T.C.
HASAN KALYONCU ÜNĠVERSĠTESĠ
SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ
…………………………... TEZ SAVUNMA SINAV TUTANAĞI
Öğrencinin
Adı-soyadı
Numarası
Anabilim/ Bilim Dalı
Tez Savunma Bilgileri
Ġlgi : Enstitü Yönetim Kurulu’nun …../…../…… tarih ve ……… sayılı oturumunda karar verilen,
Tez Konusu
Sınav Tarihi
Sınav Saati
Sınav Yeri
Karar
Sınav Süresi
Oybirliğiyle
Kabul
Oyçokluğuyla
Düzeltme
Red
Karar Gerekçesi
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri
uyarınca “Yapılan Tez Savunma Sınavı ……. kişilik Jürimiz tarafından gerçekleştirilmiş ve adayın
durumu bu tutanakla tespit edilmiştir.”
…../…/201
Jüri Başkanı
Öğretim Üyesi
Üye
Öğretim Üyesi
Üye
Öğretim Üyesi
Üye
Öğretim Üyesi
Üye
Öğretim Üyesi
Not: Bu Form, 2 Adet ciltlenmiş Tez, 2 Adet PDF formatında Tezin kaydedildiği CD, 1 Adet Ulusal Tez
Merkezi Veri Giriş Formuyla Sosyal Bilimler Enstitüsüne teslim edilmelidir.
Download

tez savunma sınav tutana - Hasan Kalyoncu Üniversitesi