T.C.
ADALET BAKANLIĞI
EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI
YARGI MEVZUATI BÜLTENĠ
Bültenin Kapsadığı Tarihler
01-15 Kasım 2014
Yayımlandığı Tarih
15 Kasım 2014
Sayı
2014-21
ĠÇĠNDEKĠLER
-
-
-
-
-
-
-
Tapu Ve Kadastro Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme Ve
Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
(R.G. 01 Kasım 2014 – 29162)
Sosyal Güvenlik Uzmanlığı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair
Yönetmelik
(R.G.
01 Kasım 2014 – 29162)
Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun 23/10/2014
Tarihli ve 75935942-050.01.04- [01/33] Sayılı Kararı
(R.G. 01 Kasım 2014 – 29162)
Tasarım Strateji Belgesi ve Eylem Planı (2014-2016) ile Ġlgili 26/8/2014
Tarihli ve 2014/23 Sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararı
(R.G. 02 Kasım 2014 – 29163)
Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 6562 Sayılı Kanun
(R.G. 04 Kasım 2014 – 29165)
Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında 6563 Sayılı Kanun
(R.G. 05 Kasım 2014 – 29166)
Anayasa Mahkemesinin 17/9/2014 Tarihli ve 2012/1266 BaĢvuru Numaralı
Kararı
(R.G. 05 Kasım 2014 – 29166)
Anayasa Mahkemesinin 17/9/2014 Tarihli ve 2013/4682 BaĢvuru Numaralı
Kararı
(R.G. 05 Kasım 2014 – 29166)
Anayasa Mahkemesinin 17/9/2014 Tarihli ve 2013/8114 BaĢvuru Numaralı
Kararı
(R.G. 05 Kasım 2014 – 29166)
Adalet Bakanlığından Ġhalelere Katılmaktan Yasaklama Kararları
(R.G. 06 Kasım 2014 – 29167)
Sınır Tespitine Ait Kararlar
(R.G. 07 Kasım 2014 – 29168)
Tunceli Ġli Mazgirt Ġlçesi Merkez Bucağı Köklüce Köyünün Aynı Ġlin
Merkez Ġlçesi Merkez Bucağına Bağlanması Hakkında Karar
(R.G. 07 Kasım 2014 – 29168)
Görevlerine Ġlk Defa Atanacaklar Ġçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel
Yönetmelikte DeğiĢiklik Yapılmasına Dair 6894 Sayılı Yönetmelik
(R.G. 07 Kasım 2014 – 29168)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 3/11/2014 Tarihli ve 5291 Sayılı
Kararı
(R.G. 07 Kasım 2014 – 29168)
Bazı Kamu Kurum ve KuruluĢlarına Ait Kadrolarda Düzenleme Yapılması
Hakkında 6886 Sayılı Karar
(R.G. 08 Kasım 2014 – 29169)
Uygulama Alanı ve Arazi ToplulaĢtırma Sahası Ġlan Edilen Alanlarda
Yapılan ÇalıĢmalar Sonucundaki Tapu ve Kadastroya Ait ĠĢlem Ve
Hizmetlere ĠliĢkin Döner Sermaye Hizmet Bedeli Tutar ve Oranlarının
Yeniden Belirlenmesi Hakkında 6912 Sayılı Karar
(R.G. 08
Kasım 2014 – 29169)
Organize Sanayi Bölgeleri Yer Seçimi Yönetmeliğinde Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmelik
(R.G. 08 Kasım 2014 – 29169)
Anayasa Mahkemesinin 7/11/2014 Tarihli ve E: 2014/61, K: 2014/17
(Yürürlüğü Durdurma) Sayılı Kararı
(R.G. 08 Kasım 2014 – 29169)
EĢyanın Avrupa Ekonomik Topluluğu ile EFTA Ülkeleri ve EFTA
Ülkelerinin Kendileri Arasında TaĢınması Amacıyla OluĢturulan “Ortak
Transit Rejimine ĠliĢkin SözleĢme” Eklerinde DeğiĢiklik Yapılmasına Dair
ĠliĢik 2/2013 Sayılı AB-EFTA Ortak Transit Ortak Komitesi Kararının
Onaylanması Hakkında 6925 Sayılı Karar
(R.G. 09 Kasım 2014 – 29170)
Uyumu SağlanmıĢ (Armonize) Mal Tanımı ve Kodlama Sistemi Hakkında
Uluslararası SözleĢme Uyarınca Uygulanması Gereken Sınıflandırma
GörüĢlerinin Yürürlüğe Konulması Hakkında 6917 Sayılı Karar
(R.G. 09 Kasım 2014 – 29170)
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 7/11/2014 Sayılı Kararı
(R.G. 11 Kasım 2014 – 29172)
Motorlu Araçların Belirli Kategorileri Ġçin GeliĢmiĢ Acil Frenleme Sistemi
ile Ġlgili Tip Onayı Yönetmeliğinde (AB/347/2012) DeğiĢiklik Yapılmasına
Dair Yönetmelik
(R.G. 12 Kasım 2014 – 29173)
Motorlu Araçların ve Bunlar Ġçin Tasarlanan Römorklar, Sistemler,
Aksamlar ve Ayrı Teknik Ünitelerin Genel Güvenliği ile Ġlgili Tip Onayı
Yönetmeliğinde (661/2009/AT) DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
(R.G. 12 Kasım 2014 – 29173)
Tekerlekli Araçlar ile Bu Araçlara Takılan ve/veya Araçlarda Kullanılan
Aksam ve Parçalar ile Ġlgili Teknik Mevzuatın Uygulanmasına Dair
Yönetmelikte DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
(R.G. 12 Kasım 2014 – 29173)
6552 Sayılı Kanun Kapsamında Yeniden Yapılandırılacak Gümrük
Alacaklarına ĠliĢkin Tebliğ
(R.G. 12 Kasım 2014 – 29173)
Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakları Tebliği (II-27.2)
(R.G. 12 Kasım 2014 – 29173)
Anayasa Mahkemesinin 17/7/2014 Tarihli ve 2012/848 BaĢvuru Numaralı
Kararı
(R.G. 12 Kasım 2014 – 29173)
SözleĢmeli ErbaĢ Ve Er Yönetmeliğinde DeğiĢiklik Yapılmasına Dair
Yönetmelik
(R.G. 13 Kasım 2014 – 29174)
UyuĢturucu ile Mücadele ile Ġlgili 2014/19 Sayılı BaĢbakanlık Genelgesi
(R.G. 13 Kasım 2014 – 29174)
-
-
-
-
-
-
-
-
Yükseköğretim Personel Kanununda DeğiĢiklik Yapılmasına Dair 6564
Sayılı Kanun (R.G. 14 Kasım 2014 – 29175)
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Macaristan Hükümeti Arasında Kültür
Merkezlerinin KuruluĢu, ĠĢleyiĢi ve Faaliyetleri Hakkında AnlaĢmanın
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 6565 Sayılı Kanun
(R.G. 14 Kasım 2014 – 29175)
Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun ile Bazı Kanun ve Kanun
Hükmünde Kararnamelerde DeğiĢiklik Yapılmasına Dair 6566 Sayılı Kanun
(R.G. 14 Kasım 2014 – 29175)
Borsa Ġstanbul Anonim ġirketinin Hazine Mülkiyetinde Bulunan Paylarının
Halka Arz Edilmesine Dair Karar Yürürlüğe Konulması Hakkında 6747
Sayılı Karar
(R.G. 14 Kasım 2014 – 29175)
17/4/2006 Tarihli ve 2006/10344 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile
Yürürlüğe Konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara
ĠliĢkin Karar ile 10/8/1990 Tarihli ve 90/766 Sayılı Bakanlar Kurulu
Kararında DeğiĢiklik Yapılmasına ĠliĢkin Ekli Kararın Yürürlüğe Konulması
Hakkında 6935 Sayılı Karar
(R.G.
14 Kasım 2014 – 29175)
Millî Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Ortaokulu Yönetmeliğinde DeğiĢiklik
Yapılmasına Dair Yönetmelik
(R.G. 14 Kasım 2014 – 29175)
Puro ve Sigarillo Teknik Düzenleme Tebliği (Tütün Mamulleri Seri No:
1)’nde DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
(R.G. 14 Kasım 2014 – 29175)
Yargıtay 3. Hukuk Daimisine Ait Karar
(R.G. 14 Kasım 2014 – 29175)
Adalet Bakanlığından Münhal Noterlikler Ġlanları
(R.G. 14 Kasım 2014 – 29175)
Gümrük Genel Tebliği (Gümrük ĠĢlemleri) (Seri No: 115)’nde DeğiĢiklik
Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük ĠĢlemleri) (Seri No: 117)
(R.G. 15 Kasım 2014 – 29176)
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 441)
(R.G. 15 Kasım 2014 – 29176)
Mevduat ve Kredi Faiz Oranları ve Katılma Hesapları Kâr ve Zarara
Katılma Oranları ile Kredi ĠĢlemlerinde Faiz DıĢında Sağlanacak Diğer
Menfaatler Hakkında Tebliğ
(Sayı: 2006/1)’De DeğiĢiklik
Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2014/6)
(R.G. 15
Kasım 2014 – 29176)
YÖNETMELĠKLER
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü)’ndan:
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELĠ GÖREVDE
YÜKSELME VE UNVAN DEĞĠġĠKLĠĞĠ YÖNETMELĠĞĠNDE
DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR YÖNETMELĠK
MADDE 1 – 26/3/2014 tarihli ve 28953 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tapu ve
Kadastro Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği
Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinin (2) numaralı alt bendindeki
“unvanlarda” ibaresinden sonra gelmek üzere “Genel Müdürlük teşkilatında” ibaresi
eklenmiştir.
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“(4) Yazılı sınavda yüz tam puan üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır.
Sözlü sınava alınacak personel için yazılı sınav başarı puanı en az altmış olarak uygulanır.”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “sözlü
sınav” ibaresi “yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasındaki “içinde”
ibaresinden sonra gelmek üzere “en yüksek puandan başlamak üzere belirlenen” ibaresi
eklenmiş, aynı fıkranın (a) ve (b) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve ikinci fıkrasındaki
“tarihinden” ibaresi “başarı sıralamasının kesinleştiği tarihten” şeklinde değiştirilmiştir.
“a) Hizmet süresi fazla olanlara
b) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara”
MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün bağlı
bulunduğu Bakan yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin
Tarihi
Sayısı
26/3/2014
28953
[R.G. 01 Kasım 2014 – 29162]
—— • ——
Sosyal Güvenlik Kurumundan:
SOSYAL GÜVENLĠK UZMANLIĞI YÖNETMELĠĞĠNDE DEĞĠġĠKLĠK
YAPILMASINA DAĠR YÖNETMELĠK
MADDE 1 – 12/12/2013 tarihli ve 28849 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sosyal
Güvenlik Uzmanlığı Yönetmeliğinin 15 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“(2) Birinci fıkranın (a) bendinde yer alan süreye Kurumdan aylıksız izinli ayrılmalar ile
üç ayı geçen hastalık veya refakat izni ve askerlikte geçen süreler dahil değildir.”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin ikinci ve dördüncü fıkraları
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(2) Uzman yardımcıları, adaylıkta geçen süre dahil iki yıllık hizmet süresinin
bitiminden önceki bir ay içerisinde daire başkanı, uzman veya öğretim üyeleri arasından
belirlediği tez danışmanını ve Kurumun görev alanı ile ilgili hazırladığı bir tez önerisini birim
amirlerinin uygun görüşüyle İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına bildirirler. Tez konuları
İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı tarafından incelenerek Başkanlıktan alınacak onay ile
kesinleşir. Kesinleşen tez konuları uzman yardımcılarına tebliğ edilmek üzere görev yaptığı
birimlere gönderilir. Tez konusunun süresi içinde bildirilmemesi halinde onay mercii
tarafından re’sen tez konusu belirlenir.”
“(4) Tez konusu uygun bulunan adayın, tezinde yeterli ilerlemeyi sağlayamaması ve
konusunu değiştirmeyi istemesi durumunda tez konusunun kesinleşmesinden itibaren en geç
üç ay içerisinde, tez danışmanının onayı, değiştirme isteğinin gerekçesi ile yeni tez konusunu
belirten dilekçesi üzerine tez konusu Başkanlıkça değiştirilebilir.”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiş ve aynı maddenin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.
“(1) Uzmanlık tezi, Kurumdan aylıksız izinli ayrılmalar ile doğum izni, üç ayı geçen
hastalık veya refakat izni hariç olmak üzere, tez konusunun kesinleşmesini takip eden tarihten
itibaren en geç bir yıl içerisinde hazırlanır.”
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasındaki “üç” ibaresi
“beş” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin ikinci fıkrasının ikinci
cümlesindeki “katılır” ibaresi “katılabilir” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci fıkrasındaki
“kurumlarında” ibaresi “Kurumda” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“Mevcut uzman ve uzman yardımcıları
GEÇĠCĠ MADDE 1 – (1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun geçici 39 uncu
maddesinin yürürlüğe girdiği 2/11/2011 tarihinde, Kurumda görev yapmakta olan uzman
yardımcılarının tezleri, yeterlik sınavları ve uzmanlığa atanmaları, bu Yönetmeliğin yürürlüğe
girmesinden önceki Yönetmelik hükümlerine göre sonuçlandırılır.”
MADDE 8 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 9 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin
Tarihi
Sayısı
12/12/2013
28849
[R.G. 01 Kasım 2014 – 29162]
—— • ——
KURUL KARARI
Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan:
Karar No
: 75935942-050.01.04 – [01/33]
Toplantı Tarihi
: 23/10/2014
13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 88 inci ve Geçici 1 inci
maddeleri ile 26/9/2011 tarihli ve 660 sayılı KHK’nın 9 uncu, 26 ncı ve Geçici 1 inci
maddelerine istinaden; Türkiye Muhasebe Standartlarının uygulama kapsamını belirleyen ve
26/8/2014 tarih ve 29100 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 21/8/2014 tarihli ve 75935942050.01.04 – [01/26] sayılı Kurul Kararının (2) nolu bendinin aşağıdaki şekilde
değiştirilmesine karar verilmiştir.
“2- Ekli listede yer almayan kurum, kuruluş ve işletmelerin de münferit veya konsolide
finansal tablolarının (1/1/2014 tarihinden önce başlayan hesap dönemlerine ait olup
hazırlanmamış veya genel kurula sunulmamış olanlar dahil) hazırlanmasında isteğe bağlı
olarak Türkiye Muhasebe Standartlarını uygulayabileceğine,”
[R.G. 01 Kasım 2014 – 29162]
—— • ——
KURUL KARARI
Yüksek Planlama Kurulundan:
Tarih
: 26/8/2014
Karar No
: 2014/23
Konu : Tasarım Strateji Belgesi ve Eylem Planı (2014-2016)
Yüksek Planlama Kurulunca;
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 9/6/2014 tarihli ve 249 sayılı yazısı dikkate
alınarak; Türk Patent Enstitüsü koordinatörlüğünde tüm paydaşların katılımıyla hazırlanan
ekli “Tasarım Strateji Belgesi ve Eylem Planı (2014-2016)”nın kabulüne, karar verilmiştir.
Tasarım Strateji Belgesi ve Eylem Planı (2014-2016)
[R.G. 02 Kasım 2014 – 29163]
—— • ——
KANUN
YÜKSEKÖĞRETĠM KURUMLARI TEġKĠLATI KANUNU ĠLE BAZI KANUN
VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞĠġĠKLĠK
YAPILMASINA DAĠR KANUN
Kanun No. 6562
Kabul Tarihi: 21/10/2014
MADDE 1 – 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları TeĢkilatı
Kanununun ek 19 uncu maddesi baĢlığı ile birlikte aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢtir.
“Gebze Teknik Üniversitesi
EK MADDE 19- Kocaeli’nde Gebze Teknik Üniversitesi adıyla yeni bir üniversite
kurulmuĢtur.
Bu üniversite, Rektörlüğe bağlı olarak;
a) Temel Bilimler Fakültesinden,
b) Mühendislik Fakültesinden,
c) Mimarlık Fakültesinden,
ç) ĠĢletme Fakültesinden,
d) Enerji Teknolojileri Enstitüsünden,
e) Biyoteknoloji Enstitüsünden,
f) Nanoteknoloji Enstitüsünden,
g) Yer ve Deniz Bilimleri Enstitüsünden,
ğ) UlaĢım Teknolojileri Enstitüsünden,
h) Savunma Teknolojileri Enstitüsünden,
ı) BiliĢim Teknolojileri Enstitüsünden,
i) Fen Bilimleri Enstitüsünden,
j) Sosyal Bilimler Enstitüsünden,
oluĢur.”
MADDE 2 – 2/9/1983 tarihli ve 78 sayılı Yükseköğretim Kurumları Öğretim
Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye aĢağıdaki ek madde
eklenmiĢtir.
“EK MADDE 18- Gebze Teknik Üniversitesinde kullanılmak üzere ekli (1) sayılı
listede yer alan öğretim elemanlarına ait kadrolar ihdas edilerek, bu Kanun Hükmünde
Kararnameye bağlı cetvellere Gebze Teknik Üniversitesi olarak eklenmiĢtir.”
MADDE 3 – 13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun
Hükmünde Kararnameye aĢağıdaki ek madde eklenmiĢtir.
“EK MADDE 16- Gebze Teknik Üniversitesinde kullanılmak üzere ekli (2) sayılı
listede yer alan kadrolar ihdas edilerek, bu Kanun Hükmünde Kararnameye bağlı cetvellere
Gebze Teknik Üniversitesi olarak eklenmiĢtir.”
MADDE 4 – 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol
Kanununun eki (II) sayılı cetvelin “Yükseköğretim Kurulu, Üniversiteler ve Yüksek
Teknoloji Enstitüleri” bölümünün 39 uncu sırası aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢtir.
“39) Gebze Teknik Üniversitesi”
MADDE 5 – 2809 sayılı Kanuna aĢağıdaki ek madde eklenmiĢtir.
“EK MADDE 157- 20/12/2013 tarihli ve 6512 sayılı 2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe
Kanununda, 78 sayılı Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında
Kanun Hükmünde Kararname ile 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun
Hükmünde Kararnamede Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsüne yapılmıĢ olan atıflar Gebze
Teknik Üniversitesine yapılmıĢ sayılır.”
MADDE 6 – 2809 sayılı Kanuna aĢağıdaki geçici madde eklenmiĢtir.
“GEÇĠCĠ MADDE 45- Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Gebze Yüksek Teknoloji
Enstitüsünde kayıtlı bulunan öğrencilere verilecek mezuniyet belgeleri ile diplomalar,
istekleri hâlinde Enstitünün adıyla Gebze Teknik Üniversitesi tarafından verilir.
Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte adı değiĢtirilen fakülte ve enstitülerin öğrencileri
bu Kanunun yayımından önceki mevzuata göre öğrenimlerini sürdürürler.
Bu Kanunun uygulanmasında ortaya çıkacak sorunlar Yükseköğretim Kurulu kararıyla
çözümlenir.”
MADDE 7 – Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 8 – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
3/11/2014
(1) SAYILI LĠSTE
KURUMU : GEBZE TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ
TEġKĠLATI : MERKEZ
ĠHDASI UYGUN GÖRÜLEN KADROLARIN
UNVANI
DERECESĠ
I SAYILI
Profesör
1
30
Doçent
1
12
Doçent
2
12
Doçent
3
12
Yardımcı Doçent
1
10
Yardımcı Doçent
2
10
Yardımcı Doçent
3
10
Yardımcı Doçent
4
10
Yardımcı Doçent
5
10
Öğretim Görevlisi
1
5
Öğretim Görevlisi
2
5
II SAYILI
-
Öğretim Görevlisi
Öğretim Görevlisi
Öğretim Görevlisi
Öğretim Görevlisi
Okutman
Okutman
Okutman
Okutman
Okutman
Okutman
Okutman
AraĢtırma Görevlisi
AraĢtırma Görevlisi
AraĢtırma Görevlisi
AraĢtırma Görevlisi
Uzman
Uzman
Uzman
Uzman
Uzman
Çevirici
Eğitim Öğretim Planlamacısı
TOPLAM
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
7
4
5
6
7
1
2
3
4
5
1
1
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
25
25
25
25
3
5
5
5
5
1
1
306
-
(2) SAYILI LĠSTE
KURUMU : GEBZE TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ
TEġKĠLATI : MERKEZ
ĠHDASI UYGUN GÖRÜLEN KADROLARIN
SERBEST TUTULU
KADRO
KADRO
SINIFI UNVANI
DERECESĠ ADEDĠ
ADEDĠ TOPLAMI
GĠH Enstitü Sekreteri
3
7
7
GĠH ġube Müdürü
1
1
1
GĠH ġube Müdürü
2
2
2
GĠH ġef
4
2
2
GĠH ġef
5
2
2
GĠH ġef
6
2
2
GĠH Programcı
4
2
2
GĠH Programcı
5
2
2
GĠH Programcı
6
2
2
GĠH Çözümleyici
5
2
2
GĠH Bilgisayar ĠĢletmeni
5
5
5
GĠH Bilgisayar ĠĢletmeni
6
5
5
GĠH Bilgisayar ĠĢletmeni
7
5
5
GĠH Veri Hazırlama ve
5
10
10
Kontrol ĠĢletmeni
GĠH Veri Hazırlama ve
6
10
10
Kontrol ĠĢletmeni
GĠH Sekreter
8
3
3
GĠH Sekreter
9
3
3
GĠH
GĠH
GĠH
GĠH
GĠH
GĠH
TH
TH
TH
TH
TH
TH
TH
TH
TH
SH
AH
AH
YH
YH
YH
YH
YH
ġoför
ġoför
ġoför
Memur
Memur
Memur
Mühendis
Mühendis
Mimar
Tekniker
Tekniker
Tekniker
Teknisyen
Teknisyen
Teknisyen
Sosyal ÇalıĢmacı
Avukat
Avukat
Teknisyen Yardımcısı
Hizmetli
Hizmetli
Kaloriferci
AĢçı
TOPLAM
7
8
9
8
9
10
5
6
5
6
7
8
8
9
10
6
5
8
9
9
10
10
10
2
2
2
8
7
5
1
1
1
2
2
2
3
3
3
1
1
1
5
3
3
3
1
127
-
2
2
2
8
7
5
1
1
1
2
2
2
3
3
3
1
1
1
5
3
3
3
1
127
[R.G. 04 Kasım 2014 – 29165]
—— • ——
KANUN
ELEKTRONĠK TĠCARETĠN DÜZENLENMESĠ
HAKKINDA KANUN
Kanun No. 6563
Kabul Tarihi: 23/10/2014
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Kanunun amacı, elektronik ticarete ilişkin esas ve usulleri
düzenlemektir.
(2) Bu Kanun, ticari iletişimi, hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcıların
sorumluluklarını, elektronik iletişim araçlarıyla yapılan sözleşmeler ile elektronik ticarete
ilişkin bilgi verme yükümlülüklerini ve uygulanacak yaptırımları kapsar.
Tanımlar
MADDE 2 – (1) Bu Kanunun uygulanmasında;
a) Elektronik ticaret: Fiziki olarak karşı karşıya gelmeksizin, elektronik ortamda
gerçekleştirilen çevrim içi iktisadi ve ticari her türlü faaliyeti,
b) Ticari iletişim: Alan adları ve elektronik posta adresi dışında, mesleki veya ticari
faaliyet kapsamında kazanç sağlamaya yönelik olarak elektronik ticarete ilişkin her türlü
iletişimi,
c) Ticari elektronik ileti: Telefon, çağrı merkezleri, faks, otomatik arama makineleri,
akıllı ses kaydedici sistemler, elektronik posta, kısa mesaj hizmeti gibi vasıtalar kullanılarak
elektronik ortamda gerçekleştirilen ve ticari amaçlarla gönderilen veri, ses ve görüntü içerikli
iletileri,
ç) Hizmet sağlayıcı: Elektronik ticaret faaliyetinde bulunan gerçek ya da tüzel kişileri,
d) Aracı hizmet sağlayıcı: Başkalarına ait iktisadi ve ticari faaliyetlerin yapılmasına
elektronik ticaret ortamını sağlayan gerçek ve tüzel kişileri,
e) Bakanlık: Gümrük ve Ticaret Bakanlığını,
ifade eder.
Bilgi verme yükümlülüğü
MADDE 3 – (1) Hizmet sağlayıcı, elektronik iletişim araçlarıyla bir sözleşmenin
yapılmasından önce;
a) Alıcıların kolayca ulaşabileceği şekilde ve güncel olarak tanıtıcı bilgilerini,
b) Sözleşmenin kurulabilmesi için izlenecek teknik adımlara ilişkin bilgileri,
c) Sözleşme metninin sözleşmenin kurulmasından sonra, hizmet sağlayıcı tarafından
saklanıp saklanmayacağı ile bu sözleşmeye alıcının daha sonra erişiminin mümkün olup
olmayacağı ve bu erişimin ne kadar süreyle sağlanacağına ilişkin bilgileri,
ç) Veri girişindeki hataların açık ve anlaşılır bir şekilde belirlenmesine ve
düzeltilmesine ilişkin teknik araçlara ilişkin bilgileri,
d) Uygulanan gizlilik kuralları ve varsa alternatif uyuşmazlık çözüm mekanizmalarına
ilişkin bilgileri,
sunar.
(2) Hizmet sağlayıcı, varsa mensubu olduğu meslek odası ile meslekle ilgili davranış
kurallarını ve bunlara elektronik olarak ne şekilde ulaşılabileceğini belirtir.
(3) Tarafların tüketici olmadığı hâllerde taraflar, birinci ve ikinci fıkralardaki
düzenlemelerin aksini kararlaştırabilirler.
(4) Hizmet sağlayıcı, sözleşme hükümlerinin ve genel işlem şartlarının alıcı tarafından
saklanmasına imkan sağlar.
(5) Birinci ve ikinci fıkralar, münhasıran elektronik posta yoluyla veya benzeri bireysel
iletişim araçlarıyla yapılan sözleşmelere uygulanmaz.
SipariĢ
MADDE 4 – (1) Elektronik iletişim araçlarıyla verilen siparişlerde aşağıdaki esaslar
geçerlidir:
a) Hizmet sağlayıcı, siparişin onaylanması aşamasında ve ödeme bilgilerinin
girilmesinden önce, ödeyeceği toplam bedel de dâhil olmak üzere, sözleşmenin şartlarının
alıcı tarafından açıkça görülmesini sağlar.
b) Hizmet sağlayıcı, alıcının siparişini aldığını gecikmeksizin elektronik iletişim
araçlarıyla teyit eder.
c) Sipariş ve siparişin alındığının teyidi, tarafların söz konusu beyanlara erişiminin
mümkün olduğu anda gerçekleşmiş sayılır.
(2) Hizmet sağlayıcı, sipariş verilmeden önce alıcıya, veri giriş hatalarını
belirleyebilmesi ve düzeltebilmesi için uygun, etkili ve erişilebilir teknik araçları sunar.
(3) Tarafların tüketici olmadığı hâllerde taraflar, birinci ve ikinci fıkralardaki
düzenlemelerin aksini kararlaştırabilirler.
(4) Birinci fıkranın (a) ve (b) bentleri ile ikinci fıkra, münhasıran elektronik posta
yoluyla veya benzeri bireysel iletişim araçlarıyla yapılan sözleşmelere uygulanmaz.
Ticari iletiĢime iliĢkin esaslar
MADDE 5 – (1) Ticari iletişimde:
a) Ticari iletişimin ve bu iletişimin adına yapıldığı gerçek ya da tüzel kişinin açıkça
belirlenebilir olmasını sağlayan bilgiler sunulmalıdır.
b) İndirim ve hediye gibi promosyonlar ile promosyon amaçlı yarışma veya oyunların
bu niteliği açıkça belirlenebilmeli, bunlara katılımın ve bunlardan faydalanmanın şartlarına
kolayca ulaşılabilmeli ve bu şartlar açık ve şüpheye yer bırakmayacak şekilde anlaşılır
olmalıdır.
Ticari elektronik ileti gönderme Ģartı
MADDE 6 – (1) Ticari elektronik iletiler, alıcılara ancak önceden onayları alınmak
kaydıyla gönderilebilir. Bu onay, yazılı olarak veya her türlü elektronik iletişim araçlarıyla
alınabilir. Kendisiyle iletişime geçilmesi amacıyla alıcının iletişim bilgilerini vermesi hâlinde,
temin edilen mal veya hizmetlere ilişkin değişiklik, kullanım ve bakıma yönelik ticari
elektronik iletiler için ayrıca onay alınmaz.
(2) Esnaf ve tacirlere önceden onay alınmaksızın ticari elektronik iletiler gönderilebilir.
Ticari elektronik iletinin içeriği
MADDE 7 – (1) Ticari elektronik iletinin içeriği, alıcıdan alınan onaya uygun olmalıdır.
(2) İletide, hizmet sağlayıcının tanınmasını sağlayan bilgiler ile haberleşmenin türüne
bağlı olarak telefon numarası, faks numarası, kısa mesaj numarası ve elektronik posta adresi
gibi erişilebilir durumdaki iletişim bilgileri yer alır.
(3) İletide, haberleşmenin türüne bağlı olarak, iletinin konusu, amacı ve başkası adına
yapılması hâlinde kimin adına yapıldığına ilişkin bilgilere de yer verilir.
Alıcının ticari elektronik iletiyi reddetme hakkı
MADDE 8 – (1) Alıcılar diledikleri zaman, hiçbir gerekçe belirtmeksizin ticari
elektronik iletileri almayı reddedebilir.
(2) Hizmet sağlayıcı ret bildiriminin, elektronik iletişim araçlarıyla kolay ve ücretsiz
olarak iletilmesini sağlamakla ve gönderdiği iletide buna ilişkin gerekli bilgileri sunmakla
yükümlüdür.
(3) Talebin ulaşmasını müteakip hizmet sağlayıcı üç iş günü içinde alıcıya elektronik
ileti göndermeyi durdurur.
Aracı hizmet sağlayıcıların yükümlülükleri
MADDE 9 – (1) Aracı hizmet sağlayıcılar, hizmet sundukları elektronik ortamı
kullanan gerçek ve tüzel kişiler tarafından sağlanan içerikleri kontrol etmek, bu içerik ve
içeriğe konu mal veya hizmetle ilgili hukuka aykırı bir faaliyetin ya da durumun söz konusu
olup olmadığını araştırmakla yükümlü değildir.
(2) Bu Kanunun 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 inci maddelerinde düzenlenen yükümlülüklerin aracı
hizmet sağlayıcılarına uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir.
KiĢisel verilerin korunması
MADDE 10 – (1) Hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcı:
a) Bu Kanun çerçevesinde yapmış olduğu işlemler nedeniyle elde ettiği kişisel verilerin
saklanmasından ve güvenliğinden sorumludur.
b) Kişisel verileri ilgili kişinin onayı olmaksızın üçüncü kişilere iletemez ve başka
amaçlarla kullanamaz.
Bakanlık yetkisi
MADDE 11 – (1) Bakanlık, bu Kanunun uygulanması ve elektronik ticaretin
gelişimiyle ilgili her türlü tedbiri almaya ve denetimi yapmaya yetkilidir.
(2) Bakanlıkça görevlendirilen denetim elemanları, bu Kanun kapsamında Bakanlık
yetkisine giren hususlarla ilgili olarak her türlü bilgi, belge ve defterleri istemeye, bunları
incelemeye ve örneklerini almaya, ilgililerden yazılı ve sözlü bilgi almaya yetkili olup ilgililer
istenilen bilgi, belge ve defterler ile elektronik kayıtlarını, bunların örneklerini noksansız ve
gerçeğe uygun olarak vermek, yazılı ve sözlü bilgi taleplerini karşılamak ve her türlü yardım
ve kolaylığı göstermekle yükümlüdür.
Cezai hükümler
MADDE 12 – (1) Bu Kanunun;
a) 3 üncü maddesindeki yükümlülüklere, 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a)
bendindeki yükümlülüklere, 6 ncı maddesinin birinci fıkrasına veya 7 nci maddesinin birinci
fıkrasına aykırı hareket eden hizmet sağlayıcılara ve aracı hizmet sağlayıcılara bin Türk
lirasından beş bin Türk lirasına kadar,
b) 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendindeki veya aynı maddenin ikinci
fıkrasındaki, 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendindeki veya 7 nci maddesinin ikinci
ve üçüncü fıkralarındaki yükümlülüklere aykırı hareket eden hizmet sağlayıcılara ve aracı
hizmet sağlayıcılara bin Türk lirasından on bin Türk lirasına kadar,
c) 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendindeki, 8 inci maddesinin ikinci ve
üçüncü fıkralarındaki yükümlülüklere aykırı hareket eden hizmet sağlayıcılara ve aracı hizmet
sağlayıcılara iki bin Türk lirasından on beş bin Türk lirasına kadar,
ç) 11 inci maddesinin ikinci fıkrasına aykırı hareket edenlere iki bin Türk lirasından beş
bin Türk lirasına kadar,
idari para cezası verilir.
(2) Bir defada birden fazla kimseye 6 ncı maddenin birinci fıkrasına aykırı olarak ileti
gönderilmesi hâlinde, birinci fıkranın (a) bendinde öngörülen idari para cezası on katına kadar
artırılarak uygulanır.
(3) Bu maddede öngörülen idari para cezalarını verme yetkisi Bakanlığa aittir. Bu yetki,
merkezde Bakanlığın ilgili genel müdürlüğüne, taşrada ise Bakanlığın il müdürlüklerine
devredilebilir.
Yönetmelikler
MADDE 13 – (1) Bu Kanunun uygulanmasına ilişkin yönetmelikler; Adalet Bakanlığı,
Maliye Bakanlığı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ve Ekonomi Bakanlığı ile
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun görüşleri alınarak Bakanlık tarafından hazırlanır.
DeğiĢtirilen mevzuat
MADDE 14 – (1) 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanununun
50 nci maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, maddeye aşağıdaki fıkralar
eklenmiş ve diğer fıkralar buna göre teselsül ettirilmiştir.
“(5) İşletmeciler tarafından, sundukları hizmetlere ilişkin olarak abone ve kullanıcılarla,
önceden izinleri alınmaksızın otomatik arama makineleri, fakslar, elektronik posta, kısa mesaj
gibi elektronik haberleşme vasıtalarının kullanılması suretiyle pazarlama veya cinsel içerik
iletimi gibi maksatlarla haberleşme yapılamaz. İşletmeciler, sundukları hizmetlere ilişkin
olarak abone ve kullanıcılarıyla siyasi propaganda içerikli haberleşme yapamazlar.”
“(6) İşletmeciler tarafından, abone ve kullanıcıların iletişim bilgilerinin bir mal ya da
hizmetin sağlanması sırasında, bu tür haberleşmenin yapılacağına dair bilgilendirilerek ve
reddetme imkânı sağlanarak edinilmiş olması hâlinde, abone ve kullanıcılarla önceden izin
alınmaksızın aynı veya benzer mal ya da hizmetlerle ilgili pazarlama, tanıtım, değişiklik ve
bakım hizmetleri için haberleşme yapılabilir.
(7) Abone ve kullanıcılara, bu tür haberleşme yapılmasını reddetme ve verdikleri izni
geri alma hakkı kolay ve ücretsiz bir şekilde sağlanır.”
Onay alınarak oluĢturulan veri tabanları
GEÇĠCĠ MADDE 1 – (1) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce, ticari elektronik
ileti gönderilmesi amacıyla onay alınarak oluşturulmuş olan veri tabanları hakkında 6 ncı
maddenin birinci fıkrası uygulanmaz.
Yürürlük
MADDE 15 – (1) Bu Kanun 1/5/2015 tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 16 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
4/11/2014
[R.G. 05 Kasım 2014 – 29166]
—— • ——
ANAYASA MAHKEMESĠ KARARLARI
Anayasa Mahkemesinin 17/9/2014 Tarihli ve 2012/1266 BaĢvuru Numaralı Kararı 5
Kasım 2014 Tarihli ve 29166 Sayılı Resmi Gazetede YayınlanmıĢtır.
[R.G. 05 Kasım 2014 – 29166]
—— • ——
Anayasa Mahkemesinin 17/9/2014 Tarihli ve 2013/4682 BaĢvuru Numaralı Kararı
[R.G. 05 Kasım 2014 – 29166]
—— • ——
Anayasa Mahkemesinin 17/9/2014 Tarihli ve 2013/8114 BaĢvuru Numaralı Kararı
[R.G. 05 Kasım 2014 – 29166]
—— • ——
ĠLÂNLAR
Adalet Bakanlığından Ġlânlar
[R.G. 06 Kasım 2014 – 29167]
—— • ——
SINIR TESPĠT KARARLARI
ĠçiĢleri Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2014/1118
1 ‒ Kırıkkale Ġli YahĢihan Ġlçesi ile Merkez Ġlçesi arası sınırın özel krokisinde
gösterildiği üzere;
“Kırıkkale - Ankara çevre yolu ile birleĢtiği yer baĢlangıç noktası alınarak (YM1:
Y=542073.276, X=4412902.063), buradan batı istikametinde Ankara yolunu takip ederek
KırĢehir istikametine dönülen noktaya (YM2: Y=541111.592, X=4412905.695), buradan
güneye KırĢehir istikametinde sırasıyla (YM3: Y=541059.329, X=4412878.319), (YM4:
Y=541029.464, X=4412813.611), (YM5: Y=541034.441, X=4412692.907), (YM6:
Y=541148.923, X=4412481.363), (YM7: Y=541282.071, X=4412295.952), (YM8:
Y=541357.978, X=4412119.251), (YM9: Y=541325.624, X=4411241.968), (YM10:
Y=541300.737, X=4411006.781), (YM11: Y=541259.673, X=4410872.389), (YM12:
Y=541216.120, X=4410784.038) noktalardan geçen yolu takip ederek Kızılyer Çayı ile
Kırıkkale - KırĢehir kara yolunun kesiĢtiği noktada (YM13: Y=540944.840, X=4410424.118)
son bulan hat” olarak belirlenmesi, 5442 sayılı Ġl Ġdaresi Kanununun 2 nci maddesinin (B) ve
(D) bentlerine göre uygun görülmüĢtür.
2 ‒ Tarafların karĢı taraf sınırı içinde kalan genel ve özel hakları saklıdır.
3 ‒ Bu Kararı ĠçiĢleri Bakanı yürütür.
6/11/2014
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAġKANI
Ahmet DAVUTOĞLU
Efkan ALA
BaĢbakan
ĠçiĢleri Bakanı
—— • ——
ĠçiĢleri Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2014/1119
1 ‒ Ankara Ġli Nallıhan Ġlçesi Uzunöz Mahallesi ile Bolu Ġli Mudurnu Ġlçesi Dodurga ve
Ordular Köyleri arası sınırın özel krokisinde gösterildiği üzere;
“Haritada 4 numara ile gösterilen Tepelce Tepe (Y=364930, X=4470304) baĢlangıç
noktası alınarak 5 numaralı Yoncalık Deresinin (Y=363945, X=4470880) kuzeyinden,
DudakaĢ Sırtının güney burnunu takiben kuzeye doğru haritada 6 numara ile gösterilen Akyer
Sırtının güney burnuna (Y=364000, X=4472194), oradan kuzeye 7 nolu Erenler Tepeye
(Y=363165, X=4473533), oradan haritada 8 numara ile gösterilen YığılıtaĢ Tepeye
(Y=362181, X=4473403), oradan güneye doğru haritada 9 numara ile gösterilen Dombaycı
Sırtı ile derenin kesiĢtiği yere (Y=362185, X=4473150), oradan tekrar güneye doğru haritada
10 numara ile gösterilen Dombaycı Sırtına (Y=362513, X=4471475), oradan tekrar güneye
haritada 11 numara ile gösterilen Sarıcalı Pınarı mevkinin batısında yer alan Kabaçam
Deresinin üzerindeki nokta (Y=362298, X=4470290) ile haritada 12 numara ile gösterilen
nokta (Y=362698, X=4469462) arası çizilen ve haritada sarı renkle gösterilen hat” olarak
belirlenmesi, 5442 sayılı Ġl Ġdaresi Kanununun 2 nci maddesinin (B) ve (D) bentlerine göre
uygun görülmüĢtür.
2 ‒ Tarafların karĢı taraf sınırı içinde kalan genel ve özel hakları saklıdır.
3 ‒ Bu Kararı ĠçiĢleri Bakanı yürütür.
6/11/2014
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAġKANI
Ahmet DAVUTOĞLU
Efkan ALA
BaĢbakan
ĠçiĢleri Bakanı
[R.G. 07 Kasım 2014 – 29168]
—— • ——
ĠDARÎ BAĞLILIĞIN DEĞĠġTĠRĠLMESĠ KARARI
ĠçiĢleri Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2014/1117
1 ‒ Tunceli Ġli Mazgirt Ġlçesi Merkez Bucağı Köklüce Köyünün aynı ilin Merkez Ġlçesi
Merkez Bucağına bağlanması, 5442 sayılı Ġl Ġdaresi Kanununun 2 nci maddesinin (B) ve (D)
bentlerine göre uygun görülmüĢtür.
2 ‒ Bu Kararı ĠçiĢleri Bakanı yürütür.
6/11/2014
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAġKANI
Ahmet DAVUTOĞLU
Efkan ALA
BaĢbakan
ĠçiĢleri Bakanı
[R.G. 07 Kasım 2014 – 29168]
—— • ——
YÖNETMELĠK
Karar Sayısı : 2014/6894
Ekli “Kamu Görevlerine Ġlk Defa Atanacaklar Ġçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel
Yönetmelikte DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in yürürlüğe konulması; ÇalıĢma ve
Sosyal Güvenlik Bakanlığı (Devlet Personel BaĢkanlığı)’nın 8/10/2014 tarihli ve 5336 sayılı
yazısı üzerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 217 sayılı Devlet Personel BaĢkanlığı
KuruluĢ ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre, Bakanlar
Kurulu’nca 13/10/2014 tarihinde kararlaĢtırılmıĢtır.
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAġKANI
Ahmet DAVUTOĞLU
BaĢbakan
B. ARINÇ
A. BABACAN
Y. AKDOĞAN
N. KURTULMUġ
BaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan YardımcısıBaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan Yardımcısı
B. BOZDAĞ
A. ĠSLAM
V. BOZKIR
F. IġIK
Adalet BakanıAile ve Sosyal Politikalar Bakanı Avrupa Birliği BakanıBilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakanı
F. ÇELĠK
Ġ. GÜLLÜCE
Ö. ÇELĠK
N. ZEYBEKCĠ
ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Çevre ve ġehircilik BakanıDıĢiĢleri
Bakanı
V.
Ekonomi Bakanı
T. YILDIZ
A. Ç. KILIÇ
M. M. EKER
N. CANĠKLĠ
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Gençlik ve Spor BakanıGıda, Tarım ve Hayvancılık
BakanıGümrük ve Ticaret Bakanı
E. ALA
C. YILMAZ
Ö. ÇELĠK
M. ġĠMġEK
ĠçiĢleri Bakanı
Kalkınma BakanıKültür ve Turizm Bakanı Maliye Bakanı
N. AVCI
Ġ. YILMAZ
V. EROĞLU
Millî Eğitim Bakanı
Millî Savunma BakanıOrman ve Su ĠĢleri Bakanı
M. MÜEZZĠNOĞLU
L. ELVAN
Sağlık BakanıUlaĢtırma, Denizcilik ve HaberleĢme Bakanı
KAMU GÖREVLERĠNE ĠLK DEFA ATANACKALARĠ ÇĠN YAPILACAK
SINAVLAR
HAKKINDA GENEL YÖNETMELĠKTE DEĞĠġĠKLĠK
YAPILMASINA DAĠR YÖNETMELĠK
MADDE 1 ‒ 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile
yürürlüğe konulan Kamu Görevlerine Ġlk Defa Atanacaklar Ġçin Yapılacak Sınavlar Hakkında
Genel Yönetmeliğin 3 üncü maddesine “Askeri Adalet TeftiĢ Kurulları” ibaresinden sonra
gelmek üzere “, kaymakam adayları” ibaresi eklenmiĢtir.
MADDE 2 ‒ Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 ‒ Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
[R.G. 07 Kasım 2014 – 29168]
—— • ——
KURUL KARARI
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
KURUL KARARI
Karar No: 5291
Karar Tarihi: 03/11/2014
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 03/11/2014 tarihli toplantısında akaryakıt
fiyatlarının takibine ilişkin aşağıdaki karar alınmıştır:
AKARYAKIT FĠYATLARININ TAKĠBĠNE ĠLĠġKĠN KURUL KARARI
Madde-1: Rafinerici lisansı sahiplerinin akaryakıt satış fiyatının takibinde Platts
European Market Scan’de CIF MED (Genova/Lavera) başlığı altında ABD Doları/ton
cinsinden yayımlanan günlük fiyatların ortalamasının TCMB tarafından açıklanan döviz satış
kuru üzerinden TL’ye çevrilmiş olan tutarı (TL/ton) dikkate alınır. Bu tutarın TL/lt değerinin
hesaplanmasında yoğunluk değeri motorin için 0,845 ton/m3 ve benzin için 0,775 ton/m3
olarak dikkate alınır. Rafinerici lisansı sahipleri tarafından belirlenecek ürün fiyatında ürünün
uluslararası piyasadaki fiyatının TL cinsinden değerine ilaveten ülke içi pazara sunumu
kapsamında katlanılan maliyetler de dikkate alınır.
Madde-2: Dağıtıcılar tarafından ilan edilen tavan/tavsiye fiyatlarının tespitinde, ilgili
ürün için rafinerici lisansı sahiplerince belirlenen satış fiyatı ve takip edilen en yakın
erişilebilir serbest piyasalardaki fiyat oluşumundaki dağıtıcı ve bayi marjı dikkate alınır.
Pompa satış fiyatları nakliye maliyetleri de dikkate alınarak iller bazında farklı belirlenebilir.
Madde-3: Dağıtıcı ve bayi marjı toplamının takibinde; 01.01.2015 tarihine kadar en
yüksek işlem hacimli 8 dağıtıcının İstanbul (Avrupa Yakası) için Kuruma bildirmiş olduğu
bayi tavan satış fiyatlarının ortalaması, 01.01.2015 tarihinden itibaren en yüksek işlem
hacimli 8 dağıtıcının bayilerine ilişkin Kuruma bildirilen ilan panosunda yer alan satış
fiyatlarının ağırlıklı ortalaması dikkate alınır. Türkiye ağırlıklı ortalama pompa fiyatından
rafineri satış fiyatının düşülmesi ile bulunacak marjın, takip edilen ülkeler (Birleşik Krallık,
İtalya, Fransa, Almanya) için Avrupa Birliği resmi internet sayfasında yayımlanan vergisiz
pompa satış fiyatlarından ilgili ülkelerdeki ülke içi rafineri satış fiyatları düşülerek bulunan
marjların ortalaması ile uyumlu olması esastır.
Madde-4: Takip edilen ülkeler için ülke içi rafineri satış fiyatına ulaşılamaması
durumunda, rafineri fiyatı olarak Platts European Market Scan’de CIF MED (Genova/Lavera)
başlığı altında ABD Doları/ton cinsinden yayımlanan günlük fiyatların ortalaması esas alınır.
Madde-5: Takip edilen ülkeler için bu Kararın 3 üncü ve 4 üncü maddeleri kapsamında
belirlenecek marjlara, ülkemiz ile söz konusu ülkelerdeki piyasa şartlarındaki farklılıkların
etkisi yansıtılabilir.
Madde-6: Bu Karar’da yer alan takip metodolojisi kapsamında yapılan düzenlemelere
uyulmaması halinde, 5015 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi kapsamında gerekli idari işlemler
yapılır.
Madde-7: Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Madde-8: Bu Kararı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.
[R.G. 07 Kasım 2014 – 29168]
—— • ——
BAKANLAR KURULU KARARLARI
Karar Sayısı : 2014/6886
Bazı kamu kurum ve kuruluĢlarına ait kadrolarda düzenleme yapılması hakkındaki ekli
Kararın yürürlüğe konulması; 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 7 nci ve 9 uncu
maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 13/10/2014 tarihinde kararlaĢtırılmıĢtır.
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAġKANI
Ahmet DAVUTOĞLU
BaĢbakan
B. ARINÇ
A. BABACAN
Y. AKDOĞAN
N. KURTULMUġ
BaĢbakan YardımcısıBaĢbakan YardımcısıBaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan Yardımcısı
B. BOZDAĞ
A. ĠSLAM
V. BOZKIR
F. IġIK
Adalet BakanıAile ve Sosyal Politikalar Bakanı Avrupa Birliği BakanıBilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakanı
F. ÇELĠK
Ġ. GÜLLÜCE
Ö. ÇELĠK
N. ZEYBEKCĠ
ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Çevre ve ġehircilik BakanıDıĢiĢleri
Bakanı
V.
Ekonomi Bakanı
T. YILDIZ
A. Ç. KILIÇ
M. M. EKER
N. CANĠKLĠ
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Gençlik ve Spor BakanıGıda, Tarım ve Hayvancılık
BakanıGümrük ve Ticaret Bakanı
E. ALA
C. YILMAZ
Ö. ÇELĠK
M. ġĠMġEK
ĠçiĢleri Bakanı
Kalkınma Bakanı Kültür ve Turizm Bakanı Maliye Bakanı
N. AVCI
Ġ. YILMAZ
V. EROĞLU
Millî Eğitim Bakanı Millî Savunma BakanıOrman ve Su ĠĢleri Bakanı
M. MÜEZZĠNOĞLU
L. ELVAN
Sağlık BakanıUlaĢtırma, Denizcilik ve HaberleĢme Bakanı
13/10/2014 TARĠHLĠ VE 2014/6886 SAYILI
KARARNAMENĠN EKĠ
KARAR
MADDE 1 – (1) Kamu kurum ve kuruluĢlarına ait kadrolardan; ekli (3) sayılı
cetvellerde yer alan dolu kadroların dereceleri ve ekli (4) sayılı cetvellerde yer alan boĢ
kadroların sınıf, unvan ve dereceleri aynı cetvellerde gösterildiği Ģekilde değiĢtirilmiĢtir.
MADDE 2 – (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – (1) Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
Kararın Eki Kadrolar
[R.G. 08 Kasım 2014 – 29169]
—— • ——
Karar Sayısı : 2014/6912
Uygulama alanı ve arazi toplulaĢtırma sahası ilan edilen alanlarda yapılan çalıĢmalar
sonucundaki tapu ve kadastroya ait iĢlem ve hizmetlere iliĢkin döner sermaye hizmet bedeli
tutar ve oranlarının yeniden belirlenmesi hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulması; Gıda,
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının 25/8/2014 tarihli ve 11926 sayılı yazısı üzerine, 6083
sayılı Kanunun 8 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 13/10/2014 tarihinde
kararlaĢtırılmıĢtır.
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAġKANI
Ahmet DAVUTOĞLU
BaĢbakan
B. ARINÇ
A. BABACAN
Y. AKDOĞAN N. KURTULMUġ
BaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan YardımcısıBaĢbakan Yardımcısı
B. BOZDAĞ
A. ĠSLAM
V. BOZKIR
F. IġIK
Adalet BakanıAile ve Sosyal Politikalar Bakanı Avrupa Birliği BakanıBilim, Sanayi
Teknoloji Bakanı
F. ÇELĠK
Ġ. GÜLLÜCE
Ö. ÇELĠK
N. ZEYBEKCĠ
ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Çevre ve ġehircilik BakanıDıĢiĢleri
Bakanı
Ekonomi Bakanı
T. YILDIZ
A. Ç. KILIÇ
M. M. EKER
N. CANĠKLĠ
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Gençlik ve Spor BakanıGıda,
Tarım
Hayvancılık BakanıGümrük ve Ticaret Bakanı
E. ALA
C. YILMAZ
Ö. ÇELĠK
M. ġĠMġEK
ĠçiĢleri Bakanı
Kalkınma Bakanı Kültür ve Turizm Bakanı Maliye Bakanı
N. AVCI
Ġ. YILMAZ
V. EROĞLU
Millî Eğitim Bakanı Millî Savunma BakanıOrman ve Su ĠĢleri Bakanı
M. MÜEZZĠNOĞLU
L. ELVAN
Sağlık BakanıUlaĢtırma, Denizcilik ve HaberleĢme Bakanı
ve
V.
ve
13/10/2014 TARĠHLĠ VE 2014/6912 SAYILI
KARARNAMENĠN EKĠ
KARAR
MADDE 1 – (1) 22/11/1984 tarihli ve 3083 sayılı Sulama Alanlarında Arazi
Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanunu ile 3/7/2005 tarihli ve 5403 sayılı Toprak
Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu kapsamında uygulama alanı ve arazi toplulaĢtırma sahası
ilan edilen alanlarda yapılan çalıĢmalar sonucundaki tapu ve kadastroya ait iĢlem ve
hizmetlere iliĢkin olarak, 6083 sayılı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü TeĢkilat ve
Görevleri Hakkında Kanuna ekli (III) sayılı tarife cetvelinde belirlenen tapu iĢlemleri ve veri
paylaĢımına iliĢkin ödenecek tutarlar dıĢındaki döner sermaye hizmet bedeli tutarlarının ve
oranlarının yarıya indirilmesi kararlaĢtırılmıĢtır.
MADDE 2 – (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – (1) Bu Karar hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.
[R.G. 08 Kasım 2014 – 29169]
—— • ——
YÖNETMELĠK
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:
ORGANĠZE SANAYĠ BÖLGELERĠ YER SEÇĠMĠ YÖNETMELĠĞĠNDE
DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR YÖNETMELĠK
MADDE 1 – 17/1/2008 tarihli ve 26759 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Organize
Sanayi Bölgeleri Yer Seçimi Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“b) Belediye sınırları veya mücavir alan sınırları içerisinde olması halinde; Büyükşehir
belediyesinin olmadığı yerlerde ilgili belediyenin, hem büyükşehir belediyesi hem de ilçe
belediyesi sınırları içerisinde olması halinde ise sadece büyükşehir belediyesinin”
MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin
Tarihi
Sayısı
17/1/2008
26759
Yönetmelikte DeğiĢiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin
Tarihi
Sayısı
21/2/2008
26794
[R.G. 08 Kasım 2014 – 29169]
—— • ——
ANAYASA MAHKEMESĠ KARARI
Anayasa Mahkemesinin 7/11/2014 Tarihli ve E: 2014/61, K: 2014/17
(Yürürlüğü Durdurma) Sayılı Kararı
[R.G. 08 Kasım 2014 – 29169]
—— • ——
MĠLLETLERARASI SÖZLEġME
Karar Sayısı : 2014/6925
EĢyanın Avrupa Ekonomik Topluluğu ile EFTA ülkeleri ve EFTA ülkelerinin kendileri
arasında taĢınması amacıyla oluĢturulan “Ortak Transit Rejimine ĠliĢkin SözleĢme” eklerinde
değiĢiklik yapılmasına dair iliĢik 2/2013 sayılı AB-EFTA Ortak Transit Ortak Komitesi
Kararının onaylanması; DıĢiĢleri Bakanlığının 24/9/2014 tarihli ve 6898864 sayılı yazısı
üzerine, 22/6/2012 tarihli ve 6333 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ile 31/5/1963 tarihli ve 244
sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 20/10/2014 tarihinde
kararlaĢtırılmıĢtır.
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAġKANI
Ahmet DAVUTOĞLU
BaĢbakan
B. ARINÇ
A. BABACAN
Y. AKDOĞAN N. KURTULMUġ
BaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan YardımcısıBaĢbakan Yardımcısı
B. BOZDAĞ
A. ĠSLAM
V. BOZKIR
F. IġIK
Adalet BakanıAile ve Sosyal Politikalar Bakanı Avrupa Birliği BakanıBilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakanı
V. EROĞLU
Ġ. GÜLLÜCE
M. ÇAVUġOĞLU N. ZEYBEKCĠ
ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanı V. Çevre ve ġehircilik BakanıDıĢiĢleri
Bakanı
Ekonomi Bakanı
T. YILDIZ
A. Ç. KILIÇ
M. M. EKER
L. ELVAN
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Gençlik ve Spor BakanıGıda,
Tarım
ve
Hayvancılık BakanıGümrük ve Ticaret Bakanı V.
E. ALA
C. YILMAZ
Ö. ÇELĠK
M. ġĠMġEK
ĠçiĢleri Bakanı
Kalkınma Bakanı Kültür ve Turizm Bakanı Maliye Bakanı
N. AVCI
Ġ. YILMAZ
V. EROĞLU
Millî Eğitim Bakanı Millî Savunma BakanıOrman ve Su ĠĢleri Bakanı
M. MÜEZZĠNOĞLU
L. ELVAN
Sağlık BakanıUlaĢtırma, Denizcilik ve HaberleĢme Bakanı
SözleĢme Metni
[R.G. 09 Kasım 2014 – 29170]
—— • ——
BAKANLAR KURULU KARARI
Karar Sayısı : 2014/6917
Uyumu SağlanmıĢ (Armonize) Mal Tanımı ve Kodlama Sistemi Hakkında Uluslararası
SözleĢme uyarınca uygulanması gereken ekli Sınıflandırma GörüĢlerinin yürürlüğe konulması
ile 4/11/2013 tarihli ve 2013/5632 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının yürürlükten kaldırılması;
Gümrük ve Ticaret Bakanlığının 15/10/2014 tarihli ve 3108483 sayılı yazısı üzerine,
10/11/1988 tarihli ve 3501 sayılı Kanunun 2 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca
20/10/2014 tarihinde kararlaĢtırılmıĢtır.
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAġKANI
Ahmet DAVUTOĞLU
BaĢbakan
B. ARINÇ
A. BABACAN
Y. AKDOĞAN N. KURTULMUġ
BaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan YardımcısıBaĢbakan Yardımcısı
B. BOZDAĞ
A. ĠSLAM
V. BOZKIR
F. IġIK
Adalet BakanıAile ve Sosyal Politikalar Bakanı Avrupa Birliği BakanıBilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakanı
V. EROĞLU
Ġ. GÜLLÜCE
M. ÇAVUġOĞLU N. ZEYBEKCĠ
ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanı V. Çevre ve ġehircilik BakanıDıĢiĢleri
Bakanı
Ekonomi Bakanı
T. YILDIZ
A. Ç. KILIÇ
M. M. EKER
L. ELVAN
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Gençlik ve Spor BakanıGıda,
Tarım
ve
Hayvancılık BakanıGümrük ve Ticaret Bakanı V.
E. ALA
C. YILMAZ
Ö. ÇELĠK
M. ġĠMġEK
ĠçiĢleri Bakanı
Kalkınma Bakanı Kültür ve Turizm Bakanı Maliye Bakanı
N. AVCI
Ġ. YILMAZ
V. EROĞLU
Millî Eğitim Bakanı Millî Savunma BakanıOrman ve Su ĠĢleri Bakanı
M. MÜEZZĠNOĞLU
L. ELVAN
Sağlık BakanıUlaĢtırma, Denizcilik ve HaberleĢme Bakanı
Kararın Eki Ekler
[R.G. 09 Kasım 2014 – 29170]
—— • ——
KURUL KARARI
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:
BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURULU KARARI
Karar Sayısı: 6071
Karar Tarihi: 7/11/2014
Kurul BaĢkanlığının 05.11.2014 tarihli gündem yazısı ekinde gönderilen 03.11.2014
tarih ve 43890421-101.01.05[18.1]-30342 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda;
T.C. Ziraat Bankası A.ġ. (Banka) tarafından 5411 sayılı Bankacılık Kanunu (Kanun) ve
ilgili diğer mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerinden doğan sorumlulukları saklı kalmak
kaydıyla, Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (v) bendi uyarınca;
1- Bankanın, yurtiçi ve yurtdıĢı iĢtiraklerine, bağlı ortaklıklarına ve birlikte kontrol
edilen ortaklıklarına;
- Banka kartı, kredi kartı ve POS operasyonel iĢlemleri, ATM, çağrı merkezi, telefon
bankacılığı, web sitesi, internet bankacılığı, mobil bankacılık vb. takip ve bakım hizmetleri
konularında,
- Kapsam ile sınırlı olmak üzere bilgi sistemleri kapsamında servis masası hizmeti, Bilgi
Teknolojileri (BT) saha bakım hizmetleri, yazılım, donanım ve BT Kontratları ile BT
risklerinin yönetimi gibi konularda,
- Merkezden yapılabilecek sistemsel giriĢ operasyonları, kredi operasyonları, gönderi ve
basım hizmetleri konularında,
- Ortak müĢterilerin kredi değerliliklerinin izlenmesi amacıyla bilgi paylaĢımı yapılması
ve kredi izleme ve bu amaca yönelik sistemlerin kurulması/geliĢtirilmesi konularında,
- Kredi riski analizi, kredi süreci esasları, skorlama-derecelendirme sistemlerinin
kurulması/geliĢtirilmesi ile kredi risk yönetimi alanlarında,
- Türkiye’de yerleĢik firmalara kullandıracakları kredilere yönelik teminatın kontrolü,
borçludan teslim alınması ve raporlanması ile kredilerin dokümantasyonu, teminatın alımı ve
çözülmesi süreçlerine dair operasyonel iĢlemler konusunda
destek/danıĢmanlık hizmeti vermesine izin verilmesine,
2- Bankanın Ziraat Portföy Yönetimi A.ġ. ile acentelik tesis ederek “acentelik”
faaliyetlerinde bulunulması faaliyetine izin verilmesine,
3- Bankanın, yurtiçi ve yurt dıĢı iĢtirakleri ve bağlı ortaklıkları ile baĢkaları tarafından
kurulan/kurulacak fonlara idari ve operasyonel destek/danıĢmanlık hizmeti vermesine izin
verilmesine
karar verilmiĢtir.
[R.G. 11 Kasım 2014 – 29172]
—— • ——
YÖNETMELĠKLER
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:
MOTORLU ARAÇLARIN BELĠRLĠ KATEGORĠLERĠ ĠÇĠN GELĠġMĠġ
ACĠL FRENLEME SĠSTEMĠ ĠLE ĠLGĠLĠ TĠP ONAYI
YÖNETMELĠĞĠNDE (AB/347/2012) DEĞĠġĠKLĠK
YAPILMASINA DAĠR YÖNETMELĠK
MADDE 1 – 18/9/2013 tarihli ve 28769 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Motorlu
Araçların Belirli Kategorileri Ġçin GeliĢmiĢ Acil Frenleme Sistemi ile Ġlgili Tip Onayı
Yönetmeliğinin (AB/347/2012) 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (ç) bentleri
aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢtir.
“b) 1/1/2016 tarihinden itibaren, geliĢmiĢ acil frenleme sistemi ile ilgili gerekçelerle,
Ek-2’de yer alan onay seviyesi 2’nin Ģartları ve Ek-2’nin Ġlave 2’sinde yer alan geçti/kaldı
kriterleri hariç olmak üzere, Ek-2 ve Ek-3’te belirtilen Ģartlara uymayan tip onayı mevcut yeni
imal edilen araçlara MARTOY’un 26 ncı maddesinin amaçları bakımından uygunluk belgesi
düzenlenemez. Bu çerçevede, 1/1/2016 tarihinden önce imal edilmiĢ bu Yönetmelik
kapsamındaki tam araçların 1/1/2017 tarihine kadar, tamamlanmamıĢ araçların ise 1/7/2017
tarihine kadar tamamlanarak tescili, satıĢı ve hizmete girmesine izin verilir. Pnömatik arka
dingil süspansiyonu ile donatılmamıĢ araçlar bu bendin kapsamı dıĢındadır.”
“ç) 1/1/2019 tarihinden itibaren, geliĢmiĢ acil frenleme sistemi ile ilgili gerekçelerle,
Ek-2’de yer alan onay seviyesi 2’nin Ģartları ve Ek-2’nin Ġlave 2’sinde yer alan geçti/kaldı
kriterleri de dahil olmak üzere, Ek-2 ve Ek-3’te belirtilen Ģartlara uymayan tip onayı mevcut
yeni imal edilen araçlara MARTOY’un 26 ncı maddesinin amaçları bakımından uygunluk
belgesi düzenlenemez. Bu çerçevede, 1/1/2019 tarihinden önce imal edilmiĢ bu Yönetmelik
kapsamındaki tam araçların 1/1/2020 tarihine kadar, tamamlanmamıĢ araçların ise 1/7/2020
tarihine kadar tamamlanarak tescili, satıĢı ve hizmete girmesine izin verilir.”
MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin
Tarihi
Sayısı
18/9/2013
28769
[R.G. 12 Kasım 2014 – 29173]
—— • ——
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:
MOTORLU ARAÇLARIN VE BUNLAR ĠÇĠN TASARLANAN RÖMORKLAR,
SĠSTEMLER, AKSAMLAR VE AYRI TEKNĠK ÜNĠTELERĠN GENEL
GÜVENLĠĞĠ ĠLE ĠLGĠLĠ TĠP ONAYI YÖNETMELĠĞĠNDE (661/2009/AT)
DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR YÖNETMELĠK
MADDE 1 – 25/1/2012 tarihli ve 28184 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Motorlu
Araçların ve Bunlar Ġçin Tasarlanan Römorklar, Sistemler, Aksamlar ve Ayrı Teknik
Ünitelerin Genel Güvenliği ile Ġlgili Tip Onayı Yönetmeliğinin (661/2009/AT) 13 üncü
maddesinin ikinci, dördüncü, beĢinci, onüçüncü ve ondördüncü fıkraları aĢağıdaki Ģekilde
değiĢtirilmiĢ, onaltıncı fıkrası yürürlükten kaldırılmıĢtır.
“(2) 5 inci ila 8 inci maddeler, 9 uncu maddenin ikinci fıkrası ve 11 inci maddede
belirtilen araç güvenliği ve lastikler ile ilgili gerekçelerle 1/11/2012 tarihinden itibaren;
a) Söz konusu maddelerde ve uygulama tedbirlerinde belirtilen, bu Yönetmelik ve
uygulama tedbirlerine uymayan araç kategorilerinin ilk defa tip onayı alacak yeni tiplerine AT
tip onayı veya ulusal tip onayı verilmez.
b) (a) bendinde belirtilen araçlar için tasarımlanan yeni tip aksam veya ayrı teknik
ünitelerin bu Yönetmelik ve uygulama tedbirlerine uygun olmaması halinde, bu aksam ve ayrı
teknik ünitelere aksam veya ayrı teknik üniteye tip onayı verilmez.”
“(4) Ek-4 Çizelge 2’de belirtilen uygulama tarihlerini takiben, tip onayı mevcut M2, M3,
715/2007/AT Yönetmeliğine göre referans kütlesi 1305 kg geçen N1 kategorisi, N2, N3, O3 ve
O4 kategorisi yeni imal edilen araçlar bu Yönetmelik ve uygulama tedbirlerine uygun değilse,
bu tarihten sonra elektronik kararlılık kontrol sistemleri ile ilgili gerekçelerle, MARTOY’un
26 ncı maddesinin amaçları bakımından belirtilen araçlara uygunluk belgesi düzenlenemez.”
“(5) 1/3/2015 tarihinden itibaren; C3 lastiklerin yuvarlanma direnci sınır değerleri, Ek-2
Kısım B Çizelge 2’de belirtilen yuvarlanma direnci sınır değerleri ile elektronik kararlılık
sistemi bakımından 715/2007/AT Yönetmeliğine göre referans kütlesi 1305 kg geçen N1
kategorisi araçlar hariç; 5, 6, 7 ve 8 inci maddelerde, 9 uncu maddenin birinci ila dördüncü
fıkrasında, 11 inci maddede, 12 nci maddenin birinci fıkrasında ve Ek-2 Kısım A ve Kısım
B’de belirtilen araç güvenliği ve lastikler ile ilgili gerekçelerle;
a) Anılan maddelerde belirtilen tip onayı mevcut yeni imal edilen araçların bu
Yönetmelik ve uygulama tedbirlerine uygun olmaması halinde, MARTOY’un 26 ncı
maddesinin amaçları bakımından, söz konusu araçlara bu tarihten sonra uygunluk belgesi
düzenlenemez.
b) (a) bendinde belirtilen araçlar için tasarımlanan tip onayı mevcut yeni imal edilen
aksam ve ayrı teknik ünitelerin bu Yönetmeliğe ve uygulama tedbirlerine uygun olmaması
halinde, bu aksam ve ayrı teknik ünitelerin satıĢı ve hizmete giriĢi yapılamaz.”
“(13) 1/1/2016 tarihinden itibaren, tip onayı mevcut M2, M3, N2 ve N3 kategorisi yeni
imal edilen araçların bu Yönetmeliğe ve uygulama tedbirlerine uygun olmaması halinde, 10
uncu maddede belirtilen araç güvenliği ile ilgili gerekçelerle, MARTOY’un 26 ncı
maddesinin amaçları bakımından, söz konusu araçlara bu tarihten sonra uygunluk belgesi
düzenlenemez.”
“(14) Birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarda bahsedilen tarihlerden önce tip onaylı
araçların, aksamların ve ayrı teknik ünitelerin satıĢına ve hizmete giriĢine izin verilir ve bu
araçlar, aksamlar ve ayrı teknik ünitelere uygulanan Ģartlar, bu Yönetmelik veya uygulama
tedbirleri ile tadil edilmedikçe veya yeni Ģartlar eklenmedikçe, baĢlangıçtaki düzenleyici
mevzuata göre izin verilen veya onaylanan bu araçlar, aksamlar ve ayrı teknik ünitelere
kapsam geniĢletme onayları verilmeye devam edilir. DeğiĢim için olan lastikler hariç; birinci,
ikinci ve üçüncü fıkralarda bahsedilen tarihlerden önce tip onaylı araçlar için tasarımlanan
baĢlangıçtaki düzenleyici mevzuata göre izin verilen veya onaylanan değiĢtirilebilir aksamlar
ve ayrı teknik ünitelerin, satıĢına ve hizmete giriĢine izin verilir ve tip onayının kapsam
geniĢletmelerine devam edilir. Çok aĢamalı imalat ile ilgili bu Yönetmeliğin uygulanması, bu
Yönetmeliğin uygulama Tebliğinde belirtilir.”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (e), (f),
(g), (h), (ı), (i), (k), (m), (o) ve (t) bentleri ile dördüncü fıkrası aĢağıdaki Ģekilde
değiĢtirilmiĢtir.
“a) (b), (c), (ç), (d), (h) ve (i) bentlerine tabi olarak, Ek-3’te yer alan değiĢiklik serileri
ve ilaveleri ile birlikte BM/AEK Regülasyonları, ilk defa tip onayı alacak araçlara,
römorklarına, sistemlerine, aksam ve ayrı teknik ünitelerine 1/11/2012 tarihinden itibaren,”
“e) (f), (g), (ğ) ve (ı) bentlerine tabi olarak, Ek-3’te yer alan değiĢiklik serileri ve
ilaveleri ile birlikte BM/AEK Regülasyonları, tip onayı mevcut araçların ve römorklarının
imal edilmesi amacıyla ve tip onaylı sistem, aksam ve ayrı teknik ünitelerin satıĢı
amacıyla,1/3/2015 tarihinden itibaren,”
“f) 1/3/2015 tarihinden itibaren, tip onayı mevcut N1 kategorisi 715/2007/AT
Yönetmeliğine göre referans kütlesi 1305 kg geçmeyen araçların imal edilmesi amacıyla
BM/AEK Regülasyonu 13’ün 11 numaralı değiĢiklik serisi Ġlave 3 veya BM/AEK
Regülasyonu 13-H Ġlave 9,”
“g) Ek-4’te yer alan Çizelge 2’de belirtilen uygulama tarihlerinden itibaren elektronik
kararlılık kontrol sistemleri bakımından tip onayı mevcut M2, M3, 715/2007/AT
Yönetmeliğine göre referans kütlesi 1305 kg geçen N1 kategorisi, N2, N3, O3 ve O4 kategorisi
araçların imal edilmesi amacıyla BM/AEK Regülasyonu 13’ün 11 numaralı değiĢiklik serisi
Ġlave 3,”
“h) (ı) bendi hükümleri saklı kalmak kaydıyla, BM/AEK Regülasyonu 100’ün 00
numaralı değiĢiklik serisi, bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren MARTOY’a göre ilk
defa tip onayı alacak araçlara ve elektrik güvenliği ile ilgili olarak bir aracın AT tip onayına,”
“ı) BM/AEK Regülasyonu 100’ün 00 numaralı değiĢiklik serisi, bu bendin yayımı
tarihinden itibaren tip onayı mevcut araçların imal edilmesi amacıyla,”
“i) 4/12/2012 tarihinden itibaren BM/AEK Regülasyonu 100’ün 01 numaralı değiĢiklik
serisi, MARTOY’a göre AT tam araç tip onayına ve elektrik güvenliği ile ilgili olarak ilk defa
tip onayı alacak bir aracın AT tip onayına,”
“k) 1/3/2015 tarihinden itibaren tip onayı mevcut C1 sınıfı yeni lastiklerin satıĢı ve
hizmete girmesi amacıyla BM/AEK Regülasyonu 30’un 02 numaralı değiĢiklik serisi, eklenti
16 ve BM/AEK Regülasyonu 117’nin 6.2 maddesinde belirtilen ıslak tutuĢ performansı
Ģartlarını içeren 02 numaralı değiĢiklik serisi,”
“m) 1/3/2015 tarihinden itibaren tip onayı mevcut C2 ve C3 sınıfı yeni imal edilen
lastiklerin satıĢı ve hizmete girmesi amacıyla, BM/AEK Regülasyonu 54’ün orijinal versiyonu
eklenti 17,”
“o) 1/3/2015 tarihinden itibaren tip onayı mevcut C1 ve C2 sınıfı yeni lastiklerin satıĢı
ve hizmete girmesi amacıyla, BM/AEK Regülasyonu 117’nin 6.3.1 maddesinde belirtilen
birinci seviye yuvarlanma direnci Ģartlarını içeren 02 numaralı değiĢiklik serisi,”
“t) 1/3/2015 tarihinden itibaren BM/AEK Regülasyonu 64’ün 02 numaralı değiĢiklik
serisi, düzeltme 1’i, bu Yönetmelik tarafından kapsanmıĢ teçhizat ile donatılmıĢ olan tip onayı
mevcut M1 ve N1 kategorisi yeni araçların imal edilmesi amacıyla,”
“(4) BM/AEK Regülasyonu 64’ün 02 numaralı değiĢiklik serisi, düzeltme 1 içerisinde
belirtilen lastik basıncı izleme sistemi ile ilgili Ģartlara uyumlu bir lastik basıncı izleme
sistemi ile donatılmıĢ olmayan tip onayı mevcut M1 kategorisi araçlar için 1/3/2015 tarihinden
sonra uygunluk belgesi düzenlenemez.”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğe aĢağıdaki geçici 4 üncü ve 5 inci maddeler eklenmiĢtir.
“Tescil Uygulaması
GEÇĠCĠ MADDE 4 – (1) Tip onayı mevcut yeni imal edilen tam ve tamamlanmamıĢ
araçlar için; 13 üncü maddenin dördüncü, beĢinci, altıncı, dokuzuncu, onuncu ve onüçüncü
fıkralarında belirtilen tarihlerden sonra, söz konusu fıkralarda belirtilen tedbirlere uymamaları
halinde, uygunluk belgesi düzenlenemez. 13 üncü maddenin dördüncü, beĢinci, altıncı,
dokuzuncu, onuncu ve onüçüncü fıkralarında belirtilen tarihlerden itibaren tip onayları
geçerliliğini kaybeden ve uygunluk belgesi tarihi anılan tarihlerden önce olan tam araçlar
anılan tarihlerden itibaren 12 ay içerisinde satılmalı ve tescil edilmeli, tamamlanmamıĢ araçlar
ise anılan tarihlerden itibaren 18 ay içerisinde satılmalı ve temel aracın tip onay tarihinde
geçerli olan hükümler çerçevesinde tamamlanarak bu süre zarfında tescil edilmelidir.”
“Yönetmeliğin 1/3/2015 tarihinden itibaren uygulanması
GEÇĠCĠ MADDE 5 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanması ile ilgili diğer otomotiv
mevzuatında yer alan veya atıf yapılan 1/11/2014 tarihleri 1/3/2015 tarihi olarak uygulanır.”
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi
aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢtir.
“a) 17 nci maddesinin birinci fıkrası 1/3/2015 tarihinde, ikinci fıkrası 1/11/2017
tarihinde,”
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğinin Ek- 4’ünün baĢlığı aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢtir.
“M2, M3 KATEGORĠSĠ, REFERANS KÜTLESĠ 1305 KG’I GEÇEN N1
KATEGORĠSĠ, N2, N3, O3 ve O4 KATEGORĠSĠ ARAÇLARIN ELEKTRONĠK
KARARLILIK KONTROL SĠSTEMLERĠ ĠLE ĠLGĠLĠ ġARTLARIN UYGULAMA
TARĠHLERĠ”
MADDE 6 – Bu Yönetmelik 1/11/2014 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde
yürürlüğe girer.
MADDE 7 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin
Tarihi
Sayısı
25/1/2012
28184
Yönetmelikte DeğiĢiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin
Tarihi
Sayısı
16/2/2013
28561
[R.G. 12 Kasım 2014 – 29173]
—— • ——
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:
TEKERLEKLĠ ARAÇLAR ĠLE BU ARAÇLARA TAKILAN VE/VEYA
ARAÇLARDA
KULLANILAN AKSAM VE PARÇALAR ĠLE ĠLGĠLĠ TEKNĠK MEVZUATIN
UYGULANMASINA DAĠR YÖNETMELĠKTE DEĞĠġĠKLĠK
YAPILMASINA DAĠR YÖNETMELĠK
MADDE 1 – 11/1/1997 tarihli ve 22874 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tekerlekli
Araçlar ile Bu Araçlara Takılan ve/veya Araçlarda Kullanılan Aksam ve Parçalar ile Ġlgili
Teknik Mevzuatın Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 3 üncü maddesi aĢağıdaki Ģekilde
değiĢtirilmiĢtir.
“Madde 3 – Bu Yönetmelik, 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik
Kanununun 29 uncu maddesine, 1958 tarihli Cenevre AntlaĢması ve Avrupa Topluluğuyla
yapılan anlaĢma ile ilgili mevzuata ve 3/6/2011 tarihli ve 635 sayılı Bilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığının TeĢkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 7
nci maddesine dayanılarak hazırlanmıĢtır.”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi
aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢtir.
“Bakanlık: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını,”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrası aĢağıdaki Ģekilde
değiĢtirilmiĢ, aynı maddenin dördüncü fıkrasında yer alan “Sanayi ve Ticaret Bakanlığı”
ibaresi “Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı” olarak değiĢtirilmiĢtir.
“Teknik Komite aĢağıdaki üyelerden oluĢur:
a) Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yetkili temsilcileri (Sanayi Genel
Müdürlüğünden iki üye ve Sanayi Ürünleri Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğünden bir
üye),
b) ĠçiĢleri Bakanlığı yetkili temsilcisi,
c) UlaĢtırma, Denizcilik ve HaberleĢme Bakanlığı yetkili temsilcileri (Karayolları Genel
Müdürlüğünden bir üye ve Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğünden bir üye),
ç) Ekonomi Bakanlığı yetkili temsilcisi,
d) Gümrük ve Ticaret Bakanlığı yetkili temsilcisi (Tüketicinin Korunması ve Piyasa
Gözetimi Genel Müdürlüğünden bir üye),
e) Türk Standardları Enstitüsü (UlaĢım ve Lojistik Sistemleri Merkezi BaĢkanlığı)
yetkili temsilcisi,
f) Motorlu Araçlar Ana Sanayi yetkili temsilcisi,
g) Motorlu Araçlar Yan Sanayi yetkili temsilcisi,
ğ) Motorlu Araçlar Distribütörleri yetkili temsilcisi,
h) Teknik servisler yetkili temsilcisi.”
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢtir.
“Madde 9 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.”
MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.
[R.G. 12 Kasım 2014 – 29173]
—— • ——
TEBLĠĞLER
Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:
6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YENĠDEN YAPILANDIRILACAK
GÜMRÜK ALACAKLARINA ĠLĠġKĠN TEBLĠĞ
BĠRĠNCĠ BÖLÜM
Genel Hükümler
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; 30/4/2014 tarihinden önce 27/10/1999 tarihli ve
4458 sayılı Gümrük Kanunu ve ilgili diğer kanunlar uyarınca gümrük yükümlülüğü doğan ve
söz konusu tarih itibarıyla 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü
Hakkında Kanun hükümlerine göre gümrük idarelerince takip edilen gümrük vergileri, idari
para cezaları, faiz, gecikme faizi ve gecikme zammı alacaklarından kesinleĢmiĢ olanlarının
10/9/2014 tarihli ve 6552 sayılı ĠĢ Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde
Kararnamelerde DeğiĢiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair
Kanun kapsamında yeniden yapılandırılarak tahsiline iliĢkin usul ve esasları belirlemektir.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 6552 sayılı ĠĢ Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde
Kararnamelerde DeğiĢiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair
Kanunun 80 inci maddesinin on ikinci fıkrasına dayanılarak hazırlanmıĢtır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğin uygulanmasında;
a) Alacak: 30/4/2014 tarihinden önce 4458 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanunlar
kapsamında gümrük yükümlülüğü doğan ve 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre gümrük
idarelerince takip edilen gümrük vergileri ve bunlara bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme
zammı gibi fer’i amme alacakları ile idari para cezalarını,
b) Gümrük vergileri: EK-1 sayılı listede yer alan, ilgili mevzuat uyarınca eĢyanın ithali
veya ihracında uygulanan ve gümrük idarelerince takip ve tahsil edilen gümrük vergisi, diğer
vergiler, eĢ etkili vergiler ve mali yüklerin tümünü,
c) GümrüklenmiĢ değer: Ġthal eĢyası için eĢyanın Uluslararası Kıymet SözleĢmesine
göre belirlenecek CIF kıymeti ile gümrük vergileri toplamını, ihraç eĢyası için FOB kıymeti
ile gümrük vergileri toplamını,
ç) Kanun: 10/9/2014 tarihli ve 6552 sayılı ĠĢ Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun
Hükmünde Kararnamelerde DeğiĢiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden
Yapılandırılmasına Dair Kanunu,
d) KesinleĢmiĢ alacaklar: Alacaklara karĢı 4458 sayılı Kanunun 242 nci maddesinde
belirtilen sürelerde idari itirazda bulunulmaması, idari itiraz yolunun tüketilmesi ve süresi
içinde idari yargı mercilerine baĢvurulmaması ya da idari yargı mercilerince verilen kararların
kesinleĢmiĢ olması ile 4458 sayılı Kanunun 244 üncü maddesi uyarınca baĢvuruda
bulunulması ve uzlaĢılması durumunda,
e) YĠ-ÜFE aylık değiĢim oranları: Türkiye Ġstatistik Kurumunun her ay için belirlediği
31/12/2004 tarihine kadar toptan eĢya fiyatları endeksi (TEFE) aylık değiĢim oranlarını,
1/1/2005 tarihinden itibaren üretici fiyatları endeksi (ÜFE) aylık değiĢim oranlarını, 1/1/2014
tarihinden itibaren yurtiçi üretici fiyat endeksi (YĠ-ÜFE) aylık değiĢim oranlarını,
ifade eder.
(2) Tebliğ hükümlerine göre ödenecek alacaklara Kanunun yayımlandığı ay için
uygulanması gereken YĠ-ÜFE aylık değiĢim oranı olarak, Kanunun yayımlandığı tarihten bir
önceki ay için belirlenen YĠ-ÜFE aylık değiĢim oranı esas alınır.
(3) Bu Tebliğde yer alan tarihler, belirtilen tarihi de kapsar.
ĠKĠNCĠ BÖLÜM
Tebliğ Kapsamı Alacaklar
Tebliğin kapsamı
MADDE 4 – (1) 30/4/2014 tarihinden önce 4458 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanunlar
uyarınca gümrük yükümlülüğü doğan ve söz konusu tarih itibarıyla 6183 sayılı Kanun
hükümlerine göre gümrük idarelerince takip edilen gümrük vergileri, idari para cezaları, faiz,
gecikme faizi ve gecikme zammı alacaklarından kesinleĢmiĢ olanlara iliĢkin olarak 5 ila 9
uncu maddelere göre iĢlem yapılır.
Gümrük vergileri ile bu vergilere bağlı idari para cezaları
MADDE 5 – (1) 11/9/2014 tarihi itibarıyla vadesi geldiği halde ödenmemiĢ olan ya da
ödeme süresi henüz geçmemiĢ bulunan gümrük vergileri ile bu vergilere bağlı cezaların
ödenmemiĢ kısmının tamamı ile bunlara bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i
amme alacakları yerine 11/9/2014 tarihine kadar YĠ-ÜFE aylık değiĢim oranları esas alınarak
hesaplanacak tutarın bu Tebliğde belirtilen süre ve Ģekilde tamamen ödenmesi Ģartıyla, alacak
asıllarına bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i amme alacaklarının tamamının
tahsilinden vazgeçilir.
Bir vergi aslına bağlı olmaksızın kesilmiĢ olan idari para cezaları
MADDE 6 – (1) 11/9/2014 tarihi itibarıyla vadesi geldiği halde ödenmemiĢ olan ya da
ödeme süresi henüz geçmemiĢ bulunan ve bir vergi aslına bağlı olmaksızın 4458 sayılı Kanun
ve ilgili diğer kanunlar kapsamında kesilmiĢ olan idari para cezaları ile 30/3/2005 tarihli ve
5326 sayılı Kabahatler Kanununun iĢtirak hükümleri nedeniyle kesilmiĢ olan idari para
cezalarının % 50’sinin bu Tebliğde belirtilen süre ve Ģekilde tamamen ödenmesi Ģartıyla
cezaların kalan % 50’sinin tahsilinden vazgeçilir.
EĢyanın gümrüklenmiĢ değerine bağlı olarak kesilmiĢ olan idari para cezaları
MADDE 7 – (1) EĢyanın gümrüklenmiĢ değerine bağlı olarak kesilmiĢ olan idari para
cezaları ile ilgili olarak söz konusu cezaların ve varsa gümrük vergileri aslının tamamı ile
bunlara bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i amme alacakları yerine 11/9/2014
tarihine kadar YĠ-ÜFE aylık değiĢim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın bu Tebliğde
belirtilen süre ve Ģekilde tamamen ödenmesi Ģartıyla, alacak asıllarına bağlı faiz, gecikme
faizi, gecikme zammı gibi fer’i amme alacaklarının tamamının tahsilinden vazgeçilir.
Alacağın sadece fer’i alacaktan ibaret olması durumu
MADDE 8 – (1) ÖdenmemiĢ alacağın sadece fer’i alacaktan ibaret olması halinde fer’i
alacak yerine YĠ-ÜFE aylık değiĢim oranları esas alınarak hesaplanacak tutar tahsil edilir.
Mülkiyetin kamuya geçirilmesi kararları
MADDE 9 – (1) KesinleĢen alacakların yanı sıra eĢyanın mülkiyeti kamuya geçirilmiĢ
ise 7 nci maddeye uygun olarak iĢlem yapılmıĢ olması ve eĢyanın gümrüklenmiĢ değerinin
ödenmesi Ģartıyla mülkiyetin kamuya geçirilmesi iĢlemi iptal edilir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
BaĢvuru ve Ödemeye ĠliĢkin Usul ve Esaslar
BaĢvuru Ģekli ve süreler
MADDE 10 – (1) Kanun hükümlerinden yararlanmak isteyen borçluların, 1 Aralık 2014
günü mesai bitimine kadar ilgili gümrük idaresine EK-2’de belirtilen forma uygun olarak
baĢvuruda bulunmaları Ģarttır.
(2) Kanunun 80 inci maddesi kapsamına giren gümrük vergilerine iliĢkin alacakların
yapılandırılmasına iliĢkin baĢvurular münhasıran ilgili gümrük idaresine yapılır. Gümrük
idareleri adına niyabeten diğer tahsil dairelerine yapılacak baĢvurular iĢleme alınmaz.
(3) Alacağın birden fazla gümrük idaresini ilgilendirmesi durumunda, her idareye ayrı
ayrı baĢvurulur.
(4) Alacak aslı ve buna bağlı para cezaları ve fer’i alacaklara iliĢkin baĢvurular gümrük
beyannamesi, ek tahakkuk kararı ve para cezası kararı itibarıyla yapılır. Aynı idarece takip
edilen birden fazla alacağın yapılandırılmasına iliĢkin talepler tek baĢvuru ile yapılabilir. Bu
durumda, yükümlülüğe iliĢkin detay bilgiler baĢvuruda ayrı ayrı belirtilir.
(5) BaĢvurunun iadeli taahhütlü posta yoluyla yapılması durumunda baĢvuru
belgelerinin postaya verildiği tarih, normal posta ile veya Ģahsen yapılması halinde ise
baĢvuruda bulunulan idarenin genel evrak kayıtlarına intikal ettiği tarih baĢvuru tarihi olarak
dikkate alınır.
(6) Bir vergi aslına bağlı olmayan para cezalarına iliĢkin baĢvurular her bir para cezası
kararı için ayrı ayrı yapılır. Aynı idarece takip edilen birden fazla para cezasının
yapılandırılmasına iliĢkin talepler tek baĢvuru ile yapılabilir. Bu durumda, yükümlülüğe
iliĢkin detay bilgiler baĢvuruda ayrı ayrı belirtilir.
Gümrük idarelerince yapılacak iĢlemler
MADDE 11 – (1) Yapılandırma baĢvurusu, ilgili gümrük müdürlüğünün genel evrak
kaydına alınmasını müteakip, ilgili servis tarafından baĢvuru sahibinin vergi numarası, ticaret
unvanı, adres gibi bilgileri ile yapılandırılan alacaklara iliĢkin bilgileri içerir Ģekilde ve
müteselsil sıra numarası ile Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen
usul ve esaslara göre kayda alınır.
(2) Süresi içinde yapılmadığı veya gerekli Ģartların sağlanmadığı anlaĢılan baĢvurular
gerekçe belirtilmek suretiyle reddedilir.
(3) Süresi içinde ilgili gümrük idaresine yapılan baĢvuru konusu alacakların tamamının
veya bir kısmının farklı bir gümrük idaresince takip edildiğinin anlaĢılması durumunda,
baĢvuru süresi içinde yapılmıĢ sayılır ve baĢvurunun yapıldığı gümrük idaresi tarafından
baĢka gümrük idarelerince takip edilen alacaklara iliĢkin baĢvurular ilgili gümrük idaresine
gönderilir. Bu Ģekilde alınan baĢvurular ilgili gümrük idaresince, birinci fıkra uyarınca kayda
alınır.
(4) Diğer koĢullar sağlanmak kaydıyla, davadan vazgeçme dilekçesi veya dilekçelerinin
yetkisiz kiĢilerce imzalanmıĢ olduğunun anlaĢılması durumunda baĢvuru doğrudan
reddedilmez, borçluya 22 nci maddeye uygun, davadan vazgeçme dilekçesi veya
dilekçelerinin gönderilmesi için 1/12/2014 günü mesai bitimine kadar süre verilir. Bu sürenin
sonunda dilekçenin veya dilekçelerin gönderilmemiĢ olması durumunda baĢvuru gerekçe
belirtilmek suretiyle reddedilir.
(5) BaĢvuru belgelerinin tam ve eksiksiz olduğunun anlaĢılması durumunda, baĢvuru
kabul edilerek, borçlu tarafından tercih edilen taksitle ödeme seçeneğine göre 18 inci
maddede belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde taksitler hesaplanarak ödeme planı hazırlanır.
(6) Kabul edilen baĢvurular kapsamında yapılandırılan alacaklara iliĢkin bilgiler ile
bunlara ait ödeme planları Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen
usul ve esaslara göre kayda alınır.
(7) Kabul edilen baĢvurulara iliĢkin davadan vazgeçme dilekçelerinin gümrük
idarelerine verildiği tarih, ilgili yargı merciine verildiği tarih sayılarak dilekçeler ilgili yargı
merciine gönderilir.
(8) Kanunun uygulama süresinin sınırlı olması nedeniyle, taleplerin süratle
değerlendirilmesi amacıyla Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerince gerekli idari önlemler
alınır.
Ödeme süresi
MADDE 12 – (1) Kanun hükümleri kapsamında ödenecek tutarların ilk taksitinin 2014
yılı Aralık ayından baĢlamak üzere ikiĢer aylık dönemler halinde azami on sekiz eĢit taksitte
ödenmesi Ģarttır.
(2) Ödenecek taksitlerin ödeme süresinin son gününün resmi tatile rastlaması halinde
süre tatili izleyen ilk iĢ günü mesai saati sonunda biter.
Süresinde ödenmeyen taksitler
MADDE 13 – (1) Ödenmesi gereken taksitlerden; bir takvim yılında iki veya daha az
(2014 takvim yılı için bir) taksitin, süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde,
ödenmeyen veya eksik ödenen taksit tutarlarının son taksiti izleyen ayın sonuna kadar
gecikilen her ay ve kesri için 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesine göre belirlenen gecikme
zammı oranında hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte ödenmesi Ģartıyla Kanunun 80
inci maddesi hükümlerinden yararlanılır.
(2) Süresinde ödenmeyen veya eksik ödenen taksitlerin birinci fıkrada belirtilen Ģekilde
de ödenmemesi veya bir takvim yılında ikiden fazla (2014 takvim yılı için bir) taksitin
süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde Kanunun 80 inci maddesi hükümlerinden
yararlanma hakkı kaybedilir. Bu hüküm taksitlendirilen alacaklar için ayrı ayrı uygulanır.
(3) Taksit tutarının % 10’unu aĢmamak Ģartıyla beĢ Türk Lirasına (bu tutar dahil) kadar
yapılmıĢ eksik ödemeler için Kanun hükümleri ihlal edilmiĢ sayılmaz.
(4) Alacakların birinci fıkrada belirtilen Ģekilde tamamen ödenmemiĢ olması halinde
borçlular ödedikleri tutarlar kadar Kanunun 80 inci maddesi hükümlerinden yararlanırlar.
(5) Dördüncü fıkranın uygulanmasında, borçluların yaptıkları ödemeler, vadesi önce
gelen borçlardan baĢlanarak her bir taksit dönemi itibarıyla mahsup edilir. Yapılan ödemelerle
belirtilen Ģekilde yapılan mahsup sonucu tamamen tahsil edilemeyen dönemlerde Kanunun 80
inci maddesi hükmü ihlal edilmiĢ sayılır ve kısmi ödeme olan döneme iliĢkin vergiler için
yapılmıĢ ödemeler kadar Kanunun 80 inci maddesi hükmünden yararlandırılır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Alacak Tutarının Tespiti
KesinleĢmiĢ alacaklarda tahsil edilecek tutarın tespiti
MADDE 14 – (1) Kanunun 80 inci maddesi kapsamında ödenecek alacak tutarının
tespiti için vergi asıllarına;
a) Vade tarihinden, 11/9/2014 tarihine kadar gecikme zammı yerine,
b) Daha önce hesaplanmıĢ gecikme zammı oranında faiz olması halinde, bu faizin
hesaplandığı süre dikkate alınarak, gecikme zammı oranında faiz yerine,
YĠ-ÜFE aylık değiĢim oranları esas alınarak YĠ-ÜFE tutarı hesaplanır. Bu tutar, vergi
aslı ile toplanarak madde hükmüne göre ödenecek alacak tutarı bulunur.
Asılları tamamen ödenmiĢ kesinleĢmiĢ alacaklara iliĢkin, kısmen tahsil edilmiĢ
gecikme faizi ve gecikme zammı
MADDE 15 – (1) 11/9/2014 tarihi itibarıyla asılları tamamen ödenmiĢ gümrük
vergilerine iliĢkin gecikme zammı oranında faiz ve gecikme zamlarının, 11/9/2014 tarihinden
önce kısmen tahsil edilmiĢ olması durumunda;
a) Gümrük vergilerinin vade tarihinden ödendiği tarihe kadar hesaplanan gecikme
zammı yerine,
b) Gümrük vergilerine gecikme zammı oranında faizin hesaplandığı süre dikkate
alınarak, gecikme zammı oranında faiz yerine,
YĠ-ÜFE aylık değiĢim oranları esas alınarak YĠ-ÜFE tutarı hesaplanır.
(2) ÖdenmiĢ gecikme zammı ve gecikme zammı oranında faiz tutarının, hesaplanan YĠÜFE tutarından az olması halinde ise YĠ-ÜFE tutarından, ödenmiĢ olan gecikme zammı ve
gecikme zammı oranında faiz tutarı çıkartılmak suretiyle bulunacak tutar, Kanunun 80 inci
maddesi kapsamında tahsil edilecek tutarının hesaplanmasında esas alınır.
(3) Bu Ģekilde belirlenen YĠ-ÜFE tutarının Kanunda öngörülen süre ve Ģekilde
ödenmesi koĢuluyla, kalan gecikme zammı/gecikme faizinin tahsilinden vazgeçilir.
(4) ÖdenmiĢ gecikme zammı ve gecikme zammı oranında faiz tutarının, hesaplanan YĠÜFE tutarından fazla olması halinde herhangi bir tahsilat yapılmayarak, kalan gecikme zammı
ve gecikme zammı oranında faizin tahsilinden vazgeçilir. Bununla birlikte, tahsil edilmiĢ
gecikme zammı ve gecikme oranında faizden red ve iade yapılmaz.
YĠ-ÜFE tutarının hesaplanması
MADDE 16 – (1) YĠ-ÜFE tutarı, fer’i alacaklar için 30/6/2007 tarihli ve 26568 sayılı
Resmî Gazete’de yayımlanan Tahsilat Genel Tebliği Seri: A Sıra No:1’de ve diğer mevzuatta
esas alınan hesaplama yöntemleri ve hesaplama süreleri kullanılarak hesaplanır.
(2) YĠ-ÜFE tutarının hesaplanmasında; 4458 sayılı Kanuna göre hesaplanan gecikme
zammı oranında faiz ve 6183 sayılı Kanuna göre hesaplanan gecikme zammı oranı yerine YĠÜFE aylık değiĢim oranları kullanılır. YĠ-ÜFE aylık değiĢim oranları toplamı EK-3’te yer
alan örneğe uygun Ģekilde hesaplanır.
(3) Bu hesaplamalarda esas alınacak ilk aya iliĢkin YĠ-ÜFE aylık değiĢim oranı,
alacağın vadesinin rastladığı ay için açıklanmıĢ olan orandır. Alacağın vade tarihlerinin ayın
son günlerine rastladığı hallerde de YĠ-ÜFE aylık değiĢim oranı vade tarihinin rastladığı
aydan baĢlamak suretiyle hesaplanır.
(4) Türkiye Ġstatistik Kurumunca açıklanan YĠ-ÜFE aylık değiĢim oranları EK-4 sayılı
tabloda yer almaktadır. YĠ-ÜFE tutarlarının tespitinde kullanılacak olan YĠ-ÜFE aylık
değiĢim oranlarının eksi (negatif) çıkması durumunda bu oranlar da hesaplamada eksi değer
olarak dikkate alınır. Belli bir döneme iliĢkin olarak YĠ-ÜFE aylık değiĢim oranlarının
toplamları eksi değer olması halinde alacak asılları üzerinden hesaplanan fer’iler yerine
alınması gereken YĠ-ÜFE tutarı sıfır kabul edilir.
(5) Toplam YĠ-ÜFE aylık değiĢim oranı ile vergi aslı çarpılmak suretiyle gecikme
zammı yerine ödenmesi gereken YĠ-ÜFE tutarı hesaplanır. Bu tutar, vergi aslı ile toplanarak
madde hükmüne göre ödenecek alacak tutarı bulunur.
YĠ-ÜFE tutarının hesaplanmasında esas alınacak diğer hususlar
MADDE 17 – (1) Gecikme zammının günlük olarak hesaplanması gerektiği hallerde,
bu sürelere uygulanması gereken YĠ-ÜFE aylık değiĢim oranı da Tahsilat Genel Tebliği Seri:
A Sıra No:1’de yapılan düzenlemeler çerçevesinde günlük olarak bulunur.
(2) 6183 sayılı Kanunun 52 nci maddesine göre gecikme zammı tatbik süresini durduran
iflas ve aciz halleri söz konusu ise gecikme zammı uygulanmayan süreye YĠ-ÜFE aylık
değiĢim oranı da uygulanmaz, bu hallerin varlığı YĠ-ÜFE uygulanan süreyi de durdurur.
Taksitlendirmede faiz uygulaması
MADDE 18 – (1) Kanunun 80 inci maddesi hükümlerine göre hesaplanan tutarın;
a) Ġlk taksit ödeme süresi içerisinde tamamen ödenmesi halinde, bu tutara 11/9/2014
tarihinden ödeme tarihine kadar geçen süre için herhangi bir faiz uygulanmaz.
b) Taksitle ödenmek istenmesi halinde, borçluların baĢvuru sırasında altı, dokuz, on iki
veya on sekiz eĢit taksitte ödeme seçeneklerinden birini tercih etmeleri Ģarttır. Tercih edilen
taksit süresinden daha uzun bir sürede ödeme yapılamaz. Ancak, tercih edilen süreden daha
kısa sürede ödeme yapılması halinde ödenecek tutar ilgili katsayıya göre düzeltilir.
c) Taksitle yapılacak ödemelerde ilgili maddelere göre belirlenen tutar;
1) Altı eĢit taksit için (1,05),
2) Dokuz eĢit taksit için (1,07),
3) On iki eĢit taksit için (1,10),
4) On sekiz eĢit taksit için (1,15),
katsayısı ile çarpılır ve bulunan tutar taksit sayısına bölünmek suretiyle ikiĢer aylık
dönemler halinde ödenecek taksit tutarı hesaplanır. Taksit tutarı EK-5’te yer alan örneklere
uygun Ģekilde hesaplanır.
Tahsilinden vazgeçilecek alacaklar
MADDE 19 – (1) Gümrük ve Ticaret Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince takip
edilmekte olan ve vadesi 31/12/2013 tarihinden önce olduğu halde 11/9/2014 tarihine kadar
ödenmemiĢ olan ve 6183 sayılı Kanun kapsamında gümrük idarelerince takibi gereken her bir
alacağın; türü, yükümlülüğü, asılları ayrı ayrı dikkate alınmak suretiyle;
a) Tutarı elli Türk Lirasını aĢmayan asli alacakların,
b) Ġdari para cezalarında seksen Türk Lirasını aĢmayanların,
c) Tutarına bakılmaksızın bu alacaklara bağlı fer’i alacakların,
ç) Aslı ödenmiĢ fer’i alacaklarda toplamı yüz Türk Lirasını aĢmayanların,
tahsilinden vazgeçilir.
BEġĠNCĠ BÖLÜM
Diğer Hükümler ve Hususlar
Tecil edilen alacakların yapılandırılması
MADDE 20 – (1) 13/2/2011 tarihli ve 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden
Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun
ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde DeğiĢiklik Yapılması Hakkında Kanun hükümlerine
göre 11/9/2014 tarihi itibarıyla taksit ödemeleri devam eden alacaklar hariç olmak üzere,
Kanunun 80 inci maddesi kapsamına giren alacakların, 11/9/2014 tarihinden önce 6183 sayılı
Kanun ve diğer kanunlar uyarınca tecil edilip de tecil Ģartlarına uygun olarak ödenmekte
olanlarından, kalan taksit tutarları için borçlular, talep etmeleri halinde bu madde
hükümlerinden yararlanabilirler. Bu takdirde tecil Ģartlarına uygun olarak ödenen taksit
tutarları için tecil hükümleri geçerli sayılır. Bu Ģekilde ödenmiĢ taksit tutarlarına tecil tarihi ile
ödeme tarihi arasında geçen süre için sadece ilgili kanunun öngördüğü faiz uygulanır. Kalan
taksit tutarları vadesinde ödenmemiĢ alacak kabul edilir ve bu alacaklar hakkında bu Tebliğ
hükümleri uygulanır.
(2) Kanunun 80 inci maddesinden yararlanılarak süresinde ödenen alacaklara, söz
konusu maddede yer alan hükümler saklı kalmak kaydıyla 11/9/2014 tarihinden sonraki
süreler için faiz, zam ve gecikme zammı gibi fer’i amme alacağı hesaplanmaz.
(3) Kanunun 80 inci maddesine göre ödenecek alacaklarla ilgili olarak, tatbik edilen
hacizler yapılan ödemeler nispetinde kaldırılır ve buna isabet eden teminatlar iade edilir. Bu
fıkranın uygulanabilmesi için haciz tatbik edilen malların bölünebilir nitelikte olması haczin
devam edeceği malların amme alacağını karĢılayacak değerde olması gerekir. Teminat
değiĢikliği talepleri de bu çerçevede değerlendirilir.
Ġade edilmeyecek alacaklar
MADDE 21 – (1) Kanunun 80 inci maddesi kapsamına giren alacaklara karĢılık
11/9/2014 tarihinden önce tahsil edilmiĢ olan tutarlar, Kanun kapsamında tahsil edilen tutarlar
ile 20 nci maddenin birinci fıkrası kapsamında yapılan tecile iliĢkin olarak 6183 sayılı Kanun
veya diğer kanunlar uyarınca ödenen faizlerin Kanun hükümlerine dayanılarak red ve iadesi
yapılmaz.
ALTINCI BÖLÜM
Dava Safhasında Bulunan Amme Alacakları
Dava konusu edilen alacaklar
MADDE 22 – (1) Kanunun 80 inci maddesi hükmünden yararlanmak isteyen
borçluların söz konusu maddede belirtilen Ģartların yanı sıra dava açmamaları, açılmıĢ
davalardan vazgeçmeleri ve kanun yollarına baĢvurmamaları Ģarttır. Borçluların, Kanun
hükümlerinden yararlanabilmeleri için, belirlenen baĢvuru süresinde yazılı olarak bu
iradelerini de belirtmeleri gerekir.
(2) Davadan vazgeçme dilekçeleri EK-6’da yer alan forma uygun olarak ilgili gümrük
idaresine verilir.
(3) Kanunun 80 inci maddesi hükümlerinden yararlanmak üzere baĢvuruda bulunan ve
açtıkları davalardan vazgeçen borçluların bu ihtilaflarıyla ilgili olarak 11/9/2014 tarihinden
sonra tebliğ edilen kararlar uyarınca iĢlem yapılmaz ve bu kararlar ile hükmedilmiĢ yargılama
giderleri ve vekâlet ücreti bulunması halinde bunlar talep edilemez.
(4) 6183 sayılı Kanunun 55 inci maddesi uyarınca alacağın takibi için düzenlenerek
tebliğ edilen ödeme emrine karĢı açılmıĢ olan davalara konu alacaklar için Kanunun 80 inci
maddesi hükmünden yararlanmak üzere baĢvuruda bulunularak davadan vazgeçilmesi
halinde, 6183 sayılı Kanunun 58 inci maddesi gereğince haksız çıkma zammı talep edilemez.
Yetki
MADDE 23 – (1) Bu Tebliğde hüküm bulunmayan özel ve istisnai durumları inceleyip
sonuçlandırmaya Gümrük ve Ticaret Bakanlığı yetkilidir.
Yürürlük
MADDE 24 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 25 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.
Ekleri için tıklayınız.
[R.G. 12 Kasım 2014 – 29173]
—— • ——
Sermaye Piyasası Kurulundan:
ORTAKLIKTAN ÇIKARMA VE SATMA HAKLARI TEBLĠĞĠ
(II-27.2)
BĠRĠNCĠ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, ortaklıklarda hakim ortağın diğer ortakları
ortaklıktan çıkarma hakkı ile diğer ortakların paylarını hakim ortağa satma hakkının
uygulanmasına iliĢkin usul ve esasları düzenlemektir.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası
Kanununun 27 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıĢtır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğin uygulanmasında;
a) Birlikte hareket eden kiĢiler: Ortaklığın yönetim kontrolüne sahip olmak amacıyla
açık ya da zımni, sözlü ya da yazılı bir anlaĢmaya dayanarak iĢbirliği yapan gerçek ya da tüzel
kiĢileri,
b) Borsa: 6362 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinde tanımlanan sistemler ve pazar yerleri
ile yurt dıĢı borsaları,
c) GeliĢen iĢletmeler piyasası: Borsa mevzuatında tanımlanan piyasayı,
ç) Hakim ortak: Birlikte veya tek baĢına ortaklığın oy haklarının en az %98’ine sahip
olan gerçek ya da tüzel kiĢileri,
d) Kanun: 6362 sayılı Kanunu,
e) Kurul: Sermaye Piyasası Kurulunu,
f) MKK: Merkezi Kayıt KuruluĢu Anonim ġirketini,
g) Ortaklık: Payları halka arz edilmiĢ olan veya halka arz edilmiĢ sayılan anonim
ortaklıkları,
ğ) Pay alım teklifi: Kurulun pay alım teklifine iliĢkin düzenlemelerinde tanımlanan
teklifi,
h) Takasbank: Ġstanbul Takas ve Saklama Bankası A.ġ.’yi,
ı) TTK: 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununu,
i) TTSG: Türkiye Ticaret Sicil Gazetesini,
j) Yatırım kuruluĢu: Kanunun 3 üncü maddesinde tanımlanan anonim ortaklıkları,
k) Yönetim kontrolü: Tek baĢına veya birlikte hareket ettikleri kiĢilerle birlikte
doğrudan veya dolaylı olarak ortaklığın oy haklarının yüzde ellisinden fazlasına veya genel
kurulda yönetim kurulu üye sayısının salt çoğunluğuna karĢılık gelen sayıda üyelikler için
aday gösterme hakkı veren imtiyazlı payların çoğunluğuna sahip olunmasını,
ifade eder.
ĠKĠNCĠ BÖLÜM
Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Haklarının Kullanımı
Oy haklarının hesaplanma usulü
MADDE 4 – (1) Pay alım teklifi sonucunda veya birlikte hareket etmek de dahil olmak
üzere herhangi bir Ģekilde sahip olunan paylara iliĢkin oy haklarının, ortaklığın oy haklarının
%98’ine ulaĢması veya bu konumda iken ek pay alınması durumunda, hakim ortak açısından
sahip oldukları payların imtiyazlı olup olmadığı dikkate alınmaksızın diğer pay sahiplerinin
tamamını ortaklıktan çıkarma hakkı, diğer ortaklar açısından da paylarını hakim ortağa satma
hakkı doğar.
(2) Oy haklarına iliĢkin oranın tespitinde, hakim ortağın sahip olduğu doğrudan ve
dolaylı paylar dikkate alınır. Oy hakkında imtiyazlar ve paylar üzerinde intifa veya alım hakkı
olan kiĢilerin sahip olduğu oy hakkı dikkate alınmaz.
(3) Ortaklıkların sermaye piyasası mevzuatı dıĢında tabi oldukları diğer mevzuattan
kaynaklanan yükümlülükleri saklıdır.
Hakların kullanımına iliĢkin prosedür
MADDE 5 – (1) Hakim ortak tarafından, hakim ortak konumunun kazanılması veya bu
konumda iken ek pay alınması durumunda Kurulun özel durumların kamuya açıklanmasına
iliĢkin düzenlemeleri çerçevesinde kamuya açıklama yapılır. Söz konusu açıklamayı takip
eden üç aylık hak düĢürücü süre içerisinde satma hakkını kullanmak isteyen hakim ortak
dıĢındaki diğer ortaklar altıncı maddenin üçüncü fıkrası çerçevesinde belirlenen fiyat
üzerinden satma hakkını kullanım taleplerini ortaklığa yazılı olarak iletir. Üç aylık süre
içerisinde hakim ortağın hakim ortak konumunu kaybetmesi durumunda, sürenin bitimine
kadar satma hakkının kullandırılmasına devam edilir. Hakim ortak söz konusu üç aylık süre
içerisinde, satma hakkının kullanılması sebebiyle yaptığı alımlar hariç olmak üzere, ek pay
alımında bulunamaz.
(2) Ortaklık, satma hakkı kullanım talebinde bulunan pay sahiplerinin ortaklık sıfatını
araĢtırır ve ilk satma hakkı kullanım talebinin kendisine ulaĢmasını takiben bir ay içinde pay
değerlerinin tespiti amacıyla Kurulun ilgili düzenlemeleri uyarınca değerleme raporu
hazırlatır.
(3) Ortaklık, pay sahiplerinin taleplerini, talebin kendisine ulaĢmasını izleyen en geç bir
ay içinde ve her halükarda değerleme raporu sonuçlarının kamuya açıklanmasını takip eden
en geç üç iĢ günü içinde iadeli taahhütlü mektupla veya noter aracılığı ile hakim ortağa
bildirir.
(4) Hakim ortağın, satma hakkı kullanım talebinin kendisine ulaĢmasını izleyen en geç
üç iĢ günü içinde pay bedellerini ortaklık hesabına yatırması gerekir. Satma hakkını
kullanmak isteyen ortakların sahip oldukları payların bedeli, pay bedellerinin hakim ortak
tarafından ortaklık hesabına yatırılmasını takip eden en geç ikinci iĢ günü ortaklık tarafından
ödenir ve ödeme ile birlikte pay devir iĢlemleri sonuçlandırılır. Satma hakkı yatırım kuruluĢu
vasıtasıyla kullandırılabilir.
(5) Satma hakkı kullanılmak istendiğinde, sahip olunan imtiyazlı veya imtiyazsız tüm
paylar için kullanılmalıdır.
(6) Satma hakkının kullanımına iliĢkin üç aylık hak düĢürücü sürenin sona ermesini
takiben en geç üç iĢgünü içinde ortaklıktan çıkarma hakkını kullanmak isteyen hakim ortak,
bu hakkını altıncı maddenin ikinci fıkrası çerçevesinde belirtilen fiyat üzerinden kullanmak
üzere ortaklığa baĢvurur. Söz konusu baĢvuruda; hakim ortağın adı soyadı/unvanı, adresi,
satım bedeli ile banka teminat mektubuna yer verilmesi veya ortaklıktan çıkarma hakkı için
kullanılacak fonun özel bir hesapta bloke edilmesi gerekir.
(7) Ortaklık yönetim kurulu diğer ortakların paylarının iptali ile söz konusu paylar
karĢılığında çıkarılacak yeni payların ihracı amacıyla karar alarak ihraç belgesinin
onaylanmasını teminen Ek’te yer alan belgelerle birlikte Kurula baĢvurur. Payları borsada
iĢlem gören ortaklıklar, eĢ zamanlı olarak ayrıca paylarının borsa kotundan çıkarılması için
borsaya baĢvurur. Kurula yapılacak baĢvuru, Kurulun paylara iliĢkin düzenlemeleri
çerçevesinde tahsisli sermaye artırımı esaslarına göre sonuçlandırılır; ancak bu durumda
borsanın toptan satıĢlar pazarına iliĢkin düzenlemelerinde yer alan fiyat marjlarına iliĢkin
esaslar uygulanmaz.
(8) Hakim ortak, diğer ortakları ortaklıktan çıkarmaya iliĢkin toplam bedeli Kurul
onayını takip eden üç iĢ günü içinde ortaklığın banka hesabına yatırır. Ortaklık tarafından
hakim ortağa tahsisli olarak yapılacak sermaye artırımı, hakim ortağın ortaklıktan çıkarma
hakkına karĢılık olarak bu maddenin altıncı fıkrası kapsamında bloke edilen ortaklığa önceden
vermiĢ olduğu söz konusu tutara mahsuben gerçekleĢtirilir. Ġhraç edilecek yeni paylar için
nominal değerinden aĢağı olmamak kaydıyla ortaklıktan çıkarma hakkı kullanım bedeli
üzerinden hesaplanacak Kurul ücreti, ihraç belgesinin teslim alınmasından önce hakim ortak
tarafından Kurulun ilgili hesabına yatırılır.
(9) Kurulca onaylı ihraç belgesi, ortaklıklar tarafından Kurul onayını takip eden üç iĢ
günü içerisinde ticaret siciline tescil edilir ve TTSG’de yayımlanır. Ortaklıktan çıkarma
hakkının kullanımına konu olan önceki paylar, tescil tarihi itibarıyla iptal edilmiĢ sayılır.
(10) Payları borsada iĢlem gören ortaklıklar, hakim ortağın parayı ortaklık hesabına
yatırmasını takip eden iĢ günü bu bedelin hakim ortak dıĢındaki ortakların hesabına
aktarılması, söz konusu ortakların paylarının iptali ve yeni ihraç edilecek payların hakim ortak
hesabına aktarılması talebi ile MKK’ya baĢvurur. MKK sisteminde kayden izlenen paylara
iliĢkin tutarlar, MKK tarafından hakim ortak dıĢındaki hak sahipleri hesaplarına aktarılmak
üzere ilgili yatırım kuruluĢları hesaplarına transfer edilir. Söz konusu tarih itibarıyla MKK
sisteminde ortaklık nezdinde izlenen paylar ile kaydileĢtirilmeyen ve anılan tarihten sonra pay
sahibi olduğunu ispat eden kiĢilerin paylarına iliĢkin bakiye tutarın, ortaklık tarafından üç
yıllık bir süre boyunca ilgili yatırım kuruluĢları vasıtasıyla Takasbank nezdinde açılacak özel
bir bloke hesapta nemalandırılmak suretiyle tutulması gerekir. Bloke edilecek tutar yerine
banka teminat mektubu verilmesi mümkündür. Payların iptalinden itibaren üç yıllık sürenin
sonunda, ilgili yatırım kuruluĢunun Takasbank’a baĢvurusunu takiben blokaj kaldırılır. Üç yıl
boyunca Takasbank nezdinde bloke olarak tutulan tutarın neması ile hesapta kalan bakiye, üç
yıllık sürenin sonunda talep üzerine ortaklığa iade edilir. Bu tarihten sonra pay sahibi
olduğunu ispat eden kiĢilere payları karĢılığında ödenecek pay bedelleri ortaklık tarafından
karĢılanır. Bu fıkranın uygulanmasında bloke hesapta yer alan tutarın nemalandırılması,
aracılık iĢlemlerinde uygulanacak takas esasları ve blokajın kaldırılmasına iliĢkin esaslar
Takasbank tarafından Kurulun onayı ile belirlenir.
(11) Payları borsada iĢlem görmeyen ortaklıklar; hakim ortağın ortaklıktan çıkarma
hakkını kullanacağını, ortaklıktan çıkarma hakkının kullanılması sebebi ile payların iptal
edileceğini ve pay sahibi olan ortakların satım bedeli karĢılığında sahip oldukları pay
senetlerinin imhası için ortaklığa baĢvurmaları gerektiğini Kurulun özel durumların kamuya
açıklanmasına iliĢkin düzenlemeleri çerçevesinde kamuya açıklar ve ortaklık merkezinin
bulunduğu yerde yayımlanan en yüksek tirajlı yerel süreli yayınlardan birinde veya ulusal bir
gazetede ilan eder. Teslim olunan pay senetlerinin bedelleri aynı gün içerisinde tam ve nakden
ödenir. Pay senetleri ilgili kuponlarla birlikte noter huzurunda fiziken iptal ve imha edilir ve
bu durum noter tarafından düzenlenecek bir tutanakla tespit ettirilir. Söz konusu ortaklıklar;
ortaklıktan çıkarma hakkının kullanımına konu olan ve iptal edilmiĢ sayılan önceki payları,
herhangi bir süre sınırı olmaksızın sahiplerinin yapacakları baĢvuru üzerine satın almakla
yükümlüdür.
(12) Onuncu fıkrada belirtilen MKK sürecinin tamamlanmasının ardından, borsa
tarafından konuya iliĢkin baĢvuru değerlendirilerek ortaklık paylarının borsa kotundan
çıkarılmasına ve iĢlem görmekten sürekli men edilmesine karar verilir; anılan karar, kararın
borsa tarafından KAP’ta duyurulmasını izleyen ilk iĢ günü yürürlüğe girer.
(13) Hakim ortak tarafından ortaklıktan çıkarma hakkının kullanıldığı ortaklıklar, Kurul
tarafından resen Kanun kapsamından çıkarılır.
(14) Bu madde kapsamında yapılacak borsa kotundan çıkarılma iĢlemleri, ayrılma
hakkının doğmadığı haller arasında kabul edilir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakkı Kullanım Bedeli
Hakların kullanım bedeli
MADDE 6 – (1) Ortaklıktan çıkarma ve satma haklarının kullanımına iliĢkin süreçte
bedel Türk Lirası olarak tam ve nakden ödenir.
(2) Ortaklıktan çıkarma hakkının kullanılmasında satım bedeli olarak;
a) Payları borsada iĢlem gören ortaklıklar için;
1) Borsada iĢlem gören pay gruplarının her biri için, hakim ortak konumunun
kazanıldığının veya hakim ortak konumunda bulunup ek pay alındığının kamuya açıklandığı
tarihten önceki otuz gün içinde borsada oluĢan ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik
ortalaması,
2) Borsada iĢlem görmeyen pay gruplarının her biri için; iĢlem gören sadece bir pay
grubu bulunması durumunda bu gruba iliĢkin olarak bu fıkranın (a) bendinin (1) numaralı alt
bendi hükmü çerçevesinde tespit edilen fiyat, iĢlem gören birden fazla pay grubu bulunması
durumunda ise bu gruplara iliĢkin olarak bu fıkranın (a) bendinin (1) numaralı alt bendi
hükmü çerçevesinde tespit edilen fiyatların aritmetik ortalaması,
b) Payları borsada iĢlem görmeyen ortaklıklar için, her bir pay grubuna iliĢkin fiyatın
tespiti amacıyla hazırlanan değerleme raporunda belirlenen bedel
dikkate alınır.
(3) Satma hakkının kullanımına iliĢkin adil bedel ise,
a) Payları borsada iĢlem gören ortaklıklar için bu maddenin ikinci fıkrası çerçevesinde
hesaplanacak fiyat, her bir pay grubuna iliĢkin fiyatın tespiti amacıyla hazırlanan değerleme
raporunda belirlenen bedel, hakim ortak konumunun kazanıldığının veya hakim ortak
konumunda bulunup ek pay alındığının kamuya açıklandığı tarihten önceki bir yıl içinde
Kanunun 26 ncı maddesi çerçevesinde zorunlu pay alım teklifi yapılmıĢ ise bu fiyat ile hakim
ortak konumunun kazanıldığının veya hakim ortak konumunda bulunup ek pay alındığının
kamuya açıklandığı tarihten önceki son altı ay, bir yıl ve beĢ yıl içinde borsada oluĢan ağırlıklı
ortalama fiyatlarının ortalaması karĢılaĢtırılarak bulunan en yüksek bedel,
b) Payları borsada iĢlem görmeyen ortaklıklar için bu maddenin ikinci fıkrası
çerçevesince hazırlanan değerleme raporunda belirtilen bedel ile hakim ortak konumunun
kazanıldığının veya hakim ortak konumunda bulunup ek pay alındığının kamuya açıklandığı
tarihten önceki bir yıl içinde Kanunun 26 ncı maddesi çerçevesinde zorunlu pay alım teklifi
yapılmıĢ ise bu fiyatın karĢılaĢtırılarak bulunan en yüksek bedel
olarak kabul edilir. Bu maddede belirtilen süreler içinde gerçekleĢtirilen iĢlemler ile
ilgili olarak Kurulca Kanunun 101 ve 107 nci maddeleri uyarınca iĢlem yapılmasına karar
verilmesi durumunda, bu süreler hesaplama dönemlerine dahil edilmez.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
ÇeĢitli ve Son Hükümler
Kamuyu aydınlatma
MADDE 7 – (1) Hakim ortak tarafından, hakim ortak konumunun kazanılması veya bu
konumda iken ek pay alınması, bu konumun kaybedilmesi, ortaklıktan çıkarma hakkının
kullanılmasına karar verilmesi, hakkın kullanım bedeli ile birlikte Kurulun özel durumların
kamuya açıklanmasına iliĢkin düzenlemeleri çerçevesinde kamuya açıklanır.
(2) AĢağıdaki hususlar, Kurulun özel durumların kamuya açıklanmasına iliĢkin
düzenlemeleri çerçevesinde ortaklık tarafından kamuya açıklanır:
a) Ortaklıktan çıkarma hakkının kullanımı talebinde bulunulması amacıyla ortaklığa
baĢvurulması, ortaklıktan çıkarma süreci ve ortaklıktan çıkarma sürecinin sonuçlarına iliĢkin
bilgi,
b) Satma hakkının doğması, satma hakkının kullanımı talebiyle ortaklığa baĢvuruda
bulunulması halinde, baĢvuru geldiği sürece günlük olarak, bu hakkı kullanmayı talep eden
ortakların sayısı, sermayedeki pay oranları ile toplam satma hakkı bedeli,
c) Bedelinin tespitine iliĢkin olarak hazırlanan değerleme raporunun özet veya sonuç
kısmı dahil satma hakkı bedeli,
ç) Satma hakkının kullanım süresi sonucunda, bu hakkı kullanan ortakların sayısı ve
sermayedeki pay oranları ile hakim ortağın sermayedeki pay oranı.
(3) Satma hakkının kullanımı amacıyla ortaklığa baĢvuruda bulunulması sırasında
değerleme raporu sonucuna göre pay bedeli belli değil ise, altıncı maddede belirtilen diğer
kriterlere göre belirlenen fiyatların satma hakkı talebinde bulunulduğuna iliĢkin bilgi ile
birlikte kamuya açıklanması gerekir.
Ġstisnalar
MADDE 8 – (1) Kamu kurum veya kuruluĢlarının pay sahibi olduğu ortaklıklarda, ilgili
kamu kurum veya kuruluĢlarının aksi yönde talepleri olmadığı sürece kamunun sahip olduğu
paylar için bu Tebliğ hükümleri uygulanmaz.
(2) Yatırım ortaklıklarına iliĢkin hükümler saklıdır.
Ortaklıktan çıkarma ve satma haklarının kullanımına iliĢkin sınırlama
MADDE 9 – (1) Ortaklık paylarının borsada iĢlem görmeye baĢlamasından itibaren iki
yıl süreyle ortaklıktan çıkarma veya satma hakkı kullanılamaz.
Yürürlükten kaldırılan tebliğ
MADDE 10 – (1) 2/1/2014 tarihli ve 28870 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakları Tebliği (II-27.1) yürürlükten kaldırılmıĢtır.
(2) Kurulun diğer düzenlemelerinde birinci fıkrada belirtilen tebliğe yapılan atıflar bu
Tebliğe yapılmıĢ sayılır.
Mevcut durumda hakim ortak konumunda bulunan ortaklara iliĢkin hükümler
GEÇĠCĠ MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin yürürlük tarihi itibarıyla hakim ortak
konumunda bulunan ortaklar açısından, ortaklıktan çıkarma hakkı kendiliğinden doğmaz. Bu
durumda satma hakkı da kullanılamaz. Ancak hakim ortak tarafından yapılacak ek bir pay
alımı ile bu haklar kullanılabilir hale gelir.
Kurula yapılmıĢ mevcut baĢvurular
GEÇĠCĠ MADDE 2 – (1) Kurula ortaklıktan çıkarma hakkının kullanılabilmesine
yönelik olarak yapılmıĢ baĢvuruların sonuçlandırılmasında, hakim ortağa ortaklıktan çıkarma
hakkını kullanıp kullanmak istemediğini yeniden değerlendirebilmesi için bu Tebliğin yayımı
tarihinden itibaren bir aylık süre tanınır. Bu sürede satma hakkı kullanılamaz. Hakim ortağın
ortaklıktan çıkarma hakkını kullanmaktan vazgeçtiğini kamuya açıklaması durumunda satma
hakkının kullanılmasına baĢlanılması için hakim ortağın ek pay alması gerekir. Hakim ortağın
ortaklıktan çıkarma hakkını kullanmak istediğini kamuya açıklaması durumunda ise, satma
hakkının kullanımına iliĢkin hak düĢürücü süre kamuya yapılan söz konusu açıklama tarihi
itibariyle baĢlar. Hakların kullanım bedelinin hesaplanmasında baĢlangıç tarihi olarak ise
hakim ortağın ortaklıktan çıkarma hakkının kullanımına iliĢkin kamuya yaptığı ilk açıklama
tarihi esas alınır.
Oy oranlarının belirlenmesine iliĢkin geçiĢ süreci
GEÇĠCĠ MADDE 3 – (1) Ortaklıktan çıkarma ve satma haklarının kullanılabilmesi için
Ģart olan ve dördüncü maddede belirtilen %98’lik oy hakkı oranı, 31/12/2014 tarihine kadar
doğmuĢ olan ve doğacak hakların kullanımında %95, 31/12/2017 tarihine kadar doğacak
hakların kullanımında ise %97 olarak dikkate alınır.
Yürürlük
MADDE 11 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 12 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Kurul yürütür.
EK
ORTAKLIKTAN ÇIKARMA HAKKININ KULLANIMI ĠÇĠN KURULA
YAPILACAK BAġVURULARDA ĠSTENEN BĠLGĠ VE BELGELER
1. Yürürlükte bulunan tüm değiĢiklikleri içeren ve tek bir metin haline getirilmiĢ,
ortaklığı temsile yetkili kiĢilerce imzalı esas sözleĢme,
2. Esas sözleĢmede yer alan pay gruplarına ve bu gruplara tanınan imtiyaz ve
kısıtlamalara iliĢkin bilgiler,
3. Hakim ortağın adı soyadı/unvanı, adresi ve satım bedeli,
4. Pay değerlerinin tespiti amacıyla Kurulun ilgili düzenlemelerine göre hazırlanmıĢ
değerleme raporu,
5. Türkiye’de bankacılık faaliyetinde bulunma yetkisine sahip bir banka tarafından
verilen teminat mektubuna veya ortaklıktan çıkarma hakkı için kullanılacak özel bir hesapta
bloke edilmiĢ fona iliĢkin bilgi ve belgeler,
6. Yönetim kurulunun diğer ortakların paylarının iptali ile söz konusu paylar
karĢılığında çıkarılacak yeni payların ihracına iliĢkin kararı,
7. Ġhraç belgesi,
8. Esas sermaye sistemindeki ortaklıklarda sermaye maddesinin değiĢikliğine iliĢkin
madde tadil tasarısı,
9. Kayıtlı sermaye sistemindeki ortaklıklarda, Kanunun 18 inci maddesinin yedinci
fıkrası uyarınca tescil ve ilan ettirilecek çıkarılmıĢ sermayeyi gösteren esas sözleĢmenin
sermayeye iliĢkin maddesinin yeni Ģekli,
10. Ortaklığın mevcut sermayesinin ödendiğinin tespitine iliĢkin mali müĢavir raporu,
11. Ortaklığın son durum itibarıyla yüzde beĢ ve üzeri pay sahiplerini gösterir Ģekilde
ortaklık yapısı ile mevcut yönetim kurulu üyeleri hakkında bilgi,
12. Ortaklığın yaptığı son sermaye artırımı tescilinin ilanına iliĢkin TTSG,
13. Ortaklığı temsile yetkili kiĢilerin noter onaylı imza sirküleri,
14. Kurulca istenecek diğer bilgi ve belgeler.
[R.G. 12 Kasım 2014 – 29173]
—— • ——
ANAYASA MAHKEMESĠ KARARI
Anayasa Mahkemesinin 17/7/2014 Tarihli ve 2012/848 BaĢvuru Numaralı Kararı 12
Kasım 2014 Tarihli ve 29173 Sayılı Resmi Gazetede YayınlanmıĢtır.
[R.G. 12 Kasım 2014 – 29173]
—— • ——
YÖNETMELĠK
Millî Savunma Bakanlığından:
SÖZLEġMELĠ ERBAġ VE ER YÖNETMELĠĞĠNDE DEĞĠġĠKLĠK
YAPILMASINA DAĠR YÖNETMELĠK
MADDE 1 – 8/6/2011 tarihli ve 27958 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan SözleĢmeli
ErbaĢ ve Er Yönetmeliğinin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrası aĢağıdaki Ģekilde
değiĢtirilmiĢtir.
“(2) SözleĢmeli er adayı olarak alınanların bundan sonraki terfi, sözleĢmenin
yenilenmesi, sözleĢmenin feshi, iliĢik kesme ve özlük haklarına iliĢkin iĢlemler ile buna
benzer diğer bütün iĢlemleri bağlı oldukları tugay, bağımsız tugay, tümen, jandarma bölge,
sahil güvenlik bölge (ve eĢidi) komutanlarınca, eĢidi eğitim merkezi komutanlıkları ile eĢidi
kurum amirlerince; kolordu ve ordu (ve eĢidi) doğrudan bağlı birlikleri ile eĢidi kurum
amirliklerinde kurmay baĢkanlarınca; kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı,
Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Genelkurmay BaĢkanlığı ile Millî Savunma Bakanlığına
doğrudan bağlı birliklerinde personel baĢkanlarınca veya yetki verilen komutanlıklarca
yapılır.”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının üçüncü cümlesi
aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢtir.
“Müteakip sözleĢmeler, bir yıldan az, üç yıldan fazla olmamak Ģartıyla azamî yedi yıllık
hizmet süresi sonuna kadar uzatılabilir.”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi
aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢ ve aynı maddenin ikinci fıkrasının sonuna aĢağıdaki cümle
eklenmiĢtir.
“c) Tugay, bağımsız tugay, tümen, jandarma bölge, sahil güvenlik bölge (ve eĢidi)
komutanlarınca veya eĢidi kurum amirlerince; kolordu ve orduya (ve eĢidi) doğrudan bağlı
birlikleri ile eĢidi kurum amirlikleri için kurmay baĢkanlarınca; kuvvet komutanlıkları,
Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Genelkurmay BaĢkanlığı ile
Millî Savunma Bakanlığına doğrudan bağlı birlikleri için personel baĢkanlıklarınca veya yetki
verilen makamlarca rütbe terfilerinin onaylanması.”
“Terörle mücadele sırasında veya bu görevlerinden dolayı alıkonulan ya da kaybolanların
sözleĢme süreleri, akıbetleri açıklığa kavuĢturulana kadar kuvvet komutanları, Jandarma
Genel Komutanı veya Sahil Güvenlik Komutanının göstereceği lüzum üzerine, durumun
devamı müddetince, Genelkurmay BaĢkanının onayı ile talebe bakılmaksızın 6191 sayılı
Kanunda belirtilen azami hizmet süresini geçmemek üzere uzatılabilir.”
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesine aĢağıdaki fıkralar eklenmiĢtir.
“(7) Vefat eden ve Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ilgili mevzuat hükümleri
gereğince emekliye ayrılan sözleĢmeli erbaĢ ve erlerden, o aya ait peĢin ödenen aylık geri
alınmaz.
(8) Esir düĢen, görevi sırasında harp gaibi olan veya enterne edilenler ile terörle
mücadele görevi sırasında veya bu görevlerinden dolayı alıkonulan ya da kaybolan sözleĢmeli
erbaĢ ve erler hakkında 926 sayılı Kanun hükümleri uygulanır.”
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin birinci fıkrası aĢağıdaki Ģekilde
değiĢtirilmiĢtir.
“(1) SözleĢmeli erbaĢ ve erlerin ilk ve müteakip birliklere tertibi, ilgili kuvvet
komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığı Personel
BaĢkanlıklarınca yapılır. Bu Ģekilde tertip edilen personel hakkında 1111 sayılı Kanunun
erbaĢ ve erlere iliĢkin hükümleri uygulanır.”
MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddenin birinci fıkrasının sonuna aĢağıdaki
cümle eklenmiĢtir.
“SözleĢmeli çavuĢlar, mezuniyet kriterlerini sağlamak Ģartıyla uzman erbaĢlığa uzman çavuĢ
rütbesiyle baĢlarlar.”
MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğe aĢağıdaki ek madde eklenmiĢtir.
“EK MADDE 1 – Askerî hizmete iliĢkin görevleri sebebiyle haklarında kamu davası
açılanlar hakkında 926 sayılı Kanunun Ek 32 nci maddesi hükümleri uygulanır.”
MADDE 8 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 9 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Savunma Bakanı ve ĠçiĢleri Bakanı
birlikte yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin
Tarihi
Sayısı
8/6/2011
27958
Yönetmelikte DeğiĢiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin
Tarihi
Sayısı
15/1/2013
28519
219/6/2013
28682
327/10/2013
28804
428/2/2014
28927 (Mükerrer)
512/4/2014
28970
[R.G. 13 Kasım 2014 – 29174]
—— • ——
GENELGE
BaĢbakanlıktan:
Konu : UyuĢturucu ile Mücadele
GENELGE
2014/19
UyuĢturucu madde kullanımı, toplumun ve bireylerin sağlığını ve güvenliğini tehdit
eden psikolojik, ekonomik, sosyal vb. çok boyutlu, önemli bir sorundur. Gerekli tedbirler
alınmadığı takdirde hızlı bir Ģekilde yayılarak bireylerin ve toplumun geleceğini tehdit eden
bu halk sağlığı problemi ile mücadelenin, ilgili tüm paydaĢlarla iĢbirliği ve koordinasyon
içerisinde sürdürülmesi zorunludur.
Toplumun huzur ve güvenliğini derinden sarsan, özellikle gençler arasında yayılma
eğilimi gösteren uyuĢturucu madde kullanımının önlenebilmesi için; ilgili tüm kurum ve
kuruluĢlarla iĢbirliği yapılarak gerekli tedbirlerin alınması, özellikle gençlerin ve bütün
vatandaĢlarımızın farkındalıklarının artırılması, bu konuda eğitim ve önleme faaliyetlerine
önem verilmesi gerekmektedir.
UyuĢturucu ile mücadelenin tüm boyutları ile yeniden ele alınarak bu konuda temel
stratejilerin belirlenmesi ve eylem planlarının hazırlanması zorunlu hale gelmiĢtir. Bu amaçla;
ilgili bakanlıklar tarafından hazırlanan ve Bakanlar Kuruluna sunulan “UyuĢturucu ile
Mücadele Acil Eylem Planı Taslağı” kapsamında yürütülecek çalıĢmaların temel amacı;
uyuĢturucu maddelere eriĢimin engellenmesi, bu maddelerin arz ve talebinin ortadan
kaldırılması, bağımlılara tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerinin kaliteli bir Ģekilde sunularak
topluma yeniden kazandırılmaları olarak belirlenmiĢtir.
Bu çerçevede, uyuĢturucu ile mücadelede kurumlar arası iĢbirliği ve koordinasyonu
sağlamak, temel stratejileri belirlemek ve eylem planlarını hazırlatmak, onaylamak,
gerektiğinde değiĢtirmek, güncellemek ve uygulanmasını takip edip değerlendirmek üzere;
BaĢbakan tarafından görevlendirilecek bir BaĢbakan Yardımcısının baĢkanlığında, Adalet,
Aile ve Sosyal Politikalar, ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik, Gençlik ve Spor, Gümrük ve Ticaret,
ĠçiĢleri, Milli Eğitim ve Sağlık Bakanları ile BaĢkan tarafından uygun görülecek üst düzey
kurum temsilcilerinin katılımıyla UyuĢturucu ile Mücadele Yüksek Kurulu oluĢturulmuĢtur.
Gerekli görüldüğünde, Yüksek Kurul BaĢkanı tarafından; kurul, alt kurul, teknik kurul,
komite, danıĢma grupları ve geçici ve kalıcı çalıĢma grupları ile il ve ilçe kurulları
oluĢturulabilecektir. Ġlgili kamu kurum ve kuruluĢlarının yanı sıra üniversiteler, sivil toplum
kuruluĢları, meslek birlikleri ve özel sektör temsilcileri de kurul toplantılarına davet
edilebilecek, kurul, alt kurul ve komite çalıĢmalarında yer alabileceklerdir.
Kurulların kimlerden oluĢacağı, görevleri, çalıĢma usul ve esasları, yıllık toplantı sayısı
ile toplantı zamanları Yüksek Kurul BaĢkanı tarafından belirlenecek, Sağlık Bakanlığınca
ilgili kurumlara duyurulacaktır. Sekretarya hizmetleri, alınan kararların uygulanmasının takibi
ve koordinasyonu merkezde; Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu tarafından,
illerde ise Halk Sağlığı Müdürlüklerince yürütülecektir.
Ayrıca, uyuĢturucu ile mücadele sürecinin yönetiminde görev ve sorumlulukları olan
bakanlıklar, kurum ve kuruluĢlar, üniversiteler, sivil toplum kuruluĢları ile Yüksek Kurul
BaĢkanı tarafından belirlenecek diğer paydaĢların katılımlarıyla, en yakın zamanda, Sağlık
Bakanlığının koordinasyonunda “UyuĢturucu ile Mücadele ġurası” düzenlenecektir. ġura
çalıĢmaları sonucunda, uyuĢturucu ile mücadelenin bilimsel temellere dayalı, ilgili bütün
paydaĢlarla iĢbirliği yapılarak geniĢ katılımlı bir anlayıĢ ile yürütülmesi amacıyla
“UyuĢturucu ile Mücadele Strateji Belgesi” ile “UyuĢturucu ile Mücadele Eylem Planı”
hazırlanacaktır. Bu Ģekilde hazırlanan Strateji Belgesi ve Eylem Planı, Yüksek Kurulun onayı
ile uygulamaya konulacaktır.
UyuĢturucu ile Mücadele Yüksek Kurulu ve diğer kurullar tarafından yürütülecek
çalıĢmalarda ve alınan kararların uygulanmasında ihtiyaç duyulacak her türlü destek ve
yardım, bütün Bakanlık, kamu kurum ve kuruluĢlarınca titizlikle sağlanacaktır.
Bilgilerini ve gereğini önemle rica ederim.
Ahmet DAVUTOĞLU
BaĢbakan
[R.G. 13 Kasım 2014 – 29174]
—— • ——
KANUNLAR
YÜKSEKÖĞRETĠM PERSONEL KANUNUNDA DEĞĠġĠKLĠK
YAPILMASINA DAĠR KANUN
Kanun No. 6564
Kabul Tarihi: 5/11/2014
MADDE 1 – 11/10/1983 tarihli ve 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununa
aĢağıdaki ek madde eklenmiĢtir.
“Yükseköğretim tazminatı
EK MADDE 3- Devlet Memurları Kanununa tabi en yüksek Devlet memuru brüt aylık
(ek gösterge dâhil) tutarının;
a) Profesör kadrosunda bulunanlara %100’ü,
b) Doçent kadrosunda bulunanlara %100’ü,
c) Yardımcı Doçent kadrosunda bulunanlara %100’ü,
d) AraĢtırma Görevlisi kadrosunda bulunanlara %115’i,
e) Öğretim Görevlisi ve Okutman kadrosunda bulunanlara %115’i,
f) Uzman, Çevirici ve Eğitim-Öğretim Planlamacısı kadrosunda bulunanlara %115’i,
oranında her ay yükseköğretim tazminatı ödenir.
Bu tazminata hak kazanılmasında ve ödenmesinde aylıklara iliĢkin hükümler uygulanır.
Bu maddeye göre ödenecek tazminat, damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tabi tutulmaz
ve ilgili mevzuatı uyarınca ödenmekte olan zam, tazminat, ödenek, döner sermaye ek
ödemesi, ikramiye, ücret ve her ne ad altında olursa olsun yapılan benzeri ödemelerin
hesabında dikkate alınmaz.”
MADDE 2 – 2914 sayılı Kanuna aĢağıdaki ek madde eklenmiĢtir.
“Akademik teĢvik ödeneği
EK MADDE 4- Her bir takvim yılı için, bir önceki yıl, bilim, teknoloji ve sanata katkı
sağlayıcı nitelikte yurt içinde veya yurt dıĢında sonuçlandırılan proje, araĢtırma, yayın,
tasarım, sergi, patent ile çalıĢmalarına yapılan atıflar, bilim kurulu bulunan uluslararası
düzeydeki toplantılarda tebliğ sunma ve almıĢ olduğu akademik ödüller esas alınarak öğretim
elemanları için yüz puan üzerinden yıllık akademik teĢvik puanı hesaplanır.
Akademik teĢvik puanı otuz ve üzerinde olanlara, Devlet Memurları Kanununa tabi en
yüksek Devlet memuru brüt aylık (ek gösterge dâhil) tutarının;
a) Profesör kadrosunda bulunanlar için %100’üne,
b) Doçent kadrosunda bulunanlar için %90’ına,
c) Yardımcı Doçent kadrosunda bulunanlar için %80’ine,
d) AraĢtırma Görevlisi kadrosunda bulunanlar için %70’ine,
e) Öğretim Görevlisi ve Okutman kadrosunda bulunanlar için %70’ine,
f) Uzman, Çevirici ve Eğitim-Öğretim Planlamacısı kadrosunda bulunanlar için
%70’ine,
aldıkları akademik teĢvik puanının yüze bölünmesi suretiyle bulunacak oranın
uygulanması suretiyle hesaplanan tutarda akademik teĢvik ödeneği verilir.
Bu madde uyarınca yapılacak ödeme; bu Kanun uyarınca aylık ödendiği sürece ve
kadrolarının bulunduğu yükseköğretim kurumları tarafından Ģubat ayının on beĢinden itibaren
on iki ay süreyle her ayın on beĢinde yapılır, damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tabi
tutulmaz. Ġlgili mevzuatı uyarınca ödenmekte olan zam, tazminat, ödenek, döner sermaye ek
ödemesi, ikramiye, ücret ve her ne ad altında olursa olsun yapılan benzeri ödemelerin
hesabında dikkate alınmaz.
Bilim alanlarının özellikleri ve öğretim elemanlarının unvanlarına göre akademik teĢvik
puanlarının hesaplanmasında esas alınacak faaliyetlerin ayrıntılı özellikleri ve bu faaliyetlerin
puan karĢılıkları, akademik teĢvik toplam puanının %30’unu geçmemek üzere her bir
akademik faaliyet türünün toplam puanın hesaplanmasındaki ağırlıkları, akademik teĢvik
puanının hesaplanmasına iliĢkin usul ve esaslar ile bu hesaplamaları yapacak komisyonun
oluĢumu ile diğer hususlar; Yükseköğretim Kurulunun önerisi, Maliye Bakanlığının görüĢü ve
Millî Eğitim Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu tarafından yürürlüğe konulan
yönetmelikle belirlenir.
Bu madde hükümleri, Türk Silahlı Kuvvetleri kadrolarında bulunan öğretim elemanları
hakkında da uygulanır.”
MADDE 3 – 2914 sayılı Kanuna aĢağıdaki geçici madde eklenmiĢtir.
“GEÇĠCĠ MADDE 10- Ek 4 üncü maddede belirtilen yönetmelik dört ay içinde
yürürlüğe konur. Ek 4 üncü maddenin birinci fıkrasına göre ilk defa akademik teĢvik puanı
hesaplanması, 2015 yılında yapılan faaliyetler esas alınmak suretiyle 2016 yılı için yapılır.”
MADDE 4 – Bu Kanunun;
a) 1 inci maddesi yayımını izleyen ayın on beĢinde,
b) 2 nci maddesi 1/1/2015 tarihinde,
c) Diğer hükümleri yayımı tarihinde,
yürürlüğe girer.
MADDE 5 – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
13/11/2014
[R.G. 14 Kasım 2014 – 29175]
—— • ——
TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ HÜKÜMETĠ ĠLE MACARĠSTAN HÜKÜMETĠ
ARASINDA KÜLTÜR MERKEZLERĠNĠN KURULUġU, ĠġLEYĠġĠ VE
FAALĠYETLERĠ HAKKINDA ANLAġMANIN ONAYLANMASININ
UYGUN BULUNDUĞUNA DAĠR KANUN
Kanun No. 6565
Kabul Tarihi: 5/11/2014
MADDE 1 – (1) 15 Kasım 2013 tarihinde Ġstanbul’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti
Hükümeti ile Macaristan Hükümeti Arasında Kültür Merkezlerinin KuruluĢu, ĠĢleyiĢi ve
Faaliyetleri Hakkında AnlaĢma”nın onaylanması uygun bulunmuĢtur.
MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
13/11/2014
[R.G. 14 Kasım 2014 – 29175]
—— • ——
ECZACILAR VE ECZANELER HAKKINDA KANUN ĠLE BAZI KANUN VE
KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞĠġĠKLĠK
YAPILMASINA DAĠR KANUN
Kanun No. 6566
Kabul Tarihi: 6/11/2014
MADDE 1 – 18/12/1953 tarihli ve 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanuna
aĢağıdaki ek madde eklenmiĢtir.
“EK MADDE 1- Eczacılığın herhangi bir uzmanlık dalında uzman olmak ve o unvanı
ilan edebilmek için Sağlık Bakanlığınca kabul ve ilan edilen Türkiye eğitim kurumlarınca
verilmiĢ veya yabancı memleketlerin eğitim kurumlarından verilip Sağlık Bakanlığınca
belirlenen Türkiye eğitim kurumlarından biri tarafından tasdik edilmiĢ ve Sağlık Bakanlığınca
tescil olunmuĢ bir uzmanlık belgesini haiz olmak Ģarttır.
Yatak sayısı 100 ila 300 olan hastanelerde bir, 300’ün üzerindeki her 200 yatak için
ilave bir uzman klinik eczacı istihdam edilir.
Eczacılıkta uzmanlık dalları ile eğitim süreleri (1) sayılı çizelgede belirtilmiĢtir. Bu
çizelgede belirtilen eğitim süreleri, Sağlık Bakanlığınca, Eczacılıkta Uzmanlık Kurulunun
kararı üzerine üçte bir oranına kadar artırılabilir.
Eczacılıkta uzmanlık eğitimlerine, merkezi olarak yapılacak eczacılıkta uzmanlık sınavı
ile girilir.
Uzmanlık dallarının eğitim müfredatları ve bu müfredatlara göre uzmanlık dallarının
temel uygulama alanları ile görev ve yetkilerinin çerçevesi, Eczacılıkta Uzmanlık Kurulunca
belirlenir.
Eğitim kurumlarına uzmanlık eğitim yetkisi vermek ve uzmanlık eğitim yetkisini
kaldırmak, uzmanlık eğitimlerinin çekirdek eğitim müfredatlarını ve rotasyonlarını
belirlemek, uzman eczacıların görev ve yetkilerini belirlemek, yabancı ülkelerde uzmanlık
eğitimi görenlerin mesleki ve ilmî değerlendirilmesini yapacak olan eğitim kurumlarının
belirlenmesi ile ilgili kararlar almak, uzmanlık sınavı jürilerinin tespitine iliĢkin esasları
belirlemek, uzmanlık eğitimi ve uzman insan gücü konusunda görüĢler vermek ve uzmanların
mesleki ve teknik geliĢmeleri takip etmelerini sağlayıcı inceleme ve araĢtırmalarda bulunmak
ile görevli olmak üzere; Sağlık Bakanlığı MüsteĢarı, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü, 1.
Hukuk MüĢaviri ve Türkiye Ġlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumu BaĢkanı ile Bakanlığın ve
Yükseköğretim Kurulunun eğitim kurumlarından seçeceği üçer üye ve Türk Eczacıları
Birliğinin seçeceği bir üyeden müteĢekkil ve Bakanlığın sürekli kurulu olan Eczacılıkta
Uzmanlık Kurulu teĢkil edilmiĢtir. Kurumlar, seçecekleri asıl üye sayısı kadar yedek üye de
belirler. Kurul tarafından belirlenen yeni uzmanlık alanları Sağlık Bakanının onayı ile
yürürlüğe girer.
Kurula Bakanlık dıĢındaki kurumlar tarafından seçilecek olan asıl ve yedek üyelerin
uzman olmaları ve ayrıca eğitim kurumlarında en az üç yıl eğitimci olarak görev yapmıĢ
bulunmaları Ģarttır. Ancak Türk Eczacıları Birliğinin BaĢkanlık Divanından bir üye seçmesi
hâlinde bu üye için uzman olma Ģartı aranmaz. Üyelerin görev süreleri üç yıldır. Süresi
bitenler tekrar seçilebilir.
Kurul, Bakanlığın daveti üzerine yılda en az iki defa toplanır. Kurula, Bakanlık
MüsteĢarı veya yapılacak ilk toplantıda üyeler arasından seçilen baĢkan vekili baĢkanlık eder.
Kurul, üyelerden en az beĢinin teklifi üzerine olağanüstü toplanır.
Kurul, üyelerin üçte ikisinin iĢtiraki ile toplanır. Kararlar oy çokluğuyla alınır. Oyların
eĢitliği hâlinde baĢkanın görüĢü kabul edilmiĢ sayılır. Ancak, kurumların eğitim yetkisinin
kaldırılmasına iliĢkin kararların toplantıda hazır bulunanların en az üçte iki çoğunluğu ile
alınması Ģarttır.
Üst üste iki defa mazeretsiz olarak Kurul toplantılarında hazır bulunmayanların üyeliği
düĢer.
4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun uygulamasında tıpta
uzmanlıkla ilgili hükümler, eczacılıkta uzmanlık bakımından da geçerlidir.
Kurulun çalıĢmasına, uzmanlık eğitimine ve uzmanlık belgelerinin alınmasına iliĢkin
usul ve esaslar ile uygulamaya iliĢkin diğer hususlar, Sağlık Bakanlığınca çıkarılacak
yönetmelik ile düzenlenir.”
MADDE 2 – 6197 sayılı Kanuna aĢağıdaki geçici madde eklenmiĢtir.
“GEÇĠCĠ MADDE 5- Eczacılıkta Uzmanlık Kurulu üyeleri, bu maddenin yayımından
itibaren iki ay içinde seçilerek Kurul teĢkil olunur. Kurulun ilk teĢkilinde, Bakanlık dıĢındaki
kurumlar tarafından seçilecek üyelerde uzman olma ve eğitim kurumlarında en az üç yıl
eğitimci olarak görev yapmıĢ bulunma Ģartı aranmaz. Ancak seçilecek üyelerin, eczacılık
alanında profesör veya doçent olmaları Ģarttır.
Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce eczacılıkta uzmanlık dalı olarak belirlenen
alanlardan birinde doktora eğitimi yapmıĢ olanlar ile bu alanlarda doktora eğitimine baĢlamıĢ
olanlardan eğitimlerini baĢarı ile bitirenlere talepleri hâlinde uzmanlık belgesi verilir.
Bu Kanunun ek 1 inci maddesinin ikinci fıkrasıyla getirilen uzman klinik eczacı
istihdamı zorunluluğu 1/1/2023 tarihinde baĢlar.”
MADDE 3 – Ekli (1) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 13/12/1983 tarihli ve
190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı
cetvelin Sağlık Bakanlığı, Türkiye Ġlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumu, Türkiye Kamu Hastaneleri
Kurumu ve Türkiye Halk Sağlığı Kurumuna ait bölümlerine eklenmiĢtir.
MADDE 4 – 4/1/1961 tarihli ve 209 sayılı Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları
ile Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkında Kanunun 5
inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “pratisyen tabip ve diĢ tabiplerinde” ibaresi
“pratisyen tabip ve diĢ tabipleri ile uzman eczacılarda” Ģeklinde değiĢtirilmiĢtir.
MADDE 5 – 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (I)
sayılı cetvelin “A- Aylıklarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa Göre Alanlar” kısmının
“3- Kadroları Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfında yer alan personel”
bölümünün (ç) sırasından sonra gelmek üzere, aĢağıdaki (d) sırası eklenmiĢ ve diğer sıralar
buna göre teselsül ettirilmiĢtir.
“d) Uzman Eczacı kadrolarında bulunanlardan;
1) 1-2 dereceden aylık alanlar 185
2) 3-4 dereceden aylık alanlar 175
3) Diğer derecelerden aylık alanlar 165”
MADDE 6 – Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 7 – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
13/11/2014
Çizelge ve Liste için tıklayınız.
[R.G. 14 Kasım 2014 – 29175]
—— • ——
BAKANLAR KURULU KARARLARI
Karar Sayısı : 2014/6747
Ekli “Borsa Ġstanbul Anonim ġirketinin Hazine Mülkiyetinde Bulunan Paylarının Halka
Arz Edilmesine Dair Karar”ın yürürlüğe konulması; BaĢbakan Yardımcılığının 6/8/2014
tarihli ve 24872 sayılı yazısı üzerine, 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Kanunun 138 inci
maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 1/9/2014 tarihinde kararlaĢtırılmıĢtır.
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAġKANI
Ahmet DAVUTOĞLU
BaĢbakan
B. ARINÇ
A. BABACAN
Y. AKDOĞAN
N. KURTULMUġ
BaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan Yardımcısı
B. BOZDAĞ
A. ĠSLAM
V. BOZKIR
F. IġIK
Adalet BakanıAile ve Sosyal Politikalar Bakanı Avrupa Birliği BakanıBilim, Sanayi
Teknoloji Bakanı
ve
F. ÇELĠK
Ġ. GÜLLÜCE
C. YILMAZ
N. ZEYBEKCĠ
ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Çevre ve ġehircilik BakanıDıĢiĢleri
Bakanı
Ekonomi Bakanı
V.
T. YILDIZ
A. Ç. KILIÇ
M. M. EKER
N. CANĠKLĠ
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Gençlik ve Spor BakanıGıda,
Tarım
Hayvancılık BakanıGümrük ve Ticaret Bakanı
ve
E. ALA
ĠçiĢleri Bakanı
C. YILMAZ
Ö. ÇELĠK
Kalkınma Bakanı Kültür ve Turizm Bakanı
M. ġĠMġEK
Maliye Bakanı
N. AVCI
Ġ. YILMAZ
V. EROĞLU
Millî Eğitim Bakanı Millî Savunma BakanıOrman ve Su ĠĢleri Bakanı
M. MÜEZZĠNOĞLU
Sağlık Bakanı
L. ELVAN
UlaĢtırma, Denizcilik ve HaberleĢme Bakanı
Kararı görmek için tıklayınız.
[R.G. 14 Kasım 2014 – 29175]
—— • ——
Karar Sayısı : 2014/6935
17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan
Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara ĠliĢkin Karar ile 10/8/1990 tarihli ve
90/766 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında değiĢiklik yapılmasına iliĢkin ekli Kararın yürürlüğe
konulması; Maliye Bakanlığının 17/10/2014 tarihli ve 8726 sayılı yazısı üzerine, 657 sayılı
Devlet Memurları Kanununun 152 nci maddesi ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 92 nci
maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 20/10/2014 tarihinde kararlaĢtırılmıĢtır.
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAġKANI
Ahmet DAVUTOĞLU
BaĢbakan
B. ARINÇ
A. BABACAN
Y. AKDOĞAN
N. KURTULMUġ
BaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan Yardımcısı
B. BOZDAĞ
A. ĠSLAM
V. BOZKIR
F. IġIK
Adalet BakanıAile ve Sosyal Politikalar Bakanı Avrupa Birliği BakanıBilim, Sanayi
Teknoloji Bakanı
ve
V. EROĞLU
Ġ. GÜLLÜCE
M. ÇAVUġOĞLU
N. ZEYBEKCĠ
ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanı V. Çevre ve ġehircilik BakanıDıĢiĢleri
Bakanı
Ekonomi Bakanı
T. YILDIZ
A. Ç. KILIÇ
M. M. EKER
L. ELVAN
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Gençlik ve Spor BakanıGıda,
Tarım
Hayvancılık BakanıGümrük ve Ticaret Bakanı V.
E. ALA
ĠçiĢleri Bakanı
C. YILMAZ
Ö. ÇELĠK
Kalkınma Bakanı Kültür ve Turizm Bakanı
N. AVCI
Millî Eğitim Bakanı
ve
M. ġĠMġEK
Maliye Bakanı
Ġ. YILMAZ
V. EROĞLU
Millî Savunma BakanıOrman ve Su ĠĢleri Bakanı
M. MÜEZZĠNOĞLU
Sağlık Bakanı
L. ELVAN
UlaĢtırma, Denizcilik ve HaberleĢme Bakanı
Kararı görmek için tıklayınız.
[R.G. 14 Kasım 2014 – 29175]
—— • ——
YÖNETMELĠK
Millî Eğitim Bakanlığından:
MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI AÇIK ÖĞRETĠM ORTAOKULU
YÖNETMELĠĞĠNDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA
DAĠR YÖNETMELĠK
MADDE 1 – 22/10/2001 tarihli ve 24561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî
Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Ortaokulu Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının
(a) bendinde yer alan “zorunlu” ibaresi “mecburi” olarak değiĢtirilmiĢtir.
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “öğrenci”
ibaresi “açık öğretim” olarak değiĢtirilmiĢtir.
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (h) bendi
aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢtir.
“h) Öğrenim belgelerini düzenlemek veya açık öğretim bürolarınca düzenlenmesini
sağlamak.”
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “sicil”
ibaresi “disiplin” olarak değiĢtirilmiĢtir.
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesi aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢtir.
“Madde 21 – BaĢvuru koĢullarından birini taĢıyan aday öğrenciler dönemler itibariyle
çalıĢma takviminde belirlenen günlerde açık öğretim bürolarına baĢvurarak kayıtlarını
yaptırabilirler.”
MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde yer
alan “veya posta çeki alındısı” ibaresi ile (e) ve (f) bentleri yürürlükten kaldırılmıĢtır.
MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesi aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢtir.
“Madde 23 – Açık öğretim bürolarında oluĢturulan komisyonlarca, aday öğrencilerin
belgeleri incelenerek, uygun sınıf ve ders ataması yapılır.”
MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi
aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢ ve aynı fıkraya (ı) bendi eklenmiĢtir.
“f) 10’luk ve 5’lik not sisteminde verilen notlar, 100’lük puan sistemine, aĢağıdaki
Ģekilde çevrilir.
Onluk Sistem
10-9
8-7
6
5-4
3-2-1
BeĢlik Sistem
5
4
3
2
1
Yüzlük Sistem
100
83
67
50
33
Derecesi
Pekiyi
Ġyi
Orta
Geçer
BaĢarısız
”
“ı) Öğrenim belgesine göre, baĢarısız ders/dersleri Açık Öğretim Ortaokulunda
okutulmayan ancak okula ait tüm dersleri baĢarmıĢ olanların kaydı kabul edilir. Bu durumdaki
öğrenciler sınavlara katılmaz, kayıt döneminin sonunda yapılan sınavlarda mezun olanlarla
birlikte mezun edilir.”
MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesi aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢtir.
“Madde 25 – Açık öğretim bürosunca kesin kaydı yapılan her öğrenci için, bir "Öğrenci
Dosyası" düzenlenir ve arĢivlenir. Bu dosyada, öğrencinin öğrenim belgesi, yeni kayıt belgesi,
iki adet fotoğraf ve varsa özel durumuna iliĢkin belgeler bulundurulur. Ayrıca "Öğrenci
KiĢisel Dosyası" düzenlenmez.”
MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan
“öncesinde” ibaresinden sonra gelmek üzere “açık öğretim bürosuna baĢvurarak” ibaresi
eklenmiĢ ve aynı maddeye aĢağıda yer alan ikinci fıkra eklenmiĢtir.
“Açık Öğretim Ortaokulu arĢivinde bulunan öğrencilerin dosyaları, ilk kayıt yenileme
iĢlemini yaptıkları açık öğretim bürosuna gönderilir ve arĢivlenir.”
MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesi aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢtir.
“Madde 28 – Okulda hiç sınava katılmayan öğrencilerin, istemeleri durumunda okul
müdürlüğünce kayıtları silinir ve kayıt esnasında verdiği belgeler iade edilir.”
MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan
“ilköğretim ders” ibaresi “ortaokul öğretim” olarak değiĢtirilmiĢtir.
MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer
alan “ders” ibaresi “öğretim” olarak değiĢtirilmiĢtir.
MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarında yer
alan “zorunlu” ibareleri “mecburi” olarak değiĢtirilmiĢtir.
MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesi aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢtir.
“Madde 34 – Sınavlarda kopya çeken veya kopya çekilmesine yardımcı olan öğrenciler,
sınava girmiĢ kabul edilir ancak sınavına girdikleri o oturumdaki ders ya da derslerden
baĢarısız sayılırlar.”
MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi
aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢtir.
“b) Sınıfın bütün derslerinin sınavlarına girmiĢ olmak ve aralarında Türkçe dersi
bulunmamak ve derslerin baĢarı puanlarının aritmetik ortalaması en az 45 puan olmak
kaydıyla en fazla iki baĢarısız dersi olanlar,”
MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 40 ıncı maddesi baĢlığı ile birlikte aĢağıdaki Ģekilde
değiĢtirilmiĢtir.
“Öğrenim belgesi, öğrenci belgesi ve tamamlama belgesi
Madde 40 – Öğrencilere, istekleri halinde öğrencilik durumlarını gösteren belge verilir.
a) Öğrenim Belgesi: Okuldan ayrılmak isteyen öğrencilere, istekleri hâlinde son
öğrenim durumlarını gösteren Öğrenim Belgesi (Ek-1) öğrencinin dosyasının bulunduğu Açık
Öğretim Bürosu tarafından öğrenciye veya kanuni temsilcisine verilir.
b) Öğrenci Belgesi: Öğrencilere, istekleri hâlinde öğrencilik durumlarını gösteren
Öğrenci Belgesi (Ek-2) verilir. Bu belge, okul müdürlüğü veya açık öğretim bürolarınca
düzenlenir.
c) Tamamlama Belgesi: Açık Öğretim Ortaokulunu tamamlayan öğrencilere
Tamamlama Belgesi (Ek-3) öğrencinin dosyasının bulunduğu Açık Öğretim Bürosu
tarafından öğrenciye veya kanuni temsilcisine verilir.
Bu belgelerin kaybedilmesi durumunda dilekçe ile talep edene aynı yöntemle tekrar
belge verilir”
MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 41 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıĢtır.
MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1, Ek-2 ve Ek-3 ekteki Ģekilde değiĢtirilmiĢ
ve Ek-4 yürürlükten kaldırılmıĢtır.
MADDE 20 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 21 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.
Ekleri için tıklayınız.
[R.G. 14 Kasım 2014 – 29175]
—— • ——
TEBLĠĞ
Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumundan:
PURO VE SĠGARĠLLO TEKNĠK DÜZENLEME TEBLĠĞĠ
(TÜTÜN MAMULLERĠ SERĠ NO: 1)’NDE DEĞĠġĠKLĠK
YAPILMASINA DAĠR TEBLĠĞ
MADDE 1 – 21/9/2011 tarihli ve 28061 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Puro ve
Sigarillo Teknik Düzenleme Tebliği (Tütün Mamulleri Seri No: 1)’nin 1 inci maddesi
aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢtir.
“MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, Türk Standardı (TS) 13444 Puro ve Sigarillo Standardının
Tarifler baĢlığı altında yer verilen puro ve sigarilloları kapsar.”
MADDE 2 – Aynı Tebliğin 2 nci maddesine aĢağıdaki fıkra eklenmiĢtir.
“(2) Ġhraç amacıyla üretilen puro ve sigarillolarda, TS 13444 Puro ve Sigarillo
Standardında belirtilen Ģartların varlığı aranmaz.”
MADDE 3 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu
BaĢkanı yürütür.
[R.G. 14 Kasım 2014 – 29175]
—— • ——
YARGITAY KARARI
Yargıtay 3. Hukuk Dairesinden:
ESAS NO
: 2013/8530
KARAR NO : 2013/10841
YARGITAY ĠLAMI
ĠNCELENEN KARARIN
MAHKEMESĠ : ANTALYA 1. TÜKETĠCĠ MAHKEMESĠ
TARĠHĠ
: 4/7/2012
NUMARASI : 2012/1355-2012/1199
DAVACI
: AKDENĠZ ELEKTRĠK DAĞITIM A.ġ. VEK. AV. TUĞBA ERDEN
DAVALI
: ADNAN FIRAT VEK. AV. MEHMET MESUT ÖZDERĠN
Taraflar arasında görülen Hakem Kurulu kararına itiraz davasının yapılan muhakemesi
sonunda mahalli mahkemece verilen hüküm Yargıtay Cumhuriyet BaĢsavcılığı tarafından
kanun yararına temyiz edilmiĢtir.
YARGITAY K ARARI
Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaĢıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar
okunup gereği düĢünüldü.
Davacı vekili dava dilekçesinde; MuratpaĢa Kaymakamlığı Tüketici Sorunları Hakem
Heyeti BaĢkanlığı’nın 9/4/2012 tarih ve 2012/2087 sayılı kararının iptal edilmesini talep
etmiĢtir.
Davalı vekili cevap dilekçesinde; müvekkilinin davacının abonesi olduğunu, davacı
Ģirketin müvekkilinden kaçak kullanım ve sayaç okuma bedeli, personel hizmet bedeli,
dağıtım bedeli, iletiĢim hizmetleri kullanım bedeli adı altında 396,84 TL kesinti yaptığını,
müvekkilin de hakem heyetine baĢvurarak; kesintinin bir sonraki faturadan düĢürülmesini ve
bu bedellerin gelecek faturalara yansıtılmasını talep ettiğini, hakem heyetinin talebini kabul
ettiğini, heyetin kararın, hukuka uygun olduğunu belirterek davanın reddini savunmuĢtur.
Mahkemece; davanın kabulü ile MuratpaĢa Kaymakamlığı Tüketici Sorunları Hakem
Heyeti BaĢkanlığı’nın 9/4/2012 tarihli, 2012/2087 sayılı kararının iptal edilmesine karar
verilmiĢtir.
Yargıtay Cumhuriyet BaĢsavcılığı’nın 18/4/2013 tarih ve 2013/91154 sayılı yazıları ile;
mahkemece, davalıya tanınan ek cevap süresi sona ermeden ve davalı tarafından ek cevap
süresi içinde mahkemeye sunulan cevap dilekçesi dikkate alınmadan karar verilmiĢ olmasının
usul ve yasaya aykırı olduğu; kabule göre ise; mahkemece karar tarihi itibariyle yürürlükte
olan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi hükümleri gözetilerek, kendisini vekil ile temsil ettiren
davacı lehine vekalet ücretine hükmedilmemesi ve yargılama masraflarının da davalıya
yükletilmesi gerekirken yazılı Ģekilde hüküm kurulmasının usul ve yasaya aykırı olduğu
belirtilerek; hükmün HUMK’nın 427/6. maddesi uyarınca kanun yararına bozulmasını talep
edilmiĢtir.
Dava; elektrik faturasına yansıtılan kayıp kaçak bedelinin iadesine iliĢkin tüketici
hakem heyeti kararının iptali istemine iliĢkindir.
Somut olayda dosya içeriğinden; davalı/tüketicinin adı geçen hakem heyetine
baĢvurarak, kendisinden kaçak kullanım ve sayaç okuma bedeli, personel hizmet bedeli,
dağıtım bedeli, iletiĢim hizmetleri kullanım bedeli adı altında 396,84 TL kesinti yapıldığını
belirterek, kesintinin bir sonraki faturadan düĢürülmesini ve sonra gelecek faturalara bu
bedellerin yansıtılmamasını istediği, MuratpaĢa Tüketici Sorunları Hakem Heyeti’nce de
davalı/tüketicinin talebi kabul edilerek; “tüketiciden haksız olarak kesilen 396,84 TL’nin
tüketiciye iadesine” Ģeklinde karar verildiği, davacının iĢbu kararın iptali için eldeki davayı
açtığı anlaĢılmaktadır.
Kayıp-kaçak miktarı, dağıtım sistemine giren enerji ile dağıtım sisteminde tüketicilere
tahakkuk ettirilen enerji miktarı arasındaki farkı göstermektedir. Kayıp-kaçak bedeli; elektrik
sisteminde ortaya çıkan “teknik” ve “teknik olmayan” kaybın maliyetinin kayıp-kaçak
oranları ölçüsünde karĢılanabilmesi amacıyla belirlenen bir bedeldir.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu elektrik faturalarında bulunacak ve ücretlendirilecek
tarife unsurlarını belirleme yetkisine sahiptir. Kayıp-kaçak bedeli, Kurumun Kanunun
kendisine verdiği yetki çerçevesinde ve Kanunun temel amaçlarına uygun Ģekilde belirlediği
bir bedeldir. Söz konusu bedeli belirlemek üzere alınan Kurul Kararı Kurumun bir düzenleyici
iĢlemi olarak tüm tüzel ve gerçek kiĢileri bağlayıcı niteliği bulunmaktadır.
Tarifelerin uygulanması, lisans sahibi Ģirketler bakımından yasal bir zorunluluktur.
Lisans sahibi Ģirketler, tarifeyi değiĢtiremeyeceği gibi, tarifede yer almayan bir bedeli de
tahsil edemez veya düzenlenen tarifeler kapsamında belirlenmiĢ bir bedeli de tahsil etmeme
gibi bir davranıĢta bulunamazlar.
Bu nedenledir ki, perakende satıĢ lisansı sahibi dağıtım Ģirketlerinin tarifeleri uygulayıp
uygulamama ve kayıp-kaçak bedelini tahsil edip etmeme gibi bir insiyatifi bulunmamaktadır.
Tarifelere uyma yükümlülüğünün bir gereği olarak kayıp-kaçak bedeli, perakende satıĢ
tarifesinin bir unsuru olarak faturalarda yer almaktadır.
Hal böyle olunca; dağıtım Ģirketlerinin söz konusu karara aykırılık teĢkil edecek bir
iĢlemde bulunmaları mümkün olmadığından, mahkemece; davanın kabulüne karar
verilmesinde usul ve yasaya aykırı görülmemiĢtir. Bu nedenle davalıya tanınan ek cevap
süresi sona ermeden ve davalı tarafından ek cevap süresi içinde mahkemeye sunulan cevap
dilekçesi dikkate alınmadan karar verilmiĢ olmasına yönelik kanun yararına temyiz sebebi
yerinde görülmemiĢtir.
Kabule göre ise; yargılama giderleri, kural olarak, davada haksız çıkan yani aleyhine
hüküm verilen tarafa yükletilir. (HMK 326/1) Davayı kazanan taraf davasını bir vekil vasıtası
ile takip etmiĢ ise, haksız çıkan (davayı kaybeden) taraf yargılama gideri olarak vekalet
ücretine de mahkum edilir. (HMK 323 1/ğ)
Yargılama giderlerinin davada haksız çıkmıĢ olan tarafa yükletilmesine iliĢkin ana
kuralın bazı istisnaları vardır.
1- Davanın açılmasına kendi hal ve davranıĢlarıyla sebebiyet vermemiĢ ve yargılamanın
ilk duruĢmasında da davacının talep sonucunu kabul etmiĢ davalı, yargılama giderlerini
ödemeye mahkum edilemez. (HMK 312/2)
2- Davada haklı çıkmıĢ olan taraf gereksiz yere davanın uzamasına sebep olmuĢ veya
gereksiz gider yapılmasına sebebiyet vermiĢ ise yargılama giderlerinin tamamını veya bir
kısmını ödemeye mahkum edilebilir.
3- Bir kiĢi davada sıfatı olmadığı halde, davacıyı, davalı sıfatı kendisine aitmiĢ gibi
yanıltıp, kendisine karĢı dava açılmasına sebebiyet verirse, davanın sıfat yokluğu nedeniyle
reddi halinde davalı yararına yargılama giderlerine hükmedilemez.
Hal böyle olunca; somut olayda yukarıda belirtilen istisnai hallerden hiç birisi
bulunmadığına göre, kendisini vekil ile temsil ettiren davacı lehine vekalet ücretine
hükmedilmemesi ve yargılama masraflarının da davacı üzerinde bırakılması usul ve yasaya
aykırı olup, bozma nedenidir.
Bu itibarla Yargıtay Cumhuriyet BaĢsavcılığı’nın HUMK’nın 427/6. maddesine dayalı
kanun yararına bozma isteğinin açıklanan sebeple kabulü ile hükmün sonuca etkili olmamak
üzere BOZULMASINA ve gereği yapılmak üzere kararın bir örneği ile dosyanın Yargıtay
Cumhuriyet BaĢsavcılığı’na gönderilmesine 24.06.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
[R.G. 14 Kasım 2014 – 29175]
—— • ——
Adalet Bakanlığından:
MÜNHAL NOTERLĠK
2013 yılı gayri safi geliri 692.152,64.-TL. olan ikinci sınıf ÇeĢme Noterliği 10.01.2015
tarihinde yaĢ tahdidi nedeniyle boĢalacaktır.
1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BĠRĠNCĠ SINIF
VE ĠKĠNCĠ SINIF NOTERLERDEN bu noterliğe atanmaya istekli olanların ilan tarihinden
itibaren bir ay içinde Bakanlığımıza veya bulundukları yer Cumhuriyet BaĢsavcılıklarına
baĢvurmaları gerekmektedir.
Posta ile doğrudan doğruya Bakanlığa gönderilmiĢ olan dilekçeler baĢvurma süresi
içinde Bakanlığa gelmediği takdirde atama iĢleminde nazara alınmaz.
Keyfiyet Noterlik Kanununun 22 nci maddesinin 2 nci fıkrası uyarınca ilan olunur.
10020/1-1
—————
MÜNHAL NOTERLĠKLER
AĢağıda 2013 yılı gayri safi gelirleri ve isimleri yazılı olan birinci sınıf Ankara
Ellibirinci, GaziosmanpaĢa Altıncı, Ġstanbul Yirmiikinci, Ġzmir Yirmibirinci ve Ġzmir
Yirmiüçüncü Noterlikleri 01.01.2015, Konya Onuncu Noterliği 05.01.2015, Kartal Dördüncü
Noterliği 09.01.2015, Denizli Dördüncü Noterliği 10.01.2015 ve Alanya Birinci Noterliği
11.01.2015 tarihlerinde yaĢ tahdidi nedeniyle boĢalacaktır.
1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BĠRĠNCĠ SINIF
NOTERLERDEN bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay
içinde Bakanlığımıza veya bulundukları yer Cumhuriyet BaĢsavcılıklarına baĢvurmaları
gerekmektedir.
Posta ile doğrudan doğruya Bakanlığa gönderilmiĢ olan dilekçeler baĢvurma süresi
içinde Bakanlığa gelmediği takdirde atama iĢleminde nazara alınmaz.
Keyfiyet Noterlik Kanununun 22 nci maddesinin 2 nci fıkrası uyarınca ilan olunur.
SIRA
NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
NOTERLĠĞĠN ADI
ALANYA BĠRĠNCĠ NOTERLĠĞĠ
ANKARA ELLĠBĠRĠNCĠ NOTERLĠĞĠ
DENĠZLĠ DÖRDÜNCÜ NOTERLĠĞĠ
GAZĠOSMANPAġA ALTINCI NOTERLĠĞĠ
ĠSTANBUL YĠRMĠĠKĠNCĠ NOTERLĠĞĠ
ĠZMĠR YĠRMĠBĠRĠNCĠ NOTERLĠĞĠ
ĠZMĠR YĠRMĠÜÇÜNCÜ NOTERLĠĞĠ
KARTAL DÖRDÜNCÜ NOTERLĠĞĠ
KONYA ONUNCU NOTERLĠĞĠ
2013 YILI GAYRĠSAFĠ
GELĠRLERĠ
773.053,41.-TL.
1.042.661,43.-TL.
1.019.619,58.-TL.
1.505.547,03.-TL.
790.273,87.-TL.
1.829.926,96.-TL.
771.341,99.-TL.
1.674.018,22.-TL.
940.505,81.-TL.
10019/1-1
[R.G. 14 Kasım 2014 – 29175]
—— • ——
TEBLĠĞLER
Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:
GÜMRÜK GENEL TEBLĠĞĠ (GÜMRÜK ĠġLEMLERĠ)
(SERĠ NO: 115)’NDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA
DAĠR TEBLĠĞ (GÜMRÜK ĠġLEMLERĠ)
(SERĠ NO: 117)
MADDE 1 – 12/9/2014 tarihli ve 29117 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük
Genel Tebliği (Gümrük ĠĢlemleri) (Seri No:115)’nin 3 üncü maddesinin birinci fıkrası
aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢtir.
“(1)
0801.31 ve 0801.32 tarife alt pozisyonlarındaki kaju cevizi,
0802.31 tarife alt pozisyonundaki kabuklu ceviz,
0802.32 tarife alt pozisyonundaki ceviz içi,
0802.12 tarife alt pozisyonundaki kabuksuz badem,
09.04 tarife pozisyonundaki biber,
09.06 tarife pozisyonundaki tarçın,
1207.40 tarife alt pozisyonundaki susam,
40.15 tarife pozisyonundaki eldiven,
41.01 tarife pozisyonundaki sığır derisi,
44.20 tarife pozisyonundaki ahĢap süs eĢyası,
6802.23 ve 6802.93 tarife alt pozisyonlarındaki granit taĢı,
69.13 tarife pozisyonundaki seramikten heykelcik ve diğer süs eĢyası,
70.10 tarife pozisyonundaki cam damacana kavanoz ĢiĢe,
70.13 tarife pozisyonundaki cam sofra/mutfak eĢyası,
70.18 tarife pozisyonundaki cam boncuklar ve taklit inciler,
82.11 ve 82.15 tarife pozisyonundaki bıçak,
82.02 tarife pozisyonundaki el testereleri,
82.03 tarife pozisyonundaki eğeler ve törpüler,
82.07 tarife pozisyonundaki el aletlerinin (mekanik olsun olmasın) veya makinalı
aletlerin değiĢebilen aletleri ve
9503.00 tarife alt pozisyonundaki oyuncak
Cinsi eĢyanın, Türkiye Gümrük Bölgesine kara ve demir yolu hudut kapılarından giriĢi
halinde aĢağıda belirtilen gümrük müdürlüklerine sevk edilerek serbest dolaĢıma giriĢ
iĢlemleri yapılır.
Sıra No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Yetkili Gümrük Müdürlüğü
Adana Gümrük Müdürlüğü
Ankara Gümrük Müdürlüğü
Bursa Gümrük Müdürlüğü
Çerkezköy Gümrük Müdürlüğü
Erenköy Gümrük Müdürlüğü
Gaziantep Gümrük Müdürlüğü
Halkalı Gümrük Müdürlüğü
Ġskenderun Gümrük Müdürlüğü
Ġzmir Gümrük Müdürlüğü
Ġzmit Gümrük Müdürlüğü
Kayseri Gümrük Müdürlüğü
Kapıkule Gar Gümrük Müdürlüğü
Malatya Gümrük Müdürlüğü
Samsun Gümrük Müdürlüğü
Tekirdağ Gümrük Müdürlüğü
Trabzon Gümrük Müdürlüğü
”
MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.
[R.G. 15 Kasım 2014 – 29176]
—— • ——
Maliye Bakanlığından:
VERGĠ USUL KANUNU GENEL TEBLĠĞĠ
(SIRA NO: 441)
Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B)
fıkrasında “Yeniden değerleme oranı, yeniden değerleme yapılacak yılın Ekim ayında (Ekim
ayı dâhil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye Ġstatistik Kurumunun Yurt Ġçi Üretici
Fiyat Endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artıĢ oranıdır. Bu oran Maliye Bakanlığınca
Resmi Gazete ile ilan edilir.” hükmü yer almaktadır.
Bu hüküm uyarınca yeniden değerleme oranı 2014 yılı için % 10,11 (on virgül on bir)
olarak tespit edilmiĢtir.
Bu oran, aynı zamanda 2014 yılına ait son geçici vergi dönemi için de uygulanacaktır.
Öte yandan, bu konuda daha önce yayımlanmıĢ olan tebliğler de yürürlükte
bulunmaktadır.
Tebliğ olunur.
[R.G. 15 Kasım 2014 – 29176]
—— • ——
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:
MEVDUAT VE KREDĠ FAĠZ ORANLARI VE KATILMA HESAPLARI KÂR VE
ZARARA KATILMA ORANLARI ĠLE KREDĠ ĠġLEMLERĠNDE FAĠZ
DIġINDA SAĞLANACAK DĠĞER MENFAATLER HAKKINDA
TEBLĠĞ (SAYI: 2006/1)’DE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA
DAĠR TEBLĠĞ (SAYI: 2014/6)
MADDE 1 – 9/12/2006 tarihli ve 26371 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mevduat
ve Kredi Faiz Oranları ve Katılma Hesapları Kâr ve Zarara Katılma Oranları ile Kredi
ĠĢlemlerinde Faiz DıĢında Sağlanacak Diğer Menfaatler Hakkında Tebliğ (Sayı: 2006/1)’in 1
inci maddesinin birinci fıkrası aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢtir.
“(1) Bu Tebliğin amacı; bankaların kredi verme iĢlemleri ve mevduat kabulünde
uygulayacakları faiz oranları ve katılma hesaplarında uygulayacakları kâr ve zarara katılma
oranları ile tüketici kredileri dıĢındaki kredi iĢlemlerinde faiz dıĢında sağlanacak diğer
menfaatlere iliĢkin esas ve Ģartları belirlemektir.”
MADDE 2 – Aynı Tebliğin 3 üncü maddesinin ikinci ve dördüncü fıkralarında yer alan
“Yeni Türk Lirası” ifadeleri “Türk lirası” olarak, üçüncü fıkrasındaki “ve” ibaresi “veya”
olarak değiĢtirilmiĢtir.
MADDE 3 – Aynı Tebliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi
yürürlükten kaldırılmıĢ, maddeye aĢağıdaki fıkralar eklenmiĢtir.
“(2) Tüketici kredilerinde faiz dıĢında sağlanacak diğer menfaatler ve tahsil olunacak
masraflar açısından Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından yürürlüğe
konulan ve 3/10/2014 tarihli ve 29138 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Finansal
Tüketicilerden Alınacak Ücretlere ĠliĢkin Usûl ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri
saklıdır.
(3) Kredili mevduat hesaplarında uygulanacak azami akdi ve gecikme faiz oranları 5464
sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanununun 26 ncı maddesi uyarınca Türkiye
Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından belirlenen azami oranları geçemez.”
MADDE 4 – Aynı Tebliğin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası aĢağıdaki Ģekilde
değiĢtirilmiĢtir.
“(2) Bankalar, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına bildirdikleri azami oranları
aĢmamak kaydıyla, mevduat ve kredi iĢlemlerinde uygulayacakları faiz oranlarını ve katılma
hesaplarında uygulayacakları kâr ve zarara katılma oranlarını vadelerine göre tüm Ģubelerinde
halkın görebileceği Ģekilde ilan eder ve bu oranları internet sitelerinde yayımlar.”
MADDE 5 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 6 – Bu Tebliğ hükümlerini Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası BaĢkanı
yürütür.
[R.G. 15 Kasım 2014 – 29176]
—— • ——
Download

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI