Sayı : 29290
Resmî Gazete
9 Mart 2015 PAZARTESİ
BAKANLAR KURULU KARARI
Karar Sayısı : 2015/7313
Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğü bünyesinde bulunan Sivil Havacılık Yüksekokulunun kapatılması ve adı
geçen Rektörlüğe bağlı olarak Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi kurulması; Millî Eğitim
Bakanlığının 5/2/2015 tarihli ve 1307729 sayılı yazısı üzerine, 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Kanunun ek 30 uncu
maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 16/2/2015 tarihinde kararlaĢtırılmıĢtır.
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAġKANI
Ahmet DAVUTOĞLU
BaĢbakan
B.
ARINÇ
A.
Y.
BABACAN
AKDOĞAN
N.
KURTULMUġ
BaĢbakan Yardımcısı
BaĢbakan Yardımcısı
B. BOZDAĞ
BaĢbakan Yardımcısı
A. ĠSLAM
BaĢbakan Yardımcısı
V. BOZKIR
F.
IġIK
Adalet Bakanı
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı
Avrupa Birliği Bakanı
Bilim, Sanayi ve Teknoloji
Bakanı
F.
ÇELĠK
Ġ.
GÜLLÜCE
M.
ÇAVUġOĞLU
N.
ZEYBEKCĠ
ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Çevre ve ġehircilik Bakanı
T. YILDIZ
DıĢiĢleri Bakanı
A. Ç. KILIÇ
Ekonomi Bakanı
M. M. EKER
N.
CANĠKLĠ
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
E.
Gençlik ve Spor Bakanı
ALA
C.
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı
Ö.
YILMAZ
Gümrük ve Ticaret Bakanı
ÇELĠK
M.
ġĠMġEK
ĠçiĢleri Bakanı
Kalkınma Bakanı
N. AVCI
Millî Eğitim Bakanı
M. MÜEZZĠNOĞLU
Sağlık Bakanı
Kültür ve Turizm Bakanı
Ġ. YILMAZ
Maliye Bakanı
V. EROĞLU
Millî Savunma Bakanı
Orman ve Su ĠĢleri Bakanı
L. ELVAN
UlaĢtırma, Denizcilik ve HaberleĢme Bakanı
Download

Resmî Gazete - Kamu Sosyal