TÜRK KIZILAYI
EGE BKM
ASANSÖR DIŞ KAPI
DEĞİŞİMİ
İDARİ ŞARTNAMESİ
MADDE 1: ĠHALENĠN KONUSU VE ġEKLĠ
Türk Kızılayı Ege Bölge Kan Merkezi Müdürlüğünün ihtiyacı olan 2 asansörün dıĢ kapılarının
değiĢmesi iĢi teknik Ģartnamede belirtilen Ģartlar dahilinde kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle satın
alınacaktır.
 Türk Kızılayı dilediği takdirde, ihale miktarını garanti süresi içinde aynı fiyat ve Ģartlar altında
% 20‟ye kadar artırma, mazemelerin teslim alınmasından önce % 20‟ye kadar eksiltme hakkına
sahiptir.
 Satın alınacak hizmete iliĢkin özellikler ekli Teknik ġartnamede gösterilmiĢ olup, ekli Teknik
ġartname iĢbu Ġdari ġartnamenin ayrılmaz bir cüzünü teĢkil eder.
 Teknik ġartnamelere uygun olmayan teklifler geçersiz sayılacaktır.
MADDE 2: ĠHALEYE GĠREBĠLME ġARTLARI
Ġhaleye katılmak isteyenlerden aĢağıdaki Ģartlar aranır.
A. Türkiye‟deki tebligat adresi (Telefon, faks vs.)
B. Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi (2014 yılı içinde alınmıĢ)
a) Gerçek kiĢi olması halinde, ilgilisine göre Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar siciline
kayıtlı olduğunu gösterir belge,
b) Tüzel kiĢi olması halinde, Tüzel kiĢiliğin siciline kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya idari
merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan 2014 yılı içinde alınmıĢ tescil belgesi,
c) Ortak giriĢim olması durumunda ortak giriĢimi oluĢturan gerçek veya tüzel kiĢilerin her birinin (a) veya
(b) bentlerindeki esaslara göre alacakları belgeler ile Ortak GiriĢim Belgesi
C. Ġmza sirküleri
a) Gerçek kiĢi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri,
b) Tüzel kiĢi olması halinde, tüzel kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
c) Ortak giriĢim olması halinde ortak giriĢimi oluĢturan gerçek kiĢi veya tüzel kiĢilerin her birinin (a) veya
(b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge,
D. Ġstekliler adına vekaleten iĢtirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri
ile vekâleten iĢtirak edenin noter tasdikli imza sirküleri/imza beyannamesi vermesi,
E. Diğer Belgeler
a) Ticaret Sicil Gazetesi (Firmanın tesciline, faaliyet alanına, ortaklıklarına vb. bilgilerine iliĢkin son
durumunu gösterir)
b) Ġdari, Teknik ġartnamelerin ve eklerinin okunup incelendiği, bütün hükümlerinin kabul edildiği
anlamını taĢımak üzere kaĢeli ve imzalı Ġdari ve Teknik ġartname,
c) ġartname Alındı Makbuzu
d) Vergi Levhası fotokopisi
e) Firmanın, Kamu ihalelerinden yasaklı olmadığını içeren ve ekte yer alan taahhütname (Firma
yetkilisi tarafından kaĢelenerek imzalanmıĢ olarak)
f) TEKNĠK ġARTNAMEDE ĠSTENEN BELGELER.
F. Ġsteklilerin ortak giriĢim olması halinde, ortaklarca imzalanan “Ortak GiriĢim Beyannamesi” (ĠĢ
ortaklığının her bir ortağı tarafından A-B-C-D-E.a.d.e bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması
zorunludur.)
G. Bu ġartnamenin 6/C maddesinde yazılı miktarda geçici teminat vermesi,
H. Bu ġartnamenin 4. maddesinde yazılı esaslara göre hazırlayacağı teklifini vermesi,
 Ġhaleye katılan Firma temsilcisi, yetki belgesi, nüfus cüzdanı(kimlik belgesi) ve firma kaĢesini
yanında bulunduracaktır. Yetki belgesi noter tasdikli değilse firma yetkilisinin imza sirküleri ile birlikte
ibraz edilecektir.
 ĠHALEYE KATILAN YETKĠLĠ KĠġĠ NOTER ONAYLI ĠMZA BEYANNAMESĠ VEYA ĠMZA
SĠRKÜLERĠ DE BERABER GETĠRECEKTĠR.
 Ġsteklilerin ortak giriĢim olması halinde, ortak giriĢimi oluĢturan her bir isteklinin yetkilisi veya
ortak giriĢimi oluĢturan istekliler adına vekaleti bulunan kiĢi/kiĢiler ihaleye iĢtirak edecektir.
 ĠHALEYE KATILIM ĠÇĠN ĠSTENEN BELGELERĠN ġARTNAMEDEKĠ SIRAYA GÖRE
DÜZENLENMELERĠ VE ASIL VEYA NOTER TASDĠKLĠ SURETĠ OLMASI GEREKMEKTEDĠR.
2
MADDE 3: ĠHALELERE KATILAMAYACAK OLANLAR
AĢağıda a, b, c ve d maddesinde sayılan gerçek veya tüzel kiĢiler, pay oranına bakılmaksızın tüzel kiĢilerin
ortakları, kendi adına, vekaleten veya temsilen baĢkaları adına ve bu kiĢilerin pay oranına bakılmaksızın ortağı
olduğu Ģirketler KuruluĢun ihalelerine doğrudan doğruya veya dolaylı olarak, yasaklılık süresi sonuna kadar
katılamazlar. (Son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi ibrazından istekli sorumludur)
a) Genel Merkez ile ġubelerin zorunlu ve ihtiyari organlarının üyeleri ile bunların anne, baba, eĢ, çocukları ve
kardeĢleri,
b) Türk Kızılayı çalıĢanları ve bunların anne, baba, eĢ, çocukları ve kardeĢleri,
c) ĠĢbu Ģartnamenin 18. ve 19. maddelerinde söz edilenlerden, GMYK tarafından karara bağlanarak Türk
Kızılayı ihalelerine katılımı yasaklananlar,
d) ĠĢbu Ģartnamenin 18.ve 19. maddelerinde belirtilen hususlardan dolayı; Türk Kızılayı veya Türk Kızılayı
mensupları ve çalıĢanları ile hukuki ihtilafı olanlar (hukuki ihtilafın neticelenmesini beklemeye gerek
görülmeksizin) bir yıl süre ile ihalelere katılamazlar. Türk Kızılayı ile ticari iliĢkiye giremezler.
e) Kamu ihalelerinden yasaklı olanlar yasaklılık süresince Türk Kızılayı ihalelerine katılamazlar.
f) Genel Merkez ile ġubelerin zorunlu ve ihtiyari organlarının üyeleri ile Türk Kızılayı personeli ve bunların
bakmakla yükümlü oldukları kimseler, Türk Kızılayı‟nın gayrimenkullerinden kiracı olarak yararlanamaz,
bunları satın alamaz.
g) Genel Merkez ile ġubelerin zorunlu ve ihtiyari organlarının üyeleri ile Türk Kızılayı personeli ve bunların
bakmakla yükümlü oldukları kimseler, KuruluĢun Ġktisadi ĠĢletmeleri ile hiçbir Ģekilde ticari iliĢkide
bulunamazlar.
Bu yasaklara rağmen ihaleye katılan isteklilerin teminatları gelir kaydedilir ve bunlardan biri üzerine ihale
yapılmıĢsa iptal edilerek geçici teminatı gelir kaydedilir; sözleĢme yapılmıĢsa ayrıca protesto çekmeye ve
hüküm almaya gerek kalmaksızın kesin teminatı gelir kaydedilir ve hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.
MADDE 4: ĠHALE DOSYASININ HAZIRLANMASI
Ġhale dosyaları, aĢağıda belirtilen belgeleri içerecek Ģekilde hazırlanacaktır.
4.1. “1” numaralı zarfın içerisine Ġdari ġartname madde 2‟deki “Ġhaleye Girebilme ġartları” istenen belgeler
konacak, zarf kapatılacak ve kapalı zarfın üzerine “Ġhale Ġdari Belgeleri” ibaresi yazılacaktır.
FĠRMA ADI VE ADRESĠ
1 NOLU ZARF
ASANSÖR DIġ KAPI DEĞĠġĠMĠ ĠHALESĠ
“ĠHALE ĠDARĠ BELGELERĠ” ZARFI
TÜRK KIZILAYI
EGE BKM
MÜDÜRLÜĞÜ
Ġhale Kurulu
BaĢkanlığına
ĠZMĠR
4.2. “2” numaralı zarfın içerisine sadece teklif mektubu ve teminat konulacak, zarf kapatılacak, zarfın içerisine
baĢka hiçbir evrak konulmayacak ve kapalı zarfın üzerine “Fiyat Teklif Mektubu ve Teminat” ibaresi
yazılacaktır.
FĠRMA ADI VE ADRESĠ
2 NOLU ZARF
ASANSÖR DIġ KAPI DEĞĠġĠMĠ ĠHALESĠ
“ FĠYAT TEKLĠF MEKTUBU VE TEMĠNAT” ZARFI
TÜRK KIZILAYI
EGE BKM MÜDÜRLÜĞÜ
Ġhale Kurulu
BaĢkanlığına
ĠZMĠR
3
4.1. ve 4.2. maddelerine göre hazırlanan 2 zarf, 09.12.2014 tarih saat 10:00‟a kadar “Ege Bölge Kan Merkezi
Müdürlüğü Manavkuyu Mh. Alija Ġzetbegoviç Cd. No:41 Bayraklı / ĠZMĠR” adresindeki Türk Kızılayı Ege
BKM Müdürlüğü Sistemler Yönetimi Birimine ulaĢacak Ģekilde verilecek/gönderilecek ve 2 ayrı evrak
numarası alınacaktır. Postada meydana gelen gecikmelerin sorumluluğu istekliye aittir. Son teklif verme
saatinden sonra (09.12.2014 saat 10:00), aynı gün mesai saati içerisinde gelen ihale dosyalarını
değerlendirmeye alıp almamaya Ġhale Kurulu yetkilidir.
4.3. Türk Kızılayı, gerekli gördüğü takdirde bir duyuru ile son teklif verme tarihini (09.12.2014, saat 10:00)
ileri bir tarihe erteleyebilir. Bu durumda, Türk Kızılayı ve teklif sahibinin daha önce belirtilen teklif verme
tarihine kadarki tüm hak ve yükümlülükleri yeni belirlenen baĢvuru tarihine kadar geçerli kalır.
4.4. ĠDARĠ ġARTNAMENĠN 4.1. VE 4.2. MADDELERĠNDE HAZIRLANIġ ġEKLĠ AÇIKLANAN
ĠKĠ ZARFTAN BĠRĠNĠN EKSĠK OLMASI HALĠNDE ĠSTEKLĠ ĠHALE DIġI
BIRAKILACAKTIR.
4.5. Teklif mektubunda Ġdari-Teknik ġartnamelerin ve eklerinin tamamen okunup aynen kabul edildiği
belirtilecek ve teklif edilen fiyat, rakam ve yazı ile açık olarak yazılacaktır.
 TEKLĠFLER EKTE YER ALAN TEKLĠF MEKTUBU ÖRNEĞĠNE GÖRE VERĠLECEKTĠR.
 ALTERNATĠF TEKLĠFLER KABUL EDĠLMEYECEKTĠR.
 ġARTLI TEKLĠF KABUL EDĠLMEYECEKTĠR.
Ġhale Kurulu rakam ve yazıyla belirtilen teklif fiyatında farklılık bulunması halinde, yazı ile belirtilen teklif
tutarını dikkate alır. Esasa etki etmeyen diğer Ģekli unsurlardaki noksanlıklar istekliye tamamlattırılarak teklif
değerlendirmeye alınır.
MADDE 5: TEKLĠFLERĠN GEÇERLĠLĠK SÜRESĠ
Teklifler, teklif mektuplarının açıldığı günden itibaren asgari 90 takvim günü geçerli olacaktır. Ġhaleyi
kazanan istekli ile yapılacak sözleĢme neticesinde tekliflerin geçerlilik süresi olarak sözleĢme süresi esas
alınacaktır.Bazı istisnai durumlarda Türk Kızılayı, teklif sahiplerinden tekliflerinin geçerlilik süresini belirli bir
süre için uzatmalarını isteyebilir. Türk Kızılayı‟nın uzatma isteği ve teklif sahibinin buna yanıtı posta veya faks
ile olacaktır.
Teklif sahibi, Türk Kızılayı tarafından talep edilen uzatma isteğini kabul etmezse bu durumu yazılı
olarak teklif geçerlilik süresinin bitiminden önce olmak kaydıyla Türk Kızılayı‟na bildirmek zorundadır. Bu
durumda geçici teminatı iade edilir. Türk Kızılayı‟nın uzatma isteğini kabul eden teklif sahipleri, geçici
teminatın geçerlilik süresini Türk Kızılayı‟nca istenen süre kadar uzatmakla yükümlüdür, ancak teklifinde
herhangi bir değiĢiklik yapamaz.
MADDE 6: TEMĠNATA ĠLĠġKĠN ESASLAR
A. Geçici veya kesin teminat olarak kabul edilecek değerler aĢağıda gösterilmiĢtir.
a) Tedavüldeki Türk parası
b) Yürürlükteki mevzuata göre düzenlenmiĢ ve Türkiye‟de kurulan mevduat bankalar veya katılım
bankalarının geçici teminat mektupları en az 120 takvim günü süreli olacaktır. GEÇĠCĠ TEMĠNAT
MEKTUPLARININ 120 TAKVĠM GÜNÜNDEN AZ OLMASI DURUMUNDA SÖZ KONUSU
TEKLĠFLER DEĞERLENDĠRĠLMEYECEKTĠR.Kesin teminatlar ise, sözleĢme süresinin 5 yıldan az
olduğu iĢlerde, sözleĢme süresinin 2 katı süreli, sözleĢme süresinin 5 yıldan fazla olduğu iĢlerde ise, sözleĢme
süresi +5 yıl süreli olmalıdır. Yapım, bakım-onarım iĢlerinde kesin teminatın süresi, sözleĢme süresi +10 yıl
olmalıdır. SözleĢmede garanti süresi varsa kesin teminatın süresi garanti süresinin sonuna kadar olacaktır.
Garanti süresinde kesin teminat tutarı, yarısına indirilebilir. (YurtdıĢı bankalardan alınmıĢ teminat
mektuplarında Türk Bankalarının garantisi aranır.)
c) Devlet Tahvilleri ve Hazine Bonoları
d) Konvertible yabancı paralar (Amerikan Doları, Euro, Ġngiliz Sterlini, Ġsviçre Frangı)
Teminatların Teslim Yeri:Bankalarca verilen teminat mektupları ve dövizler dıĢındaki nakit teminatlar Ġzmir
Kan Merkezi T.C. Ziraat Bankası Ġzmir ġubesi 137-39009026-7217 nolu Türk Lirası (TL) hesabına yatırılır.
(IBAN TR680001000137390090267217)
4
Geçici Teminat: Teklif sahipleri, teklifleri ile birlikte teklif ettikleri toplam fiyatın en az %3‟ü nispetindeki
teminatı da vereceklerdir. Teminatlar, banka teminat mektubu ise, Türk Kızılayı Kamu Ġhale Kanunlarına
tabii olmadığından EKTE YER ALAN GEÇĠCĠ TEMĠNAT MEKTUBU ÖRNEĞĠNE GÖRE
VERĠLECEKTĠR. Teminatların %3‟ten az olması durumunda teklif geçersiz sayılır. Fiyat bakımından ilk 3
sırayı alan isteklilerin teminatları ihale kesinleĢinceye kadar (sözleĢme imzalanana kadar) Türk Kızılayı‟nca
muhafaza edilir. Bunun için hiçbir itirazda bulunulamaz. Ġlk üç isteklinin dıĢındaki isteklilerin teminatları
ihaleden sonra iade edilir.
Ġsteklilerin ortak giriĢim olması halinde, toplam geçici teminat miktarı ortaklık oranına veya iĢin
uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutarlarına bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı
tarafından karĢılanabilir.
D. Kesin Teminat: Ġhale üzerinde kalan istekliden, sözleĢme davetinin istekliye yazılı olarak bildirilmesini
müteakip 5 iĢ günü içinde ihale bedelinin %6‟sına tekabül eden miktarda teminat alınır.
Satıcı tarafından herhangi bir suretle sözleĢme Ģartlarına riayet edilmediği takdirde, Türk Kızılayı protesto
keĢidesine ve hüküm istihsaline mahal olmaksızın akdi fesih etmeye ve teminatı irat kaydetmeye yetkilidir.
Teminatın irat kaydedilmesi ile birlikte Türk Kızılayı zararları belirleninceye kadar isteklinin diğer alacaklarına
da el koyar.
Taahhüdün sözleĢme ve Ģartname hükümlerine uygun biçimde yerine getirdiği anlaĢıldıktan sonra kesin
teminat geri verilir. Türk Kızılayı‟na verilen teminatlar her ne suretle olursa olsun haczedilemez ve üzerine
ihtiyati tedbir konulamaz.
Ġhale üzerinde bırakılan Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde, toplam kesin teminat miktarı
ortaklık oranına veya iĢin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutanaklarına bakılmaksızın
ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karĢılanabilir.
MADDE 7: TEKLĠFLERĠN AÇILMASI VE DEĞERLENDĠRĠLMESĠ
09 Aralık 2014 günü saat 10:00‟a kadar firmalarca Ege BKM Müdürlüğü Sistemler Yönetimi birimine teslim
edilen 2 adet zarftan 1 No‟lu zarflar Ege BKM Müdürlüğü Ġhale Kurulu tarafından açılacak, isteklilerin ihaleye
giriĢ evrakları incelenecektir. 1 no‟lu zarfların açılması ve incelenmesi aĢamasına istekliler iĢtirak etmeyecektir.
Ġhaleye giriĢ evrakları uygun bulunmayan isteklilerin, 2 nolu zarfları iade edilecek olup, ihaleye giriĢ evrakları
tam olan isteklilerin fiyat ve teminat mektuplarına ait 2 No‟lu zarflar ise 09 Aralık 2014 saat 14:00 „da istekli
temsilcilerinin huzurunda açılacaktır.
EN UCUZ FĠYATI VERMĠġ OLAN ĠLK BEġ ĠSTEKLĠNĠN KATILIMIYLA BELĠRTĠLEN GÜN VE
SAATTE AÇIK EKSĠLTME YAPILACAKTIR.
Açık eksiltmeden çekilerek son teklifini veren istekliler, tekrar teklif veremezler.
Tekliflerin incelenmesi, değerlendirilmesi ve karĢılaĢtırılmasında kendisine yardımcı olması amacıyla Türk
Kızılayı, teklif sahibinden teklifi ile ilgili açıklama isteyebilir. Açıklama isteği ve cevabı posta veya faks ile
olacak, ancak fiyatta veya teklifin özünde hiçbir değiĢiklik yapılmayacak, teklif edilmeyecek ve buna izin
verilmeyecektir.
Ġhale Kurulu, teklif sahibi veya vekili ihalede hazır bulunmadığı takdirde, kapalı teklifinde belirttiği fiyatı son
ve kesin teklif olarak kabul eder.
(1 No‟lu zarf açıldığında ihale evrakının usulüne uygun ve yeterli olmaması durumunda 2 No‟lu zarfın
açılmasına kadar geçen süre zarfında eksikliklerin tamamlattırılmasına ve teklifin açılmasına Ġhale
Kurulu karar verecektir. Ġhale Kurulunun kararı doğrultusunda, ihale evrakı eksik, usulüne veya yeterli
olmayan isteklilerin teklif ve teminatlarının bulunduğu kapalı zarflar ihale sonuçlandıktan sonra
açılmadan iade edilecektir.)
MADDE 8: ĠHALEYĠ KAZANANA TEBLĠGAT VE SÖZLEġMENĠN ĠMZALANMASI
Türk Kızılayı tarafından belirlenen tekliflerin geçerlilik süresinin sona ermesinden önce,
değerlendirmede uygun bulunan teklif sahibine gerekli onaylar alındıktan sonra teklifin kabul edildiği faksla
tebliğ ve ardından taahhütlü mektupla teyit edilecektir.
Ġhaleyi alan istekli, Ģartnamede belirtilen esaslara göre tek nüsha olarak hazırlanan sözleĢmeyi, tebliğ
tarihinden itibaren 10 iĢgünü içerisinde kati teminatını yatırdıktan sonra imzalar. Ġsteklinin, sözleĢmenin imza
aĢamasında ihale tarihi itibariyle kamu ihalelerinden yasaklı olmaması gerekmekte olup, istekli sözleĢme
5
aĢamasında bu hususla ilgili taahhütname verecektir. SözleĢmeyi imzalamayan istekli teminatı Türk
Kızılayı‟nca irat kaydedilir.
Ancak, bir garanti süresini içermeyen mal ve hizmet alımlarında, sözleĢmeye davet yazısının tebliğ
tarihinden (iadeli taahhütlü olarak isteklinin eline ulaĢtığı tarih) itibaren beĢ iĢgünü içerisinde taahhütname
vererek, söz konusu malzemeyi, müteakip 10 iĢgünü içinde istenilen miktar ve evsafta sözleĢme yapmaksızın
Ģartname hükümleri çerçevesinde teslim edebilir. Bu durumda Ġdari ġartname ve ekleri sözleĢme yerine kabul
edilecektir.
Birinci uygun teklif sahibinin istenen kati teminatı vermemesi veya sözleĢme imzalamaması durumunda,
Türk Kızılayı birinci uygun teklif sahibinin teminatını irat kaydedecek ve ikinci uygun teklif sahibini aynı
Ģekilde sözleĢmeye davet edebilecektir. Ġkinci uygun teklif sahibi de kati teminatı vermemesi veya sözleĢme
imzalamaması durumunda, bu isteklinin de geçici teminatı irat kaydedilecek ve üçüncü teklif sahibini aynı
Ģekilde sözleĢmeye davet edebilecektir. Üçüncü uygun teklif sahibinin de kati teminatı vermemesi veya
sözleĢme imzalamaması durumunda bu isteklinin de geçici teminatı irat kaydedilecektir.
MADDE 9: TESLĠM MÜDDETĠ VE YERĠ
Asansör kapıları Teknik ġartnamede belirtildiği üzere sözleĢmenin imzalanmasına müteakip 60 (altmıĢ)
takvim günü içerisinde istenilen evsaf ve özelliklerde Ege Bölge Kan Merkezine teslim edilecek olup bu
teslimat ile ilgili her hangi bir nam veya gerekçe ile ek ücret talep etmeyecektir.
Yükleme, nakliye, indirme vb firmaya aittir.Nakliye ve taĢıma esnasında oluĢabilecek tüm masraflar
firmaya aittir. Ġstekli, sevkiyattan evvel Manavkuyu Mh. Alija Ġzetbegoviç Cd. No:41 Bayraklı / ĠZMĠR
adresindeki “Türk Kızılayı Ege Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü‟ne‟‟ haber vermekle yükümlüdür.
Bildirmediği takdirde meydana gelebilecek bilumum zarar ve ziyandan Ġstekli sorumlu olacaktır.
MADDE 10 : GECĠKME TAZMĠNATI
 SözleĢmede belirtilen süre içinde teslimat yapılmadığı takdirde beher gecikme günü için ihale
bedelinin %0,2‟si (bindeiki) oranında gecikme cezası cezai Ģart olarak tahsil edilecektir. Gecikme
10 günü aĢtığı takdirde, gecikme cezası 10 günü aĢan beher gün için %0,4‟e (bindedört)‟e
çıkarılacaktır. Gecikme 20 günü aĢtığı takdirde Türk Kızılayı sözleĢmeyi fesih ile bil cümle zarar ve
ziyanı istemekte veya teslim edilmemiĢ olan malzemelerin firma nam ve hesabına üçüncü
Ģahıslardan teminde veya cezalı süreyi uzatmakta serbest olacaktır.
 SözleĢmenin feshi halinde, teslim edilmeyen malın firma nam ve hesabına baĢka firmadan temin
edilmesi halinde aradaki fiyat farkı ile masraflar yekunu da firmadan alınır. Ġkinci ihalede daha
düĢük fiyat temin edildiği takdirde, bundan dolayı ilk firma hiçbir talepte bulunamaz.
 Türk Kızılayı bundan dolayı yapacağı masraflar ile fiyat farkını teminat mektubu karĢılamadığı
takdirde, farkı talep vukuunda firma derhal ve defaten Türk Kızılayı‟na ödeyecektir.
 Partiler halinde yapılan alımlarda, her parti ayrı bir alım olarak değerlendirilir. Gecikme halinde
yukarıda yazılı ceza alınır.
 Yetkili merciler tarafından tevsik edilmek kaydıyla, yasal grevler, ayaklanma, harp hali, yangın, sel
ve deprem hariç hiçbir mücbir sebep tanınmayacaktır. Yasal grevlerde önceden haber verilecektir.
MADDE 11:MUAYENE VE KABUL
Madde 11 – Satın alınacak malzemelerin muayene ve kontrolü, Teknik ġartnamede belirtilen esaslar
dâhilinde Türk Kızılayı tarafından teĢkil olunacak heyet tarafından yapılacaktır. Lüzumu halinde, Türk
Kızılayı‟nca uygun görülecek baĢka kiĢi, kurum ve kuruluĢlara da muayene yaptırılabilecek olup, tüm
muayene masrafları, firmaya ait olacaktır.



Sonradan ve garanti süresi içersinde meydana gelecek ayıplardan dolayı, firmanın mesuliyeti
devam eder.
Yüklenici firma veya kanuni temsilcisi muayenelerde bulunmadığı takdirde muayeneler sonunda
tanzim edilen raporu aynen kabul etmiĢ sayılır.
Muayene sırasında teslim edilen mal ve hizmetle ilgili tasarım ve üretim hataları nedeniyle
meydana gelebilecek kaza ve hasarlardan yüklenici firma sorumludur.
6


Muayene edilecek malzeme, muayenenin yapılacağı yerde Türk Kızılayı tarafından yetkili
kılınan mal sorumlularına “Tesellüm” belgesi ile teslim edilecek ve muhafaza altına alınacaktır.
Satın alınan malzemelerin her partisi için aynı iĢlem uygulanır.
MADDE 12: AYIPLI MAL
 Ayıplı çıkacak malzemenin değiĢtirilmesi istenildiği takdirde o mala ait normal teslim süresi dıĢında
vuku bulacak değiĢtirmelerde, yükleniciye durumun yazılı olarak bildirildiği tarih itibariyle 10 takvim
günü içerisinde yenisinin teslimine kadar iĢ bu Ģartnamenin 10. maddesinde belirtilen cezai Ģart
uygulanacaktır. Ayıplı çıkacak ürünün değiĢtirilmesi sırasında her türlü masraflar yükleniciye ait
olacaktır. Ayıplı ürünün teslimi en geç 10 takvim günü içinde gerçekleĢtirilecektir. Bu tarihten sonraki
değiĢmelerde, Türk Kızılayı akdi feshetmeye veya cezalı süreyi uzatmaya yetkilidir.
 Reddedilen ürünün itiraz muayenesi dahil her türlü masraf yüklenici tarafından karĢılanmak Ģartı ile
yalnızca bir defaya mahsus olmak üzere 10 gün cezalı süre içinde yenisi ile değiĢtirilir. 10 günlük
sürenin baĢlangıcı bu konudaki yazının ve/veya faks mesajının yükleniciye tebliğ edildiği tarihtir.
 Söz konusu iĢlemler, belirtilen sürede yerine getirilmezse ve muayenede uygun bulunmazsa Ģartnamenin
fesihle ilgili maddesi uygulanır.
MADDE 13: ÖDEME ġEKLĠ
Satın alınan kapıların bedeli, Türk Kızılayı‟na ait bir heyet tarafından ve/veya Türk Kızılayı‟nca uygun
görülen baĢka kurum ve kuruluĢlar ile Ģahıslarca yapılan muayene ve kabulünü takiben kontrol vizesini
müteakip ödenecektir.
BU Ġġ ĠÇĠN AVANS VERĠLMEZ.
MADDE 14: FĠYAT FARKI
Ġstekli ihale tarihinden sonra, gerek taahhüt süresi içinde, gerekse mücbir sebeplerden dolayı uzatılan
süre içinde “Taahhüdün tamamen ifasına kadar” vergilere zam yapılması veya yeni vergiler ve resimler
konması, fiyatların yükseltilmesi, nakliye ve iĢçi ücretlerinin artması, kur farkı gibi sebeplere istinat ederek
fiyat farkı ve sair taleplerde bulunamaz.
MADDE 15: VERGĠ, RESĠM VE DĠĞER MASRAFLAR
Teklif verenlerin ihaleye kadar yaptıkları masraflardan Türk Kızılayı mesul değildir. Ayrıca bu ihalenin
yapılmasından ve sözleĢmenin akdinden mütevellit her türlü vergi, resim ve harçlar yükleniciye aittir.
MADDE 16: TÜRK KIZILAYI‟NIN YETKĠSĠ
Türk Kızılayı Kamu Ġhale Kanunlarına tabii olmayıp, ihaleyi kısmen veya tamamen yapıp yapmamakta
ve dilediğine yapmakta, ihaleyi iptal etmekte, eksiltmelerde uygun bedeli saptamakta tamamen serbesttir.
MADDE 17: MÜTEFERRĠK HÜKÜMLER
a) Türk Kızılayı‟nca gerek görüldüğünde ihale tarihinden en geç 4 iĢ günü öncesine kadar tüm
isteklilere yazılı bildirimde bulunmak kaydıyla Ģartname esaslarında değiĢiklik yapılabilir.
b) SözleĢme düzenlenmesine gerek duyulmayan hallerde iĢbu Ģartname ve ekleri sözleĢme yerine geçer.
c) Ġsteklinin gösterdiği adrese yapılacak her türlü tebligat muteber addedilecektir.
d) Ġdari ve Teknik ġartnamelere uygun olmayan teklif verilemeyecektir.
e) Ġdari ve Teknik ġartname bir bütün olup, iki Ģartname arasındaki farklılıklarda Türk Kızılayı lehine olan
hüküm esas alınacaktır.
f) Türk Kızılayı dilediği takdirde verilen teklifleri müĢterek muhafaza altına alıp ihaleyi erteleyebilir.
g) Verilen teklifler hiçbir suretle geri alınamaz.
h) TÜRK KIZILAYI‟NCA, ĠHALE VE SÖZLEġME SÜRESĠNCE ĠHALEYE KATILAN
ĠSTEKLĠLERDEN VEYA YÜKLENĠCĠLERDEN AYNĠ VEYA NAKDĠ BAĞIġ TALEP
EDĠLMEYECEKTĠR.
i) Ġstekliler, varsa ihaleye ait Teknik ve Ġdari ġartnamelere ait değiĢiklik taleplerini en geç ihale
tarihinden 7 Ġġ GÜNÜ öncesine kadar yazılı olarak Türk Kızılayı‟na bildirecek olup, bu tarihten sonra
yapılacak olan baĢvurular dikkate alınmayacaktır.
7
j) Ġstekliler tarafından satın alınan Ģartnamelerin bedeli, hiçbir suretle iade edilmez. Ġhalenin iptal edilerek
tekrar çıkılması veya ertelenmesi halinde yeni Ģartname, ilk ihaleye ait Ģartnameyi satın alan isteklilere ücretsiz
olarak verilir.
MADDE 18: ĠHALEDEN MEN EDĠLME DURUMLARI
a) Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaĢma, irtikap, rüĢvet suretiyle veya baĢka yollarla
ihaleye iliĢkin iĢlemlere fesat karıĢtırmak veya teĢebbüs etmek,
b) Ġsteklileri tereddüte düĢürmek, katılımı engellemek, anlaĢma teklifinde bulunmak, anlaĢarak teklif vermek
veya teĢvik etmek,
c) Rekabeti ve ihale kararını etkileyecek davranıĢlarda bulunmak,
d) Sahte belge veya sahte teminat düzenlemek, kullanmak veya bunlara teĢebbüs etmek,
e) Alternatif teklif verebilme halleri dıĢında, bir istekli tarafından ihale idari ve teknik Ģartnamelerinde
belirtilen Ģartlar dıĢında, Ģart ileri sürecek Ģekilde bir veya birden fazla teklif verilmesi halinde, Ġhale Kurulunun
söz konusu Ģartı veya tekliflerden birden fazlasını geri çekme önerisini kabul etmemek,
f) Alternatif teklif verebilme halleri dıĢında, ihalelerde bir gerçek veya tüzel kiĢiliği temsil eden yetkilinin,
baĢkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekaleten bir baĢka gerçek veya tüzel kiĢiliği
temsil etmesi ve bu anlamda birden fazla teklif vermesi,
g) ĠĢbu Ģartnamenin 3. maddesinde ihaleye katılamayacağı belirtilmiĢ olmasına rağmen ihaleye katılmak,
h) KuruluĢun tüzel kiĢiliğine, her kademe yönetici ve çalıĢanlarının manevi Ģahsiyetine hakarette bulunmak,
Ġhaleye fesat karıĢtırdığı değerlendirilen istekli veya teklif verenler veya iĢtirak edenler hakkında Yetkili
Cumhuriyet Savcılığı‟na 353 Sayılı Kanunun 235. Maddesi uyarınca suç duyurusunda bulunulur.
i) Ġsteklilerin pazarlık süreci tamamlandıktan sonra, sözlü veya yazılı olarak daha düĢük fiyat vereceğini iddia
ederek ihalenin sürecini sekteye uğratmaya çalıĢmak,
Ġhaleye fesat karıĢtırdığı değerlendirilen istekli veya teklif verenler veya iĢtirak edenler hakkında Yetkili
Cumhuriyet Savcılığı‟na 353 Sayılı Kanunun 235. Maddesi uyarınca suç duyurusunda bulunulur.
MADDE 19: ĠHALELERDEN YASAKLANMA DURUMLARI
a) Taahhüdünü yerine getirirken KuruluĢa zarar vermek, bilgi ve deneyimini KuruluĢun zararına kullanmak,
b) Mücbir sebepler dıĢında, ihale dokümanı ve sözleĢme hükümlerine uygun olarak taahhüdünü yerine
getirmemek,
c) Üzerine ihale yapıldığı halde mücbir sebep halleri dıĢında sözleĢme yapmamak,
d) KuruluĢun ihalelerine iliĢkin olarak, kurum ve kuruluĢlara veya medya yoluyla kamuoyuna haksız ve
mesnetsiz olarak yanıltıcı bilgi vermek,
e) Türk Kızılay‟ının tüzel kiĢiliğine, her kademe yönetici ve çalıĢanlarının manevi Ģahsiyetine hakarette
bulunmak,
f) SözleĢme konusu iĢin yapılması veya teslimi sırasında hileli malzeme, araç veya usuller kullanmak, fen ve
sanat kurallarına aykırı, eksik, hatalı veya kusurlu imalat yapmak,
g) SözleĢme sürecinde; hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaĢma, irtikap, rüĢvet suretiyle
veya baĢka yollarla iĢlemlere fesat karıĢtırmak veya teĢebbüs etmek,
fiillerini yapanların sözleĢmeleri feshedilir, teminatları irat kaydedilir, bir yıl süre ile ihalelere katılımları
yasaklanır. Edimin ifasına fesat karıĢtırdığı tespit edilenler hakkında yetkili Cumhuriyet BaĢsavcılığı‟na suç
duyurusunda bulunulur.
MADDE 20: DEVĠR VE TEMLĠK
Ġstekliler iĢbu Ģartnameden doğan sorumluluklarını Türk Kızılayı‟nın yazılı muvaffaktı
olmaksızın tamamen veya kısmen bir baĢkasına devir, alacaklarını temlik ve ciro edemezler.
MADDE 21: ĠHTĠLAFLARIN HALLĠ
ĠĢbu satın alma neticesinde taraflar arasında akdedilecek sözleĢmenin tatbikatından doğacak her türlü
ihtilaflar öncelikle sulhen anlaĢma yoluna gidilecek, ihtilafın çözülmemesi halinde hal merci Ankara
Mahkemeleri ve Ġcra Daireleridir
8
TEKLĠF MEKTUBU ÖRNEĞĠ-1
ASANSÖR DIġ KAPI DEĞĠġĠMĠ
Tarih: .... /…/ 2014
TÜRK KIZILAYI
ĠHALE KURULU BAġKANLIĞINA
ĠZMĠR
AĢağıda cinsi ve miktarı belirtilen malzemeyi karĢısında belirtilen bedellerle vermeyi kabul ve taahhüt ederiz.
MALZEMENĠN CĠNSĠ VE
MĠKTARI
BĠRĠM FĠYAT
(KDV HARĠÇ)
Rakamla
Yazıyla
TOPLAM FĠYAT
(KDV HARĠÇ)
Rakamla
Yazıyla
2 ADET ASANSÖR DIġ
KAPI DEĞĠġĠMĠ
(2x8=16 adet)
• Ġdari ve Teknik ġartnameyi ve eklerinin tamamını okuduk aynen kabul ediyoruz.
• Opsiyon süresi: 90 gündür.
FĠRMA ADI / ÜNVANI
KAġE – ĠMZA
9
Tarih:
Mektup No:
GEÇĠCĠ TEMĠNAT MEKTUBU
TÜRK KIZILAYI EGE BÖLGE KAN MERKEZĠ MÜDÜRLÜĞÜ
Kurumunuzca ihaleye çıkarılan ………………………………………………………(ihale konusu) iĢine
istekli sıfatıyla katılacak olan………………………………………………(istekli adı) nın ihale hükümlerini
yerine
getirmek
üzere
vermek
zorunda
olduğu
geçici
teminat
tutarı
olan
……………….………………………………………………(Yalnız/………………….……………)
nı
…..…………………… (Banka adı) garanti ettiğinden, ihale hükümleri çerçevesinde; geçici teminatın gelir
kaydedileceği hallerin ortaya çıkması halinde, protesto çekmeye, hüküm ve adı geçenin iznini almaya gerek
kalmaksızın ve adı geçen ile Kurumunuz arasında ortaya çıkacak herhangi bir uyuĢmazlık ve bunun akıbet ve
kanuni sonuçları dikkate alınmaksızın yukarıda yazılı tutarı ilk yazılı talebiniz üzerine derhal ve gecikmeksizin
Kurumunuza veya emrinize nakden ve tamamen ve talep tarihinden ödeme tarihine kadar geçen günlere ait
kanuni faiziyle birlikte ödeyeceğimizi ……………….(Banka adı) ‟nın imza atmaya yetkili temsilcisi ve
sorumlusu sıfatıyla ve …………………… (Banka adı) ve hesabına taahhüt ve beyan ederiz.
Bu teminat mektubu……………….tarihine kadar geçerli olup, bu tarihe kadar elimize geçecek Ģekilde
tarafınızdan yazılı tazmin talebinde bulunulmadığı takdirde hükümsüz olacaktır.
Banka Adı/ġubesi
Yetkili Ġsim/Ġmza
NOT:
1) Yabancı bankaların veya benzeri kredi kuruluĢların kontrgarantilerine dayanılarak verilecek
mektuplarda, kontrgarantiyi veren yabancı banka veya kredi kuruluĢunun ismi ve teminatın
kontrgarantili olduğu belirtilecektir. Teklife esas para birimi Türk parası ise kontrgarantilere dayanılarak
verilecek teminat mektupları Türk parası üzerinden düzenlenecektir.
2) Ġdari Ģartnamede yabancı para birimi veya yabancı para birimleri cinsinden teklife izin verilmesi
durumunda; istekliler, teminat mektuplarını tekliflerine esas para birimi üzerinden düzenleyecektir.
3) Teminat mektubunun Türk parası dıĢında bir para birimi üzerinden düzenlenmesi halinde, teminat
mektubunun sonuna “ĠĢbu teminat mektubunun tazmini halinde; mektup tutarı tazmin tarihindeki
T.C.M.B. Döviz SatıĢ Kuru üzerinden hesaplanarak tarafınıza ödenecektir.” paragrafına yer verilecektir
10
Ġġ ORTAKLIĞI BEYANNAMESĠ
Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü tarafından ihaleye çıkartılmıĢ bulunan [işin adı]………………..iĢine
müĢterek teklif vermek ve söz konusu iĢ uhdemize ihale olunduğu takdirde sözleĢme akdedilerek iĢin ifası ve
bitirilmesi amacı ile, özel bir ortaklık kurmuĢ bulunuyoruz. Ġhalenin üzerimizde kalması halinde ortaklık
sözleĢmesi, sözleĢme imzalanmadan önce noterliğe tasdik ettirilerek Türk Kızılayı‟na verilecektir. ĠĢ
ortaklığımızın pilot ortağı, iĢin bitimine kadar [pilot ortağın adı] „ dır.
Pilot ortağın iĢ ortaklığımızı her konuda temsile tam yetkili olduğunu, Türk Kızılayı tarafından pilot
ortağa yapılacak bildirimlerin iĢ ortaklığımıza yapılmıĢ sayılacağını, vermiĢ olduğumuz müĢterek teklif
neticesinde iĢ üzerimizde kaldığı takdirde sözleĢmenin bütün ortaklarca müĢtereken imza edileceğini ve
akdedilecek sözleĢme ile ilgili diğer bütün hususlarda pilot olarak göstermiĢ olduğumuz ortağımızın,
ortaklığımız nam ve hesabına hareket etmeye tam yetkili olacağını, pilot ortak ya da temsilcisinin ortaklığımız
nam ve hesabına ihalelere girmeye, pey ileri sürmeye tam yetkili olacağını, her birimizin akdolunacak
sözleĢmenin konusuna ve kapsamına girecek iĢlerin ve taahhütlerin ve sözleĢmeden doğup da ortaklığımıza
yönelecek yükümlülüklerin yerine getirilmesinden müĢtereken ve müteselsilen sorumlu olacağımızı ve iĢ
sonuna kadar kurduğumuz özel ortaklıktan ayrılmayacağımızı; aksi takdirde sözleĢmenin feshi, teminatın gelir
kaydı hususlarında Türk Kızılayı‟nın yetkili olacağını, sözleĢme konusu iĢin tamamlanmasından önce iĢ
ortaklığına dahil ortaklardan herhangi birinin ölümü, iflası, ağır hastalığı, tutukluluğu veya özgürlüğü kısıtlayıcı
bir cezaya mahkum olması veya dağılması ve/veya pilot ya da ortak Ģirketin herhangi bir nedenden dolayı tüzel
kiĢiliğinin sona ermesi gibi durumlarda, pilot ortak ve iĢ ortaklığının geri kalan diğer ortaklarının teminat da
dahil iĢin bütün yükümlülüklerini ve sorumluluklarını üzerine alacağını ve iĢi bitireceğini, beyan, kabul ve
taahhüt ederiz.
Sıra
Ortağının adı ve soyadı/ticaret
Ortaklık
Tebligat adresi
No
unvanı
oranı
1)
2)
3)
4)
5)
PĠLOT ORTAK
ÖZEL ORTAK
ÖZEL ORTAK
ÖZEL ORTAK
ÖZEL ORTAK
Ġmza
Ġmza
Ġmza
Ġmza
Ġmza
11
TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ĠHALE KURULU BAġKANLIĞI‟NA
..../…./2014
Türk Kızılayı tarafından yapılacak olan Asansör dıĢ kapı değiĢimi ihalesi tarihi olan …./…./2014 tarihi
öncesi itibariyle Kamu ihalelerinden yasaklı olmadığımızı beyan eder, kamu ihalelerinden yasaklı olduğumuz
anlaĢılması durumunda firmamız tarafından verilen teminat bedelinin Kurumunuz adına irat kaydedilmesini
kabul ve taahhüt ederiz.
FĠRMA
Ad SOYAD / Unvan (KaĢe)
Ġmza
12
Download

idari şartname - Türk Kızılayı