T.C.
ADALET BAKANLIĞI
EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI
YARGI MEVZUATI BÜLTENĠ
Bültenin Kapsadığı Tarihler
16-31 Ekim 2014
Yayımlandığı Tarih
31 Ekim 2014
Sayı
2014-20
ĠÇĠNDEKĠLER
-
Adalet Bakanlığına Ait Atama Kararı
(R.G. 16 Ekim 2014 – 29147)
Türk Öğrencilerin Yabancı Ülkelerde Öğrenimleri Hakkında Yönetmeliğin
Yürürlükten Kaldırılmasına Dair 6817 Sayılı Yönetmelik
(R.G. 16 Ekim 2014 – 29147)
-
Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde DeğiĢiklik Yapılmasına Dair
Tebliğ (Seri No: 1)
-
-
-
(R.G. 16 Ekim 2014 – 29147)
Anayasa Mahkemesinin 16/7/2014 Tarihli ve 2013/2744 BaĢvuru Numaralı
Kararı
(R.G. 16 Ekim 2014 – 29147)
Anayasa Mahkemesinin 16/7/2014 Tarihli ve 2013/6319 BaĢvuru Numaralı
Kararı
(R.G. 16 Ekim 2014 – 29147)
Anayasa Mahkemesinin 16/7/2014 Tarihli ve 2013/9313 BaĢvuru Numaralı
Kararı
(R.G. 16 Ekim 2014 – 29147)
Anayasa Mahkemesinin 17/7/2014 Tarihli ve 2012/1035 BaĢvuru Numaralı
Kararı
(R.G. 16 Ekim 2014 – 29147)
Anayasa Mahkemesinin 17/7/2014 Tarihli ve 2012/1143 BaĢvuru Numaralı
Kararı
(R.G. 16 Ekim 2014 – 29147)
Anayasa Mahkemesinin 17/7/2014 Tarihli ve 2013/7290 BaĢvuru Numaralı
Kararı
(R.G. 16 Ekim 2014 – 29147)
Anayasa Mahkemesinin 17/7/2014 Tarihli ve 2013/9786 BaĢvuru Numaralı
Kararı
(R.G. 16 Ekim 2014 – 29147)
Anayasa Mahkemesinin 17/7/2014 Tarihli ve 2014/505 BaĢvuru Numaralı
Kararı
(R.G. 16 Ekim 2014 – 29147)
Adalet Bakanlığından Münhal Noterlik ve ÇeĢitli Ġlânlar
(R.G. 16 Ekim 2014 – 29147)
Yüksek Planlama Kurulunun 26/9/2014 tarihli ve 2014/26 sayılı Raporu ile
Bakanlar Kurulu’na Sunulan Ekli ―2015 Yılı Programı‖ ile ―2015 Yılı
Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve Ġzlenmesine Dair Karar’ın
Kabulü Hakkında 6841 Sayılı Karar
(R.G.
17 Ekim 2014 – 29148)
Bazı AnlaĢmaların Yürürlük Tarihlerinin Tespit Edilmesi Hakkında 6862
Sayılı Karar
(R.G. 17 Ekim 2014 – 29148)
-
-
-
-
-
-
-
SıvılaĢtırılmıĢ Petrol Gazının Aerosol Üretiminde KullanılmıĢ Olduğunun
Tespiti Halinde Uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Tutarının Belirlenmesine
Dair 6881 Sayılı Karar
(R.G. 17 Ekim 2014 – 29148)
Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna Ait Atama Kararı
(R.G. 17 Ekim 2014 – 29148)
Ekonomi Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan DeğiĢikliği
Yönetmeliği
(R.G. 17 Ekim 2014 – 29148)
Astsubay Sicil Yönetmeliğinde DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
(R.G. 17 Ekim 2014 – 29148)
Subay Sicil Yönetmeliğinde DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
(R.G. 17 Ekim 2014 – 29148)
Bağımsız Denetim Yönetmeliğinde DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
(R.G. 21 Ekim 2014 – 29152)
Manisa’nın Soma Ġlçesinde BaĢta 13 Mayıs 2014 Tarihinde Olmak Üzere
Meydana Gelen Maden Kazalarının AraĢtırılarak Bu Sektörde Alınması
Gereken ĠĢ Sağlığı ve ĠĢ Güvenliği Tedbirlerinin Belirlenmesi Amacıyla
Kurulan Meclis AraĢtırması Komisyonunun Görev Süresinin Uzatılmasına
ĠliĢkin 1072 Sayılı Karar
(R.G. 22 Ekim 2014 – 29153)
Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelikte DeğiĢiklik
Yapılmasına ĠliĢkin Yönetmelik
(R.G. 22 Ekim 2014 – 29153)
Kredi Kartı ĠĢlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğ
(Sayı: 2014/5) (R.G. 22 Ekim 2014 – 29153)
Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde DeğiĢiklik
Yapılmasına Dair Tebliğ
(R.G. 22 Ekim 2014 – 29153)
Anayasa Mahkemesinin 16/7/2014 Tarihli ve 2012/1321 BaĢvuru Numaralı
Kararı
(R.G. 22 Ekim 2014 – 29153)
Anayasa Mahkemesinin 16/7/2014 Tarihli ve 2013/6099 BaĢvuru Numaralı
Kararı
(R.G. 22 Ekim 2014 – 29153)
Anayasa Mahkemesinin 17/7/2014 Tarihli ve 2013/293 BaĢvuru Numaralı
Kararı
(R.G. 22 Ekim 2014 – 29153)
Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve Ġlköğretim Kurumları
Yönetmeliğinde DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
(R.G. 23 Ekim 2014 – 29154)
Adalet Bakanlığından Ġlân
(R.G. 23 Ekim 2014 – 29154)
(9/8) Esas Numaralı Meclis SoruĢturması Komisyonunun Görev Süresinin
Uzatılmasına ĠliĢkin Karar
(R.G. 23 Ekim 2014 – 29154)
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Namibya Cumhuriyeti Hükümeti
Arasında Diplomatik, Hizmet ve Resmi Pasaport Hamilleri Ġçin Vizelerin
KarĢılıklı Olarak Kaldırılmasına Dair AnlaĢmanın Onaylanması Hakkında
6869 Sayılı Karar
(R.G. 25
Ekim 2014 – 29156)
Vatansız KiĢilerin Statüsüne ĠliĢkin SözleĢmeye Katılmamız Hakkında 6866
Sayılı Karar
(R.G. 25 Ekim 2014 – 29156)
Askerî Yargıtay Ġçtüzüğünde DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Ġçtüzük
(R.G. 25 Ekim 2014 – 29156)
Kamu Ġhale Genel Tebliğinde DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
(R.G. 25 Ekim 2014 – 29156)
Yargıtay 10. Hukuk Dairesine Ait Karar
(R.G. 25 Ekim 2014 – 29156)
Yüksek Seçim Kurulunun 24/10/2014 Tarihli ve 4115 Sayılı Kararı
(R.G. 25 Ekim 2014 – 29156)
Adalet Bakanlığından Ġlânlar
(R.G. 25 Ekim 2014 – 29156)
Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Asıl Üyeliğine, Hâkimler ve Savcılar
Yüksek Kurulu Asıl Üyesi Avukat Rasim AYTĠN’in Yeniden Seçilmesine
Dair Karar (2014/40)
(R.G. 26 Ekim 2014 – 29157)
Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Asıl Üyeliğine, Ankara Barosu Avukatı
Muharrem ÖZKAYA’nın Seçilmesine Dair Karar (2014/41)
(R.G. 26 Ekim 2014 – 29157)
Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Asıl Üyeliğine, Ġstanbul Barosu
Avukatı Hayriye ġĠRĠN ÜNSEL’in Seçilmesine Dair Karar (2014/42)
(R.G. 26 Ekim 2014 – 29157)
Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Asıl Üyeliğine, Ġstanbul Barosu
Avukatı Aysel DEMĠREL’in Seçilmesine Dair Karar (2014/43)
(R.G. 26 Ekim 2014 – 29157)
Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği (Seri No:36)
(R.G. 26 Ekim 2014 – 29157)
Adalet Bakanlığından Münhal Noterlik Ġlânları
(R.G. 26 Ekim 2014 – 29157)
Sosyal Güvenlik Kurumu TaĢra TeĢkilatı KuruluĢ ve ÇalıĢma Usul ve
Esasları Hakkında Yönetmelikte DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
(R.G. 27 Ekim 2014 – 29158)
Acil Durumlarda Koordinasyon ile Ġlgili 2014/18 Sayılı BaĢbakanlık
Genelgesi
(R.G. 28 Ekim 2014 – 29159)
Yüksek Seçim Kurulunun 18/10/2014 Tarihli ve 4103 Sayılı Kararı
(R.G. 28 Ekim 2014 – 29159)
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Kore Cumhuriyeti Hükümeti Arasında
Sosyal Güvenlik Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair
6556 Sayılı Kanun
(R.G. 30 Ekim 2014
– 29160)
Türkiye Cumhuriyeti Ġçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü ile Kore
Cumhuriyeti Ulusal Polis Teşkilatı Arasında Polis Ġşbirliği Mutabakat
Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 6557 Sayılı Kanun
(R.G. 30 Ekim 2014 – 29160)
Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Ve Dünya Sağlık Örgütü Avrupa
Bölge Ofisi Arasında Ġki Yıllık Ġşbirliği Anlaşması (2012-2013)’nın
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 6558 Sayılı Kanun
(R.G. 30 Ekim 2014 – 29160)
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yemen Cumhuriyeti Hükümeti Arasında
Sağlık Alanında Ġşbirliğine Dair Ek Protokolün Onaylanmasının Uygun
Bulunduğuna Dair 6559 Sayılı Kanun
(R.G. 30 Ekim 2014 – 29160)
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Cibuti Cumhuriyeti Hükümeti Arasında
Sağlık ve Tıp Bilimleri Alanlarında Ġşbirliğine Dair Anlaşmanın
Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında 6560 Sayılı Kanun
(R.G. 30 Ekim 2014 – 29160)
-
-
-
Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölge Ofisi ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti
Arasında Türkiye’de Bir DSÖ Ülke Ofisi Kurulmasına Ġlişkin Anlaşmanın
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 6561 Sayılı Kanun
(R.G. 30 Ekim 2014 – 29160)
Doğal Afet Sigortaları Kurumu Tarafından Üstlenilen Zorunlu Deprem
Sigortası Riskleri Ġçin Devlet Tarafından Hasar Fazlası Reasürans Desteği
Sağlanmasına ĠliĢkin 6910 Sayılı Karar
(R.G. 31 Ekim 2014 – 29161)
2014 Ekim Ayında YaĢ Haddinden ve Ġsteği Üzerine Emekliye Ayrılan
Hâkim ve Savcıları Belirtir Liste
( 31 Ekim 2014 )
ATAMA KARARI
Adalet Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2014/1069
1 – Adlî Tıp Kurumu BaĢkan Yardımcısı Doç. Dr. Fatih YAĞMUR’un bu görevinden
alınması, 2659 sayılı Adlî Tıp Kurumu Kanununun 26 ncı maddesi gereğince uygun
görülmüĢtür.
2 – Bu Kararı Adalet Bakanı yürütür.
15/10/2014
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAġKANI
Ahmet DAVUTOĞLU
Bekir BOZDAĞ
BaĢbakan
Adalet Bakanı
[R.G. 16 Ekim 2014 – 29147]
—— • ——
YÖNETMELĠK
Karar Sayısı : 2014/6817
Ekli ―Türk Öğrencilerin Yabancı Ülkelerde Öğrenimleri Hakkında Yönetmeliğin
Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik‖in yürürlüğe konulması; Millî Eğitim
Bakanlığının 9/9/2014 tarihli ve 3825404 sayılı yazısı üzerine, Bakanlar Kurulu’nca
22/9/2014 tarihinde kararlaĢtırılmıĢtır.
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAġKANI
Ahmet DAVUTOĞLU
BaĢbakan
B. ARINÇ
A. BABACAN
Y. AKDOĞAN
N. KURTULMUġ
BaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan Yardımcısı
B. BOZDAĞ
A. ĠSLAM
F. IġIK
F. IġIK
Adalet BakanıAile ve Sosyal Politikalar Bakanı Avrupa Birliği Bakanı V.Bilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakanı
F. ÇELĠK
M. M. EKER
E. ALA
F. ÇELĠK
ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Çevre ve ġehircilik Bakanı V.DıĢiĢleri Bakanı
Ekonomi Bakanı V.
V.
T. YILDIZ
A. Ç. KILIÇ
M. M. EKER
N. CANĠKLĠ
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Gençlik ve Spor BakanıGıda,
Tarım
Hayvancılık BakanıGümrük ve Ticaret Bakanı
ve
E. ALA
ĠçiĢleri Bakanı
C. YILMAZ
Ö. ÇELĠK
Kalkınma Bakanı Kültür ve Turizm Bakanı
N. AVCI
Millî Eğitim Bakanı
M. ġĠMġEK
Maliye Bakanı
Ġ. YILMAZ
V. EROĞLU
Millî Savunma BakanıOrman ve Su ĠĢleri Bakanı
M. MÜEZZĠNOĞLU
Sağlık Bakanı
L. ELVAN
UlaĢtırma, Denizcilik ve HaberleĢme Bakanı
TÜRK ÖĞRENCĠLERĠN YABANCI ÜLKELERDE ÖĞRENĠMLERĠ
HAKKINDA YÖNETMELĠĞĠN YÜRÜRLÜKTEN
KALDIRILMASINA DAĠR YÖNETMELĠK
MADDE 1 – 29/1/1993 tarihli ve 93/4074 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe
konulan Türk Öğrencilerin Yabancı Ülkelerde Öğrenimleri Hakkında Yönetmelik yürürlükten
kaldırılmıĢtır.
MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
[R.G. 16 Ekim 2014 – 29147]
—— • ——
TEBLĠĞ
Maliye Bakanlığından:
KATMA DEĞER VERGĠSĠ GENEL UYGULAMA TEBLĠĞĠNDE
DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR TEBLĠĞ
(SERĠ NO: 1)
3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun ilgili maddelerinin verdiği yetki
çerçevesinde 26/4/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Katma Değer
Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde, bu Tebliğin yayımını izleyen aybaĢından itibaren geçerli
olmak üzere aĢağıdaki düzenlemelerin yapılmasına gerek duyulmuĢtur.
1. KDV Genel Uygulama Tebliğinin (I/C-2.1.3.3.1.1.) bölümünün birinci paragrafı ile
(I/C-2.1.3.4.3.2.) bölümünün üçüncü paragrafında yer alan ―(7/10)‖ ibareleri ―(5/10)‖ olarak
değiĢtirilmiĢtir.
2. KDV Genel Uygulama Tebliğinin (I/C-2.1.5.2.1.) bölümünün birinci paragrafı
aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢtir.
―Mükellefler, tevkifat uygulamasından kaynaklanan iade alacaklarının, Tebliğin (IV/A2.1.1.) bölümünde belirtilen borçlara mahsubunu talep edebilirler.‖
3. KDV Genel Uygulama Tebliğinin (II/A-2.3.2.) bölümünün ilk cümlesinde yer alan
―vergi inceleme raporuna‖ ibaresinden sonra gelmek üzere ―veya YMM raporuna‖ ibaresi;
ikinci cümlesinde yer alan ―vergi inceleme raporu‖ ibaresinden sonra gelmek üzere ―veya
YMM raporu‖ ibaresi eklenmiĢtir.
4. KDV Genel Uygulama Tebliğinin (II/A-5.11.) bölümünün birinci paragrafında yer
alan,
―- Yüklenilen KDV listesi
- Ġadesi Talep Edilen KDV Hesaplama Tablosu‖
ifadeleri alt çizgileri ile birlikte Tebliğ metninden çıkarılmıĢtır.
5. KDV Genel Uygulama Tebliğinin (II/A-8.13.) bölümünün birinci paragrafının ikinci
alt çizgisinde ifade edilen ―noterce‖ ibaresi kaldırılmıĢtır.
6. KDV Genel Uygulama Tebliğinin (II/A-9.1.) bölümünün altıncı paragrafının birinci
cümlesinde yer alan ―3065 sayılı Kanunun geçici 17 nci maddesi kapsamında temin ettiği
mallar‖ ibaresi ―yurtiçi ve yurtdıĢından KDV ödemeksizin temin ettiği mallar‖ Ģeklinde
değiĢtirilmiĢtir.
7. KDV Genel Uygulama Tebliğinin (II/B-1.2.) bölümünün beĢinci paragrafı aĢağıdaki
Ģekilde değiĢtirilmiĢtir.
―Araçların tadil, onarım ve bakımını istisna kapsamında yaptırmak isteyen mükellefler
tarafından tadil, onarım ve bakım yapılacak araçlar için hazırlanan proje kapsamındaki
hizmetlere iliĢkin liste elektronik ortamda sisteme girilir. Birden fazla araç için tadil, onarım
ve bakım yaptıracak mükelleflerin takvim yılı aĢılmamak kaydıyla kendilerince belirlenen bir
dönemdeki istisna kapsamındaki hizmet alımları için tek bir proje hazırlayarak elektronik
ortamda sisteme girmeleri de mümkündür. Mükellefler bu hizmetlere iliĢkin listeyi elektronik
ortamda sisteme girdikten sonra vergi dairesine istisna belgesi almak için baĢvuruda
bulunurlar.‖
8. KDV Genel Uygulama Tebliğinin (II/B-1.5.2.), (II/B-1.5.3.1.1.), (II/B-1.5.3.1.2.1.),
(II/B-1.5.3.1.2.2.) ve (II/B-1.5.3.2.) bölümlerinin son paragraflarının ilk cümlesinde yer alan
―vergi inceleme raporuna‖ ibaresinden sonra gelmek üzere ―veya YMM raporuna‖ ibaresi;
ikinci cümlesinde yer alan ―vergi inceleme raporu‖ ibaresinden sonra gelmek üzere ―veya
YMM raporu‖ ibaresi eklenmiĢtir.
9. KDV Genel Uygulama Tebliğinin (II/B-2.2.) bölümünün altıncı paragrafının (a)
bendinde yer alan ―(II/B-1.2.1.)‖ ibaresi ―(II/B-2.1.)‖ olarak değiĢtirilmiĢtir.
10. KDV Genel Uygulama Tebliğinin (II/B-2.4.2.) bölümünün ilk cümlesinde yer alan
―vergi inceleme raporuna‖ ibaresinden sonra gelmek üzere ―veya YMM raporuna‖ ibaresi;
ikinci cümlesinde yer alan ―vergi inceleme raporu‖ ibaresinden sonra gelmek üzere ―veya
YMM raporu‖ ibaresi eklenmiĢtir.
11. KDV Genel Uygulama Tebliğinin (II/B-3.1.1.) bölümünün birinci paragrafında yer
alan ―(13/1) inci maddesi hükmünde‖ ibaresi ―muhtelif maddelerinde‖ Ģekilde değiĢtirilmiĢ
olup, aynı bölümün beĢinci paragrafı Tebliğ metninden çıkarılmıĢtır.
12. KDV Genel Uygulama Tebliğinin (II/B-4.4.2.) bölümünün ilk cümlesinde yer alan
―vergi inceleme raporuna‖ ibaresinden sonra gelmek üzere ―veya YMM raporuna‖ ibaresi;
ikinci cümlesinde yer alan ―vergi inceleme raporu‖ ibaresinden sonra gelmek üzere ―veya
YMM raporu‖ ibaresi eklenmiĢtir.
13. KDV Genel Uygulama Tebliğinin (II/B-5.2.) bölümünün üçüncü paragrafı aĢağıdaki
Ģekilde değiĢtirilmiĢtir.
―Ġstisna belgesi, KDV mükellefine verilir. Vergi dairesi tarafından istisna belgesi talep
eden Devlet üniversiteleri ve hastaneleri, belediyeler ve benzerinin baĢvuru anında KDV
mükellefiyetinin bulunması durumunda bunlar adına, mükellefiyetinin bulunmaması halinde
ise varsa KDV mükellefi iktisadi iĢletmesine istisna belgesi verilir. Bu Ģekilde yatırım teĢvik
belgesi kapsamında alınan makine ve teçhizatın Devlet üniversiteleri ve hastaneleri,
belediyeler ve benzerinin veya iktisadi iĢletmesinin bilanço veya aktifine kaydedilmesi ve bu
durumun satın almanın gerçekleĢtiği döneme iliĢkin KDV beyannamesi verme süresi içinde
vergi dairesine bildirilmesi gerekmektedir. Aksi halde ―indirim hakkı tanınan iĢlemlerde
kullanma Ģartı‖ yerine getirilmemiĢ olacağından, verginin alıcıdan aranması gerekir. Satıcının
istisnalı iĢlem beyanı ve iade talebi ise genel hükümlere göre yerine getirilir.‖
14. KDV Genel Uygulama Tebliğinin (II/B-5.6.) bölümünün üçüncü paragrafında yer
alan ―(II/B-1.5.4.)‖ ibaresi, ―(II/B-5.4.)‖ olarak değiĢtirilmiĢtir.
15. KDV Genel Uygulama Tebliğinin (II/B-6.4.2.) bölümünün ilk cümlesinde yer alan
―vergi inceleme raporuna‖ ibaresinden sonra gelmek üzere ―veya YMM raporuna‖ ibaresi;
ikinci cümlesinde yer alan ―vergi inceleme raporu‖ ibaresinden sonra gelmek üzere ―veya
YMM raporu‖ ibaresi eklenmiĢtir.
16. KDV Genel Uygulama Tebliğinin (II/B-7.2.1.) bölümünün ikinci paragrafı ile (II/B7.2.2.) bölümünün beĢinci paragrafında yer alan ―mühür‖ ibareleri ―kaĢe‖ olarak
değiĢtirilmiĢtir.
17. KDV Genel Uygulama Tebliğinin (II/E-2.) bölüm baĢlığında yer alan ―Bağlı‖
ibaresinden sonra gelmek üzere ―Program,‖ ibaresi, aynı bölümün birinci paragrafında yer
alan ―bağlı‖ ibaresinden sonra gelmek üzere ―program,‖ ibaresi, (II/E-2.1.) bölümünün birinci
paragrafının üçüncü alt çizgisinde yer alan ―bağlı‖ ibaresinden sonra gelmek üzere
―program,‖ ibaresi eklenmiĢtir.
18. KDV Genel Uygulama Tebliğinin (II/F-4.7.3.) bölümü aĢağıdaki Ģekilde
değiĢtirilmiĢtir.
―6552 sayılı Kanunun 26 ncı maddesi ile 3065 sayılı Kanunun (17/4-g) maddesinde
11/9/2014 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere değiĢiklik yapılmıĢtır. Yapılan değiĢiklikle
kıymetli taĢların (elmas, pırlanta, yakut, zümrüt, topaz, safir, zebercet, inci) 6/12/2012 tarihli
ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre Türkiye’de kurulu borsalarda iĢlem görmek
üzere ithali, borsaya teslimi ve borsa üyeleri arasında el değiĢtirmesi KDV’den istisna
tutulmuĢtur.
Söz konusu istisna, kıymetli taĢların Borsa Ġstanbul Elmas ve Kıymetli TaĢlar
Piyasasında iĢlem görmek üzere ithali, borsaya teslimi ve borsa içinde veya ilgili mevzuatına
göre borsaya bildirilmek kaydıyla borsa üyeleri arasında borsa dıĢında el değiĢtirmesini
kapsamaktadır.
Bu taĢların, yukarıda belirtilenler dıĢındaki teslim, ithal ve el değiĢtirmeleri 11/9/2014
tarihinden itibaren KDV istisnası kapsamına girmediğinden genel hükümlere göre KDV’ye
tabidir.‖
19. KDV Genel Uygulama Tebliğinin (II/F-4.16.) bölümünün üçüncü paragrafının
ikinci alt çizgisinde yer alan ―indirilecek KDV hesaplarından çıkarılarak‖ ibaresi Tebliğ
metninden çıkarılmıĢtır.
20. KDV Genel Uygulama Tebliğinin (II/F-4.) bölümünün sonuna baĢlığıyla birlikte
aĢağıdaki metin eklenmiĢtir.
“4.23. Organize Sanayi Bölgeleri ve Küçük Sanayi Sitelerine Tanınan Ġstisna
3065 sayılı Kanunun (17/4-k) maddesine göre; organize sanayi bölgeleri ile küçük
sanayi sitelerinin kurulması amacıyla oluĢturulan iktisadi iĢletmelerin arsa ve iĢyeri teslimleri
KDV’den istisnadır.
Organize sanayi bölgesi veya küçük sanayi sitelerinin kurulması amacıyla, müteĢebbis
heyet, kooperatif veya diğer isimler altında iktisadi iĢletmeler oluĢturulmaktadır. Bu
organizasyonlar, arsayı temin etme, altyapıyı tamamlama, iĢyerlerini inĢa etme gibi
hizmetlerin tamamını veya bir kısmını yürütmek üzere kurulmaktadır.
Sözü edilen organizasyonların sadece arsa teslimleri ile iĢyeri teslimleri istisna
kapsamına alınmıĢtır. Bu organizasyonların yapacakları her türlü hizmetler ile arsa ve iĢyeri
dıĢındaki teslimlerinin yanı sıra bölge ve site dıĢındaki arsa ve iĢyeri teslimleri de genel
hükümler çerçevesinde KDV’ye tabi olacaktır. Ayrıca bunlara yapılan mal ve hizmet
satıĢlarında genel hükümler çerçevesinde vergi uygulanacağı tabiidir.‖
21. KDV Genel Uygulama Tebliğinin (II/G) bölümünün sonuna baĢlığıyla birlikte
aĢağıdaki metin eklenmiĢtir.
“7. TaĢınmazların Sosyal Güvenlik Kurumuna Devir ve Teslimi ile Bu
TaĢınmazların Sosyal Güvenlik Kurumu Tarafından Devir ve Teslimleri
3065 sayılı Kanunun geçici 33 üncü maddesinde;
―31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası
Kanununun geçici 41 inci maddesi kapsamında taĢınmazların Sosyal Güvenlik Kurumuna
devir ve teslimi ile bu taĢınmazların Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından (müzayede
mahallerinde yapılan satıĢlar dâhil) devir ve teslimi 31/12/2023 tarihine kadar katma değer
vergisinden müstesnadır.
Bu kapsamda vergiden istisna edilen iĢlemler bakımından 30 uncu maddenin birinci
fıkrasının (a) bendi hükmü uygulanmaz. Maliye Bakanlığı, istisnaya iliĢkin usul ve esasları
belirlemeye yetkilidir.‖
hükmü yer almaktadır.
Buna göre,11/9/2014 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 5510 sayılı Sosyal
Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun geçici 41 inci maddesi kapsamında
taĢınmazların;
- Sosyal Güvenlik Kurumuna devir ve teslimi,
- Bu taĢınmazların Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından (müzayede mahallerinde
yapılan satıĢlar dâhil) devir ve teslimi
31/12/2023 tarihine kadar KDV’den istisnadır.
Bu kapsamda vergiden istisna edilen iĢlemler bakımından Kanunun (30/a) maddesi
hükmü uygulanmayacağından, söz konusu iĢlemler nedeniyle yüklenilen ve daha önce indirim
hesaplarına dahil edilmiĢ olan KDV tutarlarının, indirim hesaplarından çıkarılmak suretiyle
düzeltilmesine gerek yoktur. Bu iĢlemler nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla telafi
edilemeyen verginin iadesinin talep edilmesi mümkün değildir.‖
22. KDV Genel Uygulama Tebliğinin (III/A-4) bölümünün sonuna baĢlığıyla birlikte
aĢağıdaki metin eklenmiĢtir.
“4.8. Kıymetli TaĢ Teslimleri
3065 sayılı Kanunun 6552 sayılı Kanunla değiĢik (17/4-g) maddesi ile kıymetli taĢların
(elmas, pırlanta, yakut, zümrüt, topaz, safir, zebercet, inci) 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı
Sermaye Piyasası Kanununa göre Türkiye’de kurulu borsalarda iĢlem görmek üzere ithali,
borsaya teslimi ve borsa üyeleri arasında el değiĢtirmesi KDV’den istisna tutulmuĢtur.
Kıymetli taĢların bu durumlar dıĢındaki teslimlerinde ise genel hükümlere göre KDV
uygulanır.
Buna göre, kıymetli taĢların KDV istisnası kapsamına giren ilgili mevzuatına göre
borsaya bildirilmek kaydıyla borsa üyeleri arasında borsa dıĢındaki teslimlerinde Kanunun
(23/f) maddesinin verdiği yetki çerçevesinde özel matrah Ģekli uygulanması uygun
görülmüĢtür.
Ġstisna kapsamına alınan kıymetli taĢları ihtiva eden veya bu taĢlardan yapılmıĢ eĢya
teslimlerinde KDV matrahı, teslim bedelinden kıymetli taĢ bedeli düĢüldükten sonra kalan
tutar olarak tespit edilecektir. Kıymetli taĢ bedeli olarak Borsa Ġstanbul Elmas ve Kıymetli
TaĢlar Piyasasında oluĢan fiyat esas alınır.
Düzenlenecek faturada, eĢyanın KDV hariç satıĢ bedeli ile kıymetli taĢın cins, adet,
kırat ve bedeli ayrıca yer alacaktır.‖
23. KDV Genel Uygulama Tebliğinin (III/B-3.2.2.) bölümünün birinci paragrafı ile
ikinci paragrafının ilk cümlesi aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢtir.
―Mükellefler, indirimli orana tabi iĢlemlerden doğan iade alacaklarının, Tebliğin (IV/A2.1.1.) bölümünde belirtilen borçlara mahsubunu talep edebilirler. Ayrıca mükelleflerin iade
alacaklarının, (%51) veya daha fazla hissesi kamuya ait kuruluĢlardan temin ettikleri elektrik
ve doğalgaz borçlarına mahsubu da mümkündür.‖
―Faaliyetleri indirimli oranda KDV’ye tabi iĢlemlerden oluĢan kollektif Ģirketler ile adi
ortaklıklar adına ortaya çıkan KDV iade alacakları, söz konusu Ģirket ortaklarının yukarıda
belirtilen borçlarına (elektrik ve doğalgaz borçları hariç) da mahsup edilebilecektir.‖
24. KDV Genel Uygulama Tebliğinin (III/C-4.2.) bölümünün birinci paragrafının son
cümlesinde yer alan ―indirilebilir KDV hesabından çıkartılarak,‖ ibaresi ―KDV
beyannamesinin‖ Ģeklinde değiĢtirilmiĢtir.
25. KDV Genel Uygulama Tebliğinin (IV/A-1.2.) bölümünün ikinci paragrafının (b)
bendinde yer alan ―iade hakkı doğuran iĢlemin gerçekleĢtiği döneme iliĢkin‖ ibaresi ―Ġade
hakkı doğuran iĢlemle ilgili olan‖ Ģeklinde değiĢtirilmiĢtir.
26. KDV Genel Uygulama Tebliğinin (IV/A-1.3.) bölümünün üçüncü paragrafının
ikinci cümlesi aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢtir.
―Bu durumda ihracatçının genel giderler ve ATĠK nedeniyle yüklendiği KDV için iade
talebinde bulunabileceği KDV tutarı, ihracat bedeli ile ihraç kaydıyla teslim bedeli arasındaki
farka genel vergi oranı uygulanmak suretiyle bulunacak tutarı aĢamaz.‖
27. KDV Genel Uygulama Tebliğinin (IV/A-1.5.) bölümünün ikinci paragrafında yer
alan ―KDV ödemeksizin‖ ibaresinden sonra gelmek üzere ―yurtiçi ve yurtdıĢından‖ ibaresi
eklenmiĢ, üçüncü paragrafının üçüncü cümlesi aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢtir.
―Bu durumda iade edilecek KDV tutarı, ihracat bedeli ile DĠĠB kapsamında KDV
ödemeksizin yurtiçi ve yurtdıĢından temin edilen girdilerin bedeli arasındaki farka genel vergi
oranı uygulanmak suretiyle bulunacak tutarı aĢamaz.‖
28. KDV Genel Uygulama Tebliğinin (IV/A-7.2.) bölümünün ikinci paragrafı
kaldırılmıĢtır.
29. KDV Genel Uygulama Tebliğinin (IV/D-1.) bölümünün son paragrafında yer alan
―KDV tutarlarını‖ ibaresinden sonra gelmek üzere ―en erken‖ ibaresi eklenmiĢtir.
30. KDV Genel Uygulama Tebliğinin (IV/E-5.) bölümünün dördüncü paragrafının
ikinci cümlesi aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢtir.
―ĠĢlemin tarafları, ilgililer ve mükellefler delillerini iĢlem ve belge ile ilgili olmak kaydıyla
yazı ile ileri sürebilir.‖
Tebliğ olunur.
[R.G. 16 Ekim 2014 – 29147]
—— • ——
ANAYASA MAHKEMESĠ KARARLARI
Anayasa Mahkemesinin 16/7/2014 Tarihli ve 2013/2744 BaĢvuru Numaralı Kararı 16
Ekim 2014 Tarihli ve 29147 Sayılı Resmi Gazetede YayınlanmıĢtır.
[R.G. 16 Ekim 2014 – 29147]
—— • ——
Anayasa Mahkemesinin 16/7/2014 Tarihli ve 2013/6319 BaĢvuru Numaralı Kararı 16
Ekim 2014 Tarihli ve 29147 Sayılı Resmi Gazetede YayınlanmıĢtır.
[R.G. 16 Ekim 2014 – 29147]
—— • ——
Anayasa Mahkemesinin 16/7/2014 Tarihli ve 2013/9313 BaĢvuru Numaralı Kararı
[R.G. 16 Ekim 2014 – 29147]
—— • ——
Anayasa Mahkemesinin 17/7/2014 Tarihli ve 2012/1035 BaĢvuru Numaralı Kararı 16
Ekim 2014 Tarihli ve 29147 Sayılı Resmî Gazetede YayınlanmıĢtır.
[R.G. 16 Ekim 2014 – 29147]
—— • ——
Anayasa Mahkemesinin 17/7/2014 Tarihli ve 2012/1143 BaĢvuru Numaralı Kararı 16
Ekim 2014 Tarihli ve 29147 Sayılı Resmî Gazetede YayınlanmıĢtır.
[R.G. 16 Ekim 2014 – 29147]
—— • ——
Anayasa Mahkemesinin 17/7/2014 Tarihli ve 2013/7290 BaĢvuru Numaralı Kararı
[R.G. 16 Ekim 2014 – 29147]
—— • ——
Anayasa Mahkemesinin 17/7/2014 Tarihli ve 2013/9786 BaĢvuru Numaralı Kararı 16
Ekim 2014 Tarihli ve 29147 Sayılı Resmî Gazetede YayınlanmıĢtır.
[R.G. 16 Ekim 2014 – 29147]
—— • ——
Anayasa Mahkemesinin 17/7/2014 Tarihli ve 2014/505 BaĢvuru Numaralı Kararı
[R.G. 16 Ekim 2014 – 29147]
—— • ——
ĠLÂNLAR
Adalet Bakanlığından:
MÜNHAL NOTERLĠK
2013 yılı gayri safi geliri 1.397.198,71.-TL. olan birinci sınıf Ankara Kırküçüncü
Noterliği 01.12.2014 tarihinde yaĢ tahdidi nedeniyle boĢalacaktır.
1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BĠRĠNCĠ SINIF
NOTERLERDEN bu noterliğe atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay içinde
Bakanlığımıza veya bulundukları yer Cumhuriyet BaĢsavcılıklarına baĢvurmaları
gerekmektedir.
Posta ile doğrudan doğruya Bakanlığa gönderilmiĢ olan dilekçeler baĢvurma süresi
içinde Bakanlığa gelmediği takdirde atama iĢleminde nazara alınmaz.
Keyfiyet Noterlik Kanununun 22 nci maddesinin 2 nci fıkrası uyarınca ilan olunur.
9085/1-1
—————
Ankara 14. Ġcra Müdürlüğünün 2006/13218 Esas sayılı dosyasının kaybolduğu
anlaĢıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme
ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair
Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri
gereğince iĢlem yapılmasına karar verildiği ilân olunur.
9086/1-1
—————
Kemer 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2013/64 Esas sayılı dosyasının kaybolduğu
anlaĢıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme
ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair
Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri
gereğince iĢlem yapılmasına karar verildiği ilan olunur.
9133/1-1
—————
Bulanık Sulh Hukuk Mahkemesinin 1976/100 Esas, 1978/65 Karar sayılı dosyasının
zayi olduğu anlaĢıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelan
Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak
Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan
Kanun hükümleri gereğince iĢlem yapılmasına karar verildiği ilan olunur.
9134/1-1
—————
Afyonkarahisar 1. Sulh Hukuk Mahkemesi SatıĢ Memurluğunun 2000/9 SatıĢ sayılı
dosyasının kaybolduğu anlaĢıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsmtısı, Seylâp veya
Heyelan Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında
Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve
anılan Kanun hükümleri gereğince iĢlem yapılmasına karar verildiği ilan olunur.
9135/1-1
—————
Ankara 5. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2011/564 Esas sayılı dosyasının kaybolduğu
anlaĢıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelan Sebebiyle Mahkeme
ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair
Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri
gereğince iĢlem yapılmasına karar verildiği ilan olunur.
9136/1-1
[R.G. 16 Ekim 2014 – 29147]
—— • ——
BAKANLAR KURULU KARARLARI
Karar Sayısı : 2014/6841
Yüksek Planlama Kurulunun 26/9/2014 tarihli ve 2014/26 sayılı Raporu ile Bakanlar
Kurulu’na sunulan ekli ―2015 Yılı Programı‖ ile ―2015 Yılı Programının Uygulanması,
Koordinasyonu ve Ġzlenmesine Dair Karar‖ın kabulü; 641 sayılı Kanun Hükmünde
Kararnamenin 32 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 30/9/2014 tarihinde
kararlaĢtırılmıĢtır.
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAġKANI
Ahmet DAVUTOĞLU
BaĢbakan
B. ARINÇ
A. BABACAN
Y. AKDOĞAN
N. KURTULMUġ
BaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan Yardımcısı
B. BOZDAĞ
A. ĠSLAM
V. BOZKIR
F. IġIK
Adalet BakanıAile ve Sosyal Politikalar Bakanı Avrupa Birliği BakanıBilim, Sanayi
Teknoloji Bakanı
ve
F. ÇELĠK
Ġ. GÜLLÜCE
E. ALA
M. ġĠMġEK
ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Çevre ve ġehircilik BakanıDıĢiĢleri
Bakanı
Ekonomi Bakanı V.
V.
T. YILDIZ
A. Ç. KILIÇ
M. M. EKER
N. CANĠKLĠ
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Gençlik ve Spor BakanıGıda,
Tarım
Hayvancılık BakanıGümrük ve Ticaret Bakanı
ve
E. ALA
ĠçiĢleri Bakanı
C. YILMAZ
Ö. ÇELĠK
Kalkınma Bakanı Kültür ve Turizm Bakanı
N. AVCI
Millî Eğitim Bakanı
M. MÜEZZĠNOĞLU
Sağlık Bakanı
M. ġĠMġEK
Maliye Bakanı
Ġ. YILMAZ
V. EROĞLU
Millî Savunma BakanıOrman ve Su ĠĢleri Bakanı
L. ELVAN
UlaĢtırma, Denizcilik ve HaberleĢme Bakanı
Kararı görmek için tıklayınız.
[R.G. 17 Ekim 2014 – 29148]
—— • ——
Karar Sayısı : 2014/6862
Ekli listede imza yeri ve tarihleri ile adları yazılı anlaĢmaların yürürlüğe girdiği
tarihlerin aynı listede belirtildiği Ģekilde tespit edilmesi; DıĢiĢleri Bakanlığının anılan listede
tarih ve sayıları belirtilen yazıları üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü
maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 1/10/2014 tarihinde kararlaĢtırılmıĢtır.
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAġKANI
Ahmet DAVUTOĞLU
BaĢbakan
B. ARINÇ
A. BABACAN
Y. AKDOĞAN
N. KURTULMUġ
BaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan Yardımcısı
B. BOZDAĞ
A. ĠSLAM
V. BOZKIR
F. IġIK
Adalet BakanıAile ve Sosyal Politikalar Bakanı Avrupa Birliği BakanıBilim, Sanayi
Teknoloji Bakanı
ve
F. ÇELĠK
Ġ. GÜLLÜCE
M. ÇAVUġOĞLU
N. ZEYBEKCĠ
ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Çevre ve ġehircilik BakanıDıĢiĢleri
Bakanı
Ekonomi Bakanı
T. YILDIZ
A. Ç. KILIÇ
M. M. EKER
N. CANĠKLĠ
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Gençlik ve Spor BakanıGıda,
Tarım
Hayvancılık BakanıGümrük ve Ticaret Bakanı
E. ALA
ĠçiĢleri Bakanı
C. YILMAZ
Ö. ÇELĠK
Kalkınma Bakanı Kültür ve Turizm Bakanı
N. AVCI
Millî Eğitim Bakanı
M. MÜEZZĠNOĞLU
Sağlık Bakanı
Liste için tıklayınız.
M. ġĠMġEK
Maliye Bakanı
Ġ. YILMAZ
V. EROĞLU
Millî Savunma BakanıOrman ve Su ĠĢleri Bakanı
L. ELVAN
UlaĢtırma, Denizcilik ve HaberleĢme Bakanı
ve
[R.G. 17 Ekim 2014 – 29148]
—— • ——
Karar Sayısı : 2014/6881
Ekli ―SıvılaĢtırılmıĢ Petrol Gazının Aerosol Üretiminde KullanılmıĢ Olduğunun Tespiti
Halinde Uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Tutarının Belirlenmesine Dair Karar‖ın
yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 26/9/2014 tarihli ve 94653 sayılı yazısı üzerine,
4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca
30/9/2014 tarihinde kararlaĢtırılmıĢtır.
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAġKANI
Ahmet DAVUTOĞLU
BaĢbakan
B. ARINÇ
A. BABACAN
Y. AKDOĞAN
N. KURTULMUġ
BaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan Yardımcısı
B. BOZDAĞ
A. ĠSLAM
V. BOZKIR
F. IġIK
Adalet BakanıAile ve Sosyal Politikalar Bakanı Avrupa Birliği BakanıBilim, Sanayi
Teknoloji Bakanı
ve
F. ÇELĠK
Ġ. GÜLLÜCE
E. ALA
M. ġĠMġEK
ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Çevre ve ġehircilik BakanıDıĢiĢleri
Bakanı
Ekonomi Bakanı V.
V.
T. YILDIZ
A. Ç. KILIÇ
M. M. EKER
N. CANĠKLĠ
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Gençlik ve Spor BakanıGıda,
Tarım
Hayvancılık BakanıGümrük ve Ticaret Bakanı
ve
E. ALA
ĠçiĢleri Bakanı
C. YILMAZ
Ö. ÇELĠK
Kalkınma Bakanı Kültür ve Turizm Bakanı
N. AVCI
Millî Eğitim Bakanı
M. ġĠMġEK
Maliye Bakanı
Ġ. YILMAZ
V. EROĞLU
Millî Savunma BakanıOrman ve Su ĠĢleri Bakanı
M. MÜEZZĠNOĞLU
Sağlık Bakanı
L. ELVAN
UlaĢtırma, Denizcilik ve HaberleĢme Bakanı
Kararı görmek için tıklayınız.
[R.G. 17 Ekim 2014 – 29148]
—— • ——
ATAMA KARARI
Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu BaĢkanlığından:
Adlî ve idari yargı hâkim ve Cumhuriyet savcı adaylarının, Hâkimler ve Savcılar
Yüksek Kurulu’nca 26.09.2014 tarihinde yapılan ad çekme sonucuna göre, 2802 sayılı
Hâkimler ve Savcılar Kanunu’nun 13. maddesi gereğince atanmalarına iliĢkin kararname
aĢağıda gösterilmiĢtir.
KARAR : 26.09.2014
2014/ 2195-2196-2197
ADLĠ YARGI HÂKĠM ve SAVCI ADAYLARI
1. derecenin 4. kademesi (1500-4000) göstergesi ile;
1. 174502 Ankara Adli Yargı C.Savcı adayı Deniz ARSLANOĞLU Dörtyol
(Ġskenderun) C. Savcılığı'na,
2. 174613 Ankara Adli Yargı C.Savcı adayı Özkan NAR Düzce Cumhuriyet
Savcılığı'na,
3. 174628 Ankara Adli Yargı C.Savcı adayı Mesut ÇAVDAR Biga (Çanakkale)
Cumhuriyet Savcılığı'na,
4. 174700 Ankara Adli Yargı C.Savcı adayı Ercan UZUN Mihalıççık (EskiĢehir)
Cumhuriyet Savcılığı'na,
1. derecenin 3. kademesi (1440-4000) göstergesi ile;
5. 41593 Ankara Adli Yargı Hâkim adayı Akın KAVĠ Van Hâkimliği’ne,
6. 174461 Ankara Adli Yargı C.Savcı adayı Ömer DUMAN KaĢ (Elmalı)
Cumhuriyet Savcılığı'na,
7. 174492 Ankara Adli Yargı C.Savcı adayı Mehmet ġakir KARATAġ Tortum
(Erzurum) C. Savcılığı'na,
8. 174583 Ankara Adli Yargı Hâkim adayı Soner KÖSEOĞLU KuĢadası (Söke)
Hâkimliği’ne,
1. derecenin 2. kademesi (1380-4000) göstergesi ile;
9. 174572 Ankara Adli Yargı Hâkim adayı Enver EVREN Hayrabolu (Tekirdağ)
Hâkimliği’ne,
10. 174603 Ankara Adli Yargı C.Savcı adayı Tuba MUġTU Gaziantep Cumhuriyet
Savcılığı'na,
11. 174681 Ankara Adli Yargı C.Savcı adayı Hakan Baran YILMAZ Artvin
Cumhuriyet Savcılığı'na,
1. derecenin 1. kademesi (1320-4000) göstergesi ile;
12. 174667 Ankara Adli Yargı C.Savcı adayı Hafize DEMĠR HAMURCU Osmaniye
C.Savcılığı'na,
13. 174668 Ankara Adli Yargı Hâkim adayı Alper DEMĠRALP Kozan Hâkimliği’ne,
14. 174680 Ankara Adli Yargı Hâkim adayı Özcan TUTUġ Kırklareli Hâkimliği’ne,
15. 174707 Ankara Ad Yrg Hâkim adayı Nilüfer KUMCUOĞLU UYGUN KuĢadası
(Söke) Hâkimliği’ne,
2. derecenin 2. kademesi (1210-3600) göstergesi ile;
16. 165795 Ankara Adli Yargı Hâkim adayı Yüksel ÇĠMEN ġanlıurfa Hâkimliği’ne,
17. 174466 Ankara Adli Yargı C.Savcı adayı Mehmet KARABULUT KuĢadası
(Söke) C.Savcılığı'na,
18. 174537 Ankara Adli Yargı Hâkim adayı Gülay BAHÇAVAN ġarkikaraağaç
(Yalvaç) Hâkimliği’ne,
19. 174604 Ankara Adli Yargı Hâkim adayı Ġlkay CANDAR Ġstanbul Hâkimliği’ne,
20. 174616 Ankara Adli Yargı Hâkim adayı Ali OKKAN Nazımiye (Tunceli)
Hâkimliği’ne,
2. derecenin 1. kademesi (1155-3600) göstergesi ile;
21. 94507 Ankara Adli Yargı Hâkim adayı Fatma AYDIN ÇELĠK Bandırma
Hâkimliği’ne,
22. 174596 Ankara Adli Yargı C.Savcı adayı Murat GÖKAY Mersin Cumhuriyet
Savcılığı'na,
23. 174624 Ankara Adli Yargı C.Savcı adayı Veli GÜNDÜZ ViranĢehir (ġanlıurfa)
Cumhuriyet Savcılığı'na,
24. 174704 Ankara Adli Yargı C.Savcı adayı Mehmet YÜKSEL Beypazarı (Ankara
Batı) C.Savcılığı'na,
25. 174740 Ankara Adli Yargı C.Savcı adayı Ersoy YILDIZ Malazgirt (Patnos)
Cumhuriyet Savcılığı'na,
3. derecenin 2. kademesi (1065-3000) göstergesi ile;
26. 93850 Ankara Adli Yargı C.Savcı adayı Ġlker PEKER Kulu (Konya) Cumhuriyet
Savcılığı'na,
27. 174455 Ankara Adli Yargı C.Savcı adayı Mustafa KAPTAN Kozan Cumhuriyet
Savcılığı'na,
28. 174543 Ankara Adli Yargı Hâkim adayı Necati BARK Mersin Hâkimliği’ne,
29. 174631 Ankara Adli Yargı C.Savcı adayı Gökhan ÖLEZ Mardin Cumhuriyet
Savcılığı'na,
30. 174632 Ankara Adli Yargı C.Savcı adayı Neslihan GÜNLÜ Giresun Cumhuriyet
Savcılığı'na,
31. 174756 Ankara Adli Yargı C.Savcı adayı Ferdi TATLI Çumra (Konya)
Cumhuriyet Savcılığı'na,
3. derecenin 1. kademesi (1020-3000) göstergesi ile;
32. 174567 Ankara Adli Yargı C.Savcı adayı Asef KORKMAZ Rize Cumhuriyet
Savcılığı'na,
33. 174614 Ankara Adli Yargı Hâkim adayı Zafer GÜLMÜġ Giresun Hâkimliği’ne,
4. derecenin 2. kademesi (950-2300) göstergesi ile;
34. 120374 Ankara Adli Yargı C.Savcı adayı Kemal DAĞ Lüleburgaz (Kırklareli)
Cumhuriyet Savcılığı'na,
35. 174438 Ankara Adli Yargı Hâkim adayı Gamze KAFKAS Diyarbakır
Hâkimliği’ne,
4. derecenin 1. kademesi (915-2300) göstergesi ile;
36. 115020 Ankara Adli Yargı C.Savcı adayı AyĢe ÇAKAR GercüĢ (Midyat)
Cumhuriyet Savcılığı'na,
37. 120391 Ankara Adli Yargı C.Savcı adayı Hakan ALTUN Türkoğlu
(KahramanmaraĢ) C.Savcılığı'na,
38. 132533 Ankara Adli Yargı Hâkim adayı Özlem AKYÜREK Erzurum
Hâkimliği’ne,
39. 151368 Ankara Adli Yargı C.Savcı adayı Filiz KARS DAĞDEMĠR Pazarcık
(K.MaraĢ) C.Savcılığı'na,
40. 165826 Ankara Adli Yargı Hâkim adayı Ahmet DOĞAN Diyarbakır
Hâkimliği’ne,
41. 174430 Ankara Adli Yargı Hâkim adayı Burhan AKBĠBER Hatay Hâkimliği’ne,
42. 174441 Ankara Adli Yargı Hâkim adayı Çiğdem Hatun KORGAN Adana
Hâkimliği’ne,
43. 174594 Ankara Adli Yargı C.Savcı adayı Abdullah KÜLBAY Erbaa (Tokat)
Cumhuriyet Savcılığı'na,
44. 174610 Ankara Adli Yargı C.Savcı adayı Mustafa SavaĢ CANLI Ġskenderun
Cumhuriyet Savcılığı'na,
45. 174617 Ankara Adli Yargı Hâkim adayı Ahmet COġKUN Kastamonu
Hâkimliği’ne,
46. 174744 Ankara Adli Yargı Hâkim adayı Aslı TABARU MANGA KarataĢ (Adana)
Hâkimliği’ne,
5. derecenin 2. kademesi (865-2200) göstergesi ile;
47. 174412 Ankara Adli Yargı C.Savcı adayı Hülya ĠÇEL Diyarbakır Cumhuriyet
Savcılığı'na,
48. 174515 Ankara Adli Yargı Hâkim adayı SavaĢ ATLI Silvan (Diyarbakır)
Hâkimliği’ne,
5. derecenin 1. kademesi (835-2200) göstergesi ile;
49. 153609 Burdur Adli Yargı Hâkim adayı Süleyman ĠZĠDOĞRU Ovacık (Tunceli)
Hâkimliği’ne,
50. 174435 Ankara Adli Yargı Hâkim adayı Özlem AKDENĠZ Bergama
Hâkimliği’ne,
51. 174496 Ankara Adli Yargı C.Savcı adayı Eren ERGÜN Elazığ Cumhuriyet
Savcılığı'na,
52. 174527 Ankara Adli Yargı C.Savcı adayı A.Murat KAYNARSOY K.Çekmece
(Bakırköy)C. Savcılığı'na,
53. 174548 Ankara Adli Yargı C.Savcı adayı Mustafa BAġARAN Soma (Akhisar)
Cumhuriyet Savcılığı'na,
6. derecenin 2. kademesi (785-1600) göstergesi ile;
54. 174476 Ankara Adli Yargı C.Savcı adayı Nihal KARAKAYA Düziçi (Osmaniye)
C.Savcılığı'na,
55. 174529 Ankara Adli Yargı Hâkim adayı Z. Arzu KAYNARSOY K.Çekmece
(Bakırköy) Hâkimliği’ne,
56. 174533 Ankara Adli Yargı Hâkim adayı Mehmet KILIÇ Çay (Bolvadin)
Hâkimliği’ne,
57. 174591 Ankara Adli Yargı C.Savcı adayı Fatma Belçim KURT Cide (Ġnebolu)
Cumhuriyet Savcılığı'na,
58. 174721 Ankara Adli Yargı C.Savcı adayı Bahri YALÇINÖZ Osmaniye
Cumhuriyet Savcılığı'na,
6. derecenin 1. kademesi (760-1600) göstergesi ile;
59. 47493 Ankara Adli Yargı C.Savcı adayı Rüstem TEYRAN Gaziantep Cumhuriyet
Savcılığı'na,
60. 174464 Ankara Adli Yargı Hâkim adayı Esma ALBAYRAK Tarsus Hâkimliği’ne,
61. 174602 Ankara Adli Yargı Hâkim adayı Hatice CAN Kalkandere (Rize)
Hâkimliği’ne,
62. 174673 Ankara Adli Yargı C.Savcı adayı Orhan DEMĠREL Bulancak (Giresun)
Cumhuriyet Savcılığı'na,
63. 174692 Ankara Adli Yargı Hâkim adayı Zeynep SARIMEġELĠ ALACA Artvin
Hâkimliği’ne,
64. 174737 Ankara Adli Yargı Hâkim adayı Mehmet YENĠKAYA Adıyaman
Hâkimliği’ne,
7. derecenin 2. kademesi (720-1500) göstergesi ile;
65. 174598 Ankara Adli Yargı Hâkim adayı Sabri BÜYÜKDEMĠR ġebinkarahisar
Hâkimliği’ne,
66. 174766 Ankara Adli Yargı C.Savcı adayı Orhan Birkan TOPAL ViranĢehir
(ġanlıurfa) C.Savcılığı'na,
7. derecenin 1. kademesi (705-1500) göstergesi ile;
67. 174413 Ankara Adli Yargı C.Savcı adayı Sibel DEMĠREL Fatsa (Ünye)
Cumhuriyet Savcılığı'na,
68. 174429 Ankara Adli Yargı C.Savcı adayı Nail ĠNCE Aybastı (Ünye) Cumhuriyet
Savcılığı'na,
69. 174722 Ankara Adli Yargı Hâkim adayı Hatice HALAÇ SÜZER Silvan
(Diyarbakır) Hâkimliği’ne,
70. 174750 Ankara Adli Yargı C.Savcı adayı Mehmet Emin TASLAK Gölcük
(Kocaeli) C.Savcılığı'na,
8. derecenin 1. kademesi (660-1300) göstergesi ile;
71. 100605 Ankara Adli Yargı C.Savcı adayı Ġrfan GÜREL Merzifon (Amasya)
Cumhuriyet Savcılığı'na,
72. 132522 Antalya Adli Yargı Hâkim adayı YetiĢ KALAY Sakarya Hâkimliği’ne,
73. 139664 KarĢıyaka Adli Yargı C.Savcı adayı Hüseyin MUHTAR Çiftlik (Niğde)
Cumhuriyet Savcılığı'na,
74. 139719 Ġzmir Adli Yargı Hâkim adayı Soner KIDIMAN Karamürsel (Kocaeli)
Hâkimliği’ne,
75. 139887 Kayseri Adli Yargı C.Savcı adayı Sinan ERGÜDEN Ġslâhiye (Kilis)
Cumhuriyet Savcılığı'na,
76. 139890 Erzincan Adli Yargı Hâkim adayı Burcu BAYRAKTAR Erzincan
Hâkimliği’ne,
77. 151245 Ankara Adli Yargı C.Savcı adayı Süleyman TUNCER Simav (UĢak)
Cumhuriyet Savcılığı'na,
78. 153099 Diyarbakır Adli Yargı Hâkim adayı Hasibe BAġARAN Elazığ
Hâkimliği’ne,
79. 153199 Antalya Adli Yargı C.Savcı adayı Nazmi DOLAY Araç (Kastamonu)
Cumhuriyet Savcılığı'na,
80. 153207 Antalya Adli Yargı C.Savcı adayı Berkhan Çağlar DURUK Bahçesaray
(Van) C.Savcılığı'na,
81. 153230 Bayburt Adli Yargı C.Savcı adayı Ġlyas ERDAL SeydiĢehir (SeydiĢehir)
Cumhuriyet Savcılığı'na,
82. 153267 Antalya Adli Yargı C.Savcı adayı Yalçın GÜMÜġ ġanlıurfa Cumhuriyet
Savcılığı'na,
83. 153330 Ankara Adli Yargı C.Savcı adayı Hamza OCAK Bahçe (Osmaniye)
Cumhuriyet Savcılığı'na,
84. 164338 Ankara Adli Yargı Hâkim adayı Fatih CURA Alanya Hâkimliği’ne,
85. 164378 Ankara Adli Yargı C.Savcı adayı Hüseyin ARIKAN Of (Trabzon)
Cumhuriyet Savcılığı'na,
86. 165546 Ankara Adli Yargı Hâkim adayı Filiz CÖRÜT Nazilli Hâkimliği’ne,
87. 174406 Ankara Adli Yargı Hâkim adayı Faruk HANÇER Suruç (ġanlıurfa)
Hâkimliği’ne,
88. 174407 Ankara Adli Yargı Hâkim adayı Serkan HARMANKAYA Didim (Söke)
Hâkimliği’ne,
89. 174408 Ankara Adli Yargı C.Savcı adayı Nuh Mete HATĠPOĞLU Uzunköprü
(Edirne) C. Savcılığı'na,
90. 174409 Ankara Adli Yargı C.Savcı adayı Tuncay ABALI Ġskenderun Cumhuriyet
Savcılığı'na,
91. 174410 Ankara Adli Yargı C.Savcı adayı Muhammet HĠLAL Hatay Cumhuriyet
Savcılığı'na,
92. 174411 Ankara Adli Yargı C.Savcı adayı Muzaffer AÇIKGÖZ Osmancık (Çorum)
C.Savcılığı'na,
93. 174414 Ankara Adli Yargı Hâkim adayı Nur ÇEBĠ Yayladağı (Hatay)
Hâkimliği’ne,
94. 174415 Ankara Adli Yargı C.Savcı adayı Ali ĠDE Kilis Cumhuriyet Savcılığı'na,
95. 174416 Ankara Adli Yargı C.Savcı adayı Ekrem DEMĠRER Çanakkale
Cumhuriyet Savcılığı'na,
96. 174417 Ankara Adli Yargı Hâkim adayı Fatma AK Bismil (Diyarbakır)
Hâkimliği’ne,
97. 174418 Ankara Adli Yargı C.Savcı adayı ġefika Demet ĠLBAġ Mardin
Cumhuriyet Savcılığı'na,
98. 174419 Ankara Adli Yargı Hâkim adayı Ahmet DEMĠRTAġ Suruç (ġanlıurfa)
Hâkimliği’ne,
99. 174420 Ankara Adli Yargı C.Savcı adayı Murat AKASLAN Erzurum Cumhuriyet
Savcılığı'na,
100. 174421 Ankara Adli Yargı Hâkim adayı BüĢra ĠLHAN Diyarbakır Hâkimliği’ne,
101. 174422 Ankara Adli Yargı Hâkim adayı Onur Engin DENĠZ Bafra Hâkimliği’ne,
102. 174423 Ankara Adli Yargı C.Savcı adayı Zeynep AKAYDIN Nazilli Cumhuriyet
Savcılığı'na,
103. 174424 Ankara Adli Yargı Hâkim adayı Meryem ĠNAM Reyhanlı (Hatay)
Hâkimliği’ne,
104. 174425 Ankara Adli Yargı C.Savcı adayı Tarkan DĠNÇ SavaĢtepe (Balıkesir)
Cumhuriyet Savcılığı'na,
105. 174426 Ankara Adli Yargı Hâkim adayı Sultan AKBAL Delice (Kırıkkale)
Hâkimliği’ne,
106. 174427 Ankara Adli Yargı C.Savcı adayı Rasim ĠNANÇOĞLU Nizip Cumhuriyet
Savcılığı'na,
107. 174428 Ankara Adli Yargı C.Savcı adayı Hakan DĠRĠARIN Gemlik (Bursa)
Cumhuriyet Savcılığı'na,
108. 174431 Ankara Adli Yargı C.Savcı adayı Mahmut ĠREK Batman Cumhuriyet
Savcılığı'na,
109. 174432 Ankara Adli Yargı Hâkim adayı Demet AKDAĞ Mersin Hâkimliği’ne,
110. 174433 Ankara Adli Yargı Hâkim adayı Nedime ĠSKENDEROĞLU GÜLLÜ
Hatay Hâkimliği’ne,
111. 174434 Ankara Adli Yargı Hâkim adayı Rahmi AKDAĞ Borçka (Artvin)
Hâkimliği’ne,
112. 174436 Ankara Adli Yargı Hâkim adayı Yusuf KAÇAR KahramanmaraĢ
Hâkimliği’ne,
113. 174437 Ankara Adli Yargı Hâkim adayı Derya AKDOĞAN Durağan (Boyabat)
Hâkimliği’ne,
114. 174439 Ankara Adli Yargı C.Savcı adayı Kamil Buğra AKGÜL KahramanmaraĢ
C. Savcılığı'na,
115. 174440 Ankara Adli Yargı C.Savcı adayı Emrah KALAYCI Torbalı (Ġzmir)
Cumhuriyet Savcılığı'na,
116. 174442 Ankara Adli Yargı C.Savcı adayı Özkan AKKAYA Kepsut (Balıkesir)
Cumhuriyet Savcılığı'na,
117. 174443 Ankara Adli Yargı C.Savcı adayı Salih Güner KANAT AkĢehir
Cumhuriyet Savcılığı'na,
118. 174444 Ankara Adli Yargı C.Savcı adayı Selçuk AKMAN Çerkezköy (Çorlu)
Cumhuriyet Savcılığı'na,
119. 174445 Ankara Adli Yargı C.Savcı adayı Ali DOKUMACI Gerede (Bolu)
Cumhuriyet Savcılığı'na,
120. 174446 Ankara Adli Yargı C.Savcı adayı Zafer KANDEMĠR Nallıhan (Ankara
Batı) C.Savcılığı'na,
121. 174447 Ankara Adli Yargı Hâkim adayı Perihan AKSOY Diyarbakır
Hâkimliği’ne,
122. 174448 Ankara Adli Yargı Hâkim adayı Semra DOST KaĢ (Elmalı) Hâkimliği’ne,
123. 174449 Ankara Adli Yargı C.Savcı adayı Celal KAPLAN ġarkikaraağaç (Yalvaç)
C.Savcılığı'na,
124. 174450 Ankara Adli Yargı C.Savcı adayı Ahmet AKSU Silifke Cumhuriyet
Savcılığı'na,
125. 174451 Ankara Adli Yargı C.Savcı adayı Engin KAPSAL Kargı (Çorum)
Cumhuriyet Savcılığı'na,
126. 174452 Ankara Adli Yargı Hâkim adayı Buket DÖKÜLEN ÇEVĠK K.Çekmece
(B.köy) Hâkimliği’ne,
127. 174453 Ankara Adli Yargı C.Savcı adayı Ö. Faruk AKSÜNGER B.Çekmece
(Bakırköy) C.Savcılığı'na,
128. 174454 Ankara Adli Yargı C.Savcı adayı Mehmet DÖNMEZ Diyarbakır
Cumhuriyet Savcılığı'na,
129. 174457 Ankara Adli Yargı C.Savcı adayı Bekir KARA Vezirköprü Cumhuriyet
Savcılığı'na,
130. 174458 Ankara Adli Yargı Hâkim adayı ġükriye DÖNMEZ Mardin Hâkimliği’ne,
131. 174459 Ankara Adli Yargı Hâkim adayı Serap AKTÜRK ÇALIġKAN Gaziantep
Hâkimliği’ne,
132. 174460 Ankara Adli Yargı Hâkim adayı Selçuk KARA Erzin (Ġskenderun)
Hâkimliği’ne,
133. 174462 Ankara Adli Yargı C.Savcı adayı Cihan ALABAY ġanlıurfa Cumhuriyet
Savcılığı'na,
134. 174463 Ankara Adli Yargı Hâkim adayı Ebru KARABAY Ereğli (Zonguldak)
Hâkimliği’ne,
135. 174465 Ankara Adli Yargı Hâkim adayı Volkan DUR Diyarbakır Hâkimliği’ne,
136. 174467 Ankara Adli Yargı Hâkim adayı Berna ALTAY YĠĞĠTEL Yalvaç
Hâkimliği’ne,
137. 174468 Ankara Adli Yargı Hâkim adayı Adem DURDALI Erdemli (Mersin)
Hâkimliği’ne,
138. 174469 Ankara Adli Yargı C.Savcı adayı Murat KARABULUT Ġnegöl
Cumhuriyet Savcılığı'na,
139. 174472 Ankara Adli Yargı C.Savcı adayı Oktay ALTUNIġIK ġırnak Cumhuriyet
Savcılığı'na,
140. 174473 Ankara Adli Yargı Hâkim adayı Erhan KARAKAġ Fatsa (Ünye)
Hâkimliği’ne,
141. 174474 Ankara Adli Yargı Hâkim adayı RaĢit DURSUN Cide (Ġnebolu)
Hâkimliği’ne,
142. 174475 Ankara Adli Yargı Hâkim adayı Cem ALTUNSOY Elazığ Hâkimliği’ne,
143. 174478 Ankara Adli Yargı C.Savcı adayı Abdullah AMANVERMEZ Ortaca
(Fethiye) C. Savcılığı'na,
144. 174479 Ankara Adli Yargı Hâkim adayı Asude KARAKOÇ KANGAL Yusufeli
(Artvin) Hâkimliği’ne,
145. 174480 Ankara Adli Yargı C.Savcı adayı Fatih ARDIÇ Batman Cumhuriyet
Savcılığı'na,
146. 174481 Ankara Adli Yargı C.Savcı adayı Mustafa EDĠBALĠ Van Cumhuriyet
Savcılığı'na,
147. 174482 Ankara Adli Yargı C.Savcı adayı Doğan KARAOĞLAN Çal (Denizli)
Cumhuriyet Savcılığı'na,
148. 174483 Ankara Adli Yargı C.Savcı adayı Tülay ARDIÇ Hassa (Hatay)
Cumhuriyet Savcılığı'na,
149. 174484 Ankara Adli Yargı Hâkim adayı Erhan EMRE Osmaniye Hâkimliği’ne,
150. 174485 Ankara Adli Yargı Hâkim adayı Ümit ARIK BeyĢehir (SeydiĢehir)
Hâkimliği’ne,
151. 174486 Ankara Adli Yargı Hâkim adayı Ġsmail KARATAġ Çankırı Hâkimliği’ne,
152. 174487 Ankara Adli Yargı Hâkim adayı Ebru ENGĠNDENĠZ Bitlis Hâkimliği’ne,
153. 174488 Ankara Adli Yargı Hâkim adayı AyĢe ARSLAN ÖGER AkkuĢ (Ünye)
Hâkimliği’ne,
154. 174489 Ankara Adli Yargı C.Savcı adayı Mehmet KARATAġ Mazgirt (Tunceli)
C.Savcılığı'na,
155. 174490 Ankara Adli Yargı Hâkim adayı Dilek ERDOĞAN UÇAN Osmaniye
Hâkimliği’ne,
156. 174491 Ankara Adli Yargı C.Savcı adayı Bayram Oğuz ARSLAN Dörtyol
(Ġskenderun) C.Savcılığı'na,
157. 174493 Ankara Adli Yargı C.Savcı adayı Fikri ARSLAN Niksar (Tokat)
Cumhuriyet Savcılığı'na,
158. 174494
Ankara
Ad.Yr.Hâkim
adayı
S.DilanERDOĞAN
YAYLA
Devrekâni(Kastamonu)Hâkimliği’ne,
159. 174495 Ankara Adli Yargı C.Savcı adayı Osman KARATAġ UlukıĢla (Niğde)
Cumhuriyet Savcılığı'na,
160. 174497 Ankara Adli Yargı C.Savcı adayı Özlem ARSLAN KahramanmaraĢ
Cumhuriyet Savcılığı'na,
161. 174498 Ankara Adli Yargı Hâkim adayı Yasin ARSLAN Erzurum Hâkimliği’ne,
162. 174499 Ankara Adli Yargı Hâkim adayı Yasemin YUNTAR Hendek (Sakarya)
Hâkimliği’ne,
163. 174500 Ankara Adli Yargı C.Savcı adayı Yılmaz ARSLAN Bartın Cumhuriyet
Savcılığı'na,
164. 174501 Ankara Adli Yargı C.Savcı adayı Cemal KARATEPE Torbalı (Ġzmir)
Cumhuriyet Savcılığı'na,
165. 174503 Ankara Adli Yargı Hâkim adayı Burcu ERGÜLER DEMĠRSOY Niksar
(Tokat) Hâkimliği’ne,
166. 174504 Ankara Adli Yargı C.Savcı adayı Mehmet Anıl ARSLANOĞLU Silivri
C.Savcılığı'na,
167. 174505 Ankara Adli Yargı C.Savcı adayı Seyit Ahmet ERĠKLĠ Siirt Cumhuriyet
Savcılığı'na,
168. 174506 Ankara Adli Yargı Hâkim adayı Halit ASLAN ÖdemiĢ Hâkimliği’ne,
169. 174508 Ankara Adli Yargı C.Savcı adayı Günay ERKAN Elazığ Cumhuriyet
Savcılığı'na,
170. 174509 Ankara Adli Yargı Hâkim adayı Hülya KASALAK Turgutlu (Manisa)
Hâkimliği’ne,
171. 174510 Ankara Adli Yargı C.Savcı adayı U. Emek AġILIPINAR Kazan (Ankara
Batı) C.Savcılığı'na,
172. 174511 Ankara Adli Yargı C.Savcı adayı Hakan ERKCAN Akçakale (ġanlıurfa)
C.Savcılığı'na,
173. 174513 Ankara Adli Yargı C.Savcı adayı Dilvin ATALAY ASLAN Sinop
Cumhuriyet Savcılığı'na,
174. 174514 Ankara Adli Yargı C.Savcı adayı Celal ERKMEN Birecik (ġanlıurfa)
Cumhuriyet Savcılığı'na,
175. 174516 Ankara Adli Yargı C.Savcı adayı Erkan KAYA Kaynarca (Sakarya)
Cumhuriyet Savcılığı'na,
176. 174517 Ankara Adli Yargı Hâkim adayı Hatice AVCI Vezirköprü Hâkimliği’ne,
177. 174518 Ankara Adli Yargı Hâkim adayı Oğuzhan KAYA Tarsus Hâkimliği’ne,
178. 174519 Ankara Adli Yargı Hâkim adayı Ahmet AVġAR Çorlu Hâkimliği’ne,
179. 174520 Ankara Adli Yargı C.Savcı adayı Olgun KAYA Bartın Cumhuriyet
Savcılığı'na,
180. 174521 Ankara Adli Yargı C.Savcı adayı Mesut AVġAR Ayvalık (Burhaniye)
Cumhuriyet Savcılığı'na,
181. 174522 Ankara Adli Yargı Hâkim adayı Ġlhan KAYIM Birecik (ġanlıurfa)
Hâkimliği’ne,
182. 174523 Ankara Adli Yargı C.Savcı adayı Cengiz AY Ġdil (Midyat) Cumhuriyet
Savcılığı'na,
183. 174524 Ankara Adli Yargı C.Savcı adayı Ramazan KAYMAK Yayladağı (Hatay)
C.Savcılığı'na,
184. 174525 Ankara Adli Yargı C.Savcı adayı Melih AYANOĞLU Gebze Cumhuriyet
Savcılığı'na,
185. 174526 Ankara Adli Yargı Hâkim adayı Sibel KAYMAKCI TEKELĠ KemalpaĢa
(Ġzmir) Hâkimliği’ne,
186. 174528 Ankara Adli Yargı Hâkim adayı Hale Gizem AYGÜL Silvan (Diyarbakır)
Hâkimliği’ne,
187. 174530 Ankara Adli Yargı C.Savcı adayı Ömer Faruk AYVAZ Ġskenderun
Cumhuriyet Savcılığı'na,
188. 174531 Ankara Adli Yargı C.Savcı adayı Bülent KILIÇ Akyazı (Sakarya)
Cumhuriyet Savcılığı'na,
189. 174532 Ankara Adli Yargı Hâkim adayı Mahmut AYYARKIN Ünye (Ünye)
Hâkimliği’ne,
190. 174534 Ankara Ad Yr Hâkim adayı H.Ayça BAĞCIVAN YARKIN Uzunköprü
(Edirne) Hâkimliği’ne,
191. 174535 Ankara Adli Yargı C.Savcı adayı Metin KILIÇ Elazığ Cumhuriyet
Savcılığı'na,
192. 174536 Ankara Adli Yargı Hâkim adayı Ali KIRMIZIGÜL Oltu Hâkimliği’ne,
193. 174538 Ankara Adli Yargı C.Savcı adayı NeĢe KIYAR Didim (Söke) Cumhuriyet
Savcılığı'na,
194. 174539 Ankara Adli Yargı C.Savcı adayı Kemal BAKIRCI Doğubayazıt
Cumhuriyet Savcılığı'na,
195. 174540 Ankara Adli Yargı C.Savcı adayı Mahmut KIZILELMA Turgutlu
(Manisa) C. Savcılığı'na,
196. 174541 Ankara Adli Yargı Hâkim adayı Hülya KOCABAġ GercüĢ (Midyat)
Hâkimliği’ne,
197. 174542 Ankara Adli Yargı Hâkim adayı Murat KOCACIK Mersin Hâkimliği’ne,
198. 174544 Ankara Adli Yargı C.Savcı adayı Esvet ERKMEN Mersin Cumhuriyet
Savcılığı'na,
199. 174545 Ankara Adli Yargı Hâkim adayı Murat BARNA ÇerkeĢ (Karabük)
Hâkimliği’ne,
200. 174546 Ankara Adli Yargı Hâkim adayı Melek KOCAGER ġAHĠN Çumra
(Konya) Hâkimliği’ne,
201. 174547 Ankara Adli Yargı C.Savcı adayı Enver EROĞLU Yerköy (Yozgat)
Cumhuriyet Savcılığı'na,
202. 174549 Ankara Adli Yargı C.Savcı adayı Mustafa Cemil KOÇ Elbistan
Cumhuriyet Savcılığı'na,
203. 174550 Ankara Adli Yargı C.Savcı adayı Türkan BAYRAK KARA Manavgat
Cumhuriyet Savcılığı'na,
204. 174551 Ankara Adli Yargı C.Savcı adayı Durmaz BAYRAKTAR ErciĢ
Cumhuriyet Savcılığı'na,
205. 174552 Ankara Adli Yargı C.Savcı adayı Yılmaz KOÇ Gebze Cumhuriyet
Savcılığı'na,
206. 174553 Ankara Adli Yargı C.Savcı adayı Semra BAYRAKTAR Midyat (Midyat)
C. Savcılığı'na,
207. 174554 Ankara Adli Yargı Hâkim adayı Suat KOÇAK Baykan (Siirt)
Hâkimliği’ne,
208. 174555 Ankara Adli Yargı C.Savcı adayı Servi BAYRAKTAR ġarkikaraağaç
(Yalvaç) C. Savcılığı'na,
209. 174556 Ankara Adli Yargı C.Savcı adayı Serkan EROĞLU Ġnebolu Cumhuriyet
Savcılığı'na,
210. 174557 Ankara Adli Yargı Hâkim adayı Aslıhan BEYDĠLLĠ KINIK Bursa
Hâkimliği’ne,
211. 174558 Ankara Adli Yargı Hâkim adayı Hakan KOÇER Çerkezköy (Çorlu)
Hâkimliği’ne,
212. 174559 Ankara Adli Yargı C.Savcı adayı Rana ERPOLAT KAYA Rize
Cumhuriyet Savcılığı'na,
213. 174560 Ankara Adli Yargı C.Savcı adayı Firdes BĠLEN MELEK Bayburt
Cumhuriyet Savcılığı'na,
214. 174561 Ankara Adli Yargı Hâkim adayı YaĢar KOMġAL Ayvacık (Çanakkale)
Hâkimliği’ne,
215. 174562 Ankara Adli Yargı C.Savcı adayı Emel ERġEN GÜNAYDIN Gölcük
(Kocaeli) C. Savcılığı'na,
216. 174563 Ankara Adli Yargı Hâkim adayı Salih Zeki BĠLGĠN Diyarbakır
Hâkimliği’ne,
217. 174564 Ankara Adli Yargı C.Savcı adayı Murat KORGAN Adana Cumhuriyet
Savcılığı'na,
218. 174565 Ankara Adli Yargı C.Savcı adayı Hayri Erdinç ERTÜRK Van Cumhuriyet
Savcılığı'na,
219. 174566 Ankara Adli Yargı Hâkim adayı Tubahan BĠLĠCĠ Elazığ Hâkimliği’ne,
220. 174569 Ankara Adli Yargı Hâkim adayı Deniz ESEN Hani (Diyarbakır)
Hâkimliği’ne,
221. 174570 Ankara Adli Yargı C.Savcı adayı ġerife KORKMAZ Bolvadin
Cumhuriyet Savcılığı'na,
222. 174571 Ankara Adli Yargı C.Savcı adayı Ramazan BĠRĠġĠK Seferihisar (Ġzmir) C.
Savcılığı'na,
223. 174573 Ankara Adli Yargı C.Savcı adayı Sinan BĠTER Kadirli (Osmaniye)
Cumhuriyet Savcılığı'na,
224. 174574 Ankara Adli Yargı Hâkim adayı Ġdris FĠDAN Kocaeli Hâkimliği’ne,
225. 174576 Ankara Adli Yargı Hâkim adayı Rukiye Nur BOLCAN Karaman
Hâkimliği’ne,
226. 174577 Ankara Adli Yargı C.Savcı adayı Ġsmail KÖK Adana Cumhuriyet
Savcılığı'na,
227. 174578 Ankara Adli Yargı C.Savcı adayı CoĢkun GEÇGĠN Ġncesu (Kayseri)
Cumhuriyet Savcılığı'na,
228. 174579 Ankara Adli Yargı Hâkim adayı Kamil BOYRAZ Bilecik Hâkimliği’ne,
229. 174580 Ankara Adli Yargı C.Savcı adayı Melike KÖMÜRCÜ Nazilli Cumhuriyet
Savcılığı'na,
230. 174581 Ankara Adli Yargı Hâkim adayı Sezgin GENÇ Kandıra (Kocaeli)
Hâkimliği’ne,
231. 174582 Ankara Adli Yargı C.Savcı adayı Bahiye BOZDEMĠR Erdemli (Mersin)
C.Savcılığı'na,
232. 174584 Ankara Adli Yargı C.Savcı adayı Cevdet BOZFIRAT Haymana (Ankara)
C. Savcılığı'na,
233. 174585 Ankara Adli Yargı Hâkim adayı ġenol GENÇ Kula (Salihli) Hâkimliği’ne,
234. 174586 Ankara Adli Yargı Hâkim adayı Ġsmail Hakkı KULUĞ Osmaniye
Hâkimliği’ne,
235. 174587 Ankara Adli Yargı C.Savcı adayı Mehmet Veysi BUDULGAN Elbistan C.
Savcılığı'na,
236. 174588 Ankara Adli Yargı Hâkim adayı Kaya GENEZ ġanlıurfa Hâkimliği’ne,
237. 174589 Ankara Adli Yargı C.Savcı adayı Abdullah BURAK Bolu Cumhuriyet
Savcılığı'na,
238. 174590 Ankara Adli Yargı C.Savcı adayı Özkan GERGĠN Çifteler (EskiĢehir)
Cumhuriyet Savcılığı'na,
239. 174592 Ankara Adli Yargı Hâkim adayı Nurettin BURAN Diyarbakır
Hâkimliği’ne,
240. 174593 Ankara Adli Yargı C.Savcı adayı Muzaffer GEYĠK Ilgın (AkĢehir)
Cumhuriyet Savcılığı'na,
241. 174595 Ankara Adli Yargı C.Savcı adayı A. Rauf BURGUCUOĞLU Kangal
(Sivas) C. Savcılığı'na,
242. 174597 Ankara Adli Yargı Hâkim adayı Ġsmail METĠN Aksaray Hâkimliği’ne,
243. 174599 Ankara Adli Yargı C.Savcı adayı Nevzat GÖKDAġ Beylikova (EskiĢehir)
C. Savcılığı'na,
244. 174600 Ankara Adli Yargı Hâkim adayı AyĢegül BÜYÜKÖZER Ereğli
(Zonguldak) Hâkimliği’ne,
245. 174601 Ankara Adli Yargı Hâkim adayı Onay GÖRGÜN Van Hâkimliği’ne,
246. 174605 Ankara Adli Yargı Hâkim adayı Ali Kemal GÜLAY Dicle (Diyarbakır)
Hâkimliği’ne,
247. 174606 Ankara Adli Yargı C.Savcı adayı Abdulkadir MÜJDE Kırklareli
Cumhuriyet Savcılığı'na,
248. 174607 Ankara Adli Yargı Hâkim adayı Aykut CANER Ermenek Hâkimliği’ne,
249. 174608 Ankara Adli Yargı Hâkim adayı Cebrail GÜLDÜREN YeĢilova (Burdur)
Hâkimliği’ne,
250. 174609 Ankara Adli Yargı Hâkim adayı Mustafa NAR Sivas Hâkimliği’ne,
251. 174611 Ankara Adli Yargı Hâkim adayı Elif GÜLLÜ Kalecik (Ankara)
Hâkimliği’ne,
252. 174612 Ankara Adli Yargı Hâkim adayı CoĢkun CAYMAZ Emirdağ (Bolvadin)
Hâkimliği’ne,
253. 174615 Ankara Adli Yargı C.Savcı adayı Ahmet Muhtar COġACAK Kilis
Cumhuriyet Savcılığı'na,
254. 174618 Ankara Adli Yargı C.Savcı adayı Alaattin GÜNAY Lice (Diyarbakır)
Cumhuriyet Savcılığı'na,
255. 174619 Ankara Adli Yargı C.Savcı adayı Neslihan OKUDUR Saray (Çorlu)
Cumhuriyet Savcılığı'na,
256. 174620 Ankara Adli Yargı C.Savcı adayı Fatih ÇAKIR Çerkezköy (Çorlu)
Cumhuriyet Savcılığı'na,
257. 174621 Ankara Adli Yargı C.Savcı adayı Fehmi GÜNBELDEK Kavak (Samsun)
C. Savcılığı'na,
258. 174622 Ankara Adli Yargı C.Savcı adayı Hakan ÇALDIR Çorlu Cumhuriyet
Savcılığı'na,
259. 174623 Ankara Adli Yargı Hâkim adayı Ayfer OLĞUN GaziosmanpaĢa (Ġstanbul)
Hâkimliği’ne,
260. 174625 Ankara Adli Yargı C.Savcı adayı Ali ÇAM Buldan (Denizli) Cumhuriyet
Savcılığı'na,
261. 174626 Ankara Adli Yargı Hâkim adayı Cemal GÜNERĠ Ġskenderun
Hâkimliği’ne,
262. 174627 Ankara Adli Yargı C.Savcı adayı Burhanettin OLĞUN
GaziosmanpaĢa(Ġstanbul)C. Savcılığı'na,
263. 174629 Ankara Adli Yargı C.Savcı adayı Aslıhan GÜNGÖR ÖZBAKIR Demre
(Elmalı) C.Savcılığı'na,
264. 174630 Ankara Adli Yargı Hâkim adayı Mehmet Fatih ÇAVUġ Diyarbakır
Hâkimliği’ne,
265. 174633 Ankara Adli Yargı Hâkim adayı Neslihan ÇEBĠ Tefenni (Burdur)
Hâkimliği’ne,
266. 174634 Ankara Adli Yargı Hâkim adayı Hülya ÖNAL AfĢin (Elbistan)
Hâkimliği’ne,
267. 174635 Ankara Adli Yargı C.Savcı adayı YaĢar ÇEKĠÇ Kemer (Antalya)
Cumhuriyet Savcılığı'na,
268. 174636 Ankara Adli Yargı Hâkim adayı Halit ÖNDER Kozan Hâkimliği’ne,
269. 174638 Ankara Adli Yargı C.Savcı adayı Necip ÖNER GaziosmanpaĢa (Ġstanbul)
C. Savcılığı'na,
270. 174639 Ankara Adli Yargı Hâkim adayı Canan ÇELĠK ÇULCU Cizre
Hâkimliği’ne,
271. 174640 Ankara Adli Yargı Hâkim adayı Halil GÜVEN Tekman (Hınıs)
Hâkimliği’ne,
272. 174641 Ankara Adli Yargı C.Savcı adayı Alper ÇEVĠK Küçükçekmece
(Bakırköy) C. Savcılığı'na,
273. 174642 Ankara Adli Yargı Hâkim adayı Özgül ÖNER GaziosmanpaĢa (Ġstanbul)
Hâkimliği’ne,
274. 174643 Ankara Adli Yargı C.Savcı adayı Ahmet ÖREN GümüĢhacıköy (Amasya)
C. Savcılığı'na,
275. 174644 Ankara Adli Yargı C.Savcı adayı Yıldıray ÇINAR Ġnegöl Cumhuriyet
Savcılığı'na,
276. 174645 Ankara Adli Yargı C.Savcı adayı Hüseyin ÖZ Küre (Ġnebolu) Cumhuriyet
Savcılığı'na,
277. 174646 Ankara Adli Yargı C.Savcı adayı Ahmet ÇĠFÇĠOĞLU Kadınhanı (Konya)
C. Savcılığı'na,
278. 174647 Ankara Adli Yargı C.Savcı adayı Fatih ÖZASLAN Söke Cumhuriyet
Savcılığı'na,
279. 174648 Ankara Adli Yargı C.Savcı adayı Ġbrahim Orkun ÖZCAN Sındırgı
(Balıkesir) C. Savcılığı'na,
280. 174649 Ankara Adli Yargı Hâkim adayı Salim ÇÖKLÜ MustafakemalpaĢa
(Bursa) Hâkimliği’ne,
281. 174650 Ankara Adli Yargı C.Savcı adayı Mehmet ÖZDAMAR Mersin
Cumhuriyet Savcılığı'na,
282. 174651 Ankara Adli Yargı Hâkim adayı Dursun Ali ÇÖLOĞLU Tomarza
(Kayseri) Hâkimliği’ne,
283. 174652 Ankara Adli Yargı C.Savcı adayı Kadir ÖZDEMĠR Ceyhan Cumhuriyet
Savcılığı'na,
284. 174653 Ankara Adli Yargı Hâkim adayı Buket Ç. AKSÜNGER B.Çekmece
(Bakırköy) Hâkimliği’ne,
285. 174654 Ankara Adli Yargı Hâkim adayı Mustafa ÖZDEMĠR Hatay Hâkimliği’ne,
286. 174655 Ankara Adli Yargı C.Savcı adayı TaĢkın ÇÖREKLĠ Diyarbakır
Cumhuriyet Savcılığı'na,
287. 174656 Ankara Adli Yargı Hâkim adayı Filiz DEMĠR Hozat (Tunceli)
Hâkimliği’ne,
288. 174657 Ankara Adli Yargı Hâkim adayı Özlem ÖZEN ĠMRE Gebze
Hâkimliği’ne,
289. 174658 Ankara Adli Yargı C.Savcı adayı KürĢad DEMĠR Büyükçekmece
(Bakırköy) C. Savcılığı'na,
290. 174660 Ankara Adli Yargı C.Savcı adayı Mahmut Sami DEMĠR Sütçüler (Isparta)
C. Savcılığı'na,
291. 174661 Ankara Adli Yargı Hâkim adayı Bekir ÖZER GümüĢhane Hâkimliği’ne,
292. 174663 Ankara Adli Yargı Hâkim adayı Sibel DEMĠR Büyükçekmece (Bakırköy)
Hâkimliği’ne,
293. 174664 Ankara Adli Yargı C.Savcı adayı Ġsa ÖZER Torbalı (Ġzmir) Cumhuriyet
Savcılığı'na,
294. 174665 Ankara Adli Yargı C.Savcı adayı Yusuf DEMĠR Çayeli (Rize)
Cumhuriyet Savcılığı'na,
295. 174666 Ankara Adli Yargı C.Savcı adayı Nüket ÖZKAN Cizre Cumhuriyet
Savcılığı'na,
296. 174669 Ankara Adli Yargı Hâkim adayı Zafer ÖZKOYUNCU Vakfıkebir
(Trabzon) Hâkimliği’ne,
297. 174670 Ankara Adli Yargı Hâkim adayı Cemal DEMĠRDAġ Vakfıkebir (Trabzon)
Hâkimliği’ne,
298. 174671 Ankara Adli Yargı Hâkim adayı Aykut ÖZKARA Sütçüler (Isparta)
Hâkimliği’ne,
299. 174672 Ankara Adli Yargı Hâkim adayı Fevzi DEMĠREL Anamur (Silifke)
Hâkimliği’ne,
300. 174674 Ankara Adli Yargı Hâkim adayı Zafer TURAN Mersin Hâkimliği’ne,
301. 174675 Ankara Adli Yargı C.Savcı adayı Emrah ÖZSOY Devrekâni (Kastamonu)
C. Savcılığı'na,
302. 174676 Ankara Adli Yargı C.Savcı adayı Yasin YILDIZ Edremit (Burhaniye)
Cumhuriyet Savcılığı'na,
303. 174677 Ankara Adli Yargı C.Savcı adayı Ali TURGUT Tefenni (Burdur)
Cumhuriyet Savcılığı'na,
304. 174678 Ankara Adli Yargı Hâkim adayı Birkan YILDIZHAN TaĢova (Amasya)
Hâkimliği’ne,
305. 174679 Ankara Adli Yargı Hâkim adayı Ġpek PAKEL ELGĠN Biga (Çanakkale)
Hâkimliği’ne,
306. 174682 Ankara Adli Yargı Hâkim adayı Gonca TÜRKEEġ KAYA Gürün (Sivas)
Hâkimliği’ne,
307. 174683 Ankara Adli Yargı Hâkim adayı Mehmet YILMAZ Siirt Hâkimliği’ne,
308. 174684 Ankara Adli Yargı C.Savcı adayı Seçkin PEKġEN Turhal (Zile)
Cumhuriyet Savcılığı'na,
309. 174685 Ankara Adli Yargı C.Savcı adayı Mustakim TÜRKYILMAZ Diyarbakır
C. Savcılığı'na,
310. 174686 Ankara Adli Yargı Hâkim adayı Mehmet Okan YILMAZ Kilis
Hâkimliği’ne,
311. 174687 Ankara Adli Yargı Hâkim adayı Saffet YILMAZ Mardin Hâkimliği’ne,
312. 174688 Ankara Adli Yargı C.Savcı adayı Serdal SARIDAĞ ġanlıurfa Cumhuriyet
Savcılığı'na,
313. 174689 Ankara Adli Yargı C.Savcı adayı Hüseyin UĞUZ Ġskenderun Cumhuriyet
Savcılığı'na,
314. 174690 Ankara Adli Yargı C.Savcı adayı Sedat YILMAZ Iğdır Cumhuriyet
Savcılığı'na,
315. 174691 Ankara Adli Yargı C.Savcı adayı Uğur USLU Kırklareli Cumhuriyet
Savcılığı'na,
316. 174693 Ankara Adli Yargı C.Savcı adayı Emre YURTALAN Bulancak (Giresun)
C. Savcılığı'na,
317. 174694 Ankara Adli Yargı Hâkim adayı Erkan UYGUN Bahçesaray (Van)
Hâkimliği’ne,
318. 174695 Ankara Adli Yargı C.Savcı adayı Nezif YÜCEL Kırıkhan (Hatay)
Cumhuriyet Savcılığı'na,
319. 174696 Ankara Adli Yargı C.Savcı adayı Köksal SEKMEN ErciĢ Cumhuriyet
Savcılığı'na,
320. 174697 Ankara Adli Yargı Hâkim adayı Mehmet UYSAL Yüksekova
Hâkimliği’ne,
321. 174698 Ankara Adli Yargı Hâkim adayı Serdar YÜCEL Hınıs Hâkimliği’ne,
322. 174699 Ankara Adli Yargı Hâkim adayı Atılgan SERT Karayazı (Erzurum)
Hâkimliği’ne,
323. 174701 Ankara Adli Yargı C.Savcı adayı Ertan YÜKSEL DoğanĢehir (Malatya)
C. Savcılığı'na,
324. 174702 Ankara Adli Yargı C.Savcı adayı Mehmet Haluk SEZGĠN Çankırı
Cumhuriyet Savcılığı'na,
325. 174703 Ankara Adli Yargı Hâkim adayı Salih Serhat ÜNAL Andırın
(KahramanmaraĢ) Hâkimliği’ne,
326. 174705 Ankara Adli Yargı Hâkim adayı Elmas SIRAKAYA Mersin Hâkimliği’ne,
327. 174706 Ankara Adli Yargı Hâkim adayı Gülsen ÜNSAL Aybastı (Ünye)
Hâkimliği’ne,
328. 174708 Ankara Adli Yargı C.Savcı adayı Ahmet Onur SOMUNCU ġanlıurfa
Cumhuriyet Savcılığı'na,
329. 174709 Ankara Adli Yargı Hâkim adayı Hakan ÜSTÜNDAĞ Karacasu (Nazilli)
Hâkimliği’ne,
330. 174710 Ankara Adli Yargı C.Savcı adayı Ġlker VURAL Sivas Cumhuriyet
Savcılığı'na,
331. 174711 Ankara Adli Yargı Hâkim adayı Mustafa SOPACI Sivas Hâkimliği’ne,
332. 174712 Ankara Adli Yargı Hâkim adayı Sedat SOYDEMĠR Edremit (Burhaniye)
Hâkimliği’ne,
333. 174713 Ankara Adli Yargı Hâkim adayı Mehmet Nurullah YALÇI Demirci
(Salihli) Hâkimliği’ne,
334. 174714 Ankara Adli Yargı C.Savcı adayı Nazlı Sertap YALÇIN Çine (Aydın)
Cumhuriyet Savcılığı'na,
335. 174715 Ankara Adli Yargı Hâkim adayı Ġlhan SOYLU Edirne Hâkimliği’ne,
336. 174716 Ankara Adli Yargı Hâkim adayı Özgür YALÇIN Erzurum Hâkimliği’ne,
337. 174717 Ankara Adli Yargı Hâkim adayı Betül SÖNMEZ Diyarbakır
Hâkimliği’ne,
338. 174718 Ankara Adli Yargı Hâkim adayı Sebati SÖNMEZ KuĢadası (Söke)
Hâkimliği’ne,
339. 174719 Ankara Adli Yargı C.Savcı adayı Süleyman YALÇIN Lüleburgaz
(Kırklareli) C. Savcılığı'na,
340. 174720 Ankara Adli Yargı C.Savcı adayı Sait Nuri SUBAġI Sürmene (Trabzon)
C. Savcılığı'na,
341. 174723 Ankara Adli Yargı Hâkim adayı Betül YALIM Ordu Hâkimliği’ne,
342. 174724 Ankara Adli Yargı C.Savcı adayı Serkan ġAHĠN Yıldızeli (Sivas)
Cumhuriyet Savcılığı'na,
343. 174725 Ankara Adli Yargı Hâkim adayı Zafer YAMAÇ Kilis Hâkimliği’ne,
344. 174726 Ankara Adli Yargı Hâkim adayı Sefa ġAHĠNOĞLU Ortaköy (Aksaray)
Hâkimliği’ne,
345. 174728 Ankara Adli Yargı Hâkim adayı Fatih YAPRAKCIER Samsun
Hâkimliği’ne,
346. 174729 Ankara Adli Yargı Hâkim adayı Merve ġEN Hendek (Sakarya)
Hâkimliği’ne,
347. 174730 Ankara Adli Yargı C.Savcı adayı Musa YARDIMEDEN Susurluk
(Balıkesir) C. Savcılığı'na,
348. 174731 Ankara Adli Yargı Hâkim adayı Süreyya ġEN Nizip Hâkimliği’ne,
349. 174733 Ankara Adli Yargı C.Savcı adayı Yusuf YAVUZ Cizre Cumhuriyet
Savcılığı'na,
350. 174734 Ankara Adli Yargı C.Savcı adayı Mesut YAZGAN AfĢin (Elbistan)
Cumhuriyet Savcılığı'na,
351. 174736 Ankara Adli Yargı C.Savcı adayı Ali ġENER UĢak Cumhuriyet
Savcılığı'na,
352. 174738 Ankara Adli Yargı C.Savcı adayı Devrim YETĠġKĠN Derinkuyu
(NevĢehir) C. Savcılığı'na,
353. 174741 Ankara Adli Yargı Hâkim adayı Fethi ġENGĠL Zonguldak Hâkimliği’ne,
354. 174742 Ankara Adli Yargı C.Savcı adayı Ertürk YILDIZ Selendi (Salihli)
Cumhuriyet Savcılığı'na,
355. 174743 Ankara Adli Yargı C.Savcı adayı Ahmet ġENOL Azdavay (Kastamonu)
C. Savcılığı'na,
356. 174745 Ankara Adli Yargı C.Savcı adayı Muhammet YILDIZ KemalpaĢa (Ġzmir)
C. Savcılığı'na,
357. 174746 Ankara Adli Yargı Hâkim adayı Cemal Alper TAHMĠSCĠOĞLU Simav
(UĢak) Hâkimliği’ne,
358. 174748 Ankara Adli Yargı Hâkim adayı Mehmet TARAKÇI Tavas (Denizli)
Hâkimliği’ne,
359. 174751 Ankara Adli Yargı C.Savcı adayı Turgay Osman TAġ Bodrum
Cumhuriyet Savcılığı'na,
360. 174753 Ankara Adli Yargı C.Savcı adayı Hasan TAġDEMĠR Kula (Salihli)
Cumhuriyet Savcılığı'na,
361. 174755 Ankara Adli Yargı C.Savcı adayı Uğur TAġKIRAN Tire (ÖdemiĢ)
Cumhuriyet Savcılığı'na,
362. 174758 Ankara Adli Yargı C.Savcı adayı Abdullah TEKBAġ Milâs (Muğla)
Cumhuriyet Savcılığı'na,
363. 174759 Ankara Adli Yargı C.Savcı adayı Salih TEKĠN Diyarbakır Cumhuriyet
Savcılığı'na,
364. 174760 Ankara Adli Yargı C.Savcı adayı Mehmet Fatih TERZĠ Finike (Elmalı) C.
Savcılığı'na,
365. 174761 Ankara Adli Yargı Hâkim adayı Yasemin TERZĠ Manisa Hâkimliği’ne,
366. 174762 Ankara Adli Yargı Hâkim adayı Ġbrahim TIRIK Sungurlu Hâkimliği’ne,
367. 174763 Ankara Adli Yargı C.Savcı adayı Ülkü TĠRYAKĠOĞLU Karayazı
(Erzurum) C. Savcılığı'na,
368. 174764 Ankara Adli Yargı Hâkim adayı Ali TONTUR Mutki (Bitlis)
Hâkimliği’ne,
369. 174765 Ankara Adli Yargı Hâkim adayı Ümmühan TOP YÜKSEL Sakarya
Hâkimliği’ne,
370. 174767 Ankara Adli Yargı C.Savcı adayı Cemalettin TOPCU Yumurtalık
(Ceyhan) C. Savcılığı'na,
371. 174769 Ankara Adli Yargı C.Savcı adayı Cuma TOPÖZLÜ Trabzon Cumhuriyet
Savcılığı'na,
372. 174770 Ankara Adli Yargı Hâkim adayı Fuat TOPRAK Lice (Diyarbakır)
Hâkimliği’ne,
373. 174771 Ankara Adli Yargı C.Savcı adayı Zehra TOPTAġ Ağrı Cumhuriyet
Savcılığı'na,
374. 174772 Ankara Adli Yargı C.Savcı adayı Aydın TUNCAY Terme (ÇarĢamba)
Cumhuriyet Savcılığı'na,
375. 174773 Ankara Adli Yargı C.Savcı adayı Ümit TURAN Kumluca (Elmalı)
Cumhuriyet Savcılığı'na,
Ad çekme usulü ile naklen atanmıĢlardır.
ĠDARĠ YARGI HÂKĠM ADAYLARI
2. derecenin 2. kademesi (1210-3600) göstergesi ile;
1. Ankara Ġdari Yargı Hâkim Adayı 167846 Murat ġAġI DanıĢtay Tetkik
Hâkimliği’ne,
2. derecenin 1. kademesi (1155-3600) göstergesi ile;
2. Ankara Ġdari Yargı Hâkim Adayı 167834 Fatih AVCI DanıĢtay Tetkik
Hâkimliği’ne,
3. derecenin 2. kademesi (1065-3000) göstergesi ile;
3. Ankara Ġdari Yargı Hâkim Adayı 167873 Seyfi TOZAR Ġzmir Ġdare Mahkemesi
Üyeliği’ne,
4. Ankara Ġdari Yargı Hâkim Adayı 167884 Abdülaziz URALÇĠN DanıĢtay Tetkik
Hâkimliği’ne,
3. derecenin 1. kademesi (1020-3000) göstergesi ile;
5. Gaziantep Ġdari Yargı Hâkim Adayı 167877 Özgür BOZKURT DanıĢtay Tetkik
Hâkimliği’ne,
4. derecenin 2. kademesi (950-2300) göstergesi ile;
6. Ankara Ġdari Yargı Hâkim Adayı 167975 Mirac GÜLÇĠÇEK DanıĢtay Tetkik
Hâkimliği’ne,
4. derecenin 1. kademesi (915-2300) göstergesi ile;
7. Sakarya Ġdari Yargı Hâkim Adayı 100485 M. RaĢid KARARMAZ Ġstanbul Ġdare
Mahkemesi Üyeliği’ne,
8. Ankara Ġdari Yargı Hâkim Adayı 167799 Akif ACAR DanıĢtay Tetkik
Hâkimliği’ne,
9. Ankara Ġdari Yargı Hâkim Adayı 167984 Sezgin HATĠPOĞLU DanıĢtay Tetkik
Hâkimliği’ne,
5. derecenin 1. kademesi (835-2200) göstergesi ile;
10. Ordu Ġdari Yargı Hâkim Adayı 167936 Kıvanç KIVRAK Bursa Ġdare Mahkemesi
Üyeliği’ne,
6. derecenin 2. kademesi (785-1600) göstergesi ile;
11. Ankara Ġdari Yargı Hâkim Adayı 152914 Sibel ÜZGÖR DanıĢtay Tetkik
Hâkimliği’ne,
6. derecenin 1. kademesi (760-1600) göstergesi ile;
12. Ankara Ġdari Yargı Hâkim Adayı 117588 Bilal TOKAT Ġstanbul Vergi Mahkemesi
Üyeliği’ne,
13. Ankara Ġdari Yargı Hâkim Adayı 121818 Orhan POLAT Ankara Ġdare Mahkemesi
Üyeliği’ne,
14. Ankara Ġdari Yargı Hâkim Adayı 167811 Ali PARLAR Isparta (Antalya) Ġdare
Mahkemesi Üyeliği’ne,
15. Antalya Ġdari Yargı Hâkim Adayı 167922 Mehmet Taha KAYACI DanıĢtay
Tetkik Hâkimliği’ne,
7. derecenin 2. kademesi (720-1500) göstergesi ile;
16. Ankara Ġdari Yargı Hâkim Adayı 167844 Kutluhan ġAHĠN DanıĢtay Tetkik
Hâkimliği’ne,
17. Ankara Ġdari Yargı Hâkim Adayı 167875 Ender TURUS Antalya Vergi
Mahkemesi Üyeliği’ne,
18. Konya Ġdari Yargı Hâkim Adayı 167950 Damla TAġKIRAN DanıĢtay Tetkik
Hâkimliği’ne,
7. derecenin 1. kademesi (705-1500) göstergesi ile;
19. Ankara Ġdari Yargı Hâkim Adayı 167866 Emre TEKĠN Ankara Ġdare Mahkemesi
Üyeliği’ne,
20. Ankara Ġdari Yargı Hâkim Adayı 167899 Lütfü YEĞĠN DanıĢtay Tetkik
Hâkimliği’ne,
21. Ankara Ġdari Yargı Hâkim Adayı 167923 Ramazan DEMĠREL DanıĢtay Tetkik
Hâkimliği’ne,
22. Ankara Ġdari Yargı Hâkim Adayı 167945 Zehra KOġAL DanıĢtay Tetkik
Hâkimliği’ne,
23. Ankara Ġdari Yargı Hâkim Adayı 167954 Handan Nalan ERMAN DanıĢtay Tetkik
Hâkimliği’ne,
24. Ankara Ġdari Yargı Hâkim Adayı 167959 Mehmet KÜRKLÜ Adana Ġdare
Mahkemesi Üyeliği’ne,
25. Ġstanbul Ġdari Yargı Hâkim Adayı 167965 Mücahit MERT Mersin (Adana) Vergi
Mahkemesi Üyeliği’ne,
8. derecenin 1. kademesi (660-1300) göstergesi ile;
26. Ankara Ġdari Yargı Hâkim Adayı 164278 Fatih TÜRKAY Adana Ġdare
Mahkemesi Üyeliği’ne,
27. Ankara Ġdari Yargı Hâkim Adayı 164367 Fatih ALĠUSTAOĞLU DanıĢtay Tetkik
Hâkimliği’ne,
28. Ankara Ġdari Yargı Hâkim Adayı 164375 Mesut AĞCINLIOĞLU Konya Vergi
Mahkemesi Üyeliği’ne,
29. Ankara Ġdari Yargı Hâkim Adayı 165838 Tuğba TUNA IġIK DanıĢtay Tetkik
Hâkimliği’ne,
30. Ġstanbul Ġdari Yargı Hâkim Adayı 167791 Yasemin ORAK Ġstanbul Vergi
Mahkemesi Üyeliği’ne,
31. Ankara Ġdari Yargı Hâkim Adayı 167792 Tolga ORAL Ankara Ġdare Mahkemesi
Üyeliği’ne,
32. Ankara Ġdari Yargı Hâkim Adayı 167793 Erdi ORMAN Ankara Ġdare Mahkemesi
Üyeliği’ne,
33. Ankara Ġdari Yargı Hâkim Adayı 167794 F. Burak ABACI Mersin (Adana) Ġdare
Mahkemesi Üyeliği’ne,
34. Ankara Ġdr Yrg Hkm Adayı 167795Seyfullah ÖNELGE ġ.Urfa (Gaziantep) Ġdare
Mahkemesi Üyeliği’ne,
35. Ankara Ġdari Yargı Hâkim Adayı 167796 Mehmet Ali ÖZERDEM DanıĢtay
Tetkik Hâkimliği’ne,
36. Ankara Ġdari Yargı Hâkim Adayı 167797 Esra ÖZEV Trabzon Vergi Mahkemesi
Üyeliği’ne,
37. Ġstanbul Ġdari Yargı Hâkim Adayı 167798 Salih ABANOZ Ġstanbul Vergi
Mahkemesi Üyeliği’ne,
38. Ankara Ġdari Yargı Hâkim Adayı 167800 Sümeyra ÖZGEN DanıĢtay Tetkik
Hâkimliği’ne,
39. Ankara Ġdari Yargı Hâkim Adayı 167801 Alirıza AĞAÇ Ġstanbul Vergi
Mahkemesi Üyeliği’ne,
40. Ġstanbul Ġdari Yargı Hâkim Adayı 167802 Abdullah ÖZGER Ġstanbul Ġdare
Mahkemesi Üyeliği’ne,
41. Ġstanbul Ġdari Yargı Hâkim Adayı 167803 Ömer AKAGÜNDÜZ Ġstanbul Ġdare
Mahkemesi Üyeliği’ne,
42. Ankara Ġdari Yargı Hâkim Adayı 167804 Abdulkadir ÖZKARA DanıĢtay Tetkik
Hâkimliği’ne,
43. Ankara Ġdari Yargı Hâkim Adayı 167806 Hanife Ebru ÖZTÜRK DanıĢtay Tetkik
Hâkimliği’ne,
44. Ankara Ġdari Yrg Hkm Adayı 167807 Meral ÖZTÜRK Batman (D.Bakır) Ġdare
Mahkemesi Üyeliği’ne,
45. Ankara Ġdr Yrg Hkm Adayı 167808 Rahman AKDERE Mardin (D.Bakır) Ġdare
Mahkemesi Üyeliği’ne,
46. Ankara Ġdari Yargı Hâkim Adayı 167809 Seydi PARAKAZAN Adana Ġdare
Mahkemesi Üyeliği’ne,
47. Ġzmir Ġdari Yargı Hâkim Adayı 167810 Hakan AKPINAR Ġstanbul Vergi
Mahkemesi Üyeliği’ne,
48. Ankara Ġdari Yargı Hkm Adayı 167812 Fatma AKYILDIZ Muğla (Aydın) Ġdare
Mahkemesi Üyeliği’ne,
49. Antalya Ġdari Yargı Hâkim Adayı 167813 Seray AÇIKGÖZ Ġstanbul Ġdare
Mahkemesi Üyeliği’ne,
50. Gaziantep Ġdari Yargı Hâkim Adayı 167814 YaĢar ALTAK Ankara Vergi
Mahkemesi Üyeliği’ne,
51. Ankara Ġdari Yargı Hâkim Adayı 167815 Sercan PEHLĠVAN Ġstanbul Ġdare
Mahkemesi Üyeliği’ne,
52. Ġstanbul Ġdari Yargı Hâkim Adayı 167816 Simge AMĠL Ankara Ġdare Mahkemesi
Üyeliği’ne,
53. Ġstanbul Ġdari Yargı Hâkim Adayı 167817 Ġlter AMĠL Ankara Ġdare Mahkemesi
Üyeliği’ne,
54. Ankara Ġdari Yargı Hâkim Adayı 167818 Enes PERĠ Antalya Ġdare Mahkemesi
Üyeliği’ne,
55. Adana Ġdari Yargı Hâkim Adayı 167819 Mehmet ANDĠÇ Ġstanbul Vergi
Mahkemesi Üyeliği’ne,
56. Ankara Ġdari Yargı Hâkim Adayı 167820 Ertuğrul SADIÇ Diyarbakır Vergi
Mahkemesi Üyeliği’ne,
57. Ankara Ġdari Yargı Hâkim Adayı 167821 Kadife ARSLANHAN DanıĢtay Tetkik
Hâkimliği’ne,
58. Ankara Ġdari Yargı Hâkim Adayı 167822 Dilara SALT DanıĢtay Tetkik
Hâkimliği’ne,
59. Ankara Ġdari Yargı Hâkim Adayı 167823 Serkan ASKER DanıĢtay Tetkik
Hâkimliği’ne,
60. Ankara Ġdari Yargı Hâkim Adayı 167824 Eyüp SARI Çanakkale (Edirne) Ġdare
Mahkemesi Üyeliği’ne,
61. Ankara Ġdari Yargı Hâkim Adayı 167825 Turgay ASLAN Antalya Vergi
Mahkemesi Üyeliği’ne,
62. Ankara Ġdari Yargı Hâkim Adayı 167826 Halil SARI Batman (Diyarbakır) Ġdare
Mahkemesi Üyeliği’ne,
63. Ankara Ġdari Yargı Hâkim Adayı 167827 Ahmet ASYA DanıĢtay Tetkik
Hâkimliği’ne,
64. Ankara Ġdari Yargı Hâkim Adayı 167828 Ġsmail SARICA Zonguldak Vergi
Mahkemesi Üyeliği’ne,
65. Aydın Ġdari Yargı Hâkim Adayı 167829 Mehmet Ali AġIKOĞLU Ġzmir Ġdare
Mahkemesi Üyeliği’ne,
66. Ankara Ġdari Yargı Hâkim Adayı 167830 Sercan ATAK Bursa Vergi Mahkemesi
Üyeliği’ne,
67. Ankara Ġdri Yrg Hkm Adayı 167831 M. Samet SAYDAM Mersin (Adana) Ġdare
Mahkemesi Üyeliği’ne,
68. Ankara Ġdari Yargı Hâkim Adayı 167832 Tayfur Sami ATILGAN Ġstanbul Vergi
Mahkemesi Üyeliği’ne,
69. Konya Ġdari Yargı Hâkim Adayı 167833 ġerife SELEK Ordu Ġdare Mahkemesi
Üyeliği’ne,
70. Adana Ġdari Yargı Hâkim Adayı 167835 Alper AYDIN Ankara Vergi Mahkemesi
Üyeliği’ne,
71. Ankara Ġdari Yargı Hâkim Adayı 167836 Duygu SELVER Ġstanbul Ġdare
Mahkemesi Üyeliği’ne,
72. Ankara Ġdari Yargı Hâkim Adayı 167837 Fatih SOLAK DanıĢtay Tetkik
Hâkimliği’ne,
73. Ankara Ġdari Yargı Hâkim Adayı 167838 Aykut AYDIN DanıĢtay Tetkik
Hâkimliği’ne,
74. Ankara Ġdari Yargı Hâkim Adayı 167839 Hakan SÖĞÜTLÜ DanıĢtay Tetkik
Hâkimliği’ne,
75. Ankara Ġdari Yargı Hâkim Adayı 167840 Murat AYDIN Bursa Vergi Mahkemesi
Üyeliği’ne,
76. Ankara Ġdari Yargı Hâkim Adayı 167841 Çağatay ġAHĠN DanıĢtay Tetkik
Hâkimliği’ne,
77. Ankara Ġdari Yargı Hâkim Adayı 167842 AyĢe AYHAN Ordu Vergi Mahkemesi
Üyeliği’ne,
78. Ankara Ġdari Yargı Hâkim Adayı 167843 Fatma AYHAN Mersin (Adana) Vergi
Mahkemesi Üyeliği’ne,
79. Diyarbakır Ġdari Yargı Hâkim Adayı 167845 Süleyman AYLA Ġstanbul Vergi
Mahkemesi Üyeliği’ne,
80. Ankara Ġdari Yargı Hâkim Adayı 167847 Ali AZAR Ġstanbul Ġdare Mahkemesi
Üyeliği’ne,
81. Ankara Ġdari Yargı Hâkim Adayı 167848 Mustafa ġENER Ġstanbul Vergi
Mahkemesi Üyeliği’ne,
82. Ankara Ġdari Yargı Hâkim Adayı 167849 Kemal BABAOĞLU Ankara Vergi
Mahkemesi Üyeliği’ne,
83. Ankara Ġdari Yargı Hâkim Adayı 167850 GülĢen AZAR Ġstanbul Ġdare Mahkemesi
Üyeliği’ne,
84. Trabzon Ġdr Yrg Hâkim Adayı 167851 Muhammet BABUR Muğla (Aydın) Ġdare
Mahkemesi Üyeliği’ne,
85. Ankara Ġdari Yargı Hâkim Adayı 167852 Kamer ġEREFLĠ DanıĢtay Tetkik
Hâkimliği’ne,
86. Ankara Ġdari Yargı Hâkim Adayı 167853 Musa BAHÇĠVAN Ankara Vergi
Mahkemesi Üyeliği’ne,
87. Ankara Ġdari Yargı Hâkim Adayı 167854 Nihal ġĠMġEK Adana Vergi Mahkemesi
Üyeliği’ne,
88. Ankara Ġdari Yargı Hâkim Adayı 167855 Leyla BAKIR Ankara Ġdare Mahkemesi
Üyeliği’ne,
89. Sivas Ġdari Yargı Hâkim Adayı 167856 Ahmet Can TALAS Hatay (Adana) Ġdare
Mahkemesi Üyeliği’ne,
90. Ankara Ġdari Yargı Hâkim Adayı 167857 Hilal BAġBAYDAR DanıĢtay Tetkik
Hâkimliği’ne,
91. Ankara Ġdari Yargı Hâkim Adayı 167858 Ceylan TALU Muğla (Aydın) Ġdare
Mahkemesi Üyeliği’ne,
92. Ankara
Ġdr
Yrg
Hkm
Adayı167859EĢref
BAġESGĠOĞLUKocaeli(Sakarya)VergiMahkemesi Üyeliği’ne,
93. Ankara Ġdari Yargı Hâkim Adayı 167860 Nurdan TAġ Adana Ġdare Mahkemesi
Üyeliği’ne,
94. Ankara Ġdari Yargı Hâkim Adayı 167861 Sena Nur TAġ Ġstanbul Vergi
Mahkemesi Üyeliği’ne,
95. Ankara Ġdari Yargı Hâkim Adayı 167862 Safvan BECEREN DanıĢtay Tetkik
Hâkimliği’ne,
96. Ankara Ġdari Yargı Hâkim Adayı 167863 Sinan TATAR Ġstanbul Vergi
Mahkemesi Üyeliği’ne,
97. Ankara Ġdari Yargı Hâkim Adayı 167865 Eren Can BENAKAY Ġstanbul Vergi
Mahkemesi Üyeliği’ne,
98. Ankara Ġdari Yargı Hâkim Adayı 167867 Yasemin BERK DanıĢtay Tetkik
Hâkimliği’ne,
99. Konya Ġdari Yargı Hâkim Adayı 167868 Fatih TOPAL Mersin (Adana) Ġdare
Mahkemesi Üyeliği’ne,
100. Ankara Ġdari Yargı Hâkim Adayı 167869 Ömer BIYIK Ankara Ġdare Mahkemesi
Üyeliği’ne,
101. Ankara Ġdari Yargı Hâkim Adayı 167870 Hilal TOPAL Ġstanbul Ġdare Mahkemesi
Üyeliği’ne,
102. Ankara Ġdari Yargı Hâkim Adayı 167872 Ahmet BĠLGEN DanıĢtay Tetkik
Hâkimliği’ne,
103. Ankara Ġdari Yargı Hâkim Adayı 167874 Burak BOZKURT DanıĢtay Tetkik
Hâkimliği’ne,
104. Ankara Ġdari Yargı Hâkim Adayı 167876 Adem TÜRK Antalya Vergi Mahkemesi
Üyeliği’ne,
105. Ankara Ġdari Yargı Hâkim Adayı 167878 Abdurrahman BURULDAY DanıĢtay
Tetkik Hâkimliği’ne,
106. Ankara Ġdari Yargı Hâkim Adayı 167879 Süleyman CAN DanıĢtay Tetkik
Hâkimliği’ne,
107. Ankara Ġdari Yargı Hâkim Adayı 167881 Burcu UÇAR Van Ġdare Mahkemesi
Üyeliği’ne,
108. Ankara Ġdari Yargı Hâkim Adayı 167882 Refik CELEP Ġstanbul Ġdare Mahkemesi
Üyeliği’ne,
109. Ġzmir Ġdari Yargı Hâkim Adayı 167883 Eren CENAN DanıĢtay Tetkik
Hâkimliği’ne,
110. Ġstanbul Ġdari Yargı Hâkim Adayı 167885 Ferid CENGĠZ Sivas Vergi Mahkemesi
Üyeliği’ne,
111. Ankara Ġdari Yargı Hâkim Adayı 167886 Ġhsan Murat UYSAL Ġstanbul Ġdare
Mahkemesi Üyeliği’ne,
112. Ankara Ġdari Yargı Hâkim Adayı 167887 Muhsin CEREN DanıĢtay Tetkik
Hâkimliği’ne,
113. Ankara Ġdari Yargı Hâkim Adayı 167889 Ergün CODUROĞLU Ankara Ġdare
Mahkemesi Üyeliği’ne,
114. Ankara Ġdari Yargı Hâkim Adayı 167890 Hediye ÇAKIR Van Ġdare Mahkemesi
Üyeliği’ne,
115. Ankara Ġdari Yargı Hâkim Adayı 167891 Cihangir UYULMAZ Ankara Ġdare
Mahkemesi Üyeliği’ne,
116. Ankara Ġdari Yargı Hâkim Adayı 167892 Arif ÇELĠK Antalya Ġdare Mahkemesi
Üyeliği’ne,
117. Ankara Ġdari Yargı Hâkim Adayı 167893 Kübra ÜNAL Balıkesir (Bursa) Vergi
Mahkemesi Üyeliği’ne,
118. Ankara Ġdari Yargı Hâkim Adayı 167894 Ġhsan ÇELĠK Mersin (Adana) Ġdare
Mahkemesi Üyeliği’ne,
119. Bursa Ġdari Yargı Hâkim Adayı 167895 Zeliha VAROL Ankara Ġdare Mahkemesi
Üyeliği’ne,
120. Samsun Ġdari Yargı Hâkim Adayı 167897 Elif Tuğçe YAZICI Erzurum Vergi
Mahkemesi Üyeliği’ne,
121. Ankara Ġdari Yargı Hâkim Adayı 167898 Metin ÇELĠK Antalya Ġdare Mahkemesi
Üyeliği’ne,
122. Ankara Ġdari Yargı Hâkim Adayı 167900 Utku YILDIZ Ankara Ġdare Mahkemesi
Üyeliği’ne,
123. Ankara Ġdari Yargı Hâkim Adayı 167901 Enes ÇENGELOĞLU Ankara Ġdare
Mahkemesi Üyeliği’ne,
124. Ankara Ġdari Yargı Hâkim Adayı 167902 Hatice YILMAZ Adana Ġdare
Mahkemesi Üyeliği’ne,
125. Ankara Ġdari Yargı Hâkim Adayı 167903 Mehmet ÇETĠNKAYA DanıĢtay Tetkik
Hâkimliği’ne,
126. Malatya Ġdari Yargı Hâkim Adayı 167904 GülĢah ÇĠÇEK Manisa Vergi
Mahkemesi Üyeliği’ne,
127. Ankara Ġdari Yargı Hâkim Adayı 167905 Kadriye KARACA DanıĢtay Tetkik
Hâkimliği’ne,
128. Ankara Ġdari Yargı Hâkim Adayı 167906 Fatma ÇĠMEN Diyarbakır Vergi
Mahkemesi Üyeliği’ne,
129. Sivas Ġdr Yrg Hkm Adayı 167907 Gökhan KARAHAN Elazığ (Malatya) Ġdare
Mahkemesi Üyeliği’ne,
130. Sivas Ġdr Yrg Hâkim Adayı 167908 Yasin KARAKAġ ġ.Urfa (Gaziantep) Ġdare
Mahkemesi Üyeliği’ne,
131. Ġstanbul Ġdari Yargı Hâkim Adayı 167909 Elmas ÇIKRIKCI Ankara Vergi
Mahkemesi Üyeliği’ne,
132. Ankara Ġdari Yargı Hâkim Adayı 167910 Adnan KARAMAN Adana Vergi
Mahkemesi Üyeliği’ne,
133. Ankara Ġdari Yargı Hâkim Adayı 167911 Gözde DAĞLI DanıĢtay Tetkik
Hâkimliği’ne,
134. Ankara Ġdari Yargı Hâkim Adayı 167912 Fatih KARAMAN DanıĢtay Tetkik
Hâkimliği’ne,
135. Ankara Ġdari Yargı Hâkim Adayı 167913 Murat DAġTAN DanıĢtay Tetkik
Hâkimliği’ne,
136. Ankara Ġdari Yargı Hâkim Adayı 167914 Gökhan KARTAL Ġstanbul Vergi
Mahkemesi Üyeliği’ne,
137. Ankara Ġdari Yargı Hâkim Adayı 167915 Sayıt DEDEBALĠ Ġstanbul Vergi
Mahkemesi Üyeliği’ne,
138. Ankara Ġdari Yargı Hâkim Adayı 167916 Emrah KAYA Muğla (Aydın) Vergi
Mahkemesi Üyeliği’ne,
139. Ankara Ġdari Yargı Hâkim Adayı 167917 Eyyüp DEMĠR DanıĢtay Tetkik
Hâkimliği’ne,
140. Ankara Ġdari Yargı Hâkim Adayı 167918 Ġslam KAYA Mersin (Adana) Ġdare
Mahkemesi Üyeliği’ne,
141. Ankara Ġdari Yargı Hâkim Adayı 167919 Mehmet KAYA Muğla (Aydın) Vergi
Mahkemesi Üyeliği’ne,
142. Ġstanbul Ġdari Yargı Hâkim Adayı 167920 Rıdvan KAYACAN Diyarbakır Ġdare
Mahkemesi Üyeliği’ne,
143. Ankara Ġdari Yargı Hâkim Adayı 167921 Duygu MUTLU Kırıkkale Vergi
Mahkemesi Üyeliği’ne,
144. Ġstanbul Ġdari Yrg Hâkim Adayı 167924 Metin KAYĠHAN Hatay (Adana) Ġdare
Mahkemesi Üyeliği’ne,
145. Ankara Ġdari Yargı Hâkim Adayı 167925 Zeynep DĠRĠLCE DanıĢtay Tetkik
Hâkimliği’ne,
146. Van Ġdari Yargı Hâkim Adayı 167926 Sümeyye YÜCE Adana Ġdare Mahkemesi
Üyeliği’ne,
147. Samsun Ġdari Yargı Hâkim Adayı 167928 Ramazan DOĞRU DanıĢtay Tetkik
Hâkimliği’ne,
148. Ankara Ġdari Yargı Hâkim Adayı 167929 Kübra DÖLCÜ Mersin (Adana) Ġdare
Mahkemesi Üyeliği’ne,
149. Ankara Ġdari Yargı Hâkim Adayı 167930 Hilal Tuğçe KILIÇ DanıĢtay Tetkik
Hâkimliği’ne,
150. Ankara Ġdari Yargı Hkm Adayı 167931 Gökhan DUĞAN Muğla (Aydın) Vergi
Mahkemesi Üyeliği’ne,
151. Antalya
Ġdr
Yrg
HkmAdayı167932Ahmet
DURMUġ
A.karahisar
(Denizli)ĠdareMahkemesi Üyeliği’ne,
152. Ġstanbul Ġdari Yargı Hâkim Adayı 167933 Tugay KILIÇ Ġstanbul Vergi
Mahkemesi Üyeliği’ne,
153. Ankara Ġdari Yargı Hâkim Adayı 167934 Tuncay KILINÇ Ġstanbul Vergi
Mahkemesi Üyeliği’ne,
154. Ankara Ġdari Yargı Hâkim Adayı 167935 Selver DÜDÜKCÜ DanıĢtay Tetkik
Hâkimliği’ne,
155. Kayseri Ġdr Yrg Hâkim Adayı 167937 Fikret EKĠN K.MaraĢ (Gaziantep) Ġdare
Mahkemesi Üyeliği’ne,
156. Ankara Ġdari Yargı Hâkim Adayı 167938 Fatih KIZMAZ Ġstanbul Vergi
Mahkemesi Üyeliği’ne,
157. Ankara Ġdari Yargı Hâkim Adayı 167939 Harun EKġĠ Ankara Ġdare Mahkemesi
Üyeliği’ne,
158. Ankara Ġdari Yargı Hâkim Adayı 167940 Didar KOÇOĞLU DanıĢtay Tetkik
Hâkimliği’ne,
159. Gaziantep Ġdari Yargı Hâkim Adayı 167941 Metin ENGĠN Konya Vergi
Mahkemesi Üyeliği’ne,
160. Ankara Ġdari Yargı Hâkim Adayı 167942 Fatih KONAK Elazığ (Malatya) Ġdare
Mahkemesi Üyeliği’ne,
161. Ġstanbul Ġdari Yargı Hâkim Adayı 167943 Resul KONAK Ġstanbul Ġdare
Mahkemesi Üyeliği’ne,
162. Samsun Ġdari Yargı Hâkim Adayı 167944 Abdulsamet ERDOĞMUġ DanıĢtay
Tetkik Hâkimliği’ne,
163. Ġstanbul Ġdari Yargı Hâkim Adayı 167947 Abdülsamet EREN DanıĢtay Tetkik
Hâkimliği’ne,
164. Ankara Ġdari Yargı Hâkim Adayı 167948 Nagihan Pınar KUMCU DanıĢtay Tetkik
Hâkimliği’ne,
165. Antalya Ġdari Yargı Hâkim Adayı 167949 Hakan ERGÜN Sakarya Vergi
Mahkemesi Üyeliği’ne,
166. Ankara Ġdari Yargı Hâkim Adayı 167951 Emrah KURTOĞLU DanıĢtay Tetkik
Hâkimliği’ne,
167. Ġstanbul Ġdari Yrgı Hâkim Adayı 167952 Ġ. Furkan ERKEÇOĞLU Adana Vergi
Mahkemesi Üyeliği’ne,
168. Ankara Ġdari Yrg Hkm Adayı 167953 Selvi KÜÇÜK Mardin (Diyarbakır) Ġdare
Mahkemesi Üyeliği’ne,
169. Ankara Ġdari Yrgı Hâkim Adayı 167955 Merve KÜÇÜKGEDĠK Ġstanbul Vergi
Mahkemesi Üyeliği’ne,
170. Ankara Ġdari Yargı Hâkim Adayı 167956 Derya EROĞLU DanıĢtay Tetkik
Hâkimliği’ne,
171. Ankara Ġdari Yargı Hâkim Adayı 167960 Burcu TAġYAPAN Ġstanbul Vergi
Mahkemesi Üyeliği’ne,
172. Ankara Ġdari Yargı Hâkim Adayı 167961 Tolga MAHMAT DanıĢtay Tetkik
Hâkimliği’ne,
173. Ankara Ġdari Yargı Hâkim Adayı 167962 Samet EġEN Ġstanbul Vergi Mahkemesi
Üyeliği’ne,
174. Ġstanbul Ġdari Yargı Hâkim Adayı 167963 Mustafa MALKOÇ Ġstanbul Ġdare
Mahkemesi Üyeliği’ne,
175. Ankara Ġdari Yargı Hâkim Adayı 167964 Ġsmail ETÖZ DanıĢtay Tetkik
Hâkimliği’ne,
176. Ġstanbul Ġdari Yargı Hâkim Adayı 167966 Arif GENÇ Ġstanbul Vergi Mahkemesi
Üyeliği’ne,
177. Ġstanbul Ġdari Yargı Hâkim Adayı 167967 Okan OK Mersin (Adana) Vergi
Mahkemesi Üyeliği’ne,
178. Ankara Ġdari Yargı Hâkim Adayı 167968 Fatih Burak GEZER Ġstanbul Vergi
Mahkemesi Üyeliği’ne,
179. Adana
Ġdr
Yrg
Hâkim
Adayı167969Hatice
ÖZALP
Kastamonu(Zonguldak)ĠdareMahkemesi Üyeliği’ne,
180. Ankara Ġdari Yargı Hâkim Adayı 167970 Ayyüce OKUMUġ DanıĢtay Tetkik
Hâkimliği’ne,
181. Ankara Ġdari Yargı Hâkim Adayı 167971 Esra GÖK DanıĢtay Tetkik
Hâkimliği’ne,
182. Ankara Ġdari Yargı Hâkim Adayı 167972 Ömer Fehim OKUMUġ Adana Vergi
Mahkemesi Üyeliği’ne,
183. Ankara Ġdr Yrg Hkm Adayı 167973 Ceren GÖRMEZ Batman (Diyarbakır)Ġdare
Mahkemesi Üyeliği’ne,
184. Ankara Ġdari Yargı Hâkim Adayı 167974 Pelin GÜLCAN Ġstanbul Ġdare
Mahkemesi Üyeliği’ne,
185. Ankara Ġdari Yargı Hâkim Adayı 167977 Fatma GÜNAY Ankara Ġdare
Mahkemesi Üyeliği’ne,
186. Ankara Ġdari Yargı Hâkim Adayı 167978 Kasım GÜNDÜZ Ankara Ġdare
Mahkemesi Üyeliği’ne,
187. Ankara Ġdari Yargı Hâkim Adayı 167979 Abdullah GÜNER Ankara Vergi
Mahkemesi Üyeliği’ne,
188. Ankara Ġdari Yargı Hâkim Adayı 167980 Recep GÜNGÖR Ġstanbul Vergi
Mahkemesi Üyeliği’ne,
189. Kırıkkale Ġdari Yargı Hâkim Adayı 167981 Serkan GÜRBÜZ DanıĢtay Tetkik
Hâkimliği’ne,
190. Ankara Ġdari Yargı Hâkim Adayı 167982 Uğur GÜRDAL Antalya Ġdare
Mahkemesi Üyeliği’ne,
191. Ankara Ġdari Yargı Hâkim Adayı 167985 Gözde HAYIRSEVER Ġstanbul Vergi
Mahkemesi Üyeliği’ne,
192. Ġstanbul Ġdari Yargı Hâkim Adayı 167986 Arif IġIK Ġstanbul Ġdare Mahkemesi
Üyeliği’ne,
193. Ankara Ġdari Yargı Hâkim Adayı 167987 Salih KAHVECĠ DanıĢtay Tetkik
Hâkimliği’ne,
194. Ankara Ġdari Yargı Hâkim Adayı 167989 Güven BAHADIR DanıĢtay Tetkik
Hâkimliği’ne,
195. Ankara
Ġdr
YrgHkmAdayı167990
G.Nurgül
KANDEMĠR
ġ.Urfa(G.Antep)ĠdareMahkemesi Üyeliği’ne,
196. Ġstanbul Ġdari Yargı Hâkim Adayı 167992 H. EmirKARABULUT Ġstanbul Ġdare
Mahkemesi Üyeliği’ne,
197. Ankara Ġdari Yargı Hâkim Adayı 168686 Gökçen TÜRKDOĞRU Sivas Ġdare
Mahkemesi Üyeliği’ne,
198. Ankara Ġdari Yargı Hâkim Adayı 170949 Burcu KORKMAZ DanıĢtay Tetkik
Hâkimliği’ne,
Ad çekme usulü ile naklen atanmıĢlardır.
[R.G. 17 Ekim 2014 – 29148]
—— • ——
YÖNETMELĠKLER
Ekonomi Bakanlığından:
EKONOMĠ BAKANLIĞI PERSONELĠ GÖREVDE YÜKSELME VE
UNVAN DEĞĠġĠKLĠĞĠ YÖNETMELĠĞĠ
BĠRĠNCĠ BÖLÜM
Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde,
hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak, Ekonomi Bakanlığında 657 sayılı
Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapan personelin görevde yükselme ve unvan
değiĢikliklerine iliĢkin usul ve esasları belirlemektir.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları
Kanunu ile 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan
Kamu Kurum ve KuruluĢlarında Görevde Yükselme ve Unvan DeğiĢikliği Esaslarına Dair
Genel Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıĢtır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Alt görev: 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarĢik kademeler
çerçevesinde daha alt hiyerarĢi içindeki görevleri,
b) Aynı düzey görev: HiyerarĢi, görev, yetki ve sorumluluk açısından aynı grupta ya da
grup içinde alt gruplar olması halinde aynı alt grupta gösterilen görevleri,
c) Bakanlık: Ekonomi Bakanlığını,
ç) Bakanlık teĢkilatı: Ekonomi Bakanlığı merkez ve taĢra teĢkilatı ile döner sermaye
iĢletmesini,
d) Birim: 637 sayılı Ekonomi Bakanlığının TeĢkilat ve Görevleri Hakkında Kanun
Hükmünde Kararnamede yer alan merkez teĢkilatı hizmet birimleri, taĢra teĢkilatı bölge
müdürlükleri ve serbest bölge müdürlükleri ile döner sermaye iĢletmesini,
e) Görevde yükselme sınavı: ġube müdürü ve laboratuvar müdürü unvanlı kadrolara
görevde yükselme niteliğindeki atamalar için yapılan yazılı ve sözlü sınavı, diğer unvanlı
kadrolara görevde yükselme niteliğindeki atamalar için yapılan yazılı sınavı,
f) Hizmet grupları: Aynı düzeydeki unvanların gruplandırılmasını,
g) Hizmet süresi: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B)
bendinde sayılan süreleri,
ğ) ĠĢ günü: Ulusal bayram ile genel ve hafta sonu tatil günleri hariç, diğer günleri,
h) Personel: Ekonomi Bakanlığı merkez ve taĢra teĢkilatı ile döner sermaye iĢletmesi
kadrolarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak çalıĢanları,
ı) Unvan değiĢikliği: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu
ihraz edilen unvanlara iliĢkin görevlere yapılan atamaları,
i) Unvan değiĢikliği sınavı: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim
sonucu ihraz edilen unvanlara iliĢkin görevlere atanabilmek için yapılan yazılı sınavı,
j) Üst görev: 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarĢik kademeler çerçevesinde daha üst
hiyerarĢi içindeki görevleri,
ifade eder.
ĠKĠNCĠ BÖLÜM
Görevde Yükselme ve Unvan DeğiĢikliği Esasları
Görevde yükselme ve unvan değiĢikliğine tâbi görev grupları ve kadrolar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında görevde yükselme ve unvan değiĢikliğine
tâbi kadrolar aĢağıda belirtilmiĢtir.
(2) Görevde yükselmeye tâbi kadrolar:
a) Yönetim hizmetleri grubu;
1) ġube müdürü, laboratuvar müdürü.
2) ġef.
b) Hukuk hizmetleri grubu;
1) Hukuk müĢaviri.
c) Bilgi iĢlem hizmetleri grubu;
1) Çözümleyici.
ç) AraĢtırma ve planlama hizmetleri grubu;
1) AraĢtırmacı, sivil savunma uzmanı, eğitim uzmanı, raportör.
d) Ġdari hizmetler grubu;
1) Ayniyat saymanı.
2) Bilgisayar iĢletmeni, veri hazırlama ve kontrol iĢletmeni, memur, daktilograf, koruma
ve güvenlik görevlisi, Ģoför.
e) Destek hizmetleri grubu;
1) Hizmetli, bekçi, dağıtıcı.
(3) Unvan değiĢikliğine tâbi kadrolar: Mühendis, kimyager, avukat, kütüphaneci,
mütercim, programcı, grafiker, tekniker, teknisyen, hemĢire, laborant.
Görevde yükselme sınavına tâbi olarak atanacaklarda aranacak genel Ģartlar
MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelikte belirtilen kadrolara görevde yükselme suretiyle
atanabilmek için;
a) 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinde belirtilen Ģartları taĢımak,
b) Yapılacak görevde yükselme sınavında baĢarılı olmak,
Ģartları aranır.
Görevde yükselme sınavına tâbi olarak atanacaklarda aranacak özel Ģartlar
MADDE 6 – (1) Bu Yönetmeliğe tâbi kadrolara görevde yükselme sınavı sonucu
yapılacak atamalarda aranacak özel Ģartlar aĢağıda belirtilmiĢtir.
a) ġube müdürü kadrosuna atanabilmek için;
1) En az dört yıllık yüksek öğrenim mezunu olmak,
2) Görevde yükselme sınavının yapıldığı tarih itibarıyla savunma uzmanı, eğitim
uzmanı, sivil savunma uzmanı, raportör, çözümleyici, programcı, Ģef, ayniyat saymanı veya
tekniker kadroları ile en az dört yıllık yüksek öğrenim Ģartı aranan unvan değiĢikliğine tâbi
kadrolarda üç yıl ve daha fazla çalıĢmıĢ olmak ve bu sürelerin en az iki yılını Bakanlıkta
geçirmiĢ olmak Ģartıyla en az sekiz yıl hizmeti bulunmak,
b) Laboratuvar müdürü kadrosuna atanabilmek için;
1) Kimya mühendisi, gıda mühendisi veya kimyager unvanlarından birini, öğrenim
durumu itibarıyla ihraz etmiĢ olmak,
2) Görevde yükselme sınavının yapıldığı tarih itibarıyla mühendis veya kimyager
kadrolarında en az sekiz yıl görev yapmıĢ olmak ve bu sürelerin en az iki yılını Bakanlıkta
geçirmiĢ olmak,
c) ġef ve ayniyat saymanı kadrolarına atanabilmek için;
1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,
2) Görevde yükselme sınavının yapıldığı tarih itibarıyla, bilgisayar iĢletmeni, veri
hazırlama ve kontrol iĢletmeni, memur, daktilograf, Ģoför kadrolarında veya unvan
değiĢikliğine tabi kadrolarda dört yıllık fakülte veya yüksekokul mezunları için en az beĢ yıl,
iki yıllık yüksekokul mezunları için ise en az yedi yıl çalıĢmıĢ olmak ve bu sürelerin en az iki
yılını Bakanlıkta geçirmiĢ olmak,
ç) Hukuk müĢaviri kadrosuna atanabilmek için;
1) Hukuk fakültesi mezunu olmak,
2) Görevde yükselme sınavının yapıldığı tarih itibarıyla Bakanlıkta en az altı ay çalıĢmıĢ
olmak,
d) Çözümleyici kadrosuna atanabilmek için;
1) En az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının bilgisayar, elektrik,
elektronik, elektrik-elektronik, elektronik ve haberleĢme, endüstri, fizik, matematik
mühendislikleri ile matematik, fizik veya istatistik bölümlerinden mezun olmak,
2) Görevde yükselme sınavının yapıldığı tarih itibarıyla Bakanlıkta programcı
kadrosunda en az iki yıl çalıĢmıĢ olmak,
3) En az bir bilgisayar iĢletim sisteminin uygulanmasını bildiğini belgelemek,
e) AraĢtırmacı, sivil savunma uzmanı, eğitim uzmanı, raportör kadrolarına atanabilmek
için;
1) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,
2) Görevde yükselme sınavının yapıldığı tarih itibarıyla Bakanlıkta çözümleyici,
programcı, Ģef, ayniyat saymanı, bilgisayar iĢletmeni, veri hazırlama ve kontrol iĢletmeni,
memur kadrolarının herhangi birinde veya unvan değiĢikliğine tabi kadrolarda en az iki yıl
çalıĢmıĢ olmak,
f) Bilgisayar iĢletmeni kadrosuna atanabilmek için;
1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
2) Görevde yükselme sınavının yapıldığı tarih itibarıyla son iki yılını Bakanlıkta
çalıĢmıĢ olmak kaydıyla en az altı yıl hizmeti bulunmak,
3) Bilgisayar iĢletmenliği sertifikasına sahip olmak,
g) Veri hazırlama ve kontrol iĢletmeni, memur ve daktilograf kadrolarına atanabilmek
için;
1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
2) Görevde yükselme sınavının yapıldığı tarih itibarıyla son iki yılını Bakanlıkta
çalıĢmıĢ olmak kaydıyla en az beĢ yıl hizmeti bulunmak,
ğ) Koruma ve güvenlik görevlisi kadrosuna atanabilmek için;
1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
2) Görevde yükselme sınavının yapıldığı tarih itibarıyla son iki yılını Bakanlıkta
çalıĢmıĢ olmak kaydıyla en az beĢ yıl hizmeti bulunmak,
3) 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunda belirtilen
diğer Ģartları taĢımak,
h) ġoför kadrosuna atanabilmek için;
1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
2) Görevde yükselme sınavının yapıldığı tarih itibarıyla son iki yılını Bakanlıkta
çalıĢmıĢ olmak kaydıyla en az beĢ yıl hizmeti bulunmak,
3) En az beĢ yıllık (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,
gerekir.
(2) Avukat unvanlı kadrolardan hukuk müĢaviri unvanlı kadrolara atanma görevde
yükselme sınavına tabi değildir.
Unvan değiĢikliği sınavı sonucu atanacaklarda aranacak Ģartlar
MADDE 7 – (1) Unvan değiĢikliğine tâbi kadrolara atanacaklarda aranacak Ģartlar
aĢağıda belirtilmiĢtir.
a) Mühendis, kimyager kadrolarına atanabilmek için;
1) En az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının ilgili bölümlerinden
mezun olmak,
2) Yapılacak unvan değiĢikliği sınavında baĢarılı olmak,
b) Avukat kadrosuna atanabilmek için;
1) Hukuk fakültesi mezunu olmak,
2) Avukatlık ruhsatına sahip olmak,
3) Yapılacak unvan değiĢikliği sınavında baĢarılı olmak,
c) Kütüphaneci kadrosuna atanabilmek için;
1) En az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının kütüphanecilikle ilgili
bölümlerinden mezun olmak,
2) Yapılacak unvan değiĢikliği sınavında baĢarılı olmak,
ç) Mütercim kadrosuna atanabilmek için;
1) Fakülte veya dört yıllık yüksekokulların filoloji, mütercimlik, tercümanlık
bölümlerinden veya ilgili diğer bölümlerden mezun olmak,
2) Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında en az (B) düzeyinde puan almıĢ olmak,
3) Yapılacak unvan değiĢikliği sınavında baĢarılı olmak,
d) Programcı kadrosuna atanabilmek için;
1) En az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının matematik, fizik veya
istatistik bölümleri ile bilgisayar, elektrik, elektronik mühendisliği ya da fakülte veya
yüksekokulların bilgisayar programcılığı bölümünden mezun olmak,
2) En az bir programlama dilini bildiğini belgelemek,
3) Yapılacak unvan değiĢikliği sınavında baĢarılı olmak,
e) Grafiker kadrosuna atanabilmek için;
1) Fakülte veya yüksekokulların grafik-tasarımla ilgili bölümlerinden birisinden mezun
olmak,
2) Yapılacak unvan değiĢikliği sınavında baĢarılı olmak,
f) Tekniker kadrosuna atanabilmek için;
1) Ġki yıl süreli meslekî veya teknik yükseköğretim mezunu olmak,
2) Yapılacak unvan değiĢikliği sınavında baĢarılı olmak,
g) HemĢire kadrosuna atanabilmek için;
1) Fakülte, yüksekokul veya sağlık meslek liselerinin hemĢirelik bölümü mezunu
olmak,
2) Yapılacak unvan değiĢikliği sınavında baĢarılı olmak,
ğ) Laborant kadrosuna atanabilmek için;
1) Ġlgili meslek lisesi veya yüksekokul mezunu olmak,
2) Yapılacak unvan değiĢikliği sınavında baĢarılı olmak,
h) Teknisyen kadrosuna atanabilmek için;
1) Lise dengi meslekî veya teknik eğitim öğretim veren okullardan mezun olmak,
2) Yapılacak unvan değiĢikliği sınavında baĢarılı olmak,
gerekir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Görevde Yükselme ve Unvan DeğiĢikliği Sınavına ĠliĢkin Esaslar
Duyuru ve baĢvuru
MADDE 8 – (1) Görevde yükselme ve unvan değiĢikliği suretiyle atama yapılacak
kadrolar yazılı sınavlardan en az bir ay önce duyurulur. Ġlan edilen kadrolar için belirlenen
baĢvuru tarihinin son günü itibarıyla aranan nitelikleri taĢıyan personel, baĢvuru Ģartlarını
taĢıdığı farklı unvanlı kadrolardan sadece biri için duyuruda belirtilen Ģekilde baĢvuruda
bulunabilir. Aday memur statüsünde bulunanlar bu kadrolar için baĢvuruda bulunamazlar.
Aylıksız izinde bulunanlar dâhil olmak üzere, ilgili mevzuatı uyarınca verilen izinleri
kullanmakta olanların da sınava katılmaları mümkündür.
(2) Personel Dairesi BaĢkanlığına yapılan baĢvurular incelenerek, aranan Ģartları
taĢıyanlar Bakanlığın resmi internet sitesinde ilan edilir.
Görevde yükselme sınavı
MADDE 9 – (1) ġube müdürü ve laboratuvar müdürü kadrolarına görevde yükselme
suretiyle atanacakların sınavı yazılı ve sözlü olarak; diğer görevlere görevde yükselme
suretiyle atanacakların sınavı yazılı olarak yapılır. Yazılı sınav, Bakanlık veya Ölçme, Seçme
ve YerleĢtirme Merkezi BaĢkanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı, Türkiye ve Orta Doğu Amme
Ġdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğü veya yükseköğretim kurumlarından birisi tarafından
yapılır. Yazılı sınav, yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Yazılı sınavda en az yetmiĢ puan
alanlar baĢarılı sayılırlar. Sözlü sınava alınacak personel için yazılı sınav baĢarı puanı en az
altmıĢ olarak uygulanır. Yazılı sınavın konuları sınav duyurusunda belirtilir.
Sözlü sınav
MADDE 10 – (1) ġube müdürü ve laboratuvar müdürü kadrolarına atanacaklardan
yazılı sınavda en yüksek puan alan adaydan baĢlamak üzere ilan edilen kadro sayısının beĢ
katına kadar aday sözlü sınava alınır. Son adayla aynı puana sahip olan personelin tamamı
sözlü sınava alınır.
(2) Ġlgili personel, sınav kurulunun her bir üyesi tarafından;
a) Sınav konularına iliĢkin bilgi düzeyi,
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranıĢlarının göreve uygunluğu,
ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
d) Genel kültürü ve genel yeteneği,
e) Bilimsel ve teknolojik geliĢmelere açıklığı,
esas alınarak yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Her üyenin vermiĢ olduğu
puanların aritmetik ortalaması alınarak personelin sözlü sınav puanı tespit edilir. Sözlü
sınavda yüz üzerinden en az yetmiĢ puan alanlar baĢarılı sayılır.
BaĢarı sıralaması
MADDE 11 – (1) Görevde yükselme ve unvan değiĢikliği suretiyle ilan edilen boĢ
kadro sayısı kadar atama yapılmasında baĢarı puanı esas alınır. BaĢarı puanı, Ģube müdürü ve
laboratuvar müdürü kadrolarına atanacaklar için yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik
ortalaması; diğer kadrolara atanacaklar için yazılı sınav puanı esas alınmak suretiyle tespit
edilir ve Bakanlığın resmi internet sitesinde ilan edilir.
(2) BaĢarı puanlarının eĢit olması hâlinde, sırasıyla;
a) Hizmet süresi fazla olanlara,
b) Daha üst öğrenimi bitirmiĢ olanlara,
c) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara,
öncelik verilmek suretiyle, en yüksek puandan baĢlamak üzere baĢarı sıralaması
belirlenir.
(3) Görevde yükselme ve unvan değiĢikliği sınavında baĢarılı olmalarına rağmen, ilan
edilen kadro sayısı nedeniyle ataması yapılamayacak personelden en fazla asıl aday sayısı
kadar personel, Bakanlıkça ihtiyaç duyulması halinde baĢarı sıralaması listesinde yedek olarak
belirlenebilir.
(4) Aylıksız izinde olanlar dâhil, atanmaya hak kazandıkları kadrolara iliĢkin
görevlerine mevzuatla öngörülen süre içinde baĢlamayanların söz konusu atanma hakları sona
erer.
Görevde yükselme suretiyle atanma
MADDE 12 – (1) Atanmaya hak kazanan personel, baĢarı sıralaması listesinin
kesinleĢmesini müteakip en yüksek puandan baĢlamak üzere belirlenen baĢarı sıralamasındaki
baĢarı puanlarına göre en geç üç ay içinde atanır.
(2) Bakanlık tarafından tercih alınması durumunda ise baĢarı sıralaması esas alınarak
ilgili personelin tercihlerine göre atamaları yapılır.
(3) Duyurulan kadrolardan;
a) Atanma Ģartlarını taĢımadıkları için sınavların geçersiz sayılması veya bu sebeple
atamaların iptal edilmesi, atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde
baĢlanılmaması veya atanma hakkından vazgeçilmesi,
b) Emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma, baĢka unvanlı kadrolara veya
baĢka bir kuruma naklen atanma,
sebepleriyle boĢ kalan veya boĢalanlara, baĢarı sıralamasının kesinleĢtiği tarihten
itibaren altı aylık süreyi aĢmamak üzere aynı unvanlı kadrolar için yapılacak müteakip sınava
iliĢkin duyuruya kadar, belirlenmiĢ olması halinde yedekler arasından baĢarı sıralamasına göre
atama yapılabilir.
(4) Sınavda baĢarılı olanlardan; atanma Ģartlarını taĢımadıkları sonradan anlaĢılanlar ile
atanma yapılıncaya kadar olan dönemde atanma Ģartlarını kaybedenlerin sınavları geçersiz
sayılır. Atamaları yapılanların ise atamaları iptal edilir.
(5) Görevde yükselme veya unvan değiĢikliği sınavlarında baĢarılı olan adaylardan
sınavına girdikleri unvana atananlar, göreve baĢlamadıkça bu unvanı kazanılmıĢ hak olarak
elde edemezler.
(6) Görevde yükselme sınavına herhangi bir sebeple katılmayanlar ile baĢarısız olan
veya yedeklerden altı ay içindeki müteakip sınava iliĢkin duyuruya kadar atanmamıĢ olanlar
ya da atanma haklarından herhangi bir sebeple feragat edenler, aynı unvanlı kadrolara
yapılacak atamalar için bu Yönetmelikte öngörülen bütün usul ve esaslara tabidir.
Unvan değiĢikliği sınavı
MADDE 13 – (1) Bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde yer alan unvan değiĢikliğine
tabi kadrolara, bu unvanları en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu
ihraz etmiĢ bulunan personelin atanması, sözlü sınava iliĢkin hükümleri hariç olmak üzere bu
Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yapılacak unvan değiĢikliği sınavı
sonucundaki baĢarısına göre gerçekleĢtirilir.
(2) Unvan değiĢikliği sınavları; görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine
iliĢkin konularda yazılı olarak yaptırılır.
(3) Unvan değiĢikliği sınavına tabi kadrolar için yapılacak yazılı sınavlara iliĢkin
konular ve bu konuların sınavdaki ağırlıkları, atanılacak kadronun gerektirdiği alanlar esas
alınarak tespit edilir ve duyuruda belirtilir.
(4) Unvan değiĢikliği sınavında yüz puan üzerinden en az yetmiĢ puan alanlar baĢarılı
sayılır.
(5) Unvan değiĢikliği sınavı kapsamındaki görevlere, sadece Bakanlığın kendi personeli
baĢvurabilir.
(6) Bu Yönetmelik kapsamındaki personelden doktora öğrenimini bitirmiĢ olanlar,
unvan değiĢikliği sınavına katılmaksızın öğrenimle ihraz edilen görevlere atanabilirler.
(7) Bu sınava katılacaklarda Bakanlıkta veya öğrenim durumlarıyla ilgisi olmayan
görevlerde belirli bir süre hizmet yapmıĢ olma Ģartı aranmaz.
(8) Unvan değiĢikliği sınavlarıyla ilgili iĢ ve iĢlemleri sınav kurulu yürütür.
Sınav kurulu
MADDE 14 – (1) Sınav kurulu Bakan onayı ile oluĢturulur.
(2) Sınav kurulu; bir MüsteĢar Yardımcısının veya Personel Dairesi BaĢkanının
baĢkanlığında toplam beĢ kiĢiden oluĢur. Aynı usulle BaĢkan hariç her üyenin yedeği
belirlenir. Sınav kuruluna MüsteĢar Yardımcısının baĢkanlık etmesi halinde, Personel Dairesi
BaĢkanlığından bir personel sınav kuruluna alınır. Sekretarya hizmetleri Personel Dairesi
BaĢkanlığı tarafından yürütülür.
(3) Sınav kurulunu teĢkil eden üyeler görevde yükselme sınavına alınacak personelden,
öğrenim ve ihraz ettikleri unvan itibarıyla daha düĢük seviyede olamazlar.
(4) Sınav kurulunun baĢkan ve üyelerinin görevde yükselme sınavına eĢlerinin, ikinci
dereceye kadar (bu derece dâhil) kan ve kayın hısımlarının katıldığının tespit edilmesi
halinde, bu üye veya üyeler sınav kurulu üyeliğinden çıkartılır ve bunların yerine yeni üye
veya üyeler görevlendirilir.
(5) Sınav kurulu üye tam sayısı ile toplanır, kararlar oy çokluğu ile alınır, çekimser oy
kullanılmaz.
Sınav kurulunun görevleri
MADDE 15 – (1) Sınav kurulu, sınavların yapılması, sınav sonuçlarının ilanı, itirazların
sonuçlandırılması ve sınavlara iliĢkin diğer iĢleri yürütür.
Sınavların ertelenmesi ve geçersiz sayılması
MADDE 16 – (1) Yazılı sınav, deprem, sel ve benzeri doğal afetler veya soruların sınav
öncesi çalındığının tespiti hallerinde ertelenebilir.
(2) Sınava girecek adayın yerine baĢka bir kiĢinin sınava girdiğinin anlaĢılması halinde,
ilgilinin sınavı geçersiz sayılır ve bu husus bir tutanak ile belirlenir. Ayrıca ilgili kiĢi hakkında
da kanuni iĢlem yapılır.
(3) Sınavın yaptırıldığı kurum tarafından düzenlenecek bir tutanakla sınavı geçersiz
sayılanlar hakkında ayrıca disiplin iĢlemi de uygulanır.
Sınav sonuçlarının açıklanması ve itiraz
MADDE 17 – (1) Görevde yükselme ve unvan değiĢikliği sınavı sonuçları sınav
kuruluna intikal ettiği tarihten itibaren beĢ iĢ günü içerisinde Bakanlığın internet sitesinde ilan
edilir.
(2) Ġlgililer, ilandan itibaren beĢ iĢ günü içerisinde sınav sonuçlarına itiraz edebilir.
Sınav kurulu itirazın intikalinden itibaren en geç bir ay içinde itirazla ilgili iĢlemleri
sonuçlandırarak sonucunu ilgiliye yazılı olarak bildirir.
(3) Yapılan sınavlarda hatalı soru tespit edilmesi durumunda, hatalı sorulara tekabül
eden puanlar eĢit Ģekilde diğer sorulara dağıtılır. Ancak, soruların yüzde beĢinden fazlasının
hatalı olduğunun ikinci fıkrada belirtilen süre içinde yapılan itirazlar üzerine veya herhangi
bir Ģekilde tespit edilmesi hâlinde, sınav iptal edilir ve en kısa sürede yeni sınav yapılır.
Sınav belgelerinin saklanması
MADDE 18 – (1) Sınavda baĢarı gösteren adayların sınavla ilgili belgeleri ilgililerin
özlük dosyalarında, baĢarısız olanların sınav belgeleri ise dava açma süresinden az olmamak
kaydıyla bir sonraki sınava kadar saklanır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
ÇeĢitli ve Son Hükümler
Görev grupları arasında veya aynı grup içerisindeki geçiĢler
MADDE 19 – (1) Görev grupları arasındaki geçiĢler aĢağıdaki esaslar çerçevesinde
yapılır:
a) Aynı hizmet grubunun alt görev grubunun kendi içinde kalmak kaydıyla, sınav
yapılmaksızın ilgili personelin isteği ve atanılacak kadronun gerektirdiği özellikleri taĢımak
Ģartıyla diğer görevlere atanmak mümkündür.
b) Gruplar arası görevde yükselme niteliğindeki geçiĢler ve alt gruptan üst gruplara
geçiĢler görevde yükselme sınavına tâbidir. Ancak, Bakanlıkta veya diğer kamu kurum ve
kuruluĢlarında daha önce bulunulan görevler ile bu görevlerle aynı düzey görevlere veya alt
görevlere görevde yükselme sınavına tabi tutulmadan atama yapılabilir.
c) Unvan değiĢikliğine tâbi kadrolara geçiĢler ile bu kadrolar arasındaki geçiĢler, ilgili
kadro için düzenlenen unvan değiĢikliği sınavı sonucuna göre yapılır.
ç) Bu Yönetmelik kapsamındaki personelden doktora öğrenimini bitirmiĢ olanlar,
mevzuatla aranan öğrenim Ģartını taĢımaları kaydıyla, uzman veya aynı düzeydeki görevler ile
daha alt görevlere görevde yükselme sınavına katılmaksızın atanabilirler.
Naklen atamalar
MADDE 20 – (1) Diğer kamu kurum ve kuruluĢlarında görev yapanlardan, bu
Yönetmelikte belirtilen aynı unvana veya bu unvanın bulunduğu aynı alt gruptaki diğer
unvanlara veya daha alt unvanlara genel hükümlere göre naklen atama yapılabilir. Ancak, bu
Ģekilde atanacaklarda bu Yönetmelikte o kadro veya unvan için öngörülen Bakanlıkta belli bir
süre çalıĢmıĢ olmak Ģeklindeki Ģartın dıĢında kalan tüm Ģartlar aranır.
(2) Diğer personel kanunlarına tabi olanların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa
tabi görevlere atanmalarında ihraz ettikleri unvanlar, aynı unvanın olmaması halinde öğrenim
durumu ve ihraz ettiği unvanla birlikte atanacağı unvan ve Devlet Personel BaĢkanlığının
olumlu görüĢü dikkate alınır.
ÖzelleĢtirilen kuruluĢlardan atama
MADDE 21 – (1) 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı ÖzelleĢtirme Uygulamaları
Hakkında Kanunun 22 nci maddesi uyarınca ilk defa yapılan atamalarda bu Yönetmelik
hükümleri uygulanmaz.
KazanılmıĢ haklar
MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelik kapsamına giren ve görevde yükselme veya unvan
değiĢikliği sınavları sonucunda atama yapılan unvanları ilgili mevzuatı uyarınca kazananların
hakları saklıdır.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 23 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 657 sayılı Devlet
Memurları Kanunu ile Kamu Kurum ve KuruluĢlarında Görevde Yükselme ve Unvan
DeğiĢikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümleri uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 24 – (1) 2/8/2012 tarihli ve 28372 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Ekonomi Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan DeğiĢikliği Yönetmeliği
yürürlükten kaldırılmıĢtır.
Bakanlıkta geçen hizmet süresi
GEÇĠCĠ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelikte belirtilen Bakanlıkta belli bir süre hizmeti
bulunma koĢulunda; 637 sayılı Ekonomi Bakanlığının TeĢkilat ve Görevleri Hakkında Kanun
Hükmünde Kararname gereği mülga DıĢ Ticaret MüsteĢarlığı, Hazine MüsteĢarlığından
Bakanlığa devredilen TeĢvik ve Uygulama Genel Müdürlüğü ve Yabancı Sermaye Genel
Müdürlüğü ile mülga Ġhracatı GeliĢtirme Etüd Merkezinden Bakanlığa devredilen personelin
ilgili kurumlarda geçen hizmet süreleri Bakanlıkta geçmiĢ sayılır.
Öğrenim düzeyi
GEÇĠCĠ MADDE 2 – (1) 18/4/1999 tarihinde görevde bulunan ve aynı tarih itibarıyla
iki veya üç yıllık yükseköğrenim mezunu olanlar, diğer Ģartlara sahip oldukları takdirde 6 ncı
maddenin uygulanması bakımından dört yıllık yükseköğrenim mezunu kabul edilirler.
Yürürlük
MADDE 25 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 26 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
[R.G. 17 Ekim 2014 – 29148]
—— • ——
Millî Savunma Bakanlığından:
ASTSUBAY SĠCĠL YÖNETMELĠĞĠNDE DEĞĠġĠKLĠK
YAPILMASINA DAĠR YÖNETMELĠK
MADDE 1 – 28/12/1998 tarihli ve 23567 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Astsubay
Sicil Yönetmeliğinin 53 üncü maddesinin birinci fıkrasındaki ―kararname‖ ibaresi ―onay‖
Ģeklinde değiĢtirilmiĢtir.
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendindeki
―Bakanlık onayı‖ ibaresi ―onay‖ Ģeklinde değiĢtirilmiĢtir.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Savunma Bakanı ve ĠçiĢleri Bakanı
birlikte yürütür.
[R.G. 17 Ekim 2014 – 29148]
—— • ——
Millî Savunma Bakanlığından:
SUBAY SĠCĠL YÖNETMELĠĞĠNDE DEĞĠġĠKLĠK
YAPILMASINA DAĠR YÖNETMELĠK
MADDE 1 – 27/12/1998 tarihli ve 23566 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Subay
Sicil Yönetmeliğinin 74 üncü maddesinin birinci fıkrasındaki ―kararname‖ ibaresi ―onay‖
Ģeklinde değiĢtirilmiĢtir.
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 105 inci maddesinin birinci fıkrasındaki ―teklifi
üzerine‖ ibaresinden sonra gelmek üzere ―, mensubu oldukları kuvvet komutanlıklarında,
Jandarma Genel Komutanlığında veya Sahil Güvenlik Komutanlığında ve‖ ibaresi eklenmiĢ,
aynı maddenin üçüncü fıkrasındaki ―kararname‖ ibaresi ―onay‖ Ģeklinde değiĢtirilmiĢtir.
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 114 üncü maddesinin birinci fıkrasındaki ―kararname‖
ibaresi ―onay‖ Ģeklinde değiĢtirilmiĢtir.
MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Savunma Bakanı ve ĠçiĢleri Bakanı
birlikte yürütür.
[R.G. 17 Ekim 2014 – 29148]
—— • ——
YÖNETMELĠK
Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan:
BAĞIMSIZ DENETĠM YÖNETMELĠĞĠNDE DEĞĠġĠKLĠK
YAPILMASINA DAĠR YÖNETMELĠK
MADDE 1 – 26/12/2012 tarihli ve 28509 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bağımsız
Denetim Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (j) bendinde yer alan
―28/7/1981 tarihli ve 2499 sayılı‖ ibaresi ―6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı‖ Ģeklinde
değiĢtirilmiĢtir.
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (l) bendi
aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢtir.
―l) Faaliyet izninin daha önce Kurum tarafından 42 nci maddenin birinci fıkrasının (c)
bendi dıĢındaki bentlerinden biri nedeniyle iptal edilmemiĢ olması,‖
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde yer
alan ―veya hükmün açıklanması geri bırakılmıĢ‖ ve ―milli savunmaya karĢı suçlar, devlet
sırlarına karĢı suçlar ve casusluk,‖ ibareleri yürürlükten kaldırılmıĢ, aynı fıkranın (g) bendi
aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢtir.
―g) Faaliyet izninin daha önce Kurum tarafından 42 nci maddenin birinci fıkrasının (c)
bendi dıĢındaki bentlerinden biri nedeniyle iptal edilmemiĢ olması,‖
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan ―ara
verilen‖ ibaresinden sonra gelmek üzere ―fazla‖ ibaresi eklenmiĢtir.
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının sonuna aĢağıdaki
cümle eklenmiĢ, aynı maddenin altıncı fıkrası aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢ ve aynı maddeye
aĢağıdaki fıkra eklenmiĢtir.
―Kurumca gerekli görülen hallerde sınav baĢka kurum veya kuruluĢlara da yaptırılabilir. Bu
takdirde sınava iliĢkin hususlar anılan kurum veya kuruluĢlarla yapılacak protokolle
belirlenir.‖
―(6) Sınav komisyonunca uzmanlık alanlarına göre belirlenen öğretim üyelerinden sınav
sorularının hazırlanması ve değerlendirilmesi için hizmet alınabilir. Kurumun veya sınav
konularının ilgili olduğu alanda mevzuatı gereği yetkili ve görevli bulunan diğer kamu
kurumlarının personeli, soruların hazırlanması ve değerlendirilmesi için görevlendirilebilir.
Soru hazırlama ve değerlendirme için kendilerinden hizmet alınanlara veya
görevlendirilenlere Kurum tarafından 18/1/2012 tarihli ve 2012/2723 sayılı Bakanlar Kurulu
Kararı eki Sınav Ücretlerine ĠliĢkin Usul ve Esasların 6 ncı maddesinde belirlenen oranları
geçmeyecek Ģekilde ücret ödenebilir.
(7) Sınav sonuçları ilan tarihini müteakip üçüncü takvim yılı sonuna kadar geçerlidir.
Sınavın; konular itibarıyla birleĢtirilmesi ve ayrılması, konularının içeriği, duyurusu, baĢvuru
usulü, yeri, zamanı, Ģekli, süresi, sonuçlarının ilanı, ücreti ile sınavda baĢarılı olma Ģartları,
soruların hazırlanması, değerlendirilmesi, denetlenmesi ve bunlar için ödenecek ücrete iliĢkin
esaslar ile sınav komisyonu ve sınava iliĢkin diğer hususlar Kurum tarafından belirlenir.‖
MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan ―uyarı,‖
ibaresinden sonra gelmek üzere ―idari para cezası,‖, ―kayıt ve‖ ibaresinden sonra gelmek
üzere ―Kurum internet sitesinde‖ ibareleri eklenmiĢtir.
MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer
alan ―Denetim sözleĢmeleri ile‖ ibaresi ―Denetim sözleĢmelerini ve‖ Ģeklinde değiĢtirilmiĢtir.
MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesinin birinci fıkrası aĢağıdaki Ģekilde
değiĢtirilmiĢtir.
―(1) Bir takvim yılında KAYĠK denetimi yapmıĢ denetim kuruluĢları ilgili takvim yılını
müteakip, özel hesap dönemi kullanan denetim kuruluĢları ise hesap dönemi kapanıĢını
müteakip dördüncü ayın sonuna kadar yıllık Ģeffaflık raporunu Kuruma bildirir ve kendi
internet sitelerinde yayımlar.‖
MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 39 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan, ―tespit
edilen‖ ibaresi yürürlükten kaldırılmıĢ ve aynı maddeye aĢağıdaki fıkra eklenmiĢtir.
―(2) Kurul tarafından, 26/9/2011 tarihli ve 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararname
hükümlerine dayanılarak yapılan düzenlemelere, belirlenen standart ve formlara ve Kurulca
alınan genel ve özel nitelikteki kararlara aykırı hareket edilmesi halinde 660 sayılı Kanun
Hükmünde Kararnamenin 26 ncı maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca idari para cezası
yaptırımına karar verilir. Birinci fıkrada belirtilen idari yaptırımlara karar verilmiĢ olması,
ayrıca idari para cezasına karar verilmesine engel teĢkil etmez.‖
MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 42 nci maddesinin 2 nci fıkrası aĢağıdaki Ģekilde
değiĢtirilmiĢtir.
―(2) Faaliyet izni birinci fıkranın (c) bendi dıĢındaki nedenlerle iptal edilenler yeniden
yetkilendirme baĢvurusunda bulunamazlar.‖
MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesinin 4 üncü fıkrasının ilk
cümlesinde yer alan ―ruhsatları ile‖ ibaresi yürürlükten kaldırılmıĢ, aynı fıkranın (b) bendinde
yer alan ―hizmetleri stajdan sayılan‖ ibaresi ―staj yapan veya hizmetleri stajdan sayılan‖
Ģeklinde, aynı bentte yer alan ―31/12/2014‖ ibaresi ―31/12/2015‖ Ģeklinde değiĢtirilmiĢ ve
aynı fıkranın (ç) bendinin sonuna aĢağıdaki cümle eklenmiĢtir.
―Bu süre Kurul tarafından toplamda 3 yılı aĢmamak kaydıyla uzatılabilir.‖
MADDE 12 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 13 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kurum BaĢkanı yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin
Tarihi
Sayısı
26/12/2012
28509
[R.G. 21 Ekim 2014 – 29152]
—— • ——
TBMM KARARI
MANĠSA’NIN SOMA ĠLÇESĠNDE BAġTA 13 MAYIS 2014 TARĠHĠNDE OLMAK
ÜZERE MEYDANA GELEN MADEN KAZALARININ ARAġTIRILARAK BU
SEKTÖRDE ALINMASI GEREKEN Ġġ SAĞLIĞI VE Ġġ GÜVENLĠĞĠ
TEDBĠRLERĠNĠN BELĠRLENMESĠ AMACIYLA KURULAN
MECLĠS ARAġTIRMASI KOMĠSYONUNUN GÖREV
SÜRESĠNĠN UZATILMASINA ĠLĠġKĠN KARAR
Karar No. 1072
Karar Tarihi: 16.10.2014
Manisa’nın Soma Ġlçesinde BaĢta 13 Mayıs 2014 Tarihinde Olmak Üzere Meydana
Gelen Maden Kazalarının AraĢtırılarak Bu Sektörde Alınması Gereken ĠĢ Sağlığı ve ĠĢ
Güvenliği Tedbirlerinin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis AraĢtırması Komisyonunun
görev süresi, Genel Kurulun 16.10.2014 tarihli 5’inci BirleĢiminde 21.10.2014 tarihinden
itibaren 1 ay uzatılmıĢtır.
[R.G. 21 Ekim 2014 – 29152]
—— • ——
YÖNETMELĠK
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:
BANKA KARTLARI VE KREDĠ KARTLARI HAKKINDA YÖNETMELĠKTE
DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK
MADDE 1 – 10/3/2007 tarihli ve 26458 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Banka
Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin yedinci ve sekizinci
fıkraları aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢtir.
―(7) Mal veya hizmet alımı sonrası belli bir ücret karĢılığı borcun taksitlendirilmesi
veya ödemenin ertelendiği dönemler de dâhil olmak üzere, kredi kartları ile gerçekleĢtirilecek
mal ve hizmet alımları ile nakit çekimlerinde taksitlendirme süresi dokuz ayı geçemez.
Kuyumla ilgili harcamalarda bu süre dört ayı geçemez. Kredi kartlarıyla gerçekleĢtirilecek
telekomünikasyonla ilgili harcamalarda ve yemek, gıda, akaryakıt ile hediye kart, hediye çeki
ve benzeri Ģekillerde herhangi somut bir mal veya hizmeti içermeyen ürünlerin alımlarında
taksit uygulanamaz.‖
―(8) Yedinci fıkranın ikinci ve üçüncü cümlesi kurumsal kredi kartları hakkında
uygulanmaz.‖
MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bankacılık Düzenleme ve Denetleme
Kurumu BaĢkanı yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin
Tarihi
Sayısı
10/3/2007
26458
Yönetmelikte DeğiĢiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin
Tarihi
Sayısı
121/12/2008
27087
21/8/2009
27306
317/12/2010
27788
414/1/2011
27815
519/10/2011
28089
68/10/2013
28789 (Mükerrer)
721/11/2013
28828
831/12/2013
28868
913/5/2014
28999
[R.G. 22 Ekim 2014 – 29153]
—— • ——
TEBLĠĞLER
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:
KREDĠ KARTI ĠġLEMLERĠNDE UYGULANACAK
AZAMĠ FAĠZ ORANLARI HAKKINDA TEBLĠĞ
(SAYI: 2014/5)
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, kredi kartı iĢlemlerinde uygulanacak azami akdi ve
gecikme faiz oranlarının belirlenmesine iliĢkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Kredi kartı düzenleme yetkisini haiz bankalar ile diğer kuruluĢlar bu
Tebliğ hükümlerine tabidir.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 23/2/2006 tarihli ve 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi
Kartları Kanununun 26 ncı maddesinin üçüncü fıkrasına dayanılarak hazırlanmıĢtır.
Azami akdi faiz oranlarının belirlenmesi
MADDE 4 – (1) Kredi kartı iĢlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranlarının
belirlenmesinde, bankalar tarafından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına haftalık olarak
bildirilen ve ilgili hafta içinde Türk lirası cinsinden kullandırılan ihtiyaç kredilerine uygulanan
diğer maliyetler dâhil ağırlıklı ortalama efektif yıllık faiz oranları esas alınır. Bu oranlar
bankacılık sektörü için toplulaĢtırılır ve aylık basit faiz oranı karĢılığı hesaplanır. Bu oranın
son on üç haftalık basit aritmetik ortalaması alınarak ―ihtiyaç kredisi aylık faiz oranı‖
hesaplanır.
(2) Türk lirası cinsinden kredi kartı iĢlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz
oranı, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre hesaplanan ihtiyaç kredisi aylık faiz oranı;
a) Yüzde 1,15 ve yüzde 1,59 aralığında ise, yüzde 2,02,
b) Yüzde 1,59’dan büyük ise, ihtiyaç kredisi aylık faiz oranına 43 baz puan
eklenmesiyle bulunan oran,
c) Yüzde 1,15’ten küçük ise, ihtiyaç kredisi aylık faiz oranına 87 baz puan eklenmesiyle
bulunan oran,
olarak belirlenir.
(3) Yabancı para cinsinden kredi kartı iĢlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz
oranı, Türk lirası cinsinden kredi kartı iĢlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz
oranının yüzde 80’i olarak belirlenir.
Azami gecikme faiz oranlarının belirlenmesi
MADDE 5 – (1) Türk lirası cinsinden kredi kartı iĢlemlerinde uygulanacak aylık azami
gecikme faiz oranı, Türk lirası cinsinden kredi kartı iĢlemlerinde uygulanacak aylık azami
akdi faiz oranına 50 baz puan eklenerek belirlenir.
(2) Yabancı para cinsinden kredi kartı iĢlemlerinde uygulanacak aylık azami gecikme
faiz oranı, yabancı para cinsinden kredi kartı iĢlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz
oranına 50 baz puan eklenerek belirlenir.
Azami akdi ve gecikme faiz oranlarının açıklanması
MADDE 6 – (1) Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, kredi kartı iĢlemlerinde her yılın
Ocak-Mart, Nisan-Haziran, Temmuz-Eylül ve Ekim-Aralık dönemlerinde uygulanacak olan
aylık azami akdi ve gecikme faiz oranlarını bu Tebliğde açıklanan esaslara göre hesaplayarak
yayımlar.
Katılım bankalarınca uygulanacak azami oranlar
MADDE 7 – (1) Katılım bankalarınca kredi kartı iĢlemlerinde uygulanacak aylık akdi
kâr payı oranları bu Tebliğ’in 4 üncü maddesine göre belirlenen aylık azami akdi faiz
oranlarını, aylık gecikme cezası oranları ise bu Tebliğ’in 5 inci maddesine göre belirlenen
aylık azami gecikme faiz oranlarını geçemez.
Yürürlükten kaldırılan Tebliğ
MADDE 8 – (1) 2/4/2006 tarihli ve 26127 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kredi
Kartı ĠĢlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğ (Sayı: 2006/1)
yürürlükten kaldırılmıĢtır.
GeçiĢ süreci
GEÇĠCĠ MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ ile yürürlükten kaldırılan 2/4/2006 tarihli ve
26127 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kredi Kartı ĠĢlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz
Oranları Hakkında Tebliğ (Sayı: 2006/1)’de belirlenen oranlar 31 Aralık 2014 tarihine kadar
geçerlidir.
Yürürlük
MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası BaĢkanı
yürütür.
[R.G. 22 Ekim 2014 – 29153]
—— • ——
Sosyal Güvenlik Kurumundan:
SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLĠĞĠNDE
DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR TEBLĠĞ
MADDE 1 – 24/3/2013 tarihli ve 28597 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sosyal
Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinin 3.1.3 numaralı maddesinde aĢağıdaki
düzenlemeler yapılmıĢtır.
a) Maddenin ikinci fıkrasının birinci cümlesinden sonra gelmek üzere aĢağıdaki cümle
eklenmiĢtir.
―Ancak Kamu Ġhale Kanununa tabi olan resmi sağlık kurum ve kuruluĢlarında alım tarihi
ve/veya 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunu kapsamında kesinleĢen ihale karar tarihi 1/10/2014
tarihinden önce olmak kaydıyla ―Birden Fazla BranĢta Kullanılan Tıbbi Malzemeler (EK3/A)‖ kapsamında değerlendirilecek ürünler için 1/4/2015 tarihine kadar bu Ģart aranmaz.‖
b) Maddenin yedinci fıkrasının birinci cümlesinden sonra gelmek üzere aĢağıdaki cümle
eklenmiĢtir.
―Ancak Kamu Ġhale Kanununa tabi olan resmi sağlık kurum ve kuruluĢlarında alım tarihi
ve/veya 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunu kapsamında kesinleĢen ihale karar tarihi 1/10/2014
tarihinden önce olmak kaydıyla ―Birden Fazla BranĢta Kullanılan Tıbbi Malzemeler (EK3/A)‖ kapsamında değerlendirilecek ürünler için 1/4/2015 tarihine kadar bu Ģart aranmaz.‖
c) Maddenin yedinci fıkrasının son cümlesinden ―Ancak‖ ibaresi çıkarılmıĢ
―karĢılanmasında‖ ibaresinden sonra gelmek üzere ―ise‖ ibaresi eklenmiĢtir.
MADDE 2 – Aynı Tebliğin 3.2.1.A numaralı alt maddesinin ikinci fıkrasının birinci
cümlesinden sonra gelmek üzere aĢağıdaki cümle eklenmiĢtir.
―Ancak alım tarihi ve/veya 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunu kapsamında kesinleĢen ihale karar
tarihi 1/10/2014 tarihinden önce olmak kaydıyla ―Birden Fazla BranĢta Kullanılan Tıbbi
Malzemeler (EK-3/A)‖ kapsamında değerlendirilecek ürünler için 1/4/2015 tarihine kadar bu
Ģart aranmaz.‖
MADDE 3 – Aynı Tebliğ eki ―Birden Fazla BranĢta Kullanılan Tıbbi Malzemeler
Listesi‖ EK-3/A listesinde aĢağıdaki değiĢiklikler yapılmıĢtır.
a) Listeden ―OR1080‖ ,―OR1120‖ , ―OR1130‖, ―OR1950‖ SUT kodlu tıbbi malzemeler
geri ödeme kural ve/veya kriterleri ile beraber çıkarılmıĢtır.
b) Listede yer alan ―OR3400‖, ―OR3410‖, ―OR3420‖, ―OR3430‖, ―OR3440‖ SUT
kodlu tıbbi malzemeler aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢtir.
SUTKODU
OR3400
OR3410
OR3420
OR3430
OR3440
TIBBĠ MALZEME ALAN TANIMI
EMĠLEMEYEN ÖRGÜSÜZ CERRAHĠ
ĠPLĠK, POLYAMĠD, NO:3 - NO: 2 - NO: 1 NO: 0 - NO: 2/0 - 3/0 TEK / ÇĠFT ĠĞNELĠ
EMĠLEMEYEN ÖRGÜSÜZ CERRAHĠ
ĠPLĠK, POLYAMĠD, NO: 4/0 - NO: 5/0 NO: 6/0 TEK / ÇĠFT ĠĞNELĠ
EMĠLEMEYEN ÖRGÜSÜZ CERRAHĠ
ĠPLĠK, POLYAMĠD, NO: 7/0 - NO: 8/0 NO: 9/0 TEK / ÇĠFT ĠĞNELĠ
EMĠLEMEYEN ÖRGÜSÜZ CERRAHĠ
ĠPLĠK, POLYAMĠD, NO: 10/0 - NO: 11/0 NO: 12/0 TEK / ÇĠFT ĠĞNELĠ
EMĠLEMEYEN ÖRGÜSÜZ CERRAHĠ
ĠPLĠK, POLYAMĠD, POLĠPROPĠLEN,
PVDF, NO: 1 - NO: 0 - NO: 2/0 TEK
ĠĞNELĠ, LOOP ġEKLĠNDE
AÇIKLAMA
FĠYATI
POLYAMĠD
0,00
POLYAMĠD
0,00
POLYAMĠD
0,00
POLYAMĠD
0,00
POLYAMĠD/
POLĠPROPĠLEN/
PVDF
0,00
MADDE 4 – Aynı Tebliğ eki ―Ortopedi ve Travmatoloji BranĢı Tümör Rezeksiyon
Alan Grubuna Ait Tıbbi Malzemeler‖ (EK-3/F-3) Listesinde ―TR1450‖ SUT kodunun altında
yer alan ―10500‖ ibaresi ―TR1460‖ olarak değiĢtirilmiĢtir.
MADDE 5 – Aynı Tebliğ eki ―Kardiyoloji BranĢına Ait Tıbbi Malzemeler‖ (EK-3/H)
Listesinde ―KR1002‖, ―KR1008‖, ―KR1011‖ SUT kodlu tıbbi malzemelerin altında yer alan
geri ödeme kural ve/veya kriterleri aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢtir.
―(1) Epikrizde 2 (iki) Kardiyoloji uzmanının imzasının olması halinde, Kurumca bedeli
karĢılanır.‖
MADDE 6 – Bu Tebliğin;
a) 4 üncü maddesi 14/10/2014 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,
b) 3 üncü maddesi yayımı tarihinde,
c) Diğer maddeleri 1/10/2014 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,
yürürlüğe girer.
MADDE 7 – Bu Tebliğ hükümlerini Sosyal Güvenlik Kurumu BaĢkanı yürütür.
[R.G. 22 Ekim 2014 – 29153]
—— • ——
ANAYASA MAHKEMESĠ KARARLARI
Anayasa Mahkemesinin 16/7/2014 Tarihli ve 2012/1321 BaĢvuru Numaralı Kararı.
[R.G. 22 Ekim 2014 – 29153]
—— • ——
Anayasa Mahkemesinin 16/7/2014 Tarihli ve 2013/6099 BaĢvuru Numaralı Kararı 22
Ekim 2014 Tarihli ve 29153 Sayılı Resmi Gazetede YayınlanmıĢtır.
[R.G. 22 Ekim 2014 – 29153]
—— • ——
Anayasa Mahkemesinin 17/7/2014 Tarihli ve 2013/293 BaĢvuru Numaralı Kararı 22
Ekim 2014 Tarihli ve 29153 Sayılı Resmi Gazetede YayınlanmıĢtır.
[R.G. 22 Ekim 2014 – 29153]
—— • ——
YÖNETMELĠK
Millî Eğitim Bakanlığından:
MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESĠ EĞĠTĠM VE ĠLKÖĞRETĠM
KURUMLARI YÖNETMELĠĞĠNDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA
DAĠR YÖNETMELĠK
MADDE 1 – 26/7/2014 tarihli ve 29072 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî
Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve Ġlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 11 inci
maddesinin beĢinci fıkrasının (c) bendi aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢtir.
―c) Velisinin yazılı talebi veya sağlık raporu doğrultusunda ilkokula kaydı bir yıl
ertelenen çocuklar okul öncesi eğitim kurumlarına öncelikle kaydedilir.‖
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (b) bendi
aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢtir.
―b) Bu öğrencilerin okula devam durumları; ilkokul öğrencileri için bu maddenin birinci
fıkrasına, ortaokul ve imam-hatip ortaokulu öğrencileri için ise ikinci fıkrasının (b) bendi
hükümlerine göre değerlendirilir.‖
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 54 üncü maddesine aĢağıdaki fıkralar eklenmiĢtir.
―(3) Öğrencilerin geliĢim dönemleri de dikkate alınarak bilinçlendirme ile
düzeltilebilecek davranıĢlar için ―Uyarma‖ süreci uygulanır. Uyarma bir süreç olup bu süreç
aĢağıdaki Ģekilde iĢler.
a) Sözlü uyarma; öğretmenin öğrenciyle görüĢme sürecini oluĢturur. Öğrenciden
beklenen olumlu davranıĢın neler olabileceği anlatılır. Olumsuz davranıĢlarının devamı
hâlinde kendisine uygulanabilecek yaptırımlar konusunda uyarılır.
b) Öğrenci ile sözleĢme imzalama; öğrencinin sözlü uyarılmasına rağmen olumsuz
davranıĢlarını sürdürmesi hâlinde öğrenci ve öğretmen arasında bir görüĢme gerçekleĢtirilir.
Bu görüĢme sonucunda öğrenci sergilediği olumsuz davranıĢlarını değiĢtirmeyi kabul
edeceğine iliĢkin Öğrenci SözleĢme Örneği EK-9’u imzalar.
c) Veli ile görüĢme; öğretmen, öğrencinin bu olumsuz davranıĢları sürdürmesi hâlinde
veliyi okula davet eder. Okul yöneticilerinden birinin ve varsa rehber öğretmenin de katılımı
ile yapılan görüĢmede, öğrencinin olumsuz davranıĢları ve uygulanabilecek yaptırımları
veliye bildirilir. Velinin toplantıya gelmemesi durumunda tutanak tutulur. Bu aĢamalardan
sonra öğrencinin olumsuz davranıĢlarını sürdürmesi durumunda; öğretmen, yazılı belgelerin
bulunduğu dosyayı hazırlayacağı raporla birlikte görüĢülmek üzere öğrenci davranıĢlarını
değerlendirme kuruluna verir.
(4) Kınama; öğrenciye, yaptırım gerektiren davranıĢta bulunduğunu ve tekrarından
kaçınması gerektiğinin okul yönetimince yazılı olarak bildirilmesidir.
(5) Okul değiĢtirme; öğrencinin, bir baĢka okulda öğrenimini sürdürmek üzere
bulunduğu okuldan naklen gönderilmesidir.‖
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 57 nci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi aĢağıdaki
Ģekilde değiĢtirilmiĢtir.
―a) Varsa müdür baĢyardımcısı veya müdürün görevlendireceği müdür yardımcısının
baĢkanlığında,‖
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde
geçen ―psikometri‖ ibaresi ―psikomotor‖, 56 ncı maddesinin onuncu fıkrasında geçen ―onur‖
ibaresi ―iftihar‖, on ikinci fıkrasında geçen ―73 üncü‖ ibaresi ―61 inci‖, 67 nci maddesinin
beĢinci fıkrasında geçen ―il‖ ibaresi ―il/ilçe‖, Ģeklinde değiĢtirilmiĢtir.
MADDE 6 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 7 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.
[R.G. 23 Ekim 2014 – 29154]
—— • ——
ĠLÂN
Adalet Bakanlığından:
MÜNHAL NOTERLĠKLER
AĢağıda 2013 yılı gayrisafi gelirleri ve isimleri yazılı olan birinci sınıf Trabzon Birinci
Noterliği 15.12.2014 ve Beyoğlu Kırkikinci Noterliği 17.12.2014 tarihlerinde yaĢ tahdidi
nedeniyle boĢalacaktır.
1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BĠRĠNCĠ SINIF
NOTERLERDEN bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay
içinde Bakanlığımıza veya bulundukları yer Cumhuriyet BaĢsavcılıklarına baĢvurmaları
gerekmektedir.
Posta ile doğrudan doğruya Bakanlığa gönderilmiĢ olan dilekçeler baĢvurma süresi
içinde Bakanlığa gelmediği takdirde atama iĢleminde nazara alınmaz.
Keyfiyet Noterlik Kanununun 22 nci maddesinin 2 nci fıkrası uyarınca ilân olunur.
SIRA
NO
1
2
NOTERLĠĞĠN ADI
BEYOĞLU KIRKĠKĠNCĠ
NOTERLĠĞĠ
TRABZON BĠRĠNCĠ
NOTERLĠĞĠ
2013 YILI GAYRĠSAFĠ
GELĠRLERĠ
941.899,57.-TL.
901.749,73.-TL
9331/1-1
[R.G. 23 Ekim 2014 – 29154]
—— • ——
TBMM KARARI
(9/8) ESAS NUMARALI MECLĠS SORUġTURMASI KOMĠSYONUNUN
GÖREV SÜRESĠNĠN UZATILMASINA ĠLĠġKĠN KARAR
Karar No. 1073
Karar Tarihi: 21.10.2014
Ekonomi Eski Bakanı Mehmet Zafer ÇAĞLAYAN, ĠçiĢleri Eski Bakanı Muammer
GÜLER, Avrupa Birliği Eski Bakanı Egemen BAĞIġ ve Çevre ve ġehircilik Eski Bakanı
Erdoğan BAYRAKTAR hakkında kurulan (9/8) esas numaralı Meclis SoruĢturması
Komisyonunun görev süresi, Genel Kurulun 21.10.2014 tarihli 6’ncı BirleĢiminde 27.10.2014
tarihinden itibaren 2 ay uzatılmıĢtır.
[R.G. 24 Ekim 2014 – 29155]
—— • ——
MĠLLETLERARASI ANDLAġMA
Karar Sayısı : 2014/6869
29 Ağustos 2014 tarihinde Windhoek’da imzalanan ekli ―Türkiye Cumhuriyeti
Hükümeti ile Namibya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Diplomatik, Hizmet ve Resmi
Pasaport Hamilleri Ġçin Vizelerin KarĢılıklı Olarak Kaldırılmasına Dair AnlaĢma‖nın
onaylanması; DıĢiĢleri Bakanlığının 17/9/2014 tarihli ve 6919575 sayılı yazısı üzerine,
31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi ile 4/4/2013 tarihli ve 6458 sayılı
Kanunun 18 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 30/9/2014 tarihinde kararlaĢtırılmıĢtır.
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAġKANI
Ahmet DAVUTOĞLU
BaĢbakan
B. ARINÇ
A. BABACAN
Y. AKDOĞAN
N. KURTULMUġ
BaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan Yardımcısı
B. BOZDAĞ
A. ĠSLAM
V. BOZKIR
F. IġIK
Adalet BakanıAile ve Sosyal Politikalar Bakanı Avrupa Birliği BakanıBilim, Sanayi
Teknoloji Bakanı
ve
F. ÇELĠK
Ġ. GÜLLÜCE
E. ALA
M. ġĠMġEK
ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Çevre ve ġehircilik BakanıDıĢiĢleri
Bakanı
Ekonomi Bakanı V.
V.
T. YILDIZ
A. Ç. KILIÇ
M. M. EKER
N. CANĠKLĠ
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Gençlik ve Spor BakanıGıda,
Tarım
Hayvancılık BakanıGümrük ve Ticaret Bakanı
E. ALA
ĠçiĢleri Bakanı
C. YILMAZ
Ö. ÇELĠK
Kalkınma Bakanı Kültür ve Turizm Bakanı
ve
M. ġĠMġEK
Maliye Bakanı
N. AVCI
Ġ. YILMAZ
V. EROĞLU
Millî Eğitim Bakanı Millî Savunma BakanıOrman ve Su ĠĢleri Bakanı
M. MÜEZZĠNOĞLU
Sağlık Bakanı
L. ELVAN
UlaĢtırma, Denizcilik ve HaberleĢme Bakanı
AndlaĢmayı görmek için tıklayınız.
[R.G. 25 Ekim 2014 – 29156]
—— • ——
MĠLLETLERARASI SÖZLEġME
Karar Sayısı : 2014/6866
1/7/2014 tarihli ve 6549 sayılı Kanunla katılmamız uygun bulunan ekli ―Vatansız
KiĢilerin Statüsüne ĠliĢkin SözleĢme‖ye katılmamız; DıĢiĢleri Bakanlığının 17/9/2014 tarihli
ve 6902090 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine
göre, Bakanlar Kurulu’nca 30/9/2014 tarihinde kararlaĢtırılmıĢtır.
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAġKANI
Ahmet DAVUTOĞLU
BaĢbakan
B. ARINÇ
A. BABACAN
Y. AKDOĞAN
N. KURTULMUġ
BaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan Yardımcısı
B. BOZDAĞ
A. ĠSLAM
V. BOZKIR
F. IġIK
Adalet BakanıAile ve Sosyal Politikalar Bakanı Avrupa Birliği BakanıBilim, Sanayi
Teknoloji Bakanı
ve
F. ÇELĠK
Ġ. GÜLLÜCE
E. ALA
M. ġĠMġEK
ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Çevre ve ġehircilik BakanıDıĢiĢleri
Bakanı
Ekonomi Bakanı V.
V.
T. YILDIZ
A. Ç. KILIÇ
M. M. EKER
N. CANĠKLĠ
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Gençlik ve Spor BakanıGıda,
Tarım
Hayvancılık BakanıGümrük ve Ticaret Bakanı
ve
E. ALA
ĠçiĢleri Bakanı
C. YILMAZ
Ö. ÇELĠK
Kalkınma Bakanı Kültür ve Turizm Bakanı
M. ġĠMġEK
Maliye Bakanı
N. AVCI
Ġ. YILMAZ
V. EROĞLU
Millî Eğitim Bakanı Millî Savunma BakanıOrman ve Su ĠĢleri Bakanı
M. MÜEZZĠNOĞLU
Sağlık Bakanı
L. ELVAN
UlaĢtırma, Denizcilik ve HaberleĢme Bakanı
SözleĢmeyi görmek için tıklayınız.
[R.G. 25 Ekim 2014 – 29156]
—— • ——
ASKERĠ YARGITAY ĠÇTÜZÜĞÜ
Askerî Yargıtay BaĢkanlığından:
ASKERÎ YARGITAY ĠÇTÜZÜĞÜNDE DEĞĠġĠKLĠK
YAPILMASINA DAĠR ĠÇTÜZÜK
MADDE 1 – 29/7/1990 tarihli ve 20589 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Askerî
Yargıtay Ġçtüzüğünün 12 nci maddesine birinci fıkradan sonra gelmek üzere aĢağıdaki fıkra
eklenmiĢ, diğer fıkra buna göre teselsül ettirilmiĢtir.
―BaĢkanlar Kurulunca yapılması gereken seçimlerde, Askerî Yargıtay BaĢkanı, seçimin
zamanını, seçim yapılacak üye sayısını, seçilme niteliğine sahip üyelerin isim listesini ve
gerekli görülen diğer bilgileri belirler ve aday listelerinin seçimden en az 3 gün önce üyelere
dağıtılmasını sağlar. 10 uncu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen süre bu seçimlerde
uygulanmaz. Seçim Kurulu görevini Askerî Yargıtay Genel Sekreteri yerine getirir. Seçimler,
gizli oy ve açık sayım usulüyle yapılır, kararlar salt çoğunluk ile alınır.‖
MADDE 2 – Aynı Ġçtüzüğün 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (e) ve (h) bentleri
aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢtir.
―e) Askerî Yargıtay BaĢsavcısı, Ġkinci BaĢkanı, daire baĢkanları ve üyelerinin disiplin
veya cezai soruĢturma gerektiren eylemlerine iliĢkin, isim ve imzayı havi ihbarlar ve
Ģikâyetlerle ilgili, ihbar ve Ģikâyetin dayandığı ve Yüksek Disiplin Kurulu ya da Genel
Kurulun incelemesi için gerekli olabilecek bilgi ve belgeleri ilgili yerlerden istemek; disiplin
veya cezai soruĢturma gerektirdiği değerlendirilen eylemlerle ilgili olarak, ilgililer hakkında
soruĢturma açılmasına lüzum olup olmadığına karar vermek üzere konuyu Yüksek Disiplin
Kuruluna ya da Genel Kurula intikal ettirmek,‖
―h) Dava dosyalarını dairelere ve Daireler Kurulu sözcülerine havale etmek,‖
MADDE 3 – Aynı Ġçtüzüğün 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (b), (d), (e), (k) ve (l)
bentleri aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢtir.
―b) Dairenin verimli, düzenli ve uyumlu bir Ģekilde çalıĢmasını, iĢlerin çabuk ve iyi
incelenip karara bağlanmasını, kararlar arasındaki tutarsızlıkların giderilmesini sağlamak ve
duruĢmalı olanlar dâhil daireye verilen dava dosyalarını iĢlerin niteliğine ve dosyaların
kapsamına göre dengeli olarak tetkik hâkimlerine, zorunlu hallerde üyelere dağıtmak,‖
―d) Dava dosyalarının tetkik ve görüĢülmesi sonunda oyları toplamak ve kendisinin
yazmayacağı kararların taslaklarını yazacak tetkik hâkimi ya da üyeyi belli etmek,‖
―e) Sözcü üye veya tetkik hâkimi tarafından yazılan karar taslağını gerektiğinde görmek
ve görüĢlerini bildirmek, karara imza atacaklar arasında gerekçe yönünden uyuĢmazlık
bulunması halinde, gerekçenin ne Ģekilde yazılacağı hususunda karar vermek üzere heyeti
toplantıya davet etmek,‖
―k) Dairesinin ilk yargı yeri olarak BaĢkanlar Kurulunca belirlenmesi hâlinde, kurul
üyelerini belirleyip, tetkik hâkimlerinden veya önemli dosyalarda kurul üyelerinden birisini
sözcü tayin ederek onun raportörlüğünde soruĢturma evresine iliĢkin bütün belgelerin
incelenmesini ve Ceza Muhakemesi Kanunu hükümlerine göre iddianamenin kabul ya da
iadesine karar verilmesini sağlamak,‖
―l) Dairesinin ilk yargı yeri olarak baktığı davalarda tensip ve duruĢma hazırlığı için
gerekli iĢlemleri yapmak, duruĢma gününden Askerî Yargıtay BaĢsavcılığını haberdar etmek,
duruĢmaları yönetmek, hüküm ve kararlara ait gerekçeleri kendisi yazmayacaksa taslağı
yazacak tetkik hâkimini veya zorunlu hallerde üyeyi belli etmek,‖
MADDE 4 – Aynı Ġçtüzüğün 21 inci maddesinin dördüncü fıkrası aĢağıdaki Ģekilde
değiĢtirilmiĢtir.
―Genel Sekretere zorunluluk olmadıkça, dosya verilmez ve dairesi kuruluna katılmaz.
Dairesinin ilk derece mahkemesi olarak baktığı davalarda kurula dahil edilmez.‖
MADDE 5 – Aynı Ġçtüzüğün 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi aĢağıdaki
Ģekilde değiĢtirilmiĢtir.
―d) Dava dosyalarının, dairelere ve Daireler Kurulu sözcülerine dağıtımı ön
hazırlıklarını yapmak,‖
MADDE 6 – Aynı Ġçtüzüğün 35 inci maddesinin dördüncü fıkrası aĢağıdaki Ģekilde
değiĢtirilmiĢtir.
―Kurula katılacak üyeler, adli yıl baĢında, bir adli yılı kapsayacak biçimde dönüĢümlü
listeler hâlinde baĢkan tarafından saptanır. Önceden saptanan üyelerin mazereti nedeniyle
kurula katılamamaları hâlinde kurul; o dairenin, o daireyi temsil edecek üye bulunmaması
hâlinde bir sonraki dairenin Daireler Kuruluna en az katılmıĢ üyesinden, katılım durumunun
eĢitliği hâlinde kıdemli olanından baĢlanarak tamamlanır. Daha önce Daireler Kurulunda
incelenmiĢ olan dosyalar, mümkün oldukça önceki kurul üyelerince incelenir.‖
MADDE 7 – Aynı Ġçtüzüğün 42 nci maddesinin onaltıncı fıkrası aĢağıdaki Ģekilde
değiĢtirilmiĢtir.
―Kurul toplantılarıyla ilgili özet tutanakların tutulması, imzaya açılması, karar ve
gerekçenin yazılması, çoğaltılması ve imzalattırılması Genel Sekreterlikçe sağlanır.‖
MADDE 8 – Aynı Ġçtüzüğün 63 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c), (d), (h) ve (o)
bentleri aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢ; (n) bendi yürürlükten kaldırılmıĢtır.
―c) Temyiz ve itiraz edilen karar ve hükümlere ait dava dosyalarının tetkik ile
tebliğnameye bağlanmasını ve Askerî Yargıtay BaĢkanlığına sunulmasını sağlamak,‖
―d) Ġncelenen dava dosyalarında soruĢturma yapan ve iddia makamını temsil eden askerî
savcılar ile yardımcılarına, dosyayı tetkik ile tebliğnameye bağlayan BaĢsavcı yardımcısının
değerlendirmesini de göz önüne alarak not vermek,‖
―h) Yargılamanın yenilenmesi hakkındaki taleplerin tebliğnameye yazılarak Askerî
Yargıtay BaĢkanlığına sunulmasını sağlamak,‖
―o) BaĢsavcı BaĢyardımcısı ve BaĢsavcı yardımcılarının sicilleri ile askerî savcı ve savcı
yardımcıları hakkında verilen mesleki sicil notlarını ve buna ait cetvelleri ilgili yerlere
göndermek,‖
MADDE 9 – Aynı Ġçtüzüğün 64 üncü maddesinin ikinci fıkrasına (c) bendinden sonra
gelmek üzere aĢağıdaki (d) bendi eklenmiĢ ve diğer bentler buna göre teselsül ettirilmiĢ;
teselsül sonucunda oluĢan (e), (f), (g) ve (ı) bentleri aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢtir.
―d) Dağıtılan iĢlerin ve dosyaların geliĢ ve öncelik sırasına göre zamanında incelenip
sonuçlandırılmasını BaĢsavcı adına izlemek,‖
―e) BaĢsavcı tarafından bizzat imzalanması gereken tebliğnamelerle ilgili olarak,
BaĢsavcı yardımcıları tarafından incelenen dosyaları gerektiğinde yardımcının baĢvurusu veya
kendisinin isteği üzerine birlikte inceleyerek sonuca varmak, anlaĢmazlık halinde durumu
BaĢsavcıya arz etmek ve vereceği karara göre hareket etmek,‖
―f) BaĢsavcı yardımcıları tarafından 63 üncü maddenin birinci fıkrasının (g) ve (ı)
bentlerinde belirtilen iĢlere ait dosyalar hakkında düzenlenen tebliğnameleri parafe ederek
BaĢsavcının incelemesine hazırlamak,‖
―g) Tebliğnameye kısmen veya tamamen aykırı çıkan veya tereddüt yaratan Daire
kararlarına karĢı itiraz yoluna gidilip gidilmemesini kararlaĢtırmak üzere haftanın evvelce
belli edilen gün ve saatinde BaĢsavcı yardımcılarını toplayıp, tartıĢarak karara varılmasını
sağlamak, kararlarda oybirliği olmaması halinde durumu BaĢsavcıya arz etmek ve
BaĢsavcının kararına göre hareket etmek,‖
―ı) Karara bağlanan dosyaları BaĢsavcı yardımcılarının tetkikinden sonra parafe ederek
BaĢsavcının incelemesine hazırlamak,‖
MADDE 10 – Aynı Ġçtüzüğün 65 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (d) bentleri
aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢtir.
―a) Kendilerine verilen iĢleri ve dosyaları tutuklu ve açıklı olanlar ile kanunlarda acele
bakılması öngörülenlere ve acele olduğuna kanaat getirdiklerine öncelik vererek, geliĢ sırasına
göre gecikmeye meydan vermeden inceleyip, Askerî Yargıtay BaĢsavcısı adına
tebliğnamelerini düzenlemek; karar düzeltme, hükümlerin açıklanması ve yargılamanın
yenilenmesi istemleri ile itiraz yoluna baĢvurmaya iliĢkin iĢlemleri yapmak, bunlardan 63
üncü maddenin birinci fıkrasının (c) ve (h) bentlerinde belirtilen iĢlere ait dosyaların
tebliğnamelerini imzalamak,‖
―d) DuruĢmalı incelemelerde veya Askerî Yargıtay Dairelerinin ilk derece mahkemesi
olarak görev yaptığı hâllerde, Dairelerin duruĢmalarına katılarak, BaĢsavcılık düĢüncesini
bildirmek ve savcılık görevini yürütmek,‖
MADDE 11 – Aynı Ġçtüzüğün 67 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) ve (e) bentleri
aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢtir.
―d) BaĢsavcı veya BaĢsavcı BaĢyardımcısı tarafından baĢka türlü emredilmedikçe,
tebliğname taslaklarının sırasına göre ve bekletilmeden yazılmasını sağlamak,‖
―e) 63 üncü maddenin birinci fıkrasının (g) ve (ı) bentlerinde belirtilen iĢlere ait
dosyalar hakkında düzenlenen tebliğname taslaklarını, ilgili yardımcının parafesini aldıktan
sonra BaĢsavcı BaĢyardımcısının parafesine, daha sonra da BaĢsavcının imzasına sunmak,‖
MADDE 12 – Aynı Ġçtüzüğün 85 inci maddesine birinci fıkradan sonra gelmek üzere
aĢağıdaki fıkra eklenmiĢ, diğer fıkra buna göre teselsül ettirilmiĢ ve aynı maddenin sonuna
aĢağıdaki fıkralar eklenmiĢtir.
―Askerî Yargıtay kadrolarında görev yapan askerî hâkimlerin yurt dıĢı izinleri hakkında
da yukarıdaki fıkra hükmü uygulanır.‖
―Askerî Yargıtay BaĢkanı ve BaĢsavcısı yurt dıĢı dahil izinlerini vekalet bırakmak
suretiyle kullanırlar.‖
―Adli ara vermeden yararlananlara adli ara vermede ayrıca izin belgesi düzenlenmez.‖
MADDE 13 – Aynı Ġçtüzüğün 86 ncı maddesinin birinci fıkrası aĢağıdaki Ģekilde
değiĢtirilmiĢtir.
―Adli ara vermeden yararlanamayanlar, yılın diğer dönemlerinde yol süresi dâhil adli
ara verme süresi kadar yıllık izin kullanabilirler. Adli ara vermeden yararlanamayanların
mazeret izni ve diğer izin hakları, adli ara vermeden yararlananlar ile aynıdır.‖
MADDE 14 – Aynı Ġçtüzüğün 94 üncü maddesi aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢtir.
―Madde 94- Askerî Yargıtayın kuruluĢ yıldönümüne rastlayan her yılın Nisan ayının
altıncı günü Askerî Yargıtay onur günüdür.
Ertelemeyi zorunlu kılan nedenler dıĢında, anılan kuruluĢ yıldönümü vesilesi ile o
dönem içinde emekliye ayrılmıĢ olan veya emekliye ayrılmadan önce ölen veyahut üyelik
hukukundan feragat eden Askerî Yargıtay BaĢkanı, BaĢsavcısı, Ġkinci BaĢkanı, daire
baĢkanları ve üyeleri onuruna düzenlenen törenle kendilerine, ölenlerin eĢlerine veya eĢleri
yoksa çocuklarına ya da diğer kanuni mirasçılarına, metni bu Ġçtüzüğe ekli bulunan ―Onur
Belgesi‖ ile geçmiĢ hizmetlerinin onurunu simgeleyen bir Ģilt verilir.
Yukarıdaki fıkranın uygulanmasına iliĢkin usul ve esaslar ile onur gününe iliĢkin diğer
hususlar BaĢkanlar Kurulunca belirlenir.‖
MADDE 15 – Bu Ġçtüzük yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 16 – Bu Ġçtüzük hükümlerini Askerî Yargıtay BaĢkanı yürütür.
[R.G. 25 Ekim 2014 – 29156]
—— • ——
TEBLĠĞ
Kamu Ġhale Kurumundan:
KAMU ĠHALE GENEL TEBLĠĞĠNDE DEĞĠġĠKLĠK
YAPILMASINA DAĠR TEBLĠĞ
MADDE 1 – 22/8/2009 tarihli ve 27327 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu
Ġhale Genel Tebliğinin 78.25 inci maddesinin son cümlesi aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢtir.
―Ayrıca idareler ve yükleniciler, iĢçilerin yıllık ücretli izin haklarını kullanmasına iliĢkin
olarak 4857 sayılı Kanunun ilgili hükümlerinde öngörülen yükümlülüklere uymak
zorundadır.‖
MADDE 2 – Aynı Tebliğin 78.30 uncu maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde yer
alan ―kıdem ve ihbar tazminatları,‖ ibaresi yürürlükten kaldırılmıĢtır.
MADDE 3 – Bu Tebliğ 11/9/2014 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı
tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Kamu Ġhale Kurumu BaĢkanı yürütür.
123456789-
Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin
Tarihi
Sayısı
22/8/2009
27327
Tebliğde DeğiĢiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin
Tarihi
Sayısı
4/3/2010
27511
30/7/2010
27657
29/12/2010
27800 (6. Mükerrer)
9/2/2011
27841
20/4/2011
27911
20/8/2011
28031
15/7/2012
28354
13/8/2012
28383
13/4/2013
28617
101112131415-
23/8/2013
24/9/2013
28/11/2013
25/12/2013
7/6/2014
16/8/2014
28744
28775
28835
28862
29023
29090
[R.G. 25 Ekim 2014 – 29156]
—— • ——
YARGITAY KARARI
Yargıtay 10. Hukuk Dairesinden:
Esas
: 2013/10448
Karar
: 2013/14208
YARGITAY ĠLÂMI
Mahkemesi : Kütahya ĠĢ Mahkemesi
Tarihi
: 22.05.2012
No
: 2009/825-2012/306
Davacı
: Sosyal Güvenlik Kurumu BaĢkanlığı adına Av. Muazzez Bozdağ
Davalılar : 1- Mustafa TaĢçı adına Av. KürĢat Altıner
2- Hür Sig. A.ġ. adına Av. Tuncay Gökçe
21.09.2008 tarihinde meydana gelen trafik kazası sonucu yaralanan sigortalıya yaptığı
tedavi yardımı nedeniyle oluĢan kurum zararının % 25 i olan 998,88 TL. nin 506 sayılı
Kanunun 39. maddesi gereğince davalılardan rücuan tahsili istemini içeren davada yapılan
yargılama sonucunda; "Davanın kısmen kabulüne; 336,71 TL.'nin alacağının davalı Mustafa
TaĢçı yönünden sarf tarihi olan 19.01.2009 tarihinden, davalı sigorta Ģirketi yönünden ise
dava tarihi olan 10.09.2009 tarihinden itibaren iĢleyecek yasal faizi ile birlikte müĢtereken ve
müteselsilen tahsili ile davacıya verilmesine, karar ve ilam harcı ile davacının yaptığı
yargılama masrafları ve Tarife hükümleri uyarınca hesaplanan 400,00 TL. maktu vekalet
ücretinin davalılardan müĢtereken ve müteselsilen tahsili ile davacıya verilmesine," iliĢkin
kesin olarak verilen kararın, Yargıtay Cumhuriyet BaĢsavcılığı tarafından kanun yararına
temyiz edilmesi üzerine dosya incelendikten sonra iĢin gereği düĢünüldü ve aĢağıdaki karar
tespit edildi.
Yargıtay Cumhuriyet BaĢsavcılığı 25.03.2013 tarihli yazısında;
"Davacı vekili tarafından açılan davada, dava konusu 999,88 TL. alacağın davalılardan
tahsiline karar verilmesinin talep edildiği, Mahkemece davanın kısmen kabulüyle 336,71 TL.
nin tahsiline karar verildiği ve davacı lehine 400,00 TL. vekalet ücretine hükmedildiği,
kararın kesin olduğu anlaĢılmıĢtır.
21.12.2011 tarih ve 28149 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren
Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin "Tarifelerin üçüncü kısmına göre ücret" baĢlıklı 12.
maddesinde, "(1) Tarifenin ikinci kısmının ikinci bölümünde gösterilen hukuki yardımların
konusu para veya para ile değerlendirilebiliyor ise avukatlık ücreti, (yedinci maddenin ikinci
fıkrası, dokuzuncu maddenin birinci fıkrasının son cümlesi ile onuncu maddenin son fıkrası
hükümleri saklı kalmak kaydıyla,) Tarifenin üçüncü kısmına göre belirlenir.
(2) ġu kadar ki asıl alacak miktarı 3.333,33 TL.'ye kadar olan davalarda avukatlık
ücreti, tarifenin ikinci kısmının, ikinci bölümünde, icra mahkemelerinde takip edilen davalar
için öngörülen maktu ücrettir. Ancak bu ücret asıl alacağı geçemez." denilmektedir.
Bu kapsamda, Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin 12/2. maddesi dikkate alınarak davalı
lehine 336,71 TL. vekalet ücreti hesaplanması gerekirken 400,00 TL. vekalet ücretine
hükmedilmesi doğru görülmemiĢ olduğundan hükmün HUMK.nun 427/6. maddesi uyarınca
kanun yararına bozulması" istenilmiĢtir.
Karar tarihinde yürürlükte olan ve eldeki davada uygulanması gereken Avukatlık Asgari
Ücret Tarifesinin "Tarifelerin üçüncü kısmına göre ücret" baĢlıklı 12. maddesi,
"(1) Tarifenin ikinci kısmının ikinci bölümünde gösterilen hukuki yardımların konusu
para veya para ile değerlendirilebiliyor ise avukatlık ücreti, (yedinci maddenin ikinci fıkrası,
dokuzuncu maddenin birinci fıkrasının son cümlesi ile onuncu maddenin son fıkrası
hükümleri saklı kalmak kaydıyla,) Tarifenin üçüncü kısmına göre belirlenir.
(2) ġu kadar ki asıl alacak miktarı 3.333,33 TL.'ye kadar olan davalarda avukatlık
ücreti, tarifenin ikinci kısmının, ikinci bölümünde, icra mahkemelerinde takip edilen davalar
için öngörülen maktu ücrettir. Ancak bu ücret asıl alacağı geçemez." hükmünü içermektedir.
Bu çerçevede anılan Tarifenin 12/2. maddesi gereğince davacı lehine 336,71 TL.
vekalet ücreti yerine 400,00 TL. vekalet ücretine hükmedilmiĢ olması, usûl ve yasaya aykırı
bulunduğundan, Yargıtay Cumhuriyet BaĢsavcılığının kanun yararına bozma istemi kabul
edilerek mahkeme kararının bozulması gerekmiĢtir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle Yargıtay Cumhuriyet BaĢsavcılığı'nın temyiz
itirazlarının kabulü ile hükmün Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu'nun 427. maddesi
gereğince sonuca etkili olmamak kaydıyla kanun yararına BOZULMASINA; gereği yapılmak
üzere kararın bir örneği ile dosyanın Yargıtay Cumhuriyet BaĢsavcılığına gönderilmesine
24.06.2013 gününde oybirliğiyle karar verildi.
[R.G. 25 Ekim 2014 – 29156]
—— • ——
YÜKSEK SEÇĠM KURULU KARARI
Yüksek Seçim Kurulu BaĢkanlığından:
Karar No : 4115
-KARARBaĢkanlık Makamınca Kurulumuza sunulan 24/10/2014 tarihli yazıda;
―Kurulumuzun 4/9/2014 tarihli, 3870 sayılı kararı ile Siirt Ġli Tillo Ġlçesi, 01/10/2014
tarihli, 4057 sayılı kararı ile de Osmaniye Ġli Toprakkale Ġlçesi Tüysüz Beldesi Belediye
BaĢkanlığı ve Belediye Meclisi üyeliği seçimlerinin 2972 sayılı Mahalli Ġdareler ile Mahalle
Muhtarlıkları ve Ġhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun'un 29. maddesi uyarınca ilân
tarihinden sonra gelen 60. günü takip eden ilk Pazar günü yapılmasına karar verilmiĢtir.
Kurulumuzun 4/9/2014 tarihli, 3870 ve 01/10/2014 tarihli, 4057 sayılı kararları uyarınca
Tillo Ġlçesi ve Tüysüz Beldesi Belediye BaĢkanlığı ve Belediye Meclisi Üyeliği seçimi için
Tillo ve Toprakkale Ġlçe Seçim Kurullarınca, seçim takvimi hazırlanarak uygulamaya
konulmuĢ ve hazırlanan takvimde, bu seçimlere katılabilecek siyasi partilerin tespit ve ilânına
yer verilmiĢtir.
2972 sayılı Kanunda özel hüküm bulunmadığından, seçimlere katılabilecek siyasi
partilerin tespit ve ilânında, 298 ve 2820 sayılı Kanunların ilgili hükümleri uygulanmaktadır.
14 Aralık 2014 Pazar günü yapılacak Siirt Ġli Tillo Ġlçesi ve Osmaniye Ġli Toprakkale
Ġlçesi Tüysüz Beldesi Belediye BaĢkanlığı ve Belediye Meclisi üyeliği seçimlerine
katılabilecek siyasi partilerin tespiti konusunda gerekli kararın alınmasına takdirlerinize arz
ederim.‖ denilmiĢ olmakla, konu incelenerek;
GEREĞĠ GÖRÜġÜLÜP DÜġÜNÜLDÜ:
Seçime katılabilecek siyasi partileri saptama ve ilan etme görev ve yetkisi 298 ve 2820
sayılı Kanunlara göre Kurulumuza ait bulunduğundan, 14 Aralık 2014 Pazar günü yapılacak
olan Siirt Ġli Tillo Ġlçesi ve Osmaniye Ġli Toprakkale Ġlçesi Tüysüz Beldesi belediye baĢkanlığı
ve belediye meclisi üyeliği seçimlerine katılabilecek siyasi partilerin araĢtırılıp saptanması
gerekmektedir.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Kanunlar ve Kararlar BaĢkanlığının 14/10/2014 tarihli,
197957 sayılı ve Yargıtay Cumhuriyet BaĢsavcılığının 22/10/2014 tarihli, 968 sayılı yazıları
ile bu yazı ekinde gönderilen CD'nin incelenmesi sonucunda;
I- a) 298 sayılı Kanun’un 14. maddesinin 11. fıkrası ile 2820 sayılı Kanun’un 20. ve 36.
maddelerine göre, illerin en az yarısında oy verme günü olan 14 Aralık 2014 tarihinden en az
altı ay öncesi, (14 Haziran 2014 tarihi) itibariyle teĢkilat kurmuĢ ve büyük kongrelerini
yapmıĢ olan siyasi partilerin;
1- Adalet ve Kalkınma Partisi,
2- Alternatif Parti,
3- Bağımsız Türkiye Partisi,
4- Büyük Birlik Partisi,
5- Cumhuriyet Halk Partisi,
6- Demokrat Parti,
7- Demokratik Bölgeler Partisi,
8- Demokratik Sol Parti,
9- Doğru Yol Partisi,
10- Emek Partisi,
11- Genç Parti,
12- Hak ve EĢitlik Partisi,
13- Hak ve Özgürlükler Partisi,
14- Halkın KurtuluĢ Partisi,
15- Halkın YükseliĢi Partisi,
16- Halkların Demokratik Partisi,
17- Hür Dava Partisi,
18- ĠĢçi Partisi,
19- Liberal Demokrat Parti,
20- Millet Partisi,
21- Milliyetçi Hareket Partisi,
22- Muhafazakâr YükseliĢ Partisi,
23- Özgürlük ve DayanıĢma Partisi,
24- Saadet Partisi,
25- Toplumsal UzlaĢma Reform ve Kalkınma Partisi,
26- Türkiye Komünist Partisi,
olduğu,
b) Diğer partilerin ise genel kongre veya teĢkilatlanma koĢulunu yerine getiremedikleri,
dolayısıyla 298 sayılı Kanun’un 14. maddesinin 11. fıkrasında öngörülen nitelikleri
kazanamadıkları,
saptanmıĢtır.
II - Ayrıca, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde grubu olan partilerin;
1- Adalet ve Kalkınma Partisi,
2- Cumhuriyet Halk Partisi,
3- Milliyetçi Hareket Partisi,
4- Halkların Demokratik Partisi,
olduğu belirlenmiĢtir.
S O N U Ç: Açıklanan nedenlerle;
I- 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun'un 14.
maddesinin 11. fıkrasına göre; Siirt Ġli Tillo Ġlçesi ve Osmaniye Ġli Toprakkale Ġlçesi Tüysüz
Beldesinde 14 Aralık 2014 tarihinde yapılacak olan belediye baĢkanlığı ve belediye meclisi
üyeliği seçimlerine katılacak olan siyasi partilerin;
1- Adalet ve Kalkınma Partisi,
2- Alternatif Parti,
3- Bağımsız Türkiye Partisi,
4- Büyük Birlik Partisi,
5- Cumhuriyet Halk Partisi,
6- Demokrat Parti,
7- Demokratik Bölgeler Partisi,
8- Demokratik Sol Parti,
9- Doğru Yol Partisi,
10- Emek Partisi,
11- Genç Parti,
12- Hak ve EĢitlik Partisi,
13- Hak ve Özgürlükler Partisi,
14- Halkın KurtuluĢ Partisi,
15- Halkın YükseliĢi Partisi,
16- Halkların Demokratik Partisi,
17- Hür Dava Partisi,
18- ĠĢçi Partisi,
19- Liberal Demokrat Parti,
20- Millet Partisi,
21- Milliyetçi Hareket Partisi,
22- Muhafazakâr YükseliĢ Partisi,
23- Özgürlük ve DayanıĢma Partisi,
24- Saadet Partisi,
25- Toplumsal UzlaĢma Reform ve Kalkınma Partisi,
26- Türkiye Komünist Partisi
olduğuna,
II - Kararın Resmî Gazete’de yayımlanmasına,
III - Karar örneğinin;
a) Seçime katılabilecek siyasi partiler genel baĢkanlıklarına gönderilmesine,
b) Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce Kurulumuzun internet sitesi www.ysk.gov.tr
adresinde yayınlanmasına,
c) Siirt ve Osmaniye Ġl Seçim Kurulu BaĢkanlıkları ile Tillo ve Toprakkale Ġlçe Seçim
Kurulu BaĢkanlıklarına gönderilmesine,
d) Kurulumuz Ġdari ve Mali ĠĢler Daire BaĢkanlığına gönderilmesine,
24/10/2014 tarihinde oybirliği ile karar verildi.
BaĢkan
Sadi GÜVEN
BaĢkanvekili
Turan KARAKAYA
Üye
Muharrem COġKUN
Üye
Mehmet KÜRTÜL
Üye
Nilgün ĠPEK
Üye
Ünal DEMĠRCĠ
Üye
Ali KAYA
Üye
Ġlhan HANAĞASI
[R.G. 25 Ekim 2014 – 29156]
—— • ——
ĠLÂNLAR
Adalet Bakanlığından:
Aydın 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2003/670 Esas sayılı dosyasının kaybolduğu
anlaĢıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme
ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair
Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri
gereğince iĢlem yapılmasına karar verildiği ilân olunur.
9387/1-1
—————
Dikili Asliye Hukuk Mahkemesinin 2006/165 Esas, 2007/149 Karar sayılı dosyasının
kaybolduğu anlaĢıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân
Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak
Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan
Kanun hükümleri gereğince iĢlem yapılmasına karar verildiği ilân olunur.
9388/1-1
—————
Aksaray 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2011/382 Esas sayılı dosyasının kaybolduğu
anlaĢıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme
ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair
Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri
gereğince iĢlem yapılmasına karar verildiği ilân olunur.
9390/1-1
—————
UĢak 1. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2011/887 Esas sayılı dosyasının kaybolduğu
anlaĢıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme
ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair
Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri
gereğince iĢlem yapılmasına karar verildiği ilân olunur.
9391/1-1
[R.G. 25 Ekim 2014 – 29156]
—— • ——
HÂKĠMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU ÜYELĠĞĠNE SEÇME
KARARLARI
CumhurbaĢkanlığından:
Karar Sayısı : 2014/40
Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Asıl Üyeliğine, Türkiye Cumhuriyeti
Anayasasının 159 uncu ve 6087 sayılı Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanununun 18
inci maddeleri gereğince Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Asıl Üyesi Avukat Rasim
AYTĠN yeniden seçilmiĢtir.
25/10/2014
Recep
Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAġKANI
[R.G. 26 Ekim 2014 – 29157]
—— • ——
CumhurbaĢkanlığından:
Karar Sayısı : 2014/41
Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Asıl Üyeliğine, Türkiye Cumhuriyeti
Anayasasının 159 uncu ve 6087 sayılı Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanununun 18
inci maddeleri gereğince Ankara Barosu Avukatı Muharrem ÖZKAYA seçilmiĢtir.
25/10/2014
Recep
Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAġKANI
[R.G. 26 Ekim 2014 – 29157]
—— • ——
CumhurbaĢkanlığından:
Karar Sayısı : 2014/42
Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Asıl Üyeliğine, Türkiye Cumhuriyeti
Anayasasının 159 uncu ve 6087 sayılı Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanununun 18
inci maddeleri gereğince Ġstanbul Barosu Avukatı Hayriye ġĠRĠN ÜNSEL seçilmiĢtir.
25/10/2014
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAġKANI
[R.G. 26 Ekim 2014 – 29157]
—— • ——
CumhurbaĢkanlığından:
Karar Sayısı : 2014/43
Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Asıl Üyeliğine, Türkiye Cumhuriyeti
Anayasasının 159 uncu ve 6087 sayılı Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanununun 18
inci maddeleri gereğince Ġstanbul Barosu Avukatı Aysel DEMĠREL seçilmiĢtir.
25/10/2014
Recep
Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAġKANI
[R.G. 26 Ekim 2014 – 29157]
—— • ——
TEBLĠĞ
Maliye Bakanlığından:
ÖZEL TÜKETĠM VERGĠSĠ GENEL TEBLĠĞĠ
(SERĠ NO: 36)
30/9/2014 tarihli ve 2014/6881 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan
Kararın 1 inci maddesinde 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listenin
(A) cetvelindeki vergi tutarı uygulanarak teslim edilen 2711.19.00.00.11 G.T.Ġ.P. numaralı
―SıvılaĢtırılmıĢ Petrol Gazı (L.P.G.) Diğerleri‖ isimli malın vergi tutarının, bu malın
imalatçılar tarafından aerosol üretiminde kullanılmıĢ olduğunun tespiti halinde, sıfır olarak
uygulanacağına yönelik düzenleme yapılmıĢtır.
Söz konusu Kararnamede düzenlenen indirimli vergi uygulamasından kaynaklanan
vergi farklılaĢtırmasının aerosol üreticilerine iade yöntemi ile uygulanması, Özel Tüketim
Vergisi Kanununun 12 nci maddesinin (4) numaralı fıkrasında Maliye Bakanlığına verilen
yetkiye istinaden uygun görülmüĢ olup bu düzenlemenin uygulama usul ve esasları aĢağıda
belirlenmiĢtir.
1. TANIMLAR
Bu Tebliğin uygulanmasında;
Aerosol: 30/11/2000 tarihli ve 24246 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Aerosol
Kaplar Yönetmeliğinde tanımlı kaplar içerisinde yer alan ve itici gaz marifetiyle basınç
altında tutulan sıvılaĢtırılmıĢ püskürtmeli gazlı ürünleri,
Dağıtıcı: ―Dağıtım Ġzin Belgesi‖ni haiz, 2/3/2005 tarihli ve 5307 sayılı SıvılaĢtırılmıĢ
Petrol Gazları Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda DeğiĢiklik Yapılmasına Dair
Kanunda tanımlanan ―Dağıtıcı‖ yı,
Dağıtım Ġzin Belgesi: Kararname kapsamında aerosol üretiminde kullanılmaya uygun
standardize edilmiĢ L.P.G. yi aerosol üreticilerine satmak isteyen dağıtıcılara, ÖTV
mükellefiyetinin bulunduğu yer vergi dairesi müdürlüğünün bağlı olduğu Vergi Dairesi
BaĢkanlığı/Defterdarlık tarafından verilen, üç takvim yılı için düzenlenen, üzerinde dağıtıcıya
iliĢkin bilgilerin yer aldığı ve bir örneği bu Tebliğin ekinde EK:1 olarak yer alan izin
belgesini,
Kararname: 30/9/2014 tarihli ve 2014/6881 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile
yürürlüğe konulan Kararı,
L.P.G. Satın Alma Ġzin Belgesi: Kararname kapsamında yalnızca aerosol üretiminde
kullanılmaya uygun standardize edilmiĢ L.P.G. satın alacak veya ithal edecek olan üreticilere
Gelir Ġdaresi BaĢkanlığının yetkili birimi tarafından verilen, her takvim yılı için düzenlenen ve
bir örneği bu Tebliğin ekinde EK:2 olarak yer alan izin belgesini,
SıvılaĢtırılmıĢ Petrol Gazı (L.P.G.): Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı
listenin (A) cetvelinde yer alan 2711.19.00.00.11 G.T.Ġ.P. numaralı ve aerosol üretiminde
kullanılmaya uygun standardize edilmiĢ malı,
Üretici: Aerosol üretmek üzere ―L.P.G. Satın Alma Ġzin Belgesi‖ni haiz gerçek veya
tüzel kiĢileri,
ifade eder.
Yukarıdaki aerosol tanımında ifade edilen kaplar içerisinde yer almayan ürünler
Kararname kapsamında aerosol üretimi olarak değerlendirilmez.
2. L.P.G. SATIN ALMA ĠZĠN BELGESĠ VERĠLMESĠ
Bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren Kararname kapsamında aerosol üretiminde
kullanılmaya uygun standardize edilmiĢ L.P.G., yalnızca ―L.P.G. Satın Alma Ġzin Belgesi‖ni
haiz üreticiler tarafından satın alınabilir veya ithal edilebilir.
2.1. Üreticilerin Müracaat ġartları ve Belge Talebi
Söz konusu belgeyi almak isteyen üreticilerin;
- Müracaat tarihinde vadesi geçtiği halde ödenmemiĢ herhangi bir vergi borcunun
bulunmaması,
- ġahıs iĢletmelerinde iĢletme sahibinin, adi ortaklıklarda ortaklardan her birinin, diğer
Ģirketlerde ise yönetim kurulu üyeleri ile Ģirket sermayesinin %10’undan fazlasına sahip
olanların affa uğramıĢ olsalar dahi, hırsızlık, güveni kötüye kullanma, dolandırıcılık, yalan
tanıklık, yalan yere yemin, suç uydurma, iftira, irtikâp, rüĢvet cürümlerinden biri dolayısıyla
hapis cezasına veya 21/3/2007 tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ile
20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanuna
muhalefetten mahkum olmamaları, 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu
kapsamına giren suçlardan hükümlü bulunmamaları veya 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi
Usul Kanununda yazılı kaçakçılık suçlarını iĢlememiĢ olmaları,
gerekmektedir.
Bu Ģartları haiz üreticiler söz konusu izin belgesini alabilmek için, aĢağıdaki belgelerin
aslı ya da noter onaylı örneklerini ekleyecekleri bir dilekçe ile KDV yönünden bağlı oldukları
vergi dairesine müracaat ederler.
- Sanayi sicil belgesi,
- Aerosol üretiminde hammadde olarak L.P.G. kullanıldığını belirtir kapasite raporu,
- ĠĢletmenin aerosol üretimini gerçekleĢtirebileceğini gösterir resmi makamlar
tarafından verilmiĢ belge (1 inci veya 2 nci Sınıf Gayrisıhhi Müessese Ruhsatı.)
2.2. Vergi Dairesince Yapılacak ĠĢlemler
Ġlgili vergi dairesi söz konusu müracaat üzerine;
- Üreticinin müracaat tarihinde vadesi geçtiği halde ödenmemiĢ herhangi bir vergi
borcunun bulunup bulunmadığı ile üreticinin müracaatına konu ve bu Tebliğin 2.1.
bölümünde ifade edilen diğer hususlara iliĢkin bilgi ve belgelerin kontrolünü yapar.
- Yoklamaya yetkili bir memur vasıtasıyla, üreticinin sanayi sicil belgesine dayanak
olan kapasite raporunu düzenleyen sanayi/ticaret odasından bir temsilciyle birlikte, mükellefin
belirtmiĢ olduğu iĢyeri (üretim) adresinde söz konusu imalatı gerçekleĢtirebilecek tesis,
makine ve teçhizatın bulunup bulunmadığına dair tespit yaptırarak, bu durumun bir tutanağa
bağlanmasını sağlar.
Bu kontrol ve tespitler sonucunda, gerekli Ģartların varlığı halinde ilgili vergi dairesi
tarafından üreticiye ―L.P.G. Satın Alma Ġzin Belgesi‖ verilir. Vergi daireleri verdikleri
belgede üreticilere iliĢkin olarak yer alan bilgileri, belgenin verildiği günün akĢamına kadar
―GĠBĠNTRANET Veri GiriĢ Sistemi‖nde yer alan ―2014/6881 sayılı Kararname Kapsamında
L.P.G. Satın Alma Ġzin Belgesine Sahip Üreticiler‖ formuna iĢler.
Ayrıca, takip eden yıl için L.P.G. satın alma izin belgesi düzenlenmesini isteyen
üreticiler, içinde bulunulan yılın Aralık ayından itibaren yeni belge düzenlenmesini talep
edebilirler. Bu talep üzerine vergi dairesince, yukarıda belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde
iĢlem yapılmak suretiyle (Üreticilerin daha önceki müracaat dilekçeleri ekine eklemiĢ
oldukları belgelerden geçerli olanlar tekrar aranmaz.) yeni L.P.G. satın alma izin belgesi
düzenlenir.
Üreticilerin, müracaat tarihinde gerekli olan Ģartları taĢımadığının sonradan anlaĢılması
veya L.P.G. satın alma izin belgesi aldıktan sonra söz konusu belgeyi alabilmek için gerekli
olan Ģartlardan bir ya da birkaçını ihlal etmeleri halinde, L.P.G. satın alma izin belgesi ilgili
vergi dairesi tarafından iptal edilerek üreticiler, vergi incelemesine sevk edilir ve aynı gün
içinde ―GĠBĠNTRANET Veri GiriĢ Sistemi‖nde yer alan ―2014/6881 sayılı Kararname
Kapsamında L.P.G. Satın Alma Ġzin Belgesine Sahip Üreticiler‖ formuna bu belgenin iptal
edildiğine iliĢkin bilgi iĢlenerek dağıtıcılara da bildirilmek üzere konu hakkında Gelir Ġdaresi
BaĢkanlığına bilgi verilir.
Genel ve özel bütçeli idareler, il özel idareleri, belediyeler ve sermayesinin % 51’i veya
daha fazlası bunlara ait olan kuruluĢlar ile özelleĢtirme kapsam ve programına alınmıĢ olup
hisselerinin yarısından fazlası yukarıda sayılan kuruluĢlara ait olanlara L.P.G. satın alma izin
belgesi verilmesinde yukarıdaki Ģartlar ve belgeler aranmaz.
3. KARARNAME KAPSAMINDA L.P.G. TESLĠM EDEBĠLECEK OLANLAR,
GEREKLĠ BELGELER VE ĠġLEMLER
Kararname kapsamında L.P.G., yalnızca Vergi Dairesi BaĢkanlığı/Defterdarlık
tarafından verilen ―Dağıtım Ġzin Belgesi‖ni haiz dağıtıcılar tarafından teslim edilebilir.
Genel ve özel bütçeli idareler, il özel idareleri ile sermayesinin % 51’i veya daha fazlası
bunlara ait olan kuruluĢlar ve özelleĢtirme kapsam ve programına alınmıĢ olup hisselerinin
yarısından fazlası kamuya ait olan kuruluĢlar için dağıtım izin belgesini haiz olma Ģartı
aranmaz.
Dağıtım izin belgesi talep eden dağıtıcıların aĢağıdaki Ģartları taĢıması gerekmektedir.
- Dağıtım izin belgesi için müracaat tarihinde herhangi bir vergi borcu bulunmaması,
- Yönetim kurulu üyeleri ile Ģirket sermayesinin %10’undan fazlasına sahip olanların
affa uğramıĢ olsalar dahi, hırsızlık, güveni kötüye kullanma, dolandırıcılık, yalan tanıklık,
yalan yere yemin, suç uydurma, iftira, irtikâp, rüĢvet cürümlerinden biri dolayısıyla hapis
cezasına veya 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ile 1567 sayılı Türk Parasının
Kıymetini Koruma Hakkında Kanuna muhalefetten mahkum olmamaları, 3713 sayılı Terörle
Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan hükümlü bulunmamaları veya 213 sayılı Vergi
Usul Kanununda yazılı kaçakçılık suçlarını iĢlememiĢ olmaları,
- Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından verilen ―Dağıtıcı Lisansı‖ nın
noter onaylı bir örneği ile bu Tebliğde tanımlanan L.P.G. üretecek kapasitede tesisinin
bulunduğuna ve bu tesisten elde edilen numunenin aerosol üretiminde kullanılmaya uygun
standardize edilmiĢ L.P.G. olduğuna dair Gelir Ġdaresi BaĢkanlığınca ilan edilecek Türk
Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilmiĢ genel ve özel bütçeli idarelere ait
laboratuvarlardan alınan raporu ilgili Vergi Dairesi BaĢkanlığı/Defterdarlığa vermiĢ olmaları.
Vergi Dairesi BaĢkanlığı/Defterdarlık tarafından yukarıdaki Ģartlara iliĢkin bilgi ve
belgelerin kontrolleri yapıldıktan sonra, menfi bir tespit bulunmaması halinde dağıtıcılara
dağıtım izin belgesi verilir. Dağıtım izin belgesi düzenleyen Vergi Dairesi
BaĢkanlığınca/Defterdarlıkça, söz konusu belgenin bir nüshası aynı gün içerisinde ilgili vergi
dairesine gönderilir. Ġlgili vergi dairesi söz konusu belgede yer alan dağıtıcılara iliĢkin
bilgileri, ―GĠBĠNTRANET Veri GiriĢ Sistemi‖nde yer alan ―2014/6881 sayılı Kararname
Kapsamında Dağıtım Ġzin Belgesine Sahip Dağıtıcılar‖ formuna iĢler ve konu hakkında Gelir
Ġdaresi BaĢkanlığına bilgi verir.
Dağıtıcıların, müracaat tarihinde gerekli olan Ģartları taĢımadığının sonradan anlaĢılması
veya dağıtım izin belgesi aldıktan sonra söz konusu belgeyi alabilmek için gerekli olan
Ģartlardan bir ya da birkaçını ihlal etmeleri halinde, dağıtım izin belgesi ilgili Vergi Dairesi
BaĢkanlığı/Defterdarlık tarafından iptal edilerek dağıtıcılar, vergi incelemesine sevk edilir ve
konu hakkında aynı gün içerisinde ilgili vergi dairesine bilgi verilir. Ġlgili vergi dairesi,
―GĠBĠNTRANET Veri GiriĢ Sistemi‖nde yer alan ―2014/6881 sayılı Kararname Kapsamında
Dağıtım Ġzin Belgesine Sahip Dağıtıcılar‖ formuna bu belgenin iptal edildiğine iliĢkin bilgiyi
iĢleyerek üreticilere de bildirilmek üzere Gelir Ġdaresi BaĢkanlığına bilgi verir.
4. DAĞITICILARIN ÜRETĠCĠLERE L.P.G. TESLĠMĠ
Üreticilerin, Kararname kapsamında aerosol üretiminde kullanacakları L.P.G., yurt
içerisinde yalnızca dağıtıcılardan satın alınabilir. Dağıtıcılar, Kararname kapsamında L.P.G.
tesliminden önce, üreticilerin L.P.G. satın alma izin belgesine sahip olduklarını
arayacaklardır. Bu amaçla L.P.G. satın almak isteyen üreticiler, ―L.P.G. Satın Alma Ġzin
Belgesi‖nin iĢletme yetkililerince kaĢe tatbik edilerek onaylanmıĢ örneğini, söz konusu malı
ilk defa teslim alacakları tarihten önce dağıtıcılara vereceklerdir.
4.1. Dağıtıcılar Tarafından Ġthal Edilen L.P.G. nin Üreticilere Kararname
Kapsamında Teslimi, Beyanı ve Teminatın Çözümü ĠĢlemleri
Dağıtıcılar tarafından ithal edilen L.P.G. nin üreticilere tesliminde, (1) numaralı ÖTV
beyannamesinin ―Vergi Bildirimi‖ bölümünün ―A Cetvelindeki Ürünler‖ kısmında
―2014/6881 sayılı Kararname‖ ibaresi seçilerek, yürürlükteki ÖTV tutarı üzerinden vergi
beyan edilip ödenmesi gerekmektedir.
Ayrıca dağıtıcılar, bu teslimin yapıldığı döneme ait ÖTV beyannamesinin ―Ekler‖
bölümünün, ―2014/6881 sayılı Kararname Kapsamında Yapılan Teslimler‖ kısmına, ithal
edilen L.P.G. ye iliĢkin bilgileri gireceklerdir.
Dağıtıcılar tarafından ithal edilen L.P.G. nin bu Kararname kapsamında teslim edilmesi
halinde, ithalde verilen teminatın çözümü iĢlemleri 1 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi Genel
Tebliğinin1 16.3.5.1./e bölümünde yapılan açıklamalara göre yerine getirilir.
4.2. Dağıtıcılar Tarafından Rafinericilerden ÖTV Ödenerek Satın Alınan L.P.G.
nin Üreticilere Kararname Kapsamında Teslimi ve Beyanı
4/12/2003 tarihli ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununda tanımlanan rafinericiler,
dağıtıcılara L.P.G. tesliminde, bu malın birimi itibarıyla yürürlükteki vergi tutarı üzerinden
vergi beyan ederek öderler.
Dağıtıcıların, bu Ģekilde rafinericilerden ÖTV ödeyerek satın aldıkları L.P.G. yi
üreticilere Kararname kapsamında teslim etmeleri halinde, üreticiler adına düzenleyecekleri
faturalarda, rafinerici tarafından beyan edilerek ödenmiĢ olması gereken ÖTV tutarını teslim
bedeline dahil etmeleri ve bu tutarı faturada ―2014/6881 Sayılı Kararname Kapsamında
Teslim EdilmiĢ Olup Teslim Bedeline Dahil Edilen ÖTV Tutarı …. TL’dir.‖ Ģerhi ile
göstermeleri gerekmektedir.
Ayrıca dağıtıcılar tarafından, rafinericilerden satın alınan L.P.G. nin aerosol
üreticilerine teslimlerine iliĢkin bu Tebliğ ekinde EK:3 olarak yer alan, ―Rafinericilerden
Satın Alınan L.P.G. nin 2014/6881 Sayılı Kararname Kapsamında Teslimine ĠliĢkin Bildirim
Formu‖nun Gelir Ġdaresi BaĢkanlığının ―www.gib.gov.tr‖ web adresinde hizmet veren
Ġnternet Vergi Dairesi/Kurumlar-Gelir Vergi Dairesine, her ayın ilk on beĢ günlük birinci ve
kalan günlerinden oluĢan ikinci dönemini kapsayacak Ģekilde yapılmıĢ olan teslimler için ayrı
ayrı düzenlenmesi ve bu dönemleri takip eden 10 uncu günü akĢamına kadar gönderilmesi
gerekmektedir.
Bu amaçla, EK:3 bildirim formuna konu L.P.G. teslimi yapan dağıtıcılar, vergi
dairelerinden kullanıcı kodu ve kiĢisel Ģifre alacaklardır. ġifre alınabilmesi için 1 Seri No.lu
Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği ekindeki EK:15 ve EK:16 ―Ġnternet Hizmetleri Kullanım
BaĢvuru Formu‖nun, otomasyonlu vergi dairelerinden temin edilerek veya BaĢkanlığın
―www.gib.gov.tr‖ adresindeki ―Ġnternet Vergi Dairesi/Kurumlar-Gelir Vergi Dairesi‖nden
döküm alınarak düzenlenmesi ve ÖTV ya da KDV yönünden bağlı olunan vergi dairesine
verilmesi gerekmektedir. Bu baĢvuru üzerine mükelleflere kiĢisel Ģifre ve kullanıcı kodu
verilecektir.
Ġnternet ortamında düzenlenen bildirimler, onaylanmak ve vergi dairelerinden temin
edilen kiĢisel Ģifre ve kullanıcı kodu kullanılmak suretiyle BaĢkanlığın internet vergi dairesine
gönderilir. Gönderilen bildirimlerin içeriğinde mükelleflerce değiĢiklik yapılmak istenmesi
halinde, yeniden düzenlenen bildirimler onaylanarak gönderilir. Gelir Ġdaresi BaĢkanlığınca
gerekli görülmesi halinde, bu bildirim formunun içeriğinde değiĢiklik yapılabilir.
Bu bildirim formlarını süresinde göndermeyenler hakkında 213 sayılı Vergi Usul
Kanunu hükümleri uyarınca özel usulsüzlük cezası uygulanır.
5. ÜRETĠCĠLERĠN L.P.G. ĠTHALĠ VE KULLANIMI
Dahilde iĢleme izin belgesi sahibi aerosol üreticileri, Kararname kapsamında üretimde
kullanmak üzere L.P.G. ithal edebilirler. Söz konusu üreticiler tarafından, ―L.P.G. Satın Alma
Ġzin Belgesi‖nin bir örneği, ithalatın gerçekleĢtirileceği gümrük idaresine verilir.
Ġlgili gümrük idaresi bunun üzerine 1 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliğinin
16.3.1. bölümünde yer alan usul ve esaslar çerçevesinde söz konusu ürünün yürürlükte olan
ÖTV tutarı kadar nakit veya banka teminat mektubu almak suretiyle gümrükleme iĢlemini
gerçekleĢtirir.
14 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliğinin2 1 inci bölümünde yapılan
açıklamalar uyarınca, (I) sayılı listedeki malların ithalinde üreticilerin, en geç ithal tarihinde
yurt içinde ÖTV yönünden bağlı olunan vergi dairesine mükellefiyet tesis ettirmeleri
gerekmektedir.
5.1. Ġthal Edilen L.P.G. nin ÖTV’ye Tabi Olmayan Aerosol Üretiminde Kullanımı,
Beyanı ve Teminatın Çözümü ĠĢlemleri
Kararname kapsamında ithal edilen L.P.G. nin ÖTV’ye tabi olmayan aerosol üretiminde
kullanılması, Özel Tüketim Vergisi Kanununun 2 nci maddesinin (3) numaralı fıkrasının (a)
bendi uyarınca teslim sayılır. Buna göre üreticilerin ÖTV’ye tabi olmayan aerosol üretiminde
kullandıkları L.P.G. ye iliĢkin ÖTV’yi, bu malın birimi itibarıyla yürürlükteki vergi tutarı
üzerinden (1) numaralı ÖTV beyannamesinin ―Vergi Bildirimi‖ bölümünün ―A Cetvelindeki
Ürünler‖ kısmında ―2014/6881 sayılı Kararname‖ ibaresini seçerek beyan edip ödemeleri
gerekmektedir.
Ayrıca üreticiler, bu teslimin yapıldığı döneme ait ÖTV beyannamesinin ―Ekler‖
bölümünün ―2014/6881 sayılı Kararname Kapsamında Yapılan Teslimler‖ kısmına, ithal
etmiĢ oldukları L.P.G. ye iliĢkin bilgileri gireceklerdir.
Üreticiler tarafından Kararname kapsamında ithal edilen L.P.G. nin ithalatı sırasında
gümrük idaresince alınan teminatın çözümü iĢlemleri 1 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi
Genel Tebliğinin 16.3.5.1./e bölümünde yapılan açıklamalara göre yerine getirilir.
5.2. Ġthal Edilen L.P.G. nin ÖTV’ye Tabi Olan Aerosol Üretiminde Kullanımı ve
Teminatın Çözümü ĠĢlemleri
Üreticiler tarafından Kararname kapsamında ithal edilen L.P.G. nin, Özel Tüketim
Vergisi Kanununa ekli (IV) sayılı listede yer alan aerosol üretiminde kullanımı, bu Kanunun 2
nci maddesinin (3) numaralı fıkrasının (a) bendi uyarınca teslim sayılmaz.
Buna göre üreticiler tarafından Kararname kapsamında ithal edilen L.P.G. nin
teminatının çözümü iĢlemleri, söz konusu malın Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (IV)
sayılı listede yer alan aerosol üretiminde kullanılması ve bu Ģekilde üretilen malın teslimine
iliĢkin ÖTV’nin beyan edilerek ödenmesi üzerine, 1 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi Genel
Tebliğinin 16.3.5.1./d bölümündeki açıklamalar uyarınca yerine getirilir.
6. ÖTV ĠADESĠ TALEBĠ
6.1. Ġade Talep Edebilecekler
Bu uygulama kapsamındaki ÖTV iadesini, sadece aerosol üreticileri talep edebilir.
Ancak üreticiler tarafından bu Tebliğin 5.2. bölümünde yer alan açıklamalara istinaden
doğrudan ithal edilen L.P.G. nin ÖTV’ye tabi aerosol üretiminde kullanılması, Özel Tüketim
Vergisi Kanununun 2 nci maddesinin (3) numaralı fıkrasının (a) bendi uyarınca teslim
sayılmadığından, bu kapsamdaki kullanımlar için iade talep edilmesi mümkün değildir.
6.2. ÖTV Ġadesi Talep Edilecek L.P.G. nin Ġmalatta Kullanılma Süresi
Kararname kapsamında satın alınan L.P.G. nin satın alma tarihini, ithal edilen L.P.G.
nin ise ithal tarihini takip eden aybaĢından itibaren 12 ay içinde aerosol üreticilerince imalatta
kullanılması gerekmektedir.
6.3. Ġadesi Talep Edilebilecek Vergi Tutarı
Aerosol üreticileri, Kararname kapsamında imalatta kullandıkları L.P.G. için ödenen
ÖTV tutarının iadesini talep edebilirler.
6.4. Ġade Talep Edilecek Vergi Dairesi ve Süresi
Kararname kapsamındaki L.P.G. nin satın alma veya ithal tarihini takip eden aybaĢından
itibaren 12 ay içerisinde ÖTV’ye tabi olmayan aerosol imalinde kullanılması halinde aynı
süre içerisinde KDV (KDV mükellefiyetinin bulunmaması halinde Gelir veya Kurumlar
Vergisi) yönünden bağlı bulunulan vergi dairesinden iade talebinde bulunulabilir. Ancak 12
nci ay içerisindeki kullanımlara iliĢkin iade talepleri, bu ayı takip eden ay sonuna kadar
yapılabilir.
Kararname kapsamındaki L.P.G. nin satın alma tarihini takip eden aybaĢından itibaren
12 ay içerisinde ÖTV’ye tabi olan aerosol imalinde kullanılması halinde ise üretilen aerosolün
vergisinin beyan dönemini takip eden aybaĢından itibaren 3 ay içerisinde KDV (KDV
mükellefiyetinin bulunmaması halinde Gelir veya Kurumlar Vergisi) yönünden bağlı olunan
vergi dairesinden iade talebinde bulunulabilir.
Bu süreler geçtikten sonra iade talep edilmesi mümkün değildir. Bu talepler yukarıdaki
süreler göz önünde bulundurularak söz konusu malın ÖTV’ye tabi olmayan aerosol
üretiminde kullanımında bu kullanımı takip eden, ÖTV’ye tabi olan aerosol üretiminde
kullanımında ise üretilen aerosolün beyan dönemini takip eden aybaĢından itibaren en az birer
aylık dönemler itibariyle yapılabilir.
Örnek 1: Aerosol üreticisi (A) tarafından 1/11/2014 tarihinde ÖTV’ye tabi olmayan
aerosol üretiminde kullanılmak üzere ithal edilen 1.000 kg L.P.G. nin 500 kg’lik kısmı 2014
yılı Aralık ayı, kalan 500 kg’lik kısmı ise 2015 yılı Kasım ayı içerisinde bu malın imalatında
kullanılmıĢtır. Buna göre, 2014 yılı Aralık ayında imalatta kullanılan 500 kg L.P.G. için
1/1/2015 tarihinden 30/11/2015 tarihine kadar iade talep edilebilir. 2015 yılı Kasım ayı
içerisindeki imalat bu Tebliğin 6.2. bölümünde belirtilen sürenin son ayı içerisinde
gerçekleĢtirildiğinden, bu imalata iliĢkin iade talebi ise 31/12/2015 tarihine kadar yapılabilir.
Örnek 2: Aerosol üreticisi (B) tarafından 1/11/2014 tarihinde ÖTV’ye tabi olan aerosol
üretiminde kullanılmak üzere yurt içinden ÖTV’si ödenerek satın alınan 2.000 kg L.P.G. nin
1.000 kg’lik kısmı 2014 yılı Aralık ayı, kalan 1.000 kg’lik kısmı ise 2015 yılının ġubat ayı
içerisinde bu malın imalatında kullanılmıĢtır. Aralık ayında imal edilen aerosol 10/1/2015
tarihinde, ġubat ayında imal edilen aerosol ise 25/3/2015 tarihinde teslim edilerek bu
teslimlere iliĢkin ÖTV de (IV) sayılı liste ÖTV beyannamesi ile beyan edilerek ödenmiĢtir.
Buna göre, 2015 yılı Ocak ayında teslim edilen aerosolün imalatına iliĢkin olarak bu malın
vergisinin beyan dönemini takip eden aybaĢı olan 1/3/2015 tarihinden 31/5/2015 tarihine
kadar; Mart ayında teslim edilen aerosolün imalatına iliĢkin olarak ise bu malın vergisinin
beyan dönemini takip eden aybaĢı olan 1/5/2015 tarihinden 31/7/2015 tarihine kadar iade
talep edilebilir.
7. ĠADE UYGULAMASI
Bu Tebliğ kapsamındaki ÖTV iade talepleri aĢağıda yapılan açıklamalar çerçevesinde
yerine getirilir.
7.1. Mahsuben Ġade Talepleri
Mahsuben iade, mükellefin kendisinin, ortaklık payı ile orantılı olmak üzere adi,
kollektif ve komandit Ģirketlerde ortakların (komandit Ģirketlerde sadece komandite
ortakların) ithalat sırasında uygulananlar dâhil, vergi borçları ve ferileri ile Sosyal Güvenlik
Kurumuna (SGK) olan borçları (sosyal sigorta primi, iĢsizlik sigortası primi ve idari para
cezası borçları ile bunların ferileri) için yapılabilir.
7.1.1. Mahsup Dilekçesi
Ġade talebi, internet vergi dairesi üzerinden mükellefin KDV (KDV mükellefiyetinin
bulunmaması halinde Gelir veya Kurumlar Vergisi) yönünden bağlı olduğu vergi dairesine
verilecek bir standart iade talep dilekçesi ile elektronik ortamda yapılır.
7.1.2. Mahsup Dilekçesine Eklenecek Belgeler
Ġade taleplerinde dilekçe ekine aĢağıdaki belgeler eklenir:
i. Ġadeye konu ÖTV’leri içeren L.P.G. alımlarına iliĢkin fatura ve benzeri belgelerin
listesi. (Ġadeye konu L.P.G. nin dağıtıcılarca rafinericilerden ÖTV ödenmek suretiyle satın
alınarak aerosol üreticisine teslim edilmiĢ olması halinde ―2014/6881 Sayılı Kararname
Kapsamında Teslim EdilmiĢ Olup Teslim Bedeline Dahil Edilen ÖTV Tutarı …. TL’dir.‖
Ģerhini içeren faturaların listesi.)
ii. Ġmal edilen aerosolde ne kadar iadeye konu L.P.G. kullanılması gerektiğine ve zayi
miktarına iliĢkin ilgili kuruluĢlardan alınan ekspertiz raporları. (Bu raporların sanayi odası
bulunan illerde sanayi odalarından, sanayi odası bulunmayan illerde sanayi ve ticaret
odalarından alınması gerekmektedir. Ancak 18/5/2004 tarihli ve 5174 sayılı Türkiye Odalar
ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununun 5 inci maddesinin (7) numaralı
fıkrasında yapılan sanayici tanımı gereği sanayi odasına kaydolma zorunluluğu bulunmayan
10 iĢçiye kadar iĢçi çalıĢtıran imalatçılarca söz konusu raporların sanayi ve ticaret odalarının
ayrı ayrı bulunduğu illerde ticaret odalarından alınması mümkündür.)
iii. Ekspertiz raporlarına göre imalatta kullanılan miktarın uygunluğuna dair
hesaplamaları içeren tablo.
iv. ÖTV’ye tabi olmayan aerosol üretiminde L.P.G. kullanımından kaynaklı iade
talepleri için imalatta kullanılmak üzere temin edilen L.P.G. nin iade talep edilen döneme
iliĢkin dönem baĢı stoku, dönem içi alıĢları, imalatta kullanılan miktarları ile dönem sonu
stoklarını gösterir tablo.
v. ÖTV’ye tabi olmayan aerosol üretiminde L.P.G. kullanımından kaynaklı iade
talepleri için imal edilen aerosolün iade talep edilen döneme iliĢkin dönem baĢı stoku, dönem
içi imalat, dönem içi satıĢ ve dönem sonu stok bilgilerini gösterir tablo.
vi. ÖTV’ye tabi olan aerosol üretiminde L.P.G. kullanımından kaynaklı iade talepleri
için imalatta kullanılan L.P.G. nin satın alma ve imalatta kullanma tarihleri ile kullanım
miktarlarını gösterir tablo.
vii. ÖTV’ye tabi olan aerosol üretiminde L.P.G. kullanımından kaynaklı iade talepleri
için imal edilen aerosolün satıĢ faturaları listesi.
7.1.3. Mahsup Taleplerinin Yerine Getirilmesi
Ġade talepleri bu Tebliğin 7.1.2. bölümünde belirtilen belgeler tamamlanmadıkça hüküm
ifade etmez.
Mahsuben iade talepleri, vergi inceleme raporu dıĢında diğer belgelerin tamamlanması
ve mahsuba konu ÖTV tutarının ödendiğine dair; dağıtıcılar tarafından ithal edilerek teslim
edilen L.P.G. için dağıtıcının, rafinericilerden ÖTV ödenerek satın alınıp teslim edilen L.P.G.
için rafinericinin bağlı olduğu vergi dairesinden teyit alınması, üreticilerce doğrudan ithal
edilerek ÖTV’ye tabi olmayan aerosol üretiminde kullanılan L.P.G. içinse üreticinin vergi
dairesince yapılacak kontrol üzerine yerine getirilir. Ayrıca bu taleplerin tamamı vergi
incelemesine sevk edilir.
Vergi inceleme raporunda iadeye engel bir durumun tespit edilmiĢ olması halinde
rapora göre iĢlem tesis edilir.
7.1.4. Belge Eksikliği ya da Belgelerin Muhteviyatındaki Eksiklikler Nedeniyle
Yapılamayan Mahsup ĠĢlemleri
Vergi borçlarına (ithalde alınanlar hariç) mahsup taleplerinde vergi daireleri, mahsup
talep dilekçesi ve eklerini inceleyerek belge ya da belgelerdeki muhteviyat eksikliklerini tespit
eder ve bu eksiklikleri mükellefe yazı ile bildirir. Tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde
eksikliklerini tamamlayan mükelleflerin mahsup talepleri, mahsup dilekçesinin vergi dairesine
verildiği tarih itibariyle yerine getirilir.
30 günlük ek süreden sonra eksikliklerini tamamlayan mükelleflerin mahsup talepleri,
eksikliklerin tamamlandığı tarih itibariyle yerine getirilir ve borcun vadesinden mahsup
tarihine kadar geçen süre için gecikme zammı uygulanır.
7.2. Nakden Ġade Talepleri
7.2.1. Nakden Ġade Dilekçesi
Ġade talebi, internet vergi dairesi üzerinden mükellefin KDV (KDV mükellefiyetinin
bulunmaması halinde Gelir veya Kurumlar Vergisi) yönünden bağlı olduğu vergi dairesine
verilecek bir standart iade talep dilekçesi ile elektronik ortamda yapılır.
7.2.2. Nakden Ġade Talebinin Yerine Getirilmesi
Nakden iade taleplerinin tamamı vergi inceleme raporuna göre sonuçlandırılır.
Ancak iade talep tutarı kadar teminat verilmesi halinde iade talebi, bu Tebliğin 7.1.2.
bölümünde belirtilen belgelerin tamamlanması ve iadeye konu ÖTV tutarının ödendiğine dair;
dağıtıcılar tarafından ithal edilerek teslim edilen L.P.G. için dağıtıcının, rafinericilerden ÖTV
ödenerek satın alınıp teslim edilen L.P.G. için rafinericinin bağlı olduğu vergi dairesinden
teyit alınması, üreticilerce doğrudan ithal edilerek ÖTV’ye tabi olmayan aerosol üretiminde
kullanılan L.P.G. içinse üreticinin vergi dairesince yapılacak kontrol üzerine vergi inceleme
raporunun sonucu beklenmeksizin 5 iĢ günü içerisinde gerçekleĢtirilir.
Teminat olarak Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12 nci maddesinin (4) numaralı
fıkrası uyarınca banka teminat mektubu veya nakit Türk Lirası verilmesi uygun görülmüĢtür.
ġu kadar ki; banka teminat mektuplarının paraya çevrilmeleri konusunda hiç bir sınırlayıcı
Ģart taĢımamaları ve 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu hükümlerine göre
faaliyette bulunan bankalar tarafından bu Tebliğ ekinde EK:4 olarak yer alan ―Kesin ve
Süresiz Teminat Mektubu Örneği‖ne uygun düzenlenmiĢ olmaları gerekir.
Banka teminat mektubu karĢılığında yapılan iade taleplerinde, teminat mektuplarının
teyidi yapılmadan iade talebi sonuçlandırılmaz.
Teminat çözümü iĢlemi, vergi inceleme raporuna göre gerçekleĢtirilir. Ġlgili vergi
dairesince teminat mektuplarının çözümü sırasında teminat mektubu, uygun bir yerine ―ÖTV
iadesi dolayısıyla alınan bu teminat mektubunun vergi dairemizde olan iĢlemi sona ermiĢtir.‖
Ģerhi düĢülmek, tarih yazılmak ve mühür tatbiki suretiyle imzalanır. Bu Ģerhi gören bankalar,
vergi dairesinden ayrıca bir teyit almaksızın gerekli iĢlemi yaparlar.
7.3. Mahsup Sonrası Alacağın Nakden Ġadesi
Ġade hakkı sahipleri, iade alacaklarının yukarıda belirtilen Ģekillerde mahsubundan sonra
kalan kısmının nakden iadesini talep ederlerse bu Tebliğin 7.2. bölümündeki açıklamalara
göre iĢlem yapılır.
7.4. Kamuya Ait KuruluĢların Ġade Talepleri
Genel ve özel bütçeli idareler, il özel idareleri, belediyeler ve sermayesinin % 51’i veya
daha fazlası bunlara ait olan kuruluĢlar ile özelleĢtirme kapsam ve programına alınmıĢ olup
hisselerinin yarısından fazlası yukarıda sayılan kuruluĢlara ait olanların iade talepleri, dilekçe
ekinde iade için gerekli diğer belgelerin eksiksiz ibrazı üzerine vergi inceleme raporu
aranmadan yerine getirilir.
7.5. Ġadeye ĠliĢkin Diğer Hususlar
Bu Tebliğde vergi inceleme raporu ifadesi, vergi incelemesine yetkili olanlarca
düzenlenmiĢ raporu ifade eder.
Bu Tebliğin 7.1.1. ve 7.2.1. bölümlerinde belirtilen dilekçelerin ekine eklenmesi
gereken ve Tebliğin 7.1.2. bölümünde belirtilen liste ve tablolar ile Gelir Ġdaresi
BaĢkanlığınca istenebilecek diğer liste ve tabloların adı geçen BaĢkanlıkça gerekli görülmesi
halinde ―www.gib.gov.tr‖ adresinde hizmet veren internet vergi dairesi üzerinden
gönderilmesi zorunluluğu getirilebilir. Bu durumda söz konusu dilekçe ile liste ve tabloların
gönderilmesi amacıyla kullanıcı kodu ve kiĢisel Ģifre alınması gerekmektedir. Kullanıcı kodu
ve kiĢisel Ģifre alınabilmesi için 1 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği ekindeki
EK:15 ve EK:16 Ġnternet Hizmetleri Kullanım BaĢvuru Formunun, otomasyonlu vergi
dairelerinden temin edilerek veya Gelir Ġdaresi BaĢkanlığının ―www.gib.gov.tr‖ adresindeki
Ġnternet Vergi Dairesi/Kurumlar-Gelir Vergi Dairesinden döküm alınarak düzenlenmesi ve
ÖTV yönünden bağlı olunan vergi dairesine verilmesi gerekmektedir. Bu baĢvuru üzerine
mükelleflere kullanıcı kodu ve kiĢisel Ģifre verilecektir.
8. SORUMLULUK
Kararname kapsamında teslim edilen L.P.G., bu Tebliğde tanımlanan aerosol üretimi
dıĢında kullanılamaz, satılamaz veya devredilemez.
Bu Tebliğde açıklanan usul ve esaslara uymayan üreticiler veya dağıtıcılar hakkında
213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca özel usulsüzlük cezası uygulanır.
Kararname kapsamında teslim alınan L.P.G. nin, bu Tebliğde belirlenen usul ve esaslara
uygun olarak üretimde kullanılmadığına dair yetkili makamlarca tespitte bulunulması ya da
sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenlediğine iliĢkin herhangi bir vergi
inceleme raporunda tespitte bulunulması halinde, üreticiler vergi incelemesine sevk edilir ve
bunların L.P.G. satın alma izin belgesine el konulur. Yapılan vergi incelemesi sonucunda
herhangi bir vergi tarh edilmemesi veya tarh edilen vergi ile bu vergiye iliĢkin gecikme
zammı, gecikme faizi ve uygulanan cezaların ödenmesi halinde, el konulan L.P.G. satın alma
izin belgesi iade edilir veya yenisi verilebilir. Ancak söz konusu incelemeler sonucunda Vergi
Usul Kanununun 359 uncu maddesinde sayılan suçların iĢlendiğine iliĢkin görüĢleri içeren
vergi suçu raporu düzenlenmesi halinde el konulan L.P.G. satın alma izin belgeleri iade
edilmez veya yenisi düzenlenmez. Bu suçların kesinleĢmesi halinde ise üreticilere yeni L.P.G.
satın alma izin belgesi verilmez.
Kararname kapsamında teslim edilmesi gereken L.P.G. nin, bu Tebliğde belirlenen usul
ve esaslara uygun olarak teslim edilmediğine dair yetkili makamlarca tespitte bulunulması ya
da sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenlediğine iliĢkin herhangi bir vergi
inceleme raporunda tespitte bulunulması halinde, dağıtıcılar vergi incelemesine sevk edilir ve
bunların dağıtım izin belgesine el konulur. Yapılan vergi incelemesi sonucunda herhangi bir
vergi tarh edilmemesi veya tarh edilen vergi ile bu vergiye iliĢkin gecikme zammı, gecikme
faizi ve uygulanan cezaların ödenmesi halinde, el konulan dağıtım izin belgesi iade edilir veya
yenisi verilebilir. Ancak söz konusu incelemeler sonucunda Vergi Usul Kanununun 359 uncu
maddesinde sayılan suçların iĢlendiğine iliĢkin görüĢleri içeren vergi suçu raporu
düzenlenmesi halinde el konulan dağıtım izin belgeleri iade edilmez veya yenisi
düzenlenmez. Bu suçların kesinleĢmesi halinde ise dağıtıcılara yeni dağıtım izin belgesi
verilmez.
9. DĠĞER HUSUSLAR
18 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği3 17/10/2014 tarihinden itibaren
geçerli olmak üzere yürürlükten kaldırılmıĢtır.
Kararnamenin yürürlük tarihinden önce 18 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi Genel
Tebliği kapsamındaki dağıtıcılardan satın alınmıĢ olan L.P.G. miktarları ile bu maldan
üretilen aerosol miktarları için adı geçen Genel Tebliğdeki düzenlemeler çerçevesinde iĢlem
yapılır.
Kararnamenin yürürlük tarihinden önce 18 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi Genel
Tebliği kapsamındaki L.P.G. satın alma izin belgelerine istinaden ithal edilmiĢ olan ve
stoklarda bulunan L.P.G. miktarlarının aerosol üretiminde kullanımı bu Tebliğdeki
düzenlemelere tabidir.
18 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği kapsamında düzenlenmiĢ olan L.P.G.
satın alma izin belgelerinin Kararnamenin yürürlük tarihinden itibaren 30 gün süreyle,
dağıtım izin belgelerinin ise 1/1/2015 tarihine kadar bu Tebliğ uyarınca alınması gereken
L.P.G. satın alma izin belgeleri ile dağıtım izin belgeleri yerine kullanılabilmesi mümkündür.
18 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği kapsamında düzenlenmiĢ olan
dağıtım izin belgelerinin Ģartlarından biri olan aerosol üretiminde kullanılabilecek L.P.G. yi
üretecek kapasitede tesisinin bulunduğuna ve bu tesisten elde edilen numunenin aerosol
üretiminde kullanılmaya uygun standardize edilmiĢ L.P.G. olduğuna dair Gelir Ġdaresi
BaĢkanlığınca ilan edilen Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilmiĢ genel ve
özel bütçeli idarelere ait laboratuvarlardan alınan raporlar, bu Tebliğ uygulamasında da
geçerli rapor olarak kabul edilir.
Tebliğ olunur.
——————————
1
30/7/2002 tarihli ve 24831 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıĢtır.
2
8/7/2008 tarihli ve 26930 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıĢtır.
3
6/3/2010 tarihli ve 27513 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıĢtır.
Ekleri için tıklayınız.
[R.G. 26 Ekim 2014 – 29157]
—— • ——
ĠLÂNLAR
Adalet Bakanlığından:
MÜNHAL NOTERLĠK
2009 yılı tahmini gayrisafi geliri 500.000.-TL. olan ve Çilekli Caddesi ile Ebulula
Mardin Caddesinin Çilekli Caddesi ile kesiĢtiği yerden baĢlayarak, Ülgen Sokak ile kesiĢtiği
yere kadar olan bölümünün BeĢiktaĢ Onaltıncı Noterliğinin ihdas bölgesinden çıkartılarak,
Levent Semtinde, Çilekli Caddesi ile Ebulula Mardin Caddesinin Çilekli Caddesi ile kesiĢtiği
yerden baĢlayarak, Ülgen Sokak ile kesiĢtiği yere kadar olan bölümü üzerinde ve Çilekli
Caddesine açılan Cadde ve Sokakların 100 metre derinliklerinde, diğer noterliklerle rekabet
ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, ihdas bölgesi bulunan MUHDES BĠRĠNCĠ SINIF
BEġĠKTAġ YĠRMĠDOKUZUNCU NOTERLĠĞĠ münhaldir.
1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BĠRĠNCĠ SINIF
noterlerden bu noterliğe atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay içinde
Bakanlığımıza veya bulundukları yer Cumhuriyet BaĢsavcılıklarına baĢvurmaları
gerekmektedir.
Posta ile doğrudan doğruya Bakanlığa gönderilmiĢ olan dilekçeler baĢvuru süresi içinde
Bakanlığa gelmediği takdirde atama iĢleminde nazara alınmaz.
Ġlan olunur.
9443/1-1
—————
MÜNHAL NOTERLĠKLER
2009 yılı tahmini gayrisafi gelirleri 250.000.-TL. olan, aĢağıda isimleri ve ihdas
bölgeleri yazılı bulunan MUHDES ĠKĠNCĠ SINIF NOTERLĠKLER münhaldir.
1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BĠRĠNCĠ SINIF
VE ĠKĠNCĠ SINIF noterlerden bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilan tarihinden
itibaren bir ay içinde Bakanlığımıza veya bulundukları yer Cumhuriyet BaĢsavcılıklarına
baĢvurmaları gerekmektedir.
Posta ile doğrudan doğruya Bakanlığa gönderilmiĢ olan dilekçeler baĢvuru süresi içinde
Bakanlığa gelmediği takdirde atama iĢleminde nazara alınmaz.
Ġlan olunur.
1 - Ereğli (Zonguldak) BeĢinci Noterliğinin; Suphi Konak Caddesinin ġehit Rıdvan
Caddesi ile kesiĢtiği yerden baĢlayarak, devamında 1.Abalı Sokak, 2.Abalı Sokak ve 2.Abalı
Sokağın Abalı Cami ile kesiĢtiği köprünün bulunduğu yere kadar olan kısımda ve Suphi
Konak Caddesi ve 2.Abalı Sokağına açılan cadde ve sokakların 50 metre derinliklerinde,
diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,
2 - Salihli Dördüncü Noterliğinin; Belediye Caddesinin 18.Sokak ile kesiĢtiği yerden
2.Sokak ile kesiĢtiği yere kadar olan kısmının Salihli Ġkinci Noterliğinin ihdas bölgesinden
çıkartılarak, Belediye Caddesinin 18.Sokak ile kesiĢtiği yerden 2.Sokak ile kesiĢtiği yere
kadar olan kısmı ile 2.Sokaktan yukarıya doğru Abay Bulvarına kadar olan kısımda, Abay
Bulvarında ve Site Caddesinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir
yerde,
3 - Van Sekizinci Noterliğinin; Hacıbekir Caddesinin ġabaniye ve Doğu Caddesiyle
kesiĢtiği yerden Esen ve Meteoroloji Sokak ile kesiĢtiği yere kadar olan kısmında ve caddenin
bu kısmına açılan cadde ve sokakların 50 metre derinliklerinde, diğer noterliklerle rekabet
ortamı yaratmayacak uygun bir yerde.
9444/1-1
[R.G. 26 Ekim 2014 – 29157]
—— • ——
YÖNETMELĠK
Sosyal Güvenlik Kurumundan:
SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU TAġRA TEġKĠLATI KURULUġ VE ÇALIġMA
USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠKTE DEĞĠġĠKLĠK
YAPILMASINA DAĠR YÖNETMELĠK
MADDE 1 – 1/10/2010 tarihli ve 27716 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sosyal
Güvenlik Kurumu TaĢra TeĢkilatı KuruluĢ ve ÇalıĢma Usul ve Esasları Hakkında
Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (i) ve (j) bentleri aĢağıdaki Ģekilde
değiĢtirilmiĢ, (j) bendinden sonra gelmek üzere aĢağıdaki (k) bendi eklenmiĢ ve diğer bentler
buna göre teselsül ettirilmiĢtir.
―i) Sağlık hizmet sunucularının sözleĢme Ģartlarına uyup uymadıklarına iliĢkin kontrol,
tespit ve inceleme iĢlemlerini yürütmek. Bu bent kapsamında yapılacak kontrol, tespit ve
inceleme iĢlemleriyle ilgili ortaya çıkacak ihtilafların çözümü konusunda Genel Sağlık
Sigortası Genel Müdürlüğünün uygun görüĢünü almak ve bu görüĢ doğrultusunda iĢlem tesis
etmek.‖
―j) Hizmet ve ürün satın alınan kiĢi, kurum ve kuruluĢlarla yapılan sözleĢmelerin
yürütülmesi, bunların feshine iliĢkin iĢlemlerin gerçekleĢtirilmesi, sözleĢmeden doğan
ödemelerin yapılmasına iliĢkin iĢlemleri yürütmek. Bu bent kapsamında ortaya çıkacak genel
sağlık sigortası uygulamalarına yönelik ihtilafların çözümü konusunda, Genel Sağlık Sigortası
Genel Müdürlüğünün uygun görüĢünü almak.‖
―k) Genel sağlık sigortası uygulamalarına ait iĢ ve iĢlemlerin yürütümünde, Genel
Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü tarafından yapılan düzenleme ile verilen görüĢ ve
talimatlar doğrultusunda iĢlem tesis etmek.‖
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasına (f) bendinden
sonra gelmek üzere aĢağıdaki (g) bendi eklenmiĢ ve diğer bentler buna göre teselsül
ettirilmiĢtir.
―g) Genel sağlık sigortası iĢlemlerinin yürütümüne ait Kurum uygulamalarını
değiĢtirecek nitelikte olan iĢ ve iĢlemler hakkında uygulama birliğini sağlamak amacıyla
Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğünün uygun görüĢünü almak ve söz konusu genel
müdürlük tarafından yapılan düzenlemeler ile verilen görüĢ ve talimatlar doğrultusunda iĢlem
tesis etmek.‖
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi
aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢtir.
―f) Merkez teĢkilatı ve diğer il müdürlükleri ile koordinasyon ve iĢbirliğinde bulunmak.
Merkez teĢkilatının görev alanına giren konulara iliĢkin iĢ ve iĢlemleri, merkez teĢkilatı
tarafından yapılan düzenlemeler ile verilen görüĢ ve talimatlar doğrultusunda yürütmek.‖
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesinin birinci fıkrasına (ğ) bendinden
sonra gelmek üzere aĢağıdaki (h) bendi eklenmiĢ ve diğer bent buna göre teselsül ettirilmiĢtir.
―h) Merkez teĢkilatının görev alanına giren konulara iliĢkin iĢ ve iĢlemleri, merkez
teĢkilatı tarafından yapılan düzenlemeler ile verilen görüĢ ve talimatlar doğrultusunda
yürütmek.‖
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 66 ncı maddesi aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢtir.
―MADDE 66 – (1) Sağlık Kurulunun oluĢturulması ve kapatılması, Emeklilik
Hizmetleri Genel Müdürlüğünün teklifi ve Yönetim Kurulu kararı ile gerçekleĢir.
(2) Sağlık Kurulu; kurulu bulunduğu il müdürlüğü ile görev alanına giren diğer il
müdürlükleri ve bağlı sosyal güvenlik merkezlerinden gelen, 5510 sayılı Kanunun ilgili
maddeleriyle iliĢkili sağlık kurulu raporları ile bunların kontrol muayene raporlarını inceleyip,
değerlendirerek karara bağlar.
(3) Sağlık Kurulunun çalıĢma usul ve esasları Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü
tarafından belirlenir.‖
MADDE 6 – Aynı Yönetmelikte geçen ―sosyal güvenlik kontrol memuru‖ ibareleri
―sosyal güvenlik denetmeni‖, ―sosyal güvenlik kontrol memurları‖ ibaresi ―sosyal güvenlik
denetmenleri‖, ―sosyal güvenlik kontrol memurundan‖ ibaresi ―sosyal güvenlik
denetmeninden‖ olarak değiĢtirilmiĢtir.
MADDE 7 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 8 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sosyal Güvenlik Kurumu BaĢkanı yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin
Tarihi
Sayısı
1/10/2010
27716
Yönetmelikte DeğiĢiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin
Tarihi
Sayısı
122/6/2011
27972
228/12/2011
28156
327/4/2013
28630
[R.G. 27 Ekim 2014 – 29158]
—— • ——
GENELGE
Başbakanlıktan:
Konu : Acil Durumlarda Koordinasyon
GENELGE
2014/18
5902 sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında
Kanun ve anılan Kanun çerçevesinde yürürlüğe konulan mevzuat uyarınca afet ve acil
durumlar ile sivil savunmaya ilişkin hizmetlerin koordinasyonunda Afet ve Acil Durum
Yönetimi Başkanlığı görevlendirilmiştir. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının görev
alanına giren koordinasyon hizmetlerinden ayrı olarak, Başbakanlık Müsteşarı veya
görevlendireceği Müsteşar Yardımcısının üst koordinasyonunda,
a) Yurt içinde kamu düzenini ve güvenliğini ciddî şekilde bozucu nitelikte olayların yol
açtığı acil durumlarda koordinasyon Ġçişleri Bakanlığı,
b) Yurt dışında millî güvenliğimize, millî hak ve menfaatlerimize zarar verecek ciddî
gelişmelerin yol açtığı acil durumlarda koordinasyon Dışişleri Bakanlığı,
c) Diğer acil durum hallerinde koordinasyon Başbakan tarafından görevlendirilecek
bakanlık veya kurum,
tarafından sağlanacaktır.
Yukarıda belirtilen durumlarda oluşturulacak koordinasyon merkezleri, Başbakanın
talimatıyla, koordinasyondan sorumlu bakanlık/kurum veya gerektiğinde Başbakanlıkta
faaliyet gösterecektir.
Koordinasyondan sorumlu bakanlıklar/kurumlar, koordinasyon merkezlerini her an
faaliyete geçirilebilecek şekilde güvenli ve kesintisiz haberleşme sistemleri ile donatacak ve
gerekli personel ve fizikî imkânları sağlayacaktır.
Koordinasyon merkezleri; ilgili bakanlık müsteşarları/kurumların üst yöneticileri veya
yetkilendirecekleri yardımcılarının başkanlığında, Başbakanlığın görevlendireceği bakanlık
veya kurumların karar almaya yetkili temsilcilerinden oluşacaktır.
Koordinasyondan sorumlu bakanlıklar/kurumlar ile ilgili diğer kurumlar, acil durumla
ilgili olarak Başbakanlık Müsteşarlığına gerekli bilgi/belge akışını sağlayacaktır.
Kamu kurum ve kuruluşları tarafından, koordinasyondan sorumlu bakanlıklar/kurumlara
gerekli bilgi/belge akışı, her türlü teknik ve lojistik destek ile personel desteği sağlanacaktır.
Bilgilerini ve gereğini rica ederim.
Ahmet DAVUTOĞLU
Başbakan
[R.G. 28 Ekim 2014 – 29159]
—— • ——
YÜKSEK SEÇĠM KURULU KARARI
Yüksek Seçim Kurulu BaĢkanlığından:
Karar No : 4103
-KARARBaĢkanlık Makamınca Kurulumuza sunulan 18/10/2014 tarihli yazıda;
―Yapılacak olan XXV. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde;
298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun’un;
14. maddesinin 2. fıkrasında; ―… Katlanıp bir kenarı yapıĢtırıldıktan sonra zarf haline
gelebilen "Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu" filigranını taĢıyan birleĢik oy
pusulalarını, her (400)'ü ve her (400)'lük paketi, aynı numarayı taĢımak üzere bastırmak ve
her sandık için bir paket, ilçe seçim kurullarına zamanında ulaĢtırmak.‖,
5 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan; "Bir sandık bölgesi, esas itibariyle (300)
seçmeni kapsar." yolundaki hüküm, 3959 sayılı Kanunla "Bir sandık bölgesi esas itibariyle
köylerde (200), kasaba ve Ģehirlerde (150) seçmeni kapsar.",
Bununla birlikte, 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun ―BirleĢik Oy Pusulalarının
Mahalline Yollanması ve Mühürlenmesi‖ baĢlıklı 27. maddesinin birinci fıkrası da; ―Her
sandıkta kullanılacak birleĢik oy pusulaları dörtyüzlük paketler haline getirilerek Yüksek
Seçim Kurulunca numaralanıp mühürlendikten sonra yeteri kadar zarf ile birlikte seçim
çevrelerine gönderilir.‖
hükümlerine yer verilmiĢtir.
XXV. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde kullanılacak her türlü seçim
malzemesinin ihtiyaç miktarlarının hesaplanarak, ilçe seçim kurullarına gönderilmesine esas
olmak üzere; "bir sandık bölgesinin kaç seçmeni kapsayacağının" tespitine ihtiyaç
duyulmaktadır.
Söz konusu tespitin bugüne kadarki uygulamasında, 12 Eylül 2010 tarihinde yapılan
Anayasa DeğiĢikliğinin Halkoyuna Sunulmasında (400-420), 12 Haziran 2011 tarihinde
yapılan Milletvekili Genel Seçiminde (300), 30 Mart 2014 tarihinde yapılan Mahalli Ġdareler
Genel Seçiminde (320) ve 10 Ağustos 2014 tarihinde yapılan CumhurbaĢkanı Seçiminde
(400) olarak belirlenmiĢtir.
Bu nedenle, önceki seçimlerdeki sandık bölgesi seçmen sayılarına iliĢkin uygulamalar
da göz önünde bulundurularak, XXV. Dönem Milletvekili Genel Seçimine münhasır olarak
bir sandıkta oy kullanacak seçmen sayısının tespiti için Yüksek Seçim Kurulunca bir karar
alınmasını takdirlerinize arz ederim.‖ denilmiĢ olmakla, konu incelenerek;
GEREĞĠ GÖRÜġÜLÜP DÜġÜNÜLDÜ:
298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun'un 1.
maddesinde; Özel kanunlarına göre yapılacak milletvekili, il genel meclisi üyeliği, belediye
baĢkanlığı, belediye meclisi üyeliği, muhtarlık, ihtiyar meclisi üyeliği, ihtiyar heyeti üyeliği
seçimlerinde ve Anayasa değiĢikliklerine iliĢkin kanunların halkoyuna sunulmasında bu
Kanun hükümlerinin uygulanacağı,
2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanun'un 42. maddesinde de; Bu Kanunda özel hüküm
bulunmayan hallerde, 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında
Kanunun bu Kanuna aykırı olmayan hükümleri uygulanacağı,
öngörülmüĢtür.
Teklifte de belirtildiği üzere; 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen
Kütükleri Hakkında Kanunun 14. maddesinin 2. fıkrasında; ―… Katlanıp bir kenarı
yapıĢtırıldıktan sonra zarf haline gelebilen "Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu"
filigranını taĢıyan birleĢik oy pusulalarını, her (400)'ü ve her (400)'lük paketi, aynı numarayı
taĢımak üzere bastırmak ve her sandık için bir paket, ilçe seçim kurullarına zamanında
ulaĢtırmak.‖ ve 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "Bir sandık bölgesi, esas itibariyle
(300) seçmeni kapsar." yolundaki hüküm, 3959 sayılı Kanunla "Bir sandık bölgesi esas
itibariyle köylerde (200), kasaba ve Ģehirlerde (150) seçmeni
kapsar." biçiminde
değiĢtirilmiĢ, ancak 12 Eylül 2010 tarihinde yapılan Anayasa DeğiĢikliğinin Halkoyuna
Sunulmasında (400-420), 12 Haziran 2011 tarihinde yapılan Milletvekili Genel Seçiminde
(300), 30 Mart 2014 tarihinde yapılan Mahalli Ġdareler Genel Seçiminde (320) ve 10 Ağustos
2014 tarihinde yapılan CumhurbaĢkanı Seçiminde (400) olarak belirlenmiĢ ve bu esasa göre
yapılan seçimlerde herhangi bir aksaklık ve gecikme söz konusu olmamıĢtır.
Bilindiği gibi, milletvekili seçiminde seçmenler bir sandık bölgesinde tek sandıkta
oylarını kullanacaklarından, tüm yurt genelinde tasarruf ilkeleri, oy verme ve sayım - döküm
iĢlemlerinin kolaylığı, ve her sandık bölgesi için bir sandık kurulu oluĢturulacağı da göz
önüne alınarak, yapılacak olan XXV. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde, bir sandık
bölgesindeki seçmen sayısının
(360-380) olarak, mezra gibi toplu yerleĢim birimleri için
de mesafe durumu ve ulaĢım güçlükleri ile 298 sayılı Kanun'un 5. maddesinde sandık bölgesi
oluĢturulması iĢlemlerinde oluĢturulan sandık bölgelerinde de sandık seçmen sayısının (360380) olarak belirlenmesine, ancak köylerde seçmen sayısı (400)'ü aĢmadığı takdirde bir
sandıkta oy kullanılabileceğine karar verilmelidir.
S O N U Ç: Açıklanan nedenlerle ve konunun genelliği göz önüne alınarak;
1- XXV. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde, bir sandık bölgesinde ki seçmen
sayısının (360-380) olarak, mezra gibi toplu yerleĢim birimleri için de mesafe durumu ve
ulaĢım güçlükleri ile 298 sayılı Kanun'un 5. maddesinde sandık bölgesi oluĢturulması
iĢlemlerinde oluĢturulan sandık bölgelerinde de sandık seçmen sayısının (360-380) olarak
belirlenmesine,
2- Köylerde seçmen sayısı (400)'ü aĢmadığı takdirde bir sandıkta oy kullanılabileceğine,
3- Karar örneğinin;
a) Resmî Gazete’de yayımlanmasına,
b) Yüksek Seçim Kurulunca tespit edilen siyasi partilerin genel baĢkanlıklarına
gönderilmesine,
c) Kurulumuz resmi internet sitesi www.ysk.gov.tr adresinde yayımlanması ve il ilçe
seçim kurulu baĢkanlıklarına iç-mail olarak gönderilmesi için Seçmen Kütüğü Genel
Müdürlüğüne ve Ġdari ve Mali ĠĢler Dairesi BaĢkanlığına gönderilmesine,
18/10/2014 tarihinde oybirliği ile karar verildi.
BaĢkan
Sadi GÜVEN
BaĢkanvekili
Turan
KARAKAYA
Üye
Muharrem
COġKUN
Üye
Mehmet KÜRTÜL
Üye
Nilgün ĠPEK
Üye
Ünal DEMĠRCĠ
Üye
Ali KAYA
Üye
Ġlhan HANAĞASI
Üye
Ġbrahim ZENGĠN
Üye
Zeki YĠĞĠT
Üye
ġakir AKTI
[R.G. 28 Ekim 2014 – 29159]
—— • ——
KANUNLAR
TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ HÜKÜMETĠ VE KORE CUMHURĠYETĠ HÜKÜMETĠ
ARASINDA SOSYAL GÜVENLĠK ANLAġMASININ ONAYLANMASININ
UYGUN BULUNDUĞUNA DAĠR KANUN
Kanun No. 6556
Kabul Tarihi: 14/10/2014
MADDE 1 – (1) 1 Ağustos 2012 tarihinde Ankara’da imzalanan ―Türkiye Cumhuriyeti
Hükümeti ve Kore Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sosyal Güvenlik AnlaĢması‖nın
onaylanması uygun bulunmuĢtur.
MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
28/10/2014
[R.G. 30 Ekim 2014 – 29160]
—— • ——
Kanun No. 6557
Kabul Tarihi: 14/10/2014
MADDE 1 – (1) 3 Eylül 2012 tarihinde Ankara’da imzalanan ―Türkiye Cumhuriyeti
ĠçiĢleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü ile Kore Cumhuriyeti Ulusal Polis TeĢkilatı
Arasında Polis ĠĢbirliği Mutabakat Zaptı‖nın onaylanması uygun bulunmuĢtur.
MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
28/10/2014
[R.G. 30 Ekim 2014 – 29160]
—— • ——
TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ SAĞLIK BAKANLIĞI VE DÜNYA SAĞLIK
ÖRGÜTÜ AVRUPA BÖLGE OFĠSĠ ARASINDA ĠKĠ YILLIK ĠġBĠRLĠĞĠ
ANLAġMASI (2012-2013)’NIN ONAYLANMASININ UYGUN
BULUNDUĞUNA DAĠR KANUN
Kanun No. 6558
Kabul Tarihi: 14/10/2014
MADDE 1 – (1) Türkiye Cumhuriyeti adına 11 Eylül 2012 tarihinde imzalanan
―Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ve Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölge Ofisi
Arasında Ġki Yıllık ĠĢbirliği AnlaĢması (2012-2013)‖nın onaylanması uygun bulunmuĢtur.
MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
28/10/2014
[R.G. 30 Ekim 2014 – 29160]
—— • ——
TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ HÜKÜMETĠ ĠLE YEMEN CUMHURĠYETĠ
HÜKÜMETĠ
ARASINDA SAĞLIK ALANINDA ĠġBĠRLĠĞĠNE DAĠR EK PROTOKOLÜN
ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAĠR KANUN
Kanun No. 6559
Kabul Tarihi: 14/10/2014
MADDE 1 – (1) 11 ġubat 2013 tarihinde Sana’da imzalanan ―Türkiye Cumhuriyeti
Hükümeti ile Yemen Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık Alanında ĠĢbirliğine Dair Ek
Protokol‖ün onaylanması uygun bulunmuĢtur.
MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
28/10/2014
[R.G. 30 Ekim 2014 – 29160]
—— • ——
TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ HÜKÜMETĠ ĠLE CĠBUTĠ CUMHURĠYETĠ HÜKÜMETĠ
ARASINDA SAĞLIK VE TIP BĠLĠMLERĠ ALANLARINDA ĠġBĠRLĠĞĠNE
DAĠR ANLAġMANIN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞU
HAKKINDA KANUN
Kanun No. 6560
Kabul Tarihi: 14/10/2014
MADDE 1 – (1) 6 Aralık 2012 tarihinde Ankara’da imzalanan ―Türkiye Cumhuriyeti
Hükümeti ile Cibuti Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık ve Tıp Bilimleri Alanlarında
ĠĢbirliğine Dair AnlaĢma‖nın onaylanması uygun bulunmuĢtur.
MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
28/10/2014
[R.G. 30 Ekim 2014 – 29160]
—— • ——
DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ AVRUPA BÖLGE OFĠSĠ VE TÜRKĠYE
CUMHURĠYETĠ
HÜKÜMETĠ ARASINDA TÜRKĠYE’DE BĠR DSÖ ÜLKE OFĠSĠ KURULMASINA
ĠLĠġKĠN ANLAġMANIN ONAYLANMASININ UYGUN
BULUNDUĞUNA DAĠR KANUN
Kanun No. 6561
Kabul Tarihi: 16/10/2014
MADDE 1 – (1) 17 Haziran 2013 tarihinde Kopenhag’da imzalanan ―Dünya Sağlık
Örgütü Avrupa Bölge Ofisi ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Türkiye’de Bir DSÖ
Ülke Ofisi Kurulmasına ĠliĢkin AnlaĢma‖nın onaylanması uygun bulunmuĢtur.
MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
28/10/2014
[R.G. 30 Ekim 2014 – 29160]
—— • ——
BAKANLAR KURULUKARARI
Karar Sayısı : 2014/6910
Ekli ―Doğal Afet Sigortaları Kurumu Tarafından Üstlenilen Zorunlu Deprem Sigortası
Riskleri Ġçin Devlet Tarafından Hasar Fazlası Reasürans Desteği Sağlanmasına ĠliĢkin
Karar‖ın yürürlüğe konulması; BaĢbakan Yardımcılığının 2/10/2014 tarihli ve 30903 sayılı
yazısı üzerine, 6305 sayılı Afet Sigortaları Kanununun 8 inci maddesine göre, Bakanlar
Kurulu’nca 13/10/2014 tarihinde kararlaĢtırılmıĢtır.
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAġKANI
Ahmet DAVUTOĞLU
BaĢbakan
B. ARINÇ
A. BABACAN
Y. AKDOĞAN
N. KURTULMUġ
BaĢbakan YardımcısıBaĢbakan YardımcısıBaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan Yardımcısı
B. BOZDAĞ
A. ĠSLAM
V. BOZKIR
F. IġIK
Adalet BakanıAile ve Sosyal Politikalar Bakanı Avrupa Birliği BakanıBilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakanı
F. ÇELĠK
Ġ. GÜLLÜCE
Ö. ÇELĠK
N. ZEYBEKCĠ
ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Çevre ve ġehircilik BakanıDıĢiĢleri
Bakanı
V.
Ekonomi Bakanı
T. YILDIZ
A. Ç. KILIÇ
M. M. EKER
N. CANĠKLĠ
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Gençlik ve Spor BakanıGıda, Tarım ve Hayvancılık
BakanıGümrük ve Ticaret Bakanı
E. ALA
C. YILMAZ
Ö. ÇELĠK
M. ġĠMġEK
ĠçiĢleri Bakanı
Kalkınma Bakanı Kültür ve Turizm Bakanı Maliye Bakanı
N. AVCI
Ġ. YILMAZ
V. EROĞLU
Millî Eğitim Bakanı
Millî Savunma BakanıOrman ve Su ĠĢleri Bakanı
M. MÜEZZĠNOĞLU
L. ELVAN
Sağlık BakanıUlaĢtırma, Denizcilik ve HaberleĢme Bakanı
Kararın Eki Karar
[R.G. 31 Ekim 2014 – 29161]
—— • ——
2014 EKĠM AYINDA YAġ HADDĠNDEN VE ĠSTEĞĠ ÜZERĠNE EMEKLĠYE
AYRILAN HÂKĠM VE SAVCILARI BELĠRTĠR LĠSTE
EKĠM / 2 0 14
A) YAġ HADDĠNDEN EMEKLĠYE AYRILAN HÂKĠM VE SAVCILAR
Hasan DUDAKLI
Suudi GÜNER
Yakup ATAÇ
Mehmet CoĢkun GÜNDÜZ
Mehmet AĞAÇ
Mehmet ADIGÜZEL
Ahmet AKYÜZ
MüsteĢar Yardımcısı
Ġstanbul Cumhuriyet Savcısı
Bakırköy Hâkimi
Ġstanbul Hâkimi
Ġstanbul Cumhuriyet Savcısı
Ankara Hâkimi
Sakarya ACM BaĢkanı
1234567-
21370
22069
23070
23193
24054
25935
25942
123-
B) ĠSTEĞĠ ÜZERĠNE EMEKLĠYE AYRILAN HÂKĠM VE SAVCILAR
21876 Mehmet KUġÇUOĞLU
Kütahya Hâkimi
30652 Dr. Haluk ÇOLAK
Yargıtay Cumhuriyet Savcısı
33582 Sadettin YAMAN
Antalya BĠM Üyesi
[ 31 Ekim 2014 ]
—— • ——
Download

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI