SİRKÜLER
SAYI
İstanbul,20.01.2015
: 2015 / 13
KONU : Mükellef bilgileri bildirimi yürürlükten kaldırıldı
413 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile; kurumlar vergisi mükellefleri ile (basit
usuldekiler hariç) ticari kazanç, zirai kazanç ve serbest meslek kazancı elde eden gelir
vergisi mükelleflerine her yıl 01 Nisan – 31 Mayıs tarihleri arasında Mükellef Bilgileri
Bildirimini elektronik ortamda verme zorunluluğu getirilmişti.
17 Ocak 2015 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 444 No’lu Vergi Usul Kanunu Genel
Tebliği ile, 413 No’lu Genel Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.
Dolayısıyla, bundan böyle Mükellef Bilgileri Bildirimi verilmeyecektir.
Sözkonusu genel tebliğ aşağıda sunulmuştur.
Saygılarımızla,
RANDIMAN DENETİM YEMİNLİ MALİ
MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.
17 Ocak 2015 CUMARTESİ
Resmî Gazete
Sayı : 29239
TEBLİĞ
Maliye Bakanlığından:
VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 413)’NİN YÜRÜRLÜKTEN
KALDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO: 444)
MADDE 1 – 20/1/2012 tarihli ve 28179 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Vergi Usul
Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 413) yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.
Download

Mükellef bilgileri bildirimi yürürlükten kaldırıldı