T.C. ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI
DERNEKLER DAĠRESĠ BAġKANLIĞI
PROJE BAġVURU REHBERĠ
Birlikte BaĢaralım
T.C.
ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI
DERNEKLER DAĠRESĠ BAġKANLIĞI
PROJE BAġVURU REHBERĠ
ANKARA 2014
T.C. ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI
“
DERNEKLER DAĠRESĠ BAġKANLIĞI
PROJE BAġVURU REHBERĠ
Birlikte BaĢaralım
ĠÇĠNDEKĠLER
BĠRĠNCĠ BÖLÜM ......................................................................................................................................................................... 3
YARDIMIN AMACI VE DAYANAĞI ..................................................................................................................................... 3
1.1.
1.2.
1.3.
GĠRĠġ ............................................................................................................................................. 3
YARDIMIN AMACI ............................................................................................................................ 3
YARDIMIN DAYANAĞI ...................................................................................................................... 3
ĠKĠNCĠ BÖLÜM ............................................................................................................................................................................ 4
BAġVURU KOġULLARI .......................................................................................................................................................... 4
2.1.
2.2.
2.3.
KĠMLER BAġVURU YAPABĠLĠR .......................................................................................................... 4
BAġVURU YAPACAK DERNEKTE ARANACAK ġARTLAR ...................................................................... 4
ĠġBĠRLĠĞĠ YAPILACAK KURUM VE KURULUġLAR ................................................................................. 5
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM ...................................................................................................................................................................... 5
DESTEKLENECEK PROJE KONULARI VE YARDIM MĠKTARI .............................................................................. 5
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.4.1.
3.4.2.
3.4.3.
3.4.4.
3.5.
PROJE KONULARI ĠLE ĠLGĠLĠ GENEL HÜKÜMLER ................................................................................ 5
PROJE KONULARI ........................................................................................................................... 6
YARDIM MĠKTARI ............................................................................................................................. 6
M ALĠYETLERĠN UYGUNLUĞU ........................................................................................................... 7
UYGUN MALĠYETLER........................................................................................................................ 8
UYGUN OLMAYAN MALĠYETLER......................................................................................................... 8
MALĠYETLERE ĠLĠġKĠN ÖZEL HÜKÜMLER............................................................................................. 9
AYNĠ KATKILAR ............................................................................................................................ 10
GÖRÜNÜRLÜK KURALLARI ............................................................................................................ 10
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM............................................................................................................................................................. 11
BAġVURU ġEKLĠ VE YAPILACAK ĠġLEMLER .......................................................................................................... 11
4.1.
4.2.
4.3.
PROJE BAġVURU ĠġLEMLERĠ .......................................................................................................... 11
BAġVURU TARĠHLERĠ .................................................................................................................... 11
DESTEKLEYĠCĠ BELGELER ............................................................................................................. 12
BEġĠNCĠ BÖLÜM .................................................................................................................................................................... 12
BAġVURULARIN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ VE SEÇĠLMESĠ..................................................................................... 12
5. TEKNĠK VE M ALĠ DEĞERLENDĠRME ......................................................................................................... 12
2
www.dernekler.gov.tr
T.C. ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI
“
DERNEKLER DAĠRESĠ BAġKANLIĞI
PROJE BAġVURU REHBERĠ
Birlikte BaĢaralım
BĠRĠNCĠ BÖLÜM
Yardımın Amacı ve Dayanağı
1.1. GiriĢ
Dernekler Dairesi BaĢkanlığı, 14/02/1985 tarihli ve 3152 sayılı ĠçiĢleri Bakanlığı TeĢkilat
ve Görevleri Hakkında Kanunda 31/07/2003 tarihli ve 4970 sayılı Kanun ile yapılan
değiĢiklik ile ĠçiĢleri Bakanlığının Ana Hizmet Birimleri arasında yer almıĢ ve görevleri
belirlenmiĢtir.
BaĢkanlık, illerde Ġl Dernekler Müdürlükleri ve ilçelerde Ġlçe Dernekler
Büro ġeflikleri Ģeklinde teĢkilatlanmıĢ ve 09/10/2003 tarihinde faaliyete geçerek,
derneklerle ilgili iĢ ve iĢlemleri yürütmeye baĢlamıĢtır.
Dernekler
Dairesi
BaĢkanlığı;
toplumsal
örgütlenmeyi
destekleyerek
katılımcı
demokrasinin kökleĢmesine ve toplumun yaĢam kalitesinin yükseltilmesine katkıda
bulunmayı vizyon edinmiĢtir.
BaĢkanlığın misyonu, Türkiye'de örgütlenme bilincinin ve sivil giriĢimlerin katılımcı,
demokrasinin geliĢiminde aktif rol almaları prensibinden yola çıkarak; çağdaĢ dünya ile
bütünleĢmiĢ güçlü bir sivil toplum oluĢumuna katkıda bulunmak, mevzuatın etkin ve
doğru kullanımını sağlamak, sivil toplum kuruluĢları ve diğer muhataplarımıza güler
yüzlü, kaliteli ve adil hizmet vermek, değiĢen ve geliĢen koĢullara uyum sağlayarak,
sürekli öğrenen ve paylaĢan bir kuruluĢ haline gelmektir.
1.2. Yardımın amacı
ĠçiĢleri Bakanlığı Dernekler Dairesi BaĢkanlığı, kapasitelerinin geliĢtirilmesi, kamu
kurumları ile olan iliĢkilerinin arttırılması ve karar alma mekanizmalarına aktif katılım
sağlanması gibi çeĢitli amaçlarla derneklerin faaliyetlerini desteklemektedir. Bu
kapsamda BaĢkanlık, her yıl bütçe imkânları doğrultusunda derneklerce hazırlanan
projelere yardım etmektedir.
1.3. Yardımın dayanağı
10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 29 uncu
maddesine dayanılarak hazırlanan ve 03/07/2006 tarihli ve 2006/10656 sayılı Bakanlar
3
www.dernekler.gov.tr
T.C. ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI
“
DERNEKLER DAĠRESĠ BAġKANLIĞI
PROJE BAġVURU REHBERĠ
Birlikte BaĢaralım
Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Dernek, Vakıf, Birlik Kurum, KuruluĢ, Sandık ve
Benzeri TeĢekküllere Genel Yönetim Kapsamındaki Kamu Ġdarelerinin Bütçelerinden
Yardım Yapılması Hakkında Yönetmelik’in 10 uncu maddesine dayanılarak hazırlanan,
“ĠçiĢleri Bakanlığı Bütçesinden Derneklere Yardım Yapılması Hakkında Yönerge”
kapsamında derneklere hazırladıkları projeleri gerçekleĢtirmek üzere mali yardım
yapılmaktadır.
ĠçiĢleri Bakanlığı Bütçesinden derneklere yapılacak yardımlara iliĢkin baĢvuru Ģekil ve
Ģartlarını, uygun maliyetlerini, seçim ve değerlendirme ölçütlerini, standart baĢvuru
belgelerini ve diğer gerekli bilgileri açıklamak amacıyla, Yönergeye istinaden bu BaĢvuru
Rehberi hazırlanmıĢtır. Derneklerin proje baĢvuruları, bu Rehber kapsamında hazırlanır
ve sunulur.
ĠKĠNCĠ BÖLÜM
BaĢvuru KoĢulları
2.1. Kimler baĢvuru yapabilir
04/11/2004 tarihli ve 5253 sayılı Dernekler Kanununun kapsamına giren ve tüzel kiĢiliği
bulunan dernekler ile derneklerin oluĢturduğu federasyon ve konfederasyonlar baĢvuru
yapabilir. Ġlk genel kurulunu yapmayan ve organlarını oluĢturamayan dernekler ile
derneklerin Ģube ve temsilcilikleri yardım baĢvurusunda bulunamaz. Proje baĢvurusu ve
uygulamasında Ģube ve temsilcilikler genel merkezlerinden bağımsız hareket edemez.
BaĢvuru sahibi en fazla 1 (bir) projeyi gerçekleĢtirmek üzere baĢvuruda bulunabilir.
Birden fazla baĢvurular dikkate alınmaz. Her dernek bir yıl içerisinde sadece bir kez
proje yardımı alabilir.
ĠçiĢleri Bakanlığı Dernekler Dairesi BaĢkanlığından proje desteği almıĢ olup
projesini tamamlayamamıĢ derneklerin müracaatı kabul edilmeyecektir.
2.2. BaĢvuru yapacak dernekte aranacak Ģartlar
a) 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve KuruluĢları ile ĠliĢkilerine Dair Kanun
kapsamındaki derneklerden olmaması,
b) Anayasa ve kanunlarla yasaklanmıĢ faaliyetlerde bulunmamıĢ olması,
4
www.dernekler.gov.tr
T.C. ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI
“
DERNEKLER DAĠRESĠ BAġKANLIĞI
PROJE BAġVURU REHBERĠ
Birlikte BaĢaralım
c) Mevcut yöneticilerinin dernek iĢ ve iĢlemlerinden dolayı son üç yıl içinde herhangi bir
hapis veya adli para cezası almamıĢ olması,
ç) Tüzüğünde belirtilen amacının, toplumun ihtiyaç ve sorunlarını çözmeye ve toplumsal
geliĢmeye katkıda bulunmaya yönelik olması,
d) Haklarında feshe iliĢkin devam eden bir dava olmaması,
e) Derneğin ilk genel kurul toplantısını yapmıĢ ve organlarını oluĢturmuĢ olması,
f) Kamu kurum ve kuruluĢlarından daha önce alınmıĢ olan yardımların, amacına ve
mevzuata uygun olarak kullanılmıĢ olması gerekir.
2.3. ĠĢbirliği yapılacak kurum ve kuruluĢlar
BaĢvuru sahibi dernek; projenin yürütülmesi sürecinde doğrudan veya dolaylı olarak
katkıda bulunacak valilik, kaymakamlık, yerel yönetimler ve diğer kamu kurum ve
kuruluĢları ile dernek, vakıf, birlik, sandık,
meslek odası, üniversite, Ģirket vb.
teĢekküllerden yardım alabilir ve bunlarla iĢbirliğinde bulunabilir.
BaĢvuru yapan dernek, iĢbirliğinde bulunacağı kurum ve kuruluĢlardan alacağı bir yazı
ile yapılacak iĢbirliğini belgelendirir. Söz konusu belgede, iĢbirliği yapılacak kurum ve
kuruluĢların katkısı ve iĢbirliğinin kapsamı açıkça belirtilir.
Örneğin: Yürüteceği proje kapsamında, bir ilde veya ilçede Milli Eğitim Bakanlığı’na ait
okullarda seminer vermeyi planlayan bir derneğin; ilgili Valilik veya il milli eğitim
müdürlüğü ya da ilgili Kaymakamlık veya ilçe milli eğitim müdürlüğü ile iĢbirliği
yapılacağını belgelendirmesi gerekmektedir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Desteklenecek Proje Konuları ve Yardım Miktarı
3.1. Proje konuları ile ilgili genel hükümler
Desteklenecek proje konuları her bütçe yılında ĠçiĢleri Bakanlığı tarafından belirlenir ve
internet sitesinde yayımlanır. Ġlan edilen konuların kapsamına girmeyen projeler
değerlendirmeye alınmaz.
5
www.dernekler.gov.tr
T.C. ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI
“
DERNEKLER DAĠRESĠ BAġKANLIĞI
PROJE BAġVURU REHBERĠ
Birlikte BaĢaralım
Proje konularının aĢağıdaki Ģartları taĢıması gerekmektedir.
a) Kamu yararına iliĢkin olması,
b) Derneğin tüzüğündeki amacı ve çalıĢma konuları ile örtüĢmesi,
c) Öncelikle toplumun ihtiyaç ve sorunlarına çözüm sağlaması,
ç) Toplumsal geliĢmeye katkıda bulunulmasına yönelik olması.
3.2. Proje konuları
2014 yılı için desteklenecek proje konuları, ĠçiĢleri Bakanlığınca aĢağıdaki Ģekilde
belirlenmiĢtir.
a)
Ġnsan hakları ve demokrasi bilincinin yaĢatılması ve etkin hale getirilmesine yönelik
projeler,
b)
Karar alma mekanizmalarına katılım, kamu-sivil toplum diyalogunun arttırılması ve
aktif vatandaĢlık konulu projeler,
c)
Sivil toplum kuruluĢlarının yönetim ve iĢlevsel kapasitelerini arttırmaya yönelik
projeler,
d)
Toplumun farklı kesimleri arasında iĢbirliği ve etkileĢimi arttırmaya yönelik projeler,
e)
Çocuklar, gençler, kadınlar, engelliler, maddi durumu iyi olmayan ve sosyal risk
altındaki gruplara yönelik eğitim, kültürel ve sosyal içerikli projeler,
f)
Gençlerin, kadınların ve engellilerin giriĢimciliğini, liderlik vasıflarını ve istihdamını
arttırmaya yönelik projeler,
g)
Aile ve kültürel değerlerin korunmasına ve geliĢtirilmesine yönelik projeler,
3.3. Yardım miktarı
2014 yılı proje yardımları için ĠçiĢleri Bakanlığı bütçesinde öngörülen kaynak miktarı
20.000.000 TL’dir.
Bakanlık, bütçesinde öngördüğü kaynağı kısmen ya da tamamen kullandırmama hakkını
saklı tutar. BaĢvurusu yapılacak projeler için her hangi bir bütçe sınırlaması
bulunmamaktadır. Ancak, Bakanlık tarafından proje bütçesine yapılacak katkı, en az
5.000,00 TL ve en çok 150.000,00 TL tutarlar arasında olacaktır. Bakanlık, bu tutarları
değiĢtirmeye yetkilidir.
6
www.dernekler.gov.tr
T.C. ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI
“
DERNEKLER DAĠRESĠ BAġKANLIĞI
PROJE BAġVURU REHBERĠ
En az yardım tutarı
5.000,00 TL
En çok yardım tutarı
150.000,00 TL
Birlikte BaĢaralım
BaĢvuru sahibi dernek, iĢbirliği yaptığı kurum ve kuruluĢların nakdi veya ayni katkılarının
yerine getirilmesinden bizzat sorumludur.
ĠĢbirliği yapılan kurum ve kuruluĢlar, yardım edilen projeler kapsamında yürütülen
faaliyetlerden gelir elde edemezler. Gelir elde edildiğinin tespiti halinde, elde edilen gelir
tutarı baĢvuru sahibi dernekten genel hükümlere göre tahsil edilir.
3.4. Maliyetlerin Uygunluğu
Yardım yapılacak proje için sadece uygun maliyetler dikkate alınacaktır. Uygun
maliyetler, projenin hayata geçirilmesi için zorunlu olan giderlerdir. Uygun maliyetler,
piyasa koĢulları dikkate alınarak belirlenir. Bu nedenle baĢvuru sahibi tarafından
sunulacak proje bütçesi bir maliyet tahmini niteliğindedir.
Proje kapsamında gerçekleĢtirilecek tüm maliyetler bu rehberin dördüncü bölümünde
belirtilen standart formlara göre hazırlanır. Hazırlanan bütçede tüm kalemler kendi alt
kalemlerine ayrılır ve her bir alt kalem için yapılacak iĢin veya alınacak malzemenin
niteliği, adedi ve birim tutarı mutlaka belirtilir. Proje kapsamında bir maliyetin uygun
maliyet olarak kabul edilebilmesi için aĢağıdaki genel koĢullar aranır.
a) Projenin uygulama süresi içinde gerçekleĢmesi,
b) Projenin yürütülmesi için gerekli ve gerçekçi olması,
c) Harcamanın baĢvuru sahibi tarafından gerçekleĢtirilmesi ve harcama belgelerinin
dernek adına düzenlenmesi ve uygulama takvimine riayet edilmesi
d) Yapılan harcamanın baĢvuru sahibi derneğin iĢletme defterinde veya yevmiye
defterinde kayıtlı, tanımlanabilir, doğrulanabilir olması ve usulüne uygun harcama
belgeleriyle belgelendirilmesi gerekir.
7
www.dernekler.gov.tr
T.C. ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI
“
DERNEKLER DAĠRESĠ BAġKANLIĞI
PROJE BAġVURU REHBERĠ
Birlikte BaĢaralım
3.4.1. Uygun maliyetler
Bakanlıkça yapılacak yardım çerçevesinde kabul edilebilecek uygun maliyetler,
aĢağıdaki harcama kalemlerinden oluĢur.
a) Proje kapsamında eğitim, danıĢmanlık ve benzeri hususlar için yapılacak giderler,
b) Proje için gerekli olan demirbaĢ satın alma ve kiralama giderleri,
c) Sarf ve temrinlik malzeme giderleri,
ç) Basım, yayın, etkinlik organizasyonu giderleri,
d) Görünürlük ve tanıtım giderleri,
e) Proje kapsamında çalıĢan personel giderleri,
f) Proje için gerekli olan bakım, onarım ile elektrik, su, yakıt ve iletiĢim gibi cari giderler,
g) Proje için gerekli olan ulaĢım, konaklama ve iaĢe giderleri.
Bakanlıkça yapılan yardımın en fazla % 40’ı DemirbaĢ ve Malzeme, en fazla % 5’i
Tanıtım (Görünürlük) Faaliyetleri için kullanılabilir.
3.4.2. Uygun olmayan maliyetler
Bakanlıkça yapılacak yardım çerçevesinde kabul edilmeyecek maliyetler, aĢağıdaki
kalemlerinden oluĢur.
a) Gayrimenkul ve taĢıt alımı ile inĢaat yapım iĢleri,
b) Proje sahibi dernek yöneticileri ile proje kapsamında görev alan kiĢilerin kusur ve
ihmalleri sebebiyle doğacak olan tazminat, ceza, faiz ve sair giderler,
c) Borçlar, zarar veya borç karĢılıkları,
d) Hali hazırda baĢka bir kaynaktan finanse edilen maliyet kalemleri,
e) Ġkinci el demirbaĢ alımları,
f) Kur farkından doğan zararlar,
g) Proje baĢlangıcından önce yapılan hazırlık çalıĢmalarının ve diğer faaliyetlerin
giderleri,
h) BaĢvuru sahibinin proje kapsamında iĢbirliği yaptığı kurum ve kuruluĢtan yapılan mal
ve hizmet alımlarına iliĢkin ödemeler,
i) Proje bütçesinde yer verilmeyen harcamalar,
8
www.dernekler.gov.tr
T.C. ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI
“
DERNEKLER DAĠRESĠ BAġKANLIĞI
PROJE BAġVURU REHBERĠ
Birlikte BaĢaralım
j) Projenin amacı ile ilgisi olmayan harcamalar,
Gerekli görülmesi halinde proje baĢvurularının değerlendirilmesi sırasında ve projenin
uygulanması aĢamasında projeler ile ilgili derneklerden revize talep edilebilir. BaĢkanlık
proje ile ilgili olarak gerek duyulan konularda revize iĢlemleri ve ayrıntılı açıklamaları ilgili
dernekten isteyebilir, bütçede değiĢiklik yapabilir.
Bütçede yer alan maliyet kalemlerinin, ayrıntılı olarak gerekçelendirilmesi ve bütçe
formuna uygun olarak hazırlanması gerekmektedir.
Projenin BaĢkanlıkça karĢılanan bir harcama kalemi için, baĢka bir kurum veya
kuruluĢtan yardım alınamaz. Bu durumun tespiti halinde söz konusu harcama tutarı,
proje sahibi dernekten genel hükümlere göre tahsil edilir.
3.4.3. Maliyetlere iliĢkin özel hükümler
a) Proje kapsamında sadece bir kiĢi proje koordinatörü olarak görevlendirilebilir.
Proje koordinatörüne (baĢka bir iĢte çalıĢması durumunda aylık en fazla 600 TL
ödeme yapılabilir. BaĢka bir iĢte çalıĢmayan kiĢilere asgari ücret üzerinden
ödeme yapılabilir.
b) Bakanlıkça yapılan yardımdan, Katılımcılara ödenecek gündelik ve konaklama
tutarı, gündelik için 30 TL’yi konaklama için ise 45 TL’yi geçemez. Bu oranlar
aylık/kadro derecesi 1-4 olan devlet memurları için ödenen gündelik ve
konaklama tutarı dikkate alınarak belirlenmiĢtir.
Gündelik 30 TL, Konaklama 45 TL.
c) Proje kapsamında öngörülen eğitim faaliyetleri için ödenecek ders saat ücreti 15
TL’yi geçemez,
Seminer, konferans, panel vb. etkinlikler için konuĢmacılara ödenecek ücret 500 TL’yi
geçemez.
d) Proje sahibi derneğin, proje dıĢındaki faaliyetlerini yürüttüğü yerlerin kira, elektrik,
su vb. cari giderleri proje bütçesinden karĢılanamaz.
Not: Bu bölümde geçen tutarlar brüt rakamları ifade etmektedir.
9
www.dernekler.gov.tr
T.C. ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI
“
DERNEKLER DAĠRESĠ BAġKANLIĞI
PROJE BAġVURU REHBERĠ
Birlikte BaĢaralım
3.4.4. Ayni Katkılar
Ayni katkı; proje sahibi dernek veya iĢbirliği yapılan kurum ve kuruluĢlardan herhangi biri
tarafından sağlanan bina ve salon gibi mekânlar ile mal, malzeme, makine, taĢıt,
teçhizat ve iĢ gücü gibi katkılardır. Projenin gerçekleĢtirilmesinde ayni katkıların yer
alması baĢvurunun olumlu olarak değerlendirilmesinde dikkate alınır. Ancak proje sahibi
dernek veya iĢbirliği yapılan kurum ve kuruluĢlar tarafından sağlanan ayni katkıların
değeri, nakdi katkı olarak gösterilemez.
Ayni katkılar, gerçek harcamaları yansıtmadığından bütçe maliyet analizine yazılamaz.
BaĢvuru sahibi veya iĢbirliği yapılacak kurum ve kuruluĢlar tarafından karĢılanacak ayni
katkılar baĢvuru formunun ayni katkılar kısmında belirtilir.
3.5. Görünürlük kuralları
Görünürlük, program kapsamında desteklenen proje faaliyet ve çıktılarında Bakanlık
desteğinin sağlandığını belirtmek ve BaĢkanlık Logosunu kullanmak anlamına
gelmektedir.
Proje sahibi dernek tarafından uyulması gereken görünürlük kuralları aĢağıda
sıralanmıĢtır:
a) Proje kapsamında üretilen basılı malzemelerin kapağında ve ilk sayfasında;
BaĢkanlık Logosuna ve "Bu proje ĠçiĢleri Bakanlığı Dernekler Dairesi BaĢkanlığı
tarafından desteklenmektedir." ibaresine yer verilmelidir.
b) Tanıtım materyali ve üretilen tüm belgeler görünür ebatta BaĢkanlık logosunu ve
"Bu
proje
ĠçiĢleri
Bakanlığı
Dernekler
Dairesi
BaĢkanlığı
tarafından
desteklenmektedir." ifadesini taĢımalıdır. Proje sahibi dernekler, logo basımının
uygun ya da mümkün olmayacağını değerlendirdikleri durumlarda BaĢkanlığın
onayını almalıdırlar.
c) Projeye iliĢkin yazılı, görsel, elektronik vb. her türlü tanıtım ve yaygınlaĢtırma
araçlarında BaĢkanlığın logosu ile "Bu proje ĠçiĢleri Bakanlığı Dernekler Dairesi
BaĢkanlığı tarafından desteklenmektedir." ibaresine yer verilmelidir.
10
www.dernekler.gov.tr
T.C. ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI
“
DERNEKLER DAĠRESĠ BAġKANLIĞI
PROJE BAġVURU REHBERĠ
Birlikte BaĢaralım
d) Yukarıdaki kurallara uymak kaydıyla proje sahibi dernekler kendi logolarına da
yer verebilirler. Ancak, BaĢkanlık Logosu proje sahibi derneğin logolarının
ölçülerinden büyük ve daha belirgin olamaz.
Projeye iliĢkin yazılı, görsel, elektronik vb. her türlü tanıtım ve yaygınlaĢtırma
araçlarının kullanımından doğabilecek her türlü hukuki ve cezai sorumluluk proje sahibi
derneğe aittir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
BaĢvuru ġekli ve Yapılacak ĠĢlemler
4.1.
Proje baĢvuru iĢlemleri
Proje baĢvuruları, Dernekler Dairesi BaĢkanlığı’nın kurumsal internet sayfası olan
www.dernekler.gov.tr adresinde yer alan Proje Destek Sistemi (PRODES) üzerinden
elektronik (on-line) olarak yapılacaktır. Proje baĢvurusu yapacak derneklerin kendilerine
ait Dernekler Bilgi Sistemi (DERBĠS) kullanıcı adı ve Ģifresi ile sisteme giriĢ yapmaları ve
baĢvurularını sistem üzerinden tamamlamaları gerekmektedir.
BaĢvuru
yapacak
dernekler,
proje
baĢvuruları
ile
ilgili
detaylı
bilgi
için
www.dernekler.gov.tr adresinde bulunan Proje Destek Sistemi (PRODES) bölümünü
inceleyebilirler.
4.2.
BaĢvuru tarihi
Dernekler, proje baĢvurularını www.dernekler.gov.tr adresinde yer alan Proje Destek
Sistemi (PRODES) üzerinden elektronik (on-line) olarak yapabilirler.
Mayıs dönemi proje son baĢvuru tarihi
30 Nisan 2014 saat: 17.00
Not: Yıl içerisinde yeni proje çağrısı yapıldığı takdirde baĢvuru usul ve esaslarına iliĢkin BaĢvuru Rehberi ayrıca yayınlanacaktır.
Son baĢvuru tarihinden sonra yapılan baĢvurular değerlendirmeye alınmaz.
11
www.dernekler.gov.tr
T.C. ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI
“
DERNEKLER DAĠRESĠ BAġKANLIĞI
PROJE BAġVURU REHBERĠ
4.3.
Birlikte BaĢaralım
Destekleyici belgeler
Destekleyici belgeler baĢvuru sırasında sisteme eklenmesi gereken belgelerdir. AĢağıda
belirtilen destekleyici belgelerin onaylanmıĢ hallerinin pdf, word veya tif halinde sisteme
eklenmesi gerekmektedir. Dernekler kağıt ortamındaki belgeleri tarayarak baĢvurularına
ekleyebilirler.
a) BaĢvuru sahibi derneğin ilgili vergi dairesinden aldığı vergi numarasını içeren belge,
b) Projenin, baĢvurusuna ve yürütülmesine iliĢkin yönetim kurulu kararı,
c) Proje koordinatörünün görevlendirildiğine dair yönetim kurulu kararı.
d) ĠĢbirliği yapılacak kurumların taahhütnamesi
BEġĠNCĠ BÖLÜM
BaĢvuruların Değerlendirilmesi ve Seçilmesi
5. Teknik ve Mali Değerlendirme
ĠçiĢleri Bakanlığı Bütçesinden Derneklere Yardım Yapılması Hakkında Yönergenin 9
uncu maddesi kapsamında değerlendirme kurulunun belirlediği uzman kiĢi ve
kurumlarca ( üniversiteler, proje danıĢmanlık Ģirketleri, ilgili kamu kurumları ve kamu
kurumlarınca oluĢturulan proje koordinasyon ofisleri vb.)
projenin teknik ve mali
değerlendirmesi yapılır.
Dernekler tarafından sunulan projelerin değerlendirilmesinde aĢağıda sayılan ölçütler
dikkate alınır.
a) Yönergenin 5 inci, 6 ncı ve 7 nci maddelerindeki Ģartları taĢıması,
b) Projenin yürütülebilmesi için gerekli olan fiziki ve personel imkânlarının yeterli olması,
c) Projenin gider kalemleri içinde, derneğin zorunlu ve yönetim giderlerine yer
verilmemiĢ olması,
d) Projenin bütçesi belirlenirken mahalli imkânlardan ve diğer kaynaklardan azami
ölçüde yararlanılmıĢ olması,
e) Proje hakkında valiliğin ve varsa ilgili kurumların uygun görüĢünün olması,
f) Avans verilmesini gerektiren bir proje olmaması,
12
www.dernekler.gov.tr
T.C. ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI
“
DERNEKLER DAĠRESĠ BAġKANLIĞI
PROJE BAġVURU REHBERĠ
Birlikte BaĢaralım
g) Proje bütçesine baĢvuru sahibi derneğin katkısının olması,
h) Projenin bir ya da birden fazla kurum veya kuruluĢun iĢbirliği ile yürütülmesi ve iĢbirliği
yaptığı kurum veya kuruluĢların katkısının olması,
Projelerin teknik ve mali değerlendirmeleri aĢağıdaki Teknik Değerlendirme Kriterlerine
göre yapılmaktadır.
PROJE TEKNĠK DEĞERLENDĠRME KRĠTERLERĠ
Projenin ilgililiği
a)Projenin, bölgenin veya nihai yararlanıcıların sorunlarıyla ilgililiği
b)Projenin amaç ve çalıĢma konularının genel hedeflerle ilgisi
c) Proje konusunun, Bakanlıkça belirlenen proje konularıyla ilgisi
Mali Durumu ve Uygulama Kapasitesi
a)Derneğin fiziki ve personel imkânlarının yeterliliği
b)Projenin birden fazla derneğin iĢbirliği ile yürütülecek olması
c)Derneğin ve projede iĢbirliği yapılan kurum veya kuruluĢların proje konusundaki
uzmanlık düzeyi
d)Dernek gelirlerinin düzenliliği ve yeterliliği
Yöntem
a)Projenin gerekçesi olan sorun veya ihtiyaçların analiz kalitesi
b)Hedeflerin belirli, ölçülebilir, gerçekçi ve zamanla sınırlı olması
c)Faaliyetlerin ölçülebilir, anlaĢılır, gerçekçi olması ve mantıksal bir sıra takip etmesi
d)ĠĢbirliği yapılan kurum veya kuruluĢun projeye katkısı veya katılım düzeyinin
yeterliliği
e)Proje sonuçlarına yönelik doğrulanabilir göstergelerinin yer alıp almadığı
Bütçe Değerlendirme Ölçüleri
a)Projenin gider kalemleri içinde, derneğin zorunlu ve yönetim giderlerinin
bulunmaması,
b)Projenin bütçesi belirlenirken mahalli imkânlardan ve diğer kaynaklardan azami
ölçüde yararlanılmıĢ olması,
c)Proje harcamalarının gerekçelendirilmiĢ ve açık olması
d)Proje bütçesinin bir kısmının dernek tarafından karĢılanması
e)Proje harcamalarının projenin uygulanması için gerekli olması
Projenin Yararlılığı ve Sürdürülebilirliği
a)Yararlanıcıların sosyal, ekonomik, kültürel vb. konularda bireysel geliĢimine katkı
sağlaması
b) Proje sonuçlarından fayda sağlayan hedef kitlenin büyüklüğü
c) Proje çıktılarının fayda sağladığı alanın geniĢliği
13
www.dernekler.gov.tr
T.C. ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI
“
DERNEKLER DAĠRESĠ BAġKANLIĞI
PROJE BAġVURU REHBERĠ
Birlikte BaĢaralım
d) Proje sonuçlarının sürdürülebilirliği
Proje baĢvuruları, yukarıda yer alan kriterler çerçevesinde oluĢturulan “Proje Teknik
Değerlendirme Formu” na göre değerlendirilmektedir.
Teknik değerlendirmede baĢarılı sayılan projeler Değerlendirme Kurulunun onayına
sunulur. Kurul, her bir projenin bütçe kalemlerini ve bunlar için öngörülen bütçe
tutarlarını ayrı ayrı inceler. Bu inceleme sonucunda, proje baĢvurusunda yüksek
gösterilmiĢ bütçe tutarları, her bir bütçe kalemi itibarıyla Değerlendirme Kurulu
tarafından yeniden belirlenebilir, gerektiğinde projede revize talep edilebilir.
Değerlendirme Kurulu tarafından projenin uygulanacağı bölge, öncelikle toplumun
ihtiyaç ve sorunlarına çözüm sağlaması, toplumsal geliĢmeye katkıda bulunması, kamu
yararıyla iliĢkisi, diğer teknik değerlendirme ölçütleri ve değerlendirme hataları ile
yardımlar için ayrılan ödenek tutarı göz önüne alınarak “Nihai Yardım Listesi”
oluĢturulur. Desteklenmesi uygun görülen projeler Ġl Dernekler Müdürlüklerine bildirilir.
Desteklenmesi uygun görülmeyen projeler ile ilgili bildirim yapılmaz.
OLUR
..../03/2014
Yılmaz DORUK
Dernekler Dairesi BaĢkanı
14
www.dernekler.gov.tr
Download

TC ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI DERNEKLER DAĠRESĠ BAġKANLIĞI