T.C.
KEġAN KAYMAKAMLIĞI
Ġlçe Yazı ĠĢleri Müdürlüğü
Sayı :
Konu :
29242029-899-1153
Turizm Sezonu Tedbirleri Hk.
30/04/2014
Saroz Körfezinde 64 km. sahili bulunan Ġlçemizde, yaklaĢık 13.000 adet yazlık ev
bulunmaktadır. Yaz döneminde günübirlik ziyaretçilerle birlikte bölgede yaĢayan insan sayısı 100.000
(yüzbin) kiĢiye ulaĢmaktadır.
Turizm sezonunun da yaklaĢması nedeniyle kamu hizmetlerinin etkin ve verimli olarak sunulması
için;
Karayolları Bölge Müdürlüğü, Ġl Özel Ġdaresi ve KeĢan Belediye BaĢkanlığınca bölgedeki yol, su,
kanalizasyon, çöp toplama, imar, gürültü kontrolü gibi altyapı ve üstyapı bazında kendi görev ve
sorumluluk
bölgelerindeki
hizmetlerin
gözden
geçirilerek
desteklenmesi,
Ġlçe Emniyet Müdürlüğü, Ġlçe Jandarma Komutanlığı ve Enez Sahil Güvenlik 308 Bot
Komutanlığınca emniyet, asayiĢ ve trafik konularında gerekli tedbirlerin alınması, yaz aylarında
bölgedeki aĢırı yoğunluk nedeni ile Ġl Emniyet Müdürlüğü ve Ġl Jandarma Alay Komutanlığınca araç,
gereç ve personel konularında destekte bulunulması,
Kültür ve Turizm Ġl Müdürlüğünce kendi görev ve sorumluluk sahasındaki denetimlerin
yapılarak, mümkünse bölgeye turizm bürosu açılması,
Ġlçe Sağlık Müdürlüğü ve KeĢan Devlet Hastanesi Yöneticiliğince; bölgeye yönelik gerekli sağlık
tedbirlerinin alınması, konu ile ilgili Edirne Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği, Ġl Sağlık
Müdürlüğü ve Halk Sağlığı Ġl Müdürlüğünce yaz aylarında bölgedeki nüfus yoğunluğu nedeniyle araç
gereç ve personel desteğinde bulunulması,
Yayla Köyü Balıkçı Barınağının Yayla Sahilini, DaniĢment Köyü Tabiat Parkı sahiline yapılan
kıyı tahkimatı ve kum tutucu mahmuzun Erikli sahillerini olumsuz etkilediği belirtildiğinden konu ile
ilgili UlaĢtırma, Denizcilik ve HaberleĢme Bakanlığı 1.Bölge Müdürlüğünce gerekli tedbirlerin
alınması,
Gıda Tarım Hayvancılık Ġlçe Müdürlüğünce baĢta gıda güvenliği olmak üzere kendi görev
sahasına giren alanlarda gerekli tedbirlerin alınması,
Çevre ve ġehircilik Ġl Müdürlüğünce baĢta imar, gürültü, taĢ ocaklarının kontrolü olmak üzere
kendi görev ve sorumluluk sahasına giren konularda gerekli tedbirlerin alınması,
Ġlçe Malmüdürlüğünce baĢta kıyı ve hazine arazilerine yönelik iĢgal ve müdahaleler olmak üzere
kendi görevi ile ilgili konularda gerekli denetim ve çalıĢmaların yapılması,
Sahile kıyısı veya bölgede turizm potansiyeli olan diğer köy muhtarlıklarının da içmesuyu,
kanalizasyon, çöp toplama, önleyici sağlık hizmetleri vb. konularda kendi yükümlülüklerini de yerine
getirerek ilgili kamu kurum ve kuruluĢları ile eĢzamanlı çalıĢma yürütmeleri önem taĢımaktadır.
Bilgi ve gereğini arz ve rica ederim.
Bekir DINKIRCI
Kaymakam
DAĞITIM :
Gereği:
UlaĢtırma, Denizcilik ve HaberleĢme Bakanlığı
1.Bölge Müdürlüğü
Karayolları 1. Bölge Müdürlüğüne
Edirne Valiliğine
(Ġl Jandarma Alay Komutanlığı)
Edirne Valiliğine
(Ġl Emniyet Müdürlüğü)
Edirne Ġl Özel Ġdaresine
Edirne Valiliğine
(Çevre ve ġehircilik Ġl Müdürlüğü)
Edirne Valiliğine
(Kültür ve Turizm Ġl Müdürlüğü)
Edirne Valiliğine
(Ġl Sağlık Müdürlüğü)
Edirne Valiliğine
(Halk Sağlığı Müdürlüğü)
Edirne Ġli Kamu Hastaneleri Genel Sekreterliğine
KeĢan Belediye BaĢkanlığına
Ġlçe Jandarma Komutanlığına
Ġlçe Emniyet Müdürlüğüne
TCSG 308 Bot Komutanlığına
KeĢan Malmüdürlüğüne
Ġlçe Sağlık Müdürlüğü
KeĢan Devlet Hastanesi Yöneticiliğine
Gökçetepe Köyü Muhtarlığına
Sazlıdere Köyü Muhtarlığına
Mecidiye Köyü Muhtarlığına
DaniĢment Köyü Muhtarlığına
Erikli Köyü Muhtarlığına
Yayla Köyü Muhtarlığına
Çamlıca Köyü Muhtarlığına
ġabanmera Köyü Muhtarlığına
Koruklu Köyü Muhtarlığına
Bilgi:
Edirne Valiliğine
(Özel Kalem Müdürlüğü)
Download

Keşan Kaymakamlığı Turizm Sezonu Tedbirleri Genelgesi İçin