SİRKÜLER
SAYI
İstanbul,23.06.2014
: 2014 / 36
KONU : 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun
kapsamında Ar-Ge merkezlerinde istihdam edilebilecek Ar-Ge personeli sayısı düşürülmüştür.
5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun’un 2. Maddesinin
1/c bendinde yer alan, Ar-ge merkezlerinde en az 50 tam zaman eşdeğer Ar-ge personeli istihdam
edilmesine ilişkin personel sayısı, 18.06.2014 tarih ve 29034 sayılı Resmi Gazetede yer alan
Bakanlar Kurulu Kararı ile 30’a düşürülmüştür.
Karar 01.07.2014 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek olup, sözkonusu Bakanlar Kurulu Kararı
aşağıda sunulmuştur.
RANDIMAN DENETİM YEMİNLİ MALİ
MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.
18 Haziran 2014 ÇARŞAMBA
Resmî Gazete
Sayı : 29034
BAKANLAR KURULU KARARI
Karar Sayısı : 2014/6400
5746 sayılı AraĢtırma ve GeliĢtirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamında Ar-Ge
merkezlerinde istihdam edilebilecek Ar-Ge personeli sayısının tespitine dair ekli Kararın yürürlüğe konulması; Bilim,
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 6/5/2014 tarihli ve 3103 sayılı yazısı üzerine, anılan Kanunun 4 üncü maddesine
göre, Bakanlar Kurulu’nca 21/5/2014 tarihinde kararlaĢtırılmıĢtır.
Abdullah
GÜL
CUMHURBAġKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN
BaĢbakan
B. ARINÇ
A. BABACAN
BaĢbakan Yardımcısı
BaĢbakan Yardımcısı
B. BOZDAĞ
BaĢbakan Yardımcısı
A. ĠSLAM
Adalet Bakanı
Gençlik ve Spor Bakanı
E. ALA
M. MÜEZZĠNOĞLU
M. ġĠMġEK
Kültür ve Turizm Bakanı
Maliye Bakanı
V. EROĞLU
Millî Savunma Bakanı
Sağlık Bakanı
Gümrük ve Ticaret Bakanı
Ö. ÇELĠK
Ġ. YILMAZ
Millî Eğitim Bakanı
H. YAZICI
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı
Kalkınma Bakanı
N. AVCI
Ekonomi Bakanı
M. M. EKER
C. YILMAZ
ĠçiĢleri Bakanı
N. ZEYBEKCĠ
DıĢiĢleri Bakanı V.
A. Ç. KILIÇ
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı
T. YILDIZ
Çevre ve ġehircilik Bakanı
T. YILDIZ
F. IġIK
Avrupa Birliği Bakanı V.
Ġ. GÜLLÜCE
ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
BaĢbakan Yardımcısı
Ö. ÇELĠK
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı
F. ÇELĠK
E. ĠġLER
B. ATALAY
Orman ve Su ĠĢleri Bakanı
F. IġIK
UlaĢtırma, Denizcilik ve HaberleĢme Bakanı V.
21/5/2014 TARİHLİ VE 2014/6400 SAYILI
KARARNAMENİN EKİ
KARAR
MADDE 1 ‒ (1) 28/2/2008 tarihli ve 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin
Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamında, Ar-Ge merkezlerinde istihdam edilebilecek en az tam zaman
eş değer Ar-Ge personeli sayısı otuz olarak belirlenmiştir.
MADDE 2 ‒ (1) Bu Karar yayımını takip eden ay başında yürürlüğe girer.
MADDE 3 ‒ (1) Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
Download

5746 Sayılı Kanun kapsamında Ar