T.C.
ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI
Nüfus ve VatandaĢlık ĠĢleri Genel Müdürlüğü
Sayı :
Konu :
Ġlgi :
DAĞITIMLI
31/12/2013
70819127-111.99-121801
Nüfus ve Uluslararası Aile Cüzdanı Bedeli
02.01.2013 tarihli ve B.05.0.NÜV.0.01.03.00-111-14 sayılı talimat.
Maliye Bakanlığınca 30.12.2013 tarihli ve 28867 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan
2013/1 No'lu "Değerli Kağıtlar Kanunu Genel Tebliği" uyarınca 01.01.2014 tarihinden
itibaren nüfus cüzdanı bedeli erkek ve kadın nüfus cüzdanı için 6,75 TL.(altı lira, yetmiĢbeĢ
kuruĢ), uluslararası aile cüzdanı için 69,00 TL. (altmıĢ dokuz lira) olarak belirlenmiĢtir.
Aynı tarihten itibaren ilgide kayıtlı talimat yürürlükten kaldırılmıĢtır.
Bilgilerinize arz ve rica ederim.
Özlem YILMAZ
Bakan a.
Daire BaĢkanı V.
DAĞITIM :
DıĢiĢleri Bakanlığına
81 Ġl Valiliğine
*Bu belge elektronik imzalıdır. Ġmzalı suretinin aslını görmek için https://www.e-icisleri.gov.tr/EvrakDogrulama
adresine girerek (tTAwkV-AmlemJ-ldTmtA-nmFv6J-2XIVtM7Q) kodunu yazınız.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Çamlıca Mh. 408. Cd. No:136 Pk:06200 Yenimahalle / Ankara Ayrıntılı bilgi için irtibat:K.BAHADIR
Telefon: (312)591 22 89 Faks: (312)397 16 85
e-posta: [email protected] Elektronik Ağ: www.icisleri.gov.tr
Download

Nüfus ve Uluslararası Aile Cüzdan Bedeli