29084)
5018 Sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun Geçici 21 inci
Maddesinin Uygulanmasına ĠliĢkin Esas ve Usullerde DeğiĢiklik
Yapılmasına Dair Karar
(R.G. 10 Ağustos 2014 –
29084)
Doğal Sit Alanlarında Planlanan Hidroelektrik Santralleri (HES) Projelerinin
GerçekleĢtirilmesine Yönelik Ġlke Kararı (No: 69)
(R.G. 12 Ağustos 2014 – 29086)
Adalet Bakanlığından Münhal Noterlik Ġlân
(R.G. 13 Ağustos 2014 – 29087)
Ağır Hizmet Araçlarından Çıkan Emisyonlar (EURO 6) Bakımından ve Araç
Tamir ve Bakım Bilgilerine EriĢim Konusunda Motorlu Araçların Tip
Onayına ĠliĢkin Yönetmelik ((AT) 595/2009)’te DeğiĢiklik Yapılmasına Dair
Yönetmelik
(R.G. 14 Ağustos 2014 – 29088)
Pasaport Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik
(R.G. 14 Ağustos 2014 – 29088)
Kamu Ġdarelerine Ait TaĢınmazların Tahsis ve Devri Hakkında Yönetmelikte
DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
(R.G. 14 Ağustos 2014 – 29088)
Adalet Bakanlığına Ait Atama Kararları
(R.G. 15 Ağustos 2014 – 29089)
Adlî Tıp Kurumu Altıncı Adlî Tıp Ġhtisas Kurulu Üroloji Üyeliğine,
Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı ve Üroloji Anabilim
Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Ġhsan TAġÇI’nın Görevlendirilmesi
Hakkında Karar
(R.G. 15 Ağustos
2014 – 29089)
Adlî Tıp Kurumu Birinci Adlî Tıp Ġhtisas Kurulu Çocuk Sağlığı ve
Hastalıkları Üyeliğine, Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp
Bilimleri Bölümü Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim
Üyesi Prof. Dr. Murat ELEVLĠ’nin Yeniden Görevlendirilmesi Hakkında
Karar
(R.G. 15
Ağustos 2014 – 29089)
Adlî Tıp Kurumu Birinci Adlî Tıp Ġhtisas Kurulu Ġç Hastalıkları Üyeliğine,
Ġstanbul Üniversitesi CerrahpaĢa Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr.
-
-
-
-
-
-
-
Muammer BĠLĠR’in Görevlendirilmesi Hakkında Karar
(R.G. 15 Ağustos 2014 – 29089)
Adlî Tıp Kurumu Dördüncü Adlî Tıp Ġhtisas Kurulu Nöroloji Üyeliğine,
Ġstanbul Üniversitesi CerrahpaĢa Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
Nöroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Feray SAVRUN’un
Yeniden Görevlendirilmesi Hakkında Karar (R.G. 15 Ağustos 2014 –
29089)
Adlî Tıp Kurumu Altıncı Adlî Tıp Ġhtisas Kurulu Çocuk Cerrahisi Üyeliğine,
Ġstanbul Üniversitesi CerrahpaĢa Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim
Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Haluk EMĠR’in Yeniden Görevlendirilmesi
Hakkında Karar
(R.G. 15 Ağustos 2014 – 29089)
Adlî Tıp Kurumu BeĢinci Adlî Tıp Ġhtisas Kurulu Tıbbî Mikrobiyoloji
Üyeliğine, Ġstanbul Üniversitesi CerrahpaĢa Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Mustafa SAMASTI’nın Görevlendirilmesi Hakkında Karar
(R.G. 15 Ağustos 2014 – 29089)
Adlî Tıp Kurumu Dördüncü Adlî Tıp Ġhtisas Kurulu Ruh Sağlığı ve
Hastalıkları Üyeliğine, Ġstanbul Üniversitesi CerrahpaĢa Tıp Fakültesi
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bayram Mert SAVRUN’un Görevlendirilmesi
Hakkında Karar
(R.G. 15 Ağustos
2014 – 29089)
Siirt Ġli Pervari Ġlçesi Doğanca Bucağı Yanıkses Köyünün Aynı Ġlin Eruh
Ġlçesi Merkez Bucağına Bağlanması Hakkında Karar
(R.G. 15 Ağustos 2014 – 29089)
Siirt Ġli Pervari Ġlçesi Doğanca Bucağı Okçular Köyünün Aynı Ġlin Eruh
Ġlçesi Merkez Bucağına Bağlanması Hakkında Karar
(R.G. 15 Ağustos 2014 – 29089)
DanıĢtay 4. ve 5. Dairelerine Ait Kararlar
(R.G. 15 Ağustos 2014 – 29089)
MĠLLETLERARASI ANDLAġMA
Karar Sayısı : 2014/6652
16 Aralık 2013 tarihinde Ankara’da imzalanan ve 25/6/2014 tarihli ve 6547 sayılı
Kanunla onaylanması uygun bulunan ekli ―Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği Arasında
Ġzinsiz Ġkamet Eden KiĢilerin Geri Kabulüne ĠliĢkin AnlaĢma‖nın onaylanması; DıĢiĢleri
Bakanlığının 16/7/2014 tarihli ve 6702424 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı
Kanunun 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 21/7/2014 tarihinde kararlaĢtırılmıĢtır.
Abdullah GÜL
CUMHURBAġKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN
BaĢbakan
B. ARINÇ
A. BABACAN
B. ATALAY
E. ĠġLER
BaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan Yardımcısı
B. BOZDAĞ
A. ĠSLAM
V. EROĞLU
F. IġIK
Adalet BakanıAile ve Sosyal Politikalar Bakanı Avrupa Birliği Bakanı V.Bilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakanı
F. ÇELĠK
Ġ. GÜLLÜCE
A. DAVUTOĞLU
N. ZEYBEKCĠ
ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Çevre ve ġehircilik BakanıDıĢiĢleri
Bakanı
Ekonomi Bakanı
T. YILDIZ
A. Ç. KILIÇ
M. M. EKER
H. YAZICI
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Gençlik ve Spor BakanıGıda,
Tarım
Hayvancılık BakanıGümrük ve Ticaret Bakanı
E. ALA
ĠçiĢleri Bakanı
C. YILMAZ
Ö. ÇELĠK
Kalkınma Bakanı Kültür ve Turizm Bakanı
ve
M. ġĠMġEK
Maliye Bakanı
N. AVCI
Ġ. YILMAZ
V. EROĞLU
Millî Eğitim Bakanı Millî Savunma BakanıOrman ve Su ĠĢleri Bakanı
M. MÜEZZĠNOĞLU
Sağlık Bakanı
L. ELVAN
UlaĢtırma, Denizcilik ve HaberleĢme Bakanı
AndlaĢmayı görmek için tıklayınız.
[R.G. 02 Ağustos 2014 – 29076 ]
—— • ——
YÜKSEK SEÇĠM KURULU KARARI
Yüksek Seçim Kurulu BaĢkanlığından:
Karar No: 3382
-KARAR2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 101 ve 102. maddeleri ile 6271 sayılı
CumhurbaĢkanı Seçimi Kanunu’nun 3. maddesi uyarınca CumhurbaĢkanının görev süresi beĢ
yıl olup, (6271 sayılı Kanun'un geçici 1. maddesi gereğince, Onbirinci CumhurbaĢkanının
görev süresi yedi yıldır.) CumhurbaĢkanı seçiminin, CumhurbaĢkanının görev süresinin
dolmasından önceki altmıĢ gün içinde tamamlanacağı hüküm altına alınmıĢtır.
Hâlen görev yapmakta olan CumhurbaĢkanının görev süresinin 28 Ağustos 2014
tarihinde dolacak olması nedeniyle, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 5678 sayılı
Kanun’un 4. maddesiyle değiĢik 101. maddesi ve 6271 sayılı Kanun’un 2. maddesi uyarınca
halk tarafından seçilecek olan CumhurbaĢkanının seçim tarihi, Yüksek Seçim Kurulu
tarafından ilk oylama 10 Ağustos 2014 Pazar günü, seçimin ikinci oylamaya kalması
durumunda ise 24 Ağustos 2014 Pazar günü olarak belirlenmiĢtir.
CumhurbaĢkanı seçiminde, 6271 sayılı Kanun ve bu Kanun'da özel hüküm bulunmayan
hallerde 298 sayılı Kanun, 22/4/1983 tarihli ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu, 10/6/1983
tarihli ve 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu, 18/1/1984 tarihli ve 2972 sayılı Mahalli
Ġdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve Ġhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun, 23/5/1987
tarihli ve 3376 sayılı Anayasa DeğiĢikliklerinin Halkoyuna Sunulması Hakkında Kanun ile
bunların ek ve değiĢikliklerinin bu Kanun'a aykırı olmayan hükümleri esas alınacağından,
CumhurbaĢkanı seçiminin sağlıklı ve düzenli bir Ģekilde gerçekleĢmesini sağlamak amacıyla;
6271 sayılı Kanun’un 2. maddesinin beĢinci fıkrasının atıfta bulunduğu 298 sayılı
Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun’un 79. maddesinde yer
alan içki ve silah taĢıma yasağı ile 80. maddesinde öngörülen yayın yasağının uygulama usul
ve esaslarının belirlenmesine iliĢkin kurulan komisyon, çalıĢmalarını tamamlamıĢ olmakla
konu incelenerek;
GEREĞĠ GÖRÜġÜLÜP DÜġÜNÜLDÜ:
Anayasa’nın 79. maddesinde; "Seçimlerin baĢlamasından bitimine kadar, seçimin düzen
içinde yönetilmesi ve dürüstlüğü ile ilgili bütün iĢlemleri yapma ve yaptırma, seçim süresince
ve seçimden sonra seçim konuları ile ilgili bütün yolsuzlukları, Ģikâyet ve itirazları inceleme
ve kesin karara bağlama ..." görev ve yetkisi Yüksek Seçim Kuruluna verilmiĢ, anılan
maddede diğer seçim kurullarının görev ve yetkilerinin de kanunla düzenleneceği,
298 sayılı Kanun’un 1. maddesinde; Özel kanunlarına göre yapılacak CumhurbaĢkanı,
milletvekili, il genel meclisi üyeliği, belediye baĢkanlığı, belediye meclisi üyeliği, muhtarlık,
ihtiyar meclisi üyeliği, ihtiyar heyeti üyeliği seçimlerinde ve Anayasa değiĢikliklerine iliĢkin
kanunların halk oyuna sunulmasında bu Kanun ve 6271 sayılı CumhurbaĢkanı Seçimi
Kanunu’nun 2. maddesinin beĢinci fıkrasında da; Bu Kanun'da özel hüküm bulunmayan
hallerde 298 sayılı Kanun, 22/4/1983 tarihli ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu, 10/6/1983
tarihli ve 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu, 18/1/1984 tarihli ve 2972 sayılı Mahalli
Ġdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve Ġhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun, 23/5/1987
tarihli ve 3376 sayılı Anayasa DeğiĢikliklerinin Halkoyuna Sunulması Hakkında Kanun ile
bunların ek ve değiĢikliklerinin bu Kanun'a aykırı olmayan hükümlerinin uygulanacağı
belirtilmiĢtir.
Bu nedenle;
298 sayılı Kanun’un 79. maddesinde; ―Oy verme günü, her ne suretle olursa olsun,
ispirtolu içki satılması, içkili yerlerle umumi mahallerde her çeĢit ispirtolu içki satılması,
verilmesi, içilmesi yasaktır.
Oy verme günü, bütün umumi eğlence yerleri oy verme süresince kapalı kalır. Eğlence
yeri niteliğini haiz lokantalarda yalnız yemek verilir.
Oy verme günü, emniyet ve asayiĢi korumakla görevli olanlardan baĢka hiçbir kimse,
köy, kasaba ve Ģehirlerde silah taĢıyamaz.
Bu Kanun'un uygulanmasında silahtan maksat 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 6.
maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinin (1), (2), (3) ve (5) numaralı alt bentlerinde
gösterilenlerdir.‖,
Aynı Kanun'un 80. maddesinde ise; ―Seçim günü saat 18.00’e kadar radyolar ve her
türlü yayın organları tarafından seçim ve seçim sonuçları ile ilgili haber, tahmin ve yorum
yapılması yasaktır.
Saat 18.00 ile 21.00 arasında ancak radyolarda Yüksek Seçim Kurulu tarafından seçim
ile ilgili olarak verilecek haber ve tebliğler yayınlanabilir.
Saat 21.00’den sonra bütün yayınlar serbesttir.‖,
denilerek yayınlarla ilgili yasak kapsamı belirlenmiĢtir.
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 102. maddesi ve 6271 sayılı Kanun’un 3 ve 4.
maddeleri uyarınca, ilk oylaması 10 Ağustos 2014 Pazar günü, ilk oylamada geçerli oyların
salt çoğunluğu sağlanamadığı takdirde 24 Ağustos 2014 Pazar günü yapılacak
CumhurbaĢkanı seçiminde; 6271 sayılı Kanun’un 2. maddesinin beĢinci fıkrasının yollamada
bulunduğu 298 sayılı Kanun'un 79 ve 80. maddelerinde öngörülen yasakların uygulanması
gerekmektedir.
S O N U Ç: Açıklanan nedenlerle;
1- 298 sayılı Kanun’un 79. maddesi gereğince;
 Oy verme günü olan 10 Ağustos 2014 Pazar günü, seçimin ikinci oylamaya kalması
durumunda da 24 Ağustos 2014 Pazar günü sabah saat 06.00’dan gece saat 24.00’e kadar, her
ne suretle olursa olsun alkollü içki satılmasının, içkili yerlerde ve umumi mahallerde her çeĢit
alkollü içki verilmesinin, içilmesinin yasak olduğuna,
 Oy verme günü oy verme süresince umuma açık eğlence yeri niteliğini taĢıyan
lokantalarda yalnız yemek verilebileceğine, kahvehane, kıraathane ve internet kafeler dâhil
bütün umumi eğlence yerlerinin kapalı kalacağına,
 Oy verme günü olan 10 Ağustos 2014 Pazar günü, seçimin ikinci oylamaya kalması
halinde de 24 Ağustos 2014 Pazar günü sabah saat 06.00’dan gece saat 24.00’e kadar,
emniyet ve asayiĢi korumakla görevli olanlardan baĢka hiçbir kimsenin, 5237 sayılı Türk
Ceza Kanunu’nun 6. maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinin (1), (2), (3) ve (5) numaralı alt
bentlerinde gösterilen silahları köy, kasaba ve Ģehirlerde taĢıyamayacağına,
2- 298 sayılı Kanun’un 80. maddesi gereğince;
 Oy verme günü saat 18.00’e kadar televizyon ve radyolar ile her türlü yayın organları
tarafından seçim ve seçim sonuçları ile ilgili haber, tahmin ve yorum yapılmasının yasak
olduğuna,
 Saat 18.00 ilâ 21.00 arasında televizyon ve radyolar ile her türlü yayın organlarında
ancak Yüksek Seçim Kurulu tarafından seçim ile ilgili olarak verilecek haber ve tebliğlerin
yayınlanabileceğine,
 Saat 21.00’den sonra bütün yayınların serbest olduğuna, ancak Yüksek Seçim
Kurulunca gerek görülmesi halinde saat 21.00’den önce de yayınların serbest
bırakılabileceğine,
3- Kararın Resmî Gazete’de yayımlanmasına,
4- Karar örneğinin;
 Cumhuriyet baĢsavcılıklarına iletilmek üzere Adalet Bakanlığına,
 Valiliklere bildirilmek üzere ĠçiĢleri Bakanlığına,
 Adaylara ve seçime katılma yeterliğine sahip siyasi partilerin genel baĢkanlıklarına,
 Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü ile Radyo ve Televizyon
Üst Kurulu BaĢkanlığına,
 Kurulumuz internet sitesi www.ysk.gov.tr adresinde yayınlanmasına, il ve ilçe seçim
kurulu baĢkanlıklarına Kurum içi elektronik posta olarak iletilmesi için Seçmen Kütüğü Genel
Müdürlüğüne
gönderilmesine,
5- Kararın "SONUÇ" kısmının TRT bildirisi halinde yayınlanmasına
19/07/2014 tarihinde oybirliği ile karar verildi.
BaĢkan
Sadi GÜVEN
BaĢkanvekili
Turan
KARAKAYA
Üye
Muharrem
COġKUN
Üye
Mehmet
KÜRTÜL
Üye
Nilgün ĠPEK
Üye
Ünal DEMĠRCĠ
Üye
Ali KAYA
Üye
Ġlhan
HANAĞASI
Üye
Ġbrahim ZENGĠN
Üye
Zeki YĠĞĠT
Üye
ġakir AKTI
[R.G. 02 Ağustos 2014 – 29076 ]
—— • ——
Adalet Bakanlığından:
Buldan Sulh Hukuk Mahkemesinin 2005/352 Esas, 2006/342 Karar sayılı dosyasının
kaybolduğu anlaĢıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylap veya Heyelan
Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak
Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan
Kanun hükümleri gereğince iĢlem yapılmasına karar verildiği ilan olunur.
6995/1-1
—————
Buldan Sulh Hukuk Mahkemesinin 1995/306 Esas, 1995/404 Karar sayılı dosyasının
kaybolduğu anlaĢıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylap veya Heyelan
Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak
Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan
Kanun hükümleri gereğince iĢlem yapılmasına karar verildiği ilan olunur.
6994/1-1
[R.G. 02 Ağustos 2014 – 29076 ]
—— • ——
BAKANLAR KURULU KARARI
Karar Sayısı : 2014/6646
Ekli ―HaĢhaĢ Kapsülü ve Tohumu Alımı ve Satımı Hakkında Kararda DeğiĢiklik
Yapılmasına Dair Karar‖ın yürürlüğe konulması; BaĢbakan Yardımcılığının 11/7/2014 tarihli
ve 22392 sayılı yazısı üzerine, 3/6/1986 tarihli ve 3298 sayılı Kanunun 2 nci maddesi,
8/6/1984 tarihli ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 35 inci maddesi ve HaĢhaĢın
Ekimi, Kontrolü, Toplanması, Değerlendirilmesi, Ġmhası, Satın alınması, Satılması, Ġhracı ve
Ġthali Hakkında Yönetmelik’in 19 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 15/7/2014
tarihinde kararlaĢtırılmıĢtır.
Abdullah GÜL
CUMHURBAġKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN
BaĢbakan
B. ARINÇ
A. BABACAN
B. ATALAY
E. ĠġLER
BaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan Yardımcısı
B. BOZDAĞ
A. ĠSLAM
M. ÇAVUġOĞLU
F. IġIK
Adalet BakanıAile ve Sosyal Politikalar Bakanı Avrupa Birliği BakanıBilim, Sanayi
Teknoloji Bakanı
ve
F. ÇELĠK
Ġ. GÜLLÜCE
A. DAVUTOĞLU
N. ZEYBEKCĠ
ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Çevre ve ġehircilik BakanıDıĢiĢleri
Bakanı
Ekonomi Bakanı
T. YILDIZ
A. Ç. KILIÇ
M. M. EKER
H. YAZICI
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Gençlik ve Spor BakanıGıda,
Tarım
Hayvancılık BakanıGümrük ve Ticaret Bakanı
E. ALA
ĠçiĢleri Bakanı
C. YILMAZ
Ö. ÇELĠK
Kalkınma Bakanı Kültür ve Turizm Bakanı
ve
M. ġĠMġEK
Maliye Bakanı
N. AVCI
Ġ. YILMAZ
V. EROĞLU
Millî Eğitim Bakanı Millî Savunma BakanıOrman ve Su ĠĢleri Bakanı
M. MÜEZZĠNOĞLU
Sağlık Bakanı
L. ELVAN
UlaĢtırma, Denizcilik ve HaberleĢme Bakanı
Kararı görmek için tıklayınız.
[R.G. 04 Ağustos 2014 – 29078 ]
—— • ——
BAKANLAR KURULU KARARI
Karar Sayısı : 2014/6645
Ankara Ġli, Çankaya Ġlçesi, Namık Kemal ve YeniĢehir mahallelerinde bulunan ve
tamamının veya bir kısım paylarının mülkiyetleri Hazineye ait olan bazı taĢınmazların
ekonomiye kazandırılması amacıyla tahsislerinin kaldırılmasına iliĢkin ekli Kararın yürürlüğe
konulması; Maliye Bakanlığının 8/7/2014 tarihli ve 21318 sayılı yazısı üzerine, 29/6/2001
tarihli ve 4706 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasına göre, Bakanlar Kurulu’nca
15/7/2014 tarihinde kararlaĢtırılmıĢtır.
Abdullah GÜL
CUMHURBAġKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN
BaĢbakan
B. ARINÇ
A. BABACAN
B. ATALAY
E. ĠġLER
BaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan YardımcısıBaĢbakan Yardımcısı
B. BOZDAĞ
A. ĠSLAM
M. ÇAVUġOĞLU
F. IġIK
Adalet Bakanı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Avrupa Birliği BakanıBilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakanı
F. ÇELĠK
Ġ. GÜLLÜCE
A. DAVUTOĞLU N. ZEYBEKCĠ
ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Çevre ve ġehircilik BakanıDıĢiĢleri
Bakanı
Ekonomi Bakanı
T. YILDIZ
A. Ç. KILIÇ
M. M. EKER
H. YAZICI
Enerji ve Tabii Kaynaklar BakanıGençlik ve Spor BakanıGıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı
Gümrük ve Ticaret Bakanı
E. ALA
C. YILMAZ
Ö. ÇELĠK
M. ġĠMġEK
ĠçiĢleri Bakanı
Kalkınma Bakanı Kültür ve Turizm Bakanı Maliye Bakanı
N. AVCI
Ġ. YILMAZ
V. EROĞLU
Millî Eğitim Bakanı
Millî Savunma BakanıOrman ve Su ĠĢleri Bakanı
M. MÜEZZĠNOĞLU
L. ELVAN
Sağlık BakanıUlaĢtırma, Denizcilik ve HaberleĢme Bakanı
15/7/2014 TARĠHLĠ VE 2014/6645 SAYILI
KARARNAMENĠN EKĠ
KARAR
MADDE 1 – (1) Ankara Ġli, Çankaya Ġlçesi, Namık Kemal ve YeniĢehir mahallelerinde
bulunan, tamamının veya bir kısım paylarının mülkiyetleri Hazineye ait olan ve ekli listede
bulunduğu mahalle, ada ve parsel numaraları, yüzölçümleri, pay oranları ve tahsisli olduğu
kamu idareleri gösterilen taĢınmazların; tapu kütüklerinde yer alan Ģerh, beyan ve belirtmelere
uyulmak, tarihi ve kültürel mirası ile kentsel sit niteliği ve bölgenin özgün yapısı korunmak
kaydıyla, aslına uygun bir Ģekilde ve ilgili mevzuatı uyarınca restore edilmek suretiyle
öncelikle Maliye Bakanlığınca veya Maliye Bakanlığınca uygun görülen hallerde Çevre ve
ġehircilik Bakanlığı, ÖzelleĢtirme Ġdaresi BaĢkanlığı, Toplu Konut Ġdaresi BaĢkanlığı ve diğer
ilgili kamu kurum ve kuruluĢları tarafından yürütülecek projeler kapsamında değerlendirilerek
ekonomiye kazandırılması amacıyla tahsislerinin kaldırılması kararlaĢtırılmıĢtır.
MADDE 2 – (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – (1) Bu Karar hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.
Kararın Eki Liste
[R.G. 05 Ağustos 2014 – 29079]
—— • ——
YÖNETMELĠK
Karar Sayısı : 2014/6643
Ekli ―Kamu Konutları Yönetmeliğinde DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik‖in
yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 8/7/2014 tarihli ve 21319 sayılı yazısı üzerine,
2946 sayılı Kamu Konutları Kanununun 11 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca
15/7/2014 tarihinde kararlaĢtırılmıĢtır.
Abdullah GÜL
CUMHURBAġKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN
BaĢbakan
B. ARINÇ
A. BABACAN
B. ATALAY
E. ĠġLER
BaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan YardımcısıBaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan Yardımcısı
B. BOZDAĞ
A. ĠSLAM
M. ÇAVUġOĞLU
F. IġIK
Adalet BakanıAile ve Sosyal Politikalar Bakanı Avrupa Birliği BakanıBilim, Sanayi
Teknoloji Bakanı
ve
F. ÇELĠK
Ġ. GÜLLÜCE
A. DAVUTOĞLU
N. ZEYBEKCĠ
ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Çevre ve ġehircilik BakanıDıĢiĢleri
Bakanı
Ekonomi Bakanı
T. YILDIZ
A. Ç. KILIÇ
M. M. EKER
H. YAZICI
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Gençlik ve Spor BakanıGıda, Tarım ve Hayvancılık
BakanıGümrük ve Ticaret Bakanı
E. ALA
C. YILMAZ
Ö. ÇELĠK
M. ġĠMġEK
ĠçiĢleri Bakanı
Kalkınma BakanıKültür ve Turizm Bakanı Maliye Bakanı
N. AVCI
Ġ. YILMAZ
V. EROĞLU
Millî Eğitim Bakanı
Millî Savunma BakanıOrman ve Su ĠĢleri Bakanı
M. MÜEZZĠNOĞLU
L. ELVAN
Sağlık Bakanı UlaĢtırma, Denizcilik ve HaberleĢme Bakanı
KAMU KONUTLARI YÖNETMELĠĞĠNDE DEĞĠġĠKLĠK
YAPILMASINA DAĠR YÖNETMELĠK
MADDE 1 ‒ 16/7/1984 tarihli ve 84/8345 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe
konulan Kamu Konutları Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde
yer alan ―Ankara Namık Kemal Mahallesinde bulunan ve çeĢitli Bakanlıklara tahsis edilen
kamu konutları açısından Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünü,‖ ibaresi ile 37
nci maddesi yürürlükten kaldırılmıĢtır.
MADDE 2 ‒ Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 ‒ Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür
[R.G. 05 Ağustos 2014 – 29079]
—— • ——
YÜKSEK SEÇĠM KURULU KARARI
Yüksek Seçim Kurulu BaĢkanlığından:
Karar No : 3486
-KARARKurulumuz BaĢkanlığına Hopa 1. Geçici Gümrük Kapısı Seçim Kurulu BaĢkanlığı ve
Kırklareli 1. Geçici Gümrük Kapısı Seçim Kurulu BaĢkanlığı tarafından gönderilen 1/8/2014
tarihli, 348 ve 53 sayılı aynı içerikli yazılarda; 29 Haziran 2014 tarihli ve 29045 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan Yüksek Seçim Kurulunun 21/6/2014 tarihli ve 2014/3006 sayılı kararı
eki ―CumhurbaĢkanı Seçiminde Gümrük Kapılarında Görev Yapacak Geçici Gümrük Kapısı
Seçim Kurulları ve Sandık Kurullarının Görev ve Yetkileri ile Gümrük Kapılarındaki Oy
Verme ĠĢlemlerine ĠliĢkin Örnek: 145/I sayılı Genelge‖ uyarınca, Gürcistan’dan (Batum) ve
Bulgaristan’dan (Burgaz) gelecek oy torbalarını teslim alarak Yurt DıĢı Ġlçe Seçim Kuruluna
ulaĢtırma görevini yürütmek üzere Hopa 1. Geçici Gümrük Kapısı Seçim Kurulu ve Kırklareli
1. Geçici Gümrük Kapısı Seçim Kuruluna bağlı olarak oy torbaları ulaĢtırma komisyonunun
oluĢturulduğu, 24 Haziran 2014 tarihli ve 29040 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yüksek
Seçim Kurulunun 21/6/2014 tarihli ve 2014/3003 sayılı kararı eki ―CumhurbaĢkanı Seçiminde
Yurt DıĢında Kullanılacak Seçim Malzemelerinin Mahalline Gönderilmesi, Kullanılan Oy
Pusulalarının Yurt DıĢı Ġlçe Seçim Kuruluna UlaĢtırılması, Kargo ĠĢlemleri ve Süreci ile Sınır
Ülkelerden Diplomatik Kurye Aracılığıyla Getirilecek Malzemelerin Tesliminin Usul ve
Esaslarının Belirlenmesine ĠliĢkin Örnek: 203 sayılı Genelge‖nin 8. maddesinin 3/b
―Diplomatik kurye yöntemi ile‖ baĢlıklı maddesinin altıncı bendinde; ―Gelen oy torbaları,
gümrük kapısı seçim kurulları tarafından tutanakla komisyona ve komisyonca da PTT
Kargoya teslim edilir. PTT Kargo aracına oy torbalarının yüklenmesi ve yükleme bittikten
sonra aracın mühürlenmesi aĢamalarına da komisyonca nezaret edilir. Komisyon ayrıca oy
torbalarını taĢıyan PTT Kargo aracına her anında refakat etmekle yükümlüdür.‖ hükmüne yer
verildiği, Gürcistan’dan (Batum) ve Bulgaristan’dan (Burgaz) gelecek oy torbalarının
ulaĢtırma komisyonu nezaretinde Yurt DıĢı Ġlçe Seçim Kuruluna teslim edileceğinin
bildirildiği, ancak PTT Kargo araçlarının yük taĢımaya yönelik olduğu, aynı araca oy torbaları
ulaĢtırma komisyonu baĢkan ve üyelerinin binemeyeceği, bu nedenle, Gürcistan’dan (Batum)
ve Bulgaristan’dan (Burgaz) gelecek oy torbalarının Yurt DıĢı Ġlçe Seçim Kuruluna
ulaĢtırılması konusunda PTT Kargo aracılığı ile oluĢabilecek olan gecikmelerin önlenmesi
bakımından, komisyona teslim edilecek oy torbalarının, PTT Kargo aracı kılınmaksızın,
mahallinden temin edilecek bir araç ile kolluk kuvvetleri nezaretinde Yurt DıĢı Ġlçe Seçim
Kuruluna ulaĢtırılması istenilmiĢ olmakla, konu incelenerek;
GEREĞĠ GÖRÜġÜLÜP DÜġÜNÜLDÜ:
29 Haziran 2014 tarihli ve 29045 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yüksek Seçim
Kurulunun 21/6/2014 tarihli ve 2014/3006 sayılı kararı eki ―CumhurbaĢkanı Seçiminde
Gümrük Kapılarında Görev Yapacak Geçici Gümrük Kapısı Seçim Kurulları ve Sandık
Kurullarının Görev ve Yetkileri ile Gümrük Kapılarındaki Oy Verme ĠĢlemlerine ĠliĢkin
Örnek: 145/I sayılı Genelge‖nin ―Oy torbaları ulaĢtırma komisyonunun oluĢumu ve
görevleri” baĢlıklı;
9. maddesi; ―Bakırköy 4. Geçici Gümrük Kapısı Seçim Kurulu, Kırklareli Merkez 1.
Geçici Gümrük Kapısı Seçim Kurulu, Marmaris 1. Geçici Gümrük Kapısı Seçim Kurulu,
Ġpsala 1. Geçici Gümrük Kapısı Seçim Kurulu, Hopa 1. Geçici Gümrük Kapısı Seçim Kurulu
ve Aralık 1. Geçici Gümrük Kapısı Seçim Kurulu tarafından 298 sayılı Kanun’un 19.
maddesinin ikinci bendinde öngörülen usule göre belirlenecek olan ve memur üyelerden
kıdemlisinin baĢkanlık yapacağı iki asıl iki yedek memur üye, Yüksek Seçim Kurulunda
temsilci bulundurma hakkına sahip siyasi partilerin (beĢ siyasi parti) bildirecekleri birer asıl,
birer yedek üyeden oluĢmak üzere yeteri kadar Oy Torbaları UlaĢtırma Komisyonu kurulur.
Kırklareli Merkez 1. Geçici Gümrük Kapısı Seçim Kurulu; Bulgaristan’dan (Burgaz),
Marmaris 1. Geçici Gümrük Kapısı Seçim Kurulu; Yunanistan’dan (Rodos),
Ġpsala 1. Geçici Gümrük Kapısı Seçim Kurulu; Yunanistan’dan (Gümülcine),
Aralık 1. Geçici Gümrük Kapısı Seçim Kurulu Azerbaycan’dan (Nahçıvan),
Hopa 1. Geçici Gümrük Kapısı Seçim Kurulu Gürcistan’dan (Batum)
gelecek oy torbalarını teslim alarak Yurt DıĢı Ġlçe Seçim Kuruluna ulaĢtırma görevini oy
verme iĢlemleri ile birlikte yürüteceklerdir. Yukarıda belirtilen seçim kurulları kendilerine
bağlı olarak Oy Torbaları UlaĢtırma Komisyonu oluĢtururlar. Kurullar, komisyon adedini
artırmaya veya azaltmaya yetkilidir.
Bakırköy 4. Geçici Gümrük Kapısı Seçim Kurulu bünyesinde oluĢturulan Oy Torbaları
UlaĢtırma Komisyonu ise; oy pusulalarının yurt dıĢına gönderilmesi ile yurt dıĢından gelen oy
pusulalarının teslim alınarak Yurt DıĢı Ġlçe Seçim Kuruluna ulaĢtırılmasını sağlamakla
görevlidir.‖,
24 Haziran 2014 tarihli ve 29040 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yüksek Seçim
Kurulunun 21/6/2014 tarihli ve 2014/3003 sayılı kararı eki ―CumhurbaĢkanı Seçiminde Yurt
DıĢında Kullanılacak Seçim Malzemelerinin Mahalline Gönderilmesi, Kullanılan Oy
Pusulalarının Yurt DıĢı Ġlçe Seçim Kuruluna UlaĢtırılması, Kargo ĠĢlemleri ve Süreci ile Sınır
Ülkelerden Diplomatik Kurye Aracılığıyla Getirilecek Malzemelerin Tesliminin Usul ve
Esaslarının Belirlenmesine ĠliĢkin Örnek: 203 sayılı Genelge‖nin 8. maddesinin 3/b
―Diplomatik kurye yöntemi ile‖ baĢlıklı maddesinin altıncı bendi; ―Gelen oy torbaları,
gümrük kapısı seçim kurulları tarafından tutanakla komisyona ve komisyonca da PTT
Kargoya teslim edilir. PTT Kargo aracına oy torbalarının yüklenmesi ve yükleme bittikten
sonra aracın mühürlenmesi aĢamalarına da komisyonca nezaret edilir. Komisyon ayrıca oy
torbalarını taĢıyan PTT Kargo aracına her anında refakat etmekle yükümlüdür.‖
Ģeklinde düzenlenmiĢtir.
Kurulumuzca yapılan değerlendirme neticesinde; 24 Haziran 2014 tarihli ve 29040
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yüksek Seçim Kurulunun 21/6/2014 tarihli ve 2014/3003
sayılı kararı eki ―CumhurbaĢkanı Seçiminde Yurt DıĢında Kullanılacak Seçim
Malzemelerinin Mahalline Gönderilmesi, Kullanılan Oy Pusulalarının Yurt DıĢı Ġlçe Seçim
Kuruluna UlaĢtırılması, Kargo ĠĢlemleri ve Süreci ile Sınır Ülkelerden Diplomatik Kurye
Aracılığıyla Getirilecek Malzemelerin Tesliminin Usul ve Esaslarının Belirlenmesine ĠliĢkin
Örnek: 203 sayılı Genelge‖nin 8. maddesinin 3/b ―Diplomatik kurye yöntemi ile‖ baĢlıklı
maddesinin altıncı bendinde; ―Gelen oy torbaları, gümrük kapısı seçim kurulları tarafından
tutanakla komisyona ve komisyonca da PTT Kargoya teslim edilir. PTT Kargo aracına oy
torbalarının yüklenmesi ve yükleme bittikten sonra aracın mühürlenmesi aĢamalarına da
komisyonca nezaret edilir. Komisyon ayrıca oy torbalarını taĢıyan PTT Kargo aracına her
anında refakat etmekle yükümlüdür.‖ hükmüne yer verilmiĢ ise de; Bulgaristan (Burgaz),
Yunanistan (Rodos), Gürcistan (Batum), Azerbaycan (Nahçıvan) ve Yunanistan
(Gümülcine)’dan gelecek oy torbalarının ulaĢtırma komisyonu tarafından Yurt DıĢı Ġlçe
Seçim Kuruluna ulaĢtırılması konusunda PTT Kargo aracılığı ile oluĢabilecek olan
gecikmelerin önlenmesi bakımından;
Örnek: 203 sayılı Genelge‖nin 8. maddesinin 3/b ―Diplomatik kurye yöntemi ile‖
baĢlıklı maddesinin altıncı bendinde yer alan; ―Gelen oy torbaları, gümrük kapısı seçim
kurulları tarafından tutanakla komisyona ve komisyonca da PTT Kargoya teslim edilir. PTT
Kargo aracına oy torbalarının yüklenmesi ve yükleme bittikten sonra aracın mühürlenmesi
aĢamalarına da komisyonca nezaret edilir. Komisyon ayrıca oy torbalarını taĢıyan PTT Kargo
aracına her anında refakat etmekle yükümlüdür.‖ ifadenin ―Gelen oy torbaları, gümrük kapısı
seçim kurulları tarafından tutanakla komisyona ve komisyonca da oy torbaları mahallinden
temin edilecek bir araç ile kolluk kuvvetleri nezaretinde karayolu ile Yurt DıĢı Ġlçe Seçim
Kuruluna ulaĢtırılacaktır.‖ Ģeklinde değiĢtirilmesine karar verilmesi gerekmiĢtir.
S O N U Ç:
Açıklanan nedenlerle;
1- Örnek: 203 sayılı Genelge‖nin 8. maddesinin 3/b ―Diplomatik kurye yöntemi ile‖
baĢlıklı maddesinin altıncı bendinde yer alan; ―Gelen oy torbaları, gümrük kapısı seçim
kurulları tarafından tutanakla komisyona ve komisyonca da PTT Kargoya teslim edilir. PTT
Kargo aracına oy torbalarının yüklenmesi ve yükleme bittikten sonra aracın mühürlenmesi
aĢamalarına da komisyonca nezaret edilir. Komisyon ayrıca oy torbalarını taĢıyan PTT Kargo
aracına her anında refakat etmekle yükümlüdür.‖ ifadenin ―Gelen oy torbaları, gümrük kapısı
seçim kurulları tarafından tutanakla komisyona ve komisyonca da oy torbaları mahallinden
temin edilecek bir araç ile kolluk kuvvetleri nezaretinde karayolu ile Yurt DıĢı Ġlçe Seçim
Kuruluna ulaĢtırılacaktır.‖ Ģeklinde değiĢtirilmesine,
2- Kararın Resmî Gazetede yayımlanmasına,
3- Karar örneğinin;
- Kırklareli Merkez 1. Geçici Gümrük Kapısı Seçim Kurulu BaĢkanlığına,
- Marmaris 1. Geçici Gümrük Kapısı Seçim Kurulu BaĢkanlığına,
- Ġpsala 1. Geçici Gümrük Kapısı Seçim Kurulu BaĢkanlığına,
- Aralık 1. Geçici Gümrük Kapısı Seçim Kurulu BaĢkanlığına,
- Hopa 1. Geçici Gümrük Kapısı Seçim Kurulu BaĢkanlığına,
Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce iç-mail olarak gönderilmesine ve Kurulumuzun
internet sitesi www.ysk.gov.tr adresinde yayınlanmasına,
1/8/2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
BaĢkan
Sadi GÜVEN
BaĢkanvekili
Turan
KARAKAYA
Üye
Nilgün ĠPEK
Üye
Zeki YĠĞĠT
Üye
Muharrem
COġKUN
Üye
Ġlhan HANAĞASI
Üye
Mehmet KÜRTÜL
Üye
Ġbrahim ZENGĠN
Üye
ġakir AKTI
[R.G. 05 Ağustos 2014 – 29079]
—— • ——
BAKANLAR KURULU KARARLARI
Karar Sayısı : 2014/6588
Ekli ―Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda DeğiĢiklik Yapılmasına Dair
Karar‖ın yürürlüğe konulması; Ekonomi Bakanlığının 23/6/2014 tarihli ve 42207 sayılı yazısı
üzerine, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci, 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı
Kanunun 13 üncü ve geçici 30 uncu, 29/6/2001 tarihli ve 4706 sayılı Kanunun ek 3 üncü,
31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Kanunun ek 2 nci, 3/6/2011 tarihli ve 637 sayılı Kanun
Hükmünde Kararnamenin 11 inci ve 26 ncı maddeleri ile 13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı
Kanunun 32/A maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 30/6/2014 tarihinde kararlaĢtırılmıĢtır.
Abdullah GÜL
CUMHURBAġKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN
BaĢbakan
B. ARINÇ
A. BABACAN
B. ATALAY
E. ĠġLER
BaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan YardımcısıBaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan Yardımcısı
B. BOZDAĞ
A. ĠSLAM
M. ÇAVUġOĞLU
F. IġIK
Adalet BakanıAile ve Sosyal Politikalar Bakanı Avrupa Birliği BakanıBilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakanı
F. ÇELĠK
Ġ. GÜLLÜCE
A. DAVUTOĞLU
N. ZEYBEKCĠ
ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Çevre ve ġehircilik BakanıDıĢiĢleri
Bakanı
Ekonomi Bakanı
T. YILDIZ
A. Ç. KILIÇ
M. M. EKER
H. YAZICI
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Gençlik ve Spor BakanıGıda, Tarım ve Hayvancılık
BakanıGümrük ve Ticaret Bakanı
E. ALA
C. YILMAZ
Ö. ÇELĠK
M. ġĠMġEK
ĠçiĢleri Bakanı
Kalkınma BakanıKültür ve Turizm Bakanı Maliye Bakanı
N. AVCI
Ġ. YILMAZ
V. EROĞLU
Millî Eğitim Bakanı Millî Savunma BakanıOrman ve Su ĠĢleri Bakanı
M. MÜEZZĠNOĞLU
L. ELVAN
Sağlık BakanıUlaĢtırma, Denizcilik ve HaberleĢme Bakanı
Kararın Eki Karar
[R.G. 06 Ağustos 2014 – 29080]
—— • ——
Karar Sayısı : 2014/6672
Bazı kamu kurum ve kuruluĢlarına ait kadrolarda düzenleme yapılması hakkındaki ekli
Kararın yürürlüğe konulması; 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 7 nci ve 9 uncu
maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 21/7/2014 tarihinde kararlaĢtırılmıĢtır.
Abdullah GÜL
CUMHURBAġKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN
BaĢbakan
B. ARINÇ
A. BABACAN
B. ATALAY
E. ĠġLER
BaĢbakan YardımcısıBaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan YardımcısıBaĢbakan Yardımcısı
B. BOZDAĞ
A. ĠSLAM
V. EROĞLU
F. IġIK
Adalet BakanıAile ve Sosyal Politikalar Bakanı Avrupa Birliği Bakanı V.Bilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakanı
F. ÇELĠK
Ġ. GÜLLÜCE
A. DAVUTOĞLU N. ZEYBEKCĠ
ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Çevre ve ġehircilik BakanıDıĢiĢleri
Bakanı
Ekonomi Bakanı
T. YILDIZ
A. Ç. KILIÇ
M. M. EKER
H. YAZICI
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Gençlik ve Spor BakanıGıda,
Tarım
ve
Hayvancılık BakanıGümrük ve Ticaret Bakanı
E. ALA
C. YILMAZ
Ö. ÇELĠK
M. ġĠMġEK
ĠçiĢleri Bakanı
Kalkınma Bakanı Kültür ve Turizm Bakanı Maliye Bakanı
N. AVCI
Ġ. YILMAZ
V. EROĞLU
Millî Eğitim Bakanı Millî Savunma BakanıOrman ve Su ĠĢleri Bakanı
M. MÜEZZĠNOĞLU
L. ELVAN
Sağlık BakanıUlaĢtırma, Denizcilik ve HaberleĢme Bakanı
21/7/2014 TARĠHLĠ VE 2014/6672 SAYILI
KARARNAMENĠN EKĠ
KARAR
MADDE 1 – (1) Kamu kurum ve kuruluĢlarına ait kadrolardan; ekli (3) sayılı
cetvellerde yer alan dolu kadroların dereceleri ve ekli (4) sayılı cetvellerde yer alan boĢ
kadroların sınıf, unvan ve dereceleri aynı cetvellerde gösterildiği Ģekilde değiĢtirilmiĢtir.
MADDE 2 – (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – (1) Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
Kararın Eki Liste
[R.G. 06 Ağustos 2014 – 29080]
—— • ——
YÖNETMELĠKLER
Karar Sayısı : 2014/6619
Ekli ―Kamu Kurum ve KuruluĢlarına ĠĢçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar
Hakkında Yönetmelikte DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik‖in yürürlüğe konulması;
ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 1/7/2014 tarihli ve 21075 sayılı yazısı üzerine,
Bakanlar Kurulu’nca 15/7/2014 tarihinde kararlaĢtırılmıĢtır.
Abdullah GÜL
CUMHURBAġKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN
BaĢbakan
B. ARINÇ
A. BABACAN
B. ATALAY
E. ĠġLER
BaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan YardımcısıBaĢbakan Yardımcısı
B. BOZDAĞ
A. ĠSLAM
M. ÇAVUġOĞLU
F. IġIK
Adalet BakanıAile ve Sosyal Politikalar Bakanı Avrupa Birliği BakanıBilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakanı
F. ÇELĠK
Ġ. GÜLLÜCE
A. DAVUTOĞLU N. ZEYBEKCĠ
ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Çevre ve ġehircilik BakanıDıĢiĢleri
Bakanı
Ekonomi Bakanı
T. YILDIZ
A. Ç. KILIÇ
M. M. EKER
H. YAZICI
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Gençlik ve Spor BakanıGıda,
Tarım
ve
Hayvancılık BakanıGümrük ve Ticaret Bakanı
E. ALA
C. YILMAZ
Ö. ÇELĠK
M. ġĠMġEK
ĠçiĢleri Bakanı
Kalkınma Bakanı Kültür ve Turizm Bakanı Maliye Bakanı
N. AVCI
Ġ. YILMAZ
V. EROĞLU
Millî Eğitim Bakanı Millî Savunma BakanıOrman ve Su ĠĢleri Bakanı
M. MÜEZZĠNOĞLU
L. ELVAN
Sağlık BakanıUlaĢtırma, Denizcilik ve HaberleĢme Bakanı
KAMU KURUM VE KURULUġLARINA ĠġÇĠ ALINMASINDA UYGULANACAK
USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELĠKTE DEĞĠġĠKLĠK
YAPILMASINA DAĠR YÖNETMELĠK
MADDE 1 – 29/6/2009 tarihli ve 2009/15188 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile
yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve KuruluĢlarına ĠĢçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve
Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan ―askerî
hastanelerce kendilerine verilen sağlık kurulu raporu‖ ibaresi ―sağlık raporu‖ Ģeklinde
değiĢtirilmiĢtir.
MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
[R.G. 06 Ağustos 2014 – 29080]
—— • ——
ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:
YURTĠÇĠNDE ĠġE YERLEġTĠRME HĠZMETLERĠ HAKKINDA
YÖNETMELĠKTE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA
DAĠR YÖNETMELĠK
MADDE 1 – 25/4/2009 tarihli ve 27210 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yurtiçinde
ĠĢe YerleĢtirme Hizmetleri Hakkında Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç)
bendinde yer alan “Ġl/ġube Müdürlüklerini” ibaresi “Ġl Müdürlükleri ve Hizmet Merkezlerini”,
aynı fıkranın (g) bendinde yer alan “askeri hastanelerce kendilerine verilen sağlık kurulu
raporu” ibaresi “sağlık raporu” ve “belgelendirilenleri.” ibaresi “belgelendirenleri,” Ģeklinde
değiĢtirilmiĢtir.
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer
alan “askeri hastanelerce kendilerine verilen “Sağlık Kurulu Raporu”” ibaresi “Sağlık
Raporu” Ģeklinde değiĢtirilmiĢtir.
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin ikinci fıkrası aĢağıdaki Ģekilde
değiĢtirilmiĢtir.
“(2) Kurum, özel sektör iĢvereninin engelli talep tarihinden itibaren en geç on gün
içinde, baĢvuranlardan nitelikleri uygun engellileri durumlarını ve niteliklerini belirten
belgelerle birlikte iĢverenle görüĢtürür. ĠĢveren bu görüĢmeden itibaren engelli açığını, en geç
on beĢ gün içinde, Kurum tarafından görüĢtürülenler ya da Kurum portalında kayıtlı diğer
engelli iĢ arayanları bizzat seçerek veya kendi imkanlarıyla temin edeceği engelliler arasından
karĢılar. ĠĢe alınanları ve alınmayanları, alınmayıĢ nedenlerini de belirterek Kuruma bildirir.”
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Engelli,
eski hükümlü veya terörle mücadelede malul sayılmayacak Ģekilde yaralanan” ibaresi
“Engelli ve eski hükümlü” Ģeklinde değiĢtirilmiĢtir.
MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin
Tarihi
Sayısı
25/4/2009
27210
Yönetmelikte DeğiĢiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin
Tarihi
Sayısı
110/4/2010
27548
26/12/2012
28489
32/8/2013
28726
[R.G. 06 Ağustos 2014 – 29080]
—— • ——
Türkiye ĠĢ Kurumundan:
KAMU KURUM VE KURULUġLARINA ESKĠ HÜKÜMLÜ VEYA TERÖRLE
MÜCADELEDE MALUL SAYILMAYACAK ġEKĠLDE YARALANANLARIN
ĠġÇĠ OLARAK ALINMASINDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR
HAKKINDA YÖNETMELĠKTE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA
DAĠR YÖNETMELĠK
MADDE 1 – 19/9/2009 tarihli ve 27354 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu
Kurum ve KuruluĢlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak
ġekilde Yaralananların ĠĢçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında
Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendinde geçen “askerî hastanelerce
kendilerine verilen sağlık kurulu raporu” ibaresi “sağlık raporu” ve “belgelendirilenleri”
ibaresi “belgelendirenleri,” Ģeklinde değiĢtirilmiĢtir.
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “il veya
Ģube müdürlüğünden” ibaresi “il müdürlüğü veya hizmet merkezinden”, birinci ve ikinci
fıkralarında yer alan “il veya Ģube müdürlüğü” ibareleri “il müdürlüğü veya hizmet merkezi”
Ģeklinde değiĢtirilmiĢtir.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin
Tarihi
Sayısı
19/9/2009
27354
Yönetmelikte DeğiĢiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin
Tarihi
Sayısı
126/10/2009
27388
23/4/2012
28253
36/12/2012
28489
[R.G. 06 Ağustos 2014 – 29080]
—— • ——
TEBLĠĞ
Bilgi Teknolojileri ve ĠletiĢim Kurumundan:
ELEKTRONĠK HABERLEġME GÜVENLĠĞĠ KAPSAMINDA TS ISO/IEC 27001
STANDARDI UYGULAMASINA ĠLĠġKĠN TEBLĠĞĠN YÜRÜRLÜKTEN
KALDIRILMASINA DAĠR TEBLĠĞ
MADDE 1 – 15/10/2010 tarihli ve 27730 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Elektronik HaberleĢme Güvenliği Kapsamında TS ISO/IEC 27001 Standardı Uygulamasına
ĠliĢkin Tebliğ yürürlükten kaldırılmıĢtır.
MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Bilgi Teknolojileri ve ĠletiĢim Kurulu BaĢkanı
yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin
Tarihi
Sayısı
15/10/2010
27730
Yönetmelikte DeğiĢiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin
Tarihi
Sayısı
23/3/2011
27883
[R.G. 06 Ağustos 2014 – 29080]
—— • ——
ĠLÂN
Adalet Bakanlığından:
Ġstanbul 5. Ġcra Müdürlüğünün 2009/5759 Esas sayılı dosyasının kaybolduğu
anlaĢıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylap veya Heyelan Sebebiyle Mahkeme
ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair
Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri
gereğince iĢlem yapılmasına karar verildiği ilân olunur. 7150/1-1
[R.G. 06 Ağustos 2014 – 29080]
—— • ——
MĠLLETLERARASI ANDLAġMA
Karar Sayısı : 2014/6664
Ekli ―Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı Vakıf
Fonunun Yöneticisi Olarak Hareket Eden Uluslararası Ġmar ve Kalkınma Bankası Arasındaki
30 Mayıs 2014 Tarihli Hibe AnlaĢması (Enerji Sektörü Programı - Faz 1 Projesi)‖nın
onaylanması; DıĢiĢleri Bakanlığının 3/7/2014 tarihli ve 6649854 sayılı yazısı üzerine,
31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar
Kurulu’nca 21/7/2014 tarihinde kararlaĢtırılmıĢtır.
Abdullah GÜL
CUMHURBAġKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN
BaĢbakan
B. ARINÇ
A. BABACAN
B. ATALAY
E. ĠġLER
BaĢbakan YardımcısıBaĢbakan YardımcısıBaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan Yardımcısı
B. BOZDAĞ
A. ĠSLAM
V. EROĞLU
F. IġIK
Adalet BakanıAile ve Sosyal Politikalar Bakanı Avrupa Birliği Bakanı V.Bilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakanı
F. ÇELĠK
Ġ. GÜLLÜCE
A. DAVUTOĞLU
N. ZEYBEKCĠ
ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Çevre ve ġehircilik BakanıDıĢiĢleri
Bakanı
Ekonomi Bakanı
T. YILDIZ
A. Ç. KILIÇ
M. M. EKER
H. YAZICI
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Gençlik ve Spor BakanıGıda, Tarım ve Hayvancılık
BakanıGümrük ve Ticaret Bakanı
E. ALA
C. YILMAZ
Ö. ÇELĠK
M. ġĠMġEK
ĠçiĢleri Bakanı
Kalkınma Bakanı Kültür ve Turizm Bakanı Maliye Bakanı
N. AVCI
Ġ. YILMAZ
V. EROĞLU
Millî Eğitim Bakanı Millî Savunma BakanıOrman ve Su ĠĢleri Bakanı
M. MÜEZZĠNOĞLU
L. ELVAN
Sağlık BakanıUlaĢtırma, Denizcilik ve HaberleĢme Bakanı
AndlaĢma Metni
[R.G. 07 Ağustos 2014 – 29081]
—— • ——
YÖNETMELĠK
Millî Savunma Bakanlığından:
UZMAN ERBAġ YÖNETMELĠĞĠNDE DEĞĠġĠKLĠK
YAPILMASINA DAĠR YÖNETMELĠK
MADDE 1 – 20/9/2005 tarihli ve 25942 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Uzman
ErbaĢ Yönetmeliğinin 17 nci maddesinin birinci fıkrasının beĢinci cümlesinden sonra gelmek
üzere aĢağıdaki cümle eklenmiĢtir.
“Ayrıca, kanser, tüberküloz, kronik böbrek yetmezliği ile ruh ve sinir hastalıkları gibi uzun
süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren hastalığa yakalananlar, sağlık kurulları raporlarında
gösterilecek lüzum üzerine, toplam olarak ve fiilen üç yılı geçmemek Ģartıyla tedavi, istirahat
veya hava değiĢimine tabi tutulabilir ve bunların da iliĢikleri kesilmez.”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrasına aĢağıdaki (ç)
bendi eklenmiĢtir.
“ç) 30/3/2013 tarihli ve 28603 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özürlülük Ölçütü,
Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelikte,
kendisine Engelli Sağlık Kurulu Raporu düzenleme yetkisi verilmiĢ, sağlık kuruluĢlarından
alacakları engelli sağlık kurulu raporu ile en az yüzde 70 oranında engelli ya da süreğen
hastalığı olan çocuğunun (çocuğun evli olması durumunda eĢinin de en az yüzde 70 oranında
engelli olması kaydıyla) hastalanması hâlinde hastalık raporuna dayalı olarak ana veya
babadan sadece biri tarafından kullanılması kaydıyla bir yıl içinde toptan veya bölümler
hâlinde on güne kadar,”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesine aĢağıdaki fıkralar eklenmiĢtir.
“Uzman erbaĢlardan kendisi, eĢi, bakmakla yükümlü olduğu çocukları ile bakmakla
yükümlü olduğu ve aynı çatı altında yaĢayan anne, baba veya yargı kararıyla vasi tayin
edilmesi kaydıyla kardeĢi için aldığı atamaya esas sağlık raporlarında belirli uzmanların
bulunduğu garnizonlara atanmaları gerektiği belirtilenlerin, atanacakları garnizonlarda askerî
hastaneler ile diğer kamu sağlık kurumlarındaki uzmanlardan da istifade edebileceği göz
önüne alınarak atanmaları yapılır.
Atanma emrini tebellüğ eden personel, kendisi, eĢi, bakmakla yükümlü olduğu
çocukları ile bakmakla yükümlü olduğu ve aynı çatı altında yaĢayan anne, baba veya yargı
kararıyla vasi tayin edilmesi kaydıyla kardeĢi için bulunduğu yere en yakın ve tam teĢekküllü
askerî hastaneden alacağı "Hayati önemi haizdir, tedaviden yararlanır" kayıtlı veya belirli
uzmanları bulunan, hastalığının tedavi edileceği sağlık teĢkilleri ile iklim, yer ve tedavi
koĢullarını öngören sağlık kurulu raporlarının yetkili makamlarla tasdik Ģekline göre bir yıl
için bulunduğu garnizonda bırakılır veya ataması sağlık raporunun uygun gördüğü garnizona
yapılır.
Ġkinci yıl aynı mazereti ileri sürenlerin atanmalarının 1 yıl daha ertelenebilmesi için,
dördüncü fıkrada yer alan esaslar dâhilinde ilgili hastaneden aynı nitelikte sağlık kurulu
raporu almaları gerekir.
Ömür boyu gözetim altında bulundurulmayı gerektiren ve sürekli tedavi ile yaĢamın
sürdürülebildiği görme ile bedeni ve zihinsel spastik engellilik hali, kalıtsal yollarla geçen
Akdeniz Anemisi gibi hastalıklarla, benzer nitelikte kabul edilen diğer hastalıklar için
atamaların ertelenmesinde süre Ģartı aranmaz. Kendisi, eĢi, bakmakla yükümlü olduğu
çocukları ile bakmakla yükümlü olduğu ve aynı çatı altında yaĢayan anne, baba veya yargı
kararıyla vasi tayin edilmesi kaydıyla kardeĢi, bu tür hastalıklara ("özel eğitim amaçlı
değerlendirilmesi uygundur" kararlı raporları alacaklar hariç) yakalanan uzman erbaĢların
atamaları, Gülhane Askerî Tıp Akademisi veya Gülhane Askerî Tıp Akademisi HaydarpaĢa
Askerî Hastanelerinin sağlık kurullarından alacakları raporlarda öngörülen garnizonlara
yapılır. Bu kapsama giren hastalıklar için ikinci yıldan sonraki müteakip sağlık kurulu
raporları iki yılda bir alınır. Özel eğitim amaçlı değerlendirilmek üzere rapor alacakların
atamaları ise; Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu
Raporları Hakkında Yönetmelikte, kendisine Engelli Sağlık Kurulu Raporu düzenleme yetkisi
verilmiĢ, sağlık kuruluĢlarının sağlık kurullarından alacakları "özel eğitim amaçlı
değerlendirilmesi uygundur" kararlı, Engelli Sağlık Kurulu Raporları ve Rehberlik AraĢtırma
Merkezlerinden alacakları raporda bulunan özel eğitim imkânlarının bulunduğu garnizonlara
yapılır veya ertelenir.”
MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Milli Savunma ve ĠçiĢleri Bakanları birlikte
yürütür.
[R.G. 07 Ağustos 2014 – 29081]
—— • ——
TEBLĠĞLER
BaĢbakanlık (Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı)’tan:
2014 YILI KURBAN HĠZMETLERĠNĠN UYGULANMASINA DAĠR TEBLĠĞ
BĠRĠNCĠ BÖLÜM
Amaç, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 2014 yılı Kurban Bayramı münasebetiyle ibadet
amaçlı kurban kesmek isteyenlerin kurbanlarını dinî hükümlere, sağlık Ģartlarına ve çevre
temizliğine uygun olarak hayvana en az acı verecek Ģekilde kesmelerine veya vekâlet yoluyla
kestirmelerine yardımcı olunması, kurban satıĢ ve kesim yerlerinin belirlenmesi, kesim
yapacak kiĢilerin eğitilmesi ve bu konulara iliĢkin diğer hususlarla ilgili tedbirlerin
alınmasıdır.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 633 sayılı Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı KuruluĢ ve Görevleri
Hakkında Kanunun 7 nci maddesi, Bakanlar Kurulunun 24/10/2001 tarihli ve 2001/3214
sayılı Kurban Hizmetlerinin Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığınca Yürütülmesine Dair Kararı ve
18/8/2002 tarihli ve 24850 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kurban Hizmetlerinin Diyanet
ĠĢleri BaĢkanlığınca Yürütülmesine Dair Yönetmelik ile Bakanlıklararası Kurban Hizmetleri
Kurulunun 18/2/2014 tarihli ve 2014/1 sayılı Kararına dayanılarak çıkarılmıĢtır.
Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) BaĢkanlık: Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığını,
b) DHYS: Din Hizmetleri Yönetim Sistemini,
c) Karar: 24/10/2001 tarihli ve 2001/3214 sayılı Kurban Hizmetlerinin Diyanet ĠĢleri
BaĢkanlığınca Yürütülmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararını,
ç) KKKS: Koyun Keçi Kayıt Sistemini,
d) Komisyon: Ġllerde Vali veya görevlendireceği bir Vali Yardımcısının, Ġlçelerde ise
Kaymakamın baĢkanlığında, Müftülük, Ġl Sağlık Müdürlüğü, Ġl Halk Sağlığı Müdürlüğü, Ġlçe
Toplum Sağlığı Merkezi, Ġlçe Sağlık Müdürlüğü, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
Ġl/Ġlçe Müdürlüğü, Çevre ve ġehircilik Bakanlığı Ġl Müdürlüğü, Orman ve Su ĠĢleri Bakanlığı
Doğa Koruma ve Milli Parklar Ġl ġube Müdürlüğü, Belediye ve Türkiye Diyanet Vakfı
temsilcisinden oluĢan Kurban Hizmetleri Komisyonunu,
e) Kurul: Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı, ĠçiĢleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Gıda, Tarım ve
Hayvancılık Bakanlığı, Çevre ve ġehircilik Bakanlığı, Orman ve Su ĠĢleri Bakanlığı ve
Türkiye Diyanet Vakfı temsilcilerinden oluĢan Bakanlıklararası Kurban Hizmetleri Kurulunu,
f) Türkvet: ĠĢletmelerin, yetiĢtiricilerin ve sığır cinsi hayvanların kimlik bilgilerinin
kayıt altına alındığı veri tabanını,
g) Yönetim Planı: OluĢacak kurban atığının miktarı, toplanması, taĢınması, geri
kazanılması ve bertaraf edilmesine iliĢkin hususları içeren planı,
ğ) Yönetmelik: 18/8/2002 tarihli ve 24850 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kurban
Hizmetlerinin Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığınca Yürütülmesine Dair Yönetmeliği,
ifade eder.
ĠKĠNCĠ BÖLÜM
Kurban Hizmetleri Komisyonlarının ÇalıĢmaları
Komisyonların çalıĢmaları
MADDE 4 – (1) Komisyonlar tarafından aĢağıdaki çalıĢmalar yapılır:
a) Karar, Yönetmelik ve bu Tebliğ hükümleri çerçevesinde 4 Ekim 2014 tarihinde idrak
edilecek Kurban Bayramı münasebetiyle bütün komisyon üyeleri yükümlülüklerini yerine
getirme noktasında gerekli tedbirleri alır.
b) ġehirlerde ihtiyacı karĢılayacak sayıda ve büyüklükte kurban satıĢ ve kesim yerleri ile
adaklık kesim yerleri tesis edilir.
c) Kurban keseceklerin kurbanlarını toplu kesim yerlerinde kesmeleri için tedbirler
alınır.
ç) Kurban hizmetlerinin kolaylaĢtırılması için kurbanlık hayvan satıĢ ve kesim
mekânları birbirine yakın yerlerde planlanır, çevresel riskleri en aza indirerek varsa atık
yönetimi planlanmıĢ alanlar seçilir.
d) Çevre kirliliğini önleyici tedbirlerin alınması bağlamında gerek duyulduğunda pazar
yerleri kurban kesim yerine dönüĢtürülür.
e) Kurban satıĢ ve kesim yerlerine ulaĢımın kolay sağlanması için yerel yönetimlerce
tedbirler alınır.
f) Kurban satıĢ yerleri, çevre ve toplum sağlığını olumsuz etkileyecek durumlardan
arındırılır.
g) Kurban satıĢ yerleri etrafı branda ile çevrili, üstü kapalı ayrıca insanların sosyal
ihtiyaçlarını karĢılayacak Ģekilde hazırlanır.
ğ) Kurban kesim yerleri genel sağlık Ģartlarına uygun, dezenfekte edilebilir, zemininde
su biriktirmeyen, ıĢıklandırma ve havalandırması bulunan mekanlardan seçilir. Ayrıca
insanların sosyal ihtiyaçlarını karĢılayacak Ģekilde hazırlanır.
h) Kurban kesim yerlerinden kaynaklanacak atık suların doğrudan alıcı ortama
verilmesini engelleyici tedbirler alınır.
ı) Kurban kesim yerlerinde kesilen hayvanların deri ve sakatatlarının zayi olmadan
amacına matuf bir Ģekilde değerlendirilmesi hususunda fiziksel veya diğer unsurlar
doğrultusunda komisyonlarca gerekli tedbirler alınır.
i) Ġl ve ilçelerdeki kurban satıĢ ve kesim yerlerinin açık adresleri, DHYS kurban satıĢ ve
kesim yeri kayıt sistemine 19 Eylül 2014 Cuma günü mesai bitimine kadar girilir.
j) Kurban kesim iĢlerine yerel yönetimlerle birlikte özel teĢebbüsün de katılımı teĢvik
edilir.
k) Halk Eğitim Merkezlerinde “Kesim Elemanı YetiĢtirme ve GeliĢtirme Kursları”
düzenlenmesine devam edilerek bu kurslara kurbanlarını kendileri kesecek olanların da
katılmaları teĢvik edilir.
l) ġehir merkezlerine yakın köy ve beldelerde bulunan besi çiftlikleri gerekli Ģartları
haiz kurban kesim yeri tesis etmeleri konusunda teĢvik edilir.
m) Özel sektör, kurban satıĢ ve kesim yeri düzenleyerek vekâlet yoluyla kurban kesim
organizasyonu düzenlemesi hususunda teĢvik edilir.
n) Kurban kesim yerlerinde komisyon üyesi kurum ve kuruluĢlardan yeterli sayıda
personel görevlendirilir ve bu personele tanıtıcı “Görevli Kimlik Kartı” ve “Kesim Elemanı
Kimlik Kartı” düzenlenir. Söz konusu personelin ücretleri Kurban Komisyonu hesabından
ödenir.
o) Bayram günlerinde trafikte oluĢan yoğunluk dikkate alınarak özellikle kurban satıĢ ve
kesim yeri güzergâhında ulaĢımı kolaylaĢtıracak tedbirler alınır.
ö) Mezbaha ve kurban kesim yerlerinde kesimlerin daha düzenli yapılması, zaman
kaybının ve karmaĢanın önlenmesi için randevu sistemi yaygınlaĢtırılır ve hayvan kesimi,
yüzme, et paylaĢımı, temizlik ve benzeri iĢlemler esnasında sıra bekleyenleri sıkıntıya
düĢürmeyecek Ģekilde gerekli tedbirler alınır.
p) “Vekâletle Kurban Kesim Organizasyonu” konusunda bilgilendirme yapılır.
r) Kurban kesim yerlerinde, kasaplık belgesi veya Kesim Elemanı YetiĢtirme ve
GeliĢtirme Kurslarından alınmıĢ “Kurs Bitirme Belgesi” olanlardan portör muayenesi
bulunanlar görevlendirilir.
s) Kurban satıĢ yerleri bayramdan 15 gün önce hazır hale getirilir ve bu tarihten önce
kurbanlık hayvan nakli baĢlatılmaz.
Ģ) SatıĢ ve kesim yerlerinde görüntü kirliliği oluĢmaması için belediyeler tarafından
gerekli tedbirler alınır.
t) Kesim yerine götürülürken, araca bindirilirken, araçtan indirilirken ve kesilirken
kurbanlık hayvanlara eziyet edenlere bu Tebliğin 19 uncu maddesinde belirtilen cezalar
uygulanır.
u) Kurban raporu ve Kurban Ġstatistikleri DHYS’ye 14 Kasım 2014 Cuma günü mesai
bitimine kadar girilir.
Bilgilendirme çalıĢmaları
MADDE 5 – (1) Bilgilendirme konusunda aĢağıdaki çalıĢmalar yapılır:
a) Ġl ve ilçelerde hazırlanan kurban satıĢ ve kesim yerleri 24 Eylül 2014 ÇarĢamba
gününden itibaren Kurul ve Komisyon üyesi kurum ve kuruluĢların (özellikle valilik,
kaymakamlık, müftülük ve belediyelerin) web sitelerinde yayınlanır.
b) Kurban Rehberi il müftülüklerince bastırılarak, görevlilere ve halka dağıtılır. Ayrıca
ilgili kurum ve kuruluĢların web sitelerinde bayram öncesi yayınlanır.
c) Kurban ibadetinin bir yardım toplama kampanyası olmadığı, kesimsiz kurbanın veya
kurban yerine yardım yapmanın kiĢiyi kurban borcundan kurtarmayacağı hususunda
bilgilendirme yapılır.
ç) BaĢta kist hidatik, Ģarbon, bruselloz, tüberküloz gibi hayvanlardan insanlara geçen
(zoonoz) hastalıklar olmak üzere toplum ve çevre sağlığı, temizlik kuralları, etin usulüne
uygun iĢlenmesi, piĢirilmesi, tüketilmesi, sakatatların çöpe atılmaması, evcil ve yabani
hayvanlara verilmemesi, toprak içine derince gömülerek imha edilmesi ve benzeri konularda
Kurban Rehberi’nden de yararlanarak vatandaĢlarımız aydınlatılır.
d) Kurban kesen ve hayvanı yüzerek et taksimi yapan kasap ve kasap yardımcıları ile
kurban sahiplerinin etle temas eden uzuvlarında yara olmaması, bu durumda olanların kesim,
yüzme ve et taksimi iĢini yapmaları zorunlu ise hijyenik eldiven kullanmaları, elde yara
olduğu halde eldiven kullanmadan kesim iĢlemi yapılmıĢsa bu etlerin çok iyi piĢirildikten
sonra tüketilmesi hususu, müftülüklerimizin koordinasyonunda din görevlileri tarafından
vaaz, hutbe, mahalli radyo ve televizyon programları, basın-yayın organları aracılığı ile
vatandaĢlarımıza etkili bir Ģekilde duyurulur.
e) Kurban olarak satın alınacak hayvanların sağlıklı, besili, veteriner sağlık
raporu/hayvan pasaportu/nakil belgesi olan, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca
belirlenen koruyucu aĢıları yapılmıĢ ve hayvan kimlik sistemine kayıtlı olanlardan seçilmesi,
gebe ve damızlık değeri yüksek diĢi hayvanların kurbanlık olarak kesilmesinin önlenmesi,
kurban edilmesi uygun olan hayvanlardan öncelikle erkek ve yaĢını doldurmuĢ olanların
tercih edilmesi gerektiği hatırlatılır.
f) Kurban olması dinen sakıncalı olan hayvanlar kurban satıĢ yerlerine getirilemez.
Ayrıca, “Kurban kesmekle yükümlü olan kimsenin bu ibadeti yerine getirmiĢ sayılması için
kurbanlık hayvanda bazı niteliklerin bulunması Ģart koĢulmuĢtur. Buna göre kurban; koyun,
keçi, sığır, manda ve deveden olur. Bunların dıĢındaki hayvanlar kurban olarak kesilemezler.
Kurban olabilmesi için, kurbanlık hayvanın deve için 5; sığır ve manda için 2; koyun ve keçi
için 1 yaĢını doldurması gerekir. Bunun yanında koyun semizlik ve gösteriĢ olarak bir
yaĢındakilerle aynı olursa altı ayını tamamladıktan sonra da kurban edilebilir. Kesilecek
hayvanın kurban olmaya engel bir kusurunun bulunmaması gerekir. Kurban edilecek
hayvanın sağlıklı, düzgün, âzaları tamam, besili olması hem ibadetin gaye ve mahiyetine hem
de sağlık kurallarına uygun düĢer. Kötürüm derecesinde hasta, zayıf ve düĢkün, bazı âzaları
eksik meselâ bir veya iki gözü kör, kulakları ve boynuzları kökünden kesilmiĢ, dili kesik,
diĢlerinin tamamı veya çoğu dökülmüĢ, kuyruğu ve memesi kesik hayvanlar kurban olmaz.
Ancak hayvanın doğuĢtan boynuzsuz, ĢaĢı, topal ve deli, biraz hasta, bir kulağı delinmiĢ veya
yırtılmıĢ olmasında kurban açısından bir sakınca yoktur. Koyunun daha semiz ve lezzetli
olması maksadıyla doğduğunda kuyruğunun kısmen veya tamamen kesilmesi kusur
sayılmaz.” açıklaması çerçevesinde kurban ibadetinin sıhhatini ilgilendiren konularda
aydınlatma yapılır.
g) Ticaret Borsalarında olduğu gibi canlı hayvan alım ve satımlarında tokluk firesi
düĢülmesi konusunda satıcılar ve vatandaĢlarımız mutat usullerle bilgilendirilir.
ğ) Anadolu’da hayvanlarda görülen Ģap hastalığının, Trakya bölgesine geçiĢini önlemek
üzere Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca alınan tedbirler uyarınca, Kurban Bayramı
münasebetiyle Ġstanbul’un Avrupa yakası dahil olmak üzere Trakya bölgesine kurbanlık
hayvan sevkinin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nca yayımlanan 2010/7 ve 2010/13
sayılı Trakya’ya Yapılacak Canlı Hayvan Sevkleri Genelgelerinde belirlenen kriterler
çerçevesinde yapılacağı ve Avrupa yakası dahil Ġstanbul’a 19 Eylül 2014 tarihinden itibaren
kurbanlık hayvan sevki yapılabileceği konusunda vatandaĢlarımız aydınlatılır.
h) Ek-1 ve Ek-2 formları cami ilan panoları ile kurban satıĢ ve kesim yerlerine asılmak
suretiyle ilgililer bilgilendirilir. Söz konusu bilgilendirme vekâletle kurban kesim
organizasyonu yapan kiĢi, dernek ve vakıflarla özel mülkünde kurban satıĢı ve kesimi yapan
üreticilere de yapılır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
2014 Yılı Kurban Hizmetleri Hayvan Hareketlerinde Uyulacak Esaslar
Salgın hastalıklar açısından dikkat edilecek hususlar
MADDE 6 – (1) Hayvanların pazarlarda ve özellikle satılmayanların geri dönüĢlerinde
herhangi bir risk taĢımaması için, sevk öncesi Yurtiçi Veteriner Sağlık Raporlarının
düzenlenmesinde Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının 2014/1 sayılı Hayvan Hastalıkları
ile Mücadele ve Hayvan Hareketleri Kontrolü Genelgesi ve koruyucu aĢılamalara iliĢkin
talimat hükümlerine göre hareket edilecek olup özellikle Ģap hastalığı yönünden aĢı ve
bağıĢıklık sürelerine dikkat edilir. Kurban satıĢ yerlerine giriĢlerde bu belgeler mutlaka
kontrol edilir.
(2) Kurbanlık hayvan yetiĢtiren iĢletmelerdeki büyükbaĢ ve küçükbaĢ hayvanların salgın
hastalıklar yönünden kontrol edilmesi sağlanır. Hayvan pazarı, borsa, geçici hayvan satıĢ ve
kesim yerlerinin resmi veteriner hekimlerce yapılan kontrol ve denetimleri sıklaĢtırılır.
(3) Veteriner Sağlık Raporu düzenlenmeden önce resmi veteriner hekimlerce kurbanlık
hayvanların sağlık kontrolü yapılarak sadece sağlıklı hayvanların sevklerine müsaade edilir,
satılmayan hayvanların geri dönüĢlerinde veteriner sağlık raporu alınması hususunda
yetiĢtiriciler bilgilendirilir. BulaĢıcı hastalığa yakalanmıĢ veya hastalıktan Ģüpheli hayvanlara
5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu ile bu Kanuna
dayanılarak çıkarılan yönetmelik ve talimatların ilgili hükümlerine göre iĢlem yapılır.
(4) BüyükbaĢ hayvan sevklerinde Ģap aĢısı yaptırmıĢ olma Ģartı aranır. Sığır cinsi
hayvanların Ģap hastalığına karĢı aĢılanıp aĢılanmadığı kayıtlar ve aĢılama makbuzları ile
kontrol edilerek, veteriner sağlık raporunun ilgili bölümüne Ģap aĢısının yapıldığı tarih, aĢının
seri numarası, aĢılama-serumlama makbuzunun tarihi ve seri numarası yazılır.
(5) Sevk öncesinde hayvanların klinik muayenesi yapılır, muayenede Ģap hastalığı
varlığı ya da Ģüphesi bulunmaması, sevk oldukları ve sevk edilecekleri yerin Ģap hastalığı
Ģüphesi ya da mihrakı nedeniyle oluĢturulmuĢ koruma ve gözetim bölgesi olmaması
durumunda, hayvanların sevkine müsaade edilir.
(6) Hayvan pazarı, borsa ve geçici hayvan satıĢ yerlerinde hastalık bulaĢtırma riskinin
ortadan kaldırılması için, hayvanların ilk çıkıĢ yerlerinde veteriner sağlık raporu
düzenlenirken, uygulanan koruyucu aĢılama ve bağıĢıklık süreleri dikkate alınır ve satıĢ
yerlerine giriĢlerde de bu bilgiler kontrol edilir.
(7) Kurbanlık olarak sevk edilecek koyun ve keçi türü hayvanların hayatları boyunca en
az bir kez PPR aĢısı ile aĢılanmıĢ olmaları gerekmektedir. PPR aĢı uygulamaları üzerinden 15
gün geçmeyen küçükbaĢ hayvanların nakillerine yeterli koruma oluĢmaması nedeniyle izin
verilmez. Kurbanlık olarak sevk edilecek koyun ve keçi türü hayvanların sevklerinde Ģap aĢısı
yaptırmıĢ olma Ģartı aranmaz.
(8) Trakya’daki iller ile Ġstanbul ili Avrupa yakasına, Gıda, Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığının 2010/7 ve 2010/13 sayılı Trakya’ya Yapılacak Canlı Hayvan Sevkleri
Genelgeleri kapsamında uygun Ģartları taĢıyan kurbanlık hayvanların sevklerine 19/9/2014
tarihinden itibaren baĢlanacak olup bu tarihten önce kesinlikle sevk iĢlemi yapılmaz.
(9) Ġstanbul ili Anadolu yakasına kurbanlık hayvan sevkleri de 19/9/2014 tarihinde
baĢlayacak olup, bu tarihten önce sevk iĢlemleri yapılmayacaktır.
(10) Hayvan pazarı, borsa, geçici hayvan satıĢ merkezi, kesim yerleri ile nakil
araçlarının temizlik ve dezenfeksiyonu aksatılmaz. Görevlilerce dezenfeksiyon kayıtları
tutulur ve kontrollerde gösterilir.
(11) Hayvan nakil araçlarında kullanılmak üzere hayvan pazarı, borsa ve hayvan satıĢ
yerlerinde temiz altlık bulundurulur. Nakil sonrasında araçlarda bulunan altlık ve gübreler Ģap
hastalığını bulaĢtırma riskinin yok edilmesi açısından güvenli bir Ģekilde imha edilir. Bunların
gübre olarak arazide kullanılmasına izin verilmez.
Kurbanlık hayvan sevkleri ile ilgili alınacak önlemler
MADDE 7 – (1) Ġller arası sevk edilecek kurbanlık hayvanlar için Türkvet ve KKKS
üzerinden tanzim edilen veteriner sağlık raporu düzenlenmeden önce usulüne uygun
bastırılmayan, silintili ve okunaksız olan pasaportlar/nakil belgeleri iĢleme konulmaz.
(2) Ġller arası sevki talep edilen fakat küpelenerek tanımlanmamıĢ, veri tabanına
kaydedilmemiĢ, yanlarında pasaportları/nakil belgeleri bulunmayan hayvanların sevklerine
izin verilmez.
(3) Kurbanlık hayvanlar için veteriner sağlık raporu düzenlenmeden önce kulak küpe
numaraları Türkvet ve KKKS’den mutlaka kontrol edilerek hayvanların veritabanındaki
bilgileriyle uyum gösterip göstermediği kontrol edilir.
(4) Veteriner sağlık raporunun kayıt sistemi üzerinden düzenlenememesi halinde matbu
veteriner sağlık raporu kullanılır, bu durumda kulak küpesi ve pasaportu bulunan sığır cinsi
hayvanların veteriner sağlık raporunun ilgili hanesine kulak küpe numaraları yazılır,
gerektiğinde kulak küpe numaraları mühürlü ve imzalı olarak ayrı bir kağıda listelenerek
veteriner sağlık raporuna iliĢtirilir ve veteriner sağlık raporunun üzerine “Kurbanlık” ibaresi
yazılır.
(5) Koyun ve keçi türü hayvanların kulak küpelerinin yazılı olduğu nakil belgesi resmi
veteriner hekim tarafından kaĢelenip imzalanarak veteriner sağlık raporuna eklenir. Sevk
raporu üzerine “Kurbanlık” ibaresi yazılır.
(6) Türkvet ve KKKS veri tabanlarında geçici kurbanlık hayvan satıĢ yeri için her ilçeye
bir iĢletme numarası tahsisi yapılmıĢtır. Kurbanlık olarak veteriner sağlık raporu verilen sığır
cinsi hayvanlar ile koyun ve keçi türü hayvanların, gideceği il/ilçenin geçici kurbanlık hayvan
satıĢ yerlerine veri tabanında nakilleri yapılır. (Örn. Ankara ili Çankaya ilçesi için geçici
kurbanlık hayvan satıĢ yeri iĢletme numarası TR068888800023 olarak belirlenmiĢtir.)
Hareketin tamamlanması için varıĢ iĢletmesinin bağlı bulunduğu il/ilçe müdürlüğü tarafından
veteriner sağlık raporu/pasaport/nakil belgesi kontrol edildikten sonra uygun olanlar için varıĢ
hareketi onaylanır.
(7) Türkvet ve KKKS veri tabanında nakli yapılan kurbanlık hayvanların veteriner
sağlık raporuna “Türkvet/KKKS’de nakilleri yapılmıĢtır” ibaresi mutlaka yazılır.
(8) Kurbanlık hayvanlar, yurtiçi veteriner sağlık raporu düzenlenmeden önce, Kırım
Kongo Kanamalı AteĢi Hastalığının taĢıyıcısı olan keneler yönünden; özellikle hastalığın
görüldüğü il ve ilçelerde dikkatli bir Ģekilde muayene edildikten sonra sevk edilir.
Kurbanlık hayvanların yüklenmesi, taĢınması ve boĢaltılması ile ilgili hususlar
MADDE 8 – (1) Nakil araçları hayvanların güvenli bir biçimde sevklerini sağlamak
amacıyla, üzerleri hava Ģartlarına uygun ve hayvanlara yeterli hava sağlayacak Ģekilde
kapatılır. Ayrıca kapaklar sağlam ve hayvanların atlama ve kaçmalarını engelleyecek Ģekilde
olur.
(2) Nakil araçlarına dıĢarıdan görülecek Ģekilde, hayvan nakledildiğini belirten levhalar
asılır.
(3) Araçlarda hayvanların hacimlerine ve planlanan yolculuğa uygun yeterli alan ve
yükseklik olması sağlanır. Araçların yükleme yapılmadan önce temizlik ve dezenfeksiyonu
yapılır, aracın taban döĢemeleri üzerine en az 2 cm kalınlığında yataklık, sap, saman, talaĢ ve
benzeri maddeler serilir.
(4) Hayvanların nakil vasıtalarına aĢırı yüklenmelerine, nakliye sırasında yaralanma
veya gereksiz yere acı ve ıstırap çekmelerine neden olabilecek nakil vasıtaları ile sevklerine
izin verilmez.
(5) Hayvanların nakliyesinin uzun sürmesi durumunda (8 saatten fazla), uygun
aralıklarla hayvanlara yem ve su verilmesi ve dinlendirilmesi konularında nakliyeci ve hayvan
sahibine bilgi verilir, nakil araçlarının yem ve su yönünden tedarikli olup olmadıkları, ilk
yardım çantası ile yeteri miktarda urgan, yular bulundurup bulundurmadıkları kontrol edilir.
Nakilde hayvan refahı kurallarına uyulur.
Kurbanlık hayvanların sevkleri sırasında yapılacak kontroller
MADDE 9 – (1) Kurban bayramı öncesinde kurbanlık hayvanların sevklerinin kontrol
ve denetimi açısından Ġl/Ġlçe Emniyet Müdürlüğü, Jandarma Komutanlığı ve Belediye
Zabıtası gibi tüm Mahalli Kolluk Kuvvetleri ile sıkı iĢbirliği ve koordinasyon sağlanarak,
kaçak hayvan hareketlerine karĢı düzenlenen yol kontrol ve denetimlerinin sayısı artırılır.
(2) Özellikle Ġstanbul (Kavacık ve Çamlıca Hayvan Sevk Kontrol Noktaları, Çatalca ve
PaĢaköy yol kenarı denetim istasyonu), Çanakkale (Lapseki Merkez Ġskelesi), Bolu, Sivas
(Merkez 1. Organize San.), Tokat (Niksar), Gaziantep (Nizip, Nurdağı Devlet Yolu YeĢilce
Mevkii), Ankara (GölbaĢı, Ankara-Konya Karayolu 29. km., Kazan, Ankara-Ġstanbul
Karayolu 33. km., Ġmrendi Mah., EskiĢehir Yolu, Ankara-EskiĢehir Karayolu 32. km. Temelli
Mevkii, Elmadağ GiriĢi, Ankara-Samsun Karayolu 41. km), Konya (Konya-Ankara Karayolu
Kayacık Mevkii, Kulu KavĢağı), Adana (Pozantı, Tarsus-Pozantı Otoyolu, Çamalan Park
Sahası, Pozantı ve Tarsus istikametleri), Malatya, Kayseri (Boğazköprü, Kayseri-Ankara
Karayolu, Kocasinan ilçesi, Bey değirmeni Köyü Mevkii, PınarbaĢı), Antalya (Antalya
Burdur Karayolu, Kepez Ferrokrom Mevkii), Zonguldak (Karadeniz Ereğli- Alaplı Karayolu,
Göktepe köyü, Alaplı, Zonguldak), Balıkesir (Balıkesir-Susurluk Karayolu, Bursa-Balıkesir Ġl
Sınırı, AyĢebacı Köprülü KavĢağı Mevkii), ġanlıurfa (Merkez Koçören Köyü, Karayolları 91.
ġube ġefliği Plent Sahası), Erzurum (AĢkale-Erzurum Karayolu, Çiğdemli Köyü), Ġzmir
(Ġzmir-Turgutlu Devlet Yolu, 17. km., Ansızca Köyü, Söğütçük Mevkii), Manisa (AkhisarManisa Karayolu, 42. km Güzelköy), Samsun (Samsun- Ankara Karayolu 14. km, YeĢilkent
Beldesi, Toybelen Mh. ve Samsun-Ordu Karayolu 19. km., Çınarlık Beldesi, ÇarĢamba),
Artvin (Çamlıköy-Hopa), Bitlis (Tatvan), KahramanmaraĢ (Pazarcık), Afyonkarahisar,
EskiĢehir (Sivrihisar), Hatay (Dörtyol), merkezlerinde güvenlik güçleriyle gerekli
koordinasyon sağlanarak daha etkin denetim ve kontrol yapılacaktır. Ġhtiyaç duyulması
halinde Kurban Hizmetleri Komisyonu Kararı ile yeni denetim noktaları belirlenir.
(3) Yol kontrol ve denetimleri sırasında yaralanma veya gereksiz yere acı ve ıstırap
çekmelerine neden olabilecek Ģekilde aĢırı olarak yüklenmiĢ hayvanlar ile hasta hayvanların
bulunduğu tespit edilirse bu araçlar sevkten alıkonur, hayvanların sağlık ve refahı yönünden
gerekli tedbirler alınır.
Kurbanlık hayvan satıĢ yerlerine yönelik alınacak önlemler
MADDE 10 – (1) Hayvancılık iĢletmelerinden doğrudan yapılan satıĢlar hariç kurbanlık
hayvanlar; hayvan pazarı, canlı hayvan borsası, hayvan park ve panayırlarının yanı sıra
komisyonlarca alınan kararlar doğrultusunda belirlenen kurban satıĢ yerlerinde ve özel kurban
kesimi yapılacak iĢletmelerde alınıp satılır. Önceden belirlenen yerlerin dıĢında kurbanlık
hayvan alım ve satımlarına müsaade edilmez. Bu konuda yetiĢtiriciler ve satıcılara kurban
satıĢ ve kesim yerleri ile ilgili komisyonlarca duyuruda bulunulur.
(2) Kurban satıĢ yerlerine getirilen hayvanların il içi hareketlerinde pasaport/nakil
belgesi, iller arası hareketlerinde ise veteriner sağlık raporları, pasaport/nakil belgeleri kontrol
edilerek, belgeleri tam olanların giriĢine izin verilir. Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması,
Tescili ve Ġzlenmesi Yönetmeliğine ve Koyun ve Keçi Türü Hayvanların Tanımlanması,
Tescili ve Ġzlenmesi Yönetmeliğine göre küpelenmemiĢ ve kayıt altına alınmamıĢ hayvanların
kurban satıĢ yerlerine giriĢlerine müsaade edilmez.
(3) Kurban satıĢ yerleri; resmi ve belediye veteriner hekimleri ile belediye zabıta
ekiplerince iĢbirliği ve koordinasyon sağlanarak etkin ve sürekli olarak denetlenir ve kontrol
edilir.
(4) Kurban satıĢ yerlerine bu Tebliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinde
belirtilen hususlara uymayan hayvan giriĢleri önlenir.
(5) Kurban satıĢ yerleri belediyelerle müĢterek olarak her gün sabah ve akĢam
temizlenir, ayrıca etkin dezenfektan maddeler kullanılarak dezenfekte edilir.
(6) Kurban satıĢ yerlerinde değiĢik bölgelerden hayvanlar bir araya gelmekte,
satılamayan hayvanların geri dönüĢlerinde hastalık bulaĢtırma riski bulunmaktadır. Bu
sebeple satıĢ yerlerine gelen hayvanlar giriĢ ve çıkıĢlarda mutlaka bulaĢıcı hastalıklar
yönünden kontrol edilerek hastalıklı hayvanların nakline izin verilmez.
Kurbanlık hayvanların kesiminde ve kesim yerlerinde dikkat edilecek hususlar
MADDE 11 – (1) Kurbanlık hayvanlar, belediyelerden çalıĢma izni almıĢ mezbaha ve
kombinalar ile Komisyonların belirlediği kesim yerlerinde; köylerde ve belirlenmiĢ kesim yeri
bulunmayan yerlerde ise cadde, sokak ve parka bakmamak kaydıyla kendi bahçelerinde
usulüne uygun olarak ve çevreye zarar vermeyecek Ģekilde ehil kiĢilerce kesilir.
(2) Cadde, sokak ve park gibi kamusal alanlarda kurbanlık hayvan kesimleri yapılamaz.
(3) Kurban kesim yerlerindeki atıkların, kan ve diğer organların herhangi bir çevre
kirliliğine sebep olmalarının engellenmesi için gerekli önlemler alınır.
(4) Kesilen hayvanlara ait hastalıklı organlar, kesim sırasında oluĢan atıklar, kist hidatik
riskine karĢı karaciğerler ve akciğerler kesinlikle evcil ve yabani hayvanlara verilmez.
Hayvanların çıkaramayacağı derinlikte çukurlara gömülerek bertaraf edilir.
(5) Belediye ve köy muhtarlarınca çevre ve toplum sağlığını dikkate alarak temizlik
yaptırılır.
Kulak küpe ve pasaportların toplanması ve kayıtlarının silinmesi
MADDE 12 – (1) Kurban satıĢ yerlerinde sığır cinsi hayvan satıĢlarında, kesilen
hayvanların kayıtlardan düĢülmesi maksadı ile satıcı, hayvan pasaportlarının ilgili kısımlarını
bu hayvanların kurbanlık olarak satıldığını belirterek yedi gün içinde en yakın Ġl/Ġlçe
Müdürlüğüne teslim eder.
(2) Mezbaha ve kombinalarda kesilen kurbanlık sığır cinsi hayvanların kulak küpeleri
Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve Ġzlenmesi Yönetmeliğinin ilgili hükümleri
çerçevesinde biriktirilerek Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslar gereğince imha edilir, kesilen
sığır cinsi hayvanların veri tabanından düĢümleri yapılır, hayvan pasaportları en yakın Ġl/Ġlçe
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne kesim tarihlerinden itibaren yedi gün içinde teslim
edilir.
(3) Mezbaha ve kombinalarda kesilen kurbanlık koyun ve keçi türü hayvanların kulak
küpeleri Koyun ve Keçi Türü Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve Ġzlenmesi
Yönetmeliğinin ilgili hükümleri çerçevesinde biriktirilerek Bakanlıkça belirlenen usul ve
esaslar gereğince bulundukları yerin il/ilçe müdürlüğünün kontrolünde imha edilir ve koyun
keçi türü hayvanların veri tabanından düĢümleri yapılır.
(4) Komisyonun belirlediği yerler dıĢında ve köylerde kesilecek kurbanlık sığır cinsi
hayvanların kulak küpeleri ve pasaportlarının, koyun ve keçi türü hayvanların kulak
küpelerinin toplanarak veri tabanından düĢümlerinin sağlanabilmesi yönünden Ġl/Ġlçe Gıda,
Tarım ve Hayvancılık Müdürlükleri, kendi yetki ve sorumluluk sahalarındaki mahalle ve köy
muhtarları ile bir bilgilendirme toplantısı düzenler ve bu konuda muhtarlara yazılı tebligat
yapılır.
(5) Ġl/Ġlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerince kendilerine teslim edilen kulak
küpeleri, pasaportları ve kulak küpe numaralarının listesine istinaden kurbanlık olarak kesilen
hayvanların bilgisayar destekli veri tabanından kayıt düĢümleri mutlaka yapılır.
Kesim yeri olarak değerlendirilebilecek alternatif alanlar
MADDE 13 – (1) Kesim yeri olarak değerlendirilebilecek alternatif alanlar Ģunlardır:
a) Üstü kapalı semt pazarları.
b) Araç yıkama yerleri ve kapalı otoparklar.
c) Kurban satıĢ yerleri yanına kurulacak kesim yerleri.
ç) Ġmkânları ve yerleri müsait olan belediyelerce, Ģehirlerin belirli yerlerine yapılacak
olan kurban kesim yerleri.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
2014 Yılı Kurban Hizmetleri Kapsamında Alınacak Çevresel Önlemler
Kurban hizmetleri kapsamında alınacak çevresel önlemler
MADDE 14 – (1) BüyükĢehirlerde büyükĢehir belediyeleri, diğer yerlerde belediyeler
tarafından Karar, Yönetmelik, Tebliğ, Kurul kararları ve 2872 sayılı Çevre Kanununun ilgili
maddelerinin uygulanmasını sağlamak maksadıyla, bu Tebliğin 15 inci maddesinde belirtilen
hükümler çerçevesinde kurban satıĢ ve kesim yerlerinde çevre kirliliğini önleyici tedbirleri de
içeren bir yönetim planı hazırlanır ve uygulanır.
Kurban satıĢı ve kesimi yapılacak yerlerin fiziksel özellikleri ve uyulması gereken
kurallar
MADDE 15 – (1) Su, elektrik, kanalizasyon veya foseptik çukuru vb. alt yapısı olan
yerler hazırlanır.
(2) Kesim yerinin tabanı beton, beton asfalt ve benzeri sızdırmaz malzemeden olur.
(3) Kesim yeri için, tazyikli suyla yıkama imkânına sahip, zeminde gerekli ızgara
sistemi bulunan mekanlar seçilir ve atık sular kesinlikle çevreye bırakılmaz.
(4) Hayvan dıĢkıları vb. atıklar sızdırmaz, dayanıklı, yüksek yoğunluklu polietilen siyah
torbalara 2/3 oranında konulur, gerektiğinde ikinci torba kullanılır, ağzı iyice bağlanır ve
sızdırmaz kapalı özel atık taĢıma kamyonları ile belediye tarafından düzenli olarak bertaraf
edilir.
(5) Belediyeler bayram öncesi ve süresince satıĢ yerlerinde, bayram süresince kesim
yerlerinde temizlik ve denetim birimlerinden yeterli sayıda eleman bulundururlar.
(6) SatıĢ noktalarında hayvan atıkları dıĢındaki atıklar da aynı Ģekilde biriktirilerek en
kısa sürede belediyelerce düzenli olarak bertaraf edilmek üzere alınır.
(7) Kurban satıĢ ve kesim yerlerinde ilçe belediyeleri yeterli miktarda atık taĢıma
araçları ve konteyner bulundurur.
(8) Belediyeler, atık konteynerleri dolmadan ve toplanan atıkları sıkıĢtırmadan bertaraf
alanına ulaĢtırır.
(9) Belediyeler kurban satıĢ ve kesim yerlerinde hayvanları tartmak için kantar
bulundurur.
(10) Mevcut hayvan pazarları ve borsaların dıĢında Komisyonlarca Ģehrin nüfus
yoğunluğu dikkate alınarak Ģehirlerin ana giriĢlerinde ve Ģehir içinde uygun diğer alanlarda
kurbanlık hayvan satıĢ yerleri belirlenir. Hayvanların Ģehir merkezlerine giriĢlerine ve bu satıĢ
yerlerinin dıĢında diğer yerlerde satıĢına müsaade edilmez.
(11) Kurbanlık hayvan satıĢ ve kesim yerlerinde, su, tuvalet, kapalı oturma yeri ve
benzeri sosyal ihtiyaçların karĢılanacağı yerler ile hayvanların taĢındıkları araçlara
bindirilmesine ve araçlardan indirilmesine uygun rampalar yapılır.
(12) Hayvanlar, zemini temiz ve kuru, etrafı ve üstü kapalı mahallerde, büyükbaĢ
hayvanlar uzun ipli yular ile muhafaza edilir ve nakilleri sırasında yeteri kadar tecrübeli
eleman bulundurulur.
(13) SatıĢ yerlerinin temizlenmesi ve atıkların alınması iĢleri, belediyelerce her gün
muntazam olarak yapılır.
(14) Mevcut mezbaha ve kombinalar dıĢında komisyonlarca Ģehrin nüfus yoğunluğu
dikkate alınarak kurban kesim yerleri ve bunların kapasiteleri belirlenir.
(15) Kesim yerlerinin zemini kolay yıkanabilir, dezenfekte edilebilir ve su birikmesine
imkan vermeyecek Ģekilde düzenlenir. Yeterli miktarda aydınlatma ve havalandırma sağlanır.
(16) Kullanılacak tüm makine ve ekipman ile çalıĢanların temizlik ve dezenfeksiyonu
yaptırılır. Yeterli miktar ve basınçta ve içilebilir nitelikte kullanma suyu bulundurulur.
(17) Biriken gübre, çöp ve sakatat ile diğer atıklar çevreye zarar vermeyecek Ģekilde
üstü kapalı bir mahalde toplanır ve daha sonra hijyenik Ģartlara uygun olarak izale, bertaraf ve
tahliyesi sağlanır. Kesim sonrası ortaya çıkan kan, tank veya benzeri sızdırmaz bir yerde
toplanır ve uygun bir Ģekilde bertaraf edilir. Gübre birikimi için özel bir yer ayrılır. Hastalıklı
organlar ile karkaslar en az iki metre derinliğinde çukurlara gömülüp üzeri kireçle örtülür
veya uygun bir yerde yakılarak imha edilir. Ġmha iĢleminin, yakma suretiyle yapılması
durumunda ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.
Etrafı kapatılmıĢ özel mülk veya bahçesinde kurban keseceklerin uyması gereken
kurallar
MADDE 16 – (1) Kesim yeri beton, beton asfalt vb. sızdırmaz malzemeden olur, çıkan
kanın toprağa dağılmasını önlemek üzere hemen toprakla kapatılır, gerektiğinde kireçlenir.
(2) Kurbandan çıkan kullanılmayacak olan iĢkembe ve diğer benzeri atıklar sızdırmaz,
dayanıklı yüksek yoğunluklu polietilen siyah torbalara 2/3 oranında konulur, gerektiğinde
ikinci torba kullanılır, ağzı iyice kapatılıp bağlanır ve bayram süresince düzenli olarak hizmet
verecek olan belediye temizlik ekiplerine teslim edilir.
(3) Kesim sonunda kesim mahalli kanlı ve kirlenmiĢ bir durumda bırakılmaz, kan izi
kalmayacak Ģekilde temizlenir, gerektiğinde kireçlenir.
(4) Kurban derilerinin taĢınması esnasında kan sızmalarına ve çevre kirliliğine neden
olunmaması yönünde tedbir alınır.
BüyükĢehir Belediyelerinin ve Belediyelerin yükümlülükleri
MADDE 17 – (1) Bayram öncesi kurbanlık hayvan satıĢı süresince ve bayram süresince
belediyeler, kurban hayvan satıĢ ve toplu kurban kesimi yapılacak yerlerde bu Tebliğin 15
inci maddesinde belirtilen çevre kirliliğine neden olunmaması için dikkat edilmesi gereken
hususlar ve denetim esaslarına iliĢkin hazırlanan bu Tebliğin 14 üncü maddesinde belirtilen
yönetim planı çerçevesinde yeterli sayıda temizlik ekiplerini, araçlarıyla birlikte düzenli
olarak çalıĢır halde tutarlar. Bayram süresince temizlik elemanı ve atık toplama aracı sayısı
arttırılır.
(2) SatıĢ ve kesim yerlerinden kaçan büyükbaĢ hayvanların yakalanması için yakalama
ekipleri oluĢturulur.
Denetim iĢlemleri
MADDE 18 – (1) Kurban hizmetlerinin denetlenmesi Kurul ve Komisyon üyesi kurum
ve kuruluĢlar ile emniyet ve jandarma ekiplerince yapılır.
(2) Bayram öncesi ve bayram süresince il/ilçe belediyeleri ile büyükĢehir
belediyelerinin zabıta birimlerince aralıksız denetim yapılır.
(3) Kurbanlık hayvanların yüklenmesi ve sevkleri sırasında ve ayrıca hayvan
kesimi/satıĢı yapılan yerlerde, Ġl/Ġlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlükleri Ek-3’deki
kontrol listesi kapsamında denetimler gerçekleĢtirir, yapılan denetimlere ait kontrol listeleri
dosyasında muhafaza edilir.
Cezai hükümler
MADDE 19 – (1) Karar, Yönetmelik, Tebliğ, Kurul ve Komisyon Kararlarına aykırı
hareket edenler hakkında aĢağıdaki cezai iĢlemler uygulanır;
a) Kurban satıĢ ve kurban kesim yerlerinde; Karar, Yönetmelik, Tebliğ, Kurul,
Komisyon Kararları ve 2872 sayılı Çevre Kanunu hükümleri kapsamında çevre kirliliğinin
önlenmesi için dikkat edilmesi gereken hususlar ve denetim esaslarına iliĢkin hazırlanan
yönetim planı çerçevesinde denetim yapılır. 2872 sayılı Çevre Kanununun 8 inci maddesinde
yer alan hususlara aykırı hareket edenlere, aynı Kanunun 20 nci maddesinin birinci fıkrasının
(j) bendi gereğince cezai iĢlem aynı Kanunun 24 üncü maddesi kapsamında uygulanır.
b) Cadde, sokak ve parkları kurban kesim yeri olarak kullananlar ile kurban kesiminden
sonra kan, atık ve iç organları sokak, cadde ve parklarda bırakanlara, yetkili birimlerce gerekli
yasal yaptırımlar uygulanır.
c) Hayvanların korunması, gözetilmesi, bakımı ve kötü muamelelerden uzak tutulması,
rahat yaĢamalarının sağlanması, insanlarla hayvanların hijyen, sağlık ve güvenlikleri için
gerekli önlemler alınır.
ç) Kurbanlık hayvanlar türüne ve özelliğine uygun ortam ve Ģartlarda taĢınır, sevk
süresince besleme ve bakımı yapılır.
d) 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanununun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasına
göre; satılırken, hayvanların sağlıklarının iyi, barındırıldıkları yerin temiz ve sağlık Ģartlarına
uygun olması zorunludur.
e) 5199 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin birinci fıkrasına göre; hayvanların kesilmesi;
dinî kuralların gerektirdiği özel koĢullar dikkate alınarak hayvanı korkutmadan, ürkütmeden,
en az acı verecek Ģekilde, hijyenik kurallara uyularak ve usulüne uygun olarak bir anda
yapılır. Hayvanların kesiminin ehliyetli kiĢilerce yapılması sağlanır. Bu hükümlere aykırı
hareket edenlere hayvan baĢına 910.-TL idari para cezası uygulanır.
f) 5199 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin ikinci fıkrasına göre yürürlüğe konulan;
Kurban Hizmetlerinin Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığınca Yürütülmesine Dair Yönetmelik
hükümlerine aykırı hareket edenlere hayvan baĢına 2.281.-TL idari para cezası uygulanır.
g) 5199 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre;
hayvanlara kasıtlı olarak kötü davranmak, acımasız ve zalimce iĢlem yapmak, dövmek, aç ve
susuz bırakmak, aĢırı soğuğa ve sıcağa maruz bırakmak, bakımlarını ihmal etmek, fiziksel ve
psikolojik acı çektirmek yasak olup bu hükme aykırı davrananlara 454.-TL idari para cezası
uygulanır.
ğ) 5199 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendine göre; kesin
olarak öldüğü anlaĢılmadan hayvanların vücutlarına müdahalede bulunmak yasak olup bu
hükme aykırı davrananlara 454.-TL para cezası uygulanır.
(2) Birinci fıkrada yer alan cezai iĢlemler ĠçiĢleri, Gıda, Tarım ve Hayvancılık, Orman
ve Su ĠĢleri, Çevre ve ġehircilik Bakanlıklarının ilgili birimleri ile belediyelerce uygulanır.
BEġĠNCĠ BÖLÜM
ÇeĢitli ve Son Hükümler
Koordinasyon sağlanacak kurum ve kuruluĢlar
MADDE 20 – (1) Koordinasyon sağlanacak kurum ve kuruluĢlar aĢağıda gösterilmiĢtir;
a) Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı,
b) ĠçiĢleri Bakanlığı,
c) Milli Eğitim Bakanlığı,
ç) Sağlık Bakanlığı,
d) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı,
e) Çevre ve ġehircilik Bakanlığı,
f) Orman ve Su ĠĢleri Bakanlığı,
g) Belediyeler,
ğ) TRT Genel Müdürlüğü,
h) Türkiye Diyanet Vakfı,
ı) Özel Radyo ve Televizyon KuruluĢları,
i) Ticaret Borsaları,
j) Türk Veteriner Hekimleri Birliği,
k) Kasaplar Odası.
Diğer Hususlar
MADDE 21 – (1) Komisyonlar tarafından düzenlenecek eğitim kurslarına komisyon
üyesi kurum ve kuruluĢlar tarafından gerekli destek sağlanır.
(2) Komisyonlarca gerekli görülen il ve ilçelerde Kurban Bayramı öncesinde ve
süresince Ġl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlerinin sorumluluğunda ve Hayvan Sağlığı,
YetiĢtiriciliği ve Su Ürünleri ġube Müdürlerinin koordinasyonunda yeterli sayıda araç ile
nöbetçi veteriner hekim görevlendirilir. Satılamayan hayvanların geri dönüĢlerinde veteriner
sağlık raporu düzenlenebilmesi amacıyla il/ilçe müdürlüklerince yeterli sayıda veteriner
hekim görevlendirilir.
(3) Bu Tebliğde Hayvan Hareketlerinde Uyulacak Esaslar bölümünde yer alan
hususların yerine getirilmesi ve ilgili tüm kurum ve kuruluĢlarla gerekli iĢbirliği ve
koordinasyonun sağlanması yönünden il ve ilçelerde Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyonları
acilen toplanır ve Tebliğ hükümlerinin iĢlerliğini artırmak yönünden gerekli karar ve önlemler
alınır.
(4) Belediyeler, halk sağlığı müdürlükleri ve toplum sağlığı merkezleri tarafından
kurban kesim günlerinde kesim yerlerinden gelecek çağrılara seri bir Ģekilde ulaĢılabilmesi
için gerekli tedbirler alınır ve bu hususta bilgilendirme çalıĢmaları yapılır.
(5) BaĢkanlıkça Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu ve özel radyo ve televizyon
kuruluĢları ile iĢbirliği yapılarak, bu Tebliğin içeriği ile ilgili 19, 20 ve 21 Eylül 2014
tarihlerinde ana haber bültenlerinin sonunda kamuoyunun bilgilendirilmesi sağlanır.
Yürürlük
MADDE 22 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 23 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığının bağlı olduğu
Bakan yürütür.
EK-1
DUYURU
KURBANLIK HAYVAN ALIRKEN DĠKKAT EDĠLECEK HUSUSLAR









HAYVANLARIN SAĞLIKLI, BESĠLĠ OLMASI,
HAYVANLARIN VETERĠNER SAĞLIK RAPORUNUN BULUNMASI,
AġI KAYDI OLMASI,
HAYVANLARIN KULAKLARININ KÜPELĠ OLMASI,
BÜYÜKBAġ HAYVANLARIN YANLARINDA PASAPORTLARININ
BULUNMASI,
KÜÇÜKBAġ HAYVANLARIN YANINDA NAKĠL BELGELERĠNĠN
OLMASI,
GEBE
OLMAMASI,
KURBANLIK
HAYVANLARIN
ERKEK
OLANLARININ TERCĠH EDĠLMESĠ,
SIĞIRLARIN ĠKĠ YAġINI DOLDURMUġ OLMASI,
ANADOLUDAN TRAKYAYA SEVKLERĠN SADECE GIDA, TARIM VE
HAYVANCILIK BAKANLIĞINCA BELĠRLENEN ġARTLARIN YERĠNE
GETĠRĠLMESĠ HALĠNDE YAPILABĠLECEĞĠ. BU ġARTLAR HAKKINDA
AYRINTILI BĠLGĠ ĠÇĠN EN YAKIN ĠL/ĠLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK
MÜDÜRLÜĞÜNE BAġVURULMASI,
ĠSTANBUL’UN ANADOLU YAKASINA 19.09.2014 TARĠHĠNDEN
ĠTĠBAREN KURBANLIK HAYVANLAR SEVK EDĠLECEK, BU TARĠHTEN
ÖNCE HAYVAN SEVK ĠġLEMLERĠ YAPILMAYACAKTIR.
KURBAN KESĠM YERLERĠ

VATANDAġLARIMIZ KURBANLARINI ġEHĠR VE BELDELERDE
MEZBAHA VE KOMBĠNALAR ĠLE KURBAN KOMĠSYONLARININ
BELĠRLEDĠĞĠ KURBAN KESĠM YERLERĠNDE,

KÖYLER ĠLE ÖNCEDEN BELĠRLENMĠġ KESĠM YERĠ BULUNMAYAN
YERLERDE KENDĠ BAHÇESĠNDE USULÜNE UYGUN OLARAK KESĠLECEK
VE ÇEVREYE ZARAR VERĠLMEYECEKTĠR,

CADDE, SOKAK VE PARK GĠBĠ KAMU ALANLARINDA KURBAN
KESĠLMEYECEKTĠR.
KURBAN KESĠLDĠKTEN SONRA HALK VE HAYVAN SAĞLIĞI
AÇISINDAN

KAN, ATIKLAR VE ĠÇ ORGANLAR SOKAK VE CADDELERE
BIRAKILMAYACAK, EVCĠL VE YABANĠ HAYVANLARA VERĠLMEYECEK
VE BU HAYVANLARIN ÇIKARAMAYACAĞI ġEKĠLDE ÇUKURA
GÖMÜLEREK ĠMHA EDĠLECEKTĠR.
KURBAN HĠZMETLERĠ KOMĠSYONU BAġKANLIĞI
EK-2
DUYURU
KURBAN OLARAK KESĠLEN SIĞIR CĠNSĠ HAYVANLARIN KULAK
KÜPE VE PASAPORTLARI









ÜRETĠCĠLER
SATICILAR
KASAPLAR
KASAP YARDIMCILARI
VETERĠNER HEKĠMLER
MUHTARLAR
BELEDĠYE ZABITA GÖREVLĠLERĠ
VEKÂLETLE KURBAN KESĠM ORGANĠZASYONU YAPANLAR
DĠĞER GÖREVLĠLER
VASITASIYLA ĠL VEYA ĠLÇE GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK
MÜDÜRLÜKLERĠNE 31 EKĠM 2014 CUMA GÜNÜ MESAĠ BĠTĠMĠNE KADAR
TESLĠM EDĠLECEKTĠR.
AYRICA KURBAN OLARAK KESĠLEN BÜYÜKBAġ VE KÜÇÜKBAġ
HAYVANLARIN SAYISI DA MÜFTÜLÜKLERE 31 EKĠM 2014 CUMA GÜNÜ
MESAĠ BĠTĠMĠNE KADAR BĠLDĠRĠLECEKTĠR.
KURBAN HĠZMETLERĠ KOMĠSYONU BAġKANLIĞI
EK-3
KONTROL LĠSTESĠ
Ġlgili Tebliğin 8., 9., 10. ve 11. maddelerindeki hususların kontrol ve denetiminin
yapılması amacıyla hazırlanmıĢtır.
Madde 8. Kurbanlık Hayvanların Yüklenmesi,
UYGUN
UYGUN
AÇIKLAMA
TaĢınması ve BoĢaltılması Ġle Ġlgili Hususlar
DEĞĠL
Nakil araçları hayvanların güvenli bir biçimde
sevklerini sağlamak amacıyla, üzerleri hava
Ģartlarına uygun ve hayvanlara yeterli hava
1.
sağlayacak Ģekilde kapatılır. Ayrıca kapakların
sağlam ve hayvanların atlama ve kaçmalarını
engelleyecek Ģekilde olması sağlanır.
Araçlarda
hayvanların
hacimlerine
ve
planlanan yolculuğa uygun yeterli alan ve
2
yükseklik olması sağlanır. Araçların yükleme
yapılmadan önce temizlik ve dezenfeksiyonu
yapılır, aracın taban döĢemeleri üzerine en az 2
cm kalınlığında yataklık, sap, saman, talaĢ ve
benzeri maddeler serilmesi sağlanır.
Yüklenmeden önce ve sonra nakil araçları
3 Sağlık Bakanlığından izinli dezenfektanlarla
dezenfekte edilir.
Hayvanların
nakil
vasıtalarına
aĢırı
yüklenmelerine, nakliye sırasında yaralanma
4 veya gereksiz yere acı ve ıstırap çekmelerine
neden olabilecek nakil vasıtaları ile sevklerine
izin verilmez.
Hayvanların nakliyesinin uzun sürmesi
durumunda (8 saatten fazla), uygun aralıklarla
hayvanlara yem ve su verilmesi ve
dinlendirilmesi konularında nakliyeci ve
5 hayvan sahibine bilgi verilir, nakil araçlarının
yem ve su yönünden tedarikli olup
olmadıkları, ilk yardım çantası ile yeteri
miktarda
urgan,
yular
bulundurup
bulundurmadıkları kontrol edilir.
Madde 9. Kurbanlık Hayvanların Sevkleri
Sırasında Yapılacak Kontroller
Kaçak hayvan hareketlerine karĢı düzenlenen
1
yol kontrol ve denetimler yapılmalı.
Hayvanların yaralanma veya gereksiz yere acı
2 ve ıstırap çekmelerine neden olabilecek nakil
vasıtaları ile sevklerine izin verilmez.
Madde 10. Kurbanlık Hayvan SatıĢ Yerlerine
Yönelik Alınacak Önlemler
Hayvancılık iĢletmelerinden doğrudan yapılan
satıĢlar hariç kurbanlık hayvanlar; hayvan
pazarı, canlı hayvan borsası, hayvan park ve
1 panayırlarının yanı sıra komisyonlarca alınan
kararlar doğrultusunda belirlenen kurban satıĢ
yerlerinde ve özel kurban kesimi yapılacak
iĢletmelerde alınıp satılır.
Kurbanlık hayvan alım ve satım yerleri; resmi
ve belediye veteriner hekimleri ile belediye
2 zabıta ekiplerince iĢbirliği ve koordinasyon
sağlanarak etkin ve sürekli olarak denetlenerek
kontrol edilmeli.
Kurbanlık hayvan satıĢ yerleri belediyelerle
müĢterek olarak her gün sabah ve akĢam
olmak üzere iki kez usulüne uygun olarak
3
temizlenmeli, ayrıca, Sağlık Bakanlığından
izinli dezenfektanlarla dezenfekte edilerek
nakline izin verilmeli.
SatıĢ yerlerine gelen hayvanlar giriĢ ve
bulaĢıcı hastalıklar
4 çıkıĢlarda mutlaka
yönünden kontrol edilmeli ve hastalıklı
hayvanların nakline izin verilmemeli.
Madde 11. Kurbanlık Hayvanların Kesiminde ve
Kesim Yerlerinde Dikkat Edilecek Hususlar
Kurbanlık hayvanlar, belediyelerde çalıĢma
izni almıĢ mezbaha ve kombinalar ile
Komisyonların belirlediği kesim yerlerinde;
köylerde ve belirlenmiĢ
kesim
yeri
1
bulunmayan yerlerde ise cadde, sokak ve
parka bakmamak kaydıyla kendi bahçelerinde
usulüne uygun olarak ve çevreye zarar
vermeyecek Ģekilde ehil kiĢilerce kesilmeli.
Kurban kesim yerlerindeki atıkların, kan ve
diğer organların herhangi bir çevre kirliliğine
2
sebep olmalarının engellenmesi için gerekli
önlemler alınır.
Kesilen hayvanlara ait hastalıklı organlar,
kesim sırasında oluĢan atıklar, kist hidatik
riskine karĢı karaciğerler ve akciğerler
3
kesinlikle kedi ve köpeklere verilmez. Kedi ve
köpeklerin
çıkaramayacağı
derinlikte
çukurlara gömülerek bertaraf edilir.
Kurbanlık hayvanların derileri mutlaka
usulüne uygun ve deriye zarar vermeyecek
Ģekilde yüzülmeli, kurbanlık hayvan derileri
4
ile bağırsakları temizlendikten sonra usulüne
uygun tuzlanmalı, yetkili kurum ve kuruluĢlara
teslim edilmeli.
Belediye ve köy muhtarlarınca çevre ve
5 toplum sağlığını dikkate alarak temizlik
yaptırılması hususunda gerekli tedbirler alınır.
Kesim öncesi ve sonrası hayvanların kontrol
edildiği ve sağlıklı olduklarına dair damga
6 vurularak ve belge düzenlenerek halkın bu
organizasyonlara
güveninin
artırılması
sağlanmalı.
Denetimi Yapan Personel
Denetimi Yapan Personel
Denetimi
Personel
Yapan
[R.G. 07 Ağustos 2014 – 29081]
—— • ——
Maliye Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığından:
2014-2015 EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠM YILINDA ORGANĠZE SANAYĠ
BÖLGELERĠNDEKĠ ÖZEL MESLEKĠ VE TEKNĠK EĞĠTĠM OKULLARINDA
ÖĞRENĠM GÖREN ÖĞRENCĠLER ĠÇĠN EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠM
DESTEĞĠ VERĠLMESĠNE ĠLĠġKĠN TEBLĠĞ
Bilindiği üzere, 8/2/2007 tarihli ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununun 12
nci maddesinin üçüncü, beĢinci ve altıncı fıkralarında;
“Bu Kanun kapsamında organize sanayi bölgelerinde açılan mesleki ve teknik eğitim
okullarında öğrenim gören her bir öğrenci için, 2012-2013 eğitim ve öğretim yılından
baĢlamak üzere, resmî okullarda öğrenim gören bir öğrencinin okul türüne göre Devlete
maliyetinin bir buçuk katını geçmemek üzere, her eğitim öğretim yılı itibarıyla Maliye
Bakanlığı ile Bakanlık tarafından müĢtereken belirlenen tutarda, Bakanlık bütçesine bu
amaçla konulan ödenekten eğitim ve öğretim desteği yapılabilir.
Söz konusu eğitim öğretim hizmetini sunan veya yararlananların, gerçek dıĢı beyanda
bulunmak suretiyle fazladan ödemeye sebebiyet vermeleri durumunda bu tutarların, ödemenin
yapıldığı tarihten itibaren 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü
Hakkında Kanunun 51 inci maddesine göre hesaplanacak gecikme zammı ile birlikte bir ay
içinde ödenmesi, yapılacak tebligatla sebebiyet verenlerden istenir. Bu süre içinde
ödenmemesi hâlinde bu tutarlar, anılan Kanun hükümlerine göre Maliye Bakanlığına bağlı
vergi daireleri tarafından takip ve tahsil edilir. Bu fiillerin tekrarı hâlinde, ayrıca kurum açma
izinleri iptal edilir.
Bu konu ile ilgili öğrenci baĢarı durumu da dahil olmak üzere destek verilme kriterleri,
hangi eğitim ve öğretim alanlarına destek verileceğine dair kurallar ile diğer usul ve esaslar
Maliye Bakanlığı ve Bakanlıkça müĢtereken hazırlanan yönetmelikle belirlenir.”,
hükümleri yer almaktadır.
5580 sayılı Kanun hükümleri doğrultusunda; 23/10/2012 tarihli ve 28450 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin Ek 1
inci maddesinin ikinci fıkrasında “Eğitim ve öğretim desteği verilecek okul tür, alan ve dalları
ile her bir öğrenci için verilecek eğitim ve öğretim desteği tutarı, resmî okullarda öğrenim
gören bir öğrencinin okul türüne, alanına ve dalına göre Devlete maliyetinin bir buçuk katını
geçmemek üzere, bir önceki yılın verileri esas alınarak her yıl (DeğiĢik ibare: RG-5/7/201429051) Temmuz ayında Maliye Bakanlığı ve Bakanlıkça müĢtereken hazırlanacak olan
tebliğde belirlenir” hükmüne yer verilmiĢtir.
Bu kapsamda, eğitim ve öğretim desteği verilecek alanlar, destek tutarları ve bunlara
iliĢkin diğer hususlar aĢağıda belirtilmiĢtir.
1 – 5580 sayılı Kanun kapsamında organize sanayi bölgelerinde açılan özel her türdeki
mesleki ve teknik liselerde öğrenim gören her bir öğrenciye verilecek eğitim ve öğretim
desteği tutarları; 9 uncu sınıflarda her alan için aynı, 10, 11 ve 12 nci sınıflarda ise alanlara
göre ayrı ayrı olmak üzere aĢağıda belirlenmiĢtir.
Tablo: Eğitim ve Öğretim Desteği Verilen Alanlar ve Destek Tutarları
Sıra
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Alan Adı
Makine Teknolojisi
Metal Teknolojisi
Elektrik Elektronik Teknolojisi
Tekstil Teknolojisi
Mobilya ve Ġç Mekân Tasarımı
Plastik Teknolojisi
Motorlu Araçlar Teknolojisi
Gıda Teknolojisi
Kimya Teknolojisi
Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri
Tesisat Teknolojisi ve Ġklimlendirme
Yenilenebilir Enerji Teknolojileri
Destek Tutarı(TL)
5.500
5.000
5.500
4.500
4.500
5.000
5.500
5.000
5.000
5.000
4.500
5.500
13
14
Biyomedikal Cihaz Teknolojileri
9. Sınıf
4.500
3.800
2 – Eğitim öğretim desteği, yukarıdaki tabloda belirlenen alanların dallarında eğitim
gören öğrencilere de uygulanır.
3 – Belirlenen destek tutarları, Millî Eğitim Bakanlığı bütçesine bu amaçla konulan
ödenekten karĢılanır. Ödemeye iliĢkin usulleri belirlemeye Millî Eğitim Bakanlığı yetkilidir.
4 – Bu Tebliğde yer almayan hususlarda düzenleme yapmaya ve uygulamada ortaya
çıkabilecek tereddütleri gidermeye Maliye Bakanlığı ve Millî Eğitim Bakanlığı yetkilidir.
5 – Maliye Bakanlığı ve Millî Eğitim Bakanlığı tarafından müĢtereken hazırlanan bu
Tebliğ, 2014-2015 eğitim ve öğretim yılı için geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe
girer.
6 – Bu Tebliğ hükümleri Maliye Bakanı ve Milli Eğitim Bakanı tarafından yürütülür.
Tebliğ olunur.
[R.G. 07 Ağustos 2014 – 29081]
—— • ——
Maliye Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığından:
2014-2015 EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠM YILINDA ÖZEL OKULLARDA ÖĞRENĠM
GÖREN ÖĞRENCĠLER ĠÇĠN EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠM DESTEĞĠ
VERĠLMESĠNE ĠLĠġKĠN TEBLĠĞ
Bilindiği üzere, 8/2/2007 tarihli ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununun Ek
1 inci maddesinin ikinci, üçüncü, dördüncü, beĢinci ve sekizinci fıkralarında;
“Bu Kanun kapsamında örgün eğitim yapan özel ilkokul, özel ortaokul ve özel liselerde
öğrenim gören Türkiye Cumhuriyeti vatandaĢı öğrenciler için, resmî okullarda öğrenim gören
bir öğrencinin okul türüne göre her kademede okulun öğrenim süresini aĢmamak üzere, eğitim
ve öğretim desteği verilebilir. Bu fıkra kapsamındaki eğitim ve öğretim desteğinden özel okul
öncesi eğitim kurumlarından eğitim alanlar da, 48-66 ay arasında olmak Ģartıyla en fazla bir
eğitim-öğretim yılı süresince yararlandırılabilir.
Eğitim ve öğretim desteği, Bakanlıkça eğitim kademelerine göre her bir derslik için
belirlenen asgari öğrenci sayısının üzerinde ve her hâlükârda derslik baĢına belirlenen azami
öğrenci sayısını geçmemek üzere verilebilir. Eğitim ve öğretim desteği verilecek toplam
öğrenci sayısı her yıl Maliye Bakanlığı ve Bakanlıkça müĢtereken belirlenir.
Eğitim ve öğretim desteği; yörenin kalkınmada öncelik derecesi ve geliĢmiĢlik durumu,
öğrencinin ailesinin gelir düzeyi, eğitim bölgesinin öğrenci sayısı, desteklenen öğrenci ve
öğrencinin gideceği okulun baĢarı seviyeleri ile öncelikli öğrenciler gibi ölçütler ayrı ayrı
veya birlikte dikkate alınarak verilebilir.
Söz konusu eğitim öğretim hizmetini sunan veya yararlananların, gerçek dıĢı beyanda
bulunmak suretiyle fazladan ödemeye sebebiyet vermeleri durumunda bu tutarların, ödemenin
yapıldığı tarihten itibaren 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesine göre hesaplanacak gecikme
zammı ile birlikte bir ay içinde ödenmesi, yapılacak tebligatla sebebiyet verenlerden istenir.
Bu süre içinde ödenmemesi hâlinde bu tutarlar, anılan Kanun hükümlerine göre Maliye
Bakanlığına bağlı vergi daireleri tarafından takip ve tahsil edilir. Bu fiillerin tekrarı hâlinde,
ayrıca kurum açma izinleri iptal edilir.
Bu madde kapsamında Bakanlıkta istihdam edileceklerde aranacak Ģartlar, eğitim ve
öğretim desteğinin verilmesine iliĢkin ölçütler, desteğin verileceği eğitim kurumu türleri,
eğitim kademeleri ve kurumlar itibarıyla verilecek destek tutarları, eğitim ve öğretim
desteğinin kontrol ve denetimi ile bu maddenin uygulanmasına iliĢkin diğer usul ve esaslar
Maliye Bakanlığı ve Bakanlıkça müĢtereken hazırlanan yönetmelikle belirlenir.”
hükümleri yer almaktadır.
Diğer taraftan 5580 sayılı Kanun hükümleri doğrultusunda; 23/10/2012 tarihli ve 28450
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları
Yönetmeliğinin Ek 2 nci maddesinin birinci fıkrasında “Kanunun Ek-1 inci maddesine göre
her yıl Temmuz ayında Maliye Bakanlığı ile müĢtereken hazırlanacak olan tebliğde illere göre
belirlenen sayıdaki öğrenciler için Ek-10’da yer alan okul türleri ve gruplarına göre eğitim ve
öğretim desteği verilebilir. Tebliğde; her bir öğrenci için verilebilecek eğitim öğretim desteği
tutarı resmi okullarda öğrenim gören bir öğrencinin okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerde
Devlete maliyetinin bir buçuk katını geçmemek üzere, bir önceki yılın verileri esas alınarak
belirlenir.” hükmüne yer verilmiĢtir.
Bu kapsamda, eğitim ve öğretim desteği verilecek okul kademe ve türleri, destek
tutarları, öğrenci sayısı ve bunlara iliĢkin diğer hususlar aĢağıda belirtilmiĢtir.
1 – 5580 sayılı Kanun kapsamında açılan özel okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve
ortaöğretim okul türlerinde öğrenim gören her bir öğrenciye verilecek eğitim ve öğretim
desteği tutarları aĢağıdaki Tablo-1’de yer almaktadır.
Tablo-1: Eğitim Öğretim Desteği Verilen Okul Türleri, Destek Tutarları ve Öğrenci
Sayıları
S.No
1
2
3
4
5
Okul Türü
Okul Öncesi Eğitim Kurumu
Ġlkokul
Ortaokul
Lise
Temel Lise
Toplam
Destek Tutarı (TL)
2.500
3.000
3.500
3.500
3.000
Destek Verilecek
Öğrenci Sayısı
50.000
50.000
75.000
75.000
250.000
2 – 2014-2015 eğitim ve öğretim yılında yukarıdaki Tablo-1’de sayılan okul kademe ve
türleri için toplam 250 bin öğrenciye eğitim ve öğretim desteği verilecektir.
3 – Ġllere göre eğitim ve öğretim desteği verilecek okul kademe ve türleri, öğrenci
sayısı, öğrenci ve okul seçilmesine iliĢkin ölçütler ile diğer ilgili hususlar Milli Eğitim
Bakanlığı tarafından yayımlanacak kılavuzda belirtilecektir.
4 – Sosyo-ekonomik geliĢmiĢlik seviyelerine göre eğitim ve öğretim desteği verilecek
öğrencilerin illere dağıtımında aĢağıdaki tabloda yer alan katsayılar kullanılacaktır.
Tablo-2: Sosyo-Ekonomik GeliĢmiĢlik Seviyeleri Katsayıları
Sosyo-Ekonomik GeliĢmiĢlik Seviyesi
1. Bölge
2. Bölge
3. Bölge
4. Bölge
5. Bölge
6. Bölge
Katsayı
0,95
0,95
1,00
1,00
1,20
1,30
5 – Okul öncesi eğitime devam eden öğrencilerden 48-66 ay yaĢ grubunda olanlar
eğitim öğretim desteğinden yararlanabilir.
6 – Ġllere okul türlerine göre ayrılan öğrenci kontenjanından az talep gelmesi
durumunda Millî Eğitim Bakanlığı boĢ kalan kontenjanları aynı okul türünden talebin fazla
olduğu illerde kullanabilir.
7 – Eğitim öğretim desteği, Millî Eğitim Bakanlığı bütçesine bu amaçla konulan
ödenekten karĢılanır. Ödemeye iliĢkin usulleri belirlemeye Millî Eğitim Bakanlığı yetkilidir.
8 – Bu Tebliğde yer almayan hususlarda düzenleme yapmaya ve uygulamada ortaya
çıkabilecek tereddütleri gidermeye Maliye Bakanlığı ve Millî Eğitim Bakanlığı yetkilidir.
9 – Maliye Bakanlığı ve Millî Eğitim Bakanlığı tarafından müĢtereken hazırlanan bu
Tebliğ, 2014-2015 eğitim ve öğretim yılı için geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe
girer.
10 – Bu Tebliğ hükümleri Maliye Bakanı ve Milli Eğitim Bakanı tarafından yürütülür.
Tebliğ olunur.
[R.G. 07 Ağustos 2014 – 29081]
—— • ——
Maliye Bakanlığından:
VERGĠ USUL KANUNU GENEL TEBLĠĞĠ (SIRA NO: 426)’NDE DEĞĠġĠKLĠK
YAPILMASINA DAĠR TEBLĠĞ (SIRA NO: 437)
15/6/2013 tarihli ve 28678 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu
Genel Tebliği (Sıra No: 426)’nin 6 ncı bölümü aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢtir.
“6. Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazların Kayıt Süreleri
Mükellefler, gerek mecburiyetlerinin baĢlaması sebebiyle gerekse mecburiyetleri
baĢlamadan kendi istekleri ile kullanmak üzere aldıkları yeni nesil ödeme kaydedici cihazları,
alıĢ faturasının düzenlendiği tarihten (fatura tarihi dahil) itibaren 15 gün içerisinde bağlı
bulundukları vergi dairesine bir dilekçeyle (alıĢ faturası örneği, cihaz sicil numarası, cihazdan
alınan bir fiĢ örneği de dâhil olmak üzere gerekli belgeleri eklemek suretiyle) bildirerek kayıt
ettireceklerdir. Ayrıca mükellefler kayıt iĢlemi ile birlikte, kullanmak üzere aldıkları her bir
cihaz için ayrı ayrı olmak üzere “Ödeme Kaydedici Cihazlara Ait Levha”yı söz konusu süre
içerisinde vergi dairelerinden alarak iĢyerlerinde devamlı surette görülebilecek bir yere
asacaklardır.
Cihazın alındığı tarih itibariyle yeni nesil ödeme kaydedici cihazları kullanma
mecburiyetinin baĢlamasına 15 günden daha az bir sürenin bulunması halinde mükellefler, söz
konusu 15 günün sonunu beklemeyecekler ve mecburiyetleri baĢlamadan önce yukarıda
açıklandığı Ģekilde kayıtlarını yaptırıp ödeme kaydedici cihazlara ait levhalarını alacaklardır.
Diğer bir anlatımla mükellefler cihazları, alıĢ faturasının düzenlendiği tarihten itibaren (yeni
nesil ödeme kaydedici cihazları kullanma mecburiyetinin baĢlama tarihini geçmemek Ģartıyla)
15 gün içerisinde vergi dairesine kaydettirip levhalarını alarak kullanmaya baĢlayacaklardır.”
Tebliğ olunur.
[R.G. 07 Ağustos 2014 – 29081]
—— • ——
Maliye Bakanlığından:
VERGĠ USUL KANUNU GENEL TEBLĠĞĠ (SIRA NO: 347)’NDE DEĞĠġĠKLĠK
YAPILMASINA DAĠR TEBLĠĞ (SIRA NO: 438)
7/4/2005 tarihli ve 25779 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel
Tebliği (Sıra No: 347)’nin 3 üncü bölümünün birinci paragrafı aĢağıdaki Ģekilde
değiĢtirilmiĢtir.
“Matbaa iĢletmecileri Yönetmeliğin 14 üncü maddesi uyarınca düzenlenen bilgi
formunu, en geç düzenlendiği günü izleyen on beĢinci günün sonuna kadar internet üzerinden,
www.gelirler.gov.tr adresinde hizmet veren Ġnternet Vergi Dairesi/Kurumlar-Gelir Vergi
Dairesine, kullanıcı kodu, parola ve Ģifrelerini kullanmak suretiyle göndereceklerdir.”
Aynı Tebliğe ekli ek-4’te yer alan AnlaĢmalı Matbaalara ĠliĢkin Tip AnlaĢma Metninin
6 ncı maddesinin dördüncü paragrafı aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢtir.
“Matbaa iĢletmecisi, basım ve dağıtımını yaptığı belgelere iliĢkin bilgi formunu, en geç
düzenlendiği günü izleyen on beĢinci günün sonuna kadar elektronik ortamda internet
üzerinden gönderecektir.”
Tebliğ olunur.
[R.G. 07 Ağustos 2014 – 29081]
—— • ——
Maliye Bakanlığından:
VERGĠ USUL KANUNU GENEL TEBLĠĞĠ (SIRA NO: 333)’NDE DEĞĠġĠKLĠK
YAPILMASINA DAĠR TEBLĠĞ (SIRA NO: 439)
28/4/2004 tarihli ve 25446 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Vergi Usul Kanunu
Genel Tebliği (Sıra No: 333)’nin ekinde yer alan listeye 3.65. satırdan sonra gelmek üzere
aĢağıdaki satır eklenmiĢtir.
―
3.65.1.
Su taĢımaya mahsus damacanalar
3
%33,33
‖
Aynı Tebliğin ekinde yer alan listenin 29.1. satırı aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢ ve
mevcut 29.1. satırdan sonra gelmek üzere aĢağıdaki 29.1.1. ve 29.1.2. satırlar eklenmiĢtir.
―
Çimentolu yonga ve lif çimento
29.1.
levha imalatında kullanılan iktisadi
15
%6,66
kıymetler
‖
―
29.1.1.
Plastik kalıplar
2
%50
29.1.2.
Çelik sac kalıplar ve ayraçlar
5
%20
‖
Aynı Tebliğin ekinde yer alan listenin 45.1.8. satırından sonra gelmek üzere aĢağıdaki
satır eklenmiĢtir.
―
45.1.9.
GüneĢ enerjisi santrali
10
%10
‖
Tebliğ olunur.
[R.G. 07 Ağustos 2014 – 29081]
—— • ——
ÖzelleĢtirme Ġdaresi BaĢkanlığından:
ÖZELLEġTĠRME YÜKSEK KURULU KARARI
Tarih
:
21/7/2014
Karar No :
2014/68
Konu : MuĢ ilinde bulunan
taĢınmazların özelleĢtirilmesi
ÖzelleĢtirme Yüksek Kurulunca;
ÖzelleĢtirme Ġdaresi BaĢkanlığının (Ġdare) 09.05.2014 tarih ve 3458 sayılı yazısına
istinaden;
ÖzelleĢtirme Yüksek Kurulunun 16.07.2012 tarih ve 2012/104 sayılı Kararı ile
özelleĢtirme kapsam ve programına alınan Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları
ĠĢletmesi Genel Müdürlüğü adına kayıtlı;
• MuĢ ili, Merkez ilçesi, Zafer Mahallesi, 158 ada, 13 parselde bulunan 11.599,51 m2
yüzölçümlü,
• MuĢ ili, Merkez ilçesi, Zafer Mahallesi, 158 ada, 14 parselde bulunan 5.565,76 m2
yüzölçümlü,
• MuĢ ili, Merkez ilçesi, Zafer Mahallesi, 158 ada, 15 parselde bulunan 5.183,77 m2
yüzölçümlü
taĢınmazların “SatıĢ” yöntemiyle ve “Pazarlık Usulü” uygulanmak suretiyle
özelleĢtirilmesini teminen Ġhale Ġlan Metni ve Ġhale ġartnamesinde belirtilen hususlar dikkate
alınarak yapılan ihaleleri sonucunda Ġhale Komisyonunca:
1. MuĢ ili, Merkez ilçesi, Zafer Mahallesi, 158 ada, 13 parselde bulunan 11.599,51 m2
yüzölçümlü
taĢınmazın
üzerinde
bulunan
binalarla
birlikte;
5.713.000
(BeĢmilyonyediyüzonüçbin) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren YalçınÇakar Petrol
Ürünleri ĠnĢaat Nakliye Turizm Gıda Sanayi DıĢ Ticaret Ltd. ġti.’ye Ġhale ġartnamesi
çerçevesinde satılmasına, YalçınÇakar Petrol Ürünleri ĠnĢaat Nakliye Turizm Gıda Sanayi DıĢ
Ticaret Ltd. ġti.’nin sözleĢmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine
getirmemesi halinde, teminatının Ġdare lehine irat kaydedilmesine, 5.709.000
(BeĢmilyonyediyüzdokuzbin) Türk Lirası bedelle ikinci teklifi veren Mehmet Emin GÜLER’e
Ġhale ġartnamesi çerçevesinde satılmasına, Mehmet Emin GÜLER’in sözleĢmeyi
imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde,
teminatının Ġdare lehine irat kaydedilmesine, 5.425.000 (BeĢmilyondörtyüzyirmibeĢbin) Türk
Lirası bedelle üçüncü teklifi veren MBS Group ĠnĢaat Enerji BiliĢim Sanayi ve Ticaret Ltd.
ġti.’ye Ġhale ġartnamesi çerçevesinde satılmasına, MBS Group ĠnĢaat Enerji BiliĢim Sanayi
ve Ticaret Ltd. ġti.’nin sözleĢmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri
yerine getirmemesi halinde, teminatının Ġdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptaline,
2. MuĢ ili, Merkez ilçesi, Zafer Mahallesi, 158 ada, 14 parselde bulunan 5.565,76 m2
yüzölçümlü
taĢınmazın
üzerinde
bulunan
binalarla
birlikte;
3.330.000
(Üçmilyonüçyüzotuzbin) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren Mehmet Ġkbal BALLI’ya
Ġhale ġartnamesi çerçevesinde satılmasına, Mehmet Ġkbal BALLI’nın sözleĢmeyi
imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde,
teminatının Ġdare lehine irat kaydedilmesine, 3.310.000 (Üçmilyonüçyüzonbin) Türk Lirası
bedelle ikinci teklifi veren YalçınÇakar Petrol Ürünleri ĠnĢaat Nakliye Turizm Gıda Sanayi
DıĢ Ticaret Ltd. ġti.’ye Ġhale ġartnamesi çerçevesinde satılmasına, YalçınÇakar Petrol
Ürünleri ĠnĢaat Nakliye Turizm Gıda Sanayi DıĢ Ticaret Ltd. ġti.’nin sözleĢmeyi
imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde,
teminatının Ġdare lehine irat kaydedilmesine, 3.200.000 (Üçmilyonikiyüzbin) Türk Lirası
bedelle üçüncü teklifi veren MBS Group ĠnĢaat Enerji BiliĢim Sanayi ve Ticaret Ltd. ġti.’ye
Ġhale ġartnamesi çerçevesinde satılmasına, MBS Group ĠnĢaat Enerji BiliĢim Sanayi ve
Ticaret Ltd. ġti.’nin sözleĢmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine
getirmemesi halinde, teminatının Ġdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptaline,
3. MuĢ ili, Merkez ilçesi, Zafer Mahallesi, 158 ada, 15 parselde bulunan 5.183,77 m2
yüzölçümlü taĢınmazın üzerinde bulunan binalarla birlikte; 3.500.000 (ÜçmilyonbeĢyüzbin)
Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren Tekin ġENER’e Ġhale ġartnamesi çerçevesinde
satılmasına, Tekin ġENER’in sözleĢmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer
yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, teminatının Ġdare lehine irat kaydedilmesine,
3.333.000 (Üçmilyonüçyüzotuzüçbin) Türk Lirası bedelle ikinci teklifi veren Mehmet Emin
GÜLER’e Ġhale ġartnamesi çerçevesinde satılmasına, Mehmet Emin GÜLER’in sözleĢmeyi
imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde,
teminatının Ġdare lehine irat kaydedilmesine, 3.330.000 (Üçmilyonüçyüzotuzbin) Türk Lirası
bedelle üçüncü teklifi veren IMC Yapı Sanayi Ticaret Ltd. ġti.’ye Ġhale ġartnamesi
çerçevesinde satılmasına, IMC Yapı Sanayi Ticaret Ltd. ġti.’nin sözleĢmeyi imzalamaktan
imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, teminatının Ġdare lehine
irat kaydedilmesine ve ihalenin iptaline,
dair verilen kararın onaylanmasına,
Bu Karar çerçevesinde satıĢ sözleĢmelerinin imzalanması ve Karar gereklerinin yerine
getirilmesi hususlarında Ġdarenin yetkili kılınmasına
karar verilmiĢtir.
[R.G. 07 Ağustos 2014 – 29081]
—— • ——
ÖzelleĢtirme Ġdaresi BaĢkanlığından:
KARAR
TARĠH
:
5/8/2014
KARAR NO :
2014/ÖĠB-K-52
KONU
: Maliye Hazinesi adına kayıtlı Ġstanbul/Maltepe/Cumhuriyet Mah.
Tahta Köprü mevkii 1306 ada 40 parsel no.lu taĢınmazın satıĢı.
ÖzelleĢtirme Yüksek Kurulu (ÖYK)’nun 13.01.1998 tarih, 98/03 sayılı yetki devrine
istinaden ÖzelleĢtirme Ġdaresi BaĢkanlığınca,
1. ÖYK’nın 25/11/2013 tarih, 2013/181 sayılı Kararı ile özelleĢtirme kapsam ve
programına alınan Maliye Hazinesi (Hazine) adına kayıtlı Ġstanbul ili, Maltepe ilçesi,
Cumhuriyet Mahallesi, Tahta Köprü mevkii, 1306 ada, 8 numaralı parselin ifrazı ile oluĢan
1306 ada, 40 numaralı parselde bulunan 420,13 m2 yüzölçümlü taĢınmazın “satıĢ” yöntemiyle
özelleĢtirilmesini teminen Ġhale Ġlanı ve Ġhale ġartnamesinde belirtilen hususlar kapsamında
yapılan ihale sonucunda Ġhale Komisyonunca;
Hazine adına kayıtlı, Ġstanbul ili, Maltepe ilçesi, Cumhuriyet Mahallesi, Tahta Köprü
mevkii, 1306 ada, 40 parsel numaralı taĢınmazın; 1.305.000.- (BirmilyonüçyüzbeĢbin) Türk
Lirası bedelle en yüksek teklifi veren Cengiz ĠnĢaat Sanayi ve Ticaret Anonim ġirketi’ne Ġhale
ġartnamesi çerçevesinde satılmasına, Cengiz ĠnĢaat Sanayi ve Ticaret Anonim ġirketi’nin
sözleĢmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi
halinde
teminatının
Ġdare
lehine
irat
kaydedilmesine,
1.295.000
(BirmilyonikiyüzdoksanbeĢbin) Türk Lirası bedelle ikinci teklifi veren Aydın AYDOĞAN’a
Ġhale ġartnamesi çerçevesinde satılmasına, Aydın AYDOĞAN’ın sözleĢmeyi imzalamaktan
imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, teminatının Ġdare lehine
irat kaydedilmesine ve ihalenin iptal edilmesine
dair verilen Kararın onaylanmasına,
2. ĠĢ bu Karar gereklerinin ve satıĢa konu taĢınmazın devir iĢlemlerinin Ġhale
ġartnamesindeki hükümler doğrultusunda yerine getirilmesine
karar verilmiĢtir.
[R.G. 07 Ağustos 2014 – 29081]
—— • ——
YÜKSEK SEÇĠM KURULU KARARI
Yüksek Seçim Kurulu BaĢkanlığından:
Karar No : 3540
-KARARKurulumuz BaĢkanlığına Adalet ve Kalkınma Partisi Genel BaĢkan Yardımcısı Prof. Dr.
Mustafa ġENTOP tarafından gönderilen 5/8/2014 tarihli, 1442 sayılı yazıda; 298 sayılı
Kanun’un ―Sandık kurulu kararlarına ve tutanağa itiraz‖ baĢlıklı 128. maddesinde; ―Sandık
kurullarının kararları, oyların sayım ve dökümü ile tutanakların düzenlenmesine iliĢkin iĢ ve
iĢlemleri aleyhine, ilçe seçim kuruluna itiraz olunabilir. Bu itirazlar, sandık sonuç tutanağının
düzenlenip baĢkan ve üyeler tarafından imzalanmasına kadar sözle veya yazıyla, sandık
kurulları vasıtasıyla yapılabileceği gibi, oy verme gününden sonraki salı günü saat 15.00'e
kadar doğrudan ilçe seçim kurullarına yazılı olarak yapılabilir.‖ düzenlemesinin yer aldığı,
Örnek: 138 sayılı Genelge’nin 54. maddesinde de; ―sandık kurullarının kararları oyların sayım
ve dökümü ile tutanakların düzenlemesine iliĢkin iĢ ve iĢlemleri aleyhine ilçe seçim kuruluna
itiraz olunabilir. Bu itirazlar sandık sonuç tutanağının düzenlenip baĢkan ve üyeler tarafından
imzalanmasına kadar sözle veya yazıyla, sandık kurulları vasıtasıyla yapılabileceği gibi, oy
verme gününden sonraki Salı günü saat 15.00’e kadar doğrudan ilçe seçim kurullarına yazılı
olarak yapılabilir.‖ Ģeklinde düzenlendiği, Yüksek Seçim Kurulunun 6/6/2014 tarih ve 2910
sayılı kararı ekinde yer alan CumhurbaĢkanı Seçiminde Uygulanacak Seçim Takviminde 11
Ağustos 2014 Pazartesi günü için üçüncü sırada ―Sandık kurullarının kararları ve
tutanaklarına karĢı ilçe seçim kurullarına yapılacak itirazların son günü‖ (saat 17.00)
(298/128) Ģeklinde düzenleme yapıldığı, sandık kurulu kararları, oyların sayım ve dökümü ile
tutanakların düzenlenmesine iliĢkin iĢ ve iĢlemleri aleyhine ilçe seçim kurullarına doğrudan
itiraz etmek için 298 sayılı Kanun’un 128. maddesi ile Örnek: 138 sayılı Genelge’de paralel
bir düzenleme öngörülmesine karĢılık; Seçim Takviminde söz konusu sürenin 11 Ağustos
2014 Pazartesi saat 17.00 olarak düzenlendiği, 298 sayılı Kanun’un 128. maddesi ve Örnek:
138 sayılı Genelge’nin 54. maddesi ile Seçim Takvimindeki çeliĢkinin giderilmesi istenilmiĢ
olmakla, konu incelenerek;
GEREĞĠ GÖRÜġÜLÜP DÜġÜNÜLDÜ:
Ġstem; sandık kurulu kararları, oyların sayım ve dökümü ile tutanakların
düzenlenmesine iliĢkin iĢ ve iĢlemleri aleyhine ilçe seçim kurullarına doğrudan itiraz etmek
için öngörülen süreye iliĢkin Örnek: 138 sayılı Genelge’nin 54. maddesi ve Seçim
Takvimindeki çeliĢkinin giderilmesine iliĢkindir.
Resmî Gazete’nin 10/6/2014 tarihi, 29026 sayılı nüshasında yayımlanan Yüksek Seçim
Kurulunun 6/6/2014 tarihli, 2910 sayılı kararı ile kabul edilen CumhurbaĢkanı Seçimi
Takviminde;
11 Ağustos 2014 Pazartesi günü;
―3- Sandık kurullarının kararları ve tutanaklarına karĢı ilçe seçim kurullarına yapılacak
itirazların son günü (Saat 17.00) (298/128),
4- Üçüncü maddede yapılan itirazların, ilçe seçim kurullarınca en geç saat 23.59’a kadar
karara bağlanması.‖
olarak düzenlenmiĢtir.
Yine Resmî Gazete’nin 11/7/2014 tarihi, 29057 sayılı nüshasında yayımlanan Yüksek
Seçim Kurulunun 29/6/2014 tarihli, 3091 sayılı kararı ile kabul edilen CumhurbaĢkanlığı
Seçiminde Sandık Kurullarının OluĢumu ile Görev ve Yetkilerini Gösterir Örnek: 138 sayılı
Genelge’nin ―Sandık kurullarının itirazı ilçe seçim kuruluna ulaĢtırması ve itirazcıya alındı
kâğıdı verilmesi‖ baĢlıklı 54. maddesinde;
―Sandık kurullarının kararları, oyların sayım ve dökümü ile tutanakların
düzenlenmesine iliĢkin iĢ ve iĢlemleri aleyhine, ilçe seçim kuruluna itiraz olunabilir.
Bu itirazlar, sandık sonuç tutanağının düzenlenip baĢkan ve üyeler tarafından
imzalanmasına kadar sözle veya yazıyla, sandık kurulları vasıtasıyla yapılabileceği gibi, oy
verme gününden sonraki salı günü saat 15.00'e kadar doğrudan ilçe seçim kurullarına yazılı
olarak yapılabilir.
Sandık baĢı iĢ ve iĢlemlerine karĢı, ilçe seçim kuruluna itiraz edilebilmesi için, önce
sandık kuruluna Ģikâyet veya itirazda bulunulmuĢ olması Ģart değildir.
Ġlçe seçim kurulları, itirazları en geç itirazın yapıldığı tarihten sonraki ikinci gün saat
17.00’ye kadar karara bağlar. Ġtirazı yapan hazır ise, karar kendisine bildirilir; değilse tebliğ
edilir.
Ġlçe seçim kurulları, yukarıda gösterilen itiraz süresi sona ermeden veya süresinde
yapılan itirazları inceleyip bir karara bağlamadan önce, ilçe birleĢtirme tutanağını
düzenleyemez. Bu hükme rağmen, bu tutanağın düzenlenmiĢ olması, üst seçim kurullarına
itiraz için Kanunda öngörülen sürelere baĢlangıç teĢkil etmez (298/128).‖
Ģeklinde düzenlemelere yer verilmiĢtir.
Kurulumuzca yapılan değerlendirme neticesinde; Örnek: 138 sayılı Genelge’nin
―Sandık kurullarının itirazı ilçe seçim kuruluna ulaĢtırması ve itirazcıya alındı kâğıdı
verilmesi‖ baĢlıklı 54. maddesinin ikinci fıkrasında yer alan ―… oy verme gününden sonraki
Salı günü saat 15.00’e kadar …‖ düzenlemesi ile dördüncü fıkrasında yer alan ―…itirazın
yapıldığı tarihten sonraki ikinci gün saat 17.00’ye kadar…‖ Ģeklinde yer alan düzenlemenin,
Kurulumuzun 6/6/2014 tarihli, 2910 sayılı kararı ekinde yer alan Seçim Takvimine aykırı
olduğu anlaĢılmıĢtır.
Bu nedenle; Örnek: 138 sayılı Genelge’nin 54. maddesinin ikinci ve dördüncü
fıkralarının Seçim Takvimine uygun olarak;
―Bu itirazlar, sandık sonuç tutanağının düzenlenip baĢkan ve üyeler tarafından
imzalanmasına kadar sözle veya yazıyla, sandık kurulları vasıtasıyla yapılabileceği gibi, oy
verme gününden sonraki pazartesi günü saat 17.00’e kadar doğrudan ilçe seçim kurullarına
yazılı olarak yapılabilir.‖
―Ġlçe seçim kurulları, itirazları en geç 11 Ağustos 2014 Pazartesi günü saat 23.59’a
kadar karara bağlar. Ġtirazı yapan hazır ise, karar kendisine bildirilir; değilse tebliğ edilir.‖
Ģeklinde düzeltilmesine karar verilmesi gerekmiĢtir.
S O N U Ç:
Açıklanan nedenlerle;
1- Örnek: 138 sayılı Genelge’nin 54. maddesinin ikinci ve dördüncü fıkralarının Seçim
Takvimine uygun olarak;
―Bu itirazlar, sandık sonuç tutanağının düzenlenip baĢkan ve üyeler tarafından
imzalanmasına kadar sözle veya yazıyla, sandık kurulları vasıtasıyla yapılabileceği gibi, oy
verme gününden sonraki pazartesi günü saat 17.00’e kadar doğrudan ilçe seçim kurullarına
yazılı olarak yapılabilir.‖
―Ġlçe seçim kurulları, itirazları en geç 11 Ağustos 2014 Pazartesi günü saat 23.59’a
kadar karara bağlar. Ġtirazı yapan hazır ise, karar kendisine bildirilir; değilse tebliğ edilir.‖
Ģeklinde düzeltilmesine,
2- Karar örneğinin;
a) Resmî Gazete’de yayımlanmasına,
b) Prof. Dr. Mustafa ġENTOP’a gönderilmesine,
c) Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce Kurulumuzun internet sitesi www.ysk.gov.tr
adresinde yayınlanmasına, il ve ilçe seçim kurulu baĢkanlıklarına iç-mail olarak iletilmesine,
5/8/2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
BaĢkan
Sadi GÜVEN
BaĢkanvekili
Turan
KARAKAYA
Üye
Muharrem
COġKUN
Üye
Mehmet KÜRTÜL
Üye
Nilgün ĠPEK
Üye
Ünal DEMĠRCĠ
Üye
Ali KAYA
Üye
Ġlhan HANAĞASI
Üye
Ġbrahim ZENGĠN
Üye
Zeki YĠĞĠT
[R.G. 07 Ağustos 2014 – 29081]
—— • ——
MĠLLETLERARASI SÖZLEġME
Karar Sayısı : 2014/6604
1966 Uluslararası Yükleme Sınırı SözleĢmesi ile bu SözleĢme’nin 1988 Protokolü’ne
Uluslararası Denizcilik Örgütü’nün ekli kararları ile getirilen değiĢikliklerin onaylanması;
DıĢiĢleri Bakanlığının 4/6/2014 tarihli ve 4557084 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve
244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 9/7/2014
tarihinde kararlaĢtırılmıĢtır.
Abdullah GÜL
CUMHURBAġKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN
BaĢbakan
B. ARINÇ
A. BABACAN
B. ATALAY
E. ĠġLER
BaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan YardımcısıBaĢbakan Yardımcısı
B. BOZDAĞ
A. ĠSLAM
M. ÇAVUġOĞLU
F. IġIK
Adalet BakanıAile ve Sosyal Politikalar Bakanı Avrupa Birliği BakanıBilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakanı
F. ÇELĠK
Ġ. GÜLLÜCE
A. DAVUTOĞLU N. ZEYBEKCĠ
ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Çevre ve ġehircilik BakanıDıĢiĢleri
Bakanı
Ekonomi Bakanı
T. YILDIZ
A. Ç. KILIÇ
M. M. EKER
H. YAZICI
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Gençlik ve Spor BakanıGıda,
Tarım
Hayvancılık BakanıGümrük ve Ticaret Bakanı
E. ALA
C. YILMAZ
Ö. ÇELĠK
M. ġĠMġEK
ĠçiĢleri Bakanı
Kalkınma Bakanı Kültür ve Turizm Bakanı Maliye Bakanı
N. AVCI
Ġ. YILMAZ
V. EROĞLU
Millî Eğitim Bakanı
Millî Savunma BakanıOrman ve Su ĠĢleri Bakanı
M. MÜEZZĠNOĞLU
L. ELVAN
Sağlık BakanıUlaĢtırma, Denizcilik ve HaberleĢme Bakanı
ve
SözleĢme Metni
[R.G. 08 Ağustos 2014 – 29082]
—— • ——
TEBLĠĞ
ÖzelleĢtirme Ġdaresi BaĢkanlığından:
ÖZELLEġTĠRME YÜKSEK KURULU KARARI
TARĠH
: 21/7/2014
KARAR NO
: 2014/66
KONU
: - Diyarbakır ili, Kayapınar ilçesi, Kayapınar mahallesi (2458 ada 1
parsel, 2459 ada 1 parsel, 2460 ada 1 parsel, 2461 ada 1 parsel, 2462 ada 1 parsel ile 8037,
8038, 8039, 8040, 8041, 8042, 8043, 8044 ve 8045 no.lu parseller) Ġmar Planı DeğiĢikliği.
- Afyon ili, Merkez ilçesi, Çetinkaya mahallesi (653 ada 98 no.lu parsel)
Ġmar Planı DeğiĢikliği.
ÖzelleĢtirme Yüksek Kurulu’nca;
ÖzelleĢtirme Ġdaresi BaĢkanlığının 26/6/2014 tarih ve 4623 sayılı yazısına istinaden;
1- ÖzelleĢtirme kapsam ve programında bulunan,
• Mülkiyeti Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol ĠĢletmeleri A.ġ. (tta Gayrimenkul
A.ġ.) adına kayıtlı, Diyarbakır ili, Kayapınar ilçesi, Kayapınar mahallesi sınırları içerisinde
bulunan, 660.335,83 m² toplam yüzölçümlü 2458 ada 1 parsel, 2459 ada 1 parsel, 2460 ada 1
parsel, 2461 ada 1 parsel, 2462 ada 1 parsel ile 8037, 8038, 8039, 8040, 8041, 8042, 8043,
8044, 8045 no.lu parsellere ―GeliĢme Konut Alanı (E:1.25, Hmaks: 10 kat), Resmi Kurum
Alanı (E:1.00), Eğitim Tesisleri Alanı (E:1.00), Sağlık Tesisi Alanı (E:0.60), Dini Tesis Alanı
(E:0.60), Akaryakıt-LPG Servis Ġstasyonu (E:0.30, Hmaks: 6.50 m), Park ve Yol‖ fonksiyonu
önerilmesine iliĢkin ÖzelleĢtirme Ġdaresi BaĢkanlığınca hazırlanan 1/100.000 ölçekli Çevre
Düzeni Planı DeğiĢikliği, 1/5.000 ölçekli Nazım Ġmar Planı ve 1/1.000 ölçekli Uygulama Ġmar
Planının,
• Mülkiyeti Türkiye ġeker Fabrikaları A.ġ. adına kayıtlı, Afyon ili, Merkez ilçesi,
Çetinkaya mahallesi sınırları içerisinde yer alan 35.600,91 m² yüzölçümlü, 653 ada 98 no.lu
parsele ―Konut DıĢı Kentsel ÇalıĢma Alanı (E:0.50, Hmaks: Serbest), Park ve Yol‖
fonksiyonu önerilmesine iliĢkin ÖzelleĢtirme Ġdaresi BaĢkanlığınca hazırlanan 1/100.000
ölçekli Çevre Düzeni Planı DeğiĢikliği, 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı DeğiĢikliği,
1/5.000 ölçekli Nazım Ġmar Planı DeğiĢikliği ve 1/1.000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı
DeğiĢikliğinin,
onaylanmasına,
2- Onaylanan imar planlarının Resmî Gazete’de yayımlanmasını müteakip, bilgi ve
gereği için ilgili Kurum/KuruluĢlara gönderilmesine
karar verilmiĢtir.
Ġmar Planı DeğiĢikliği
[R.G. 08 Ağustos 2014 – 29082]
—— • ——
ANAYASA MAHKEMESĠ KARARI
Anayasa Mahkemesinin 23/7/2014 Tarihli ve E: 2013/50, K: 2014/132 Sayılı Kararı 8
Ağustos 2014 Tarihli ve 29082 Sayılı Resmi Gazetede YayınlanmıĢtır.
[R.G. 08 Ağustos 2014 – 29082]
—— • ——
YARGITAY KARARI
Yargıtay 13. Hukuk Dairesinden:
ESAS NO : 2012/6934
KARAR NO : 2012/10438
YARGITAY ĠLAMI
MAHKEMESĠ: Giresun 2. Asliye Hukuk Mahkemesi (Tüketici Mahkemesi sıfatıyla)
TARĠHĠ
: 19/10/2011
NUMARASI : 2011/511-2011/477
DAVACI : Mustafa Çolaker
DAVALI : TC. Ziraat Bankası vekili avukat Nergiz Özdemir
Taraflar arasındaki maaĢ promosyonu alacağı davasının yapılan yargılaması sonunda
ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi
içinde davalı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuĢulup
düĢünüldü.
KARAR
Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı
nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde Yargıtay
Cumhuriyet BaĢsavcılığı tarafından kanun yararına bozulması istenilmekle, incelemenin evrak
üzerinde yapılmasına karar verildikten sonra dosya incelendi gereği konuĢulup düĢünüldü.
Davacı, davalı bankanın maaĢ promosyon sözleĢmesi gereğince kendisine eksik ödeme
yaptığını, bu nedenle 1.230 TL.nin davalıdan tahsilini istemiĢtir.
Davalı, davanın reddini savunmuĢtur.
Mahkemece, davanın kabulüne kesin olarak karar verilmiĢ; karar, yürürlükteki hukuka
aykırı olduğu gerekçesiyle Yargıtay Cumhuriyet BaĢsavcılığınca kanun yararına temyiz
edilmiĢtir.
4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ile tüketiciler ile satıcı ve üretici
firma arasındaki mal ve hizmet alım satımından kaynaklanan anlaĢmazlıkların çözüme
kavuĢturulması görevi Tüketici Mahkemelerine verilmiĢtir.
4077 Sayılı Kanunun 1. maddesinde Kanunu'nun amacı; “...kamu yararına uygun olarak
tüketicinin sağlık ve güvenliği ile ekonomik çıkarlarını koruyucu, aydınlatıcı, eğitici,
zararlarını tazmin edici, çevresel tehlikelerden korunmasını sağlayıcı önlemleri almak ve
tüketicilerin kendilerini koruyucu giriĢimlerini özendirmek ve bu konudaki politikaların
oluĢturulmasında gönüllü örgütlenmeleri teĢvik etmeye iliĢkin hususları düzenlemektir"
Ģeklinde belirtilmiĢtir. Aynı Kanunun 3/e bendinde "Tüketici; bir mal veya hizmeti Özel
amaçlarla satın alarak nihai olarak kullanan veya tüketen gerçek veya tüzelkiĢi" olarak
tanımlanmıĢtır.
Somut olayda ise, uyuĢmazlığın tüketici kredisi veya kredi kartından kaynaklanmadığı,
dava konusu sözleĢmenin Borçlar Kanununun 111. maddesi gereğince üçüncü kiĢi yararına
imzalanmıĢ bir sözleĢme olduğu ve Üniversite personeli yönünden promosyon niteliği
taĢıdığı, dolayısıyla uyuĢmazlığın Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamına
girmediği, genel mahkemelerce çözümlenmesi gerektiği anlaĢılmaktadır.
Göreve iliĢkin kurallar kamu düzeninden olup, Mahkemece re’sen gözetilmesi gerektiği,
karar tarihinde yürürlükte olan 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 2. ve 8.
maddeleri gereğince bahsi geçen davanın Sulh Hukuk Mahkemesinin görevi kapsamında
kaldığı, aynı Kanunun 7. maddesi uyarınca Mahkemece, görevsizlik kararı verilerek dosyanın
görevli ve yetkili mahkemeye gönderilmesi gerektiği halde, iĢin esası değerlendirilmek
suretiyle yazılı Ģekilde hüküm kurulması usul ve yasaya aykırı olup, bozma nedenidir.
SONUÇ: Yargıtay Cumhuriyet BaĢsavcılığının HUMK. 427/6 maddesine dayalı kanun
yararına bozma isteğinin kabulü ile mahkeme kararının sonuca etkili olmamak üzere kanun
yararına BOZULMASINA, 16.4.2012 gününde oybirliğiyle karar verildi.
[R.G. 08 Ağustos 2014 – 29082]
—— • ——
ĠLÂN
Adalet Bakanlığından:
Buldan Sulh Hukuk Mahkemesinin 2001/103 Esas, 2001/159 Karar sayılı dosyasının
kaybolduğu anlaĢıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân
Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak
Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan
Kanun hükümleri gereğince iĢlem yapılmasına karar verildiği ilân olunur.
7196/1-1
[R.G. 08 Ağustos 2014 – 29082]
—— • ——
MĠLLETLERARASI SÖZLEġME
Karar Sayısı : 2014/6656
Hükümetimiz adına 10 Kasım 2010 tarihinde Strazburg’da imzalanan ve 22/4/2014
tarihli ve 6533 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ekli ―Sanal Ortamda ĠĢlenen Suçlar
SözleĢmesi‖nin iliĢik çekinceler ve beyanlar ile birlikte onaylanması; DıĢiĢleri Bakanlığının
6/6/2014 tarihli ve 4646600 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3
üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 8/7/2014 tarihinde kararlaĢtırılmıĢtır.
Abdullah GÜL
CUMHURBAġKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN
BaĢbakan
B. ARINÇ
A. BABACAN
B. ATALAY
E. ĠġLER
BaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan YardımcısıBaĢbakan Yardımcısı
B. BOZDAĞ
A. ĠSLAM
M. ÇAVUġOĞLU
F. IġIK
Adalet BakanıAile ve Sosyal Politikalar Bakanı Avrupa Birliği BakanıBilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakanı
F. ÇELĠK
Ġ. GÜLLÜCE
A. DAVUTOĞLU N. ZEYBEKCĠ
ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Çevre ve ġehircilik BakanıDıĢiĢleri
Bakanı
Ekonomi Bakanı
T. YILDIZ
A. Ç. KILIÇ
M. M. EKER
H. YAZICI
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Gençlik ve Spor BakanıGıda,
Tarım
ve
Hayvancılık BakanıGümrük ve Ticaret Bakanı
E. ALA
C. YILMAZ
Ö. ÇELĠK
M. ġĠMġEK
ĠçiĢleri Bakanı
Kalkınma Bakanı Kültür ve Turizm Bakanı Maliye Bakanı
N. AVCI
Ġ. YILMAZ
V. EROĞLU
Millî Eğitim Bakanı Millî Savunma BakanıOrman ve Su ĠĢleri Bakanı
M. MÜEZZĠNOĞLU
L. ELVAN
Sağlık BakanıUlaĢtırma, Denizcilik ve HaberleĢme Bakanı
SözleĢme Metni
[R.G. 09 Ağustos 2014 – 29083]
—— • ——
YÖNETMELĠK
BaĢbakanlık (Hazine MüsteĢarlığı)’tan:
ZORUNLU SĠGORTA TAKĠBĠNE ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK
BĠRĠNCĠ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı zorunlu sigortaların takibine iliĢkin usul ve
esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Güvence Hesabı kapsamında bulunan zorunlu
sigortalar ile Kanun veya Bakanlar Kurulu Kararı ile yapılması zorunlu tutulan ve
MüsteĢarlıkça bu Yönetmelik kapsamına alınmasına karar verilen sigortaları kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 3/6/2007 tarihli ve 5684 sayılı Sigortacılık
Kanununun 13 ve 14 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıĢtır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Güvence Hesabı: 5684 sayılı Sigortacılık Kanununun 14 üncü maddesi çerçevesinde
Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik ġirketleri Birliği nezdinde oluĢturulan kurumu,
b) Karar: 21/1/2010 tarihli ve 2010/190 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe
konulan Tehlikeli Maddeler için Yaptırılacak Sorumluluk Sigortaları Hakkında Kararı,
c) Merkez: 5684 sayılı Sigortacılık Kanununun 31/B maddesi kapsamında kurulan
Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezini,
ç) MüsteĢarlık: Hazine MüsteĢarlığını,
d) ġirket: Türkiye’de kurulmuĢ sigorta Ģirketi ile yurt dıĢında kurulmuĢ sigorta
Ģirketinin Türkiye’deki teĢkilâtını,
e) Yetkili merciler: Zorunlu sigortaya konu teĢkil eden menfaate iliĢkin bir faaliyetin
icrası ya da bir Ģeyin kullanılması için izin, lisans veya ruhsat vermeye ve iptal etmeye veya
bunları denetlemeye yetkili kurum ve kuruluĢları,
f) Zorunlu sigortalar: Güvence Hesabı kapsamındaki zorunlu sigortalar ile Kanun veya
Bakanlar Kurulu Kararı ile yapılması zorunlu tutulan ve MüsteĢarlıkça bu Yönetmelik
kapsamına alınmasına karar verilen sigortaları,
ifade eder.
ĠKĠNCĠ BÖLÜM
Ġlkeler
Sigorta poliçesi tanzimi
MADDE 5 – (1) Zorunlu sigorta poliçeleri Merkez nezdinde gerçek zamanlı olarak
düzenlenir. Söz konusu sigortalara iliĢkin veri deseni 9/8/2008 tarihli ve 26962 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi Yönetmeliği çerçevesinde belirlenir.
Sigorta kontrolü
MADDE 6 – (1) Zorunlu sigortalara konu teĢkil eden menfaate iliĢkin bir faaliyetin
icrası ya da bir Ģeyin kullanılması için izin, lisans veya ruhsat talep edildiğinde, yetkili
mercilerce Merkez nezdindeki veri tabanı üzerinden veya ibraz edilen sigorta poliçesinden
ilgili zorunlu sigortaların geçerli teminat tutarları üzerinden yaptırılıp yaptırılmadığı kontrol
edilir. Merkez nezdinde yapılan kontrol neticesinde ilgili zorunlu sigortaların geçerli teminat
tutarları üzerinden yaptırılmadığının tespit edilmesi veya ruhsat talep edenlerce ilgili sigorta
poliçesinin ibraz edilmemesi durumunda geçerli teminat alınana kadar yetkili mercilerce izin,
lisans veya ruhsat verilmez.
Poliçe yenilemeleri ve sigortasızlığın sonuçları
MADDE 7 – (1) Merkez, tesis edeceği kontroller neticesinde sigorta teminatının sona
ereceği bilgisini, poliçe vadesinden 30 gün önce Güvence Hesabına bildirir. Zorunlu sigorta
poliçesi sahibi, söz konusu poliçeleri yenilemesi için Güvence Hesabı tarafından uyarılır.
(2) Birinci fıkra uygulamasından ayrı olarak, ilgili zorunlu sigortaları yaptırmadığı veya
yenilemediği tespit edilen gerçek ve tüzel kiĢiler ile Güvence Hesabı tarafından sigortasız
olduğu tespit edilen gerçek ve tüzel kiĢiler izin, lisans veya ruhsat vermeye yetkili mercilere
Güvence Hesabınca bildirilir.
(3) Güvence Hesabınca yapılacak bildirimde Kararın 6 ncı maddesinin 3 üncü fıkrasına
istinaden yaptırım uygulanma gerekliliğine de yer verilir.
(4) Güvence Hesabınca yapılan bildirim üzerine Kararın 6 ncı maddesinin 3 üncü fıkrası
gereğince ilgili gerçek veya tüzel kiĢiler yetkili mercilerce uyarılır; uyarının tebliğ edildiği
tarihten itibaren on beĢ iĢ günü içerisinde sigortasını yaptırmayanların faaliyetleri, idari ve
cezai kovuĢturma saklı olmak üzere ilgili yetkili mercilerce sigorta yaptırılıncaya kadar
durdurulur. Buna rağmen söz konusu sigortaların, izin, lisans veya ruhsat vermeye yetkili
mercilerce bir ayı geçmemek üzere belirlenecek sürede yaptırılmadığının tespiti halinde söz
konusu ruhsat, lisans ve izinler ilgili yetkili mercilerce iptal edilir.
Sigorta veri tabanı
MADDE 8 – (1) Merkez, bu Yönetmelik kapsamındaki sigortalara iliĢkin güvenli veri
tabanı kurar. Yetkili mercilere Merkez veri tabanında söz konusu kontrolü yapabilmeleri için
gerekli teknik altyapı temin edilir.
Bildirim yükümlülüğü
MADDE 9 – (1) Herhangi bir nedenle bu Yönetmelik kapsamındaki sigorta
sözleĢmesinin feshedilmesi halinde Ģirketler durumu gerekçesi ile birlikte Merkeze bildirir.
Bu durumda 7 nci madde çerçevesinde iĢlem tesis edilir.
Kolluk tedbirleri
MADDE 10 – (1) Kararın 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası gereğince adli ve idari kolluk
kuvvetleri, jandarma ve mahalli idareler denetimleri sırasında sigorta poliçesinin
mevcudiyetini araĢtırmakla yükümlüdür. Yapılan denetimlerde, bu Yönetmelik kapsamına
giren sigortaları yaptırmadığı tespit edilen gerçek ve tüzel kiĢiler, ruhsat, lisans veya izin
veren mercilere derhal bildirilir.
Güvence Hesabı kapsamında olmayan sigortalara iliĢkin giderler
MADDE 11 – (1) Güvence Hesabı kapsamında olmayan sigortalara iliĢkin olarak
Güvence Hesabı tarafından bu Yönetmelik kapsamında yapılan giderler Merkez tarafından
karĢılanır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Son Hükümler
Yürürlük
MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik 1/1/2015 tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine MüsteĢarlığının bağlı olduğu
Bakan yürütür.
[R.G. 09 Ağustos 2014 – 29083]
—— • ——
TEBLĠĞ
Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:
GÜMRÜK GENEL TEBLĠĞĠ
(GÜMRÜK ĠġLEMLERĠ)
(SERĠ NO:114 )
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, ozon tabakasını incelten maddelerin serbest dolaĢıma giriĢ
iĢlemlerini gerçekleĢtirmeye yetkili gümrük müdürlüklerinin belirlenmesi amacıyla
hazırlanmıĢtır.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun 10
uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıĢtır.
Ozon tabakasını incelten maddeler ihtisas gümrüğü uygulaması
MADDE 3 – (1) 31/12/2013 tarihli ve 28868 sayılı 2 nci mükerrer Resmî Gazete’de
yayımlanan Ozon Tabakasını Ġncelten Maddelerin Ġthaline ĠliĢkin Tebliğ (Ġthalat:
2014/14)’nin Ek-3 listesinde GTĠP ve tanımı yer alan eĢyanın serbest dolaĢıma giriĢ iĢlemleri
aĢağıda belirtilen gümrük müdürlüklerinden yapılır.
Sıra No
Yetkili Gümrük Müdürlüğü
1
2
3
4
5
6
Trakya Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü
Ambarlı Gümrük Müdürlüğü
Dilovası Gümrük Müdürlüğü
Derince Gümrük Müdürlüğü
Ġzmir Gümrük Müdürlüğü
Mersin Gümrük Müdürlüğü
Özel ve zorunlu durumlar
MADDE 4 – (1) Gümrük ve Ticaret Bakanlığı (Gümrükler Genel Müdürlüğü) bu
Tebliğin uygulanması sırasında ortaya çıkan özel ve zorunlu durumları inceleyip
sonuçlandırmaya yetkilidir.
Yürürlük
MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.
[R.G. 09 Ağustos 2014 – 29083]
—— • ——
BAKANLAR KURULU KARARI
Karar Sayısı : 2014/6500
Ekli ―Bazı Alanların Teknoloji GeliĢtirme Bölgesi Olarak Tespit Edilmesine ĠliĢkin
Karar‖ın yürürlüğe konulması; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 9/6/2014 tarihli ve
3577 sayılı yazısı üzerine, 4691 sayılı Teknoloji GeliĢtirme Bölgeleri Kanununun 4 üncü
maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 16/6/2014 tarihinde kararlaĢtırılmıĢtır.
Abdullah GÜL
CUMHURBAġKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN
BaĢbakan
B. ARINÇ
A. BABACAN
B. ATALAY
E. ĠġLER
BaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan YardımcısıBaĢbakan Yardımcısı
B. BOZDAĞ
A. ĠSLAM
M. ÇAVUġOĞLU
F. IġIK
Adalet BakanıAile ve Sosyal Politikalar Bakanı Avrupa Birliği BakanıBilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakanı
F. ÇELĠK
Ġ. GÜLLÜCE
A. DAVUTOĞLU N. ZEYBEKCĠ
ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Çevre ve ġehircilik BakanıDıĢiĢleri
Bakanı
Ekonomi Bakanı
T. YILDIZ
A. Ç. KILIÇ
M. M. EKER
H. YAZICI
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Gençlik ve Spor BakanıGıda,
Tarım
ve
Hayvancılık BakanıGümrük ve Ticaret Bakanı
L. ELVAN
C. YILMAZ
Ö. ÇELĠK
M. ġĠMġEK
ĠçiĢleri Bakanı V.
Kalkınma Bakanı Kültür ve Turizm Bakanı Maliye Bakanı
N. AVCI
Ġ. YILMAZ
V. EROĞLU
Millî Eğitim Bakanı Millî Savunma BakanıOrman ve Su ĠĢleri Bakanı
M. MÜEZZĠNOĞLU
L. ELVAN
Sağlık BakanıUlaĢtırma, Denizcilik ve HaberleĢme Bakanı
Kararın Eki Karar, Harita ve Liste
[R.G. 10 Ağustos 2014 – 29084]
—— • ——
YÖNETMELĠK
BaĢbakanlık (Hazine MüsteĢarlığı)’tan:
KARAYOLLARI MOTORLU ARAÇLAR ZORUNLU MALĠ SORUMLULUK
SĠGORTASINDA TARĠFE UYGULAMA ESASLARI HAKKINDA
YÖNETMELĠKTE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA
DAĠR YÖNETMELĠK
MADDE 1 – 14/7/2007 tarihli ve 26582 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları
Hakkında Yönetmeliğe aĢağıdaki geçici maddeler eklenmiĢtir.
―Araç grup tanımına iliĢkin esaslar
GEÇĠCĠ MADDE 8 - (1) Araç tanımındaki hatalı değerlendirme nedeniyle, yanlıĢ
teminata göre poliçe tanzim edilmesi, hak sahibinin menfaatine halel getirmez. Poliçe, hak
sahibi için doğru teminata göre geçerli olur.
(2) Bu maddenin yürürlük tarihi itibarıyla mevcut poliçeler, herhangi bir iĢleme gerek
kalmaksızın geçerliliğini korur.
Poliçelerin sonlandırılmasına iliĢkin esaslar
GEÇĠCĠ MADDE 9 – (1) Sigorta poliçesinin ilgili mevzuat çerçevesinde
sonlandırılması durumunda, sigorta Ģirketine tahakkuk eden prim 13 TL’den az olamaz. Bu
primin 10 TL’si acente komisyonu olarak tahakkuk ettirilir.‖
MADDE 2 - Aynı Yönetmeliğin eki, ekteki Ģekilde değiĢtirilmiĢtir.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine MüsteĢarlığının bağlı olduğu Bakan
yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin
Tarihi
Sayısı
14/7/2007
26582
Yönetmelikte DeğiĢiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin
Tarihi
Sayısı
16/2/2008
26779
24/5/2008
26866
319/6/2009
27263
49/12/2009
27427
515/9/2011
28055
625/12/2012
28508
719/6/2013
28682
827/11/2013
28834
Yönetmeliğin Ekleri
[R.G. 10 Ağustos 2014 – 29084]
—— • ——
TEBLĠĞ
Maliye Bakanlığı (Ġç Denetim Koordinasyon Kurulu)’ndan:
KAMU ĠÇ DENETĠM GENEL TEBLĠĞĠNDE DEĞĠġĠKLĠK
YAPILMASINA DAĠR TEBLĠĞ
MADDE 1 – 19/4/2013 tarihli ve 28623 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu Ġç
Denetim Genel Tebliğinin 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (l) bendinde yer alan “ve
idarelerin ana hizmet, danıĢma ve denetim birimleri veya taĢra teĢkilatlarında çalıĢan” ibaresi
metinden çıkarılmıĢtır.
MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ġç Denetim Koordinasyon Kurulu yürütür.
[R.G. 10 Ağustos 2014 – 29084]
—— • ——
KURUL KARARI
Ġç Denetim Koordinasyon Kurulundan:
5018 SAYILI KAMU MALÎ YÖNETĠMĠ VE KONTROL KANUNUNUN
GEÇĠCĠ 21 ĠNCĠ MADDESĠNĠN UYGULANMASINA ĠLĠġKĠN ESAS
VE USULLERDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR KARAR
MADDE 1 – 24/5/2013 tarihli ve 28656 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 5018 sayılı
Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun Geçici 21 inci Maddesinin Uygulanmasına
ĠliĢkin Esas ve Usullerin (3.3) bölümünde yer alan “idarelerin ana hizmet, danıĢma ve denetim
birimleri veya taĢra teĢkilatları kadrolarında” ibaresi “idarelerde” olarak değiĢtirilmiĢtir.
[R.G. 10 Ağustos 2014 – 29084]
—— • ——
ĠLKE KARARI
Çevre ve ġehircilik Bakanlığından:
Toplantı No. ve Tarihi
: 24 - 03/07/2014Toplantı Yeri
Karar No. ve Tarihi
: 69- 03/07/2014ANKARA
DOĞAL SĠT ALANLARINDA PLANLANAN HĠDROELEKTRĠK
SANTRALLERĠ (HES) PROJELERĠNĠN GERÇEKLEġTĠRĠLMESĠNE
YÖNELĠK ĠLKE KARARI
Doğal sit alanlarında yapılacak HES Projelerine iliĢkin Bölge Komisyonlarına gelen
baĢvuruların değerlendirilmesinde bilimsel temele dayalı karar alma bütünlüğünü sağlamak
amacıyla Merkez Komisyonu Ġlke Kararı alınmasına ihtiyaç duyulmuĢtur. Bu amaçla
aĢağıdaki düzenleme gerçekleĢtirilmiĢtir.
Doğal sit alanlarında;
1) Ekolojik Temelli Bilimsel AraĢtırma Raporu sonucunda;
• Bölgesel, ulusal veya dünya ölçeğinde olağanüstü ekosistemleri/türleri bulunduran,
• Özgün ekosistem yapısına sahip, doğal alanların ekolojik bütünlüğünü sağlayan ve
besin zinciri içinde yer alan kritik türleri barındıran,
• Küresel ve ulusal ölçekte dar yayılımlı, kritik, nesli tehdit ve tehlike altında endemik
tür veya türlerin;
- üreme ve beslenme alanlarını ihtiva eden,
- hayati ihtiyaçlarını temin edebileceği uygun yaĢama Ģartlarını sağlayan,
- göç ve yayılma alanlarını ve göç yollarını ihtiva eden,
• Ekolojik süreçleri, ekosistem hizmetlerini, ekolojik barınakları muhafaza eden, iklim
değiĢikliklerine tampon sağlayan,
• Jeolojik ve jeomorfolojik açıdan istisnai özellikte olan,
kriterlerden en az birini bünyesinde bulunduran doğal sit alanlarında HES yapımına izin
verilmeyeceğine,
2) Ekolojik Temelli Bilimsel AraĢtırma Raporu neticesinde yukarıda belirlenen
özellikleri bünyesinde barındırmayan alanlarda;
• Bölge halkının içme ve tarımsal amaçlı su kullanım ihtiyaçlarının dikkate alınması,
• Ekolojik ihtiyaç debisinin araĢtırma çalıĢmasında belirlenerek su yatağındaki biyolojik
çeĢitliliğin devamını sağlayacak Ģekilde teminat altına alınması,
• Projelerin balık türlerinin geçiĢine izin verilecek Ģekilde düzenlenmesi,
• Proje ile yaban hayvanlarının geçiĢlerinin engellenmesi halinde uygun geçiĢ
alanlarının oluĢturulması,
Ģartıyla doğal sit alanlarında HES taleplerine değerlendirilme sonucu izin
verilebileceğine, bu durumda yukarıda belirtilen özellikler dikkate alınarak;
3) Mevcut doğal sit derecelerine göre;
Doğal Sit Alanlarında yeniden değerlendirme yapılıncaya kadar; 1. maddede belirtilen
özellikleri bünyesinde barındırmayan 1'inci, 2'nci ve 3'üncü derece doğal sit alanlarında 2.
maddede belirtilen Ģartlar doğrultusunda izin verilebileceğine,
4) Korunan Alanların Tespit, Tescil ve Onayına ĠliĢkin Usul ve Esaslara Dair
Yönetmelikte tanımlanan kategorilere göre;
a) Kesin Korunacak Hassas Alanlarda HES projelerine izin verilmeyeceğine,
b) Nitelikli Doğal Koruma Alanlarında 1. maddedeki özelliklerden en az birini
barındırması halinde izin verilmeyeceğine, bu özellikleri taĢımayan alanlarda ise 2.
maddedeki Ģartların yerine getirilmesi halinde izin verilebileceğine,
c) Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanlarında 2. maddedeki Ģartların
yerine getirilmesi halinde izin verilebileceğine,
5) Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonlarında ekolojik temelli bilimsel
araĢtırma raporunun konusu ile ilgili uzmanların bulunmaması durumunda, biyolojik çeĢitlilik
konusunda uzman biyologların ve/veya jeologlardan komisyonca görüĢ alınması gerektiğine,
6) Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonundan izin verilen alanlarda yapılacak
HES projelerinin, alanın topoğrafik yapısı ve peyzaj değerleri dikkate alınarak
projelendirilmesi ve bu projeye iliĢkin ilgili Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge
Komisyonundan uygunluk kararı alınması gerektiğine,
Karar verildi.
[R.G. 12 Ağustos 2014 – 29086]
—— • ——
Adalet Bakanlığından:
MÜNHAL NOTERLĠK
2013 yılı gayri safi geliri 1.507.643,12.-TL. olan birinci sınıf Ġzmir YirmibeĢinci
Noterliği 03.10.2014 tarihinde yaĢ tahdidi nedeniyle boĢalacaktır.
1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BĠRĠNCĠ SINIF
NOTERLERDEN bu noterliğe atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay içinde
Bakanlığımıza veya bulundukları yer Cumhuriyet BaĢsavcılıklarına baĢvurmaları
gerekmektedir.
Posta ile doğrudan doğruya Bakanlığa gönderilmiĢ olan dilekçeler baĢvurma süresi
içinde Bakanlığa gelmediği takdirde atama iĢleminde nazara alınmaz.
Keyfiyet Noterlik Kanununun 22’nci maddesinin 2’nci fıkrası uyarınca ilan olunur.
7334/1-1
[R.G. 13 Ağustos 2014 – 29087]
—— • ——
YÖNETMELĠKLER
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:
AĞIR HĠZMET ARAÇLARINDAN ÇIKAN EMĠSYONLAR (EURO 6)
BAKIMINDAN
VE ARAÇ TAMĠR VE BAKIM BĠLGĠLERĠNE ERĠġĠM KONUSUNDA MOTORLU
ARAÇLARIN TĠP ONAYINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK ((AT) 595/2009)’TE
DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR YÖNETMELĠK
MADDE 1 – 3/8/2011 tarihli ve 28014 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ağır Hizmet
Araçlarından Çıkan Emisyonlar (Euro 6) Bakımından ve Araç Tamir ve Bakım Bilgilerine
EriĢim Konusunda Motorlu Araçların Tip Onayına ĠliĢkin Yönetmeliği ((AT) 595/2009)’in 3
üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢtir.
“b) Avrupa Birliğinin (EU) 133/2014 ve (EU) 582/2011 teknik düzenlemeleri ile
değiĢtirilen (EC) 595/2009 sayılı teknik düzenlemesine uyumlu olarak,”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin Ek-I’i bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Ģekilde
değiĢtirilmiĢtir.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin
Tarihi
Sayısı
3/8/2011
28014
Yönetmelikte DeğiĢiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin
Tarihi
Sayısı
125/9/2013
28776
216/5/2014
29002
Yönetmelik Ekleri
[R.G. 14 Ağustos 2014 – 29088]
—— • ——
ĠçiĢleri Bakanlığından:
PASAPORT KANUNUNUN UYGULANMASINA DAĠR YÖNETMELĠK
BĠRĠNCĠ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; 15/7/1950 tarihli ve 5682 sayılı Pasaport
Kanununun uygulanması, Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından verilen pasaportların Ģekil
ve muhtevalarının tespiti ile pasaport ve pasaport yerine geçerli belgelerin düzenlenmesine ait
esasları belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; pasaport ve pasaport yerine geçerli belgelerin türlerine
göre müracaatlarının alınması, onaylanması, Ģekil ve muhtevalarının tespit edilmesi, temin ve
tanzimine iliĢkin usul ve esasları kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 5682 sayılı Pasaport Kanununun Ek 2 nci maddesine
dayanılarak hazırlanmıĢtır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bakanlık: ĠçiĢleri Bakanlığını,
b) Biyometrik fotoğraf: Uluslararası Sivil Havacılık TeĢkilatının belirlediği
standartlardaki pasaportlarda kullanılacak fotoğrafı,
c) DıĢ temsilcilik: Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğini, Elçiliğini, BaĢkonsolosluğunu
ve Konsolosluğunu,
ç) Diplomatik pasaport: Kanunda geçen diplomatik pasaportu,
d) Gemiadamı cüzdanı: Gemi mürettebatına yetkili makamlarca usulüne uygun olarak
verilen ve kara suları ile liman Ģehirlerine karĢılıklılık esasına göre giriĢ çıkıĢ imkanı sağlayan
belgeyi,
e) Genel müdürlük: Emniyet Genel Müdürlüğünü,
f) Harç bedeli: 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununa ekli 6 sayılı tarifede
pasaport süreleri için belirlenen harç bedelini,
g) Hizmet pasaportu: Kanunda geçen hizmet damgalı pasaportu,
ğ) Hologram: Lazer ıĢın dalgalarının pozitif karıĢımı ile oluĢan üç boyutlu kaydı,
h) Hudut geçiĢ belgesi: Hudut makamlarının hududa iliĢkin konularda görüĢmek üzere
karĢı taraf topraklarına geçmelerini sağlayan belgeyi,
ı) Hudut makamı: Hudut antlaĢma ve protokollerinin uygulanması ve bunlara iliĢkin
iĢlemlerin yürütülmesi amacıyla görevlendirilen makamları,
i) Hususi pasaport: Kanunda geçen hususi damgalı pasaportu,
j) Ġl birimleri: Ġl pasaport Ģube müdürlükleri ve ilçe pasaport birimlerini,
k) Kanun: 15/7/1950 tarihli ve 5682 sayılı Pasaport Kanununu,
l) Kontrol amiri: Alınan pasaport müracaatının kontrolünü yapan personeli,
m) Muvafakatname: Yetkili makam önünde ya da konsolosluklarda konsolosluk
görevlileri önünde velisi ya da vasisi olduğu kiĢi hakkında yapılacak iĢlemi uygun görme,
onama, iĢleme razı olma, iĢleme dair rızasının olmasını ve buna iliĢkin yazılı beyanını,
n) Onay amiri: Alınan ve kontrol edilen pasaport müracaatını tanzim edilmek üzere
onaylayan yetkili amiri ya da konsolosluklarda konsolosluk görevlilerini,
o) Pasaport: Kanunla belirtilen yetkili makamlarca verilen ve hamiline bir ülkenin milli
hudutlarından diğerine geçmeyi sağlayan belgeyi,
ö) Pasaport değerli kağıt bedeli: Tüm pasaport türleri için Maliye Bakanlığınca
belirlenen değerli kağıt bedelini,
p) Pasavan ve idari mektup: AntlaĢmalarla tespit edilen hudut bölgesi içerisinde oturan
ve karĢı taraf hudut bölgesi içerisinde meydana gelen acil ve zorunlu iĢlerini takip edebilmek
için Türk vatandaĢlarına kısa süreli düzenlenen belgeyi,
r) Seyahat belgesi: Türk vatandaĢlarına ülkeye dönüĢlerini temin için düzenlenen
belgeyi,
s) Talep formu: Hususi veya hizmet damgalı pasaportları alacak kiĢiler adına
kurumlarınca düzenlenerek yetkili amir tarafından onaylanan belgeyi,
Ģ) Uçak mürettebatı belgesi: Havayolu uluslararası ulaĢım araçları memur ve
mürettebatına idarelerce anlaĢmalarda belirtilen örneğine ve usulüne uygun olarak verilen ve
görevleri süresince havalimanı bulunan Ģehirlere giriĢ ve çıkıĢlarına imkân sağlayan belgeyi,
t) Umuma mahsus pasaport: Kanunda geçen umuma mahsus pasaportu,
u) Yonga: Pasaport gibi belgelerde bilgilerin güvenli olarak dijital ortamda saklanmasını
sağlayan, temaslı/temassız türleri bulunan entegre devreyi,
ifade eder.
ĠKĠNCĠ BÖLÜM
Pasaport Türleri ve Pasaport Vermeye Yetkili Makamlar
Pasaport ve pasaport yerine geçerli belgeler
MADDE 5 – (1) Türkiye Cumhuriyeti namına verilecek pasaport ve pasaport yerine
geçerli belgeler Ģunlardır:
a) Pasaport türleri:
1) Diplomatik pasaport.
2) Hususi pasaport.
3) Hizmet pasaportu.
4) Umuma mahsus pasaport.
5) Yabancılara mahsus pasaport.
b) Pasaport yerine geçerli belgeler:
1) Pasavanlar, idari mektuplar ve hudut geçiĢ belgeleri.
2) Gemiadamı cüzdanları, demiryolu ve hava ulaĢım araçları memur ve mürettebatına
verilen belgeler.
3) Seyahat belgesi ve benzeri belgeler.
Diplomatik pasaport
MADDE 6 – (1) Diplomatik pasaport; Kanunun 13 üncü maddesinde belirtilen Ģartları
taĢıyanlara pasaport sahibinin görevi ve mahiyetine göre DıĢiĢleri Bakanlığınca tespit edilecek
sürelerde, DıĢiĢleri Bakanlığı tarafından verilir.
Hususi pasaport
MADDE 7 – (1) Hususi pasaport; Kanunda belirtilen Ģartları taĢıyanlara altı aydan az
olmamak kaydıyla ĠçiĢleri Bakanlığınca tespit edilecek sürelerde, yurt içinde ĠçiĢleri
Bakanlığının vereceği yetkiye göre Valilikler, yurt dıĢında ise ĠçiĢleri Bakanlığının
muvafakatı ve DıĢiĢleri Bakanlığının talimatı ile dıĢ temsilcilikler vermeye yetkilidir.
(2) Hususi pasaport alacaklarda en az lise veya dengi okul mezunu olma Ģartı aranır.
Hizmet pasaportu
MADDE 8 – (1) Hizmet pasaportu; Kanunun 14 üncü maddesinin (B) fıkrasında
belirtilen Ģartları taĢıyanlara, altı aydan az olmamak kaydıyla pasaport sahibinin görevinin
müddetine göre ĠçiĢleri Bakanlığınca tespit edilecek sürelerde yurt içinde ĠçiĢleri Bakanlığının
vereceği yetkiye göre Valilikler, yurt dıĢında ise ĠçiĢleri Bakanlığının muvafakatı ve DıĢiĢleri
Bakanlığının talimatı ile dıĢ temsilcilikler vermeye yetkilidir.
Umuma mahsus pasaport
MADDE 9 – (1) Umuma mahsus pasaport; Kanunun 15, 16 ve 17 nci maddelerine göre
altı aydan az olmamak kaydıyla ĠçiĢleri Bakanlığınca belirlenecek sürelerde yurt içinde
Valilikler, yurt dıĢında ise dıĢ temsilcilikler vermeye yetkilidir.
Yabancılara mahsus pasaport
MADDE 10 – (1) Yabancılara mahsus pasaport; Kanunun 18 inci maddesine göre,
ĠçiĢleri Bakanlığı adına illerde Valilikler, yurt dıĢında ise ĠçiĢleri Bakanlığının talebi veya
onay vermesi üzerine DıĢiĢleri Bakanlığınca verilecek talimata istinaden, dıĢ temsilcilikler
vermeye yetkilidir.
(2) Bu pasaportlar üç aydan az olmamak kaydıyla ĠçiĢleri Bakanlığının takdirine göre
belirlenecek sürelerde verilir.
Pasavan, idari mektup ve hudut geçiĢ belgesi
MADDE 11 – (1) Pasavan ve idari mektup, antlaĢmalarla tespit edilen hudut bölgesi
içerisinde oturan Türk vatandaĢlarına karĢı taraf hudut bölgesi içerisinde meydana gelen acil
ve zorunlu iĢlerini takip edebilmek için hudut komisyonlarının belirlediği sürelere göre hudut
makamları tarafından düzenlenir.
(2) Hudut geçiĢ belgesi, hudut makamlarının hududa iliĢkin konularda görüĢmek üzere
karĢı taraf topraklarına geçmelerini sağlamak üzere belirli sürelerde düzenlenir.
(3) Hudut makamlarınca verilen idari mektup, pasavan ve hudut geçiĢ belgeleri ile ilgili
usul ve esaslar, Kanunun 19 uncu maddesi uyarınca ĠçiĢleri ve DıĢiĢleri Bakanlıkları
tarafından belirlenir.
Gemiadamı cüzdanı
MADDE 12 – (1) Gemiadamı cüzdanı vermeye yetkili makamlarca düzenlenen
gemiadamı cüzdanları, Genel Müdürlükçe yetki verilmiĢ il emniyet müdürlükleri ile liman
baĢkanlıklarının bulunduğu yetkilendirilmiĢ ilçe emniyet müdürlükleri/amirlikleri tarafından
kayıt ve tahkikat iĢlemleri yapılarak tasdik edilir.
(2) Gemiadamı cüzdanı tasdik iĢlemi için;
a) T.C. Kimlik Numarası bulunan fotoğraflı nüfus cüzdanı,
b) Son altı ay içerisinde çekilen 2 adet fotoğraf,
c) Müracaat sahibi tarafından doldurulan talep formu,
ç) 18 yaĢından küçükler için muvafakatname,
d) Ġlgili kurum tarafından tanzim edilen gemiadamı cüzdanı,
istenir.
Uçak mürettebatı belgesi
MADDE 13 – (1) Uçak mürettebatı belgesi müracaatları Sivil Havacılık Genel
Müdürlüğü tarafından alınır, tamamlanan müracaatlar tahkikat iĢlemleri için il emniyet
müdürlüğüne gönderilir.
(2) Ġl emniyet müdürlüğünce tahkikatları sonuçlandırılan Ģahısların müracaat evrakları
uçak mürettebatı belgesi tanzim edilmek üzere yetkili kuruma gönderilir.
(3) Tanzim edilen uçak mürettebatı belgesi il emniyet müdürlüğünce kayıt altına
alınarak, hologram yapıĢtırılmak suretiyle tasdik edilir ve kart sahibinin kendisine veya
firmalarınca yetkilendirilmiĢ görevlilerine imza karĢılığı teslim edilir.
Seyahat belgesi ve benzeri belgeler
MADDE 14 – (1) DıĢ temsilcilikler tarafından yapılacak değerlendirmeye göre, geçerli
pasaportları olmayan veya bulundukları ülke makamlarınca hakkında sınır dıĢı kararı verilen
kiĢinin yurda dönüĢünü teminen, Kanuna uygun olarak, Seyahat belgesi ve benzeri belgeler
düzenlenir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Pasaport Müracaatlarının Alınması, Onaylanması ve Tanzim Edilmesi
Pasaport müracaatlarının alınması
MADDE 15 – (1) Diplomatik pasaportlarla ilgili müracaat iĢlemleri DıĢiĢleri Bakanlığı
ve dıĢ temsilcilikler tarafından yürütülür.
(2) Hususi, hizmet ve umuma mahsus pasaportlar ĠçiĢleri Bakanlığı adına valiliklerce
verilir. Valiler, bu yetkilerini vali yardımcılarına, kaymakamlara, il veya ilçe birimlerine
devredebilir.
(3) Hususi ve hizmet pasaportlarının müracaat iĢlemleri, yurt içinde sadece il emniyet
müdürlüklerince, yurt dıĢında ise ĠçiĢleri Bakanlığının muvafakatı ve DıĢiĢleri Bakanlığının
talimatı ile dıĢ temsilciliklerce yapılır.
(4) Umuma mahsus pasaportların müracaat iĢlemleri, yurt içinde il birimlerince, yurt
dıĢında ise dıĢ temsilciliklerce yapılır.
Pasaport müracaatında gerekli belgeler
MADDE 16 – (1) Pasaport alacak kiĢinin bizzat müracaatı esastır. Ġlgiliden durumuna
göre aĢağıdaki belgeler istenir:
a) T.C. Kimlik Numarası bulunan nüfus cüzdanı.
b) Son altı ay içerisinde çekilen 2 adet biyometrik fotoğraf.
c) Pasaport değerli kağıt bedeli ödendi makbuzu.
ç) Umuma mahsus pasaportlar için harç bedeli ödendi makbuzu.
d) Ergin olmayanlar ve kısıtlılar için muvafakat belgesi.
e) Kısıtlılar için veli, vasi veya kayyum kararı.
f) Varsa daha önce alınmıĢ geçerliliği olan pasaport.
g) Diplomatik, hususi ve hizmet pasaportları için talep formu.
ğ) Hak sahibinden dolayı diplomatik, hususi veya hizmet pasaportu alacak ergin olan
çocukları için öğrenci belgesi.
h) Hak sahibinden dolayı diplomatik pasaport alacak ergin çocuklar için taahhütname
belgesi.
ı) Diplomatik pasaport alacak resmi unvan sahibi için atama, görevlendirme veya olur
belgesi.
i) 7 yaĢını bitirmiĢ müracaat sahiplerinden polis makamlarınca verilen parmak izi alındı
belgesi.
(2) Birinci fıkranın (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen belgeler konsolosluklarda yapılan
iĢlemlerde istenmez. Teknolojik geliĢmelere bağlı olarak farklı belgelerin istenmesi veya bu
belgelerin elektronik ortamda teyit edilmesi ile bunların geçerliliği genelge ile düzenlenir.
Pasaport müracaatlarının onaylanması
MADDE 17 – (1) Müracaatları tamamlanan hususi, hizmet ve umuma mahsus
pasaportlar kontrol amirinin yazılı ve elektronik ortamda onaylamasından sonra pasaportu
imzalamaya yetkili kiĢinin onayına müteakip onay amiri tarafından onaylanır.
Konsolosluklarda alınan baĢvurular doğrudan onay amirine gönderilir.
(2) Müracaatları tamamlanan diplomatik pasaportların onay iĢlemleri DıĢiĢleri Bakanlığı
tarafından yapılır.
Pasaport ve seyahat belgelerinin tanzimi
MADDE 18 – (1) Yurt içinde il birimlerince, yurt dıĢında ise dıĢ temsilciliklerce
onaylanan hususi, hizmet ve umuma mahsus pasaport müracaatları Bakanlık adına Genel
Müdürlük tarafından tanzim edilir.
(2) Diplomatik pasaportlar DıĢiĢleri Bakanlığı tarafından tanzim edilir.
(3) Seyahat belgeleri dıĢ temsilcilikler tarafından tanzim edilir.
(4) Yabancılara mahsus pasaportlar Bakanlıkça belirlenecek birim tarafından tanzim
edilir.
Pasaport müracaatına ve tanzimine ait usul ve esaslar
MADDE 19 – (1) Kanunun uygulanması ile pasaport ve pasaport yerine geçerli
belgelerin düzenlenmesine ait bu Yönetmelikte belirtilmeyen hususlar ayrıca Bakanlıkça
çıkarılacak genelgeler ile düzenlenir.
Pasaport defterlerinin Ģekli ve muhtevası
MADDE 20 – (1) Ülkemiz adına verilen pasaportların Ģekli ve muhtevası Uluslararası
Sivil Havacılık TeĢkilatı (ICAO) Makinede Okunabilir Seyahat Belgeleri Standartları
(MRTD) çerçevesinde 9303 sayılı belge ve eklerine uygun olarak, ĠçiĢleri Bakanlığı ve
DıĢiĢleri Bakanlığı ile Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü arasında önceden
yapılmıĢ ve bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden sonra yapılacak protokoller çerçevesinde
düzenlenir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
ÇeĢitli ve Son Hükümler
Pasaport defterlerinin basımı
MADDE 21 – (1) Pasaportların basım veya bastırılması, 21/2/1963 tarihli ve 210 sayılı
Değerli Kağıtlar Kanunu ve 8/6/1984 tarihli ve 234 sayılı Darphane ve Damga Matbaası
Genel Müdürlüğünün KuruluĢ ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
hükümleri gereğince yerine getirilir.
GeçiĢ hükmü
GEÇĠCĠ MADDE 1 – (1) En geç iki yıl içerisinde tamamlanmak kaydıyla gerekli fiziki
ve teknik altyapı oluĢturuluncaya kadar dıĢ temsilciliklerde bu Yönetmeliğin 16 ncı
maddesinin birinci fıkrasının (i) bendinde belirtilen belge istenmez.
Yürürlük
MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 23 – (1) Bu Yönetmelik hükümleri DıĢiĢleri, ĠçiĢleri ve Maliye Bakanlarınca
yürütülür.
[R.G. 14 Ağustos 2014 – 29088]
—— • ——
Maliye Bakanlığından:
KAMU ĠDARELERĠNE AĠT TAġINMAZLARIN TAHSĠS VE DEVRĠ HAKKINDA
YÖNETMELĠKTE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR YÖNETMELĠK
MADDE 1 – 10/10/2006 tarihli ve 26315 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu
Ġdarelerine Ait TaĢınmazların Tahsis ve Devri Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin
ikinci fıkrası aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢtir.
“(2) Ancak, diğer paydaĢ veya paydaĢlar tarafından uygun görülmesi halinde taĢınmazın
tahsisi yapılabilir.”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin ikinci fıkrasının son cümlesinde
yer alan “genel yönetim” ifadesi “genel bütçe” Ģeklinde değiĢtirilmiĢtir.
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi
aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢtir.
“ç) Diğer paydaĢ veya paydaĢları tarafından tahsisine veya devrine muvafakat
edilmeyen paylı taĢınmazlar,”
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğe aĢağıdaki geçici madde eklenmiĢtir.
“Tahsis yapılmadan kullanılan taĢınmazlarda ecrimisil
GEÇĠCĠ MADDE 1 – (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce genel bütçe
kapsamındakiler hariç genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri tarafından tahsis iĢlemi
yapılmadan kullanılan Hazineye ait taĢınmazlar ile Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki
yerlerden, görmekle yükümlü oldukları kamu hizmetleri için kullanılanlar hakkında bir yıl
içinde Bakanlığa tahsis talebiyle baĢvuruda bulunulması ve Bakanlık tarafından da tahsisin
uygun görülmesi halinde, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra ecrimisil alınmaz,
ancak bu taĢınmazlardan belirtilen amaç dıĢında ve gelir getirici faaliyetlerde kullanılanlardan
ecrimisil alınır.”
MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Yönetmeliğin ekinde yer alan kamu idareleri
yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin
Tarihi
Sayısı
10/10/2006
26315
[R.G. 14 Ağustos 2014 – 29088]
—— • ——
ATAMA KARARLARI
Adalet Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2014/943
1 – Adlî Tıp Kurumu Ġkinci Adlî Tıp Ġhtisas Kurulu Göğüs Cerrahi Üyesi Doç. Dr.
Adalet DEMĠR’in bu görevinden alınması, 2659 sayılı Adlî Tıp Kurumu Kanununun 26 ncı
maddesi gereğince uygun görülmüĢtür.
2 – Bu Kararı Adalet Bakanı yürütür.
14/8/2014
Abdullah GÜL
CUMHURBAġKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN
Bekir BOZDAĞ
BaĢbakan
Adalet Bakanı
—— • ——
Adalet Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2014/944
1 – Adlî Tıp Kurumu Üçüncü Adlî Tıp Ġhtisas Kurulu Adlî Tıp Üyeliğine Uzm. Dr.
Mehmet ÖZBAY’ın atanması, 2659 sayılı Adlî Tıp Kurumu Kanununun 26 ncı maddesi
gereğince uygun görülmüĢtür.
2 – Bu Kararı Adalet Bakanı yürütür.
14/8/2014
Abdullah GÜL
CUMHURBAġKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN
Bekir BOZDAĞ
BaĢbakan
Adalet Bakanı
—— • ——
Adalet Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2014/947
1 – Adlî Tıp Kurumu Birinci Adlî Tıp Ġhtisas Kurulu Adlî Tıp Üyeliğine Doç. Dr.
Bülent ġAM’ın atanması, 2659 sayılı Adlî Tıp Kurumu Kanununun 26 ncı maddesi gereğince
uygun görülmüĢtür.
2 – Bu Kararı Adalet Bakanı yürütür.
14/8/2014
Abdullah GÜL
CUMHURBAġKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN
BaĢbakan
Bekir BOZDAĞ
Adalet Bakanı
—— • ——
Adalet Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2014/948
1 – Adlî Tıp Kurumu Ġkinci Adlî Tıp Ġhtisas Kurulu Radyoloji Üyeliğine Uzm. Dr. Ajda
AĞIRBAġ’ın yeniden atanması, 2659 sayılı Adlî Tıp Kurumu Kanununun 26 ncı maddesi
gereğince uygun görülmüĢtür.
2 – Bu Kararı Adalet Bakanı yürütür.
14/8/2014
Abdullah GÜL
CUMHURBAġKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN
Bekir BOZDAĞ
BaĢbakan
Adalet Bakanı
—— • ——
Adalet Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2014/953
1 – Adlî Tıp Kurumu BeĢinci Adlî Tıp Ġhtisas Kurulu Adlî Tıp Üyeliğine Uzm. Dr.
Lokman BAġER’in atanması, 2659 sayılı Adlî Tıp Kurumu Kanununun 26 ncı maddesi
gereğince uygun görülmüĢtür.
2 – Bu Kararı Adalet Bakanı yürütür.
14/8/2014
Abdullah GÜL
CUMHURBAġKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN
Bekir BOZDAĞ
BaĢbakan
Adalet Bakanı
—— • ——
Adalet Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2014/955
1 – Adlî Tıp Kurumu BeĢinci Adlî Tıp Ġhtisas Kurulu Adlî Tıp Üyeliğine Uzm. Dr.
Müfit ĠRĠS’in atanması, 2659 sayılı Adlî Tıp Kurumu Kanununun 26 ncı maddesi gereğince
uygun görülmüĢtür.
2 – Bu Kararı Adalet Bakanı yürütür.
14/8/2014
Abdullah GÜL
CUMHURBAġKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN
Bekir BOZDAĞ
BaĢbakan
Adalet Bakanı
[R.G. 15 Ağustos 2014 – 29089]
—— • ——
GÖREVLENDĠRME KARARLARI
Adalet Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2014/945
1 – Adlî Tıp Kurumu Altıncı Adlî Tıp Ġhtisas Kurulu Üroloji Üyeliğine, Bezmiâlem
Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı ve Üroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr.
Ali Ġhsan TAġÇI’nın görevlendirilmesi, 2659 sayılı Adlî Tıp Kurumu Kanununun 26 ncı ve
2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 38 inci maddeleri gereğince uygun görülmüĢtür.
2 ‒ Bu Kararı Adalet Bakanı yürütür.
14/8/2014
Abdullah GÜL
CUMHURBAġKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN
Bekir BOZDAĞ
BaĢbakan
Adalet Bakanı
[R.G. 15 Ağustos 2014 – 29089]
—— • ——
Adalet Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2014/946
1 – Adlî Tıp Kurumu Birinci Adlî Tıp Ġhtisas Kurulu Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Üyeliğine, Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Çocuk Sağlığı ve
Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat ELEVLĠ’nin yeniden
görevlendirilmesi, 2659 sayılı Adlî Tıp Kurumu Kanununun 26 ncı ve 2547 sayılı
Yükseköğretim Kanununun 38 inci maddeleri gereğince uygun görülmüĢtür.
2 ‒ Bu Kararı Adalet Bakanı yürütür.
14/8/2014
Abdullah GÜL
CUMHURBAġKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN
Bekir BOZDAĞ
BaĢbakan
Adalet Bakanı
[R.G. 15 Ağustos 2014 – 29089]
—— • ——
Adalet Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2014/949
1 ‒ Adlî Tıp Kurumu Birinci Adlî Tıp Ġhtisas Kurulu Ġç Hastalıkları Üyeliğine, Ġstanbul
Üniversitesi CerrahpaĢa Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Muammer BĠLĠR’in
görevlendirilmesi, 2659 sayılı Adlî Tıp Kurumu Kanununun 26 ncı ve 2547 sayılı
Yükseköğretim Kanununun 38 inci maddeleri gereğince uygun görülmüĢtür.
2 ‒ Bu Kararı Adalet Bakanı yürütür.
14/8/2014
Abdullah GÜL
CUMHURBAġKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN
Bekir BOZDAĞ
BaĢbakan
Adalet Bakanı
[R.G. 15 Ağustos 2014 – 29089]
—— • ——
Adalet Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2014/950
1 ‒ Adlî Tıp Kurumu Dördüncü Adlî Tıp Ġhtisas Kurulu Nöroloji Üyeliğine, Ġstanbul
Üniversitesi CerrahpaĢa Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Nöroloji Anabilim Dalı
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Feray SAVRUN’un yeniden görevlendirilmesi, 2659 sayılı Adlî Tıp
Kurumu Kanununun 26 ncı ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 38 inci maddeleri
gereğince uygun görülmüĢtür.
2 ‒ Bu Kararı Adalet Bakanı yürütür.
14/8/2014
Abdullah GÜL
CUMHURBAġKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN
Bekir BOZDAĞ
BaĢbakan
Adalet Bakanı
[R.G. 15 Ağustos 2014 – 29089]
—— • ——
Adalet Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2014/951
1 ‒ Adlî Tıp Kurumu Altıncı Adlî Tıp Ġhtisas Kurulu Çocuk Cerrahisi Üyeliğine,
Ġstanbul Üniversitesi CerrahpaĢa Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Haluk EMĠR’in yeniden görevlendirilmesi, 2659 sayılı Adlî Tıp Kurumu
Kanununun 26 ncı ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 38 inci maddeleri gereğince
uygun görülmüĢtür.
2 ‒ Bu Kararı Adalet Bakanı yürütür.
14/8/2014
Abdullah GÜL
CUMHURBAġKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN
Bekir BOZDAĞ
BaĢbakan
Adalet Bakanı
[R.G. 15 Ağustos 2014 – 29089]
—— • ——
Adalet Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2014/952
1 ‒ Adlî Tıp Kurumu BeĢinci Adlî Tıp Ġhtisas Kurulu Tıbbî Mikrobiyoloji Üyeliğine,
Ġstanbul Üniversitesi CerrahpaĢa Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa
SAMASTI’nın görevlendirilmesi, 2659 sayılı Adlî Tıp Kurumu Kanununun 26 ncı ve 2547
sayılı Yükseköğretim Kanununun 38 inci maddeleri gereğince uygun görülmüĢtür.
2 ‒ Bu Kararı Adalet Bakanı yürütür.
14/8/2014
Abdullah GÜL
CUMHURBAġKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN
Bekir BOZDAĞ
BaĢbakan
Adalet Bakanı
[R.G. 15 Ağustos 2014 – 29089]
—— • ——
Adalet Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2014/954
1 ‒ Adlî Tıp Kurumu Dördüncü Adlî Tıp Ġhtisas Kurulu Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
Üyeliğine, Ġstanbul Üniversitesi CerrahpaĢa Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bayram
Mert SAVRUN’un görevlendirilmesi, 2659 sayılı Adlî Tıp Kurumu Kanununun 26 ncı ve
2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 38 inci maddeleri gereğince uygun görülmüĢtür.
2 ‒ Bu Kararı Adalet Bakanı yürütür.
14/8/2014
Abdullah GÜL
CUMHURBAġKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN
Bekir BOZDAĞ
BaĢbakan
Adalet Bakanı
[R.G. 15 Ağustos 2014 – 29089]
—— • ——
ĠDARĠ BAĞLILIĞIN DEĞĠġTĠRĠLMESĠ KARARLARI
ĠçiĢleri Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2014/1003
1 ‒ Siirt Ġli Pervari Ġlçesi Doğanca Bucağı Yanıkses Köyünün aynı ilin Eruh Ġlçesi
Merkez Bucağına bağlanması, 5442 sayılı Ġl Ġdaresi Kanununun 2 nci maddesinin (B) ve (D)
bentlerine göre uygun görülmüĢtür.
2 ‒ Bu Kararı ĠçiĢleri Bakanı yürütür.
14/8/2014
Abdullah GÜL
CUMHURBAġKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN
Efkan ALA
BaĢbakan
ĠçiĢleri Bakanı
R.G. 15 Ağustos 2014 – 29089]
—— • ——
ĠçiĢleri Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2014/1004
1 ‒ Siirt Ġli Pervari Ġlçesi Doğanca Bucağı Okçular Köyünün aynı ilin Eruh Ġlçesi
Merkez Bucağına bağlanması, 5442 sayılı Ġl Ġdaresi Kanununun 2 nci maddesinin (B) ve (D)
bentlerine göre uygun görülmüĢtür.
2 ‒ Bu Kararı ĠçiĢleri Bakanı yürütür.
14/8/2014
Abdullah GÜL
CUMHURBAġKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN
BaĢbakan
Efkan ALA
ĠçiĢleri Bakanı
R.G. 15 Ağustos 2014 – 29089]
—— • ——
DANIġTAY KARARLARI
DanıĢtay 4. Ve 5. Dairelerine Ait Kararlar, 15 Ağustos 2014 Tarihli ve 29089
Sayılı Resmi Gazetede YayınlanmıĢtır.
R.G. 15 Ağustos 2014 – 29089]
—— • ——
Download

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI